ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ...

of 18 /18
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Τάξη Επιμορφωμένος : Στούπος Βασίλειος Επιμορφωτής : Ρες Ιωάννης 14/3/2012

Embed Size (px)

Transcript of ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ...

Page 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Τάξη

Επιμορφωμένος : Στούπος Βασίλειος Επιμορφωτής : Ρες Ιωάννης 14/3/2012

Page 2: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

1

Εκπαιδευτικό Σενάριο

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου :

Γνωρίζω και προσέχω το σώμα μου

2. Τάξεις που απευθύνεται : Γ' – Δ' τάξεις

( το Σχολείο μου είναι ολιγοθέσιο, λειτουργικά 3/θέσιο και κάνουν

συνδιδασκαλία η Γ' – Δ' τάξη )

3. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές :

Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική Αγωγή , Ερευνώ το Φυσικό Κό-

σμο.

4. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Το διδακτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ. και το

Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ' τάξης

του δημοτικού σχολείου , καθώς αφορά τα μαθήματα της ενότητας

5, << Γνωρίζουμε και προσέχουμε το σώμα μας >> ,κεφάλαια 1 και

2 σελίδα 103 – 110 του σχολικού βιβλίου .

Συγχρόνως αξιοποιούνται παιδαγωγικά και τεχνολογικά εργαλεία

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία .

Οι στόχοι που τίθενται καλύπτουν αυτούς του αναλυτικού προγράμ-

ματος όπως περιγράφονται στο βιβλίου του δασκάλου .

5. Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική

υποδομή

Οι μαθητές της Γ’-Δ’ τάξης είναι 8 και χωρίζονται σε 2 τριμελής ομά-

δες και 1 διμελή .

Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρειαστεί 3 υπολογιστές , βιντεο-

προβολέας, διαδραστικός πίνακας , πρόπλασμα ανθρώπου ,χάρτης

ανατομίας – σκελετού – αρθρώσεων - μυών, ο πίνακας της τάξης , το

βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο εργασιών .

Page 3: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

2

Προτεινόμενος χώρος υλοποίησης του σεναρίου η αίθουσα διδασκαλί-

ας της Γ’-Δ’ τάξης που έχει την παραπάνω υποδομή .

6. Λογισμικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν .

Κειμενογράφος ( word )

Hot potatoes ( λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών )

Διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης www.google.gr , www.youtube.gr

Sites , www.wikipedia.gr , www.skoool.gr

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapsTools

Λογισμικό ζωγραφικής Revelation Natural Art

7. Προαπαιτούμενα

1. Σε ότι αφορά το γνωστικό αντικείμενο :

οι μαθητές γνωρίζουν από την Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ δημοτι-

κού , ενότητα 2η , κεφάλαιο 1ο << Γνωρίζω το σώμα μου >> σελίδα

81- 85 και κεφάλαιο 3ο << Πώς φροντίζω το σώμα μου για να εί-

μαι υγιής >> σελίδα 87- 88 . Οι γνώσεις αυτές μαζί με άλλες που

έχουν αποχτήσει από άλλες πηγές ( οικογένεια, περίγυρο, ΜΜΕ)

αποτελούν την προϋπάρχουσα γνώση η οποία παίζει σημαντικό

ρόλο για την οικοδόμηση της νέας γνώσης .

2. Σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε. :

οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν βασικά στοιχεία κει-

μενογράφου ( word), να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο

διαδίκτυο και να έχουν μια πρώτη επαφή και εξοικείωση με τα

λογισμικά και τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω.

Page 4: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

3

8. Διδακτικοί στόχοι

A. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

Οι μαθητές πρέπει:

Να μάθουν τη χρησιμότητα των οστών για τη στήριξη του σώμα-

τος, την κίνηση του και την προστασία σημαντικών εσωτερικών

οργάνων .

Να ονομάσουν τα κύρια μέρη του ανθρώπινου σκελετού .

Να αναγνωρίσουν τη συνεργασία οστών , αρθρώσεων και μυών

στην κίνηση του σώματος.

Να ερευνήσουν και να εντοπίσουν συνήθειες που συμβάλλουν

στη διατήρηση της καλής κατάστασης του μυοσκελετικού συστή-

ματος .

Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διατροφής , της άθλησης

και των καθημερινών συνηθειών για τη διατήρηση υγιούς σώμα-

τος .

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Οι μαθητές πρέπει :

Να αναπτύξουν θετική στάση στη χρήση του Η/Υ ως περιβάλλον

εργασίας .

Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ σαν εργαλείο άντλησης

και επεξεργασίας πληροφοριών αλλά και για τη δημιουργία και

παρουσίαση εργασιών.

Να κάνουν σωστή χρήση του διαδικτύου στην προσπάθεια αναζή-

τησης πληροφοριών μέσα από ασφαλή πλοήγηση αξιόπιστων ι-

στοσελίδων .

Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέ-

ψουν να ανακαλύψουν , να κατανοήσουν , να εμπεδώσουν τη νέα

γνώση και να αναπτύξουν την κρητική τους σκέψη .

Page 5: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

4

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

ΟΙ μαθητές πρέπει :

Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις προ-

κειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα .

Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες να αποκτήσουν

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και να αναλαμβάνουν ρόλους .

Να είναι σε θέση χρησιμοποιούν σωστά τις προηγούμενες γνώσεις

τους στην οικοδόμηση νέων εννοιών .

Να αναπτύξουν το διάλογο και την κρητική σκέψη .

Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να επιχειρηματολογούν

για τη λήψη αποφάσεων .

9. Εκτιμώμενη διάρκεια :

Το σενάριο αναμένεται να υλοποιηθεί σε 8 διδακτικές ώρες .

Για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθούν και οι διδακτικές ώρες της

Ευέλικτης Ζώνης .

10. Διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση

Για την προετοιμασία του σεναρίου προτείνεται η παραδοσιακή – δα-

σκαλοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας για μια διδακτική ώρα .

Για την πραγματοποίηση του σεναρίου << Γνωρίζω και προσέχω το

σώμα μου >> προτείνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας

η ομαδοσυνεργατική μέθοδος , η οποία δίνει στο μαθητή τη δυνατό-

τητα να συμμετέχει ενεργά στην ανακάλυψη της γνώσης . Η ομαδοσυ-

νεργατική μέθοδος βασίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού ( con-

structivism ) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης όπου

μέσω στοχευμένων εργασιών οι μαθητές οδηγούνται στη ανακάλυψη

και εμπέδωση της γνώσης . Προτείνεται δηλαδή , η εφαρμογή ενός κα-

Page 6: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

5

τευθυνόμενου ερευνητικού-ανακαλυπτικού μοντέλου , όπου ο δάσκα-

λος ωθεί ουσιαστικά τους μαθητές του στο ερευνήσουν και να ανακα-

λύψουν τη γνώση .

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα καλλιεργώ-

ντας πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού . Ο ρόλος του όσο ασχολού-

νται οι μαθητές είναι υποστηρικτικός – καθοδηγητικός –εμψυχωτικός .

Δίνει σαφείς οδηγίες όπου χρειαστεί και ενημερώνει για το χρόνο που

έχουν στη διάθεσή τους για την ολοκλήρωση των εργασιών .

Τα φύλλα εργασίας δίνονται ξεχωριστά σε κάθε μαθητή , δουλεύονται

όμως από όλη την ομάδα ώστε να αναδεικνύονται και οι ρόλοι που έ-

χουν αναλάβει από την αρχή του μαθήματος , εκφωνητής , γραμματέ-

ας, χειριστής Η/Υ .

Η ομαλή ενσωμάτωση , η παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σωστή χρήση τους αλλάζει το

διδακτικό μοντέλο και βοηθάει στη χρήση σύγχρονων διδακτικών προ-

σεγγίσεων και δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να

εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να αναδείξουν καινο-

τόμες σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων

. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών

( ΔΕΠΠΣ ) , ο μαθητής πρέπει να εξοικειωθεί με την τεχνολογία της

πληροφορικής ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που

παρέχονται μέσω του διαδικτύου . Με τη χρήση των λογισμικών και

εργαλείων που προαναφέρθηκαν , αλλά και των κατάλληλων φύλλων

εργασίας αναδεικνύεται το μαθητοκεντρικό μοντέλο διερευνητικής

μάθησης μέσα από την αναζήτηση της γνώσης στις πηγές .

Ειδικότερα με :

Το ΗotPotatoes , λογισμικό εξάσκησης και εφαρμογών , δίνει τη

δυνατότητα στο μαθητή για εξάσκηση πάνω στην ύλη που έχει δι-

δαχθεί και αποβλέπει στην αναδραστική απάντησή του . Επιτρέπει

τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών φύλλων εργασίας, πολλαπλών

Page 7: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

6

ερωτήσεων , σταυρόλεξα ,αντιστοίχιση ,ταξινόμηση και συμπλήρω-

σης κενών .

Το CmapTools ,λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, δίνει τη

δυνατότητα για συνεργασία στο διαδίκτυο , ενσωμάτωση εικόνων ,

δημιουργία βιβλιοθηκών με αντικείμενα , προσθήκη ήχου και δυ-

νατότητα σχεδίασης ιστοσελίδας .

Το Revelation Natural Art , λογισμικό ανάπτυξης έκφρασης και δη-

μιουργικότητας , διαθέτει ελκυστικό περιβάλλον και είναι εύχρηστο

για παιδιά χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο για μάθηση . Δίνει έμ-

φαση στην ενεργό συμμετοχή .

Με τον κειμενογράφο word οι μαθητές θα ασκηθούν στην γραφή

και επεξεργασία κειμένου και την παραγωγή γραπτού λόγου και θα

μάθουν την ψηφιακή αποτύπωση των γνώσεων που αποκτούν . Ε-

πίσης με τη χρήση του εκτυπωτή θα βιώσουν τη χαρά της εκτύπω-

σης του παραγόμενου έργου τους .

Με τον φυλλομετρητή Internet Explorer θα αναζητήσουν πληρο-

φορίες και οπτικοακουστικό υλικό . Η χρήση του διαδικτύου θεω-

ρείται απαραίτητο εργαλείο όμως κρίνεται σκόπιμο η πλοήγηση να

γίνεται με ασφάλεια και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού .

Η Wikipedia είναι πολυμεσική θεματική εγκυκλοπαίδεια και θα

χρησιμοποιηθεί σαν βασική πηγή πληροφοριών για τη συγκεκριμέ-

νη ενότητα .

Το youtube δίνει τη δυνατότητα οπτικοποίησης της πληροφορίας

και αποτελεί βασικό εργαλείο οπτικής εγγραμματοσύνης .

To skoool.gr είναι μια καινοτόμα τράπεζα πληροφοριών πρωτο-

ποριακών διαδραστικών εκπ/κών πόρων και δημιουργήθηκε εξειδι-

κευμένα για μαθητές και εκπ/κούς πάνω σε συγκεκριμένα εκπ/κά

αντικείμενα.

11. Προτεινόμενες δραστηριότητες

1η και 2η ώρα

Page 8: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

7

Ο δάσκαλος στο ξεκίνημα ζητά από τους μαθητές να επισκεφτούν τις

ιστοσελίδες :

1.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/la

unch.html . Δίνει πληροφορίες για το σώμα μας και το σκελετό .

2.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/l

aunch.html

3.https://docs.google.com/present/view?id=d7bqmn3_2375hs5b67z3 . Πλη-

ροφορίες για το σκελετό

4.http://el.wikipedia.org/wiki/Ανθρώπινος_σκελετός

5.http://youtu.be/7vLAE_P_u_4 . Δείτε κι αυτό το βίντεο

Κατόπιν οι μαθητές ασχολούνται με τα φύλλα εργασίας .

1ο φύλλο εργασίας

Στη συνέχεια ζητά από τα παιδιά να συμπληρώσουν από το λογισμικό cmapTools

(εννοιολογικής χαρτογράφησης ) με βάση τα όσα έμαθαν τον πίνακα

http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/17/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%c

e%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b

5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%82/

Page 9: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

8

2ο φύλλο εργασίας

Τα οστά των άνω άκρων ( χέρια )

Συμπληρώστε τα οστά του χεριού που λείπουν πάνω στις γραμμές

( ωμοπλάτη , βραχίονας , κερκίδα , ωλένη , καρπός , φάλαγγες )

Page 10: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

9

3ο φύλλο εργασίας

Οστά κάτω άκρων ( πόδια )

Συμπληρώστε στα κουτάκια τα οστά του ποδιού που σας δίνονται

( μηριαίο οστό ,επιγονατίδα , περόνη , κνήμη )

Page 11: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

10

3η- 4η ώρα

Ο εκπ/κός ζητά από τους μαθητές του να επισκεφτούν τις παρακάτω ιστοσελίδες οι οποίες δίνουν πληροφορίες για τους μυς και να δουν το σχετικό βίντεο . Μετά να ασχοληθούν με το φύλλο εργασίας 4.

1.http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/muscles.html

2.http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotion/skeletalmuscles.htm

3. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82 4. http://youtu.be/2fy7zMVkTfU

4ο φύλλο εργασίας

Να συμπληρώσετε στα κουτάκια τους κυριότερους μυς του σώματος ( δελτοειδής , θωρακικός , δικέφαλος , κοιλιακοί , τετρακέφαλος )

Page 12: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

11

5η-6ηώρα Ο εκπ/κός ζητά από τους μαθητές να επισκεφτούν τις παρακάτω ιστοσελίδες που

αναφέρονται στις αρθρώσεις και να κάνουν τις διαδραστικές εργασίες που βρί-

σκονται σ’ αυτές .

1. http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/how_my_body_moves/la

unch.html

2. http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomotio

n/joins.htm

3. http://sites.google.com/site/alyceumhumanbiology/ereistiko-

systema/arthroseis

Αφού οι μαθητές μελετήσουν τα παραπάνω ασχολούνται με το φύλλο εργασίας

5ο φύλλο εργασίας

http://blogs.sch.gr/vstoupos/2012/03/18/%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%cf%8e%c

f%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

Page 13: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

12

7η-8η ώρα

Ο δάσκαλος παροτρύνει τα παιδιά να επισκεφτούν τις παρακάτω ιστοσελίδες και

κάνουν τις διδραστικές εργασίες όπου υπάρχουν να δούν τα βίντεο και να απολαύ-

σουν τα τραγούδια .

1. http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.html 2. http://youtu.be/1nkkd29mlsU φρούτα και λαχανικά υγεία στη διατροφή 3. http://youtu.be/el-PpAcn_lE Μεσογειακή διατροφή

4. http://youtu.be/c9oP3pbSbjk τραγούδι : Τόσο λάθος διατροφή! , παιδική χορωδία Τυπάλδου 5. http://youtu.be/6Hlva-iA_84 το τραγούδι του λαίμαργου .

Προσέχω την καθημερινή μου διατροφή για να έχω υγιές σώμα

Page 14: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

13

6ο φύλλο εργασίας Συμπλήρωσε πάνω στις γραμμές καθημερινές συνήθειες για να ένα γερό και ωραίο σώμα

θα σε βοηθήσουν οι παρακάτω εικόνες

Page 16: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

15

12. Πρόσθετες πληροφορίες ( επεκτασιμότητα σεναρίου ) Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό τους και σε άλλα μαθήματα

όπως Ερευνώ το φυσικό κόσμο , Γλώσσα και Εικαστικά .Στα πλαίσια της Ευέλι-

κτης Ζώνης μπορεί να αποτελέσει η εργασία αυτή αφορμή για περαιτέρω ενα-

σχόληση και ανάλυση του θέματος .

13. Αξιολόγηση (διαμορφωτική και τελική)

Η αξιολόγηση των μαθητών δεν μπορεί να γίνει σε γνωστικούς τομείς, καθώς η διδασκαλία δεν εμπεριέχει γνωστικά -με την κλασική μορφή - αντικείμενα. Ο εκπαιδευτικός όμως μπορεί να αξιολογήσει τις γλωσσικές και εκφραστικές ικανότητες των μαθητών με τα Φύλλο Εργασίας. Ειδικότερα, η αξιολόγησή τους γίνεται κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας, όπου ο εκπαιδευτικός περιφέρεται σε όλες τις ομάδες, τις καθοδηγεί και τις διευκολύνει στις απαντήσεις αλλά και στην τελική παρουσίαση των εργασιών στο τέλος της διδασκαλίας. Πρέπει να τονιστεί ότι, σκοπός δεν είναι η αυτοαξιολόγηση αυτή καθαυτή, αλλά η ενθάρρυνση των μαθητών να λειτουργούν και να δουλεύουν ομαδικά, να χαίρονται το αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας και να παρωθούνται ο ένας από τον άλλο. Βέβαια, με τα Φύλλα Εργασίας και την εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας, ο εκπαιδευτικός σχηματίζει και διαμορφώνει αντίληψη για όλους τους μαθητές

Page 17: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

16

του.

14. Καταληκτικές επισημάνσεις-Παρατηρήσεις-Κριτική Οι μαθητές σε όλα τα στάδια ,ιδιαίτερα στη φάση διερεύνησης, συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων, έδειξαν ενδιαφέρον και συνερ-γάστηκαν αρμονικά στις ομάδες εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον τους για τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα το Cmap tools το Ravelation Natural Art και το Hot potatoes.

18.Πηγές ( Βιβλιογραφία – δικτυογραφία )

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(2002) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Αθήνα ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι

ΥΠ.Ε.Π.Θ., (2000) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Υ-

ΠΕΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού (Βιβλίο Δασκά-λου),Αθήνα, ΟΕΔΒ.

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού ,Βιβλίο Μαθητή , Αθή-να,ΟΕΔΒ

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2007) Μελέτη Περιβάλλοντος ,Τετράδιο Εργασιών Μαθητή Δ΄ Δη-μοτικού Αθήνα,ΟΕΔΒ

Ματσαγγούρας, Η.Γ. (1998) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης

1.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_skeleton/la

unch.html

2.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/body_frame_functions/l

aunch.html

3.https://docs.google.com/present/view?id=d7bqmn3_2375hs5b67z3

4.http://el.wikipedia.org/wiki/Ανθρώπινος_σκελετός

5.http://youtu.be/7vLAE_P_u_4

6.http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epistimi/web_Quest_main/webquests/human_body_web_quest_st/muscles.html 7.http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/anatomy/sub1/locomoti

on/skeletalmuscles.htm 8.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82 9. http://youtu.be/2fy7zMVkTfU

10.http://www.skoool.gr/content/los/primary/science/healthy_eating/launch.

html

Page 18: ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥblogs.sch.gr/vstoupos/files/2012/03/EKPETHEFTIKO-SENARIO.pdf · Μελέτη Περιβάλλοντος , Αισθητική

17

11. http://youtu.be/1nkkd29mlsU φρούτα και λαχανικά υγεία στη διατροφή 12.http://youtu.be/el-PpAcn_lE Μεσογειακή διατροφή

13.http://youtu.be/c9oP3pbSbjk τραγούδι : Τόσο λάθος διατροφή! , παιδική

χορωδία Τυπάλδου

14.http://youtu.be/6Hlva-iA_84 το τραγούδι του λαίμαργου .