3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ

3
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία , 9/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  Αρ. πρ. : οικ. 154 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γραφείο Περιφερειακού  Συµβουλίου Ταχ. ∆ιεύθυνση  : Υψηλάντου 1 , Λαµία ΠΡΟΣ :  Όπως Πίνακας ∆ιανοµής Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες  : Χαρ. Κασαράς Τηλέφωνο Τηλεοµοιότυπο  : 2231351272 : 2231026595  / νση ηλ. ταχ. : gram_per_symv [email protected]. gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σας προσκαλούµε  στην 3η συνεδρίαση  (Τακτική) του Περιφερειακού  Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγµατοποιηθεί  την ∆ευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Περιφερειακού  Συµβουλίου  Στερεάς Ελλάδας (  Αινιάνων 8 , Λαµία - 2ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των ακόλουθων  θεµάτων ηµερήσιας διάταξης : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ  Θέµα 1 ο  Επιλογή Περιφερειακού  Συµπαραστάτη  του Πολίτη & της Επιχείρησης . Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού  Συµβουλίου κα  Ασηµίνα Παπαναστασίου. ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Θέµα 2 ο   Έγκριση για την µεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης  του Περιφερειακού  Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση , βάσει του προκαθορισµένου  χρονοδιαγράµµατος , ήτοι την 30 η  Μαρτίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί , από τη Λαµία στη Λιβαδειά στο ∆ιοικητήριο  της Περιφερειακής  Ενότητας  Βοιωτίας. Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού  Συµβουλίου κα  Ασηµίνα Παπαναστασίου. Θέµα 3 ο   Έγκριση των Πρακτικών  του Περιφερειακού  Συµβουλίου  υπαριθµ. 7/16-7-2014, 8/8-9- 2014, 9/15-9-2014, 10/6-10-2014, 11/3-11-2014, 12/25-11-2014, 13/25-11-2014 και 14/17- 12-2014.  Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού  Συµβουλίου κα  Ασηµίνα Παπαναστασίου. ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  Θέµα 4 ο  Ορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές  αρµοδιότητας  Λιµενικών   Αρχών. Εισηγητής Περιφερειάρχης  Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος  Π. Μπακογιάννης. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θέµα 5 ο   Έγκριση Πρόσληψης  Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους. Εισηγητής  Αντιπεριφε ρειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδας  κ. Ευθύµιος Καραΐσκος. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  Θέµα 6 ο  Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση, του υπ. αριθ. ΚΗΙ-1320 οχήµατος της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, στην Πυροσβεστική  Υπηρεσία Λαµίας. Εισηγητής  Αντιπεριφε ρειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Φθιώτιδας  κ. Ευθύµιος Καραΐσκος. 

description

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Transcript of 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ

 • , 9/3/2015 . . : . 154

  . : 1 , : . : 351 00

  : .

  : 2231351272 : 2231026595

  / . . : [email protected]

  3 () 16 2015 12:00 .. ( 8 , - 2 ), :

  1 & . .

  2 4

  , , 30 2015 , .

  .

  3 . 7/16-7-2014, 8/8-9-2014, 9/15-9-2014, 10/6-10-2014, 11/3-11-2014, 12/25-11-2014, 13/25-11-2014 14/17-12-2014.

  .

  - 4

  .

  . . .

  5

  .

  . .

  6 , . . -1320

  , .

  . .

 • - 7 (

  ) . . .

  8

  .

  . .

  - - 9 (...)

  2015, 466 ( ).

  . .

  10 (...) 2015 , : 007/8, 011/8, 012/8, 045/8, 047/8, 056/8, 056/8, 056/2 356/2.

  . .

  11 (.. ) 2015 , : 766, 766, 066, 066, 566, 166, 366 366.

  . .

  12 , . 00 2015. . .

  13 , . 00 2015. . .

  14 , . 00 2015. . .

  15 , . 00 2015. . .

  16 , . 00 2015. . .

  17 , , , , ... .

  . .

  18 , 066 . 201306600002 .

  . .

  19 , 566 .

  . .

 • 20 ... 048 ( ..), 2015 ( ).

  . .

  - 21 3 2015. & . .

  (email).

  I. 1 . . 2 . 3 .

  II. 1 . 2 . - 3 . 4 . (

  ) 5 N 6 7 8

  -

  9 ( ...)