ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ...

15
ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του Τμήματος Λογιστικής του (πρώην) ΤΕΙ Χαλκίδας (που ιδρύθηκε το 1981), με διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο. Προέκυψε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 100/5-6-2013 ενώ εκκρεμεί η συγχώνευση με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, καθώς το τελευταίο βρίσκεται σε μετάβαση μέχρι το 2018. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε στις 17-7-2014 (συνεδρίαση 25/17-7-2014, θέμα 6) από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ενώ έχει αποσταλεί και στην Α.ΔΙ.Π. για πιστοποίηση. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων στους φοιτητές και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του Λογιστή και του Χρηματοοικονομικού Αναλυτή. Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα έξι (36) είναι υποχρεωτικά (Υ) ενώ τα έξι (6) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ). Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε: 36 Θεωρητικά μαθήματα (ποσοστό 84% επί του συνόλου των μαθημάτων) 3 Μικτά μαθήματα (ποσοστό 8% επί του συνόλου των μαθημάτων) και 3 Εργαστηριακά μαθήματα (ποσοστό 8% επί του συνόλου των μαθημάτων). Ανάλογα με το περιεχόμενο και το στόχο τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 12 Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ποσοστό 28,57% επί του συνόλου των μαθημάτων), 11 Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ποσοστό 26,19% επί του συνόλου των μαθημάτων), 10 Μαθήματα Ειδικότητας (ποσοστό 23,81% επί του συνόλου των μαθημάτων). 9 Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Επιχειρηματικότητας (ποσοστό 21,43% επί του συνόλου των μαθημάτων). Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές του τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ειδικής άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Η άδεια αυτή μπορεί να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο (Α΄ τάξης), όπως ακριβώς και για τους πτυχιούχους των αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 το Τμήμα διέθετε 10 μόνιμα μέλη Ε.Π. (4 στη βαθμίδα του Καθηγητή, 1 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 3 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και 2 στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών) και ένα μέλος Ε.ΤΕ.Π. Κατά την τελευταία πενταετία, ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων των μελών Ε.Π. του Τμήματος (επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, βιβλία) ανέρχεται σε 85. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της Α.ΔΙ.Π., το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει προβεί στη σύνταξη μίας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και μίας Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης ενώ ως νέο Τμήμα (Π.Δ. 100/5-6-2013) αναμένεται να υποβληθεί σε Εξωτερική Αξιολόγηση μετά την υποβολή της 2 ης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και αφού ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών.

Transcript of ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ...

Page 1: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του Τμήματος Λογιστικής του (πρώην) ΤΕΙ Χαλκίδας (που ιδρύθηκε το 1981), με διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο. Προέκυψε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 100/5-6-2013 ενώ εκκρεμεί η συγχώνευση με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, καθώς το τελευταίο βρίσκεται σε μετάβαση μέχρι το 2018.

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε στις 17-7-2014 (συνεδρίαση 25/17-7-2014, θέμα 6) από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ενώ έχει αποσταλεί και στην Α.ΔΙ.Π. για πιστοποίηση. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων στους φοιτητές και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του Λογιστή και του Χρηματοοικονομικού Αναλυτή. Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) μαθήματα εκ των οποίων τα τριάντα έξι (36) είναι υποχρεωτικά (Υ) ενώ τα έξι (6) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ). Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε:

36 Θεωρητικά μαθήματα (ποσοστό 84% επί του συνόλου των μαθημάτων) 3 Μικτά μαθήματα (ποσοστό 8% επί του συνόλου των μαθημάτων) και 3 Εργαστηριακά μαθήματα (ποσοστό 8% επί του συνόλου των μαθημάτων).

Ανάλογα με το περιεχόμενο και το στόχο τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

12 Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ποσοστό 28,57% επί του συνόλου των μαθημάτων), 11 Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ποσοστό 26,19% επί του συνόλου των μαθημάτων), 10 Μαθήματα Ειδικότητας (ποσοστό 23,81% επί του συνόλου των μαθημάτων). 9 Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Επιχειρηματικότητας

(ποσοστό 21,43% επί του συνόλου των μαθημάτων).

Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές του τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ειδικής άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Η άδεια αυτή μπορεί να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο (Α΄ τάξης), όπως ακριβώς και για τους πτυχιούχους των αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 το Τμήμα διέθετε 10 μόνιμα μέλη Ε.Π. (4 στη βαθμίδα του Καθηγητή, 1 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 3 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και 2 στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών) και ένα μέλος Ε.ΤΕ.Π. Κατά την τελευταία πενταετία, ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων των μελών Ε.Π. του Τμήματος (επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, βιβλία) ανέρχεται σε 85.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες της Α.ΔΙ.Π., το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει προβεί στη σύνταξη μίας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και μίας Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης ενώ ως νέο Τμήμα (Π.Δ. 100/5-6-2013) αναμένεται να υποβληθεί σε Εξωτερική Αξιολόγηση μετά την υποβολή της 2ης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και αφού ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών.

Page 2: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ …………………………………………

ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ………………..

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: -

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: -

Σχετικός πίνακας

Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13

2011-12

2010-11

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 10 8 8 5 4 4

# 1 Λοιπό προσωπικό 1 3 3 3 3 3

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2)

1994 2088 2140 2193 2240 2654

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις στις πανελλαδικές

250 250 150 300 430 430

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών

304 257 176 363 459 451

# 7 Αριθμός αποφοίτων 356 371 240 271 240 296

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 6,43

6,49 6,48 6,50 6,60

6,50

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ

0 0 0 0 0 0

# 4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ 0 0 0 0 0 0

# 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου

40 40 40 40 40 40

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 36 36 36 36 36 36

# 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής

4 4 4 4 4 4

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 14 17 23 19 12

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)

34 64 47 22 15

# 17 Διεθνείς συμμετοχές

Page 3: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος

2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11

Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 3 1 3 1 3 1

Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2 0 Από εξέλιξη 1 Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις

Λέκτορες Σύνολο 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Διδάσκοντες επί

συμβάσει** Σύνολο 4 10 4 9 2 17 7 24 9 28 11

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων

Σύνολο

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις

Page 4: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών

2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11

Προπτυχιακοί 2333 2460 2559 2602 2546 3040

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) 0 0 0 0 0 0 Διδακτορικοί 0 0 0 0 0 0

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος

Εισαχθέντες με: 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11

Εισαγωγικές εξετάσεις 304 257 176 363 459 451 Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 38 3 23 24 0 278

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)**

19 73 20 1 53

Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ)

4 7 2 12 16 13

Άλλες κατηγορίες

Σύνολο** 304 257 176 363 459 451

Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

– ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου.

Page 5: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Συνολικός αριθμός

αποφοιτησάντων

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας

(στο σύνολο των αποφοίτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0

2010-11 296 29 288 40 0 6,50 2011-12 240 16 171 53 0 6,60 2012-13 271 30 205 35 1 6,50 2013-14 240 27 195 18 0 6,48 2014-15 371 30 214 36 1 6,49 2015-16 356 49 267 40 0 6,43 Σύνολο 1774 181 1340 222 2 6,50

Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)].

Page 6: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς

Δ ι ά ρ κ ε ι α Σ π ο υ δ ώ ν ( σ ε έ τ η )

Έτος αποφοίτησης Κ1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6

K+6 και πλέον

Δεν έχουν αποφοιτήσει

(καθυστερούντες)

Σύνολο

2009-10 51 97 32 20 5 0 1 2 208 2010-11 45 92 63 49 23 13 7 4 296 2011-12 63 48 41 42 22 12 2 10 240 2012-13 31 75 58 39 24 21 7 16 271 2013-14 38 57 42 36 24 15 9 19 240 2014-15 78 81 69 46 39 29 8 21 371 2015-16 64 120 64 41 26 16 7 18 356

1 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη).

Page 7: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Συνολικός αριθμός

αποφοιτησάντων

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)**

Έτος Αποφοίτησης

6 12 24

Μη ενταχθέντες –

συνέχεια σπουδών

2010-11 296 2011-12 240 2012-13 271 2013-14 240 2014-15 371 2015-16 356 Σύνολο 1774

** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική

ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

Page 8: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 Σύνολο

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα

Εσωτερικού

Εξωτε- ρικού

Ευρ.** 2 1 2 Άλλα

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα

Εσωτερικού

Εξωτε- ρικού

Ευρ.** Άλλα

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα

Εσωτερικού

Εξωτε- ρικού

Ευρ.** Άλλα

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα

Εσωτερικού 2 2 1 1 1 1 8

Εξωτε- ρικού

Ευρ.** Άλλα

Σύνολο 2 2 1 1 1 1 8 ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

Page 9: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. Έτος 2015-16)1

Εξάμηνο Σπουδών

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο)

Κω

δικό

ς Μαθ

ήματ

ος

Πισ

τ. Μ

ονάδ

ες E

CTS

Κατ

ηγορ

ία μ

αθήμ

ατος

3

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία και Ανθρωπιστικές επιστήμες (ΔΟΝΑ), Επιχειρηματικότητας (ΕΠΙΧ), Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Ωρε

ς δι

δασκ

αλία

ς ανά

εβ

δομά

δα Σε ποιο

εξάμηνο σπουδών

αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.)

Προαπαιτούμενα μαθήματα4 Ιστότοπος5

Σελίδα Οδηγού

Σπουδών6

1ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 101 6 Υ ΜΕΥ 5 eclass.teiste.gr 14 ... ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 102 5 Υ ΜΓΥ 5 eclass.teiste.gr 15 ... ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 103 4 Υ ΔΟΝΑ 3 eclass.teiste.gr 16 ... ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 104 6 Υ ΜΓΥ 5 eclass.teiste.gr 17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 105 4 Υ ΜΓΥ 4 eclass.teiste.gr 18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 106 5 Υ ΜΓΥ 4 eclass.teiste.gr 19

2ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 201 5 Υ ΜΕΥ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι eclass.teiste.gr 20

... ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 202 5 Υ ΜΓΥ 5 eclass.teiste.gr 21

... . ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 203 4 Υ ΔΟΝΑ 3 eclass.teiste.gr 22

... ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 204 4 Υ ΜΕΥ 3 eclass.teiste.gr 23 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 205 4 Υ ΔΟΝΑ 3 eclass.teiste.gr 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 206 4 Υ ΔΟΝΑ 3 eclass.teiste.gr 25

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 207 4 Υ ΜΕΥ 4 eclass.teiste.gr 26

3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι 301 7 Υ ΜΕ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι eclass.teiste.gr 27

... ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 302 6 Υ ΜΕ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI eclass.teiste.gr 28

... ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 303 5 Υ ΜΓΥ 5 eclass.teiste.gr 29 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 304 7 Υ ΜΕ 6 eclass.teiste.gr 30 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 305 5 Υ ΜΓΥ 4 eclass.teiste.gr 31

4ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 401 7 Υ ΜΕ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ eclass.teiste.gr 32 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 402 6 Υ ΔΟΝΑ 5 eclass.teiste.gr 33 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 403 7 Υ ΜΕΥ 6 eclass.teiste.gr 34

Page 10: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 404 6 Υ ΜΕ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι eclass.teiste.gr 35

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 405 4 Υ ΜΕΥ 3 eclass.teiste.gr 36 5ο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ 501 6 Υ ΜΕ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI eclass.teiste.gr 37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ 502 6 Υ ΜΕΥ 5 eclass.teiste.gr 38

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 503 5 Υ ΔΟΝΑ 4 eclass.teiste.gr 39 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 504 2 Υ ΜΕΥ 3 eclass.teiste.gr 40 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 505 6 Υ ΜΓΥ 5 eclass.teiste.gr 41

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 506 3 ΕΥ ΜΓΥ 3 eclass.teiste.gr 42

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 507 3 ΕΥ ΔΟΝΑ 3 eclass.teiste.gr 43 6ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 601 9 Υ ΜΕ 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ eclass.teiste.gr 44

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 602 7 Υ ΜΓΥ 6 eclass.teiste.gr 45 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 603 8 Υ ΜΕ 6 eclass.teiste.gr 46

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 604 2 Υ ΜΕΥ 3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι eclass.teiste.gr 47

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 605 4 ΕΥ ΜΕΥ 3 eclass.teiste.gr 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 606 4 ΕΥ ΕΠΙΧ. 3 eclass.teiste.gr 49

7ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 701 8 Υ ΜΕ 6 eclass.teiste.gr 50 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 702 8 Υ ΜΕ 6 eclass.teiste.gr 51 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 703 7 Υ ΜΓΥ 5 eclass.teiste.gr 52 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 704 3 Υ ΜΓΥ 4 eclass.teiste.gr 53 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 705 4 ΕΥ ΔΟΝΑ 3 eclass.teiste.gr 54 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 706 4 ΕΥ ΜΕΥ 3 eclass.teiste.gr 55 8ο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 801 10 Υ 56 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 802 20 Υ 57

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες :

Υ = Υποχρεωτικό ΕY = Επιλογής Υποχρεωτικό

4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.

Page 11: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-16.)1

Εξάμηνο σπουδών.

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο)

Κω

δικό

ς Μ

αθήμ

ατος

Υπεύθυνος Διδάσκωνκαι Συνεργάτες

(ονοματεπώνυμο και

βαθμίδα)

Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ.

Πολλαπλή Βιβλιογραφία

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χρήση εκπαιδ. μέσων

(Ναι/Όχι)

Επάρκεια Εκπαιδευτικών

Μέσων (Ναι/Όχι3)

Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα

Αριθμός Φοιτητών

που συμμετείχαν

στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών που

πέρασε επιτυχώς στην

κανονική ή επαναληπτική

εξέταση

Αξιολογήθηκε από τους

Φοιτητές;4

1ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 101

ΕΠ. ΚΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ

Θ. 3 ΩΡΕΣ ΑΠ .2 ΩΡΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 300 211 207 ΝΑΙ

... ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 102

ΚΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ .3 ΩΡΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 300 210 114 ΝΑΙ

...

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 103

ΑΝ. ΚΑΘ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ. 1 ΩΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 302 210 171 ΟΧΙ

... ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 104

ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑ

Θ. 3 ΩΡΕΣ ΑΠ .2 ΩΡΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 302 217 167 ΟΧΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 105

ΕΕΠ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΕΡΓ. 2 ΩΡΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 300 226 218 ΝΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 106

ΑΝ. ΚΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΟΥΡΟΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ .2 ΩΡΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 302 210 149 ΝΑΙ

2ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 201 ΕΠ. ΚΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ Θ. 2 ΩΡΕΣ

ΑΠ .3 ΩΡΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 156 124 77 ΝΑΙ

... ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 202 ΚΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ .3 ΩΡΕΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 253 208 142 ΝΑΙ

...

. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 203 ΑΝ. ΚΑΘ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ. 1 ΩΡΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

254 194 165 ΟΧΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 204

ΑΝ. ΚΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ. 1 ΩΡΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ 256 172 184 ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 205

ΕΠ. ΚΑΘ. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ. 1 ΩΡΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ 256 192 186 ΟΧΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

206 ΕΠ. ΚΑΘ.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΑΠ. 1 ΩΡΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ 253 184 168 ΝΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

207 ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑ

Θ. 2 ΩΡΕΣ ΕΡΓ. 2 ΩΡΕΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ 249 205 69 ΝΑΙ

Page 12: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

... 3ο

...

... κ.ο.κ.

*Να σημειωθεί ότι το νέο Πρόγραμμα Σπουδών άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1. 3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.

Page 13: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2011-12 8 3 1

2012-13 5 6 6 1 1

2013-14 11 6 5 1

2014-15 5 8 2 2

2015-16 1 4 9

Σύνολο 22 32 25 2 4

Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Η = Άλλες εργασίες Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Page 14: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 2011-12 11 2 1

2012-13 17 3 1

2013-14 44 2 1

2014-15 61 2 2

2015-16 29 4 2

Σύνολο 162 13 7

Επεξηγήσεις: Α = Ετεροαναφορές Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Page 15: ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ...acc.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL_LOXRH.pdf · 2017-10-22 · Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου

Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος

2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 Σύνολο

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

Ως συντονιστές

Ως συνεργάτες (partners)

3 4 4 3

Αριθμός μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα έρευνας

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες

Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται.