13 Plane Geometry

29
13- GJEOMETRIA NE PLAN KONGRUENCA DHE NGJASHMERIA E FIGURAVE Kongruenca e trekendeshave Rasti i parë AB=A 1 B 1 AB=A 1 C 1 CAB= C 1 A 1 B 1 Rasti i dytë Rasti i tretë Ngjashmeria e trekendeshave Rasti i dyte Rasti i trete Teorema e Pitagores dhe e Euklid-it. Teorema e Pitagores : AB 2 = AC 2 + BC 2 Teorema e Euklidit : CH 2 = AH∙BH; AC 2 =AB∙AH; BC 2 =AB∙AH ¿ } ¿ } ¿¿ ¿ AB=A 1 B 1 CAB= C 1 A 1 ABC= A 1 B 1 Δ ABC=Δ A 1 B 1 C 1 AB=A 1 B BC= B C Δ ABC=Δ A 1 B 1 C 1 B A C C 1 B 1 A 1 C B A H C B A Δ ABC=Δ C 1 B 1 A 1 ¿ } ¿ } ¿¿ ¿ = = Δ ABC=Δ A 1 B 1 C 1 ¿ } ¿¿ ¿ CAB=C 1 A 1 B 1 CBA=C 1 B 1 A 1 Δ ABC=Δ A 1 B 1 C 1 Rasti i pare = CAB = C 1 A 1 B 1 Δ ABC=Δ A 1 B 1 C 1

description

gheometria ne plan

Transcript of 13 Plane Geometry

C1B1 A1BACCBARasti i pare = CAB = C1A1B1 ABC= A1B1C1C1B1 A1CAB=C1A1B1CBA=C1B1A1 ABC= A1B1C1 == ABC= A1B1C1HCB A13- GJEOMETRIA NE PLANKONGRUENCA DHE NGJASHMERIA E FIGURAVE Kongruenca e trekendeshave Rasti i parAB=A1B1AB=A1C1CAB= C1 A1B1 Rasti i dyt Rasti i tret Ngjashmeria e trekendeshaveRasti i dyteRasti i trete Teorema e Pitagores dhe e Euklid-it.Teorema e Pitagores : AB2= AC2+ BC2Teorema e Euklidit :CH2 = AHBH; AC2=ABAH;BC2=ABAH ABC= A1B1C1AB=A1B1 CAB=C1A1B1

ABC=A1B ABC= A1B1C1AB=A1B1

BC= ABC= A1B1C1ADC BMCE DABD CBAOCBDAODCBAODCBAOA EDCFBS = ABCE = ADBFDABCr Marredheniet metrike ne rreth AMMB=CMMDACAB=AEAD Vetite e fgurave planeParalelogrami:AB=DC ;AD=BC ;DAB=BCD ;ADC=ABC ;ABC+BCD=1800 ; BAD+ADC=1800 ;AO=OC ;BO=OD .Drejtkendeshi :AC+BDRombi : AC BD ;BCA=ACD ;ABD=CBD. Katrori :AC=BD;BAC=DCA=450 ;AC BD Paralelogrami ROMBISiprfaqja e rombit kur dim vlern e diagonaleve sht:Nse r sht rrezja e rrethit t brendashkruar rombit, ather siprfaqja e tij dot jet:, ku p-perimetri rombit.Ose siprfaqa mund t gjendet: S = Baz LartsiA BCDEabarrnoRBAku L = AB 1) Trapezi 2) Drejtkndshi Perimetri: P = 2a + 2bSiprfaqja: S = ab d = 3) Rrethi4)KatroriPerimetri: P =Perimetri: P = Siprfaqja:Siprfaqja: Diagonalja: d = 5) Sektori i qarkut Gjatsia e brinjve t nj shumkndshi t rregullt(ku R-rrezja e rrethit t jashtshkruar)Trekndshi barabrinjs:Katrori:Peskndshi:Gjashtkndshi:USHTRIMEGjimnazi drejtimi natyror- 20091.(P17) Katrort me brinj 2cm dhe 5cm jan vendosur si n figur. Gjej siprfaqen e trekndshit t ngjyrosur n figur me prmasa t dhna n cm. (3pik)[ Pergjigje10!7"m2#$%ko&&a e me'me teknike pro(e'iona&e 3)2-*je+are- 20092.(P7) N figur jepet trekndshi kndrejt A! me gjatsi t brinjve si n figur. "#era e a n cm sht$ (1 pik)A% 5% &!% '(% 2 [ Pergjigje,#$%ko&&a e me'me teknike pro(e'iona&e 3)2 *je+are- 200-3.(P.)(iagona#et e rombit kan gjatsi )2cm dhe )*cm. +iprfaqja e tij sht$ (1 pik)A% 2,% 5&!% -*(% ).,[ Pergjigje/#$%ko&&a e me'me teknike pro(e'iona&e 3)2 *je+are- 200-0. (P11) N trekndshin A!/ (0 ka gjatsi &cm dhe sht para#e#e me !.( dhe (A kan gjatsi prkatsisht *cm dhe 'cm. Gjej gjatsin e !.(3 pike)[ Pergjigje12"m#$%ko&&a e me'me teknike pro(e'iona&e 3)2 *je+are- 200-1. (P1-) 1ekndshi kndrejt me gjatsi t kateteve prkatsisht)2cm dhe -cm/ rrotu##ohet rreth hipotenu2s.a% 1rego 3far trupi formohet.(1 pik)b% Gjej v##imin e trupit.(3 pik)[ Pergjigjea)dy kone rret%ore 2)2703 "m#$%ko&&a e me'me teknike pro(e'iona&e 1 *je+are- 200--. (P.% Gjatsit e brinjve t nj trekndshi jan 5cm/ ,cm dhe )2cm. Nj trekndsh i ngjashm me t e ka brinjn m t vog# 2/5 cm. Gjatsia n cm e brinjs m t madhe sht$41 pik)A% '% &!% 5(% *[ Pergjigje,#$%ko&&a e me'me teknike pro(e'iona&e 1 *je+are- 200-5. (P20) (y rrath bashkqendror i kan rre2et 5 dhe ' njsi. Nga nj pik A mbi rrethin e jashtm ndrtojm tangjentet me rrethin e vog# dhe shnojm medhe ! pikat e tangjencs. +hnojm ( dhe 0 pikat e prerjes s ktyre tangjenteve me rrethin e madh. Gjej #argsin e qendrs 6 nga (0. (3 pik)[ Pergjigje20!1"m#$%ko&&a e me'me e prgjit%'%me (drejtimi natyror)- 200-.. (P7)N figur jepet trekndshi kndrejt A!/ ku kndi i drejt sht ai me ku#m n A. !i#i nga bara2imet e mposhtme sht i vrtet7(1 pik)A% c28a4a9b%% c28b4a9b%!% c28a29b2(% c282ab[ Pergjigje4#$%ko&&a e me'me e prgjit%'%me (drejtimi natyror)- 200-9. (P.) Nj kord sht )5cm #arg nga qendra e nj rrethi me rre2e 25cm. Gjatsia e kords sht e barabart me$ (1 pik)A% &.cm% '.cm!% 2.cm(% ).cm[ Pergjigje4#$%ko&&a e me'me e prgjit%'%me (drejtimi natyror)- 200-10. (P10) Gjatsit e brinjve t nj trekndshi jan &cm/ *cm dhe -cm. Nj trekndsh i ngjashm me t e ka brinjn m t vog# 2cm. Gjej n cm gjatsin e brinjs m t madhe. (1 pik)A% */5% *!% &/5(% &[ Pergjigje/#$%ko&&a e me'me e prgjit%'%me (drejtimi natyror)- 200-11. (P1-) 1rekndshat dybrinjshm A! dhe A( kan ba2n :A; t prbashkt/ por shtrihen n p#ane t ndyshme. "rteto q drejt2at 4A% dhe 4!(% jan pingu#e. (3 pik)$%ko&&a e me'me pedagogjike- 200-12. (P2) Gjej siprfaqen n cm2 t rrethit me perimetr )*< cm. (1 pik)A% &)'. Gjeni brinjn e rombit. (3 pik)[ Pergjigje13"m#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m 20107-. (P2) ?e segmentet me gjatsi 2cm/2cm/&cm mund t ndrtohet$ (1 pik)A% trekndsh knddrejt% trekndsh barabrinjs!% trekndsh dybrinjnjshm(% asnj trekndsh[ Pergjigje,#Gjimnazi drejtimi '%o5ror 201077. (P10) +iprfaqja e nj katrori sht )*cm2. (iagona#ja e tij n cm sht$ (1 pik)A% &% !% ,(% [ Pergjigje7#$%ko&&a e me'me teknike 1 *je+are-20107.. (P12) Katetet e trekndshit kndrejt jan 5cm dhe ).cm. rinja e katrorit q ka t njjtn siprfaqe me kt trekndsh sht$ (1 pik)A% 'cm% 5cm!% 5cm(% -cm[ Pergjigje7#$%ko&&a e me'me teknike 3)2 *je+are8 pedagogjike8me ko% t '%k9rt9ar-201179. (P11) (iagona#ja e nj katrori sht &cm. Gjeni diametrin e rrethit t brendashkruar tij. (1 pik)A% &cm%cm!% (% )cm[ Pergjigje7#$%ko&&a e me'me teknike 1 *je+are-2011.0. (P10) (rejtkndshi me syprin &,cm2 e ka njrn brinj ,cm. Gjeni diagona#en e drejtkndshit.(1 pik)A% ).% )2!% ,(% *[ Pergjigje4#$%ko&&a e me'me e gj9%*e t %9aja -2011.1. (P13) Berimetri i nj katrori sht )*cm. Gjeni diametrin e rrethit t brendashkruar tij.(1 pik)A% &cm% *cm!% ,cm(% ).cm[ Pergjigje4#$%ko&&a e me'me e gj9%*e t %9aja -2011.2. (P20) Jrethit me perimetr )*< cm i jashtshkruhet katrori. Gjeni perimetrin e katrorit. (2pik)[ Pergjigje"m#$%ko&&a e me'me e gj9%*e t %9aja -2011.3. (P21) Cepet rombi me gjatsi brinje ).cm dhe njrin nga kndet )2. grad. Gjeni syprinn e rombit.(3 pik)[ Pergjigje"m#$%ko&&a e me'me e gj9%*e t %9aja -2011.0. (P23) N nj trekndsh kndrejt dybrinjnjshm brendashkruhet nj katror me dy ku#met n hipotenu2/ ndrsa dy ku#met e tjera n katete. Gjeni gjatsin e brinjs s katrorit/ nse hipotenu2a ka gjatsi 'cm.(3 pik)[ Pergjigje1!3"m#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m 2011.1. (P9) (iagona#et e rombit jan &cm dhe ,cm. Gjeni syprinn e rombit. (1 pik)A% &cm2% ,cm2!% )*cm2(% '2cm2[ Pergjigje/#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m 2011.-. (P23) Cepet trekndshi A! me njrn nga brinjt )2cm dhe kndin prba## saj '... Casht p#anit t trekndshit A! merret pika B e ti## q #argsia e saj nga ku#met t jet e njjt )'cm. Gjeni #artsin e2britur nga B mbi p#anin e A!(3 pik)[ Pergjigje1"m#Gjimnazi drejtimi natyror 2011.7. (P10) (iagona#et e nj drejtkndshi priten n nj pik q e ka #argesn nga brinjt prkatsisht 'cm dhe &cm. Gjeni perimetrin e drejtkndshit.(1 pik)A% 5% )&!% 2,(% '*[ Pergjigje/#Gjimnazi drejtimi '%o5ror2011... (P9) 1rekndshi dybrinjnjshm me kndin n ku#m *... Gjeni brinjt e tij. (1 pik)A% *cmK*cmK*cm% 'cmK*cmK*cm!% 'cmK'cmK'cm(% 'cmK'cmK*cm[ Pergjigje4 d%e /#Gjimnazi drejtimi '%o5ror2011.9. (P10) +iprfaqja e trekndshit kndrejt dybrinjishm sht 2cm2. Gjeni hipotenu2n e tij. (1 pik)A% )%!% 2(% [ Pergjigje,#Gjimnazi drejtimi '%o5ror201190. (P17)Cepet rrethi me ekuacion =29y29,yH&=9))8.. Gjeni syprinn dhe perimetrin e rrethit(3 pik)[ Pergjigje93 "m2 d%e -3 "m#Gjimnazi drejtimi '%o5ror201191. (P21) rinjt e nj trekndshi kndrejt formojn progresion aritmetik me diferenc 2. Gjeni sinusine kndit m t vog# t trekndshit. (3 pik)[ Pergjigje06-#$%ko&&a e me'me teknike 3)2 *je+are8 pedagogjike8me ko% t '%k9rt9ar-201192. (P13) (iagona#ja e nj katrori sht &cm. Gjeni diametrin e rrethit t brendashkruar tij. (1 pik)A% &cm%cm!%cm(% ) cm[ Pergjigje7#Pro*imi i &irimit201193. (P11) Nj trekndsh barabrinjs dhe nj para#e#ogram kan seci#i perimetr )2cm. Gjeni brinjn tjetr t para#e#ogramit nse njra brinj e tij sht sa brinja e trekndshit. (3 pik)[ Pergjigje2"m#Pro*imi i &irimit201190. (P20) Katrori i madh sht ndar n katr katror m t vegj# t barabart dhe sht ngjyrosur njriprej tyre. Njra nga tre katrort e mbetur sht ndar n t njjtn mnyr n katr katror t barabartdhe sht ngjyrosur njri prej tyre. Gjeni 3Gpjes e katrorit t madh sht e ngjyrosur. Baraqiteni at me numr thyesor dhe numr dhjetor (3 pik)[ Pergjigje1!1- o'e 063121#Pro*imi i &irimit201191. (P23) (y gjysmrraht n figur jan tangjent. (iametri i gjysmrrethit t madh dhe rre2ja e kuadrantit jan 2 njsi seci#a. Gjeni rre2en e gjysmrrethit t vog#. (3 pik) [ Pergjigje2!3"m#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m('e'ion i ;;)'%tator 20119-. (P1) Katrorit me brinj &cm i brendashkruhet rrethi. Gjeni perimetrin e rrethit$(1 pik)A%%!%(%[ Pergjigje4#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m('e'ion i ;;)'%tator 201197. (P9) Cepet rombi me siprfaqe &cm2 dhe njrn diagona#e &cm. Gjeni diagona#en tjetr.(1 pik)A% )cm% 2cm!% 'cm(% &cm[ Pergjigje7#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m('e'ion i ;;)'%tator 20119.. (P17) Ku#met e nj trekndshi 1 jan 4.K.%4.Ky% dhe 4=K.% ku numrat = dhe y jan po2itiv. +iprfaqja dhe perimetri i tij jan numerikisht t barabarta me '.. Gjeni shumn =9y. (3 pik)[ Pergjigje17"m#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m('e'ion i ;;)'%tator 201199. (P22) Cepet trape2i me ba2a ,cm/ )*cm/ siprfaqe 52cm2 si dhe njrin knd mbi ba2n e madh &5.. Gjeni brinjt ansore t trape2it.(3 pik)[ Pergjigje"m#Gjimnazi drejtimi natyror('e'ion i ;;)'%tator 2011100. (P9) (iagona#ja e katrorit shtcm. +iprfaqja e tij n cm2 sht$A% &% !% ,(% [ Pergjigje4#Gjimnazi drejtimi natyror('e'ion i ;;)'%tator 2011101. (P1.)N rombin A!( #artsia shtcm dhe bie n mesin e brinjs. Gjeni perimetrin e rombit.(3 pik)[ Pergjigje"m#$%ko&&a e me'me teknike 1 *je+are('e'ion i ;;)$%tator-2011102. (P9) (iagona#ja e katrorit t brendashkruar n rrethin me rre2e 2cm sht$(1 pik)A% 2cm% &cm!% *cm(% ,cm[ Pergjigje7#Gjimnazi drejtimi '%o5ror('e'ion i ;;)'%tator 2011103. (P9) (iagona#et e rombit kan gjatsi )*cm dhe )2cm. rinja e tij sht$(1 pik)A% *cm% ,cm!% ).cm(% )2cm[ Pergjigje/#Gjimnazi drejtimi '%o5ror('e'ion i ;;)'%tator 2011100. (P1.) Cepet para#e#ogrami A!( me ku#me A4./.%/ (4)./.%. Bikae ka abshisn =8&/ kurse A ka koeficient kndor 5>&. Gjeni siprfaqen e A!((3 pik)[ Pergjigje30"m2#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m 2012101. (P3) Berimetri i nj rrethi sht. +yprina e tij sht$(1 pik)A%%!%(%[ Pergjigje,#Gjimnazi drejtimi prgjit%'%m 201210-. (P9) Kndi i ba2s s nj trekndshi dybrinjnjshm sht &... Kndi n ku#m i tij sht$(1 pik)A% ),. % '*. !% ,.. (% )...[ Pergjigje,#$%ko&&a e me'me e arti'tike8koreogra(ike8'porti*e-2012107. (P9) a2ae vog# e nj trape2i sht &cm/ kurse vija e mesme e tij sht 5cm. a2a e madhe e tij4n cm% sht$(1 pik)A% )&% ).!% ,(% *[ Pergjigje7#$%ko&&a e me'me e arti'tike8koreogra(ike8'porti*e-201210.. (P10) Kndet e nj katrkndshi janK=K '=H).K 2=9'.K &=92.. "#era e = sht$(1 pik)A% '*% '2!% ),(% )&[ Pergjigje7#$%ko&&a e me'me e arti'tike8koreogra(ike8'porti*e-2012109. (P1.) rinjt e nj trekndshi knddrejt jan =K = dhe.a% Gjeni kndet e trekndshit (1 pik)b% Gjeni syprinn e trekndshit.(2 pik)[ Pergjigjea)010601069002)2"m2#$%ko&&a e me'me e arti'tike8koreogra(ike8'porti*e-2012110. (P20) a2at e trape2it dhe #artsia e tij rrin si '$&$2/ kurse vija e mesme e trape2it sht 2)cm.a% Gjeni ba2at dhe #artsin e trape2it (2 pik)b% Njehsoni syprinn e trape2it. (2 pik)[ Pergjigjea)1."m620"m d%e 12"m2)212"m2#Gjimnazi drejtimi natyror2012111. (P.) +a sht rre2ja e rrethit jashtshkruar trekndshit knddrejt me nj brinj 5cm dhe knd prba## saj '..7 (1 pik)A% )% 2!% '(% 5[ Pergjigje,#Gjimnazi drejtimi natyror2012112. (P12) N trekndshin knddrejt me hipotenu2 * dhe nj knd *../ kateti prba## kndit t dhne ka gjatsin$(1 pik)A%%!% *(% -[ Pergjigje7#Gjimnazi drejtimi natyror2012113. (P17) N gjysmrrethin me diametrcm/ hiqet korda A! e ci#a formon me diametrin kndin &5.. Gjeni A!. (3 pik)[ Pergjigje."m#Gjimnazi drejtimi '%o5ror 2012110. (P3) N nj trekndsh knddrejt/ projeksionet e kateteve mbi hipotenu2 jan &cm dhe -cm. Dartsia mbi hipotenu24n cm% sht$(1 pik)A% )% &!% *(% -[ Pergjigje/#Gjimnazi drejtimi '%o5ror 2012111. (P10) Aipotenu2a e nj trekndshi knddrejt sht ).cm/ kurse njri katet 5cm. Kndi prba## ktij kateti sht$ (1 pik)A% 5..% *..!% &5.(% '..[ Pergjigje,#Gjimnazi drejtimi '%o5ror 201211-. (P22) Aipotenu2a e trekndshit knddrejt sht 25cm/ kurse njri katet sht 2.cm.a% Gjeni siprfaqen e trekndshit(2 pik)b% Gjeni rre2en e rrethit t brendashkruar trekndshit(2 pik)[ Pergjigjea)110"m22)1"m#Gjimnazi2012117. (P.) Berimetri i rombit 4n cm% me diagona#e )*cm dhe )2cm sht$(1 pik)A% 2.% 2,!% '2(% &.[ Pergjigje,#Gjimnazi 201211.. (P11) Jrethi me siprfaqecm2 e ka gjatsin$ (1 pik)A% 2% !% (% [ Pergjigje4#Gjimnazi 2012119. (P21) Cepet rrethi diamtr A. Nga skaji A hiqet tangentja e rrethit/ kurse nga skajihiqet nj drejt2 e ci#a formon me diametrin kndin '.. dhe pret rrethin n !/ kurse tangenten n B. Cepet BA8'cm.Gjeni !.(1 pik)[ Pergjigje-"m#Gjimnazi gj9%'or 2012120. (P1) N trape2in knddrejt njri knd sht 55.. Kndi tjetr sht$(1 pik)A% -5.% )...!% ).5.(% ))5.[ Pergjigje/#Gjimnazi gj9%'or 2012121. (P9) Njra nga e nj drejtkndshi sht ,cm/ dhe diagona#ja e tij ).cm. Berimetri i tij sht$(1pik)A% ),% 2&!% 2,(% '*[ Pergjigje/#Gjimnazi gj9%'or 2012122. (P22) Gjeni diagona#en e drejtkndshit me siprfaqe &,cm2 dhe nj brinj *cm.(2 pik)[ Pergjigje10"m#Gjimnazi gj9%'or 2012123. (P23) Katetet e nj trekndshi jan ,cm dhe *cm. Nga pika e me2it t katetit m t madh hiqet pingu#ja me hipotenu2n. Gjeni gjatsin e ksaj pingu#je. ( 3 pik)[ Pergjigje260"m#Gjimnazi gj9%'or 2012120. (P20) Cepet trekndshi barabrinjs me brinj *cm. Aiqet A(8)'cm pingu# me p#anin e trekndshit.Gjeni #argesn e piks ( nga brinja !.(3 pik)[ Pergjigje10"m#Gjimnazi gj9%'or 2012121. (P21) N nj trekndsh jepen dy brinj ,cm dhe 5cm/ dhe kndi ndmjet tyre *... Gjeni brinjn e tret t trekndshit dhe siprfaqen e tij.(3 pik)[ Pergjigje7"m d%e"m2#$%ko&&a e me'me teknike 3)2 *je+are8 pedagogjike8me ko% t '%k9rt9ar-201212-. (P1) Njra ngha brinjt e drejtkndshit sht ,cm dhe diagona#ja e tij sht ).cm. Berimetri i tij sht$(1 pik)A% ),% 2&!% 2,(% '*[ Pergjigje/#$%ko&&a e me'me teknike 3)2 *je+are8 pedagogjike8me ko% t '%k9rt9ar-2012127. (P.) Cepet trekndshi knddrejt me katete *cm dhe ,cm. Jre2ja e rrethit t jashtshkruar 4n cm%/ sht$ (1 pik)A% ).% ,!% *(% 5[ Pergjigje,#$%ko&&a e me'me teknike 1 *je+are -201212.. (P13) Cepet trekndshi knddrejt me katete *cm dhe ,cm. Jre2ja e rrethit t jashtshkruar 4n cm%/ sht$ (1 pik)A% ).% ,!% *(% 5[ Pergjigje,#$%ko&&a e me'me teknike 1 *je+are -2012129. (P22) Katetet e nj trekndshi jan a8'cm dhe b8&cm. Aipotenu2a e nj trekndshi t ngjashm me t sht 2.cma% Gjeni katetet e trekndshit t dyt.(2 pik)b% Gjeni siprfaqen e seci#it trekndsh. (2 pik)[ Pergjigjea)12"m d%e 1-"m2)-"m2 d%e 9-"m2#%e&&9ar) - 2012130. (P1) 1rekndshi knddrejt me katete & dhe =4=L.%/ ka syprin t njjt me katrorin me brinj =. "#era e = sht$(1 pik)A% )% 2!% '(% &[ Pergjigje7#%e&&9ar) - 2012131. (P1.) N trape2in dybrinjnjshmme ba2 t madhe A dhe ba2 t vog# !( jepet A(8(!8!. "rtetoni se diagona#ja A! sht prgjymore e kndit A.(2 pik)Gjimnazi Gj9%e'or-2013132.(P3).+yprina e nje katrori eshte25.(iagona#ja e tij eshte$A)5 B) C)10 D) [ Pergjigje #Gjimnazi Gj9%e'or-2013133.(P17).Ne nje trape2dybrinjeshem ba2at jane). cm dhe ), cm/kursebrinjaanesoreeshte5 cm.Gjenisiperfaqen e trape2it. 2 pie.[ Pergjigje 02 #Gjimnazi 2013130.(P3).rinja e nje drejtekendeshieshte 5 cm dhe diagona#ja e tij eshte )'cm.BerimetriM tij eshte (1 pike)A% ),% 2&!% 2, (%'&[ Pergjigje30 #Gjimnazi 201313!.(P17).(iagona#et e njepara#e#ogramijane*cm dhe ,cm.Kendi midistyre eshte a) Gjn!br!nj"#ara$$o%ra&!". 2pie[ Pergjigje 'b% Gjenisyprinene tij. 2pike[ Pergjigje#$%ko&&a e me'me (P?@:=$;@A4B=)-201313".(P!).+yprina e nje katrori eshte.(iagona#ja e tijeshte$( 1 pike )A) ( B) C)) D) [ Pergjigje 7)#$%ko&&a e me'me (P?@:=$;@A4B=)-2013137.(P22). Br!nj*"nj* "rk*n+*,-! k*n++rj"* jan* ./ 0. +- 0ku.a) Gjn! k*n+""rk*n+*,-!" 2 pikb)Gjn! ,!#*r1a2n"rk*n+*,-!"2 pik[Pergjigje a) kendet jane2)#%e&&9ar-201313#.(P"). 3!k#rrja+!a%ona$4 " nj +rj"kn+,-! ! ka $ar%,a" n%a br!nj""!j 5c& +- (c&. 3r!&"r! ! "!j ,-"61 pik[Pergjigje 2. "m #%e&&9ar-201313$.(P 1"). 7#" %!8,&rr"-! & +!a&"r AB=1O c&. 9 %j8,&rr"- &rr" nj #!k M:"!$$ 2 kn+! MAB = 50o. 9%a #!ka A -!2" #!n%u$ja A9= 5c& & #$an!n%j8,&rr"-!". Gjn! ,!#r1a2n"rkn+,-!" 9MB. 5 pik[Pergjigje 21 "m2 #