Δ.1.1.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ - ΒΑΡΟΥΣ2ekfe-anatol.att.sch.gr/EPOPTIKO...

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Δ.1.1.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ - ΒΑΡΟΥΣ2ekfe-anatol.att.sch.gr/EPOPTIKO...

 • ∆.1.1.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ - ΒΑΡΟΥΣ

 • ∆.1.1.2 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ

 • ∆.1.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

 • ∆.1.2.2 ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑυδρογόνου, οξυγόνου, νερού, διοξειδίου του άνθρακα και οινοπνεύματος

 • ∆.1.2.3 Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΤΟΥ NaClΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Na+καιCl-

 • ∆.1.2.4 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΤΟΜΟΥ

 • ∆.1.3.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

 • ∆.1.4.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

 • ∆.1.4.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 • ∆.2.1.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ BOHR

 • ∆.2.1.2 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ

 • ∆.2.1.3

 • ∆.2.2.2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΙΩΝ

 • ∆.2.3.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NaCl

 • ∆.2.3.2 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ

  ΝΑΤΡΙΟΥ

 • ∆.2.3.3 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ Η2

 • ∆.2.3.4 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΝΗ3

 • ∆.2.4.1 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

  NO3- νιτρικό CN- κυάνιο (κυανίδιο) HCO3- όξινο ανθρακικό

  CO32- ανθρακικό ClO4- υπερχλωρικό HPO42- όξινο φωσφορικό

  SO42- θειικό ClO3- χλωρικό H2PO4- δισόξινο φωσφορικό

  PO43- φωσφορικό ClO2- χλωριώδες MnO4- υπερμαγγανικό

  OH- υδροξείδιο ClO- υποχλωριώδες Cr2O72- διχρωμικό

  NH4+ αμμώνιο HSO4- όξινο θειικό CrO42- χρωμικό

 • ∆.3.1.1 ME ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΒΑΣΗΣ Η ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

 • ∆.3.1.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ

  ΚΑΘΟ∆Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ Η2

 • ∆.3.1.3 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

 • ∆.3.2.1 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΟΣ Η ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙΚΟΚΚΙΝΗ

 • ∆.3.4.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ:P4(s) + 6Cl2(g) → 4PCl3(s) (πάνω) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) (κάτω)

 • ∆.3.4.2 Α: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Β: ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ.

 • ∆.3.5.1 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

 • ∆.3.5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ

 • ∆.3.5.3 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΗ

 • ∆.4.1.1 1 mol ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΑΛΑΤΙ (NaCl), ΖΑΧΑΡΗ (C12H22O11), ΑΝΘΡΑΚΑ (C), ΧΑΛΚΟ

  (Cu)

 • ∆.4.1.2 Ο ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (Vm) ΣΕ STP ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ 22,4 L

 • ∆.4.2.1 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ BOYLE

  P V = σταθερό όταν n, Τ σταθερά

 • ∆.4.2.2 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΝΟΜΟΥ CHARLES

  V ∝ T όταν n, P σταθερά

 • ∆.4.2.3 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ GAY-LUSSAC

  P ∝ T όταν n, V σταθερά

 • ∆.4.3.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 • ∆.4.3.2 AΡΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 • ∆.4.4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

 • ∆.5.1.1 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΙ ∆ΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

 • ∆.5.1.2 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ∆ΕΣΜΗ ΑΚΤΙΝΩΝ α, β και γ

 • ∆.5.1.3 ∆ΙΑΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ α, β και γ

 • ∆.5.2.1 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ

 • ∆.5.2.2 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗGEIGER – MULLER.

 • ∆.5.3.1 ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

 • ∆.5.3.2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΧΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ 235

  Diafanies A.1