Γενικα Για Το Sushi

11
Table of Contents ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ SUSHI.................................................................................................................. 2 ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ SUSHI.................................................................................................... 2  TI EINAI TO SUSHI.................................................................................................................... 2 ΕΙΔΗ SUSHI.............................................................................................................................. 3 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ........................................................................................................... 3 ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΙΛΟΓΙΟ !ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑ"ΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΤΡΩΤΕ...#...... ...................................................3 ΠΩΣ ΜΑΣ ΩΦΕΛΕΙ ΚΑΘΕ ΦΑΓΗΤΟ............................................................................................ 3  ΤΑ $ΓΙΕΙΝΑ Σ $ΣΤΑΤΙΚΑ............................................................................................................. 3  ΤΑ %&3 ΛΙΠ ΑΡΑ ΟΕΑ ............................................................................................................... ' OΔHΓIEΣ ΓIA (Π)ΩTA)HΔEΣ* ΣTA SUSHI +ΠA)....................................................................... ' HOT S)OTS ΣE AΘHNA & ΘEΣΣAΛONI,H .................................................................................. - AΠΟ ΠΟ$ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ SUSHI ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ......................................................................... - Σ$ΝΤΑΓΗ ................................................................................................................................. / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ........................................................................................................................ / Σ$ΣΤΑΤΙΚΑ !01 ' 456#..................................................................................................... / Γ1 076189:..... ...................................................................................................................... / ;<=1>?684= !8@=9#:........................................................................................................ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ............................................................................................................................... / I. Π<5=45168B ΡC>15..... ................................................................................................... / II. DΝ4<7810@D CF15.......................................................................................................... G III. Α619... ........................................................................................................................ G I. ΤJ106..... ...................................................................................................................... G Σ$ΝΤΑΓΗ 2................................................................................................................................. K Ε@47J=8 9:........... ..................................................................................................................... K Σ$ΝΤΑΓΗ 3................................................................................................................................. L  MΛI,A.... ................................................................................................................................... L E,TEΛEΣH............................................................................................................................... L

Transcript of Γενικα Για Το Sushi

Page 1: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 1/11

Table of ContentsΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ SUSHI.................................................................................................................. 2

ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ SUSHI.................................................................................................... 2 TI EINAI TO SUSHI.................................................................................................................... 2ΕΙΔΗ SUSHI..............................................................................................................................3ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...........................................................................................................3

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΙΛΟΓΙΟ !ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑ"ΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΤΡΩΤΕ...#.........................................................3ΠΩΣ ΜΑΣ ΩΦΕΛΕΙ ΚΑΘΕ ΦΑΓΗΤΟ............................................................................................ 3

 ΤΑ $ΓΙΕΙΝΑ Σ$ΣΤΑΤΙΚΑ.............................................................................................................3 ΤΑ %&3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΕΑ...............................................................................................................'OΔHΓIEΣ ΓIA (Π)ΩTA)HΔEΣ* ΣTA SUSHI +ΠA).......................................................................'HOT S)OTS ΣE AΘHNA & ΘEΣΣAΛONI,H..................................................................................-AΠΟ ΠΟ$ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ SUSHI ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.........................................................................-

Σ$ΝΤΑΓΗ ................................................................................................................................. /ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ......................................................................................................................../

Σ$ΣΤΑΤΙΚΑ !01 ' 456#...................................................................................................../Γ1 076189:........................................................................................................................... /

;<=1>?684= !8@=9#:........................................................................................................ /ΕΚΤΕΛΕΣΗ............................................................................................................................... /

I. Π<5=45168B ΡC>15........................................................................................................ /II. DΝ4<7810@D CF15..........................................................................................................GIII. Α619........................................................................................................................... GI. ΤJ106...........................................................................................................................G

Σ$ΝΤΑΓΗ 2................................................................................................................................. KΕ@47J=89:................................................................................................................................ K

Σ$ΝΤΑΓΗ 3................................................................................................................................. L MΛI,A....................................................................................................................................... LE,TEΛEΣH............................................................................................................................... L

Page 2: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 2/11

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ SUSHI

Η Ιαπωνική κουζίνα διακρίνεται για τη λιτότητά της και για τη σημασία που δίνει στην ανάδειξη των

φυσικών γεύσεων, μέσα από έντεχνους συνδυασμούς συστατικών. ς νησιωτικ! χώρα, η "απωνία δια#έτει

εξαιρετικό #αλάσσιο πλούτο, με μεγάλη ποικιλία $αριών, όστρακων, %ρώσιμα φύκια κλπ., ενώ λόγω τηςγεωγραφίας και του κλίματος της, άφ#ονο είναι και το ρύ&ι.

ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ SUSHI 8% @6B JJ9 @5C>B 845 @?865 F= =B1 4?85 P5J 8CF=F=679 6= 7 =BF5 Q0945?85 =B1 9 ΙP%1@R 6= 45 V !8581#.

Ξε!"#"$%& %'( $% )*+, $,& -./%& P<1 P? 2G P=<BP5C1W=X 45 V =18YW<98= FC61@ 849 6=<1@1@R8@9R 49 4=J=C4B F=@=4BX F9615C<0W4 6B 7 489

845 Q094?. T 4=J=C4B Y<?1X 9 P5JPJ=C<9 =6P=1<B45C V 7Y=1 P5@4R8=1 Q41@5 5PF5 @1 849 YW<6. T1 =B1 4=J1@ C4? 45 Q094? 6= 45 %6? Z<1 P5C@=1 =@454F= [<WP5C 5B5C 45 P5<45Q?J145CX P185C 4 \]^_V\` @1 =18Y%<R85C 849

1P%1@R P<F589a

 AP? 49 N7 M?<@9 67Y<1 49 A[RX 45 V P54=J=B 6?F. T 01P%7>1@ =8414?<148@B>5C 4 <=@?< 49 =P14CYB 845 P0@?8615 Y<964184R<15 4% 084<5561@W48=%. O1 1F1B4=< CZ9J7 4167 4% =84145<B% 7Y5C 6=44<7Z=1 845 6CJ? P5JJW49 1P%1@R @5C>B 8= 0=C841@R P?JC89 01 49 =JB4. Π<b ?J C4X 4 P15 51@5561@

V _cde @1 _c`f]_X JJ @1 51 =C=<0=41@7 01 49 C0=B 1F1?494= 4% 8C8441@WP5C Y<98165P51541 7Y5C P<5@J78=1 45 =F1Q7<5 P5JJW.

Ο 6[5 45 gY=1X 541 4 PJ1 Y<?1 51 ΙP%= PB>54 Y<41 8= P<7= 74<%0P<JJ9J @1 6P5C@17 P? <>1. Τ5 <>1 ?6% @5JJ58= 84 FY4CJ 45C @1 @4?P1 84Y<41X 6= P547J=86 C4 6<@<541. Γ1 =P=<85C J51P? C4? 45 DP<?hJ96DX<Y18 4CJB05C 41 6P5C@17 C47 6= P59<67 Q@1 d]iV !?<1#. jP=14 8@7Q[9@541 [ 6P5<58 0B5C @?6 P15 ?8416= P<?8[=4 @P51 076189 ?P% Q1J7454?5C. j481 0=R[9@= 45 VX 45 5P5B5 5C81841@ CP5F9JW=1 6=>7F=. Π15 P1[?[=%<=B41 P4%X ?41 45 %6? Z<1 4CJ10?4 8= h<8675 <>1 8= 61 P<58P[=1

=P169@5C 49 F1<@=1 8C4R<989 45C."7h1X 9 ΙP%1@R @5C>B F= =B1 6?5 V. ΣB05C< P4% P54=J=B 7 0P94?=BF5 0<R05<5C Q0945 P5C 7Y=1 6P=1 849 @[96=<1R >%R ?Y1 6?5 4% ΙPW% JJ @1=@4566C<B% [<WP% 8= ?J5 45 @?865.

TI 0I1-I T2 SUSHISV F= 896B=1 PJW %6? Z<1X =B1 5 8CFC86? <C>15 6= Z<1X [J881 RJY1@. T?5X @P184? 85J56?X Y4P?F1X Y7J1X @h5<1 R 0<BF =B1 5189641@?4=<= =P1J507 P5C 7Y=1 @=BX ?4 P5Q8B>=1 P=1<64184=B 6= 4901P%7>1@9 @5C>B. Π4 Q<78@5X 45 V 6P5<=B =451684=B % dVkViV R lc`V. T5 dVkViV

=B1 J=P45@56675 Q1J745 Z<15 R [J8815 P5C 8=<hB<=41 P% 8= <>1.

 +P5<=B4= 45 Q4= Y<98165P51W4 4 =1F1@ CJ@1X 0%84 % \]^_V\`X R @1 6= 4Y7<1.

Page 3: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 3/11

 T5 lc`VX R lc`V&i]mmX P54=J=B41 @1 C4? P? J=P45@56675 Q1J745 Z<15X [J8815 RJY1@5X 4CJ10675 ?6% 6= <>1 @1 Q@1. T5 lc`V =B1 Q410675 01 4<W0=41 6= 4Y7<1. T5 P=<BhJ96 P? Q@1 J=145C<0=B P<5844=C41@ W84= 69 @5JJ=1 45 <>1 P%84 FY4CJ.

 T Z<1 P5C Y<98165P51541 =B1 P4 Q<78@ @1X F= @4J%[5 678 84967<X P<7P=1 JJY[5. Σ49 P=<BP4%89 P5C 6=B5C =@4? ZC0=B5CX =B1 0@B5 P58C<[5 7P=14 P? ' W<=. O1 (@?=* C45B =B1 P5J 89641@5B 01 4 V nciX@1 8CR[% 49<541 P184.

ΕΙ3Η SUSHI

'πάρχουν πολλών ειδών ()(*+, το κα#ένα με τη δικ! του ιδιαίτερη ονομασία. τσι διακρίνονται σε ()(*+

τυλιχτά ! μη, λεπτά ! χοντρά, με φύκια ! χωρίς, με λαχανικά, με #αλασσινά ! και τα δύο. -ε κά#ε

περίπτωση το ()(*+ αποτελεί ένα ευχάριστο φαγητό που #α αγαπ!σετε για το χαρακτ!ρα του, τις ατέλειωτες

ποικιλίες με τη πλούσια φαντασία, μα πάνω απ όλα για την γεύση του. /ίναι %έ%αιο ότι #α σας

ευχαριστ!σει, δεν #α το %αρε#είτε ποτέ, είναι κοινωνικό, κατάλληλο για κά#ε ώρα, ενώ στις 0ιδιαίτερες

στιγμές0 σίγουρα #α εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας1

3ΙΑΤ4Ο5ΙΚΗ ΣΗ6ΕΙΩΣΗ

2ο ()(*+ είναι χαμηλό σε #ερμίδες, πλούσιο σε πρωτε3νες, %ιταμίνες και ιχνοστοιχεία. /ιδικότερα για τα

φύκια, είναι γνωστό ότι περιέχουν πολλά ιχνοστοιχεία απαραίτητα στην κα#ημεριν! διατροφ! και πολύ

πλούσια σε %ιταμίνες 4, 56, 57, 58, 9. 2υπικά, :;< κομμάτια ()(*+ περιέχουν περίπου =>> #ερμίδες.

ΕΙ3ΙΚΟ 7ΕΞΙ7ΟΓΙΟ 8ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑ7Α9ΑΙΝΕΤΕ ΤΙ Τ4ΩΤΕ:::;• <a=>?@oll 8A*!?BD;E Λ=P45@56675 Q1J745 Z<15X [J8815 R JY1@5X

4CJ10675 6= <>1 @1 Q@1.•

FGtoa=> 8J$A*!;o ;54<? 4CJ1Y4? <5J? V• 1>K>@> 8"!L/B!;o Λ=P45@56675 Q1J745 Z<15 R [J8815X P5C 8=<hB<=41 P% 8=

84=?6@<9X 8CR[% h89 <C>15• SasM>> 8.%./A!;o Λ=P45@56675 Q1J745 Z<15 R [J8815 !Ω6?# 4=6Y18675 6=

7 8C0@=@<1675 4<?P5• Tea=> 8$εA*!;o SV 8 Y%@1X 6= <>1 @1 F1Q5<= 0=6B8=1•  SMoNG 8.(L!J;o ΙP%1@R 8% 8?01 6= F1Q5<=41@? Y<@4R< P? 49 Κ17>1@9

!8@5<9# 8%•  1o@> 8"(B!;o p9675 QJJ5 QC@1W P? 8C0@=@<1679 P51@1JB !q[CP<815 =<?

Q@1.#.•  Oasab> 8LJ%.*A'!;o Π5J4? @C4=<5 ΙP%1@5 0<15<7P5C. !Γ1P%7>1@5

=BF5 65C84<F 6= P<815 Y<W6 @1 6= 1F1B4=< 7459 @C4=<R 0=89.#•  <aKG@o 8A%LPB;o Τ?5 !Z<1#•  Sa=e 8.*ε;o Σ5J56?•  0b> 8QA'!;o Γ<BF•  TaaKo 8$%A*L;o ΙP%1@R 0JC@1 56=J74•  SM>>ta=e 8.!$*ε;o ΕBF5 614<15 6= 8<@ P5C [C6B>=1 @<7•  Ra@> 8L*B!;o Λ=P47 PB@J= 4>B4>=< 01 V•  Sa=e 8.*ε;o ΑJ@55J5Y5 P54? P<5r? >6%89 <C>15• CM>@asM> )>1 6= P51@1JB JY1@W @1 fcVlV.• R>nKe@ ΓJC@? @1 4C4?Y<5 P1@41@5 45C<8BX 8= <5> Q74=X P5C 8=<hB<=41 6>B 6=

45 sccnV. Φ<=8@<=1 49 0=89 6=8 P? F1Q5<=41@7 0=8=1 V.

Page 4: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 4/11

ΠΩΣ 6ΑΣ Ω5Ε7ΕΙ ΚΑΘΕ 5ΑΓΗΤΟ• Λιπαρά ψάρια (τόνος, σολομός, σκουμπρί, χέλι): ?λούσια σε πρωτε3νη, %ιταμίνες και μέταλλα, όπως

$ευδάργυρος, και ω;= λιπαρά οξέα.

• Iαπωνικό ρύζι: @$ηλ! περιεκτικότητα σε άμυλο και %ιταμίνες A.

• !"# ($ύκια): ?ηγ! καλίου, μαγνησίου, φυλλικού οξέος και ιωδίου.

• %&'&# (μουστάρα): ?λούσιο σε %ιταμίνη 9.

• *ίι: χει αντισηπτικές ιδιότητες.

• +#-." (τουρσί): Bαταπολεμά προ%λ!ματα πέ$ης και ναυτίας.

ΤΑ ΓΙΕΙΝΑ ΣΣΤΑΤΙΚΑ T5 V Y<98165P51=B PJX C01=1 [J881 8C8441@X <>1 @1 JY1@X 8=<h1<18677481 W84= 1@5P51=B @?6 @1 45C P15 P14941@5 5C<B8@5C. AP54=J=B 45 1F1@?Q094? ?Y1 6?5 01b C45 P5C 6=4<= 41 [=<6BF=X JJ @1 01 ?85C @5J5C[5 =1F1@RF14<5QR. EX J51P?X P<58P[=B4= F149<R8=4= 49 PB=8R 8 8= Y69J =PBP=FX CR8=4= 49 =7<0=1 45C 5<01865 8 R PJW Y%<78=4= 845 0P9675 8 4>1XF= 7Y=4= P< P18=4= 4 \]^_V\`X 4 P<F581@ 01P%7>1@ CJ@1t

 O1 IP%= =1F1@=541 8= 61 =C<=B P51@1JB P14%X 6= 45 <>1 % @=4<1@? 8C8441@?X=FW @1 2.uuu Y<?1. +=<1@ P? 4 P15 F1896 P14 =B1: 6PJ= <C>15X VX _fl^icXd]]emfX cVlV @1 vc`V_]iV.

 wJ C4 4 Q094 =B1 Y69J 8= Y5J984=<B9X JBP9 @1 [=<6BF= @1 PJ581 8= QC41@7B=. A@?6 @1 51 P15 PYC41@7 @4905<B= Z<15 P5C Y<98165P51541 845 V !4?5X85J56?X Y7J1# FB5C J10?4=<= P? 2uu [=<6BF= 6=<BF. Δ9JFR 45 618? P? ?85P<7Y=1 6B 6P<1>?J. Η 0<BF @1 45 Y4P?F1 =B1 @?6 P15 F114941@X 6= uu P=<BP5C[=<6BF= 6=<BF.

 T5 P15 89641@? P<b ?J C4 =B1 ?41 @?6 @1 51 [=<6BF= P? 4 (PYC41@* Z<1

P=<1@J=B5C Y<R816 01 45 5<0186? [<=P41@ 8C8441@. ,C<B<Y =B1 ?Y1 6?5 9P<%4=x9X 51 h146B= q @1 4 1Y58451Y=BX ?P% 45 8=JR15X JJ @1 4 %&3 J1P< 57.

 O 1F1B4=<5 4<?P5 6= 45 5P5B5 8=<hB<=41 45 V P54=J=B @?6 7 PJ=57@496. O16=<BF= =B1 8Y=41@ 61@<7 01 4 =JJ91@ F=F567 @1 P54=J541 P? 61@<@5664@1&6P5C@17X h59[W4 849 <0R @4J%89 4<5QR.

/0121345 Eνώ το ωμό ψάρι που χρησιμοποιείται στο sushi θεωρείται πλούσιο σε περιεκτικότητα ενζύμων και

θρεπτικών συστατικών, συκεκριμ!νε" κατηορίε" ατόμων είναι προτιμότερο να το απο#εύουν$ %ν είστε !κυο" & !χετε

πεσμ!νο ανοσοποιητικό, καλό θα &ταν να απορρίψετε το ωμό ψάρι και το χ!λι, λόω τη" πιθαν&" ύπαρ'η" (ακτηρίων

και παρασίτων$ )!(αια, ο κίν*υνο" μειώνεται όσο πιο νωστό είναι το εστιατόριο, και άρα προμηθεύεται και συντηρεί

το ψάρι, σύμ#ωνα με υψηλ!" προ*ιαρα#!" ποιότητα"$ +ενικά, στα ιαπωνικά εστιατόρια και στα sushi -.s τηρούνταιαυστηρότατοι κανόνε" ια υιειν& προετοιμασία, εονό" που ε'ηεί και την υψηλ& τιμ& του sushi$

ΤΑ ?V 7ΙΠΑ4Α ΟΞΕΑ T %&3 J1P< 57 =B1 0%84 01 41 P51@BJ= =C=<0=41@7 45C 1F1?494=:

• E6P5FB>5C 45 8Y964186? PJ@ 84 00=B @1 8C6hJJ5C 849 F14R<989 C015@<F1 @1 @J5 6=4h5J1865.

• q59[5 849 @4P5J76989 8[==1WX ?P% 9 <[<B41F.• A@5CQB>5C P? 49 Z%<B89.• q59[5 849 6=B%89 49 <49<1@R PB=89.• ΣC6hJJ5C 849 6=B%89 49 P1[?494 @4[J1Z9.

TIW Λ?0% 49 185<<5P9679 @1 PJ581 8= [<=P41@ 8C8441@ F14<5QR 4%Γ1P%7>%X 5 F=B@49 45C 6785C ?<5C >%R 45C =B1 1F1B4=< CZ9J?. !T5 2uu2 5 6785

Page 5: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 5/11

?<5 >%R 01 45C F<= R4 GKX32 Y<?1 @1 01 41 0CB@= K-X23 .# T @<F100=1@=P=18?F1 @1 51 P[R8=1 4% 584W F= =B1 8CY Q1?6= 01 45C IP%=X =W 4Y69J P58584 Y5J984=<B9 Q=<W5C 49 @JR 45C C0=B.

23HΓI0Σ ΓI- XΠWΩT-WH30ΣY ΣT- SUSHI <Π-WΓ1 >R8=4= 49 =6P=1<B P<5=45168B 45C VX @[B84= 845 6P<X ?P5C 6P5<=B4= P<@5J5C[R8=4= 49 ?J9 F1F1@8BX JJ @1 61JR8=4= 6= 45 8=Q.

• +>B 6= 45 P145 =P1J50R 8X >94R84= @1 8@= !c`f#. T5 8@= =B1 J@55J5Y5P54?X Q410675 P? h<8675 <>1X P5C 8C5F==1 8CY 45 V.

• +9 4<565@<4=B84= 849 1F7 45C %65 Z<15. N [C684= ?41 7Y=1 CP584=B 784%@1 JB05 45 6<4<15 49 Q%41t

• +@<1 P? C0 5<4C@15 @1 Y15t• Ω (P<%4<9F=* P<00=BJ4= 4?5 R 85J56?. yJJ= =P1J507 P54=J5: 9 h<8679

R %6R 0<BF !fnV#X 45 ?84<@5 !]_c_f#X 45 Y7J1 !cdck]#X 45 @J6<@1 !V`c# @1 45Y4P?F1 !_c`]#.

• Π<4= JB05 sccnV 6= 4 CJ@1 8 @1 @47Z4= 45 6= 49 8J48. q5C4R4= 67845 V 8t

H2T SW2TS Σ0 -ΘH1- ? Θ0ΣΣ-721IZH•  [I1 [U< Σ45 ,5<R 33X 49J.:2u&33.L.K33. T5 75 61@<? 1P%1@? =8414?<15

CP?8Y=41 8 =1800=1 8= 61 5J5@J9<%679 0=C841@R =6P=1<B. EFW =F<1W=419 =@F5YR 45C @CJ1?6=5C 164X ?P5C P<=J=1 45 V 6P<584 84 641 8.Π7< P? lc`VX dVkViV @1 cVlVX 6P5<=B4= =P1J7=4= 0<BF= _fl^ic R 85J56?_fiVvc`V. ,1 QC81@ 69 =Y8=4= P<00=BJ=4= >=84? 8@=t j% 6.6.XΠ<8@=CR @1 Σhh45 7% 2.3u P.6. Α51Y4 @1 45 6=8967<1. Τ167: KXuu&2uXuu=C<W.

• TH0 SUSHI \-] ΠJ. q<hX Π0@<41X 49J.: 2u&G-.2'.3-'X 2u&G-./'.L/'.

Γ=%<0B5C qJY5C 3KX N. pCY1@?X 49J.: 2u&/G.2L.333X 2u&/G.2L.33'.,%84415CP?J=% -X ΓJCQFX 49J.: 2u&KL.'2.2uuX q50481@5 uX Θ=88J5B@9X49J.: 23u&2//.3G. Μ116J1841@? YW<5X 6= =F1Q7<5C8= 0=8=1 dVkViV @1 lc`VV. j% 2.3u P.6. T167: 2-Xuu&3uXuu =C<W.

• ΓZ2T^I7- )R0 ΠJ6RF5C -X pC<<RX 49J.: 2u&32.2.uK/. O 61@<? 45C YW<5F9615C<0=B B8[989 51@=1?494 @1 =89. Θ h<=B4= 6=0J9 P51@1JB P? lc`V @1dVkViV V. j% P.6.X Π<8@=CR @1 Σhh45 7% .3u P.6. T167: KXuu&2Xuu=C<W.

• S_U-]0 SUSHI Δ9J9019 -/X ,=QJ<1X 49J.: 2u&Ku.K.-2X 2u&Ku.K.KK.Δ965@<45C /-X 2u&G2.--.2L. ;W<5 P5C @5J5C[=B P184 41 45JB41@=

6116J1841@7 48=1X CP?8Y=41 49 698R 8 845 @?865 45C V 678 P? 616=0J9 P51@1JB P? lc`V @1 dVkViV. j% P.6. T167: 2-Xuu&3uXuu =C<W.• ΓI- SUSHI Λ. ,9Q18B 22X Π<F=185 A6<5C8B5CX 49J.: 2u&/K.LG.G&2. ΚJ81@

JJ @1 P<%4?4CP lc`V @1 dVkViV VX @[W @1 kiffd @1 _fl^ic i]mm. j% 2.A51Y4 @1 6=8967<1. T167: KXuu&2uXuu =C<W.

• SU<2 SU<2 ,C<1>R /&KX ,9Q181X 49J.: 2u&Ku.-.''. T 8@6P? 845 6P< 8FB5C 49 FC4?494 h1W8=4= 5J5@J9<%67 49 =6P=1<B P<8@=CR V P?45 Α8149 8=Q. j% 6.6. T167: -Xuu&2uXuu =C<W.

•  [2` SUSHI T8@J%Q /X ,5J%@1X 49J.: 2u&3/.uu.3'G. Π15 =1@?X YJ<? VYW<5X ?P5C 9 1P%1@R @5C>B 0B=41 P<5814R J1Y5CF1. EP1J74= ?X41 8 <78=1

P? 45 @CJ1?6=5 164. j% 2. A51Y4 @1 6=8967<1. T167: -Xuu&KXuu =C<W.-ΠΟ ΠΟ ΝΑ ΑΓΟ4ΑΣΕΤΕ SUSHI ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙSGo SGo Σ4 85P=<6<@=4 (zciif{]i*X (EmV_f* @1 (zcl^V]d +<1?P5CJ5*CP<Y5C (@14* 49 (Sl] Sl]* 6= =P4 P51@1JB= V.

Page 6: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 6/11

<N SGsM> Π74= P51@1JB= P? 49 (+v SV*X P5C h<B8@541 84 85P=<6<@=4 (A&qq81J?P5CJ5* @1 (Θ?P5CJ5*.

Page 7: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 7/11

ΣΝΤΑΓΗ

Π4ΟΕΤΟΙ6ΑΣΙΑCια να ετοιμάσουμε D ρολά EFG+ ()(*+ Hμάκι σούσιI, δηλαδ! μέχρι και J> κομμάτια χρεια&όμαστεKΣ$ΣΤΑΤΙΚΑ !01 ' 456#

6. 6 πακέτο H77LI Mόρι ANOP QRSTUV HWρεια&όμαστε D XύλλαIY7. =6>L H7 με&ούρεςI Zύ&ι για ()(*+ ANOP QRSTUV

=. D κ.σ. [ύδι Zυ&ιού ANOP QRSTUV

J. "απωνικ! -ως -όγιας ANOP QRSTUV

D. ?ολτός Cουασάμπι ANOP QRSTUV

8. 2&ίντ&ερ για ()(*+ ANOP QRSTUV

:. 6 κ.γ. 4λάτι

\. = κ.σ. ]άχαρη 4χνη Hκατά προτίμησηI

Y 2α υπόλοιπα φύλλα διατηρείστε τα σε αεροστεγ! συσκευασίαΓ1 076189:

6. 6>>L -ολομός φρέσκος HBαπνιστός κάνει εξίσου καλάI 7. 6 4γγουράκι κομμένο σε λεπτές λωρίδες

=. 6 4%οκάντο ώριμο, κομμένο σε λεπτές λωρίδες

J. 7 ?ιπεριές χρωματιστές κομμένες σε λεπτές λωρίδες

;<=1>?684= !8@=9#:

6. ^ά#α μπαμπού για ()(*+ ANOP QRSTUV

7. 2σόπστικς Hπροαιρετικά αλλά χρ!σιμαI ANOP QRSTUV

=. _αχαίρι, πολύ κοφτερό με λεπίδα χωρίς δόντια

J. [ύλινο μπολ Hμπορεί να χρησιμοποιη#εί και πλαστικόI

D. _ια ξύλινη ! πλαστικ! σπάτουλα

8. _ια %εντάλια ! αυτοσχέδιο χαρτόνι για τον αερισμό του ρυ&ιού

ΕΚΤΕ7ΕΣΗI. Π<5=45168B ΡC>15.

. Γ1 P=4Y=1 9 8C40R 6 =B1 h81@? Y<98165P51R85C6= 45 ΙP%1@?@54?@5@@5 Ρ>1 @1 ?Y1 @P515 JJ5 =BF5.

2. Μ=4<6= 61 6=>5< <C>15X 49 h>5C6= 849 @48<?J @1 45 =PJ75C6= 6= Q[55=<? 3&' Q5<7. ">5C6= 45 <>1 8= 7 85C<%4R<1 @1 84<00B>5C6= 45 =P1PJ75 =<?.

 Τ5 QR5C6= 84=0W8=1 01 3u&/u J=P4.3. Π<58[745C6= =<? 849 @48<?J B85 6= X2 Q5<7 45 ?0@5 45C <C>15 P5C

6=4<R86=. ΚJ=B5C6= 6= 45 @P@1. ">5C6= 49 =84B 845 FC4? @1 6?J1 =@1R8=1 h<>=1X 6=1W5C6= 845 Y69J?4=<5 01 8C=YB8=1 5 h<86?.

'. "<>5C6= 01 2 J=P4 @<1hW @1 6=4 45 P7< 45C Y<?5CX @4=h>5C6= 458@=5 P? 49 =84BX 5B05C6= 45 @P@1 @1 0<R05< 45P5[=456= 61 @[<R

P=4874 P% P? 49 @48<?J @1 @P@W5C6= 45 <>1 6.-. Τ5 QR5C6= 01 JJ 2 J=P4. Τ5 <>1 6 [ 8C=YB8=1 45 60=B<=6 45C 01 C4?

45 Y<?5X 01g C4? =B1 P5J 89641@? 45 49<R85C6=.

Page 8: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 8/11

II. DΝ4<7810@D CF15.

Ω8?45C 0B=1 45 <>1 6X 6P5<56= P<5=451685C6= 45 4<7810@ 45C. Α6105C6= [email protected]. F1 ΡC>15 6= 3 @.8. |Y<9 Y9 @1 @.0. ΑJ41 @1 45 @4=5C6= 67Y<1 F1JC[=B 4=J=B%. Α CP<Y=1 FC8@5JBX 6P5<56= >=845C6= JB05 45 6B06 8= Q5<5

61@<5@C64% Y%<B ?6% h<8=1. $P<Y5C P5JJ7J50B= 01 45 4<7810@X 9 P<P% P4% h8B>=41845 DOc`c _vmfD.

III. Α619.

ΑQ5 0B=1 45 <>1 6X 45 45P5[=456= 845 J15 6P5J@1 45 PJW5C6=. Σ= C4R 49 Q89 P<7P=1 45 <>1 =B1 @?69 P5J >=84?. ΠB<5C6= 49J19 8P45CJX 49 h<7Y5C6= 845 4<7810@ P5C =451686= !01 69 @5JJ=1 45 <>1#@1 <YB>5C6= 6= @5Q47 @1R8=1 =6P54B>5C6= 45 <>1. Τ5 6B06 P<7P=1 PJ%[=B @1 69 P=1 ?J5 8= 7 67<5X Q<54B>54 ?6% P<JJ9J P5<<5Q41 @[W 45P<58[745C6=. Σ= C4? 45 896=B5X PB<5C6= 49 h=4J1 @1 45 =<B>5C6= 8C=YB>54 45@5Q4? @4=6X %8?45C Q48=1 8= [=<65@<8B 8W645. Τ?4= =B1 745165X @1 6P5<56=

45 Y<98165P51R85C6= R 45 QR85C6= 01 <0?4=< Q5 45 8@=P85C6= P<W4 6 61C0<R P=4874. Τ5 <>1 C4? @J? =B1 @4J%[=B 678 8= 2' W<= @1 P5Q05C6= 45 hJ5C6= 845 ZC0=B5.

I. ΤJ106.

6. ΠB<5C6= 49 p[ ΜP6P5 @1 49 PJW5C6= P% 845 P0@5 =<08BX 7Y54P<5=45168=1 P<W4 !@?Z=1 8= J%<BF=# 4 JY1@ @1 45 85J56? 6 .

 Τ5P5[=456= =P% @1 7 QJJ5 Ν?<1 QR54 @JCP45 45 67<5 6@<4=< P?45 8W6 6.

7.  ΑPJW5C6= 61 0=649 @5C4J1 P? 45 <>1 6 84

3}' 49 =P1Q=1 45C Ν?<1. Π<51<=41@X J=BQ5C6=6= 45 FY4CJ5 6 6B 61@<R P58?494 Γ5C86P1@4 PJ45 845 }' 45C 6R@5C @1 45P5[=456==P%X 41 P1P=<17X 45 005C<@1X @1 P17>5C6==JQ< =@=B @1 45 h5@45 6= 45 85J56?.Φ<54B>5C6= @4=B65C6= 4 CJ1@ 6 5651?65<Q.

=.  Α<YB>5C6= 84<Bh5C6= 45 V 6 P17>54 45=JQ< @[W 4CJB0=41 01 F785C 4 CJ1@ 6=45 <>1 7% ?45C 0B=1 7 @5<6?.

J.  jP=14 45 @?h5C6= Y<98165P51W4 7 P5J

@5Q4=<? 6YB<1 8= @5664@1 PY5C P=<BP5C 2X-&3\l .D.  Τ 8=<hB<5C6= PJ%4 8= 7 FB8@5X

45P5[=4W4 849 6B 0%B JB05 P5J4? Γ5C86P1 @1 849 JJ9 JB05 Τ>B4>=< 01VX 8C5F=54 4 6= ΙP%1@R Σ% Σ?01 P5C 7Y5C6= hJ=1 8= 7 61@<?6P5J@1. Τ5 Γ5C86P1 =B1 @C4=<? @1 P<584B[=41 JB05&JB05 678 849 Σ% Σ?01J50 6= 49 P<54B698R 6 @1 @4==41 67Y<1 F1JC[=B. Τ5 Τ>B4>=<Y<9816==1 01 D@[<B>=1D 49 0=89 @1 P5J6h5C6= 45 Σ@=X 49 6P< R 45@<8B 6 @4 49 F1<@=1 45C 0=645.

Page 9: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 9/11

6#75

ΕJJ@41@X 6P5<56= Y<98165P51R85C6=01 076189 Q1J745 Q<78@5C 4?5X @h5<1X614<1 !814@= R PJ=C<W45C#X ΙP%1@R56=J74X C054<Y5X R ?41 JJ5 0P6=.Π4% @J? =B1 P5Q05C6= hJ5C6=P% P? ' F1Q5<=41@7 0=6B8=1 8= @[=

@5<6?. 

ΣΝΤΑΓΗ

 wJ 4 CJ1@ P5C Y<98165P5B98 4 h<R@ 84 zciif{]i R zcl^V]d Μ<1?P5CJ5. $P<Y5C 6J184 @1 `V_ P5C P=<17Y5C 8= 61@<7 P58?494= ?J ?8 Y<=1>=84=t Μ7Y<1 @1

\]^_V\`t

8λικά: 

• QJJ Ν?<1 !Q@1 P59<67 8= 65<QR 4=4<0%5C QJJ5C. Θ 4 h<=B4= 8=P@745 4% u QJJ%#

• QJ14>1 45C @Q7 1P%1@? @54?@5@@5 <>1 !CP<Y=1 <>1 =1F1@ 01 8581 JJ6P5<=B4= P=1<64184=B4= @1 6= JJ...#

• Q1J745 8]J%65• R 2 6@<5CJ7 P1P=<17• 005<1• BF1• ΣJ48 8?01• >Y<9• J41• Π5J4? sccnV !h86P1#• p[ 6P6P5 !F= 49 4<W6=X Y<9816==1 845 4CJB5C6= 45 8581. Δ= 0B=41

6?5 6= 4 Y7<1X F1J=41. Π5CJ1741 845 BF15 <Q1 6= 4 CP?J51P P=<B=<0 CJ1@.#

Ε$QDε.,

6. ΠJ75C6= @J 45 <>1 @1 45 h>5C6= 8= 7 @48<5J@1X 6= 45 =<? =P=<=1 7 FY4CJ5 49 84[69 45C <C>15.

7.  Τ5 h<>5C6=. Π<585YR 69 h<8=1 P<P% P? ?41 P<7P=1X 014B [ 6F1JC[=B 6=4 845 @4=6. ΕB1 745165 ?4 6J@W8=1 4?85 W84= 681741@51@.

=. Μ7Y<1 0B=1 45 <>1X =4516>5C6= 45 4<7810@. "J4= 8= 7 61@<? 6P5J@1u @5C4J17 85P BF1X - @5Q47 @5C4J17 85P >Y<9 @1 7 @5Q4?@5C4J@1 0JC@5 J41. Α@47Z4= @J F1JC[5 4 CJ1@. "59[=1 45 =<?=B1 >=84?X JJ ?Y1 h<84?. ΠB4= 6= 49 J50B= [7J=4=X JJ 7Y=4= CP?Z18 ?41 F= P<7P=1 =B1 1F1B4=< 0JC@?. Τ5 [76 4% J501W C4WX =B1 P5C@[5<B>=1 45 ?56 45C 8581.

Page 10: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 10/11

J. ΑQ5 0B=1 45 <>1X 45 h>5C6= 8= 7 6=0J5 6P5J. Α 7Y=1 CP=<h5J1@ P5J=<?X 45 84<00B>5C6= P<W4 8= 85C<%4R<1.

D. "<7Y5C6= 61 J19 8P45CJ 6= 45 4<7810@ !01 69 @5JJ=1 45 <>1# @1<YB>5C6= 45 @4=5C6=X P<58[7454 810 810 45 4<7810@. Π<58P[R84= P=1 8= ?J5 45 <>1 5651?65<Q.Κ?h5C6= 8= J=P47 J%<BF= !PY5 0<5 845 7 =@4584? 9 @[= 6B# 41 P1P=<17X45 85J56? @1 45 005<1.

8. ΑPJW5C6= P% 849 Z[ 7 QJJ5 Ν?<1.

:. ΑPJW5C6= 5651?65<Q F5 @5C4J17 49 85P <>1 P% 845 QJJ5XQR54 ~ 45C QJJ5C @=?X P? 49 6=<1 @<1hW 4B[=4 P? =8X ?P% 45@5144=.

\. Φ41Y5C6= 61 J%<BF P? 45 @[= CJ1@?X P<5845J18679 5<1>?41!<184=<&F=1# ?P% @5146= 45 QJJ5: 61 J%<BF 005<1X 61 J%<BF 85J565 @1

61 J%<BF P1P=<1X 849 6=<1 45C QJJ5C P5C =B1 P? 45 67<5 6.

<. Π15C6= 49 @<9 49 Z[ P5C =B1 P? 49 6=<1 6X 6>B 6= 4 CJ1@!01 69 6 Q05C# @1 <YB>5C6= 4CJB05C6= 45 8581X P17>54 =JQ< 01 0B=1 8Q1@4?X 67Y<1 7Y5C6= 7 @5<6?.ΕPJh=4= 45 BF15 01 @[= QJJ5 Ν?<1.

6>. Μ?J1 =45168=4= 45C @5<65X @?Z4= 45C 8= Q74= PY5C X- =@4584? 9@[= 6B. Σ@=Q4=B4= ?41 45 @[= @56641 =B1 61 6P5C@1X 5P?4=X CP5J50B84=.

6#7: 4ν έχετε πολύ μεγάλη δυσκολία με το τύλιγμα, ξεχάστε το. ?άρτε ένα ένα τα φύλλα, τυλίξτε τα

 να σχηματίσουν χωνί και γεμίστε τα με το ρύ&ι και το σολωμό.

ΣΝΤΑΓΗ V

 [7IZ-Hγια 8 άτομαI

` 6 φλιτ&άνι ρύ&ι κατάλληλο για ()(*+

` 6 $άρι ημέρας ωμό Hεναλλακτικά, γαρίδες %ραστές ! καπνιστός σολομόςI κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες

` Bαρότο, αγγούρι, κολοκυ#άκι, α%οκάντο, κομμένα σαν σπιρτόξυλα

` Xύκι για 8 άτομα

0ZT070ΣHq<>=4= 45 <>1 8= 810R Q%41 01 -•X 67Y<1 P5<<5Q9[=B 45 =<?.

 Κ4=h>=4= P? 49 Q%41 @1 QR=4= 49 @48<?J 8@=P8679 01 u&-•@?69.

Σ= 6P5J @4==4= 2 @5C4J17 BF1X € @5C4J@1 J41 @1 @5C4J@1 >Y<9.

ΡBY=4= 45 6=B06 845 <>1X 45 5P5B5 P<7P=1 7Y=1 @<CW8=1 @J.

 Τ5P5[=4=B4= 45 Q@1 845 0@<1J 01 618? J=P4? P? @[= PJ=C< 01 Q0=1 9 6C<%F1 45C

%65 Z<15. !E =B84= RF9 6C96751 849 1P%1@R @5C>BX C4? F= =B1 P<B4945.#

 Τ5P5[=4=B4= @4% 45 Q@1X PJW=4= 45 <>1 P? P% @1 845 @74<5 h>=4= 45 Z<1 @1 4Y5<4<1@.

Page 11: Γενικα Για Το Sushi

7/21/2019 Γενικα Για Το Sushi

http://slidepdf.com/reader/full/-sushi 11/11

 Τ5 4CJB0=4= 5J?@J9<5 6= 49 h5R[=1 J5C61?Y<45C R 01P%7>1@5C @J615.

 Τ5 @J=B=4= 6= 49 h5R[=1 49 8J48 sccnV 01 @5JJR8=1X 45 @?h=4= 8= <5F7J= @1 4545P5[=4=B4= 8= P147J=.ΣJ48 sccnV: Α6=B4= 2 @5C4J@1 sccnV @1 =JY184= 840?= =<? 01 0B=18J48.