9.3 Formula roؤ‘enja i smrti – eksponencijalni model 9.3 Formula roؤ‘enja i smrti...

download 9.3 Formula roؤ‘enja i smrti – eksponencijalni model 9.3 Formula roؤ‘enja i smrti – eksponencijalni

of 38

 • date post

  01-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 9.3 Formula roؤ‘enja i smrti – eksponencijalni model 9.3 Formula roؤ‘enja i smrti...

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  SMO (sistem masovnog opsluživanja)SMO (sistem masovnog opsluživanja)SMO (sistem masovnog opsluživanja) SMO (sistem masovnog opsluživanja)

  j – trenutni broj poslova (zahteva) u sistemu, stanje sistema

  k i i jn – kapacitet sistema j ≤ n, n≤+∞

  λj – intenzitet prispeća zahteva kada u sistemu postoji j zahteva (λn=0 - kada je sistem, pun ne može nijedan posao da dođe u sistem)

  μj – intenzitet odlazaka (μ0 = 0 - kada je sistem prazan nema odlazaka)

  U opU opštem slučaju, intenziteti prispeća i opsluživanja su zavisni od trenutnog štem slučaju, intenziteti prispeća i opsluživanja su zavisni od trenutnog

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  1

  pp j , p p p j gj , p p p j g stanja sistema, tj. trenutnog broja zahteva u sistemu (zato pišemo stanja sistema, tj. trenutnog broja zahteva u sistemu (zato pišemo λλjj, , μμjj ))

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  Dijagram prelaza stanjaDijagram prelaza stanjaDijagram prelaza stanjaDijagram prelaza stanja

  Sj - stanje sistema kada u njemu ima j zahteva; Sj 1 prethodno stanje;Sj-1 prethodno stanje; Sj+1 sledeće stanje (posmatramo susedna stanja)

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  2

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  EksponencijalniEksponencijalni modelmodel rorođđenjaenja ii smrtismrti (EM(EMRRS/EBDMS/EBDMEksponencijalniEksponencijalni model model rorođđenjaenja ii smrtismrti (EM(EMRRS/EBDMS/EBDM –– Exponential Birth Death ModelExponential Birth Death Model))

  Posmatramo sistem konačnog kapaciteta n koji se može naći u jednom od n+1 diskretnih stanja gde je Sj stanje sistema kada u sistemu ima j zahtevadiskretnih stanja, gde je Sj stanje sistema kada u sistemu ima j zahteva, j∈{o,1,…,n}, n≤+∞. Prosečan intenzitet prispeća zahteva λj, λj≥0, j=0,1,..,n-1, λn=0 Prosečan intenzitet odlazaka zahteva μj, μj≥0, j=1,2,..,n, μ0=0μj, μj , j , , , , μ0 p0 + p1 + ... + pn = 1

  ( )( ) i

  ttP i t e λλ − ⋅⋅= ⋅

  Izraz za Poisson-ovu raspodelu za male vremenske intervale i male i št j ij M kl d

  ( , ) !X

  P i t e i

  = ⋅

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  3

  priraštaje vremena razvijamo u Maklorenov red:

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  EksponencijalniEksponencijalni modelmodel rorođđenjaenja ii smrtismrti (EM(EMRRS/EBDM)S/EBDM)EksponencijalniEksponencijalni model model rorođđenjaenja ii smrtismrti (EM(EMRRS/EBDM)S/EBDM)

  ( )( , ) !

  i t

  X tP i t e

  i λλ − ⋅⋅= ⋅

  dt→0 Px(0,dt)= ≈1-λ·dt Px(1,dt)=

  !i dte λ− ⋅

  ( ) ( )21dtdt e dt dt dt dt dtλλ λ λ λ λ λ− ⋅⋅ ⋅ ≈ ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ ≈ ⋅ Px(i,dt) ≈0, za i>1

  Sistem, dakle, nikad ne pravi direktne prelaze u stanje koje se po broju poslova razlikuje od polaznog za više od jedan

  ( ) ( )

  poslova razlikuje od polaznog za više od jedan.

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  4

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  Posmatramo vremenski interval 1/λ između 2 događaja i određujemo verovatnoćuPosmatramo vremenski interval 1/λ između 2 događaja, i određujemo verovatnoću prelaska iz tekućeg stanja Sj u susedna stanja:

  P[j→j+1]=Pj·λj dt - (verovatnoća da se nalazi u stanju Sj pomnožena verovatnoćom stizanja novog zahteva)

  S j

  p j g ) p0+p1+p2+…+pn=1

  P[j→j-1]= Pj·μj dt - (verovatnoća da se nalazi u stanju Sj pomnožena verovatnoćom odlaska starog zahteva)

  j

  Određujemo verovatnoću zaticanja sistema u stanju j: 1. Ako je bio u tom stanju i nije se desila nikakva promena (bio i ostao) 2. Došao u stanje j, u dva smera: • iz prethodnog, tako što je došao zahtev

  • iz sledećeg tako sto je opslužen zahtev• iz sledećeg, tako sto je opslužen zahtev

  pj(t+dt)=pj{1-Pr[ odlaska iz stanja j ]} + P[dolazak u stanje j u toku dt], j=1,…,n-1

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  5

  verovatnoća da se ne pojavi ili ne opsliži nijedan zahtev

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  Izvodi verovatnoća stanja:

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  6

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  Pretpostavka da je proPretpostavka da je proššlolo dovoljnodovoljno vremena da bi sistem uvremena da bi sistem uššao uao u

  λj-1

  jj 1

  p j pp j p jj ravnoteravnotežžno stanje tj. nastupila je no stanje tj. nastupila je STOHASTISTOHASTIČČKA RAVNOTEKA RAVNOTEŽŽAA::

  μj

  jj-1

  U stacionarnom režimu važi ravnoteža

  Jednačina ravnoteže Jednačina ravnoteže (balansa) saobraćaja:(balansa) saobraćaja:

  saobracaja

  pj-1· λj-1 = pj · μj

  ppjj--11·· λλjj--11dtdt - verovatnoverovatnoćća a prelaskaprelaska iziz stanjastanja jj--11 u u jj ppjj ·· μμjj dtdt -- verovatnoverovatnoćća a prelaskaprelaska iziz stanjastanja jj u u jj--11

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  7

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  0, 0,1, 2, ...,j dp

  j N dt

  = = ⇒

  0 1 0

  1

  ·1

  p p λ μ

  λ λλ

  = ⋅

  0 11 2 1 1 1 0 0 1 0

  2 2 1 2

  j 1

  1 [( )· · ] · · ·

  1 ·

  j i

  p p p p p

  p p p

  λ λλ λ μ λ

  μ μ μ μ

  λ λ −

  = ⋅ + − = =

  − ⎡ ⎤ = = ⋅⎢ ⎥Πj j 1 0

  1j

  · i i

  p p p μ μ− =

  = = ⋅⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Π

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  8

 • 9.3 Formula rođenja i smrti – eksponencijalni model

  Formula rođenja i smrtiFormula rođenja i smrti FRSFRSFormula rođenja i smrti Formula rođenja i smrti -- FRSFRS

  0 1

  1 n

  k k

  p p =

  + =∑ 1

  0 1

  1

  1

  k

  n k i

  p λ

  =

  = +∑Π

  11

  1

  1 ik i

  j i

  μ λ μ

  ==

  +∑Π

  Π 1

  1

  1 1 1

  i i j n k

  i

  k i i

  p μ λ μ

  =

  = =

  = + ΣΠ

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  9

 • 9.4 Parametri sistema i njihove veze

  11 ProsProsečan broj poslova u sistemu masovnog opsluživanja (SMO)ečan broj poslova u sistemu masovnog opsluživanja (SMO)::1.1. ProsProsečan broj poslova u sistemu masovnog opsluživanja (SMO)ečan broj poslova u sistemu masovnog opsluživanja (SMO)::

  0 1

  n n

  j j j j

  J j p j p= ⋅ = ⋅∑ ∑

  2.2. Produktivnost sistema (throughput), protok zahteva kroz sistem:Produktivnost sistema (throughput), protok zahteva kroz sistem:

  0 1j j= =

  1 Pretpostavka je da nema Pretpostavka je da nema nagomilavanja posla, nagomilavanja posla, λλnn=0=0 , tj. , tj. sistem odbija nove zahteve kada sistem odbija nove zahteve kada je punje pun

  1

  0 0

  n n

  j j j j j j

  X p pλ λ −

  = =

  = ⋅ = ⋅ =∑ ∑ je punje pun

  Ako ne bi postojalo odbijanje Ako ne bi postojalo odbijanje zahteva bilo bi zahteva bilo bi λλnn≠≠000 1

  n n

  j j j j j j

  p pμ μ = =

  = ⋅ = ⋅∑ ∑

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  10

  nn

 • 9.4 Parametri sistema i njihove veze

  33 Iskorišćenost:Iskorišćenost:3.3. Iskorišćenost:Iskorišćenost: pp00 verovatnoverovatnoćća a dada je je sistemsistem besposlenbesposlen 11--pp00 verovatnoverovatnoćća a dada obraobrađđujeuje bar bar jedanjedan posaoposao Uz samo jedan server iskorišćenje je:Uz samo jedan server iskorišćenje je:Uz samo jedan server iskorišćenje je:Uz samo jedan server iskorišćenje je:

  UU == 11--pp00

  4.4. Vreme boravka posla u sistemu:Vreme boravka posla u sistemu:

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  11

 • 9.4 Parametri sistema i njihove veze

  5 Little ova formula:5. Little-ova formula:

  J = X · T

  (važi i za mnoge druge sisteme)

  6. Prosečno vreme boravka posla u sistemu:

  T = J / XT = J / X

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  12

 • 9.4 Parametri sistema i njihove veze

  ETF-Beograd Performanse Računarskih Sistema

  13

 • 9.5 Osnovni eksponencijalni jednokanalni SMO

  λ const inten itet prispećaλ = const, intenzitet prispeća zahteva, nezavistan od stanja sistema j λ0=λ1=…=λn-1=λ μ - intenzitet opsluživanja μ0=μ1=…=μn=μ n - sistem konačnog kapaciteta

  (maksimalno n-1 u redu za čekanje i 1 koji se servisira) Ovo je sistem M|M|1|n-1:Ovo je sistem M|M|1|n-1: M|M - Eksponencijalna raspodela pristizanja/opsluživanja zahteva 1 - jedan kanal (server) Kapacitet reda čekanja: n-1. Ukupan kapacitet sistema je n.p j p p j Maksimalna produktivnost sistema: Xmax = μ

  Radi jednostavnosti, uvodimo smenu