ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ...

Click here to load reader

 • date post

  07-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ...

 •  

  Μάρτιος 2011   

  ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ    Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν  Α’  &  Β’  τάξεις  στα  800  ολοήμερα  Δημοτικά  σχολεία  με  αναμορφωμένο  πρόγραμμα  σπουδών. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί αυτοί υπολογίζονται 2.000. Στοιχεία για τους  εκπαιδευτικούς  αυτούς  ζητήσαμε  μέσω  ερωτηματολογίου,  το  οποίο  απάντησε  ένας  σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα απάντησαν 897 εκπαιδευτικοί από τους  οποίους οι 163 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο online μέσω της  ιστοσελίδας του ΠΕΑΠ  και οι 734 στις επιμορφωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής.  

  ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ 

  Από την ανάλυση των απαντήσεών τους προκύπτουν τα εξής δεδομένα: 

  1.  Ηλικία:  Η  ηλικία  των  εκπαιδευτικών  ποικίλει.  Το  29,77%  είναι  έως  35  ετών,  ενώ  το  38,02% από 36 έως 45 ετών και το  29,32% των εκπαιδευτικών είναι άνω των 46 ετών.   

  2.  Υπηρεσιακή  κατάσταση:  Ένα  μεγάλο  ποσοστό  των  εκπαιδευτικών  αυτών  κατέχει  οργανική  θέση  στο  σχολείο  που  διδάσκουν  και  συγκεκριμένα  το 41,67%.  Όμως  δεν  είναι  λίγοι οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέχουν οργανική θέση στο σχολείο τους (αποσπασμένοι),  οι οποίοι ανέρχονται σε 22,57%,  ενώ το 17,13%  είναι αναπληρωτές. Με διάθεση από την  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  είναι  το  13,66%  και  τέλος  το  4.05%  είναι  με  συμπλήρωση  ωραρίου, διάθεση από το ΠΥΣΔΕ ή το ΠΥΣΠΕ, με προσωρινή τοποθέτηση ή διάθεση επειδή  ήταν υπεράριθμοι.  

  3.  Σπουδές:  Το  80,16%  έχει  μόνο  το  βασικό  πτυχίο  –πτυχίο  Αγγλικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας – ενώ το 16.17 έχει και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το 11,26% έχει τίτλο που  σχετίζεται με την διδακτική της ξένης γλώσσας, ενώ το 4,91% έχει τίτλο σε άλλο αντικείμενο  που δεν είναι στη διδακτική της ξένης γλώσσας. Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό 1,22% που  έχει  ή πρόκειται  να αποκτήσει Διδακτορικό Δίπλωμα  Σπουδών.    Από  τους  ερωτηθέντες 8  είναι  ήδη Διδάκτορες στο  χώρο  της  διδακτικής  της  ξένης  γλώσσας  και 3  είναι  Υποψήφιοι  Διδάκτορες.  

  4.  Διδακτική προϋπηρεσία και διδακτική εμπειρία: Το 45,37% των εκπαιδευτικών έχουν  από 11 έως 20 χρόνια διδακτική προϋπηρεσία ενώ το 29,21% έχει από 1 έως 5 χρόνια.  Το  19,84% έχει από 6 έως 10 χρόνια και το 5,46% έχει περισσότερα από 20 χρόνια διδακτικής  προϋπηρεσίας.  

  Στην ερώτηση αν έχουν άλλη εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους το 71,13%  απάντησε ότι έχει δουλέψει σε κέντρα ξένων γλωσσών, το 17,06% ότι έχει δουλέψει στην  μεταλυκειακή  εκπαίδευση,  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  και  σε  ΙΕΚ.  Το  12,49%  έχει  δουλέψει  σε  ιδιωτικά  σχολεία.  Το  9,48%  έχει  ασχοληθεί  με  ιδιαίτερα  μαθήματα  και  το  7,02% έχει απασχοληθεί στον μεταφραστικό τομέα και ως εξεταστής σε εξετάσεις πτυχίων  αγγλικής γλώσσας.  

  Περίπου το 40,00% των εκπαιδευτικών έχει διδακτική εμπειρία σε παιδιά κάτω των 8 ετών  ενώ το 60,00% μας απάντησε ότι δεν έχει δουλέψει με αυτές τις ηλικίες.  

 •  

  Από  τους  εκπαιδευτικούς  που  μας  απάντησαν  στο  ερωτηματολόγιο  το  59,75%  έχει  την  μεγαλύτερη  διδακτική  εμπειρία  γενικά  σε  τάξεις  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  το  12,15%  έχει  μεγαλύτερη  διδακτική  εμπειρία  στην  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Με  διαφορετικές  ηλικίες  μαθητών  έχει  εμπειρία  το  21%  των  εκπαιδευτικών,  ενώ  δεν  μας  απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα το 7% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών.  

  5.  Η  γνώμη  των  εκπαιδευτικών  για  το  ΠΕΑΠ:  Για  την  εισαγωγή  της  αγγλικής  γλώσσας  στην Α’ και Β’ τάξη το 40,91% των ερωτηθέντων μας απάντησε ότι είναι πολύ θετική και  το 47,60% ότι είναι μάλλον θετική. Μικρότερα είναι  τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που  έχουν  αρνητική  άποψη  για  την  εισαγωγή  της  αγγλικής  γλώσσας  στις  πρώτες  τάξεις  του  Δημοτικού καθώς το 5,91% απάντησε ότι έχει μάλλον αρνητική γνώμη και το 1,56% ότι έχει  αρνητική. Το 2,34% μας απάντησε ότι δεν έχει ακόμη άποψη και το 1,67% δεν μας έδωσε  καμία απάντηση.  

  6.  Ψηφιακός  γραμματισμός:  Αν  και  δεν  ερωτήθηκαν  κατά  πόσον  έχουν  αναπτύξει  ψηφιακό  γραμματισμό,  υπολογίζουμε  πως  το  ποσοστό  των  εκπαιδευτικών  αυτών  που  έχουν αναπτύξει κάποιας μορφής οικειότητα με Η/Υ είναι περισσότεροι από μισοί αφού το  54,63% χρησιμοποιούν συχνά το email τους.  

  7.  Τάξεις  στις  οποίες  διδάσκουν  αγγλικά  οι  εκπαιδευτικοί  του  ΠΕΑΠ:  Οι  εκπαιδευτικοί  που  διδάσκουν  Α΄  ή  Β΄  τάξη  και  άλλες  τάξεις  στο  Δημοτικό  είναι  το  44,59%.  Αυτοί  που  δήλωσαν ότι διδάσκουν Α΄ και Β΄ καθώς και άλλες τάξεις στο Δημοτικό είναι το 45,15%. Οι  εκπαιδευτικοί που δεν διδάσκουν φέτος Α’ ή/και Β΄ ή είναι αποσπασμένοι σε φορείς είναι  το 6,58%. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν μας απάντησε καθόλου το 3,68%. 

  8.  Η  διδασκαλία‐μάθηση  της  αγγλικής  και  εκτός  σχολείου  στις  Α’  και  Β΄  τάξεις:  Η  πλειοψηφία  των  μαθητών  δεν  ξέρουν  καθόλου  αγγλικά  πριν  πάνε  στην  Α’    τάξη  και  δεν  παρακολουθούν μαθήματα αγγλικής σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών παράλληλα. Συγκεκριμένα,  το  17,4%  από  τους  513  που  απάντησαν  στο  σχετικό  ερώτημα  δήλωσαν  πως  κανένας  μαθητής  τους δεν μαθαίνει αγγλικά και  εκτός σχολείου,  ενώ  το 62%  δήλωσαν πως έχουν  στην τάξη τους από 1‐5 μαθητές που μαθαίνει αγγλικά και εκτός σχολείου. Το