ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area...

of 18 /18
1

Embed Size (px)

Transcript of ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area...

Page 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

1

Page 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2. ∆ΙΚΤΥΑ GSM

3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ GSM

Page 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

3

NMT 450TACS

NMT 450TACS

NETZ C

TACS

TACS

NMT 450

NMT 900

NMT 450 900

NMT 900RC 2000NMT 450

Page 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

4

ΣΥΣΤΗΜΑ

TACS 900(Total area coverage system)

NMT 450(Nordic mobile telephone)

NMT 900

NMT-F

C-Network

RC 2000

RTMS (Radio telephone mobile system)

Comvik

ΧΩΡΕΣ

Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Ισπανία,Ιταλία, Αυστρία

Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία,Φινλανδία, Ισλανδία, Λουξεµβούργο,Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία

Κύπρος, Ολλανδία,Σκανδιναβικές χώρες, Ελβετία

Γαλλία

Γερµανία, Πορτογαλία

Γαλλία

Ιταλία

Σουηδία

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

900 ΜΗΖ

450 ΜΗΖ

900 ΜΗΖ

450 ΜΗΖ

451-455.74 ΜΗΖ

200 και 400 ΜΗΖ

450 ΜΗΖ

450 ΜΗΖ

Page 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

5

ΟΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΗ

1992 5,333,000

1991 4,637,900

1990 3,471,000

1989

1988

2,297,000

1,404,000

1987 833,000

1986 449,000

Page 6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

6

GSM – MEMORADUM OF UNDERSTANDING

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ 19 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 1988

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

∆ΑΝΙΑ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ – CELLNET

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ – RACAL

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

Page 7: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

7

ΟΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GSM

Frequency band : 935 - 960 MHz (base transmit, downlink)890 - 915 MHz (mobile transmit, uplink)

Carrier spacing : 200 kHz

Time slots per carrier : 8 full rate ‘channels’ (13.0 kb/s)16 half rate ‘channels’ (6.5 kb/s)

Modulation : Antenna diversityInterleavingChannel codingFrequency hopping Adaptive equalization

Speech codec : Regular pulse excitationlong time prediction(PQE – LTP)

Page 8: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

8

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ GSM

Common standard

International roaming

Capacity

Cost

Pocket telephones

New services

Page 9: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

9

MSC

VLR HLR

EIR AUC

ISDN

PSPDN

CSPDN

PSTN

PLMN

BSC BSC

Αποκατάσταση κλήσεων και µεταφορά σηµατοδοσίας

Μεταφορά σηµατοδοσίας

Μεταφορά σηµατοδοσίας

Page 10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

10

MSC

MSC

VLR

EIR

HLR

BSCBSC

BSC

Page 11: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

11

TDMA in GSM

Page 12: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

12

Omnidirectional cell Directional cell

Two types of cells

RBS

RBS

Page 13: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

13

CELL PATTERN 3/9

A3 A2 C1 A3 A2 C1 A3 A2

C2 B1 C3 C2 B1 C3 C2 B1

B3 B2 A1 B3 B2 A1 B3 B2

A2 C1 A3 A2 C1 A3 A2 C1

C3 C2 B1 C3 C2 B1 C3 C2

B2 A1 B3 B2 A1 B3 B2 A1

A3 A2 C1 A3 A2 C1 A3 A2

C2 B1 C3 C2 B1 C3 C2 B1

B3 B2 A1 B3 B2 A1 B3 B2

A2 C1 A3 A2 C1 A3 A2 C1

Page 14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

14

GSM SERVICES

GSM Services = GSM Specific Services + ISDN Services

GSM Specific services :

PAN – European roaming

Authentication (fraud control)

Ciphering (speech, data, signalling information)

User confidentiality(Ciphered subscriber number on radio path)

Page 15: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

15

MOBILE COMMUNICATIONS IN THE HOME

PSDN

PSDN : Public Switched Telephone Network

(∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής)

Page 16: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

16

THE CORDLESS PBX

PSDN

SOPHOS-S

Business RFP

Cluster Controller

PSDN : Public Switched Telephone Network

(∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής)

RFP : Radio Fixed Part

Page 17: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

17

PCS ACCESS

PSTN

TelepointNetwork management

Network

interface

Cluster controller

PublicRFP

Each RFP can handle

Up to 12 simulataneousTelephone conversations

User

“on the move”

User“on the move”

User

“on the move”

Page 18: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - TEILAM .SYSTHMATA... · 2013. 10. 29. · 4 ΣΥΣΤΗΜΑ TACS 900 (Total area coverage system) NMT 450 (Nordic mobile telephone) NMT 900 NMT-F C-Network RC 2000

18

PORTABLE TERMINAL WIRELESS LOCAL LOOP

Public switched

Telephone network(PSTN)

Networkinterface

ClusterController

PublicRFP

Each RFP can handleUp to 12 simulataneous

Telephone conversations

UserAt home

User

At home

UserAt home