30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ...

 • 8/19/2019 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΑ

  1/58

  εργατικά

  πρώτα!

  αυτοοργάνω ση τω ν εργατώ νγίνει ο τάφοι, τω ν αφεντικώ ν

  • Φ ασίστες κ ο γ  αφεντικό υ πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το

  γκόσμιο προλεταριάτο

  το 30ΩΡΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ   T O Y i f t u l i   ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Μείωση του εβδομαδιαίου 

  χρόνου εργασίας με αύξηση  του βασικού μισθού

  0/900 αυτό είναιτο σω στό, ερ-

  ική συνείδηση καιμίσος ταξικό

  Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

   ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ  

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και οι επικρίσεις στο πλάνο 30/900

  • 30/900 είνπι ικτό η εργατική απάντηση r ν πκό χυλό

  Μ είωση ω ραρίου με αύξηση μπ ού ροχαλα στον καφέ του κάθε

  εντικού

  • Για την ανεργίο ν έχει άλλες λύσεις μείω ση αρίου καιστον μισθό αυξήσεις

 • 8/19/2019 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΑ

  2/58

  τα εργατικά

  συμφέροντα πρώτα!

  ΤΟ 30ΩΡΟ 

  ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ  

  ΤΟΥ ΜΕΣΑ  

  ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ   ε ίω σ η τ ο υ ε β δ ο μ α δ ι α ίο υ  

  χ ρ ό ν ο υ ε ρ γ α σ ί α ς μ ε α ύ ξ η σ η  

  τ ο υ β α σ ι κ ο ύ μ ισ θ ο ύ

  Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ   ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ

   

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ κ α ι ο ι ε π ικ ρ ίσ ε ις σ τ ο  

  π λ ά ν ο 30/900

 • 8/19/2019 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΑ

  3/58

  Η έκδοση αυτής της μπροσ ούρας έγινε απ ’ την συνέλευση του πλάνου

  30/900 τον Μ άρτιο του 2013. Τ ό περιεχόμ ενό της είναι οι εισηγήσ εις τω ν ανοιχτώ ν συζητήσεω ν πο υ οργανώ θηκαν

  στις 14 Γενάρη κα ι(εξ αναβολή ς) στις 11 Φ λεβάρη 2013 στην Α θήνα.

  Ό λα τα έξοδα τα πληρώ νουμε απ ’ την έ π η

   μ ας. Δ εν έχουμε σχέσεις,

  και ε ίμ α ε

   εχθρικοί, σε κόμ ματα, μήντια, μ αφ ίες, εκκλησίες

  καικάθε άλλο τύραννο της ζω ής μ α ς.

  Κ ια ς μην το ξεχνάμ ε: αν δεν απελευθέρω σουμ ε τη δύναμη του μυαλού

  κα ιτης καρδιάς, κιαν δεν κερδίσουμ ε ο ένας την εμπιστοσ ύνη

  του άλλου στις κόντρες της καθημ ερινής ζω ής, κα νένας δεν π ρόκειται

  να το κάνειγια εμά ς. Κ αι κα νένας δεν πρόκ ειται να φοβη θεί

  του ς φ ουκαρά δες κα ι τους γκρινιάρη δες.

  Η συνέλευση του πλάνου 30/900 βρίσκεται καισυζητά

  κάθε Δ ευτέρα στις 8,30 στο Π ολυτεχνείο.

  συνέλευση πλά νου: www.plano30900.gr 

  http://www.plano30900.gr/ http://www.plano30900.gr/

 • 8/19/2019 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΑ

  4/58

  Π ρ ι χ ό ν α

  Π ΡΩ ΤΗ Μ ΕΡΑ : Τ ο 30ω ρο και η σημ ασία του μ έσα σ την κρίση

  Μ είω ση του βα σικού χρόνου εργασ ίας κα ι ανεργία 5

  Μ είω ση του βασικού χρόνου εργασ ίας και πα ρα γω γικότητα 8

  Μ είω ση του βασικού χρόνου εργασίας

  και μη εργάσ ιμος χρόνος 12

  Μ είω ση του βασ ικού χρόνου εργασ ίας ενάντια στον φ ασισμό 14

  Ε πίλογος 17

  Α ποσπά σμ ατα απ ό τους ταξικούς προγόνους μ ας 19

  Δ ΕΤΤ ΕΡΗ Μ ΕΡΑ : Η αρ ιστερά α πέναντι σ τα εργατικά σ υμφ έροντα

  και οι επικρίσεις στο πλά νο 30/900

  Ε ισα γω γή 21

  Σημείο εκκίνησης: Ε ργατικά ή λαϊκά συμφέροντα; 22

  Σημείο 1: Ε ργατική τάξη ; Π οια εργατική τάξη ;

  Δ εν υπάρχει(πια) τέτοιο πρά γμ α! 26

  Σημείο 2: Έ σ τω ... Α κόμα κιαν υπάρχειεργατική τάξη,

  είναι μικρή κι αδύναμη. Χ ρειάζεταιλοιπόν να κάνει

  συμμαχίες με τα μεσαία καιμε τα μικρά αφ εντικά ,

  που χτυπιούνται επίσης από την κρίση 29

  Σημείο 3: Τ ο 30/900 δεν είναι επαναστατικό 32

  Σημείο 4: Το πλάνο 30/900 εκφ ράζειέναν στείρο οικονομισμό

  που δεν θίγειάλλες πλευρές της μισθω τής σχέσης 34

  Σημείο 5: Μ είω ση του χρόνου εργασ ίας στις 30 ώ ρες

  με αύξηση του βασικού μισθού στα 900 ευρώ ;

  Μ α είστε σοβαροί; Ε ν μέσω κρίσης; ΑΤΤΑ ΔΕ ΓΙΝ Ο Ν ΤΑ Ι!!! 37

  Κ αιγια το τέλος ένα -όχι πά ντα ά δολο-ερώ τημα:

  Μ ε ποιους τρόπους μπορείνα πραγματοποιηθεί

  ένας στόχος όπω ς το 30/900 ; 39 Α ποσπά σμ ατα α πό τη συζήτηση που

  ακολούθησε την εισήγησ η 43

 • 8/19/2019 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΑ

  5/58

 • 8/19/2019 30-900 - ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΩΤΑ

  6/58

  Τ ο 30ω ρ ο κ α ι η σ η μ α σ α τ ο υ μ έ σ α σ τ η ν κ ρ σ η

  Ο σ ό χ ο ς η ς μ ε ίω σ η ς ο υ β α σ ι κ ο ύ ε β δ ο μ α δ ια ίο υ ε ρ γ ά -

  σ ιμ ο υ χ ρ ό ν ο υ σ ις 30 ώ ρ ε ς (α π ’ ις 40 π ο υ ε ίν α ι υ π ικ ά  

  σ ή μ ε ρ α ), μ ε α υ ό χ ρ ο ν η α ύ ξ η σ η ο υ β α σ ικ ο ύ μ ισ θ ο ύ σ α  

  900 ε υ ρ ώ . έ θ η κ ε γ ια π ρ ώ η φ ο ρ ά α π  ’ η σ υ ν έ λ ε υ σ η ο υ  

  π λ ά ν ο υ 30/900 ο ν Δ ε κ έ μ β ρ η ο υ 2010. Α π ό ό ε κ α ι 

  ω ς σ ή μ ε ρ α έ χ ο υ μ ε π ρ ο σ π α θ ή σ ε ι μ ε δ ιά φ ο ρ ε ς π ρ ο π α -

  γ α ν δ ι σ ικ έ ς δ ρ ά σ ε ις ν α δ ε ίξ ο υ μ ε η σ η μ α σ ί α α υ ο ύ ο υ  δ ίπ ο λ ο υ , η ς μ ε ίω σ η ς ο υ χ ρ ό ν ο υ ε ρ γ α σ ία ς κ α ι η ς  

  α ύ ξ η σ η ς ο υ β α σ ι κ ο ύ μ ισ θ ο ύ , γ ια η δ ια μ ό ρ φ ω σ η ο υ  

  α υ ο ε λ ο ύ ς , α ν ε ξ ά ρ η ο υ κ α ι α ν α γ ω ν ισ ικ ο ύ ε ρ γ α ι -

  κ ο ύ π ρ ο σ α ν α ο λ ισ μ ο ύ μ έ σ α σ ο ν β ο ύ ρ κ ο κ α ι ο υ ς α π ο -

  π ρ ο σ α ν α ο λ ισ μ ο ύ ς η ς κ ρ ίσ η ς κ α ι η ς δ ι α χ ε ίρ ι σ ή ς η ς . 

  Γ ια έ ν α σ η μ α ν ικ ό δ ιά σ η μ α δ ώ σ α μ ε έ μ φ α σ η σ ις ε π ε -

  ξ ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι η δ ρ ά σ η μ α ς σ ο σ κ έ λ ο ς ο υ β α σ ικ ο ύ  

  μ ι σ θ ο ύ '. Τ ώ ρ α θ έ λ ο υ μ ε ν α φ ω ίσ ο υ μ ε η σ η μ α σ ί α η ς  

  μ ε ίω σ η ς ο υ β α σ ι κ ο ύ χ ρ ό ν ο υ ε ρ γ α σ ία ς . Γ ι' α υ ό σ η   σ υ ν έ χ ε ια θ α π α ρ ο υ σ ι ά σ ο υ μ ε σ υ ν ο π ικ ά ις δ ιά φ ο ρ ε ς  

  π λ ε υ ρ έ ς ο υ 30ω ρ ο υ , ω ς σ ό χ ο υ γ ια σ ή μ ε ρ α κ α ι α ύ ρ ιο , 

  γ ια ν α δ ε ίξ ο υ μ ε ό χ ι μ ό ν ο η σ η μ α σ ία η ς μ ε ίω σ η ς ο υ  

  ε ρ γ ά σ ιμ ο υ χ ρ ό ν ο υ , α λ λ ά κ α ι ις π ρ ο ε κ ά σ ε ις η ς .

  Μ είωση του βασικού χρόνου εργασίας καιανεργία

  Θ α συνδέσουμε παρακάτω τη μείω ση του βασ ικού εβδομ αδιαίου χρόνου

  εργασίας με το ζήτημ α της ανεργίας, που είναι βασικό θέμα για την εργα

  τική τάξη σήμερα. Τ ο επίσημο ποσοστό για την ανεργία έχειφ τάσειστο 25%

  καισυνεχώ ς αυξάνεται. Τ ο