!0 .2 #- + ù # ) ! $ . 2 3&.12!. + 12 · .2.1 .!.$ 0 . )2.1.! 3 ..#2 +. #3. 02. )2 $ # .2. . 0...

of 15 /15
Ȇοȡεȓα IJου Φ.ȅ.Σ Γ.Ȇ.Α. υπό βȡοχȒν țαȚ IJο φωȢ αıIJȡαπών ıIJȘν ȆάȡνȘșα. Η Ϋθαλιβ IJπθ įλαıIJβλδκIJάIJπθ IJκ ζζσΰκ ηαμ ΰδα IJκ θΫκ αεαįβηαρεσ ΫIJκμ Ϋΰδθİ ηİ ηέα αıθάγδıIJβ įδαįλκηά ıIJβθ ΠΪλθβγα, IJκ ζβΰπηΫθκ ασ IJδμ φπIJδΫμ, αζζΪ ΪθIJα σηκλφκ ίκθσ αIJσ IJβμ ǹIJIJδεάμ. Καδ Ϋλıδ IJβθ έįδα İλέκ İκξά κ ΦέΟέέ ΓέΠέǹέ λαΰηαIJκκέβıİ IJβθ λυIJβ IJκ κλİέα ıIJκ έįδκ ίκθσέ ǹσ IJσIJİ, αλεİIJΫμ įδαįλκηΫμ Ϋΰδθαθ ηİ ηİΰΪζβ κηκζκΰκηΫθπμ İδIJξέαέ Θαİέξİ σηπμ IJβθ έįδα İδIJξέα αθαλπIJδσηαıIJİ, σIJαθ Ϋιπ ασ IJκ Κααέθκ IJβμ ΠΪλθβγαμ, ΰτλπ ıIJδμ ιμγί IJκ λπέ ίλİγάεαηİ ζέΰα ΪIJκηα, ηΫıα ıİ εθά κηέξζβ εαδ ηİ IJβθ λσίζİοβ IJβμ ǼέΜέΤέ ΰδα ίλκξΫμ εαδ εαIJαδΰέįİμ; Κδ σηπμ, σıκ ΰλάΰκλα, Ϊζζκδ (κδ İλδııσIJİλκδ ηİ αIJκεέθβIJα εαδ ηİλδεκέ ηİ IJκ IJİζİφİλέε) ηααİIJάεαηİ ΫIJıδ υıIJİ θα İέηαıIJİ ΫIJκδηκδ (ζη ΪIJκηα!), ηİ ξαλκτηİθα λσıπα εαδ γΫζβıβ ΰδα IJβθ λαΰηαIJκκέβıβ IJβμ κλİέαμέ Ǽεİέ εαδ κ Γλβΰσλβμ Πααįσκζκμ, κ İτγθκμ φτζαιβμ IJκ ΠαθİδıIJβηέκ ηαμ, İεİέ εαδ κ IJΫφαθκμ Γεέεαμ ασ IJκ Σηάηα ǻδεIJτπθ-ǻδαįδεIJτκ εαδ β ΙπΪθθα εαζIJıΪ IJκ Γλαφİέκ ǻδαıτθįİıβμ, İεİέ εαδ κδ φκδIJβIJΫμ ηαμ, ηααέ ηİ ηİλδεκτμ ıθαįΫζφκμ IJκμ ασ Ϊζζα ΠαθİδıIJάηδαέ Μİ IJα αIJκεέθβIJα ıθİ- ξέıαηİ ηΫξλδ IJβθ βΰά Μσζα, αφκτ αθαΰεαıIJάεαηİ ζέΰκ θα İλδηΫθκηİ θα αθκέιİδ β ηΪλα ıIJκ įλσηκ κ κįβΰİέ İεİέ. Ο ΦκλΫαμ ǻδαξİέλδıβμ IJκ ǻληκτ IJβμ ΠΪλθβγαμ εαθκθδεΪ γα Ϋλİİ θα İέξİ αθκέιİδ IJβθ ηΪλα αIJά ηİ IJβθ αθαIJκζά IJκ βζέκ! ΓΫηδıİ β İλδκξά IJβμ Μσζαμ ηİ IJα αIJκεέθβIJΪ ηαμ εαδ ΰλάΰκλα-ΰλάΰκλα, αφκτ λκηβγİIJάεαηİ θİλσ ασ IJβθ βΰά (ζδΰκıIJσ IJβθ İκξά αIJά IJκ θİλσ IJβμ), ίΪζαηİ IJα ıαεέįδΪ ηαμ εδ αλξέıαηİ IJβθ κλİέα λκμ IJκ κλκΫįδκ Λβηδεσ. ΠİλαIJάıαηİ ıİ ξπηαIJσįλκηκ ηΫıα ıİ İζαIJσįαıκμ, ıθαθIJάıαηİ ηδελΪ, εαIJαλΪıδθα ιΫφπIJα εαδ , ηİIJΪ ασ ΫθIJİ εαIJβφκλδεΪ ξδζδσηİIJλα, φIJΪıαηİ ıIJκ σηκλφκ κλκΫįδκ IJκ Λβηδεκτ (ιίίηέ οσηİIJλκ)έ IJκ κλκΫįδκ αIJσ Ϊλξİδ αζδσ -εαδ ηİ αλξαέİμ ΫIJλİμ- βΰΪįδ, ηέα IJİλΪıIJδα ηκθαξδεά ίİζαθδįδΪ, Ϊηκζζİμ, ΰηθΫμ, ζσΰπ IJβμ İκξάμ ΰεκλIJıδΫμ εαδ IJκ İεεζβıΪεδ IJκ ǹΰέκ Γİπλΰέκ θα ηαμ ίζΫİδ ασ Ϊθπ, θδΰηΫθκ ηΫıα ıIJβ ίζΪıIJβıβέ ΣΫIJκδα İλβηκε- εζάıδα, ıİ İδįζζδαεΫμ IJκκ- γİıέİμ, εκθIJΪ ıİ βΰΫμ ά βΰΪįδα, Ϊλξκθ κζζΪ ıIJβθ ΠΪλθβγα, κ ξIJέıIJβεαθ ΰδα ζαIJλİέα, αζζΪ εαδ πμ εαIJαφτΰδκ ΰδα IJκμ ίκıεκτμ, ιζκεσκμ, λβIJδθκıζζΫεIJİμ εαδ ΰİπλΰκτμ κ ακτıαθ Ϊθπ ıIJκ ίκθσέ

Embed Size (px)

Transcript of !0 .2 #- + ù # ) ! $ . 2 3&.12!. + 12 · .2.1 .!.$ 0 . )2.1.! 3 ..#2 +. #3. 02. )2 $ # .2. . 0...

 • ο ε α ου Φ. .Σ Γ. .Α. υπό β οχ ν α ο φω α απών ν ά ν α.

  ΗΝ ΫθαλιβΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ υζζσΰκυΝ ηαμΝ ΰδαΝ κΝ θΫκΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝΫΰδθ Ν η Ν ηέαΝ α υθάγδ βΝ δα λκηάΝ βθΝ ΠΪλθβγα,Ν κΝ πζβΰπηΫθκΝ απσΝ δμΝ φπ δΫμ,ΝαζζΪΝπΪθ αΝσηκλφκΝίκυθσΝαυ σΝ βμΝ δεάμ. ΚαδΝπΫλυ δΝ βθΝέ δαΝπ λέπκυΝ πκξάΝκΝΦέΟέέΝ ΓέΠέ έΝ πλαΰηα κπκέβ Ν βθΝ πλυ βΝ κυΝ πκλ έαΝ κΝ έ δκΝ ίκυθσέΝ Ν πσΝ σ ,Ναλε ΫμΝ δα λκηΫμΝΫΰδθαθΝη Νη ΰΪζβΝκηκζκΰκυηΫθπμΝ πδ υξέαέΝΝΘαΝ έξ ΝσηπμΝ βθΝέ δαΝπδ υξέαΝαθαλπ δσηα , σ αθΝΫιπΝαπσΝ κΝΚααέθκΝ βμΝΠΪλθβγαμ,ΝΰτλπΝ δμΝιμγίΝ κΝ

  πλπέΝίλ γάεαη ΝζέΰαΝΪ κηα, ηΫ αΝ ΝπυεθάΝκηέξζβΝεαδΝη Ν βθΝπλσίζ οβΝ βμΝ έΜέΤέΝΰδαΝ ίλκξΫμΝ εαδΝ εα αδΰέ μ; ΚδΝ σηπμ,Ν πσ κΝ ΰλάΰκλα,Ν ΪζζκδΝ (κδΝ π λδ σ λκδΝ η Ναυ κεέθβ αΝεαδΝη λδεκέΝη Ν κΝ ζ φ λέε)Νηαα υ άεαη ΝΫ δΝυ ΝθαΝ έηα ΝΫ κδηκδΝ(ζηΝ Ϊ κηα!),Ν η Ν ξαλκτη θαΝ πλσ ππαΝ εαδΝ γΫζβ βΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝπκλ έαμέ ε έΝ εαδΝ κΝ Γλβΰσλβμ Παπα σπκυζκμ,Ν κΝ υπ τγυθκμΝ φτζαιβμΝ κυΝ

  Παθ πδ βηέκυΝ ηαμ,Ν ε έΝ εαδΝ κΝ ΫφαθκμΝΓεέεαμΝαπσΝ κΝΣηάηαΝ

  δε τπθ- δα δε τκυΝ εαδΝ βΝΙπΪθθα εαζ ΪΝ κυΝΓλαφ έκυΝ

  δα τθ βμ,Ν ε έΝ εαδΝ κδΝφκδ β ΫμΝηαμ,ΝηααέΝη Νη λδεκτμΝυθα ΫζφκυμΝ κυμΝ απσΝ ΪζζαΝ

  Παθ πδ άηδαέ

  Μ Ν αΝ αυ κεέθβ αΝ υθ -ξέ αη Ν ηΫξλδΝ βθΝ πβΰάΝ Μσζα,ΝαφκτΝ αθαΰεα άεαη Ν ζέΰκΝ θαΝπ λδηΫθκυη Ν θαΝ αθκέι δΝ βΝηπΪλαΝ κΝ λσηκΝ πκυΝ κ βΰ έΝ

  ε έ. ΟΝΦκλΫαμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ λυηκτΝ βμΝΠΪλθβγαμΝεαθκθδεΪΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ έξ Ναθκέι δΝ βθΝηπΪλαΝαυ άΝη Ν βθΝαθα κζάΝ κυΝβζέκυ!

  ΓΫηδ ΝβΝπ λδκξάΝ βμΝΜσζαμΝη Ν αΝαυ κεέθβ ΪΝηαμΝεαδΝ ΰλάΰκλα-ΰλάΰκλα,ΝαφκτΝπλκηβγ υ άεαη Νθ λσΝαπσΝ βθΝπβΰάΝ(ζδΰκ σΝ βθΝ πκξάΝαυ άΝ κΝθ λσΝ βμ),ΝίΪζαη ΝαΝ αεέ δΪΝηαμΝεδΝαλξέ αη Ν βθΝπκλ έαΝπλκμΝ κΝκλκπΫ δκΝΛβηδεσ. Π λπα ά αη Ν Ν

  ξπηα σ λκηκΝ ηΫ αΝ Ν ζα σ α κμ,Ν υθαθ ά αη Ν ηδελΪ,Ν εα απλΪ δθαΝ ιΫφπ αΝ εαδ, η ΪΝ απσΝ πΫθ Ν εα βφκλδεΪΝξδζδση λα, φ Ϊ αη Ν κΝσηκλφκΝκλκπΫ δκΝ κυΝ ΛβηδεκτΝ (ιίίηέΝυοση λκ)έΝ Ν κΝ κλκπΫ δκΝ αυ σΝυπΪλξ δΝ παζδσΝ -εαδΝ η Ν αλξαέ μΝπΫ λ μ- πβΰΪ δ,Ν ηέαΝ λΪ δαΝηκθαξδεάΝ ί ζαθδ δΪ,Ν πΪηπκζζ μ,ΝΰυηθΫμ,Ν ζσΰπΝ βμΝ πκξάμΝΰεκλ δΫμΝ εαδΝ κΝ εεζβ ΪεδΝ κυΝ

  ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ θαΝ ηαμΝ ίζΫπ δΝαπσΝ πΪθπ,Ν πθδΰηΫθκΝ ηΫ αΝ βΝίζΪ β βέ ΣΫ κδαΝ λβηκε-εζά δα,Ν Ν δ υζζδαεΫμΝ κπκ-γ έ μ,Νεκθ ΪΝ ΝπβΰΫμΝάΝπβΰΪ δα,ΝυπΪλξκυθΝπκζζΪΝ βθΝΠΪλθβγα,ΝπκυΝξ έ βεαθΝΰδαΝζα λ έα,ΝαζζΪΝεαδΝπμΝεα αφτΰδκΝΰδαΝ κυμΝίκ εκτμ,Νιυζκεσπκυμ,Νλβ δθκ υζζΫε μΝεαδΝΰ πλΰκτμΝπκυΝακτ αθΝπΪθπΝ κΝίκυθσέ

 • ΟδΝαπαλαέ β μΝφπ κΰλαφέ μΝαπσΝ κθΝ…Ν πέ βηαΝπζΫκθΝφπ κΰλΪφκ,Νφκδ β άΝηαμ, ΝέεκΝ ΰαζσπκυζκΝ εαδΝ ίλδ εσηα Ν θαΝ αθβφκλέακυη Ν πλκμΝ κΝ αλξαέκΝ φλκτλδκΝ(φλυε πλέα)Ν πκυΝ ίλέ ε αδΝ Ν ηδελάΝ απσ α βέΝ Ν ΛέΰκΝ πλδθΝ παλα βλάγβε Ν ΫθαΝπδίζβ δεσΝαΰλδκΰκτλκυθκΝθαΝ λΫξ δΝΰδαΝθαΝελυφ έέ

  ΣκΝκξυλπηα δεσΝφλκτλδκ-παλα βλβ άλδκ απσΝ κθΝζκ πέΧέΝαδυθα,ΝπαλΪΝ βθ φγκλΪΝπκυΝ Ϋξ δΝ υπκ έ,Ν θ υππ δΪα δΝη Ν δμΝ λΪ δ μ,Ν ζαι υηΫθ μΝπΫ λ μΝ κυ,ΝπκυΝξπλέμΝεκθέαηαΝ αδλδα ηΫθ μΝ βΝ ηέαΝ η Ν βθΝ Ϊζζβ,Ν αθ ΫξκυθΝ αεσηβΝ κΝ ξλσθκέΝ Ν λε κέΝαθΫίβεαθΝαπσΝ βΝηκθα δεάΝ κυΝπτζβΝ( κΝυπΫλγυλκΝ θΝυπΪλξ δΝπδα)Ν βθΝεκλυφάΝ κυΝ

  απ’Ν σπκυΝ βΝ γΫαΝ έθαδΝαθ ηπσ δ βΝ ηΫξλδΝ βΝΧαζεέ αΝ εαδΝ ηΫλκμΝ βμΝ

  τίκδαμέΝ Ν ΗΝ κηέξζβΝσηπμΝ πκυΝ πδελα κτ ΝεαδΝ ηαμΝ υθ λσφ υ Ν ΝσζβΝηαμΝ βθΝπκλ έα,ΝαπσΝβθΝ ΜσζαΝ πμΝ υ,Ν θΝπΫ λ π Ν βΝγΫαΝαυ άέ

  ΓλάΰκλαΝ ίλ γάεαη ΝθαΝ πδ λΫφκυη ΝαπσΝ κΝφλκτλδκΝ πλκμΝ κΝ

  δΪ ζκΝπκυΝησζδμΝ έξαη Νπ λΪ δ,Ναπ’ΝσπκυΝη Νεα τγυθ βΝπζΫκθΝίκλδθά,ΝΫπλ π ΝθαΝυθ ξέ κυη Ν βθΝ πκλ έαΝ ηαμέΝ Ν ΗΝ κηέξζβΝ πζΫκθΝ Ϋΰδθ Ν δ δαέ λαΝ ίαλδΪΝ εαδ,Ν κΝ

  ξ δλσ λκ,Ν βΝ ίλκξάΝ πκυΝ εδΝ αυ άΝ ηαμΝ υθσ υ Ν βθΝ σζβΝ πκλ έαΝ ηαμ,Ν απσΝ ζαφλδΪΝη α λΪπβε ΝπζΫκθΝ δ ξυλά,Ναπ δζβ δεάΝεα αδΰέ αέ

  πλ π ΝθαΝαπκφα έ κυη ΝαθΝγαΝ υθ ξέ κυη ΝάΝγαΝ πδ λΫοκυη έΝΝ ιβΰά αη Νσ δΝβΝπκλ έαΝπκυΝ έξαη ΝαεσηβΝθαΝεΪθκυη ΝηΫξλδΝ κΝκλκπΫ δκΝαζκθέεβΝεδΝαπσΝ ε έΝπέ πΝ

  βθΝ ΜσζαΝ ά αθΝ αεσηβΝ η ΰΪζβΝ (ΰτλπΝ αΝ 1ηΝ ξζηέ)έΝ Ν ΗΝ δα λκηάΝ σηπμΝ ά αθΝβηα κ κ βηΫθβΝ (εσεεδθαΝ βηΪ δα)Ν σ αθΝ πκζζΪΝ ξλσθδαΝ πλδθ, κΝ αλξβΰσμΝ βμΝε λκηάμΝΝέΝ ηηαθκυάζ, η ΝηδαΝκηΪ αΝφκδ β υθ,Νά αθΝ σ ε έΝπμΝφκδ β άμ εδΝ κΝ

  θυθΝ Πλτ αθβμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ηαμΝ ΓέΝ Παπα κτζβμ,Ν έξαθ υθ δ φΫλ δΝ βθ βηα κ σ β βΝΰδαΝαλε ΫμΝβηΫλ μέ

  τκΝησθκΝαπκφΪ δ αθΝθαΝΰυλέ κυθΝπέ πέΝΝΌζκδΝκδΝυπσζκδπκδΝ υθΫξδ αθΝεΪ πΝαπσΝβθΝλαΰ αέαΝίλκξά,Ν βθΝπυεθάΝκηέξζβΝεαδΝ αΝα λαπσίλκθ α,Ν ξ σθΝ λΫξκθ αμ,ΝθαΝ

  φ Ϊ κυθΝηΫ αΝαπσΝπυεθσΝπ υεσ α κμΝεαδΝ δμΝΰζδ λΫμΝπΫ λ μ,Νπλυ αΝ ΝιΫφπ κΝη ΝλέαΝ παζδΪΝ πβΰΪ δαΝ (γΫ βΝ Πτλ ααΝ άΝ ΛΪεεα)Ν εαδΝ η ΪΝ κΝ ζδίΪ δ,Ν ΰθπ σΝ πμΝ

  αζκθέεβέ

  ΣκΝζδίΪ δΝαυ σ,Νη ΰΪζκ,Ν πέπ κΝκλκπΫ δκ,ΝπαζδΪΝυπκ άλδα ΝπκζζΪΝαδΰκπλσία α,Νάη λαΝ απκηκθπηΫθκ,Ν ξ σθΝ ΰεα αζ δηηΫθκ,Ν φδζκι θ έΝ πζάγκμΝ ζαφδυθΝ εδΝ

  αΰλδκΰκτλκυθπθέΝ Ν ΰεα αζ ζ δηηΫθ μ,Ν άη λ μΝαξζα δΫμΝ υπΪλξκυθΝαεσηβΝ ε έΝ σππμΝεαδΝ τκΝπαζδΪΝπβΰΪ δαέΝΝ ιδΪ,Ν βθΝλΪξβΝη Ν βθΝπυεθά,ΝηαεέαΝίζΪ β βΝπκυΝκλέα δΝκΝ κλκπΫ δκΝ αυ σΝ (αλδ λΪΝ υπΪλξκυθΝ Ϊζζ μΝ λΪξ μΝ ΰθπ ΫμΝ πμΝ Ϋθ λα,Ν εζβλσ,Ν

  υθΪθ β βΝεαδΝΘλσθκμ), Ϋξκυη παλα βλά δ εδΝαΰλδσΰα μΝ(Felix silvestris).

  ΗΝ δ ξυλάΝ ίλκξάΝ Ϋξ δΝ πζΫκθΝ αηα ά δ, σππμΝ εδΝ βΝ πυεθάΝ κηέξζβΝ Ϋξ δΝ πζΫκθΝιαφαθδ έ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝίζΫπκυη ΝσζβΝ βθΝΫε α βΝ κυΝσηκλφκυ,ΝαπσηαελκυΝαυ κτΝ

  κλκπ έκυέ

  ΛέΰκΝ πλδθΝ βθΝ Ϋικ σΝ κυ,Ν παλα βλά αη Ν υπκζ έηηα αΝ απσ κ ΪΝ ζαφδκτ,ΝπλκφαθυμΝ φαΰπηΫθκυΝ απσΝ ζτεκέΝ Ν αθΝ κΝ Ϋ αλ κΝ ζΪφδΝ πκυΝ έ αη Ν θαΝ Ϋξ δΝ

 • εα α παλαξγ έΝ απσΝ αΝ αλεκφΪΰαΝ αυ ΪΝ αυα,Ν πκυΝ φαέθ αδΝ πζΫκθΝ σ δΝ ΫξκυθΝ ΰδαΝ αΝεαζΪΝ ΰεα α αγ έΝ βθΝ ΠΪλθβγαέ ΠλκφαθυμΝ κδΝ ζτεκδΝ απκ ζκτθΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ

  βθΝ σπκδαΝ ε βθκ λκφέαΝ Ϋξ δΝ απκη έθ δΝ κΝ αζκθέεβΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ βη έαΝ βμΝΠΪλθβγαμέΝ Ν ΣκΝ πσ κΝ η ΰΪζκΝ έθαδΝ κΝ πλσίζβηαΝ αυ σΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ

  κδπ έαμ,ΝαζζΪΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ βμΝ λ ΪμΝ ζζΪ κμΝεδΝσξδΝησθκ,Ν έθαδΝπζΫκθΝΰθπ σΝεαδΝξλ δΪα αδΝδ δαέ λβμΝπλκ κξάμΝ(ίζέΝ θ πλκε δηΫθπΝΪλγλκΝηαμΝη Ν έ ζκΝ« Ν π αΝ

  α (;) Ν »Ν βθ ΰλκ δεάΝ φβη λέ α ΓΡΟBUSINESS,Ν αλέ φτζζκυΝ η,ΝπλέζδκμΝβ016).

  υθ ξέακυη Ν Ν ίαλτΝ ξπηα σ λκηκ,Ν κδΝ ζΪ π μΝ ίαλαέθκυθΝ αΝ ίάηα ΪΝ ηαμ,Ν αζζΪΝαυ σΝ θΝηαμΝαπκ λΫπ δΝθαΝπαλα βλκτη ΝΰτλπΝηαμΝί ζαθδ δΫμΝη Ν λΪ δ μΝεβεέ μΝεαδΝ πδκΝ πΪθπΝ Ϋζα α ΰέΰαθ μ,Ν ΰζυ λκεκυηαλδΫμΝ (Arbutus adrachne) εαδΝ αΝξλυ κεσεεδθα,Ν ζσΰπΝ κυΝ φγδθκπυλκυ,Ν φτζζαΝ κυΝ Cotinus coggygria (ξλυ σιυζκ),ΝπκυΝαφγκθ έΝ ε έέ

  Μ Ναθβφκλδεά,Νεκπδα δεάΝπκλ έαΝφ Ϊθκυη ΝπζΫκθΝαπσΝ ε έΝπκυΝι εδθά αη έΝ ΝΗΝπ ακπκλέαΝηαμ δάλεβ ΝσξδΝκ,ΝσππμΝυπκζκΰέααη ,ΝαζζΪΝησθκΝθ,ηΝυλ μ!ΝΝ εσηβΝεδΝκΝφκδ β άμΝ ηαμ,Ν κθΝ κπκέκΝ ΰ λσΝ Ϋη δθ Ν ησθκΝ κΝ ΫθαΝ παπκτ δΝ ( κΝ ΪζζκΝ κΝ Ϋ Ν κΝπΪθ αΝξλά δηαΝ ικπζδ ηΫθκμΝεδΝ ικδε δπηΫθκμΝΓλβΰσλβμ,Νη Ν βΝίκάγ δαΝ κυΝφκδ β ά ηαμ ΡαφαάζΝ ζ ιΪεβ),Ν θΝηαμΝεαγυ Ϋλβ !!!

  ΣκΝ έξπμΝΪζζκ,ΝκΝΦέΟέέΝη Ν βθΝπκλ έαΝ κυΝαυ άΝΫ δι Νσ δΝαοβφΪΝ κΝΦΩΝ πθΝα λαπυθΝ πκυΝ αυζΪεπθαθΝ κθΝ ηκυθ σΝ κυλαθσΝ εαδΝ βθΝ ίλκθ άΝ πθΝ ε λαυθυθΝ πκυΝαεκτΰκθ αθΝπσ Ν δηΪ εαδΝπσ ΝηαελδΪΝηαμέ

  π αΝ υ Οησ δηκμΝΚαγβΰβ άμΝΝέΓέΝ ηηαθκυάζ λΝ έΝέΝΠΪθκυ

  Φ αφ : ΰαζσπκυζκμΝΝέεκμ,Ν ζ ιΪεβμΝΡαφαάζ,ΝΚκεεδθκΰΫθβΝ ζΫθβ,ΝΜπκυζαηα άμΝΆζεβμ,ΝΠΪθκυΝ ζΫθβ,Ν αηπκυζκπκτζκυ θα α έα.

 • Ό Ν Ν αΝ υΝΦέ έ έΝ Ν έΝ Ν Να α Νπ έ

  Φ π , Ν π Ν ΝΆ Ν Ν Ν α έ

  Χα α Νπ παΝ Να Ν Ν α έ

 • ΗΝ αΝ- Νπ Ν - Νπ αέ

  α Ν ΝΓ φ Ν Ν Ν υΝπ πα Ν α Ν α έ

 • Να α Νπ Ν Ν έ

 • ΗΝ α Ν υ - α α ,Ν Ν υΝ έ

  φ Ν υΝ έ

 • α Ν Ν α Ν υΝ υ…

 • …Ν α Ν Ν α α έ

  Ν , Νφ π Ν α Ν Νπ Ν Ν υ …

 • Ναπ Ν α ,Ν Ν Ν π - έ

  Ν Ν Ν α Ν Ν Ν«φ α»έ

 • φ Ν α α πα α Ναπ Ν υ έ

  Ν α Νπ υΝ α Ν Ν Ν α αΝ α α Ν έ

 • Ν αφα Ν α Ν Ν φ αΝ α α Νπα Ν Ν έ

  αΝ υΝΦέ έ έΝ Ν α αΝ υΝ αφ Ν– πα Ναπ Ν Νπ αΝ α !

 • Ν αΝ υ α α αμΝ α αΝ(;;;) π παΝ Νπ αέ

 • α π α Ν…

  …Να Νφ α Ν Ν !

 • α Ν Νφ φ Ν α ,Ν Ν ,Ν π Ν Ν …

  Φέ έ έΝΝΓέ έ έΝμΝ π Ν…Ν Ν…Ν α Ν υέ