ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · 1194 227309 ΜΗΤΣΑ ΑΝΝΑ ΠΕ04.01 ΚΑΣΤΟΡΙΑ...

of 73 /73
1 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Πληροφορίες : Μ. Γλάρου, Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή, Π. Μπεκρή, Α. Παναγιώταρου, Π. Ρωσσέτη Email : [email protected] Τηλέφωνα : 210 3442126, 2256, 2180, 2750, 2192, 2116 FAX : 210 3442282 Μαρούσι, 16-7-2020 Αρ. Πρωτοκόλλου: 93856/Ε2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021. H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/85 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/86 (Α 203). β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51). γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83). δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124). ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43). στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α 43). ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 159). η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (Α 267). θ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258). ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · 1194 227309 ΜΗΤΣΑ ΑΝΝΑ ΠΕ04.01 ΚΑΣΤΟΡΙΑ...

 • 1

  Διεκπεραίωση:μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  -----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-----

  Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας:

  Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – ΜαρούσιΙστοσελίδα : http://www.minedu.gov.grΠληροφορίες : Μ. Γλάρου, Ε. Κόκκορα, Ε. Μπακιρτζή,

  Π. Μπεκρή, Α. Παναγιώταρου, Π. ΡωσσέτηEmail : [email protected] Τηλέφωνα : 210 3442126, 2256, 2180, 2750, 2192, 2116FAX : 210 3442282

  Μαρούσι, 16-7-2020Αρ. Πρωτοκόλλου: 93856/Ε2

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

  α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/85 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/86 (Α 203).

  β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988 (Α 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012 (Α 51).

  γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83).

  δ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124).

  ε) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).

  στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α 43).

  ζ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 159).

  η) της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (Α 267).

  θ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).

  ι) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

  http://www.minedu.gov.gr/mailto:[email protected]

 • 2

  ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).

  ιβ) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α 85).

  ιγ) της παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α 87).

  ιδ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).

  ιε) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).

  ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).

  ιζ) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16 (Α 125)

  ιη) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).

  ιθ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).

  κ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111).

  κα) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).

  2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

  3. To Π.Δ. 81/2019 (Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

  4. To Π.Δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

  6. Την υπ’ αριθμ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

  7. Τις υπ’ αριθμ. 12, 13, 14 και 16/2020 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..

  8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  1 211806 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02 ΦΛΩΡΙΝΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  2 188981 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 ΚΟΡΙΝΘΙΑ(ΜΟΥΣΙΚΟ) ΚΟΡΙΝΘΙΑ

  3 219183 ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  4 190720 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 ΚΙΛΚΙΣ ΞΑΝΘΗ

  5 218646 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ04.02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  6 221843 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  7 214813 ΑΓΚΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ78 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  8 201208 ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  9 220039 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  10 178763 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ79.01 ΦΩΚΙΔΑ ΑΧΑΙΑ

  11 185678 ΑΔΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  12 701278 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

 • 3

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  13 176537 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  14 200992 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ01 ΗΛΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ

  15 214431 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 ΧΑΝΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  16 226009 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΔΡΑΜΑ

  17 220981 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕ02.04 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑ

  18 700851 ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  19 196889 ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  20 221861 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  21 215996 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ86 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  22 221714 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑ

  23 703198 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  24 221715 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  25 223855 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  26 200993 ΑΜΠΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  27 186194 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  28 702646 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ04.01 ΠΙΕΡΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  29 210748 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  30 224821 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΕΡΡΕΣ

  31 218973 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ

  32 196704 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ01 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

  33 188903 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  34 214437 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  35 216773 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  36 194206 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

  37 223284 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  38 209312 ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΧΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

  39 199711 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΥΑ ΠΕ86 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  40 185685 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  41 163852 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΗ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  42 195576 ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗ ΕΒΡΟΣ

  43 221892 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  44 228911 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ87.02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΞΑΝΘΗ

  45 221898 ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  46 189136 ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗ

  47 220195 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ82 ΗΛΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  48 227670 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΡΑΜΑ

  49 203185 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΙΛΚΙΣ

  50 167347 ΑΡΚΟΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  51 201001 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ01 ΣΕΡΡΕΣ ΞΑΝΘΗ

  52 211850 ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  53 214461 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  54 203872 ΒΑΙΟΥ ΕΡΗΚΑΙΤΗ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  55 190745 ΒΑΪΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 ΤΡΙΚΑΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  56 224832 ΒΑΛΔΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  57 223865 ΒΑΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 4

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  58 221908 ΒΑΛΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  59 700498 ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  60 704643 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΑΜΟΥ

  61 704641 ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  62 226370 ΒΑΡΕΛΑ ΚΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  63 210764 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΕΒΡΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  64 194223 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  65 204708 ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  66 700883 ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ07 ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  67 704810 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  68 204305 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ78 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  69 214463 ΒΕΪΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  70 201303 ΒΕΝΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  71 220259 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  72 204444 ΒΗΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ79.01 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  73 217304 ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  74 227826 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

  75 211679 ΒΙΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  76 198457 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  77 226387 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ

  78 194989 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΧΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  79 225773 ΒΟΛΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  80 219728 ΒΟΛΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑ

  81 704812 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΘΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗ ΞΑΝΘΗ

  82 213610 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΪΑ

  83 700918 ΒΡΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ84 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  84 701502 ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ81 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  85 210774 ΒΡΙΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  86 178690 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  87 215951 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ84 ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  88 219208 ΓΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕΡΡΕΣ

  89 221942 ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  90 208025 ΓΑΛΕΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΛΛΑ

  91 214471 ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ

  92 703228 ΓΑΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  93 702906 ΓΑΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  94 209429 ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΙΕΡΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  95 227403 ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  96 213616 ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕΛΛΑ

  97 221733 ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  98 225862 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  99 210775 ΓΕΡΟΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  100 703675 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  101 195633 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΠΕ04.02 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  102 198467 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 5

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  103 701199 ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙ Α ΑΘΗΝΩΝ

  104 186325 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ01 Δ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ

  105 227840 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

  106 191195 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ86 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  107 226402 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  108 227841 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ

  109 703743 ΓΙΑΒΑΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΠΕ02 ΑΡΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  110 704428 ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΧΙΟΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  111 211458 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  112 213624 ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  113 191400 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ88.04 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  114 703683 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

  115 224073 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  116 309245 ΓΙΑΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ01 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  117 224864 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑ

  118 700915 ΓΙΟΚΝΩΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  119 213629 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ06 ΛΑΚΩΝΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  120 219960 ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  121 215354 ΓΙΩΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ86 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  122 215355 ΓΚΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΑ

  123 210443 ΓΚΑΛΙΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  124 213631 ΓΚΑΣΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΣΑΜΟΥ

  125 217313 ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΠΕ01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  126 701263 ΓΚΕΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  127 220297 ΓΚΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΧΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

  128 222867 ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ03 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  129 222181 ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  130 205681 ΓΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 ΠΙΕΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

  131 704572 ΓΚΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ80 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  132 224875 ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  133 227851 ΓΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΕΒΕΖΑ

  134 703517 ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑ

  135 165378 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  136 198480 ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ06 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  137 203898 ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  138 213483 ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ05 ΦΛΩΡΙΝΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  139 221992 ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  140 215364 ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΡΕΒΕΖΑ ΞΑΝΘΗ

  141 229495 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  142 199042 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕΛΛΑ

  143 203222 ΓΡΙΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

  144 226992 ΓΡΙΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  145 704709 ΓΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  146 225418 ΓΡΙΠΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ80 ΛΕΣΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  147 227858 ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑ

 • 6

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  148 213650 ΔΑΔΑΤΣΗ ΖΩΗ ΠΕ06 ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  149 224081 ΔΑΛΑΚΩΣΤΑ ΙΛΙΑΔΑ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  150 215930 ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΣΕΡΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  151 200320 ΔΑΡΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  152 224083 ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΡΕΘΥΜΝΟ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  153 164487 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  154 203909 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  155 195782 ΔΕΛΗΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

  156 703499 ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΑ ΗΜΑΘΙΑ

  157 227565 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  158 207563 ΔΕΜΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  159 210272 ΔΕΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  160 703563 ΔΕΣΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

  161 224086 ΔΗΜΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΧΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

  162 219436 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  163 214251 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΕΒΡΟΣ ΠΕΛΛΑ

  164 195858 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ11 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΜΑΘΙΑ

  165 176342 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ05 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  166 205167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ86 ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  167 200792 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ86 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  168 221058 ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ

  169 210815 ΔΙΑΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΕ86 ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

  170 220857 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08 ΚΟΖΑΝΗ ΧΑΝΙΑ

  171 205171 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ86 ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  172 187911 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΠΕ86 ΑΧΑΙΑ ΧΙΟΣ

  173 220320 ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΛΟΥΪΖΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  174 185611 ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ01 ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ

  175 175138 ΔΟΛΓΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ01 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  176 222032 ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  177 220679 ΔΟΥΜΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ07 ΕΥΒΟΙΑ ΞΑΝΘΗ

  178 704401 ΔΡΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ80 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  179 226454 ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  180 210823 ΔΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΚΟΖΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ

  181 210465 ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  182 704550 ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  183 229649 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ83 ΗΜΑΘΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

  184 226459 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  185 199805 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  186 223333 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  187 183328 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

  188 211582 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ81 ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  189 199057 ΖΑΪΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  190 202208 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  191 224371 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ07 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  192 210469 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  193 192946 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑ

  194 225863 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  195 219750 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  196 211468 ΖΔΡΑΒΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ86 ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

  197 217326 ΖΕΠΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ01 ΚΕΡΚΥΡΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

 • 7

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  198 204472 ΖΕΡΒΑ ΟΛΓΑ ΠΕ79.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  199 197041 ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  200 204473 ΖΗΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ79.01 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

  201 703497 ΖΙΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ04.01 ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

  202 702298 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  203 224376 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ07 ΕΥΒΟΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  204 215049 ΖΩΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ84 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  205 199600 ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ87.02 ΕΥΒΟΙΑ ΞΑΝΘΗ

  206 203253 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ06 ΚΕΡΚΥΡΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  207 228557 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ03 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  208 704140 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  209 227892 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΙΛΚΙΣ

  210 186215 ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  211 203257 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

  212 220332 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  213 222076 ΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  214 192965 ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΕΥΒΟΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  215 222078 ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ

  216 219754 ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  217 219755 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΔΑΦΝΗ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  218 222916 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΕΒΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  219 214158 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  220 213681 ΙΕΡΕΜΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ

  221 214510 ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

  222 204224 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ81 ΞΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ

  223 225270 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ78 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  224 703099 ΚΑΖΑΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ ΞΑΝΘΗ

  225 703025 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 ΧΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  226 704402 ΚΑΪΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ87.03 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  227 196485 ΚΑΚΑΛΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ79.01 ΣΕΡΡΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  228 214265 ΚΑΚΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 Β ΑΘΗΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  229 219966 ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ80 ΞΑΝΘΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  230 228351 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ34 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΒΡΟΣ

  231 189014 ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ01 ΑΡΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  232 220345 ΚΑΛΛΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ

  233 183029 ΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ

  234 228833 ΚΑΛΟΥ-ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ82 ΠΡΕΒΕΖΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

  235 226483 ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  236 229810 ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ82 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  237 220690 ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ

  238 215101 ΚΑΛΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ80 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  239 700189 ΚΑΜΙΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ04.01 ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑ

  240 171965 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ87.02 ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΝΙΑ

  241 214517 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  242 213135 ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ04.01 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  243 223912 ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  244 213497 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  245 201479 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  246 223355 ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  247 186151 ΚΑΝΤΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ07 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  248 214055 ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΡΟΔΟΠΗ ΕΒΡΟΣ

  249 219041 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

 • 8

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  250 213499 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  251 229923 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ80 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  252 220359 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  253 215904 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ82 ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  254 227910 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΡΑΜΑ

  255 201058 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ01 ΕΥΒΟΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  256 198525 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

  257 209075 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕ86 ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  258 228663 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  259 178561 ΚΑΡΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  260 190544 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  261 211585 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ81 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  262 206622 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  263 178813 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  264 195003 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΞΑΝΘΗ

  265 220364 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  266 190628 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΙΑ ΠΕ80 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

  267 222120 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  268 201500 ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  269 213703 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  270 189284 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΒΑΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  271 208105 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  272 217500 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  273 203283 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  274 221271 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  275 219762 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β ΑΘΗΝΩΝ

  276 190459 ΚΑΡΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  277 227916 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

  278 193962 ΚΑΡΑΤΖΗΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  279 184807 ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  280 222132 ΚΑΡΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΕΥΒΟΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  281 222954 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  282 210497 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΡΟΔΟΠΗ ΚΙΛΚΙΣ

  283 703583 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  284 223917 ΚΑΡΝΤΟΖΟ ΝΤΕ ΜΠΡΙΤΟ ΙΖΑΜΠΕΛ ΧΡΙΣ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  285 196756 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  286 226509 ΚΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  287 216891 ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ86 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  288 184305 ΚΑΡΥΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  289 224115 ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  290 221526 ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑ

  291 700158 ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.01 ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

  292 221763 ΚΑΣΒΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  293 196757 ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ ΒΛΑΣΙΑ ΠΕ01 ΔΡΑΜΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  294 226512 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  295 224116 ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

  296 199653 ΚΑΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ88.05 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ

  297 220703 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ07 ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΒΡΟΣ

  298 187300 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΕΥΒΟΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  299 224709 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ80 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  300 195005 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΦΛΩΡΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  301 227933 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • 9

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  302 226527 ΚΑΦΦΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  303 701526 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ02 ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

  304 208119 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ

  305 224413 ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07 ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΒΡΟΣ

  306 198543 ΚΕΦΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  307 211607 ΚΕΦΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ81 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  308 207591 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  309 226535 ΚΙΣΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  310 199330 ΚΙΤΣΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ80 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  311 227937 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

  312 227939 ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  313 704514 ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ

  314 182152 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΦΩΚΙΔΑ

  315 223932 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  316 222191 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ

  317 223393 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.01 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  318 224963 ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑ

  319 215495 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  320 701809 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  321 220400 ΚΟΤΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  322 203990 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  323 224966 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΕΡΡΕΣ

  324 193029 ΚΟΥΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  325 215505 ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  326 206443 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΚΟΖΑΝΗ Α ΑΘΗΝΩΝ

  327 206406 ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ87.01 ΤΡΙΚΑΛΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  328 702326 ΚΟΥΛΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΤΕ16.00 ΦΛΩΡΙΝΑ(ΜΟΥΣΙΚΟ) ΦΛΩΡΙΝΑ

  329 209542 ΚΟΥΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  330 218718 ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ04.02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ

  331 700907 ΚΟΥΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  332 185762 ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  333 703668 ΚΟΥΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΑΜΟΥ

  334 222220 ΚΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  335 184820 ΚΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  336 203316 ΚΟΥΤΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

  337 224978 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ

  338 704520 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  339 224132 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΞΑΝΘΗ

  340 224133 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

  341 199332 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  342 204715 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  343 199087 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  344 191752 ΚΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  345 186735 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ05 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  346 217535 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  347 703466 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  348 704673 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΧΑΝΙΑ

  349 167513 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΙΤΣΙΛΚΑ ΡΑΧΗΛ ΠΕ01 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  350 704164 ΚΥΡΙΣΚΟΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ82 ΔΡΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ

  351 703462 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ03 ΗΜΑΘΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

  352 205325 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΕ86 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  353 183161 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 • 10

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  354 703437 ΚΩΤΣΟΜΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ82 ΛΕΣΒΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  355 221393 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑ

  356 219789 ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  357 184828 ΛΑΛΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ11 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  358 203326 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ06 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  359 219285 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  360 704727 ΛΑΝΔΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙ ΑΧΑΙΑ

  361 224998 ΛΑΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  362 223421 ΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΓΡΕΒΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  363 205857 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΧΑΝΙΑ

  364 219792 ΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΕΛΛΑ

  365 213784 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΧΑΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  366 219794 ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΑΡΤΑ

  367 222282 ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  368 226613 ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  369 215547 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ86 ΕΥΒΟΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  370 201672 ΜΑΚΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  371 156064 ΜΑΚΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΩΝ

  372 226618 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  373 213794 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  374 201093 ΜΑΛΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ01 ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  375 219295 ΜΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΡΟΔΟΠΗ

  376 703685 ΜΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

  377 226622 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙ Α ΑΘΗΝΩΝ

  378 216119 ΜΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ ΠΕ86 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  379 201688 ΜΑΝΤΖΟΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑ ΕΒΡΟΣ

  380 225675 ΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ

  381 617389 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

  382 189383 ΜΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  383 215911 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ82 ΡΟΔΟΠΗ ΣΑΜΟΥ

  384 212195 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ

  385 704570 ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  386 227531 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  387 219478 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΙΣ ΠΕ07 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

  388 208167 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  389 211614 ΜΑΡΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ81 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

  390 173390 ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  391 201705 ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  392 226633 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ

  393 183458 ΜΑΤΣΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΣΕΡΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  394 185436 ΜΑΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ11 ΛΕΥΚΑΔΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  395 214572 ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  396 700490 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ02 ΑΡΚΑΔΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  397 186784 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ06 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  398 219809 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΗΜΑΘΙΑ

  399 206149 ΜΕΤΑΞΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ80 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  400 182504 ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΞΑΝΘΗ

  401 227724 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕ07 ΦΩΚΙΔΑ ΕΒΡΟΣ

  402 224462 ΜΙΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ07 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΒΡΟΣ

  403 209607 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗ ΞΑΝΘΗ

  404 211264 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ83 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  405 226646 ΜΙΧΑΛΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 11

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  406 702736 ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  407 213259 ΜΟΡΦΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΕ04.01 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ

  408 190560 ΜΟΥΛΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

  409 200902 ΜΟΥΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΒΡΟΣ

  410 206716 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

  411 220463 ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗ ΛΕΣΒΟΥ

  412 225040 ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  413 213526 ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ05 ΕΒΡΟΣ ΞΑΝΘΗ

  414 228025 ΜΟΥΤΣΟΥ ΖΩΗ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  415 205397 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  416 193844 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ05 ΧΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗ

  417 224477 ΜΠΑΛΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  418 704195 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  419 192789 ΜΠΑΛΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ01 ΡΟΔΟΠΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  420 701592 ΜΠΑΝΤΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  421 216908 ΜΠΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ86 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  422 225044 ΜΠΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑ

  423 194423 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  424 226660 ΜΠΑΡΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  425 224179 ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ06 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  426 198629 ΜΠΑΡΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  427 225045 ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

  428 701511 ΜΠΑΣΧΗΡ ΖΩΗ ΠΕ78 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΗΛΕΙΑ

  429 210575 ΜΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΧΑΙΑ

  430 199455 ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 ΑΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  431 191772 ΜΠΕΙΝΗΣ ΝΑΟΥΜ ΠΕ82 ΚΟΖΑΝΗ ΠΙΕΡΙΑ

  432 200015 ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  433 219106 ΜΠΕΡΛΕΜΗ ΝΙΚΗ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  434 704400 ΜΠΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ81 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  435 205866 ΜΠΕΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  436 201123 ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΠΕ01 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

  437 173417 ΜΠΙΤΣΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  438 205418 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ86 ΣΕΡΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  439 222380 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  440 189051 ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΒΑΪΑ ΠΕ01 ΕΒΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  441 222386 ΜΠΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  442 213836 ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ06 ΣΕΡΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  443 700264 ΜΠΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  444 704660 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΧΙΟΣ Α ΑΘΗΝΩΝ

  445 211619 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ81 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑ

  446 703201 ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΒΡΟΣ

  447 228040 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  448 225432 ΝΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ80 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  449 704640 ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  450 702987 ΝΑΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  451 168440 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ06 ΣΕΡΡΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  452 205443 ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ86 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  453 194452 ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  454 703511 ΝΤΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  455 227619 ΝΤΑΖΥ ΡΕΑ ΑΛΩΠΗ ΠΕ05 ΚΕΡΚΥΡΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  456 199265 ΝΤΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΒΙΡΓ ΠΕ78 Δ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ

  457 195313 ΝΤΑΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 12

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  458 223089 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  459 183502 ΝΤΕΛΛΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  460 211592 ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ81 ΞΑΝΘΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  461 184379 ΝΤΟΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 Γ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ

  462 704530 ΝΤΡΕΛΙΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΧΑΙΑ

  463 226704 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  464 186929 ΞΑΝΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  465 204089 ΞΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  466 224197 ΞΕΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  467 206067 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  468 219323 ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ06 ΑΡΤΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  469 225079 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  470 703479 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

  471 700177 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  472 210594 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  473 223976 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  474 216742 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗ

  475 704475 ΠΑΛΛΑ ΔΑΦΝΗ ΠΕ02 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  476 201808 ΠΑΛΥΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  477 208212 ΠΑΜΠΟΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑ

  478 700251 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΕΛΛΑ

  479 215641 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΕΒΡΟΣ ΔΡΑΜΑ

  480 213856 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  481 224199 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  482 206756 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ

  483 190944 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  484 701896 ΠΑΝΑΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  485 175177 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  486 225088 ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

  487 173184 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  488 211743 ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  489 227743 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  490 222449 ΠΑΝΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  491 201140 ΠΑΝΤΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  492 228062 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

  493 227745 ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ07 ΣΑΜΟΥ ΕΒΡΟΣ

  494 225682 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  495 204101 ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  496 219122 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΧΑΙΑ

  497 222458 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  498 703163 ΠΑΠΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  499 704677 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  500 219123 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ05 ΑΡΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

  501 704157 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ78 ΗΜΑΘΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  502 201823 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΕ02 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ

  503 201826 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΒΡΟΣ

  504 220510 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

  505 209666 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  506 209357 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ01 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 • 13

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  507 213872 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  508 216175 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ86 ΛΕΣΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  509 226739 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΣΑΜΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  510 228223 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΠΕ78 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  511 162388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΗΜΑΘΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  512 196814 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  513 209672 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  514 206136 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  515 196188 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ89.01 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  516 200972 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 ΞΑΝΘΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  517 220180 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

  518 190574 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ

  519 210604 ΠΑΠΑΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  520 704190 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΧΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  521 208224 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  522 222482 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  523 225107 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  524 219126 ΠΑΠΑΣΑΪΚΑ ΧΑΡΑ ΠΕ05 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  525 220782 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ07 Γ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ

  526 215664 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  527 225785 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  528 701510 ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  529 227132 ΠΑΠΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ03 ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  530 204115 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  531 702351 ΠΑΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ

  532 704691 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  533 194495 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑ

  534 700859 ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ04.02 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  535 186272 ΠΑΡΛΙΤΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  536 702267 ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ04.01 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  537 218767 ΠΑΤΑΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.02 ΣΕΡΡΕΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  538 218170 ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  539 702627 ΠΑΤΗΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  540 212350 ΠΑΤΙΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  541 225124 ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΙΛΚΙΣ

  542 213338 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑ

  543 220530 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΕΒΡΟΣ

  544 210615 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ06 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  545 224656 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ08 ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  546 226761 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΧΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  547 216700 ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ88.02 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΣΜΕΑΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  548 219338 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ06 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑ

  549 211312 ΠΕΤΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ80 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ

  550 185653 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 14

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  551 226306 ΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  552 221808 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ01 ΧΑΝΙΑ ΡΟΔΟΠΗ

  553 206478 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ ΑΓΑΘΗ ΠΕ01 ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  554 228100 ΠΙΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑ

  555 700646 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  556 197429 ΠΙΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  557 209695 ΠΟΖΑΡΕΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  558 216188 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 ΛΑΚΩΝΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  559 205515 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  560 228256 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  561 203610 ΠΟΡΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ08 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  562 208836 ΠΟΥΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.02 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  563 228107 ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΛΑΚΩΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ

  564 227147 ΠΡΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ03 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  565 210151 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.05 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ

  566 704330 ΡΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ89.02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  567 215695 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ86 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  568 206481 ΡΑΜΑΝΔΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  569 704647 ΡΑΦΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  570 185861 ΡΕΤΣΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  571 184177 ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΦΩΚΙΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  572 703735 ΡΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  573 223513 ΡΗΜΠΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  574 193222 ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝ

  575 703863 ΡΟΥΒΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ83 ΕΥΒΟΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  576 210239 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ08 ΠΙΕΡΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  577 222569 ΣΑΒΡΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  578 224241 ΣΑΪΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

  579 228117 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ

  580 225153 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  581 205534 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ86 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  582 222572 ΣΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  583 225770 ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.05 ΠΙΕΡΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  584 221599 ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  585 216198 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ86 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ

  586 228120 ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ

  587 703261 ΣΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  588 226803 ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  589 208405 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ04.01 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ

  590 215719 ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ ΠΕ86 ΕΒΡΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  591 700648 ΣΕΜΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΣΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

  592 225839 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ07 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  593 220792 ΣΕΜΠΡΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΕ07 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ

  594 216202 ΣΕΡΕΦΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ86 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ

  595 214636 ΣΕΡΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΧΑΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 • 15

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  596 703900 ΣΕΧΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ83 ΛΑΣΙΘΙ ΦΛΩΡΙΝΑ

  597 211316 ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ80 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗ

  598 704522 ΣΙΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙ Α ΑΘΗΝΩΝ

  599 225164 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑ

  600 704373 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 ΧΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

  601 701608 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  602 208262 ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  603 703027 ΣΙΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  604 199156 ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΤΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  605 219351 ΣΙΩΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  606 198724 ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  607 211394 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ82 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ

  608 220566 ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑ

  609 226815 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  610 201967 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  611 220183 ΣΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΒΟΙΩΤΙΑ ΧΙΟΣ

  612 227762 ΣΚΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ07 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  613 213379 ΣΛΗΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ04.01 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  614 225170 ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑ ΔΡΑΜΑ

  615 184432 ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΣΕΡΡΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  616 214650 ΣΟΥΝΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

  617 208267 ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  618 215739 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  619 219885 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ

  620 700607 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  621 704565 ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  622 209738 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

  623 228263 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ81 ΞΑΝΘΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  624 704638 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  625 226839 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  626 211784 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01 ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  627 703947 ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  628 170957 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ05 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  629 229552 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ86 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  630 220583 ΣΤΡΙΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  631 211317 ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  632 703945 ΣΥΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  633 223195 ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03 Α ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΣΙΘΙ

  634 213945 ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ06 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  635 202009 ΣΦΕΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΧΑΝΙΑ

  636 222644 ΣΧΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

  637 215751 ΤΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ86 ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  638 215756 ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  639 214673 ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΕΡΡΕΣ

  640 229181 ΤΕΡΨΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΠΕ06 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 16

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  641 191009 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  642 209758 ΤΖΑΜΓΙΩΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ

  643 216221 ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΕΒΡΟΣ

  644 222658 ΤΖΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  645 199630 ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ88.02 ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΟΔΟΠΗ

  646 214674 ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  647 229830 ΤΖΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ82 ΞΑΝΘΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

  648 703730 ΤΖΙΜΑ ΒΑΙΑ ΠΕ83 ΠΕΛΛΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

  649 213952 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ ΗΜΑΘΙΑ

  650 210338 ΤΖΙΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ80 ΕΒΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  651 703932 ΤΖΙΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΕΥΒΟΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  652 194095 ΤΖΩΓΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΣΕΡΡΕΣ ΕΒΡΟΣ

  653 703593 ΤΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

  654 209372 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑ

  655 214676 ΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΛΛΑ

  656 216515 ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

  657 206839 ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΧΑΝΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

  658 227650 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗ

  659 700852 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ11 ΧΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ

  660 224568 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ07 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  661 197544 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  662 194579 ΤΡΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

  663 184192 ΤΡΙΚΟΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ05 ΣΕΡΡΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  664 214680 ΤΡΙΜΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  665 216231 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΠΕ86 ΒΟΙΩΤΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  666 219676 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

  667 703174 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΣΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

  668 222680 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  669 213568 ΤΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

  670 228164 ΤΣΑΚΠΙΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΡΑΜΑ

  671 220599 ΤΣΑΛΑΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  672 214362 ΤΣΑΜΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΕ80 ΣΑΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

  673 191020 ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  674 208295 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

  675 221205 ΤΣΑΝΤΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΕ07 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗ

  676 226873 ΤΣΑΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

  677 223226 ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  678 213573 ΤΣΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ05 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΕΣΒΟΥ

  679 220604 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  680 222689 ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΕΥΒΟΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  681 209276 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  682 703728 ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  683 209277 ΤΣΕΚΡΕΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ86 ΚΟΖΑΝΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  684 225312 ΤΣΕΛΙΑ ΖΩΗ ΠΕ88.01 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  685 216923 ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ

 • 17

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  686 214688 ΤΣΕΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  687 219902 ΤΣΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  688 224267 ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΕΒΡΟΣ

  689 216235 ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  690 217689 ΤΣΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  691 226878 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  692 704308 ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕ78 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  693 197562 ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  694 195054 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΕ01 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  695 700015 ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  696 226885 ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗ ΠΕΛΛΑ

  697 225216 ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑ

  698 219378 ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ06 ΛΑΚΩΝΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  699 704434 ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ02 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  700 168323 ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΠΕ05 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  701 703040 ΤΣΙΟΥΜΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

  702 214692 ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΛΕΣΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  703 701195 ΤΣΙΩΡΟΥ-ΜΑΥΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ02 ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

  704 156743 ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑ

  705 224583 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ07 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  706 208663 ΤΣΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ83 ΚΟΖΑΝΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  707 202077 ΤΣΟΛΚΑ ΜΑΓΔΑ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΞΑΝΘΗ

  708 703248 ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ

  709 702587 ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ

  710 228259 ΤΣΟΥΡΒΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ80 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  711 187093 ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ78 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  712 211560 ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

  713 216649 ΦΑΚΑΛΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ80 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑ

  714 225223 ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΦΩΚΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  715 219905 ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  716 224675 ΦΙΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ08 ΧΙΟΣ ΑΧΑΙΑ

  717 703704 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΕΒΡΟΣ ΔΡΑΜΑ

  718 194615 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

  719 165183 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΕΡΕΦΙΛΗ ΠΕ80 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

  720 202098 ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ

  721 211364 ΦΥΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ82 ΚΑΒΑΛΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  722 186954 ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  723 214372 ΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ80 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

  724 225227 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  725 219906 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΔΡΑΜΑ

  726 199682 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ80 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

  727 203490 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  728 226914 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  729 210674 ΧΑΪΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  730 214373 ΧΑΛΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 ΣΑΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 • 18

  A/A ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΠΥΣΔΕ

  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

  731 702356 ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ01 ΕΥΒΟΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  732 208316 ΧΑΝΤΖΗ ΑΓΑΠΗ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  733 189664 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΣΕΡΡΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  734 203805 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΠΕ80 ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

  735 208562 ΧΑΡΜΠΕΑ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ81 ΚΟΖΑΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ

  736 181413 ΧΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

  737 222753 ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΠΕ02 ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΒΡΟΣ

  738 210672 ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ

  739 194623 ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

  740 700343 ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ81 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  741 215824 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  742 184475 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ

  743 204215 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗ

  744 224599 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΕΛΛΑ

  745 209304 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  746 222768 ΧΟΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  747 191675 ΧΟΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ78 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  748 186298 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  749 200259 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  750 222773 ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΡΟΔΟΠΗ

  751 227780 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ07 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  752 309264 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕ01 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

  753 214379 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ80 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ

  754 215837 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΞΑΝΘΗ

  755 219686 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ

  756 224786 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΒΟΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΕΙΡΗ ΠΕ80 ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  757 214017 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  758 196656 ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ86 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ

  759 220025 ΨΩΦΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ82 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

  Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΠΟΘ/ΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

  1 704581 ΑΓΑΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Βθμια 37.333

  2 704823 ΑΓΑΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Βθμια 19.250

  3 704499 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ03 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 21.917

  4 177935 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕ86 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βθμια 40.833

  5 704750 ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΑΜΟΥ Βθμια 8.250

  6 173226 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΝΙΑ Βθμια 61.833

  7 209384 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΗΛΕΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 17.500

  8 215282 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ86 ΕΒΡΟΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθμια 42.125

  9 206415 ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 64.167

  10 224610 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΕΥΒΟΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ Βθμια 34.000

 • 19

  Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΠΟΘ/ΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

  11 227795 ΑΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΧΑΝΙΑ Βθμια 18.375

  12 183228 ΑΓΓΟΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗ ΞΑΝΘΗ Βθμια 73.333

  13 186885 ΑΓΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 45.167

  14 703356 ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Βθμια 14.000

  15 702257 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Βθμια 50.875

  16 702137 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Βθμια 39.875

  17 196377 ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ79.01 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Βθμια 56.250

  18 226941 ΑΔΑΜ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ03 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 22.625

  19 225313 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 ΦΩΚΙΔΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 34.250

  20 215009 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 ΠΕΛΛΑ ΗΜΑΘΙΑ Βθμια 19.125

  21 201210 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 23.000

  22 700841 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Βθμια 50.875

  23 224308 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΑΧΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 27.625

  24 198431 ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθμια 19.750

  25 193905 ΑΖΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 47.000

  26 226335 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 40.500

  27 201214 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Βθμια 33.250

  28 227799 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βθμια 33.000

  29 703782 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ82 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 11.750

  30 701922 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Βθμια 43.000

  31 199691 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθμια 33.750

  32 701524 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΑΘΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βθμια 14.125

  33 704749 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βθμια 26.500

  34 210411 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 32.000

  35 180713 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βθμια 33.833

  36 221854 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ02 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βθμια 35.500

  37 228334 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ87.09 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βθμια 35.000

  38 217399 ΑΙΒΑΖΙΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Βθμια 37.000

  39 212569 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 34.000

  40 195775 ΑΙΛΑΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΛΑΣΙΘΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βθμια 26.000

  41 210740 ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ Βθμια 46.875

  42 220228 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 44.000

  43 176953 ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ80 ΕΥΒΟΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 42.500

  44 219185 ΑΛΑΤΣΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ06 ΛΑΣΙΘΙ ΞΑΝΘΗ Βθμια 30.750

  45 192610 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 ΒΟΙΩΤΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ Αθμια 32.125

  46 211818 ΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 31.125

  47 221856 ΑΛΕΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΡΑΜΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 16.750

  48 221857 ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΣΙΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗ ΣΕΡΡΕΣ Βθμια 36.250

  49 221858 ΑΛΕΜΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 43.500

  50 227665 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ07 ΗΛΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βθμια 26.500

  51 198434 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 35.500

  52 200281 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΑΧΑΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Βθμια 21.750

  53 211821 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗ Βθμια 44.000

  54 223278 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 32.250

 • 20

  Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΠΟΘ/ΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

  55 205665 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ86 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθμια 40.500

  56 213013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Βθμια 20.125

  57 221860 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 37.375

  58 223279 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Βθμια 17.000

  59 210744 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Βθμια 53.250

  60 226946 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΙΕΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βθμια 22.375

  61 221866 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΚΙΛΚΙΣ ΠΙΕΡΙΑ Βθμια 18.125

  62 186193 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ Αθμια 39.500

  63 221867 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Δ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 34.500

  64 221498 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 40.833

  65 224046 ΑΜΒΡΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 32.875

  66 204838 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 41.000

  67 227804 ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 19.375

  68 223856 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ Αθμια 46.875

  69 213019 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βθμια 39.250

  70 703361 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ80 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βθμια 14.000

  71 226346 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 28.375

  72 703028 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 35.625

  73 224613 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕ08 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βθμια 42.375

  74 225788 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Δ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 28.875

  75 217300 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βθμια 14.625

  76 221873 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 37.750

  77 174035 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 61.000

  78 167558 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ02 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βθμια 52.167

  79 215299 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ Βθμια 49.500

  80 211281 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 36.250

  81 184210 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΔΟΜΝΑ ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βθμια 52.833

  82 211673 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ01 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Βθμια 43.000

  83 214141 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΛΑΣΙΘΙ Β ΑΘΗΝΩΝ Αθμια 22.417

  84 180718 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ05 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βθμια 37.000

  85 700863 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βθμια 34.375

  86 221881