Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

27
Οδηγίες Χρήσεως MediTens XP ® embrace life.

description

Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Transcript of Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Page 1: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Οδηγίες Χρήσεως

MediTens XP®

embrace life.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 1

Page 2: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

ΕγκυρότηταΟι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαµβάνονται σε αυτό το κείµενο αφορούν τη συσκευή αναλγησίαςMediTens XP® που παρέχεται µαζί µε αυτό το εγχειρίδιο. Κάθε συσκευή MediTens XP® έχει έναν κωδικό αριθµό σειράς πουβρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής.

Οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το κείµενο αποτελούν ιδιοκτησία της Bio-MedicalResearch Ltd. και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν και να δοθούν σε τρίτους µόνο για τους σκοπούς και στο εύρος πουκαθορίζεται γραπτώς από την εταιρία.

Αποποίηση ΕυθυνώνΌλες οι συσκευές που κατασκευάζονται και πωλούνται από την Bio-Medical Research Ltd. έχουν ελεγχθεί και δοκιµαστείπροσεκτικά πριν την αποστολή τους. Εντούτοις η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του προϊόντος. Η Bio-MedicalResearch Ltd. αποδέχεται την ευθύνη µόνο για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση της συσκευής, εφόσον αυτήχρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και εντός των καθορισµένωνπροδιαγραφών. Κατά συνέπεια ο χρήστης αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε δράσεις προκύψουν από τησωστή ή λανθασµένη χρήση αυτής της συσκευής. Οποιαδήποτε µετατροπή, επισκευή ή συντήρηση πρέπει να διενεργείταιµόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Bio-Medical Research Ltd.

ΠεριορισµοίΗ πώληση και/ ή χρήση αυτής της συσκευής καθορίζεται από τη νοµοθεσία κάθε χώρας. Η συµµόρφωση µε τη σχετικήνοµοθεσία αποτελεί ευθύνη του εισαγωγέα, αντιπροσώπου, ή χρήστη της συσκευής, ανάλογα µε την περίπτωση.

1

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 3

Page 3: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..................................................................................................3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ........................................................................6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ .................................................................................8

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ .........................................................................10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ......................................................................................................14

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ........................................................................................16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................17

ΕΓΓΥΗΣΗ ...............................................................................................................................19

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ..............................20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ...............................................................................22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ......................................................................................24

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 4

Page 4: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροοριζόµενη Χρήση:Η συσκευή MediTens XP® προκαλεί διέγερση µε βάση τις αρχές του Διαδερµικού Ηλεκτρικού Νευρικού Ερεθισµού(«TENS»), σύµφωνα µε τις οποίες µικροί ηλεκτρικοί παλµοί στέλνονται στην επιφάνεια του δέρµατος µέσω αυτοκόλλητωνηλεκτροδίων.

Διαδερµικός Ηλεκτρικός Νευρικός Ερεθισµός (TENS)Το TENS είναι µια αναλγητική θεραπεία που βασίζεται στη διέγερση των νευρικών ινών µέσω της εφαρµογής ηλεκτρικώνερεθισµάτων στο δέρµα. Χρησιµοποιεί δύο µεθόδους: Τη θεωρία της «πύλης του πόνου», σύµφωνα µε την οποία ταερεθίσµατα του πόνου παρεµποδίζονται στην πορεία τους προς τον εγκέφαλο, και/ή την αυξηµένη απελευθέρωσηενδορφινών, που ελαττώνουν την αίσθηση του πόνου.

Ενδείξεις• Η συµπτωµατική ανακούφιση και αντιµετώπιση του χρόνιου και οξύ πόνου.

Αντενδείξεις• Οι ασθενείς µε εµφυτευµένες ηλεκτρονικές συσκευές (πχ. καρδιακούς βηµατοδότες ή απινιδωτές) δεν επιτρέπεται να

χρησιµοποιήσουν τη συσκευή!

Προφυλάξεις• Εάν έχετε κάποια αµφιβολία ζητήστε συµβουλή από ιατρό.• Συνιστάται προσοχή στους ασθενείς µε διαγνωσµένα ή πιθανολογούµενα καρδιακά προβλήµατα.• Απαιτείται ιατρική συµβουλή πριν από τη χρήση από ινσουλινο-εξαρτόµενους διαβητικούς ασθενείς, ή από άτοµα που

βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση για οποιαδήποτε διανοητική δυσλειτουργία.• Απαιτείται ιατρική συµβουλή πριν από την εφαρµογή µυικής διέγερσης σε άτοµα µε σοβαρές ασθένειες ή

τραυµατισµούς.• Η ασφάλεια της µυικής διέγερσης από εγκύους, άτοµα µε καρκίνο ή επιληψία, δεν έχει εξακριβωθεί.• Αποφύγετε την εφαρµογή σε περιοχές όπου υπάρχουν πρόσφατες ουλές, φλεγµονή ή ρήξη του δέρµατος, ακµή,

πιθανότητα θρόµβωσης ή άλλα προβλήµατα του κυκλοφορικού (πχ. κατεστραµµένες φλέβες ή φλεβίτιδα).• Αποφύγετε την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων ακριβώς επάνω από µεταλλικά εµφυτεύµατα, αν δεν µεσολαβεί

τουλάχιστον 1 εκ. µυικού ιστού. Εντούτοις είναι δυνατή η τοποθέτηση στον πλησιέστερο µυ. Εάν έχετε αµφιβολίαζητήστε συµβουλή από ιατρό.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 5

Page 5: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Πρέπει επίσης να λαµβάνονται προφυλάξεις εάν η µυική διέγερση συµβαίνει κατά τη διάρκεια έντονης εµµήνου ρήσεωςή στη διάρκεια του ίδιου µήνα κατά τον οποίο έγινε εισαγωγή κάποιου ενδοκολπικού συστήµατος αντισύλληψης (πχ.σπιράλ). Το ίδιο ισχύει για µια περίοδο 6 εβδοµάδων µετά τον τοκετό. Συνιστούµε η διέγερση στην κοιλιακή ή κατώτερηκοιλιακή χώρα να γίνεται µόνο µετά από έγκριση ιατρού.

• Επίσης απαιτείται ιατρική συµβουλή πριν την εφαρµογή διέγερσης επάνω από πρόσφατα κατάγµατα ή σε περιοχές τουσώµατος µε ελαττωµένη αισθητικότητα.

• Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε πως η διέγερση δεν ξεπερνά τα όρια αντοχής του ασθενούς.• Όταν επανατοποθετείτε τα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πάντα να ελαττώνετε πρώτα την ένταση στη

µικρότερη δυνατή τιµή, ή να χρησιµοποιείτε την προσωρινή παύση της συσκευής.• Τα βύσµατα των καλωδίων και τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να συνδέονται σε άλλα αντικείµενα.• Όταν τα καλώδια είναι συνδεδεµένα µε τα ηλεκτρόδια, να βεβαιώνεστε πως τα βύσµατα έχουν εισαχθεί πλήρως στις

υποδοχές των ηλεκτροδίων. Βεβαιωθείτε πως κανένα µεταλλικό µέρος δεν είναι ορατό.• Κρατήστε τη συσκευή µακριά από παιδιά.• Η ταυτόχρονη σύνδεση κάποιου ασθενούς µε χειρουργικά εργαλεία υψηλής συχνότητας µπορεί να προκαλέσει

εγκαύµατα στην περιοχή των ηλεκτροδίων διέγερσης, και ενδεχοµένως ζηµιά στον ηλεκτροδιεγέρτη.• Η χρήση κοντά σε συσκευές θεραπείας βραχέων κυµάτων ή µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην

ένταση διέγερσης.• Κάποια ηλεκτρονικά συστήµατα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών (πχ. µόνιτορ ή συναγερµοί ΗΚΓ) ίσως να µην

λειτουργούν σωστά όταν λειτουργεί ο ηλεκτροδιεγέρτης.• Ενδεχοµένως να µην επιτρέπεται η χρήση του MediTens XP

® από κάποιο άτοµο παράλληλα µε τη χρήση άλληςσυσκευής. Να ελέγχετε πρώτα την καταλληλότητα.

• Το MediTens XP® πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την προοριζόµενη χρήση του και σύµφωνα µε τον τρόπολειτουργίας που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης πρέπει να χρησιµοποιείτε µόνο τις θέσεις ηλεκτροδίων πουσας έχει συστήσει ο επαγγελµατίας υγείας που σας παρακολουθεί.

• Στο παρελθόν έχουν αναφερθεί µεµονωµένα περιστατικά δερµατικών αντιδράσεων, συµπεριλαµβανοµένων αλλεργίαςκαι ακµής.

• Δεν επιτρέπεται η εφαρµογή της διέγερσης µέχρι τον εντοπισµό της αιτιολογίας του πόνου και τον καθορισµό τηςδιάγνωσης.

• Για την αποφυγή µόλυνσης τα ηλεκτρόδια πρέπει να χρησιµοποιούνται από ένα µόνον άτοµο.• Οι συσκευές TENS δεν προορίζονται για την αντιµετώπιση ψυχοσωµατικών ασθενειών.• Η µέθοδος TENS αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα κυρίως µε την καταπίεση του πόνου, ο οποίος αποτελεί έναν αµυντικό

µηχανισµό του οργανισµού.• Η παρούσα συσκευή µπορεί να παράγει ρεύµατα πυκνότητας µεγαλύτερης από 2mA/cm2 όταν χρησιµοποιείται µεγάλη

ένταση σε συνδυασµό µε µικρά ηλεκτρόδια. Δείτε τα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» για περισσότερες πληροφορίες.• Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της συνεχούς ηλεκτρικής διέγερσης δεν έχουν ερευνηθεί.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 6

Page 6: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ερεθισµοί, δερµατικές αντιδράσεις, υπερευαισθησία ή άλλες παρενέργειες,παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό µας εµπορικό αντιπρόσωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις διακόψτε τη χρήση άµεσα.Οι ερεθισµοί µπορούν συνήθως να περιοριστούν αλλάζοντας τις θέσεις των ηλεκτροδίων. Εντούτοις σηµειώστε πως είναιφυσιολογικό να υπάρχει ένα ελαφρύ κοκκίνισµα στην περιοχή του δέρµατος κάτω από τα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια τηςθεραπείας και για ένα µικρό χρονικό διάστηµα µετά από αυτή.

Παρακαλούµε µην χρησιµοποιήσετε το MediTens XP® µε κάποιον από τους πιο κάτωτρόπους:• Η διέγερση δεν πρέπει ποτέ να εφαρµόζεται δια-εγκεφαλικά (περνώντας από τον εγκέφαλο), απ’ ευθείας επάνω στα

µάτια, καλύπτοντας το στόµα, δια-θωρακικά (µε τα ηλεκτρόδια τοποθετηµένα στο στήθος και το άνω µέρος της ράχηςδιαπερνώντας την περιοχή της καρδιάς – τέτοια εφαρµογή ηλεκτρικού ρεύµατος στην καρδιά µπορεί να προκαλέσειαρρυθµία), ή στο µπροστινό µέρος του αυχένα (ειδικά στον καρωτιδικό κόλπο).

• Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή MediTens XP® µε τα ηλεκτρόδια τοποθετηµένα επάνω σε περιοχές έγχυσηςφαρµακευτικών ουσιών, όπως σε περιοχές ορµονοθεραπείας.

• Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν οδηγείτε ή χρησιµοποιείτε µηχανήµατα.• Το MediTens XP® δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µαζί µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που παρέχει ηλεκτρικό ρύµα στο

σώµα (πχ. διαδυναµικά ρεύµατα ή άλλο ηλεκτροδιεγέρτη).

Γενική Περιγραφή του MediTens XP®

Το MediTens XP® είναι µια φορητή, δικάναλη συσκευή TENS που λειτουργεί µε µπαταρία και προορίζεται για τηναντιµετώπιση του χρόνιου ή οξύ πόνου. Σύµφωνα µε τις αρχές της µεθόδου TENS, το MediTens XP® στέλνει µικρούςηλεκτρικούς παλµούς στην επιφάνεια του δέρµατος µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογήςανάµεσα σε 5 προγράµµατα. Δείτε ‘Πληροφορίες Προγραµµάτων’ στη σελίδα 24 για την περιγραφή.

Το MediTens XP® έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στο σπίτι.

Η εξήγηση κάθε εικονιδίου ακολουθεί σε άλλα µέρη του εγχειριδίου.

Η συσκευασία του MediTens XP® περιλαµβάνει:1. Συσκευή MediTens XP®

2. Εγχειρίδιο Οδηγιών3. Μια µπαταρία 9V4. Καλώδια Σύνδεσης5. Ηλεκτρόδια6. Κουτί συσκευασίας

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 7

Page 7: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝΤο MediTens XP® είναι απλό στη χρήση. Όλα τα πλήκτρα λειτουργούν µε απλή πίεση. Οιλειτουργίες καθορίζονται από εικονίδια τυπωµένα σε κάθε πλήκτρο (δείτε παρακάτω).

Το MediTens XP® έχει ενσωµατωµένο ένα ηχείο που παράγει έναν ήχο υψηλήςσυχνότητας όταν πιέζεται το σωστό πλήκτρο, και έναν ήχο χαµηλής συχνότητας ότανπιέζεται κάποιο λανθασµένο πλήκτρο.

Πλήκτρα και Λειτουργίες Πλήκτρων (Εικ. 1)Το MediTens XP® έχει τα ακόλουθα πλήκτρα και λειτουργίες:

1. Πλήκτρο On / Off (Προσωρινής παύσης)

Αυτό το πλήκτρο θέτει τη συσκευή σε λειτουργία, τη σβήνει, και επίσης διακόπτειπροσωρινά τη θεραπεία. Για να σβήσετε τη συσκευή στο τέλος της θεραπείας πρέπει νατο πιέσετε και να το κρατήσετε πιεσµένο (για 2 δευτερόλεπτα).

2. Πλήκτρα έντασης – Κανάλια 1 και 2 ( / )

Κάθε πλήκτρο έντασης σχετίζεται µε το κανάλι η υποδοχή του οποίου βρίσκεται στην ίδια πλευρά της συσκευής. Πιέζονταςτο πάνω πλήκτρο ( ) κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυξάνεται η ένταση στο κανάλι αυτό κατά µία µονάδα. Κατά τον ίδιοτρόπο, πιέζοντας το κάτω πλήκτρο ( ) ελαττώνεται η ένταση στο κανάλι αυτό κατά µία µονάδα. Η αριθµητική ένδειξη τηςέντασης στην οθόνη αλλάζει αντίστοιχα.

3. Πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος (Ρ)

Το πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει το επιθυµητό πρόγραµµα θεραπείας. Για νααλλάξετε το πρόγραµµα, κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος (Ρ) για τουλάχιστον 3δευτερόλεπτα.

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

4.

5.

2.

3.

1.

Οθόνη LCDΕικ. 1

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 8

Page 8: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

4. Πλήκτρο Κλειδώµατος

Το πλήκτρο Κλειδώµατος επιτρέπει στο χρήστη να «κλειδώνει» τα πλήκτρα έντασης για την αποφυγή ανεπιθύµητης αλλαγήςτης έντασης. Χρησιµοποιείται επίσης για το κλείδωµα του πλήκτρου «Trigger».

Για να µηδενίσετε το Συνολικό Χρόνο Θεραπείας

Για να µηδενίσετε το συνολικό χρόνο θεραπείας, πιέστε το πλήκτρο κλειδώµατος και το πλήκτρο επιλογής προγράµµατος.Πιέστε πρώτα το Πλήκτρο Κλειδώµατος και µετά το πλήκτρο Επιλογής Προγράµµατος για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θαακούσετε έναν ήχο και η ένδειξη στην οθόνη θα µηδενιστεί. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο στην έναρξη τηςσυνεδρίας.

5. Πλήκτρο Trigger/Burst

Πρόγραµµα 1:Όταν πιέζεται το πλήκτρο Trigger («πυροδότησης»), η συχνότητα αυξάνεται από 4Hz σε 99 Hz. Για να απενεργοποιήσετετη λειτουργία Trigger, πιέστε το πλήκτρο Trigger για δεύτερη φορά.

Προγράµµατα 2 & 3:Όταν πιέζεται το πλήκτρο Burst («έκρηξης») ενεργοποιείται η λειτουργία Burst. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε τοπλήκτρο για δεύτερη φορά. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 2, η συσκευή παράγει παλµούς µε συχνότητα99 Hz και εύρος 120 µs για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν επανέρχεται στην κανονική συχνότητα και εύρος παλµού τουπρογράµµατος για 1,5 δευτερόλεπτα. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 3, η συσκευή παράγει παλµούς µεσυχνότητα 4 Hz και εύρος 120 µs για 3 δευτερόλεπτα, πριν επανέλθει στην κανονική συχνότητα και εύρος παλµού τουπρογράµµατος για 3 δευτερόλεπτα.

Προγράµµατα 4 & 5:Όταν πιέζεται το πλήκτρο Trigger ενεργοποιείται η λειτουργία Trigger. Όταν το πιέσετε για δεύτερη φορά, η συσκευή ξεκινάµία περίοδο συνεχούς διέγερσης που διαρκεί για όσο κρατάτε το πλήκτρο πιεσµένο. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, η συσκευήξεκινά µία περίοδο παύσης. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Trigger (πιέζοντας κάποιο πλήκτρο έντασης), µέσα σε 2δευτερόλεπτα η διέγερση επανέρχεται στο προηγούµενο επίπεδο έντασης.

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 9

Page 9: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣΠληροφορίες για ΜπαταρίαΗ συσκευή τροφοδοτείται από µία µπαταρία DC των 9V. Ο χώρος της µπαταρίας βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής.Συνιστούµε τη χρήση αλκαλικής µπαταρίας. Το MediTens XP® έχει µία ένδειξη για την κατάσταση της µπαταρίας. Όταν ηµπαταρία έχει σχεδόν αδειάσει, το εικονίδιο της µπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Για να τοποθετήσετε, νααντικαταστήσετε ή να ελέγξετε τη µπαταρία, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 14.

Καλώδια ΣύνδεσηςΣτη βάση της συσκευής υπάρχουν δύο υποδοχές για την είσοδο των καλωδίων (Εικ. 2).

Τα καλώδια συνδέονται µε τα ηλεκτρόδια µε ειδικά βύσµατα τύπου ακίδας. Τόσο τα ηλεκτρόδια όσο και τα καλώδια είναιαφαιρούµενα και µπορούν να αντικατασταθούν όταν είναι απαραίτητο.

Κάθε καλώδιο αποτελεί ξεχωριστό κανάλι – το ένα έχει χρώµα ανοιχτό µπλε και το δεύτερο σκούρο µπλε. Έχουν την ένδειξη‘+’ για τη θετική άνοδο και ‘–’ για την αρνητική κάθοδο.

Θήκη µπαταρίαςΚωδικός αρ. σειράςΗλεκτρόδια ΚαλώδιαΕικ. 2

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 10

Page 10: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Οθόνη MediTens XP® (Εικ. 3)Το MediTens XP® έχει µια µοναδική οθόνη που παρέχει στο χρήστη ακριβείςπληροφορίες για την κατάσταση της µπαταρίας, τη διάρκεια τηςολοκληρωµένης θεραπείας, τις περιόδους σύσπασης/ χαλάρωσης και τηνεπιλογή προγράµµατος.

1. Έχει ενεργοποιηθεί το πλήκτρο κλειδώµατος που αποτρέπειανεπιθύµητες αλλαγές στα επίπεδα έντασης.

2. Χαρακτηριστικό Ανίχνευσης Φορτίου: ενεργοποιείται όταν ανιχνευθείκακή επαφή ανάµεσα σε κάποιο καλώδιο µε ηλεκτρόδιο, ή ανάµεσασε ένα ηλεκτρόδιο και το δέρµα.

3. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι στήλες ένδειξης της έντασηςαυξάνονται ή µειώνονται αντίστοιχα µε τις περιόδους σύσπασης/ χαλάρωσης για κάθε κανάλι.

4. Δείχνει το χρόνο που έχει περάσει/ αποµένει για την παρούσα συνεδρία σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.Σε προγράµµατα µε καθορισµένο χρόνο θεραπείας το χρονόµετρο µετράει αντίστροφα σε λεπτά καιδευτερόλεπτα. Όταν ο χρόνος θεραπείας είναι ανοικτός, η µέτρηση γίνεται σε ώρες και λεπτά.

5. Ένδειξη κατάστασης µπαταρίας, δείχνει πόση διάρκεια ζωής έχει η µπαταρία.

6. Το εικονίδιο του ρολογιού εµφανίζεται όταν η χρονική ένδειξη δείχνει το συνολικό χρόνο θεραπείας και όταν τοχρονόµετρο µετράει κανονικά (όχι αντίστροφα).

7. Δείχνει το τρέχον πρόγραµµα θεραπείας.

8. Ενεργοποίηση λειτουργίας Trigger (προγράµµατα 1, 4 και 5)Ενεργοποίηση λειτουργίας Burst (προγράµµατα 2 και 3)

9. Η ένδειξη προσωρινής παύσης (Pause) της θεραπείας.

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ

Εικ. 3

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

4. 9.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 11

Page 11: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ1. Χρησιµοποιώντας ένα αραιό διάλυµα νερού µε σαπούνι, καθαρίστε καλά το

δέρµα στην περιοχή όπου θα τοποθετήσετε τα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια δενπροσκολλώνται καλά όταν υπάρχουν ακαθαρσίες, έλαια, κρέµες, ή άλλεςκαλλυντικές ουσίες στο δέρµα.

2. Βεβαιωθήτε ότι η συσκευή είναι σβηστή.

3. Εισάγετε, αντικαταστήστε ή ελέγξτε τη µπαταρία όπως περιγράφεται στησελίδα 14. Η µπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί όταν οι 3 στήλες έχουνεξαφανιστεί και στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο µε την άδεια µπαταρία( ).

4. Εισάγετε τα καλώδια που παρέχονται µε το MediTens XP® στις υποδοχές στοκάτω µέρος της συσκευής. Εισάγετε την άκρη του καλωδίου µε την ακίδα στοβύσµα µέσα στην υποδοχή. Τα καλώδια είναι σχεδιασµένα έτσι, ώστε ότανέχουν εισαχθεί να παραµένουν σταθερά στη θέση τους (Εικ. 4). Αφούσυνδέσετε τα καλώδια στη συσκευή, συνδέστε κάθε καλώδιο µε έναηλεκτρόδιο (Εικ. 5).

5. Το MediTens XP® παρέχεται µε ένα σετ ηλεκτροδίων. Να χειρίζεστε ταηλεκτρόδια σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου.Παρακαλούµε προσέξτε τα ακόλουθα σηµεία:• Τα σηµεία τοποθέτησης των ηλεκτροδίων πρέπει να καθορίζονται απόκάποιον θεραπευτή.

• Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που αναφέρονται στοεγχειρίδιο.

• Τα µεταλλικά βύσµατα πρέπει να εισάγονται πλήρως στις υποδοχές τωνηλεκτροδίων και κανένα µεταλλικό µέρος δεν πρέπει να είναι ορατό.

• Ολόκληρη η επιφάνεια των ηλεκτροδίων πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε το δέρµα (Εικ. 6).• Αφού τοποθετήσετε τα ηλεκτρόδια µπορείτε να διαχωρίσετε τα καλώδια προκειµένου να βελτιώσετε την τοποθέτησητων ηλεκτροδίων.

• Το MediTens XP® παρέχεται µε ένα στήριγµα (κλιπ) ζώνης. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για νασταθεροποιήσετε τη συσκευή στη µέση. Εναλλακτικά µπορείτε να κρατάτε τη συσκευή.10

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Εικ. 5

Εικ. 4 Εισάγετε τα βύσµαταστις υποδοχές

Εικ. 6 Ολόκληρη η επιφάνεια τωνηλεκτροδίων πρέπει να βρίσκεται σεεπαφή µε το δέρµα

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 12

Page 12: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

11

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

6. Όταν θέτετε σε λειτουργία το MediTens XP® ακούτε έναν ήχο υψηλής συχνότητας. Η οθόνηδείχνει το συνολικό χρόνο θεραπείας σε ώρες και λεπτά για 3 δευτερόλεπτα (Οθόνη 1).Μετά τα 3 δευτερόλεπτα εµφανίζεται η Οθόνη 2.

7. Για να αλλάξετε το πρόγραµµα κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο επιλογής προγράµµατος γιατουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Θα εµφανιστεί κάθε διαθέσιµο πρόγραµµα µε τησειρά (1-5).Σηµείωση: Δεν µπορείτε να αλλάξετε το πρόγραµµα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

8. Τα προγράµµατα 1-5 δεν περιορίζονται σε χρονική διάρκεια (Οθόνη 2).

9. Εάν θέλετε να µηδενίσετε το συνολικό χρόνο θεραπείας πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτραΕπιλογής Προγράµµατος και Κλειδώµατος για 3 δευτερόλεπτα. Ο συνολικός χρόνοςθεραπείας θα µηδενιστεί (Οθόνη 3). Ο µέγιστος συνολικός χρόνος θεραπείας είναι 99 ώρεςκαι 59 λεπτά. Μετά από το µέγιστο χρόνο θεραπείας η ένδειξη επίσης µηδενίζεται.

10.Αρχίστε να αυξάνετε αργά την ένταση στο επιθυµητό κανάλι χρησιµοποιώντας τοαντίστοιχο πλήκτρο έντασης. Καθώς η ένταση του καναλιού αυξάνεται, θα αρχίσετε νααισθάνεστε το ερέθισµα στα αντίστοιχα ηλεκτρόδια και η στήλη του καναλιού στην οθόνηθα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει κατά τις περιόδους σύσπασης/ χαλάρωσης του καναλιού πουχρησιµοποιείται. Το επίπεδο έντασης (0-99) φαίνεται στην οθόνη (Οθόνη 4). Το χρονόµετροθεραπείας ξεκινά τη µέτρηση µόλις αρχίζει να αυξάνει η ένταση.

11. Εάν χρειάζεται επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο κανάλι. Το επίπεδο έντασης κάθεκαναλιού φαίνεται στην οθόνη.

Οθόνη 1 έως 3δευτερόλεπτα

Οθόνη 2 µετά 3δευτερόλεπτα

Οθόνη 3

Οθόνη 4

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 13

Page 13: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

12

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

12.Συνεχίστε να αυξάνετε την ένταση του καναλιού έως ότου φτάσετε την επιθυµητή έντασηδιέγερσης. Όταν χρησιµοποιείτε δύο κανάλια, µπορείτε να αυξήσετε την ένταση στο πρώτοπριν αρχίσετε να αυξάνετε την ένταση στο δεύτερο. Η Οθόνη 5 δείχνει τις ενδείξεις κατά τηδιάρκεια της περιόδου σύσπασης σε ένα πρόγραµµα µε ανοιχτό χρόνο θεραπείας. Τοχρονόµετρο µετράει προς τα πάνω σε ώρες και λεπτά.

13.Όταν φτάσετε το επιθυµητό επίπεδο έντασης µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Κλειδώµατοςγια να αποφύγετε ανεπιθύµητες µεταβολές στην ένταση. Για να το πετύχετε, πιέστε µία φοράτο πλήκτρο Κλειδώµατος. Το εικονίδιο κλειδώµατος ( ) θα εµφανιστεί στην οθόνη(Οθόνη 6). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος απλά πιέστε το πλήκτροΚλειδώµατος για δεύτερη φορά, οπότε το εικονίδιο κλειδώµατος θα εξαφανιστεί από τηνοθόνη.

14.Εάν θέλετε να διακόψετε τη θεραπεία (πχ. για να µετακινήσετε τα ηλεκτρόδια) πιέστεστιγµιαία το πλήκτρο On/Off. Η συσκευή παράγει ένα σύντοµο ήχο και παρουσιάζεται στηνοθόνη το εικονίδιο προσωρινής παύσης (Pause) για να δείξει πως το πρόγραµµα έχειδιακοπεί προσωρινά (Οθόνη 7). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινήςπαύσης πιέστε για δεύτερη φορά το πλήκτρο On/Off. Η θεραπεία θα ξεκινήσει από το σηµείοπου διακόπηκε και το εικονίδιο προσωρινής παύσης θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

15.Η λειτουργία Burst µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τα προγράµµατα 2 και 3. Πιέζοντας τοπλήκτρο ξεκινάει η λειτουργία Burst. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε πάλι το ίδιοπλήκτρο (Οθόνη 8).

Η λειτουργία Trigger µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τα προγράµµατα 1,4 και 5. Πιέζοντας τοπλήκτρο Trigger στο πρόγραµµα 1, η συχνότητα του σήµατος αυξάνεται από τα 4Hz στα 99Hz. Πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο για δεύτερη φορά απενεργοποιείται η λειτουργία Trigger. Σταπρογράµµατα 4 και 5 πιέζοντας το πλήκτρο Trigger ενεργοποιείται η λειτουργία Trigger.Πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο ξανά, ή συσκευή εισέρχεται σε περίοδο σύσπασης που διαρκείγια όσο χρόνο το πλήκτρο παραµένει πιεσµένο. Όταν απελευθερωθεί το πλήκτρο

Οθόνη 7 ενεργοποίησηπροσωρινής παύσης

Οθόνη 6 ενεργοποίησηκλειδώµατος

Οθόνη 5

Οθόνη 8

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 14

Page 14: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

13

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

η συσκευή εισέρχεται σε περίοδο χαλάρωσης. Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία Trigger(πιέζοντας το πλήκτρο Έντασης) η διέγερση µέσα σε 2 δευτερόλεπτα επανέρχεται στοπροηγούµενο επίπεδο έντασης.

16. Το MediTens XP® έχει λειτουργία ανίχνευσης φορτίου που παρακολουθεί την επαφήανάµεσα σε κάποιο καλώδιο και ηλεκτρόδιο, καθώς επίσης και ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο καιτο δέρµα. Όταν ανιχνεύεται κακή επαφή µε το δέρµα (Οθόνη 9):• Η στήλη έντασης του αντίστοιχου καναλιού αναβοσβήνει.• Το προειδοποιητικό εικονίδιο ( ) στην οθόνη αναβοσβήνει.• Η συσκευή παράγει ένα σύντοµο ήχο.• Το χρονόµετρο θεραπείας σταµατάει.• Η τιµή της έντασης πέφτει στο µηδέν και απενεργοποιείται το πλήκτρο αύξησηςτης έντασης.

Όταν αποκατασταθεί η καλή επαφή, η διέγερση επανέρχεται στο προηγούµενο επίπεδοέντασης µέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Οθόνη 9

!

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 15

Page 15: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

14

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣΗ συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά µε µαλακό ύφασµα, βρεγµένο ελαφρά µεσαπουνόνερο.

Μην επιτρέψετε να βραχεί το εσωτερικό της συσκευής ή οποιαδήποτε από τις συνδέσειςκατά τον καθαρισµό. Μην χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά, αλκοόλ, σπρέυ ή ισχυράδιαλυτικά στη συσκευή σας.

Το εικονίδιο της µπαταρίας ( ) εµφανίζεται πάντα κατά τη διάρκεια λειτουργίας στοκεντρικό επάνω µέρος της οθόνης. Καθώς αποφορτίζεται η µπαταρία του MediTensXP®, σταδιακά εξαφανίζονται οι τρεις στήλες στο εικονίδιο. Όταν εξαφανιστούν και οιτρεις στήλες, το άδειο περίγραµµα της µπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει. Αυτόσηµαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί η µπαταρία.

Ο χώρος της µπαταρίας βρίσκεται στο πίσω µέρος του MediTens XP®. Για να ανοίξετετο χώρο της µπαταρίας, γυρίστε το MediTens XP®. Πιέστε µε τον αντίχειρα το σηµείο µετο σύµβολο ( ) για να τον απελευθερώσετε και πιέστε προς τα εµπρός. Ένα βέλοςεπάνω στο κάλυµµα της µπαταρίας (Εικ. 7) δείχνει την κατεύθυνση προς την οποίαανοίγει το κάλυµµα. Έτσι απελευθερώνεται ο χώρος της µπαταρίας.

Τώρα ανοίξτε διάπλατα το κάλυµµα της µπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε τη µπαταρία πιέστε το κάτω µέρος της και ανασηκώστε τηπροσεκτικά.

Η εικόνα µπαταρίας µέσα στο χώρο της µπαταρίας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση τωνπόλων και την εισαγωγή της µπαταρίας (Εικ. 8). Θα χρειαστείτε µπαταρία 9V. Αυτή ηπληροφορία αναφέρεται και στο χώρο της µπαταρίας.

Για να κλείσετε το χώρο της µπαταρίας πιέστε το κάλυµµα προς τα κάτω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Σηµείωση: Να κρατάτε το κάλυµµα της µπαταρίας κλειστό όταν λειτουργεί η συσκευή.

Εικ. 7

Εικ. 8

!

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 16

Page 16: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

15

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνιστάται η χρήση µπαταρίας µε εξασφάλιση κατά της διαρροής για να αποφύγετε την πιθανότητα διάβρωσης.Προτείνουµε τη χρήση αλκαλικών µπαταριών. Ποτέ µην αφήνετε µια µπαταρία µέσα στη συσκευή εάν δεν πρόκειται ναχρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εάν το κάνετε, υπάρχει η πιθανότητα διαρροής της µπαταρίας, προκαλώνταςζηµιά στη συσκευή. Πρέπει να γνωρίζετε πως κάποιες µπαταρίες που πωλούνται ως ασφαλείς για διαρροές υπάρχει ηπιθανότητα να απελευθερώσουν διαβρωτικές ουσίες που ίσως προκαλέσουν ζηµιά στη συσκευή. Ποτέ µην χρησιµοποιείτεάλλες µπαταρίες από τις ενδεικνυόµενες.

ΕξαρτήµαταΝα χρησιµοποιείτε µόνον ηλεκτρόδια που συνιστώνται από την Bio-Medical Research Ltd. για χρήση µε το MediTens XP®.Η χρήση άλλων ηλεκτροδίων και καλωδίων µπορεί να ελαττώσει την απόδοση.

Μην πετάτε τα χρησιµοποιηµένα ηλεκτρόδια και µπαταρίες στα σκουπίδια ή σε φωτιά. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίεςαπό τις κατά τόπου αρχές.

Τα ηλεκτρόδια φθείρονται µε το χρόνο. Εάν έχουν λερωθεί ή δεν προσκολλώνται πλέον σωστά, πρέπει να αντικατασταθούν.Επίσης χρειάζονται αντικατάσταση εάν το κάλυµµα έχει φθαρεί και έχει αποκαλυφθεί το χάλκινο καλώδιο.

Επισκευή, Συντήρηση και ΜετατροπέςΔεν απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής για τη συντήρησή της.

Η Επισκευή, η συντήρηση και οι µετατροπές επιτρέπεται να γίνονται µόνον από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό τηςBio-Medical Research Ltd.

Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ελαττωµατική. Παρακαλούµε να την επιστρέψετε στον τοπικό µας εµπορικόαντιπρόσωπο. Η Bio-Medical Research Ltd. δεν θα αποδεχθεί καµία ευθύνη στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οισχετικές οδηγίες.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 17

Page 17: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΠρόβληµα

Δεν δείχνει κάποια ένδειξη η οθόνη καιδεν δίνει κάποιο σήµα η συσκευή

Ανάβει η συσκευή, αλλά δενανταποκρίνεται σε εντολές

Αναβοσβήνει το εικονίδιο µπαταρίας,ανεπαρκής διέγερση

Οι εντολές εκτελούνται ακανόνιστα,µόνο σε υψηλή ένταση, ή καθόλου

Η αύξηση της έντασης προκαλείδυσάρεστη αίσθηση

Το σύµβολο συναγερµού είναιαναµµένο και η συσκευή βγάζεισύντοµους ήχους

Πιθανή Αιτία

Αποφόρτιση µπαταρίας

Λανθασµένη τοποθέτηση µπαταρίας

Το καλώδιο δεν έχει εισαχθεί πλήρωςστην υποδοχή

Κατεστραµµένο καλώδιο

Εξαντληµένη µπαταρία

Ελαττωµατικό καλώδιο

Ελέγξτε το δέρµα σας για ύπαρξηκρέµας, χρωστικής ουσίας, σηµείαξηρότητας ή άλλους παράγοντεςαύξησης της αντίστασης

Ελαττωµατική σύνδεση καλωδίων

Ελαττωµατικό ηλεκτρόδιο

Κακή επαφή δέρµατος/ ηλεκτροδίου

Λύση

Αντικαταστήστε τη µπαταρία

Αφαιρέστε τη µπαταρία καιεπανατοποθετήστε τη σωστά

Αφαιρέστε το βύσµα και εισάγετέτο πάλι

Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο/καλώδιο

Αντικαταστήστε τη µπαταρία

Αντικαταστήστε το καλώδιο

Μετακινείστε αργά το ηλεκτρόδιο σεµια περιοχή όπου το ερέθισµα είναιισχυρότερο (πάντα να διακόπτετεπρώτα τη λειτουργία προσωρινά)

Βρέξτε τα ηλεκτρόδια

Καθαρίστε λιπαρές ουσίες από τοδέρµα

Ελέγξτε τις ενώσεις, αντικαταστήστε ανέχουν φθαρεί

Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο

Ελέγξτε την επαφή του ηλεκτροδίου µετο δέρµα

16

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 18

Page 18: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Ονοµαστική τάση/ισχύς εξόδουΠαράµετρος 500 Ω 1 kΩ 1,5 kΩΤάση εξόδου RMS (RMSV) 6,6 V 11,2 V 12,4 VΈνταση εξόδου RMS (RMSV) 13 mA 11 mA 8,2 mAΣυχνότητα εξόδου 4 – 99 Hz 4 – 99 Hz 4 – 99 HzΣυνιστώσα συνεχούς ρεύµατος 0 C 0 C 0 CΕύρος Παλµού 120 – 250 µs 120 – 250 µs 120 – 250 µsΕύρος έντασης ρεύµατος (ανά παλµό) 0 – 75 mA 0 – 75 mA 0 – 75 mA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓενικές Προδιαγραφές:Τύπος Προϊόντος: 458Αρ. Καναλιών: 2Κυµατοµορφή: Συµµετρικό διφασικό

Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές:Λειτουργία: Θερµοκρασία 0° – 35° C

Υγρασία 20 – 65 %Αποθήκευση: Θερµοκρασία 0° – 55° C

Υγρασία 10 – 90 %

Οι συσκευές XP® είναι προϊόντα της Bio-Medical ResearchLtd., Parkmore Business Park West, Galway, Ireland.

Επάνω στη συσκευή υπάρχει ένας αριθµός συµβόλων.Αυτά που δεν έχουν ήδη εξηγηθεί περιγράφονται πιο κάτω:

Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία 9 Volt, DC (Τύπος 6F22)Μέσα στο χώρο της µπαταρίας το ‘+’ υποδεικνύει θετικήπολικότητα και το ‘- ’ αρνητική πολικότητα. Το DC (Συνεχέςρεύµα) υποδεικνύεται µε το σύµβολο:

Φυσικές Προδιαγραφές:Διαστάσεις Συσκευής: 105 x 71 x 31 mmΒάρος: Συσκευή 93 γρ.

Συσκευή µε µπαταρία 140 γρ.

Χαρακτηριστικά Ασφαλείας:Ασφαλής εκκίνηση: Η ένταση µηδενίζεται αυτόµατα ότανανάβει η συσκευή.

Πολυπλεξία: Η αποστολή ερεθισµάτων σε κάθε κανάλιέχει µια µικρή καθυστέρηση, έτσι ώστε µόνο ένα κανάλι ναενεργοποιείται ανά πάσα στιγµή. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δενυπάρχει καµία αλληλεπίδραση ανάµεσα στα ηλεκτρόδιακάθε καναλιού.

17

Επιφάνεια ηλεκτροδίου µικρότερη από 6,5 cm2 µπορεί να προκαλέσει πυκνότητα ρεύµατος µεγαλύτερη από 2 mA/cm2 µε τηµέγιστη ένταση. Εάν έχετε κάποια αµφιβολία επικοινωνήστε µε τον τοπικό µας εµπορικό αντιπρόσωπο ή µε τονεπαγγελµατία υγείας που σας παρακολουθεί.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 19

Page 19: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

18

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένταση εξόδου RMS (RMSV): είναι η πραγµατική ένταση εξόδου, που είναι η τετραγωνική ρίζα του ρεύµατος, µετρηµένουσε συγκεκριµένη αντίσταση.

Τάση εξόδου RMS (RMSV): είναι η πραγµατική τάση εξόδου, που είναι η τετραγωνική ρίζα της τάσης, µετρηµένης σεσυγκεκριµένη αντίσταση.

Ισχύς (Ρ): Μέγιστη ισχύς εξόδου, µετρηµένη σε Watt (W) σε φορτίο 500Ω.

Συχνότητα (F): Αριθµός παλµών εξόδου ανά δευτερόλεπτο, µετρηµένη σε Hertz (Hz).

Αυτό το εικονίδιο σηµαίνει «Προσοχή, διαβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα».

Αυτό το εικονίδιο σηµαίνει «Συσκευή τύπου BF».

SN σηµαίνει «αριθµός σειράς».

Στο πίσω µέρος κάθε µοντέλου XP βρίσκεται ο ατοµικός αριθµός σειράς της συσκευής. Το γράµµα πριν την αρχή τουαριθµού σειράς υποδεικνύει το έτος κατασκευής, µε το «Κ» για το 2005, το «L» για το 2006, κ.ο.κ.

Αυτό το εικονίδιο στη συσκευή σας υποδεικνύει πως η συσκευή πληρεί την Οδηγία 93/42/EEC για τις ιατρικέςσυσκευές. 0366 είναι ο αριθµός του σχετικού σώµατος (VDE).

Απόρριψη της συσκευήςΚατά το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος µην το πετάξετε στα σκουπίδια, αλλά τοποθετήστε το σε κάποιοσηµείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Κάποια υλικά του προϊόντος µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν εάν το δώσετε για ανακύκλωση.Επαναχρησιµοποιώντας κάποια από τα υλικά από χρησιµοποιηµένα προϊόντα, συνεισφέρετε σηµαντικά στηνπροστασία του περιβάλλοντος.

Οι πεταµένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές µπορεί να είναι βλαπτικές για το περιβάλλον. Η λανθασµένη απόρριψηµπορεί να προκαλέσει τη συγκέντρωση επιβλαβών τοξικών ουσιών στην ατµόσφαιρα, το νερό και το έδαφος και να είναιεπιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία.

!

0366

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 20

Page 20: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

19

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗΕάν η συσκευή σας παρουσιάσει κάποια βλάβη εντός δύο ετών από την αγορά, ο τοπικός αντιπρόσωπος της neurotech

®

θα αναλάβει να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τη συσκευή και µέρη της που είναι ελαττωµατικά χωρίς κανένα κόστοςεργασίας ή υλικών, µε την προϋπόθεση ότι η συσκευή:

• θα επιστραφεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της neurotech®, ο οποίος θα αποστείλει τη συσκευή απ́ ευθείας στην

neurotech®.

• έχει χρησιµοποιηθεί για την ενδεικνυόµενη χρήση και µε τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών• δεν έχει συνδεθεί σε κάποια ακατάλληλη πηγή ενέργειας• δεν έχει υποστεί βλάβη από κακή χρήση ή αµέλεια• δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από οποιονδήποτε πέρα των εξουσιοδοτηµένων ατόµων από τη neurotech

®.

Η εγγύηση αυτή συµπληρώνει τις υποχρεώσεις σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και δεν επηρεάζει τα καταναλωτικάδικαιώµατά σας.

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 21

Page 21: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

20

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣΤο ατοµικό σας πρόγραµµα θεραπείας είναι το υπ’ αριθµό

Όταν ανάβετε τη συσκευή θα βλέπετε πάντααυτό τον αριθµό στην οθόνη.

Χρήση λειτουργίας Burst (8)Ναι Όχι(δυνατή µε τα προγράµµατα 2,3)

Χρήση λειτουργίας Trigger (8)Ναι Όχι(δυνατή µε τα προγράµµατα 1,4,5)

Σηµείωση: Εάν η οθόνη της συσκευής δείχνει όταν την ανάβετε κάποιο αριθµόπρογράµµατος διαφορετικό από εκείνον που σας έχει συστήσει οεπαγγελµατίας υγείας που σας παρακολουθεί, παρακαλούµε ακολουθήστε τιςεξής οδηγίες:

1. Σβήστε τη συσκευή και ξανανάψτε την.

2. Κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο «Ρ» (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτακάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε το πρόγραµµα), έως ότου φανεί οαριθµός προγράµµατος που πρέπει να χρησιµοποιείτε. (Τα προγράµµαταπροχωρούν από το 1 προς το 5 και όχι αντίστροφα από το 5 ώς το 1).

3. Ξεκινήστε τη θεραπεία.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΜΕΡΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΑΣ

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 22

Page 22: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

21

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΜΕΡΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΑΣ

δεξί αριστερό αριστερό δεξί

Οπίσθια όψηΕµπρόσθια όψη

Σηµείωση για τον επαγγελµατία υγείας:

Παρακαλούµε σηµειώστε στα διαγράµµατα τηνεπιθυµητή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων.Ενώστε τα ηλεκτρόδια για το ίδιο κανάλι µε µίαγραµµή:

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 23

Page 23: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

22

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

σύνδροµο της οσφυϊκής µοίρας,Σύνδροµο της οσφυϊκής µοίρας |Οσφυοϊσχιαλγία | ψευδο-ριζιτικό,Ψευδο-ριζιτικό οσφυαλγίαΤοποθέτηση χιαστί | Πρόγραµµα 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

Τενοντίτιδες,πχ. επικονδυλίτιδαΠρόγραµµα 1

αυχενικό σύνδροµο,Αυχενικό σύνδροµο |Σύνδροµο ώµου-βραχίοναΠρόγραµµα 5

Πόνος ώµου | Θυλακίτιδα | )ωµοπλατοβραχιόνια περιαρθρίτιδα,Ωµοπλατοβραχιόνια περιαρθρίτιδαΤοποθέτηση χιαστίΠρόγραµµα 4

Τενοντίτιδες,πχ. επικονδυλίτιδαΠρόγραµµα 1

αυχενικό σύνδροµο, Αυχενικόσύνδροµο | Πονοκέφαλοςαπό αυχενικό σύνδροµο |Ηµικρανίες | Πονοκέφαλος τάσηςΠρόγραµµα 4

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 24

Page 24: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

23

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

Αντιµετώπιση πόνουιερολαγόνιων αρθρώσεωνΤοποθέτηση χιαστίΠρόγραµµα 3/4

Αντιµετώπιση κοιλιακού πόνουΠρόγραµµα 5

Χρόνιος και οξύς ισχιακόςπόνοςΤοποθέτηση χιαστίΠρόγραµµα 4

Πόνος αστραγάλου |Ποδιού, πχ. ρήξη συνδέσµωνΠρόγραµµα 3

Αρθροπάθεια γόνατος |ολική ενδοπρόθεση,Ολική ενδοπρόθεσηΤοποθέτηση χιαστίΠρόγραµµα 4

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 25

Page 25: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑρ.

Προγράµµατος

1

2

3

4

5

Συχνότητα(Hz)

4

35

99

Κανάλι 1: 4Κανάλι2: 99

4 - 99

Χρόνοςθεραπείας

(λεπτά)

ανοιχτός

ανοιχτός

ανοιχτός

ανοιχτός

ανοιχτός

Διάρκειαπαλµού(µsec)

150

150

150

150

150

Λειτουργία Burst ή Trigger

Trigger υψηλής συχνότητας

Burst – συχνότητα 99Hz, εύρος παλµού120µsec για 3 δευτερόλεπτα, επιστροφή στιςρυθµίσεις προγράµµατος για 1,5 δευτερόλεπτα

Burst – συχνότητα 4Hz, εύρος παλµού120µsec για 3 δευτερόλεπτα, επιστροφή στιςρυθµίσεις προγράµµατος για 1,5 δευτερόλεπτα

Trigger

Trigger

Ενδείξεις

Χρόνιος πόνοςΠόνος αρθρώσεωνΠόνος τοκετού (Trigger)

Οξύς πόνος

Οξύς πόνοςΜπλοκάρισµα πόνου

Χρόνιος και οξύς πόνοςΠόνος αρθρίτιδας

Οξύς πόνοςΠόνος αρθρίτιδαςΠόνος περιόδου

24

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 26

Page 26: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Πρόγραµµα 1 (Trigger υψηλής συχνότητας):Το πρόγραµµα 1 προκαλεί ερέθισµα 4Hz. Όταν πιεστεί το πλήκτρο Trigger προκαλείται ερέθισµα υψηλής συχνότητας 99Hz.Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Trigger, πιέστε το πλήκτρο για δεύτερη φορά.

Προγράµµατα 2,3 (Λειτουργία Burst):Η λειτουργία Burst διατίθεται στα προγράµµατα 2 και 3. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Burst ενεργοποιείται η λειτουργία Burst.Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο για δεύτερη φορά. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 2, ησυχνότητα µετατρέπεται σε 99Hz µε εύρος παλµού 120µs για 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν η συχνότητα και το εύρος παλµούεπανέρχονται στο φυσιολογικό για 1,5 δευτερόλεπτα.

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Burst στο πρόγραµµα 3, η συχνότητα µετατρέπεται σε 4Hz µε εύρος παλµού 120µs για 3δευτερόλεπτα. Κατόπιν η συχνότητα και το εύρος παλµού επανέρχονται στο φυσιολογικό για 1,5 δευτερόλεπτα.

Πρόγραµµα 4 (Trigger) διπλής συχνότητας:Όταν επιλεγεί το πρόγραµµα 4, τα κανάλια 1 και 2 προκαλούν ερέθισµα σε διαφορετική συχνότητα. Το κανάλι 1 προκαλείερέθισµα 4Hz, ενώ το 2 ερέθισµα 99Hz.

Πρόγραµµα 5 (Trigger) ηλεκτροµάλαξης:Το πρόγραµµα 5 είναι ένα µεταβαλλόµενο πρόγραµµα. Προκαλεί ερέθισµα από 4-99Hz.

Η λειτουργία Τrigger είναι διαθέσιµη στα προγράµµατα 4 και 5. Όταν πιέσετε το πλήκτρο Trigger ενεργοποιείται η λειτουργίαTrigger. Όταν πιέσετε το πλήκτρο για δεύτερη φορά, η συσκευή ξεκινά µια περίοδο συνεχούς σύσπασης για όσο χρόνοπαραµένει πιεσµένο το πλήκτρο. Όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο, η συσκευή ξεκινά µια περίοδο χαλάρωσης. Όταναπενεργοποιηθεί η λειτουργία Trigger πιέζοντας το πλήκτρο έντασης, η διέγερση µέσα σε 2 δευτερόλεπτα επανέρχεται σταπροηγούµενα επίπεδα έντασης.

25

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 27

Page 27: Οδηγίες χρήσης NEUROTECH MediTens XP

Art

.-N

r. 6

015

.20

17 

S

tand

: Mai

20

09

 

V2Αντιπρόσωπος: Κατασκευαστής:

Bio-Medical Research Ltd.Parkmore Business Park WestGalwayIreland

www.neurotechgroup.com

60152017 GA MediTens XP GR_60152017 GA MediTens XP GR.qxd 14/06/2010 10:27 Page 28