01 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 01 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ...

 • Α Ρ Ι Σ Τ . Ν. ΚΑ ΗΜΗ

  01 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  &

  ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ (1892-1971)

  (Ο πνευματικός μου πατέρας στα συνεταιριστικά)

  Το συνεχές έργο του αποκλειστικά για τους Συνεταιρισμούς, από τον Νόμον 602 «περί Συνεταιρισμών» έως τον θάνατόν του 1971

  αλλά και μετέπειτα με το παράδειγμα της ζωής και την διδασκαλία του.

  *

  Τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1956 «...διότι ούτος έμπνεόμενος υπό της συνεταιριστικής ιδέας καί άφο- σιωθείς εις αύτήν, ύττήρξεν ακάματος εργάτης διά την διάδοσιν αυτής, καί μέ αγνόν ένθουσιασμόν καί πάντοτε εις ιδεολογικόν έπίπεδον συνέβαλε σπουδαίως εις τήν άνάπτυξιν τού συνεργατικού θεσμού...»

  Και με πολλές άλλες τελετές και βραβεύσεις από μεγάλες προσωπικότητες και συνεταιριστικές οργανώσεις

  και ως διάδοχος των πρωτεργατών Ν. Μιχόπουλου, Δ. Γρηγοριάδη, Σωκρ. Ιασεμίδη.

  ΑΘΗΝΑ 2006

 • Α Ρ Ι Σ Τ . Ν . Ι Κ Α Η Μ Η

  01 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  φ

  ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ

  ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ (18924971)

  (Ο πνευματικός μου πατέρας στα συνεταιριστικά)

  Το συνεχές έργο του αποκλειστικά για τους Συνεταιρισμούς, από τον Νόμον 602 «περί Συνεταιρισμών» έως τον θάνατόν του 1971

  αλλά και μετέπειτα με το παράδειγμα της ζωής και την διδασκαλία του.

  φ

  Τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1956 «...διότι οότος έμπνεόμενος ύπό τής συνεταιριστικής ιδέας καί άφοσιωθείς εις αυτήν, ύπήρξεν ακάματος εργάτης διά τήν διάδοσιν αυτής, καί με άγνόν ενθουσιασμόν καί πάντοτε εις ιδεολογικόν επίπεδον συνέβαλε σπουδαίως εις τήν άνάπτυξιν τού συνεργατικού Θεσμού...»

  Και με πολλές άλλες τελετές και βραβεύσεις από μεγάλες προσωπικότητες και συνεταιριστικές οργανώσεις

  και ως διάδοχος των πρωτεργατών Ν. Μιχόπουλου, Δ. Γρηγοριάδη, Σωκρ. Ιασεμίδη,

  ΑΘΗΝΑ 2006

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ (1892-1971)

  Η μεγάλη ιδεολογική και οργανωτική προσπάθεια του από το 1915 έως το θάνατό του 1971,

  που αναγράφεται περιληπτικά στον τόμο αυτό ως χρήσιμη διδασκαλία

  για την σωστή ανάπτυξη των Συνεταιρισμών και την αποφυγή σφαλμάτων.

 • ω Ο τιμητικός αυτός τόμος τιροσφέρεται ατιό τον συγγραφέα

  (δεν πωλείται στο εμπόριο) στη μνήμη του πνευματικού τον πατέρα στα συνεταιριστικά

  Θεόδωρόν Γεωργ. Τζωρτζάκη (1892-1971), σε όσους το αποστείλω ή σε όσους το ζητήσουν με επιστολή τους

  για να πλΐ/ροφορηθούν και να τιμήσουν το έργο ενός μεγάλου ιδεολόγου και ακάματου συνεταιριστή

  πον αφιερώθηκε αποκλειστικά στους Συνεταιρισμούς. Και τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και από πολλές άλλες

  μεγάλες Προσωπικότητες και αρμόδιες Οργανώσεις.

  Διεύθυνση συγγραφέα:

  Αριστ. Ν. Κλήμης οδός Λεύκης 16 και Άττιδος, Βάρη Αττικής Τ.Τ.: 166 72 Τηλ. 210/9627498

  4/2954

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ Πρόλογος αναλυτικός

  Κείμενο 1: 1913-1920. Η αρχική δραστηριότητα του Θ. Τζωρτζάκη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Και συνε'χεια οτο Υπουργείο Γεωργίας.

  Κείμενο 2:1921-1924. Η μετεκπαίδευση του Θ. Τζωρτζάκη στη Γερμανία κλπ. Στην ε­ πιστροφή δραστηριότητα του για την ανασυγκρότηση της πρώτης Συνομο­ σπονδίας Συνεταιρισμών που είχε ιδρυθεί πρόχειρα το 1922. Και άλλα γε­ νικότερα συνεταιριστικά.

  Κείμενο 3:1925. Η έκδοση του περιοδικού «ο Συνεταιριστής» από συνεργασίαν υψη­ λών συνεταιριστικών στελεχών, με Διευθυντήν τον Θεόδ. Τζωρτζάπην.

  Κείμενο 4: 1926. Η αποχώρηση από το Υπουργείο Γεωργίας το 1926. Συνεχείς και α- ποδοτικε'ς συνεταιριστικές δραστηριότητές του από το 1925 έως το 1930.

  Κείμενο 5:1929-1931. Οι μεγάλες πρωτοβουλίες του Θ. Τζωρτζάκη στα συνεταιριστι­ κά. Η ανάγκη διατύπωσης προγράμματος συνεταιριστικής πολιτικής. Η μεγάλη συνεταιριστική σύσκεψη του 1930.

  Κείμενο 6: 1930.-1932. Η «Επιτροπή των Αμπελακίων». Η βασική οργανωτική συνε­ ταιριστική εξόρμηση.

  Κείμενο 7:1932. Η έκδοση του βιβλίου Θ. Τζωρτζάκη «Οι Συνεταιρισμοί εις την Ελλά­ δα». Και άλλο γερμανικό του Grunfeld από μετάφραση Π. Χασαπόπου- λου.

  Κείμενο 8: 1933. Η βασική μεγάλη συνεταιριστική εκδήλωση «Πανελλήνια Σύσκεψη των Ενώσεων Γεωργ. Συνεταιρισμών». Η αναγγελία του θανάτου του πρωτεργάτη Νικ. Μιχόπουλου. Οι εργασίες της Συσκέψεως.

  Κείμενο 9: Τα πορίσματα - αποφάσεις της μεγάλης αυτής Πανελλήνιας Συσκέψεως του 1933 για το πρόγραμμα και τα συνεταιριστικά ζητήματα. Το επίσημο, μελετημένο και ψηφισμένο Συνεταιριστικό Πρόγραμμα.

  Κείμενο 10:1933. Η οργάνωση και δραστηριότητα της Αντιπροσωπείας Ενώσεων Γε­ ωργ. Συνεταιρισμών για τις ενέργειες επί των ψηφισμάτων της Συσκέψε­ ως του 1932 για την ίδρυση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Παράλ­ ληλα η εξυπηρέτηση στο μεταξύ των υποθέσεων των Ενώσεων.

  Κείμενο 11: 1935. Το πανηγυρικό τεύχος του περιοδικού «ο Συνεταιριστής» του Θ. Τζωρτζάκη για τη συμπλήρωση 10 ετών από την έκδοση του το 1925 και 20 ετών από τον νόμο 602 του 1915 περί Συνεταιρισμών. Και μερικές άλλες ενέργειες την εποχή αυτή.

  Κείμενο 12: 1935. Η ίδρυση της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργ. Συνεταιρι­ σμών. Το αναλυτικόν ιατορικόν με όλες τις παλαιότερες προσπάθειες. Και λίγες άλλες λεπτομέτειες από την οργάνωση της.

  Κείμενο 13: 1935-1937. Η οργάνωση και δραστηριότητες το 1935-1937 της Συνομο­ σπονδίας Συνεταιρισμών υπό την διεύθυνση του Θ. Τζωρτζάκη. Οι Γενι-

  5/2955

 • Περιεχόμενα του Τόμου

  κές Συνελεύσεις. Η επίθεση της 4ης Αυγούστου. Ο εξαναγκασμός του σε άδεια και συνέχεια παραίτηση για να σωθεί η Συνομοσπονδία από τις ε­ νέργειες των ανθρώπων της 4ης Αυγούστου.

  Κείμενο 14: Τα κείμενα στο «Συνεταιριστή» του Θ. Τζωρτζάκη μέσα στην 4