2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ...

14
PROFILE 2 Schüco

Transcript of 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ...

Page 1: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

PROFILE 2 Schüco

Page 2: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

PROFILE Schüco 3

SPITZE

ΗεταιρείαSPITZEΑ.Ε.με20ετήεμπειρίαστοχώροτωνεξωτερικώνκαιεσωτερικώνκουφωμάτων,προσφέρειόλεςτιςλύσειςστιςαπαιτήσειςτηςσύγχρονηςαρχιτε-κτονικήςκαιταπροϊόντατηςεντάσσονταιαρμονικάσεμοντέρνεςκαικλασσικέςκατασκευές.Μειδιόκτητεςεγκαταστάσεις5000τ.μ.,μεπλήρωςανακαινισμένεςεκθέσειςσεΑθήνακαιΘεσσαλονίκη,καθώςκαιέναδίκτυοαντιπροσώπωνσεόλητηνΕλλάδα,μπορείναανταποκριθείσεκάθεπρόκλησηγιατηνυλοποίησηαπαιτητικώνκατασκευών.Αποτέλεσματωνπροσπαθειώντηςείναιηανάληψησημαντικώνέργων,πουαποτελούνσημείααναφοράςγιατηνπεραιτέρωδυναμικήτης.ΗεταιρείαSPITZEΑ.Ε.έχεισαναφετηρίατιςαπαιτήσειςκαιτιςπροτιμήσειςτουπελάτηκαισαντελικόστόχοτηναρμονικήσυνύπαρξητουπροϊόντοςμετονπεριβάλλονταχώρο.Ανανεώνειδιαρκώςτηνγκάματωνπροϊόντωντηςκαιτηνεμπλουτίζειμενέακαινοτόμαπροϊόνταπουκαλύπτουναλλάκαιδιαμορφώνουντιςανάγκεςτηςαγοράς.Ταπροϊόνταπουδιαθέτειείναι:•Ξύλινακουφώμτα•Συνθετικά(PVC)κουφώματαKömmerling•ΚουφώματααλουμινίουSchüco•Θωρακισμένεςπόρτες•Εσωτερικέςπόρτες•Μεταλλικές&πυράντοχεςπόρτες•Ολοκληρωμένασυστήματασκίασηςκουφωμάτων(ρολά-παντζούρια)•Αντικωνωπικάσυστήματα.

Μετημεγάληποικιλίατύπων,σχεδίωνκαιχρωμάτωνηεταιρείαπροσφέρειολοκληρωμένεςκαιλειτουργικέςλύσειςγιακάθεείδουςκατασκευή,μεαπόλυτηπροστασίακαιαντοχήστοχρόνο.Ταπροϊόντασυνοδεύονταιμεόλαταπιστοποιητικάπουδιασφαλίζουντηνποιότητα,τηναντοχήκαιτιςπροδιαγραφέςτουενεργειακούσχεδιασμού.Σεσυνδυασμόμετησωστήτοποθέτησηκαιτηντεχνικήυποστήριξη-aftersaleservice,ηSPITZEΑ.Ε.εγγυάταιτοκαλύτεροαποτέλεσμακαιμιασχέσηεμπιστοσύνηςμετουςπελάτεςτης.ΗσυνεργασίαμετηνεταιρείαSchücoβασίζεταισταπρωτοπο-ριακάτηςσυστήματα,ταοποίασυνδυάζουνκορυφαίαπρότυπαωςπροςτηνενέργεια,τοναυτοματισμό,τηνασφάλειακαιτοσχεδιασμό-design.Πληρούντιςαυστηρότερεςπροδιαγραφέςθερμομόνωσηςχωρίςναπεριορίζουντομέγεθοςτωνανοιγμάτωνκαιτημέγιστηδιαφάνεια.ΤασυστήματατηςεταιρείαςSchücoυποστηρίζουντιςαπαιτήσειςεξοικονόμησηςενέργειαςκαιπροσφέρουνδιαχρο-νικήαισθητικήκαιεγγύησηυψηλήςποιότητας.

Περιεχόμενα

SPITZE

ΠαράθυροSchücoAWS65

SchücoAvanTec160kg

ΠαράθυροSchücoAWS70.HIΠαράθυροSchücoAWS70BS.HI

Εξοικονόμησηενέργειας

ΣυρόμενοσύστημαSchücoASS32SCΑνασυρόμενοσύστημαSchücoASS70.HIΠτυσσόμενοσύστημαSchücoASS70FDΣυρόμενοκαιανασυρόμενοσύστημαSchücoASS50Παράλληλασυρόμενο/ανακλινόμενοσύστημαSchücoAWS65PASKΠόρτεςSchücoADS

Συστήματααλουμινίου

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

1415

Page 3: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

4 Schüco

ΤοβασικόσύστημαπαραθύρωνSchücoAWS65προσφέρειεξαιρετικάχαρακτηριστικάθερμομόνωσηςκαιδιαθέτειμεγάλοεύροςδυνατοτήτωνγιαευφάνταστεςσχεδιαστικέςλύσεις.

•Βελτιωμένηθερμομόνωσησεβάθοςδιατομής65mm:τιμέςUfαπό1,7W/m2K

•Προαιρετικάμεσυνεπίπεδοφύλλοήπροςταέξωανοιγόμενοφύλλο

•ΕκτενήςγκάμαπροφίλσυμπεριλαμβανομένωντωνσυστημάτωνSchücoAWS65RL(ResidentialLine),καιSchücoAWS65SL

(SoftLine)•ΣυμβατόμετησειράπορτώνSchücoADS

•Ευελιξίαστηχρωματικήδιαμόρφωσημεδιαφορετικάχρώματαεσωτερικάκαιεξωτερικά

ΠαράθυροSchücoAWS65

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

Page 4: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Schüco 5Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

SchücoAvanTec160kg

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα•Ταλεπτάπλάτηόψηςκαιτακρυφάεξαρτήματαεπιτρέπουν

τηδιαμόρφωσησαφώνγραμμών

•Βάρηφύλλουκατ΄επιλογήως130kgή160kgκαιγωνίαανοίγματοςως90ο

•Ευκολότερηεγκατάστασηχάρηστοκλιπσύνδεσης

•Δυνατότηταοριζόντιαςρύθμισης1,6mm

•Αυτορυθμιζόμενοψαλίδι•ΧάρηστηνενιαίαδιαμόρφωσημεέναμέγεθοςISRαπαιτείταιπλέονμόνοέναεργαλείοσυναρμολόγησης

•ΤηλεχειριστήριοSchücoAvanΤec

ΗνέαγενιάεξαρτημάτωνSchücoAvanΤecσυνδυάζειτοδιαχρονικόσχεδιασμόμετηλειτουργικήτεχνολογίακαιτιςπολύπλευρεςλειτουργίες.Μεβάρηφύλλουως160kg,οκρυφόςμηχανικόςεξοπλισμόςδενανταποκρίνεταιμόνοστιςαρχιτεκτονικέςαπαιτήσειςγιαμεγάλεςδιαστάσειςκαιτημέγιστηδιαφάνεια.Τοσύστημαεξαρτημά-τωνγιαταανοιγόμεναπροςταμέσα,μησυνεπίπεδαπαράθυραπείθεικαιχάρησταβελτιωμέναχαρακτηριστικάτοποθέτησήςτουκαιτοδομοστοιχειωτόσύστημαασφαλείαςωςWK3.

Page 5: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

6 Schüco 7 Schüco

Υψηλώνπροδιαγραφώνσύστημαπαραθύρων,SchücoAWS70.HIμεεκτενείςδυνατότητεςεφαρμογής.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα•Βελτιωμένηθερμομόνωσημεβάθοςδιατομής70mm:τιμέςUfαπό1,3W/m2K

•Προαιρετικάωςσυνεπίπεδοφύλλο,προςταέξωανοιγόμενοήωςανοιγοανακλινόμενογιαμεγάλαστοιχεία

•ΕκτενήςγκάμαπροφίλσυμπεριλαμβανομένουτουσυστήματοςdesignSchücoAWS70RL.HI(ResidentialLine),SchücoAWS70SL.HI(SoftLine)καιτουSchücoAWS70ST.HI(SteelContour)

•ΣυμβατόμετησειράπορτώνSchücoADS70.HI

•Υψηλήστεγανότητακαιαποτελεσματικήκατασκευήμέσωπεριμετρικώνστεγανώσεων

•Δυνατότητακρυφήςαπορροής•Απορροήστοχαμηλότεροσημείοτουπροφίλ

•Υψηλήθερμομόνωσημεκοίλοενδιάμεσοπαρέμβυσμακαιμεγάληζώνηθερμομόνωσης

•Εξωτερικάσυνεπίπεδοπροφίλκάσαςγιακαλύτερησυναρμογήμετοντοίχομέσωμεμβράνης

•SchücoπαξιμάδιαμηχανισμούγιακρυφόμηχανισμόAvanTec

ΠαράθυροSchücoAWS70.HI

Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου 6 Schüco

Page 6: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Schüco 7Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου 7 Schüco Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου Schüco 7

ΠαράθυροSchücoAWS70BS.HI

ΤοSchücoAWS70BS.HIαποτελείένασύστημαγιαμιαυψηλήςποιότηταςεμφάνισηκατασκευής.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα•Βελτιωμένηθερμομόνωσημεβάθοςδιατομής70mm:τιμέςUfαπό1,6W/m2K

•Επίσηςδιαθέσιμοωςσυνεπίπεδοπαράθυρο

•Πολύλεπτέςόψειςαπό67mmμεμηεμφανήπηχάκιατζαμιού

•Διευρυμένηζώνηθερμομόνωσηςμεθερμοδιακοπέςαφρώδουςυλικού

•Ευρείαγκάμαπροφίλμεπροφίλκολώνας,μπινίκαικαΐτια

Page 7: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

8 Schüco

Εξοικονόμησηενέργειας

Ηεξοικονόμησηενέργειαςδεσημαίνειμόνοπροστασίατουπεριβάλλοντος,αλλάκαιεξοικο-νόμησηχρημάτων,κάτιπουαπασχολείκάθειδιοκτήτηδεδομένουτουεκτοξευόμενουσταύψηενεργειακούκόστους.Τακουφώματαπρέπειναπληρούνυψηλέςπροδιαγραφέςσεό,τιαφοράτηθερμομόνωση-ιδιαίτεραότανπρόκειταιγιακατασκευέςμεγάληςεπιφάνειας.Αυτόσυνεπάγεταιυψηλήοικιστι-κήάνεσηχάρηστησταθεράευχά-ριστηατμόσφαιρατουεσωτερικούχώρουκαιπαράλληλαεξοικονό-μησητηςπολύτιμηςενέργειαςκαιτουυψηλούκόστους.Όχιμόνοτιςκρύεςημέρες,αλλάκαιτοκαλοκαίρι.Γιατίτοκαλοκαίριηζέστημένειέξωαπότοσπίτικαιέτσιπεριορίζεταισημαντικάτοκόστοςκλιματισμού.

ΗεπένδυσηγιατανέαπρότυπαεξοικονόμησηςενέργειαςαλουμινίουτηςSchücoαξίζειτονκόποδεδομένουτουυψηλούκόστουςενέργειας,γιατίπληρούντιςυψηλότερεςπροδιαγραφέςθερμικήςπροστασίας.Προαιρετικάεφαρμοζόμενη,πρωτοποριακήαφρώδηςθερμο-διακοπή,ενδιάμεσεςστεγανώσειςμεγάλουόγκουκαιπεριμετρικέςστεγανώσειςυάλωσηςφροντίζουνγιαμιαδομήπροφίλ,ηοποίαοδηγείσεδραστικήεξοικονόμησηενέργειας.Μετόσοεξαιρετικέςθερμομονωτικέςιδιότητεςηεπιφάνειατωνκουφωμάτωνμπορείευχαρίστωςναμεγαλώσειμεπερισσότεροφωςκαιλιγότερεςαπώλειεςθερμότητας.

242,2 kWh/(m2a)

- 16 %

204 kWh/(m2a)

- Κατανάλωση Ενέργειας με παλιά Παράθυρα Παράδειγμα: Uw= 4,2 W/(m2K)- Κατανάλωση Ενέργειας με Schüco AWS 65 Παράδειγμα: Uw= 1,6 W/(m2K) Ισχύον πρότυπο σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας

Για μια μονοκατοικία με ωφέλιμη επιφάνεια 143,8 m2 και με επιφάνεια παραθύρων 26,4 m2, έτους οικοδόμησης 1980 κατά προσέγγιση, τούτο συνεπάγεται εξοικονόμηση 255,8 kWh/(m2a), ή αλλιώς 675 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά έτος. Η καύση 675 λίτρων λιγότερου πετρελαίου θέρμανσης σημαίνει 2 t λιγότερο CO2 για την ατμόσφαιρα ανά έτος (τούτο αντιστοιχεί σε περίπου 8.000 km με αυτοκίνητο ή αλλιώς σε όγκο CO2 1000 m3.)

Πρωτογενής Κατανάλωση ΕνέργειαςΠαράδειγμα: Τυπική Μονοκατοικία δεκαετίας 1980

Ενέργεια

Page 8: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Schüco 9Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

ΣυρόμενοσύστημαSchücoASS32SC

Στηνελαφριάθερμοδιακοπτόμενησυρόμενηκατασκευήηυάλωσηως24mmγίνεταιχωρίςπηχάκια.Οιδιατομέςγιακάσεςκαιφύλλαπροσφέρονταιγιαεύκολησύνδεση.

Σχεδιασμός•Θερμοδιακοπτόμενησυρόμενηκατασκευήμελεπτέςόψειςαπό68mm,μικρόποσοστόυαλοπίνακα

•Βασικόβάθοςδιατομήςφύλλουαπό32mm

•Βασικόβάθοςδιατομήςκάσαςαπό50mm

•ΠαρεμβύσματατζαμιούαπόEPDMμεελάχιστοορατόποσοστό,προςαποφυγήμηκαλαίσθητηςόψης

•Υάλωσηχωρίςπηχάκιαμεπεριμετρικόφύλλο

Λειτουργικότητα•Λείεςδιατομέςτριώνθαλάμωνπαρέχουνστιβαρότητακαιευκολίαστησύνδεση

•Δυνατότηταεπιλογήςγωνιακώνσυνδέσμωνμεγωνιάστραήμεπείρους,εφαρμόζονταςτηνκαινοτόματεχνολογίαέγχυσηςκόλλαςγιαμεγαλύτερηασφάλεια

•Πάχοςτζαμιού6-8mm,20και24mm

•Κατασκευήμεδιπλόήτριπλόοδηγό

•Ειδικέςδιατομέςγάντζουκαιφύλλουπουχρησιμοποιούνταικαιωςχειρολαβές

•ΣυμβατόμετοσύστημαSchücoAWS50ωςφεγγίτηςήπλευρικόστοιχείο

•Μέγιστοβάροςφύλλου160kg

Ασφαλής απορροή•Οισυνεπίπεδεςθερμοδιακοπέςδενεπιτρέπουντησυγκέντρωσηυδάτων

•Ηαπορροήαπότοπιοχαμηλόσημείοτηςδιατομήςκαιοιμεγάλοιεμπρόσθιοιθάλαμοιεξασφαλίζουνυψηλήαντοχήστηνυδατοπερατότητα

Page 9: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου 10 Schüco

ΑνασυρόμενοσύστημαSchücoASS70.HI

ΤοσύστημαSchücoASS70.HIπαρέχειτηνκαλύτερηθερμομό-νωση,απόλυτηστεγανότητακαιεξαιρετικήαντοχήέναντιδιάρρηξηςπαράλληλαμετημέγιστηάνεσηχρήσης.

Σχεδιασμός•Ανασυρόμενοσύστημαμελεπτέςόψειςδιατομών,μικρόποσοστόπλαισίου,μεγάλοποσοστόυαλοπίνακα

•Βασικόβάθοςδιατομήςφύλλου70mm

•Βασικόβάθοςδιατομήςκάσαςαπό160mm

•ΠαρεμβύσματατζαμιούαπόEPDMμεελάχιστοορατόποσοστό,προςαποφυγήμηκαλαίσθητηςόψης

•ΦύλλακαισυνεπίπεδαπηχάκιαπουδιατίθενταικαιμεστρογγυλεμένεςακμέςSoftline

•Λεπτήδιατομήκάσαςωςπεριμετρικόπλαίσιο,χαμηλόκατώφλιγιαμεγαλύτερηάνεση

•Ηκάσακαιτοφύλλοτοποθετούνταιπεριμετρικάκαικόβονταισεφάλτσογιατησυνο-λικήαισθητικήτηςκατασκευής

Λειτουργικότητα•Ευρείαγκάμαχρωματισμούμεδυνατότηταδιαφορετικούχρώ-ματοςεσωτερικάκαιεξωτερικά

•Ευελιξίασεμεγάλακτίριαμεδυνατότητασυρραφήςαπότονπελάτη

•Δυνατότηταυάλωσηςως52mm•Αντοχήσευδατοπερατότητα,ανάλογαμετηνκατασκευή,ωςκατηγορίαΕ750κατάDINEN12208

•Βάροςφύλλουως400kg•ΚατηγορίαασφαλείαςέναντιδιάρρηξηςWK2κατάDINENV1627,ανάλογαμετηνκατασκευή

•Πολλέςδυνατότητεςδιαμόρφωσης,μεδιπλόοδηγόκαιράγακύλισηςαπόανοξείδωτοχάλυβα

•Εύκοληκαιαθόρυβηκίνησητωνσυρόμενωνστοιχείων

•ΘερμομόνωσηκατάDINENISO10077,Μέρος1,UD<1,3(W/m2K)

Page 10: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Schüco 11Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

ΠτυσσόμενοσύστημαSchücoASS70FD

Σχεδιασμός•Πτυσσόμενοσύστημαμελεπτέςόψειςαπό60mm

•Μικρόποσοστόπλαισίου,μεγάλοποσοστόυαλοπίνακα

•Κομψόςσχεδιασμόςμεστρογγυλεμένεςακμές

•ΠαρεμβύσματατζαμιούαπόEPDMμεελάχιστοορατόποσοστό,προςαποφυγήμηκαλαίσθητηςόψης

•Συνεπίπεδαπηχάκιατζαμιού•Ηκάσακαιτοφύλλοκόβονταιπεριμετρικάσεφάλτσο

ΤοθερμοδιακοπτόμενοπτυσσόμενοσύστηματηςSchücoASS70FDείναιιδανικόγιασημείαόπουαπαιτείταιαπόλυτηθερμομόνωσηότανταστοιχείαείναικλειστάαλλάκαιμεγάληδιαφάνειαότανείναιανοικτά.

Απορροή•Δυνατότητακρυφήςαπορροήςπροαιρετικά

•Ηαπορροήαπότοπιοχαμηλόσημείοτηςδιατομήςκαιοιμεγάλοιεμπρόσθιοιθάλαμοιεξασφαλίζουνυψηλήαντοχήστηνυδατοπερατότητα

Λειτουργικότητα•Οιλείεςδιατομέςτριώνθαλάμωνπαρέχουνστιβαρότητακαιευκολίαστησύνδεση

•Μεγάληχρωματικήποικιλία,δυνατότηταδιαφορετικούχρώματοςεσωτερικάκαιεξωτερικά

•ΑντοχήσεδιάρρηξηκατηγορίαWK2,σύμφωναμεDINENV1627ανάλογαμετηνκατασκευή

•Ενδείκνυταιγιαχρήσησεδημόσιακτίριακαιιδιωτικέςκατοικίες

•Αντοχήσευδατοπερατότητα,ανάλογαμετηνκατασκευή,ωςκατηγορία9ADINEN12208

•Ύψοςεγκατάστασηςως100m•Δυνατότηταυάλωσης6-45mm•Δυνατότηταηχομόνωσηςως44dB•Εύκοληκαιαθόρυβημετακίνησητωνπτυσσόμενωνφύλλων

•Δυνατότητακατασκευήςμεχαμηλόκατωκάσιπ.χ.γιαεμπορικάκαταστήματα

Page 11: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

12 Schüco

ΣυρόμενοκαιανασυρόμενοσύστημαSchücoASS50

ΤοθερμοδιακοπτόμενοσυρόμενοκαιανασυρόμενοσύστηματηςSchücoASS50εντυπωσιάζειμεταστιβαράφύλλακαιτιςλεπτέςόψειςκαθώςκαιμετιςπολλέςδυνατότητεςδιαμόρφωσης.

Σχεδιασμός•Βασικόβάθοςδιατομήςφύλλου50mm

•Βασικόβάθοςδιατομήςκάσαςαπό120mm

•ΠαρεμβύσματατζαμιούαπόEPDMμεελάχιστοορατόποσοστό,προςαποφυγήμηκαλαίσθητηςόψης

•Συνεπίπεδαπηχάκιαπουδιατίθενταικαιμεστρογγυλεμένεςακμές(πομπέ)

•Λεπτήδιατομήκάσαςωςπεριμετρικόπλαίσιο,χαμηλόκατώφλιγιαμεγαλύτερηάνεση

•Ηκάσακαιτοφύλλοτοποθετούνταιπεριμετρικάκαικόβονταισεφάλτσογιατησυνολικήαισθητικήτηςκατασκευής

Λειτουργικότητα•Δυνατότηταυάλωσηςαπό8-32mm

•Αντοχήσευδατοπερατότηταωςκατηγορία9ΑκατάDINEN12208

•Βάροςφύλλουως400kg•Πολλέςδυνατότητεςδιαμόρφωσης,κατ΄επιλογήμεμονό,διπλόήτριπλόοδηγόκαιράγακύλισηςαπόανοξείδωτοχάλυβα

•ΚατηγορίαασφαλείαςέναντιδιάρρηξηςWK2κατάDINENV1627,ανάλογαμετηνκατασκευή

•ΘερμομόνωσηκατάDINENISO10077,Μέρος1,UD<2,0(W/m2K)

•Ευρείαγκάμαχρωματισμούμεδυνατότηταδιαφορετικούχρώματοςεσωτερικάκαιεξωτερικά

•Ευελιξίασεμεγάλακτίρια,μεδυνατότητασυρραφήςαπότονπελάτη

•Ηκατασκευήμπορείνασυνδυαστείμεφεγγίτες,σταθεράπλευρικάτμήματαήστηθαίατωνσυστημάτωνAWS50καιAWS65

Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

Page 12: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Schüco 13Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

Παράλληλασυρόμενο/ανακλινόμενοσύστημαSchücoAWS65PASK

PASKσημαίνειπαράλληλαανακλινόμενησυρόμενηκατασκευή:Πρόκειταιγιατονιδανικόσυνδυασμόσυρόμενηςπόρταςκαιανακλινόμενουπαραθύρουπουεξασφαλίζειπολλαπλέςεφαρμογέςκαιάνεσηστηχρήση.Θερμομόνωση•Υψηλήθερμομόνωσημεβάθοςδιατομής65mm

•Νέεςκαινοτόμεςθερμοδιακοπές•Μεσαίοπαρέμβυσμαμεγάλωνδιαστάσεων

•Παρεμβύσματαυάλωσηςμεπτερύγια

•Θερμοδιακοπέςφύλλουμεθαλάμους

•ΚατάταξηθερμομόνωσηςκατάDINENISO10077,βάσειυπολογισμού:λογισμικόSchücoUW-cal

Εμφάνιση•Κάσαμεπλάτοςόψηςαπό69mm

•Μικρόπλάτοςόψηςμελεπτέςδιατομέςαπόμπινί

•Διατομέςκολώναςπλάτουςαπό94ως250mm

•Ευελιξίαστηχρωματικήδιαμόρφωσημεδιαφορετικάχρώματαεσωτερικάκαιεξωτερικά

•Διατίθενταιπροαιρετικάειδικάπηχάκιαπουκόβονταισεφάλτσο

Λειτουργικότητα•ΑσφάλειαωςκατηγορίαWK2•Βάροςφύλλουως200kg

Page 13: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

14 Schüco

ΠόρτεςSchücoADS

ΤασυστήματαπορτώνSchücoADS(AluminiumDoorSystems)ικανοποιούνόλεςτιςτρέχουσεςαπαιτήσειςτηςαγοράςωςπροςτηθερμομόνωση,τονπεριορισμότουχρόνουκατασκευής,ενισχύoνταςπαράλληλατηνποιότητα.ΤασυστήματαπορτώνκαιπαραθύρωνAWS/ADSείναιαπόλυτασυντονισμένακαιδιατίθενταισεόλαταβάθηδιατομήςαπό50mmως75mmμευψηλήθερμομόνωση.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα•Βελτιωμένηθερμομόνωσησεόλαταβάθηδιατομής:τιμήUdστοW/m2KγιαπόρταSchücoADS75.SI

•Βέλτιστηλύσηγιαεισόδουςαπρόσκοπτηςπρόσβασης

•ΕξαιρετικόςσυνδυασμόςμετοσύστημαπαραθύρωνSchücoAWS

•Ηκαινοτομικήτοποθέτησητουπόμολουπόρταςκατευθείανστηνκλειδαριάπροσφέρειενισχυμένησταθερότητακαιβελτιώνειτηναισθητική

•Πληροίσεσυνδυασμόμεταεμφανήεξαρτήματατιςκορυφαίεςαπαιτήσειςωςπροςτηδιαμόρφωσηκαιτηνάνεση

Πόρτες-ΠαράθυραΑλουμινίου

Page 14: 2 Schüco PROFILE - SPITZE · • Αντικωνωπικά συστήματα. Μεηεγάλη τ μ ποικιλία τύπων, σχεδίων και χρωμάτων η εταιρεία

Schüco 15ΣυστήματαΑλουμινίου

1) ανάλογα με το ύψος του φύλλου 2) ανάλογα με το πλάτος του φύλλου

Συστήματααλουμινίου

WK1 Τα δομικά στοιχεία προσφέρουν μια βασική προστασία από προσπάθειες παραβίασης με χρήση σωματικής βίας, όπως κλωτσιές, σπρωξίματα, χτυπήματα με τον ώμο και προσπάθεια αφαίρεσης. Τα δομικά στοιχεία αυτά παρέχουν περιορισμένη προστασία σε περίπτωση χρήσης εργαλείων και μοχλών.

WK2 Ο περιστασιακός δράστης επιχειρεί επιπλέον να διαρρήξει το κλειστό και κλειδωμένο στοιχείο με απλά εργαλεία, όπως κατσαβίδι, τανάλια και σφήνα.

WK3

Ο δράστης επιχειρεί επιπλέον να διαρρήξει το κλειστό και κλειδωμένο στοιχείο με δεύτερο κατσαβίδι και με μικρό λοστό.

Κατηγορίες αντιδιαρρηκτικής προστασίας

Συστήματα Διαστάσεις φύλλουmax. πλάτος / max. ύψος

Μέγιστο βάρος φύλλου

Πλάτος όψης

Βάθος διατομής κάσας

Πάχος τζαμιού

Κατηγορία ασφαλείας

Αριθμός οδηγών

Εξαρτήματα

Συρόμενα στοιχεία για πόρτες και παράθυρα

ASS 32 SC 1700 mm1)/2300 mm2) 160 kg από 68 mm από 50 mm ως 24 mm 1,2 κ’ 3 Χειρολαβή

ASS 50 3000 mm/3000 mm 400 kg από 94 mm από 120 mm 8 - 32 mm WK 2 1,2 κ’ 3 Χειρολαβή

Ανασυρόμενα στοιχεία για πόρτες και παράθυρα

ASS 70.HI 3000 mm /3000 mm 400 kg από 108 mm 160 mm ως 52 mm WK 2 1,2 κ’ 3 Χειρολαβή

ASS 50 3000 mm/3000 mm 400 kg από 94 mm από 120 mm 8 - 32 mm WK 2 1,2 κ’ 3 Χειρολαβή

PASK: κατασκευάζονται με όλα τα συστήματα Schüco AWS

AWS 65 PASK 2200 mm/2500 mm 200 kg 117 mm 65 mm 4 - 57 mm WK 2 1 Χειρολαβή

Πτυσσόμενες πόρτες

ASS 70 FD 1200 mm1)/3000 mm2) 100 kg από 60 mm 70 mm 6 - 45 mm WK 2 1 Χειρολαβή

Στοιχεία για παράθυρα/ σταθερά

AWS 65 1700 mm1)/2500 mm2) 160 kg από 51 mm 65 mm 4 - 57 mm WK 3 - Χειρολαβή

AWS 70.HI 1700 mm1)/2500 mm2) 160 kg από 51 mm 70 mm 11 - 62 mm WK 3 - Χειρολαβή

AWS 70 BS.HI 1500 mm1)/2200 mm2) 160 kg από 67 mm 70 mm 21 - 40 mm WK 3 - Χειρολαβή

Πόρτες

ADS 1400 mm1)/3000 mm2) 200 kg 141 mm από 50 mm ως 61 mm WK 3 - Πόμολο

1)ανάλογαμετούψοςτουφύλλου 2)ανάλογαμετοπλάτοςτουφύλλουPASK:ΠαράλληλαΣυρόμενηΑνακλινόμενηΚατασκευή