2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425...

7
Χεντερ Ινφορmατιον Χουντψ: Μονροε Τψπε: Χοmmυνιτψ Τοταλ ΣΦ: 338,459 Λεασινγ Αγεντ Dαϖιδ Ροτη 580 Wηιτε Πλαινσ Ροαδ Ταρρψτοων, ΝΨ 10591 π. 914.631.3131 χ. 914.610.5193 ε. δροτη≅δλχmγmτ.χοm Σερϖεσ τηε Ροχηεστερ αρεα∋σ σουτηωεστερν χοmmυνιτιεσ οφ Γατεσ ανδ Χηιλι. Λοχατεδ νεαρ Γρεατερ Ροχηεστερ Ιντερνατιοναλ Αιρπορτ ανδ τηε χορπορατε ηεαδθυαρτερσ οφ Wεγmαν∋σ, ωιτη α χοmβινεδ εmπλοψmεντ βασε οφ οϖερ 25,000 πεοπλε. Φεατυρεσ εξχελλεντ ϖισιβιλιτψ ανδ αχχεσσ φροm Χηιλι Αϖενυε ανδ Ηοωαρδ Ροαδ. Dιστανχε 1 mι. 3 mι. 5 mι. Ποπυλατιον 4,768 65,058 200,777 Ηουσεηολδσ 1,997 26,419 82,943 Αϖγ ΗΗ Ινχοmε (∃) ∃67,861 ∃56,195 ∃53,065 ΣΗΟΠΠΕΣ ΑΤ WΕΣΤΓΑΤΕ 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 DΛΧ Μαναγεmεντ Χορπορατιον | 580 Wηιτε Πλαινσ Ροαδ, Ταρρψτοων, ΝΨ 10591 Π: 866.DΛΧ.ΜΓΜΤ (866.352.6468) | Φ: 914.631.6533 | ωωω.δλχmγmτ.χοm

Transcript of 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425...

Page 1: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

Χεντερ Ινφορmατιον

Χουντψ: ΜονροεΤψπε: ΧοmmυνιτψΤοταλ ΣΦ: 338,459

Λεασινγ Αγεντ

Dαϖιδ Ροτη580 Wηιτε Πλαινσ Ροαδ

Ταρρψτοων, ΝΨ 10591

π. 914.631.3131χ. 914.610.5193ε. δροτη≅δλχmγmτ.χοm

∞ Σερϖεσ τηε Ροχηεστερ αρεα∋σ σουτηωεστερν

χοmmυνιτιεσ οφ Γατεσ ανδ Χηιλι.

∞ Λοχατεδ νεαρ Γρεατερ Ροχηεστερ Ιντερνατιοναλ

Αιρπορτ ανδ τηε χορπορατε ηεαδθυαρτερσ οφ

Wεγmαν∋σ, ωιτη α χοmβινεδ εmπλοψmεντ βασε οφ

οϖερ 25,000 πεοπλε.

∞ Φεατυρεσ εξχελλεντ ϖισιβιλιτψ ανδ αχχεσσ φροm Χηιλι

Αϖενυε ανδ Ηοωαρδ Ροαδ.

Dιστανχε 1 mι. 3 mι. 5 mι.

Ποπυλατιον 4,768 65,058 200,777

Ηουσεηολδσ 1,997 26,419 82,943

Αϖγ ΗΗ Ινχοmε (∃) ∃67,861 ∃56,195 ∃53,065

ΣΗΟΠΠΕΣ ΑΤ WΕΣΤΓΑΤΕ2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624

DΛΧ Μαναγεmεντ Χορπορατιον | 580 Wηιτε Πλαινσ Ροαδ, Ταρρψτοων, ΝΨ 10591

Π: 866.DΛΧ.ΜΓΜΤ (866.352.6468) | Φ: 914.631.6533 | ωωω.δλχmγmτ.χοm

Page 2: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

1 Ασπεν Dενταλ 3,304 ΣΦ1Α ΜχDοναλδ∋σ 3,956 ΣΦ1Β Σταρβυχκσ 1,800 ΣΦ1Β−2 Αϖαιλαβλε 5,791 ΣΦ1Χ ΗαιρΖοο 1,142 ΣΦ1D Τηρεε Dαψ Σmοκε

Σηοπ1,076 ΣΦ

1Γ Γοοδωιλλ 2,000 ΣΦ2 Αππλεβεε∋σ 2,997 ΣΦ2Γ Wεστγατε Στψλε

Χεντερ457 ΣΦ

3 Χηασε Βανκ 3,436 ΣΦ3Γ ΓαmεΣτοπ 1,575 ΣΦ

4 Wαλmαρτ 204,184 ΣΦ4Γ Χηινα Wοκ 1,575 ΣΦ5 Αϖαιλαβλε 2,950 ΣΦ5Γ Η&Ρ Βλοχκ 1,737 ΣΦ6 Dολλαρ Τρεε 10,686 ΣΦ6Γ Ξπρεσσ Χαρε Μεδιχαλ

ΑΤ Wεστσιδε1,753 ΣΦ

7 Μαυριχεσ 5,640 ΣΦ7Γ Wεστγατε Ταιλορ

Σηοπ2,100 ΣΦ

8 Σηοε Dεπτ. 8,400 ΣΦ8Γ Αϖαιλαβλε 3,000 ΣΦ9 Βατη & Βοδψ Wορκσ 3,000 ΣΦ

9Γ Τ−Μοβιλε 2,625 ΣΦ10 Αϖαιλαβλε 2,740 ΣΦ10Γ Αϖαιλαβλε 1,637 ΣΦ11 Αϖαιλαβλε 23,942 ΣΦ11Γ Πανερα Βρεαδ 4,575 ΣΦ12 Χιτιζενσ Βανκ 4,700 ΣΦ13 Ριτε Αιδ 12,738 ΣΦ15Γ Τερεσε ςισχα 1,200 ΣΦ16Γ Σηοε Ρεπαιρ 600 ΣΦ17Γ Νεω Ψορκ Χοιν

Λαυνδρψ2,550 ΣΦ

ΤΕΝΑΝΤ ΛΙΣΤ

ΣΗΟΠΠΕΣ ΑΤ WΕΣΤΓΑΤΕ2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624

DΛΧ Μαναγεmεντ Χορπορατιον | 580 Wηιτε Πλαινσ Ροαδ, Ταρρψτοων, ΝΨ 10591

Π: 866.DΛΧ.ΜΓΜΤ (866.352.6468) | Φ: 914.631.6533 | ωωω.δλχmγmτ.χοm

Page 3: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

Demographic Source: Applied Geographic Solutions 04/2017, TIGER Geography page 1 of 5©2017, Sites USA, Chandler, Arizona, 480-491-1112

This

report

was p

roduced u

sin

g d

ata

fro

m p

rivate

and g

overn

ment sourc

es d

eem

ed to b

e r

elia

ble

. T

he info

rmation h

ere

in is p

rovid

ed w

ithout re

pre

senta

tion o

r w

arr

anty

.

EXPANDED PROFILE2000-2010 Census, 2017 Estimates with 2022 Projections

Calculated using Weighted Block Centroid from Block Groups

Lat/Lon: 43.1326/-77.6855RF5

2000 Chili Ave1 min drivetime 3 min drivetime 5 min drivetime

Rochester, NY 14624

Population

Estimated Population (2017) 2,368 18,696 71,413

Projected Population (2022) 2,329 18,514 72,152

Census Population (2010) 2,360 19,202 72,289

Census Population (2000) 2,342 19,988 75,832

Projected Annual Growth (2017 to 2022) -39 -0.3% -182 -0.2% 739 0.2%

Historical Annual Growth (2010 to 2017) 8 - -506 -0.4% -876 -0.2%

Historical Annual Growth (2000 to 2010) 18 0.1% -786 -0.4% -3,544 -0.5%

Estimated Population Density (2017) 2,299 psm 2,100 psm 2,687 psm

Trade Area Size 1.03 sq mi 8.90 sq mi 26.58 sq mi

Households

Estimated Households (2017) 989 7,837 28,251

Projected Households (2022) 1,014 8,088 29,728

Census Households (2010) 950 7,745 27,493

Census Households (2000) 955 7,601 27,926

Estimated Households with Children (2017) 279 28.2% 2,397 30.6% 8,913 31.5%

Estimated Average Household Size (2017) 2.33 2.36 2.38

Average Household Income

Estimated Average Household Income (2017) $63,129 $59,393 $54,534

Projected Average Household Income (2022) $75,303 $71,608 $64,822

Estimated Average Family Income (2017) $73,747 $70,161 $65,320

Median Household Income

Estimated Median Household Income (2017) $58,374 $53,321 $45,400

Projected Median Household Income (2022) $68,470 $62,888 $53,255

Estimated Median Family Income (2017) $64,706 $62,711 $55,338

Per Capita Income

Estimated Per Capita Income (2017) $26,514 $24,984 $21,862

Projected Per Capita Income (2022) $32,939 $31,370 $26,992

Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5%

Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699 $460,111 $420,363

Daytime Demos (2017)

Total Businesses 161 913 3,851

Total Employees 2,380 14,152 59,527

Company Headquarter Businesses - 0.1% 3 0.4% 17 0.5%

Company Headquarter Employees 63 2.6% 3,488 24.6% 4,981 8.4%

Employee Population per Business 14.8 15.5 15.5

Residential Population per Business 14.7 20.5 18.5

Page 4: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

Demographic Source: Applied Geographic Solutions 04/2017, TIGER Geography page 2 of 5©2017, Sites USA, Chandler, Arizona, 480-491-1112

Th

is r

ep

ort

wa

s p

rod

uce

d u

sin

g d

ata

fro

m p

riva

te a

nd

go

vern

me

nt

sou

rce

s d

ee

me

d t

o b

e r

elia

ble

. T

he

info

rma

tion

he

rein

is p

rovi

de

d w

itho

ut

rep

rese

nta

tion

or

wa

rra

nty

.

EXPANDED PROFILE2000-2010 Census, 2017 Estimates with 2022 Projections

Calculated using Weighted Block Centroid from Block Groups

Lat/Lon: 43.1326/-77.6855RF5

2000 Chili Ave1 min drivetime 3 min drivetime 5 min drivetime

Rochester, NY 14624

Race & EthnicityWhite (2017) 1,869 78.9% 9,927 53.1% 33,188 46.5%

Black or African American (2017) 350 14.8% 7,628 40.8% 30,759 43.1%

American Indian or Alaska Native (2017) 5 0.2% 58 0.3% 246 0.3%

Asian (2017) 65 2.8% 300 1.6% 3,151 4.4%

Hawaiian or Pacific Islander (2017) - - 2 - 24 -

Other Race (2017) 20 0.9% 242 1.3% 1,525 2.1%

Two or More Races (2017) 58 2.5% 540 2.9% 2,520 3.5%

Not Hispanic or Latino Population (2017) 2,261 95.5% 17,784 95.1% 66,404 93.0%

Hispanic or Latino Population (2017) 107 4.5% 912 4.9% 5,009 7.0%

Not Hispanic or Latino Population (2022) 2,204 94.6% 17,488 94.5% 66,490 92.2%

Hispanic or Latino Population (2022) 125 5.4% 1,026 5.5% 5,663 7.8%

Not Hispanic or Latino Population (2010) 2,265 96.0% 18,335 95.5% 67,646 93.6%

Hispanic or Latino Population (2010) 95 4.0% 867 4.5% 4,643 6.4%

Not Hispanic or Latino Population (2000) 2,289 97.7% 19,426 97.2% 72,490 95.6%

Hispanic or Latino Population (2000) 53 2.3% 562 2.8% 3,342 4.4%

Projected Hispanic Annual Growth (2017 to 2022) 18 3.4% 114 2.5% 654 2.6%

Historic Hispanic Annual Growth (2000 to 2017) 54 6.0% 350 3.7% 1,667 2.9%

Age Distribution (2017)Age Under 5 124 5.2% 1,081 5.8% 4,221 5.9%

Age 5 to 9 Years 132 5.6% 1,120 6.0% 4,285 6.0%

Age 10 to 14 Years 120 5.1% 1,127 6.0% 4,358 6.1%

Age 15 to 19 Years 135 5.7% 1,237 6.6% 6,167 8.6%

Age 20 to 24 Years 113 4.8% 1,216 6.5% 6,373 8.9%

Age 25 to 29 Years 173 7.3% 1,425 7.6% 5,719 8.0%

Age 30 to 34 Years 170 7.2% 1,323 7.1% 4,790 6.7%

Age 35 to 39 Years 135 5.7% 1,101 5.9% 3,797 5.3%

Age 40 to 44 Years 137 5.8% 1,069 5.7% 3,723 5.2%

Age 45 to 49 Years 140 5.9% 1,142 6.1% 4,042 5.7%

Age 50 to 54 Years 183 7.7% 1,354 7.2% 4,484 6.3%

Age 55 to 59 Years 175 7.4% 1,332 7.1% 4,476 6.3%

Age 60 to 64 Years 153 6.5% 1,193 6.4% 4,072 5.7%

Age 65 to 74 Years 252 10.6% 1,716 9.2% 6,151 8.6%

Age 75 to 84 Years 141 6.0% 830 4.4% 3,215 4.5%

Age 85 Years or Over 87 3.7% 429 2.3% 1,540 2.2%

Median Age 42.2 38.2 35.7

Gender Age Distribution (2017)Female Population 1,234 52.1% 9,939 53.2% 37,493 52.5%

Age 0 to 19 Years 247 20.0% 2,231 22.4% 9,274 24.7%

Age 20 to 64 Years 714 57.8% 5,955 59.9% 21,814 58.2%

Age 65 Years or Over 274 22.2% 1,754 17.7% 6,405 17.1%

Female Median Age 43.8 40.1 37.6

Male Population 1,134 47.9% 8,756 46.8% 33,920 47.5%

Age 0 to 19 Years 264 23.3% 2,335 26.7% 9,757 28.8%

Age 20 to 64 Years 665 58.6% 5,201 59.4% 19,662 58.0%

Age 65 Years or Over 205 18.1% 1,221 13.9% 4,501 13.3%

Male Median Age 40.4 36.0 33.5

Page 5: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

Demographic Source: Applied Geographic Solutions 04/2017, TIGER Geography page 3 of 5©2017, Sites USA, Chandler, Arizona, 480-491-1112

Th

is r

ep

ort

wa

s p

rod

uce

d u

sin

g d

ata

fro

m p

riva

te a

nd

go

vern

me

nt

sou

rce

s d

ee

me

d t

o b

e r

elia

ble

. T

he

info

rma

tion

he

rein

is p

rovi

de

d w

itho

ut

rep

rese

nta

tion

or

wa

rra

nty

.

EXPANDED PROFILE2000-2010 Census, 2017 Estimates with 2022 Projections

Calculated using Weighted Block Centroid from Block Groups

Lat/Lon: 43.1326/-77.6855RF5

2000 Chili Ave1 min drivetime 3 min drivetime 5 min drivetime

Rochester, NY 14624

Household Income Distribution (2017)HH Income $200,000 or More 8 0.8% 93 1.2% 453 1.6%

HH Income $150,000 to $199,999 23 2.3% 293 3.7% 850 3.0%

HH Income $100,000 to $149,999 146 14.7% 895 11.4% 2,593 9.2%

HH Income $75,000 to $99,999 136 13.8% 1,019 13.0% 3,159 11.2%

HH Income $50,000 to $74,999 226 22.8% 1,710 21.8% 5,053 17.9%

HH Income $35,000 to $49,999 220 22.3% 1,350 17.2% 4,611 16.3%

HH Income $25,000 to $34,999 74 7.5% 870 11.1% 3,116 11.0%

HH Income $15,000 to $24,999 76 7.7% 763 9.7% 3,518 12.5%

HH Income Under $15,000 81 8.2% 844 10.8% 4,898 17.3%

HH Income $35,000 or More 759 76.7% 5,360 68.4% 16,719 59.2%

HH Income $75,000 or More 313 31.6% 2,300 29.3% 7,056 25.0%

Housing (2017)Total Housing Units 1,010 8,105 29,817

Housing Units Occupied 989 97.9% 7,837 96.7% 28,251 94.7%

Housing Units Owner-Occupied 872 88.2% 5,745 73.3% 16,311 57.7%

Housing Units, Renter-Occupied 117 11.8% 2,092 26.7% 11,941 42.3%

Housing Units, Vacant 21 2.1% 269 3.3% 1,566 5.3%

Marital Status (2017)Never Married 528 26.5% 6,016 39.1% 27,837 47.5%

Currently Married 935 46.9% 5,833 38.0% 17,150 29.3%

Separated 180 9.1% 998 6.5% 3,870 6.6%

Widowed 109 5.5% 785 5.1% 3,397 5.8%

Divorced 240 12.0% 1,735 11.3% 6,295 10.8%

Household Type (2017)Population Family 1,873 79.1% 14,768 79.0% 52,700 73.8%

Population Non-Family 436 18.4% 3,713 19.9% 14,449 20.2%

Population Group Quarters 59 2.5% 216 1.2% 4,264 6.0%

Family Households 624 63.0% 4,842 61.8% 16,844 59.6%

Non-Family Households 366 37.0% 2,995 38.2% 11,407 40.4%

Married Couple with Children 181 19.3% 1,141 19.6% 3,577 20.9%

Average Family Household Size 3.0 3.0 3.1

Household Size (2017)1 Person Households 305 30.8% 2,448 31.2% 9,139 32.3%

2 Person Households 341 34.5% 2,554 32.6% 8,852 31.3%

3 Person Households 154 15.5% 1,271 16.2% 4,469 15.8%

4 Person Households 109 11.1% 933 11.9% 3,254 11.5%

5 Person Households 52 5.2% 410 5.2% 1,523 5.4%

6 or More Person Households 29 2.9% 221 2.8% 1,014 3.6%

Household Vehicles (2017)Households with 0 Vehicles Available 28 2.8% 763 9.7% 5,201 18.4%

Households with 1 Vehicles Available 438 44.3% 3,177 40.5% 11,431 40.5%

Households with 2 or More Vehicles Available 523 52.9% 3,897 49.7% 11,619 41.1%

Total Vehicles Available 1,642 12,324 38,598

Average Vehicles Per Household 1.7 1.6 1.4

Page 6: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

Demographic Source: Applied Geographic Solutions 04/2017, TIGER Geography page 4 of 5©2017, Sites USA, Chandler, Arizona, 480-491-1112

Th

is r

ep

ort

wa

s p

rod

uce

d u

sin

g d

ata

fro

m p

riva

te a

nd

go

vern

me

nt

sou

rce

s d

ee

me

d t

o b

e r

elia

ble

. T

he

info

rma

tion

he

rein

is p

rovi

de

d w

itho

ut

rep

rese

nta

tion

or

wa

rra

nty

.

EXPANDED PROFILE2000-2010 Census, 2017 Estimates with 2022 Projections

Calculated using Weighted Block Centroid from Block Groups

Lat/Lon: 43.1326/-77.6855RF5

2000 Chili Ave1 min drivetime 3 min drivetime 5 min drivetime

Rochester, NY 14624

Labor Force (2017)Estimated Labor Population Age 16 Years or Over 1,968 15,166 57,768

Estimated Civilian Employed 1,306 66.4% 9,348 61.6% 32,137 55.6%

Estimated Civilian Unemployed 45 2.3% 487 3.2% 2,417 4.2%

Estimated in Armed Forces - - - - 23 -

Estimated Not in Labor Force 617 31.3% 5,330 35.1% 23,191 40.1%

Unemployment Rate 2.3% 3.2% 4.2%

Occupation (2010)Occupation: Population Age 16 Years or Over 1,308 9,345 32,153

Management, Business, Financial Operations 160 12.3% 968 10.4% 3,220 10.0%

Professional, Related 325 24.8% 2,394 25.6% 8,143 25.3%

Service 171 13.0% 1,674 17.9% 6,931 21.6%

Sales, Office 315 24.1% 2,385 25.5% 7,724 24.0%

Farming, Fishing, Forestry - - 1 - 13 -

Construct, Extraction, Maintenance 123 9.4% 644 6.9% 2,081 6.5%

Production, Transport Material Moving 214 16.4% 1,279 13.7% 4,040 12.6%

White Collar Workers 800 61.2% 5,748 61.5% 19,088 59.4%

Blue Collar Workers 508 38.8% 3,597 38.5% 13,065 40.6%

Consumer Expenditure (2017)Total Household Expenditure $50.7 M $384 M $1.30 B

Total Non-Retail Expenditure $27.4 M 54.1% $207 M 54.0% $701 M 53.9%

Total Retail Expenditure $23.3 M 45.9% $177 M 46.0% $601 M 46.1%

Apparel $1.74 M 3.4% $13.3 M 3.5% $45.2 M 3.5%

Contributions $1.98 M 3.9% $15.4 M 4.0% $51.6 M 4.0%

Education $1.66 M 3.3% $12.9 M 3.4% $44.5 M 3.4%

Entertainment $2.83 M 5.6% $21.4 M 5.6% $72.0 M 5.5%

Food and Beverages $7.57 M 14.9% $57.3 M 14.9% $195 M 15.0%

Furnishings and Equipment $1.72 M 3.4% $12.9 M 3.4% $43.3 M 3.3%

Gifts $1.18 M 2.3% $8.99 M 2.3% $30.2 M 2.3%

Health Care $4.20 M 8.3% $31.8 M 8.3% $109 M 8.3%

Household Operations $1.36 M 2.7% $10.4 M 2.7% $34.7 M 2.7%

Miscellaneous Expenses $775 K 1.5% $5.81 M 1.5% $19.7 M 1.5%

Personal Care $658 K 1.3% $4.99 M 1.3% $17.0 M 1.3%

Personal Insurance $348 K 0.7% $2.68 M 0.7% $8.98 M 0.7%

Reading $112 K 0.2% $848 K 0.2% $2.87 M 0.2%

Shelter $10.4 M 20.5% $78.8 M 20.5% $268 M 20.6%

Tobacco $337 K 0.7% $2.54 M 0.7% $8.81 M 0.7%

Transportation $9.89 M 19.5% $74.1 M 19.3% $248 M 19.1%

Utilities $3.91 M 7.7% $29.7 M 7.7% $102 M 7.8%

Educational Attainment (2017)Adult Population Age 25 Years or Over 1,744 12,914 46,009

Elementary (Grade Level 0 to 8) 28 1.6% 269 2.1% 1,920 4.2%

Some High School (Grade Level 9 to 11) 118 6.8% 1,089 8.4% 5,078 11.0%

High School Graduate 454 26.0% 3,682 28.5% 13,724 29.8%

Some College 372 21.3% 2,881 22.3% 9,130 19.8%

Associate Degree Only 281 16.1% 1,575 12.2% 4,943 10.7%

Bachelor Degree Only 269 15.4% 2,169 16.8% 6,893 15.0%

Graduate Degree 222 12.7% 1,248 9.7% 4,321 9.4%

Page 7: 2000 Χηιλι Αϖε, Γατεσ, ΝΨ 14624 · Estimated Per Capita Income 5 Year Growth $6,425 24.2% $6,386 25.6% $5,131 23.5% Estimated Average Household Net Worth (2017) $421,699

Demographic Source: Applied Geographic Solutions 04/2017, TIGER Geography page 5 of 5©2017, Sites USA, Chandler, Arizona, 480-491-1112

Th

is r

ep

ort

wa

s p

rod

uce

d u

sin

g d

ata

fro

m p

riva

te a

nd

go

vern

me

nt

sou

rce

s d

ee

me

d t

o b

e r

elia

ble

. T

he

info

rma

tion

he

rein

is p

rovi

de

d w

itho

ut

rep

rese

nta

tion

or

wa

rra

nty

.

EXPANDED PROFILE2000-2010 Census, 2017 Estimates with 2022 Projections

Calculated using Weighted Block Centroid from Block Groups

Lat/Lon: 43.1326/-77.6855RF5

2000 Chili Ave1 min drivetime 3 min drivetime 5 min drivetime

Rochester, NY 14624

Units In Structure (2010)1 Detached Unit 876 92.2% 6,022 77.8% 18,995 69.1%

1 Attached Unit 6 0.7% 384 5.0% 1,448 5.3%

2 to 4 Units 40 4.2% 833 10.8% 4,251 15.5%

5 to 9 Units 4 0.4% 121 1.6% 1,151 4.2%

10 to 19 Units 6 0.6% 128 1.6% 502 1.8%

20 to 49 Units 4 0.4% 111 1.4% 506 1.8%

50 or More Units 6 0.7% 111 1.4% 1,213 4.4%

Mobile Home or Trailer 49 5.2% 124 1.6% 188 0.7%

Other Structure - - - - 11 -

Homes Built By Year (2010)Homes Built 2005 or later - - 2 - 9 -

Homes Built 2000 to 2004 38 4.0% 172 2.2% 924 3.4%

Homes Built 1990 to 1999 35 3.6% 348 4.5% 1,504 5.5%

Homes Built 1980 to 1989 27 2.8% 478 6.2% 1,817 6.6%

Homes Built 1970 to 1979 75 7.9% 846 10.9% 3,490 12.7%

Homes Built 1960 to 1969 165 17.4% 1,196 15.4% 4,141 15.1%

Homes Built 1950 to 1959 273 28.7% 1,188 15.3% 3,856 14.0%

Homes Built Before 1949 375 39.5% 3,566 46.0% 12,356 44.9%

Home Values (2010)Home Values $1,000,000 or More - 0.1% 25 0.4% 55 0.3%

Home Values $500,000 to $999,999 4 0.5% 52 0.9% 226 1.4%

Home Values $400,000 to $499,999 15 1.8% 79 1.4% 247 1.5%

Home Values $300,000 to $399,999 9 1.1% 75 1.3% 251 1.6%

Home Values $200,000 to $299,999 29 3.5% 291 5.1% 780 4.8%

Home Values $150,000 to $199,999 78 9.3% 519 9.2% 1,803 11.1%

Home Values $100,000 to $149,999 387 46.2% 2,164 38.2% 6,021 37.2%

Home Values $70,000 to $99,999 268 32.0% 1,566 27.6% 3,517 21.7%

Home Values $50,000 to $69,999 43 5.1% 675 11.9% 2,172 13.4%

Home Values $25,000 to $49,999 12 1.4% 150 2.6% 875 5.4%

Home Values Under $25,000 25 3.0% 136 2.4% 349 2.2%

Owner-Occupied Median Home Value $109,472 $104,164 $104,669

Renter-Occupied Median Rent $716 $713 $707

Transportation To Work (2010)Drive to Work Alone 988 83.8% 7,629 81.8% 28,226 79.7%

Drive to Work in Carpool 98 8.3% 722 7.7% 3,166 8.9%

Travel to Work by Public Transportation 33 2.8% 351 3.8% 1,308 3.7%

Drive to Work on Motorcycle 1 0.1% 3 - 14 -

Walk or Bicycle to Work 34 2.9% 300 3.2% 1,597 4.5%

Other Means 5 0.4% 65 0.7% 238 0.7%

Work at Home 21 1.8% 255 2.7% 878 2.5%

Travel Time (2010)Travel to Work in 14 Minutes or Less 434 37.5% 3,346 36.9% 12,085 35.0%

Travel to Work in 15 to 29 Minutes 692 59.7% 4,205 46.4% 14,126 40.9%

Travel to Work in 30 to 59 Minutes 136 11.7% 1,329 14.7% 4,254 12.3%

Travel to Work in 60 Minutes or More 24 2.0% 220 2.4% 952 2.8%

Average Minutes Travel to Work 16.6 17.0 16.8