ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ...

19
ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2015-2016 Ερευνητική Εργαςία ΓΕΛ Δεςκάτησ Υπεύζσλε Καζεγήτρηα: Κανζλλα Βαρβάρα

Transcript of ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ...

Page 1: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

2015-2016

Ερευνητική Εργαςία ΓΕΛ Δεςκάτησ

Υπεύζσλε Καζεγήτρηα: Κανζλλα Βαρβάρα

Page 2: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

1

Γθιάρα Αγγειηθή

Κούτοσια Αζαλασία

Κρέτσαβοσ Δσαγγειία

Λαβού Έιελα

Αλτωλογηάλλε Βασηιηθή

Αλτωλογηάλλε Διέλε

Μαλτδηάιε Στασρούια

Λαγηόθαπας Γεκήτρες

Κοτίτσας Γεκήτρες

Κοστσίθος Χρήστος

Κοστσίθος Αλτώλες

Μσιωλάς Βαγγέιες

Page 3: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

2

Πίνακας Περιετομένφν:

1.Ειζαγωγικά………………………………………………………………………...3

2.Αλκοόλ ……………………..…………………………………………………...…4

2.1. Αλκοόλ: Πόζο αςξάνει ηην απηηπιακή πίεζη ζηα νεαπά άηομα………...4

2.2. Αλκοολιζμόρ ζηην εθηβεία ………………………………………….….…5

2.3. Αλκοόλ: 5 όπγανα ηος ζώμαηορ μαρ ηα οποία καηαζηπέθει …….……...6

2.4. Πωρ επιδπά ηο αλκοόλ ζηο ζώμα μαρ ……………………………….…....7

2.5. Αλκοόλ ζηην εγκςμοζύνη ……………………………………………...…..8

2.6. Αλκοόλ και οδήγηζη ………………………………………………….....…9

3.Αναβολικά………………………………………………………………….…….10

3.1.Αναβολικά …………………………………………………………….……..10

4.Ναπκωηικά………………………………………………………………….…....12

4.1.Ιαηπική σπήζη Κάνναβηρ ……………………....……………………….…12

4.2.Είδη Ναπκωηικών …………………………………………………….……14

4.3.Πεπιζηαζιακή σπήζη και εξάπηηζη ……………………………………….17

4.4.Οι επιπηώζειρ ηων ναπκωηικών……………………………………………18

5.Ππόλογορ………………………………………………………………….……..19

Page 4: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

3

Ειςαγωγικά

Σκοπόσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι θ αναφορά ςτο

αλκοόλ, ςτα αναβολικά και ςτα ναρκωτικά. Η εργαςία

πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ

(project) τθσ Α’ Λυκείου Δεςκάτθσ το ςχολικό ζτοσ 2015-

2016 που κράτθςε 1 τετράμθνο.

Η διαδικαςία του project με τθν οποία όλοι οι μακθτζσ

αςχολικθκαν, εργάςτθκαν και ςυμμετείχαν παραπζμπει

ςτθν κάλυψθ όλων των ςταδίων ολοκλιρωςθσ τθσ

εργαςίασ.

Page 5: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

4

2.Αλκοόλ

2.1.Αλκοόλ: Πόςο αυξάνει την αρτηριακή πίεςη.

Οι νζοι που κάνουν ςυςτθματικά ακατάςχετθ κατανάλωςθ αλκοόλ ζχουν υψθλότερθ

αρτθριακι πίεςθ ςε ςχζςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ που πίνουν περιςταςιακά. Η

ακατάςχετθ κατανάλωςθ αλκοόλ ορίηεται ωσ 5 ι περιςςότερα αλκοολοφχα ποτά ςε ζνα

ςυγκεκριμζνο όριο 18-24 ετϊν.

Page 6: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

5

2.2.Αλκοολιςμόσ ςτην εφηβεία.

Όλοι γνωρίηουμε τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ μακροχρόνιασ χριςθσ του αλκοόλ ςτον

ανκρϊπινο οργανιςμό. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντεσ που οδθγοφν τουσ εφιβουσ ςτθν

κατανάλωςθ του και επίςθσ τρόποι αντιμετϊπιςθσ του. Σθμαντικό ρόλο ςτθν κατανάλωςθ

του αλκοόλ αποτελεί το πολιτιςμικό πλαίςιο από το οποίο επθρεάηονται οι νζοι. Στθν

Ελλάδα, λόγο τθσ παραγωγισ τθσ ςε αλκοόλ και κυρίωσ κραςί, παρουςιάηονται

περιςςότερα φαινόμενα αλκοολιςμοφ ςτουσ ζφθβουσ.

Γιατί πίνουν οι ζφηβοι;

Κοιμωμικοί παράγομτες:

Για μα διασκεδάσουμ

Για μα χαλαρώσουμ και μα εμσωματωθούμ ευκολότερα στημ παρέα

Για μα μιμηθούμ τους εμήλικες

Από περιέργεια

Γεμετικοί παράγομτες:

Γιατί έχουμ οικογεμειακό ιστορικό αλκοολισμού

Ψυχολογικοί παράγομτες:

Γιατί έχουμ υποστεί κακοποίηση από το οικογεμειακό τους περιβάλλομ

Γιατί έχουμ πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση

Γιατί έχουμ βιώσει απόρριψη από τημ οικογέμειά τους

Γιατί πάσχουμ από μετατραυματικό στρες (PTSD) λόγω βίωσης σοβαρώμ

τραυματικώμ γεγομότωμ

Page 7: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

6

2.3.Αλκοόλ: 5 όργανα που καταςτρζφει.

Η υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ προκαλεί ςοβαρά προβλιματα ςτο ιπαρ και οδθγεί

πολλζσ φορζσ ςε κίρρωςθ του ιπατοσ. Οι επιπτϊςεισ του αλκοόλ ςτον οργανιςμό ξεκινοφν

μόλισ 10 λεπτά μετά από τθν πρϊτθ γουλιά ποτοφ που κα πιοφμε. Ζρευνεσ δείχνουν ότι θ

υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ μπορεί να οδθγιςει ςε ποικιλία διαφορετικϊν καρκίνων,

όπωσ:

Του ςτόματοσ

Του οιςοφάγου

Του λάρυγγα

Του ιπατοσ

Του μαςτοφ

Επίςθσ μπορεί να προκαλζςει ςοβαρζσ βλάβεσ ςε όλα ςχεδόν τα βαςικά όργανα του

ςϊματοσ. Αυτά είναι:

Καρδιά

Εγκζφαλοσ

Συκϊτι

Πάγκρεασ

Νεφρά

Page 8: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

7

2.4.Πωσ επιδρά το αλκοόλ ςτο ςώμα μασ;

Οι επιδράςεισ ςτο ςϊμα μασ είναι ποικίλεσ και διαφορετικζσ. Το φφλο παίηει ςθμαντικό

ρόλο. Οι γυναίκεσ δθλαδι, ζχουν λιγότερα ςωματικά υγρά απ’ ότι οι άντρεσ άρα θ

ςυγκζντρωςθ αλκοόλ είναι υψθλότερθ και αυτό οφείλεται γιατί οι γυναίκεσ ζχουν

λιγότερεσ ποςότθτεσ του ζνηυμου ADH. Ωςτόςο, θ άςχθμθ αναπνοι και θ εμφάνιςθ τόςο

των γυναικϊν όςο και των αντρϊν οφείλεται ςτο αλκοόλ. Επίςθσ, θ υπερβολικι

κατανάλωςι του ζχει επιπτϊςεισ και ςτθν όραςθ, κακϊσ και ςτο ςτομάχι όπου

δθμιουργοφνται ναυτίεσ, κράμπεσ και διάφοροι πόνοι.

Σφμφωνα με ζρευνεσ θ κατανάλωςθ αλκοόλ ςτισ γυναίκεσ μπορεί να επθρεάςει τθν ζμμθνο

ριςθ και τα επίπεδα γονιμότθτασ τουσ. Όςο για τουσ άντρεσ θ κατανάλωςθ αλκοόλ μπορεί

να επθρεάςει τθν ςεξουαλικι τουσ απόδοςθ αφοφ όςο πίνουν δεν ζχουν πλιρθ ζλεγχο του

ςϊματόσ τουσ. Τζλοσ, το αλκοόλ μειϊνει τθν ποςότθτα του ςπζρματοσ και θ κατανάλωςθ

μεγάλων ποςοτιτων αλκοόλ μπορεί να προκαλζςει προςωρινι ανικανότθτα.

Page 9: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

8

2.5.Αλκοόλ ςτην εγκυμοςφνη.

Αν είζηε έγκσος ή θέλεηε να μείνεηε έγκσος και έτεηε καηά νοσ όηι ένα ποηηράκι

αλκοόλ δεν είναι απαγορεσηικό, πρέπει να αναθεφρήζεηε.

Σχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Βαζηιηθνχ Κνιεγίνπ Μαηεπηήξσλ –

Γπλαηθνιφγσλ ηεο Μ. Βξεηαλίαο (RCOG), ηφζν νη γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα κείλνπλ

έγθπεο, φζν θαη εθείλεο πνπ δηαλχνπλ ην πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο ζα πξέπεη λα

απνθεχγνπλ εληειψο ην αιθνφι.

Η λέα νδεγία αλαηξέπεη ηελ ηζρχνπζα πνπ επέηξεπε ηελ θαηαλάισζε κεξηθψλ πνηεξηψλ

αιθνφι ηελ εβδνκάδα.

Πιένλ φκσο, ε γλσκνδνηηθή επηηξνπή ηνπ RCOG ζπληάζζεηαη πιήξσο κε ηελ νδεγία

ηνπ Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Υγείαο θαη Κιηληθήο Αξηζηείαο (NICE) θαη απνθαίλεηαη φηη «ε

απνρή απφ ην αιθνφι είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ πξνθχπηεη

θίλδπλνο γηα ην έκβξπν».

Παξά ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν, δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηφ λα ηεθκεξησζεί πνηα είλαη ε

πνζφηεηα αιθνφι πνπ ζεσξείηαη αζθαιήο γηα θαηαλάισζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο

θχεζεο, ελψ νη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη θαη γηα ην αλ ππάξρεη πεξίνδνο

αζθαινχο θαηαλάισζεο.

Ψζηφζν, ην RCOG νξηνζεηεί σο πην επηθίλδπλν ην δηάζηεκα πξηλ ηε ζχιιεςε θαη ηνπο

πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο θχεζεο.

«Τν αιθνφι κπνξεί λα επεξεάζεη ην αγέλλεην παηδί, θαζψο δηαπεξλά ηνλ πιαθνχληα.

Τελ πεξίνδν θνληά ζηε ζχιιεςε αιιά θαη θαηά ην α' ηξίκελν κπνξεί λα απμήζεη ηνλ

θίλδπλν απνβνιήο. Αιιά θαη κεηά, νη γπλαίθεο δελ ζα πξέπεη λα πίλνπλ πεξηζζφηεξεο

απφ δχν κνλάδεο αιθνφι, κηα ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα», αλαθέξεηαη ζηηο λέεο

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.

Η θαηαλάισζε πεξηζζνηέξσλ απφ δχν κνλάδσλ αιθνφι κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ

αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ, εηδηθά ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαπηπμηαθή

πζηέξεζε, ηνλ θίλδπλν ζλεζηγέλεηαο θαη πξφσξνπ ηνθεηνχ.

Μία κνλάδα αιθνφι αλαινγεί ζε 25 ml. Έλα πνηήξη 175ml θξαζηνχ πεξηεθηηθφηεηαο 12%

αιθνφι, αληηζηνηρεί ζε 2,1 κνλάδεο θαη έλα πνηήξη κπίξαο 5,2% αιθνφι, πεξηέρεη 3

κνλάδεο αιθνφι.

Page 10: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

9

2.6.Αλκοόλ ςτην οδήγηςη.

BAC

grams/100

mL.

ΣΑΔΙΟ

ΕΠΙΔΡΑΗ

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

0.01-0.05 Μη οπαηό Επίδπαζη μη πποθανήρ ςμπεπιθοπά ομαλή H μείωζη ηηρ

οδηγικήρ ικανόηηηαρ απαιηεί εξειδικεςμένα test

0.03-0.12 Αίζθημα

εςθοπίαρ

Αςξημένη ομιληηικόηηηα Αύξηζη αςηοπεποίθηζηρ Μικπέρ

κινηηικέρ διαηαπασέρ Επιβπάδςνζη επεξεπγαζίαρ

πληποθοπιών

0.09-0.25 Τπεπδιέγεπζη ςναιζθημαηική αζηάθεια Μείωζη μνήμηρ ημανηική

μείωζη σπόνος ανηίδπαζηρ Δςζκολία ζςνηονιζμού

κινήζεων Τπνηλία

0.18-0.30 ύγσςζη Δςζκολία πποζαναηολιζμού, πνεςμαηική ζύγσςζη, ίλιγγοι.

Τπεπβολικέρ ζςναιζθημαηικέρ ανηιδπάζειρ Δςζκολία ζηην

BAC (gr

αλκοόλ

/100 ml

αίμαηορ)

ςνηελεζηήρ αύξηζηρ

ηηρ πιθανόηηηαρ

θαναηηθόπος

αηςσήμαηορ

0 1

0.02- 0.04 1.4

0.05- 0.09 11.1

0.10- 0.14 48

0.15+ 380

Page 11: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

10

όπαζη, ζηη αναγνώπιζη σπωμάηων και ζσημάηων

Αςξημένη ανηοσή ζηον πόνο οβαπέρ δςζκολίερ ζηην

κίνηζη και ηην ομιλία Απάθεια, λειθαπγικόηηηα

0.25-0.40 Καηαπληξία Γενικεςμένη αδπάνεια, μεγάλη απώλεια κινηηικόηηηαρ

ημανηική μείωζη ηων ανηιδπάζεων ζε επεθίζμαηα Εμεηόρ,

ακπάηεια ούπων

0.35-0.50 Κώμα Πλήπηρ απώλεια ηων αιζθήζεων Τποθεπμία οβαπέρ

κςκλοθοπικέρ και αναπνεςζηικέρ διαηαπασέρ Πιθανόρ

0.45 + Θάναηορ Θάναηορ από αναπνεςζηική ανακοπή

3.Αναβολικά

Ναλδξνιφλε

Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα

Η ρεκηθή κνξθή ηεο λαλδξνιφλεο

Η νανδρολόνη (Nandrolone) ή 19-νορηεζηοζηερόνη είλαη αλδξνγφλν αλαβνιηθφ ζηεξνεηδέο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο, απφαζιεηέο θαη κπφληη κπίιληεξο, γηα ηελ αλάπηπμε κπψλ, ηε κείσζε

ηεο θφπσζεο, ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηελ αλαθνχθηζε ησλ θιεγκνλψλ, ησλ πφλσλ ησλ ηελφλησλ θαη ησλ αξζξψζεσλ θαη ηελ ηφλσζε ηνπ θνιιαγφλν. Έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ

ηεζηνζηεξφλε, σο ρεκηθή νπζία (ην κφλν πνπ δηαθέξεη ζηνπο ρεκηθνχο ηνπο ηχπνπο είλαη ην 19ν άηνκν άλζξαθα), ζπγθξηηηθά κε ηελ νπνία, έρεη πην ηζρπξή αλαβνιηθή δξάζε, είλαη ιηγφηεξν αλδξνγελεηηθή θαη δελ κεηαβνιίδεηαη ζε

νηζηξνγφλα Φνξεγείηαη κε ελδνκπτθή έλεζε. Οη πεξηζζφηεξεο παξελέξγεηεο εμαξηψληαη απφ ηελ ππέξκεηξε δνζνινγία ηνπ ζπζηαηηθνχ

3.1.Αναβολικά

Page 12: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

11

Κίλδπλνη απφ θαηάρξεζε

Σηεξνεηδέο πνπ πεξηέρεη λαλδξνιφλε

Η ππεξβνιηθή ρξήζε λαλδξνιφλεο κπνξεί λα επηθέξεη ζηνπο άλδξεο γπλαηθνκαζηία, αθκή, ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, θαηαθξάηεζε πγξψλ, κεησκέλε ζεμνπαιηθή δηάζεζε, ζηεηξφηεηα, αλαζηνιή

ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο, ζπζηνιή θαη ζθιήξπλζε ησλ φξρεσλ, λεθξηθέο βιάβεο, κεησκέλε παξαγσγή ελδνγελνχο ηεζηνζηεξφλεο, γνλαδνηξνπηλψλ θαη ηεο γιπθνπξσηεΐλεο SHBG.

Τα ζπκπηψκαηα ζηηο γπλαίθεο είλαη: αθκή, δηαηαξαρέο ηεο εκκήλνπ ξχζεσο,

έληνλε ζεμνπαιηθή δηάζεζε θαη κεησκέλα επίπεδα ηεοσνζπιαθηνηξφπνπ νξκφλεο, ηεο SHBG θαη δηαθφξσλ δεζκεπηηθψλ πξσηετλψλ ηνπ ζπξνεηδνχο.

Oη έθεβνη παξνπζηάδνπλ αθκή θαη αλαζηνιή ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο, εμαηηίαο ηεο πξψηκεο ζχγθιηζεο ησλ επηθχζεσλ ησλ νζηψλ (επαξελέξγεηα απηή κπνξεί λα είλαη κφληκε).

Οη πην ζνβαξέο παξελέξγεηεο ζρεηίδνληαη κε ην θπθινθνξηθφ

ζχζηεκα (απμεκέλε πίεζε αίκαηνο, ππέξηαζε, ηαρπθαξδία, θαξδηαθή πξνζβνιή,ππεξηλζνπιηλαηκία, ζρεκαηηζκφο ζξφκβσλ, θαη δηάθνξα ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα), ην ελδνθξηληθφ

ζχζηεκα (κεησκέλε αλνρή ζηεγιπθφδε, αιιαγέο ζην ιηπνπξσηετληθφ πξνθίι (αιιαγέο ζην ηζνδχγην HDL - LDL), απμεκέλα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ), ζηελ ςπρνινγία(αδπλακία

ζπγθέληξσζεο, θαηάζιηςε, εξεζηζηηθφηεηα, ςπρνινγηθφο εζηζκφο ζηα ζηεξνεηδή, απψιεηα ελδηαθέξνληνο, ππεξδηέγεξζε) θαη ζηνήπαξ (επαηηθή αλεπάξθεηα, ίθηεξνο, επαηνθπηηαξηθφ αδέλσκα).

Σπλεζηζκέλεο δφζεηο

Σην κπφληη-κπίιληηλγθ νη ζπλήζεηο δφζεηο είλαη 100-400mg ηελ εβδνκάδα θαη

ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο, κε ίζε ή ιίγν πεξηζζφηεξε πνζφηεηα ηεζηνζηεξφλεο. Οη αζιήηξηεο παίξλνπλ κηθξφηεξεο δφζεηο, πεξίπνπ 50-100 ρηιηνζηνγξακκάξηα). Η θαιή δηαηξνθή ή

ε θαηαλάισζε θαηάιιεισλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, πινχζησλ ζε βηηακίλεο, άιαηα θαη πξσηεΐλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε λαλδξνιφλεο, κπνξεί λα επηθέξεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, σο πξνο ηε κπτθή αλάπηπμε θαη δχλακε.

Φξήζεηο ζηελ ηαηξηθή θαη ηε θαξκαθεπηηθή

Δθηφο απφ ηνλ αζιεηηζκφ, ε λαλδξνιφλε ρξεζηκνπνηείηαη σο

δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ζε θάξκαθα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ, φπσο ε απιαζηηθή αλαηκία θαη ε νζηενπφξσζε. Βνεζά επίζεο ην κεηαβνιηζκφ ηνπ αζβεζηίνπ, ηελ αχμεζε ηεο νζηηθήο κάδαο θαη ην ηζνδχγην ηνπ αδψηνπ.

Page 13: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

12

Δλδνγελήο παξαγσγή

Τν θαηλφκελν ηεο θπζηθήο παξαγσγήο λαλδξνιφλεο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα, παξαηεξείηαη ζε ίρλε θαη θπξίσο ζηηο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Δπίζεο, ε λαλδξνιφλε έρεη αληρλεπζεί ζηηο σνζήθεο.

Υπάξρνπλ πνζφηεηεο λαλδξνιφλεο ζηνπο ηζηνχο ηνπ ήπαηνο, ησλ λεθξψλ θαη ησλ φξρεσλ ησλ ρνίξσλ.

4.Ναρκωτικά

4.1.Ιατρική χρήςη Κάνναβησ.

Μηα αλαζθφπεζε ηνπ 2002 απφ ηνλ Franjo Grotenhermen πάλσ ζε ηαηξηθή βηβιηνγξαθία

αλαθέξεη φηη ε ηαηξηθή ρξήζε ηεο θάλλαβεο έρεη δείμεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία

θαηά ηεο λαπηίαο,ηεο έκεζεο,ηνπ πξνεκκελνξπζηαθνχ ζπλδξφκνπ,ηεο κε-ζθφπηκεο

απψιεηαο βάξνπο,ηεο αυπλίαο θαη ηεο απψιεηαο ηεο φξεμεο απφ ρεκεηνζεξαπείεο.Άιια

ζρεηηθά θαιψο επηβεβαησκέλα ζηνηρεία θάλνπλ ιφγν γηα ζεξαπεία ηεο ζπαζηηθφηεηαο ζε

άηνκα κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο,ηνπ πφλνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ λεπξνγελνχο πφλνπ,ησλ

θηλεηηθψλ δπζθνιηψλ,ηνπ άζζκαηνο θαη ηνπ γιαπθψκαηνο.Πξνθαηαξθηηθέο ελδείμεηο

δείρλνπλ φηη θάξκαθα κε βάζε ηελ θάλλαβε κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζηε ζεξαπεία

δπζιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ,ηνπ ζπλδξφκνπ επεξέζηζηνπ εληέξνπ,ησλ

εκηθξαληψλ,ηεο ηλνκπαιγίαο θαη ζρεηηθψλ παζήζεσλ. Η ηαηξηθή ρξήζε ηεο θάλλαβεο

επίζεο θαίλεηαη φηη ζεξαπεχεη ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα παζήζεσλ φπσο ε ζθιήξπλζε

θαηά πιάθαο θαη νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, παξνπζηάδνληαο αληηζπαζκσδηθή

θαη κπνραιαξσηηθή δξάζε, θαζψο θαη απμάλνληαο ηελ φξεμε ζε απηνχο ηνπο

αζζελείο.Άιιεο ηαηξηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε θάλλαβε ή ζπγθεθξηκέλα θαλλαβηλνεηδή

πηζαλφλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε ζεξαπεία ηεο θαηάρξεζεο ηνπ αιθνφι , ηεο αξζξίηηδαο

πνπ πξνθαιείηαη απφ πεξίζζηα θνιιαγφλνπ,ηνπ άζζκαηνο, ηεο αζεξνζθιήξσζεο,ηεο

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο , ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζπλδξφκνπ , ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο

εληέξνπ , ηεο αηζζεηεξηαθήο λεπξνπάζεηαο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ HIV,ηεο δπζηνλίαο , ηεο

επηιεςίαο , ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο , ησλ γινησκάησλ

(ηχπνο φγθνπ ζηνλ εγθέθαιν) , ηεο επαηίηηδαο C ,ηε λφζν ηνπ Huntigton, ηεο ιεπραηκίαο ,

σλ φγθσλ ηνπ δέξκαηνο , ηα ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπStaphylococcus aureus πνπ είλαη

αλζεθηηθά ζηε κεζηζηιιίλε ,ηε λφζν ηνπ Parkinson , ηνπ θλεζκνχ,ηεο ςσξίαζεο , ηεο

δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο , ηεο ππληθήο άπλνηαο θαζψο θαη ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο .

Διεγρφκελε έξεπλα ζηε ζεξαπεία ηνπ ζπλδξφκνπ Tourette κε έλα θάξκαθν (Dronabinol)

πνπ πεξηέρεη δξαζηηθή νπζία ε νπνία είλαη ζπλζεηηθά νκφινγε κε ηελ δ9-

ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε,ηελ θχξηα ςπρνδξαζηηθή νπζία ηεο θάλλαβεο,έδεημε φηη νη

αζζελείο είραλ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ηνπο ρσξίο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ,άιιεο

έξεπλεο φκσο ηζρπξίδνληαη φηη δελ είρε απνηειέζκαηα ζηελ κείσζε ησλ ηηθ . Οη αλαθνξέο

ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ δείρλνπλ κείσζε ησλ ηηθ κε ηελ ηαηξηθή ρξήζε ηεο θάλλαβεο ,

Page 14: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

13

φκσο ρξεηάδνληαη καθξνπξφζεζκεο, ειεγρφκελεο έξεπλεο γηα λα ην απνδείμνπλ ζε

κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ.Σε πνιιά εξγαζηήξηα ζε φινλ ηνλ θφζκν γίλνληαη εληαηηθέο

έξεπλεο γηα λα παξαρζνχλ θάξκαθα κε βάζε ηα ζπζηαηηθά ηεο θάλλαβεο, πνπ φκσο δελ

ζα έρνπλ ςπρνηξφπεο επηδξάζεηο, ζα κέλνπλ δειαδή καθξηά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ

εγθεθάινπ θαη ζα δξνπλ κφλν ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ππνδνρέα ζηνλ νπνίν δείρλνπλ

πξνηίκεζε ηα κε ςπρνηξφπα αλάινγα (δειαδή ηα ηξνπνπνηεκέλα απφ ηνπο εξεπλεηέο

θαλλαβηλνκηκεηηθά κφξηα) παξνπζηάδνληαο πςειή αληηθιεγκνλψδε δξάζε. Τν πξψην

ηέηνην παξαζθεχαζκα ελάληηα ζηνλ πφλν θαη ζην ζηξεο αλαθνηλψζεθε ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ

2005 ζην πεξηνδηθφ «Nature» απφ εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Τδφξηδηα, ελψ άιια

γηα ηελ επηιεςία θαη ηελ θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε ζα αθνινπζήζνπλ.Τνλ Μάξηην ηνπ

2014 ε Υπεξεζία Γεκφζηαο Υγείαο ησλ ΗΠΑ εγθξίλεη ηε κειέηε γηα ηελ ηαηξηθή

καξηρνπάλα, ζεκαίλνληαο έηζη κηα ηζηνξηθή αιιαγή ζηελ Οκνζπνλδηαθή πνιηηηθή ησλ

ΗΠΑ. Σπγθεθξηκέλα, ε Γηεπηζηεκνληθή Έλσζε Μειεηψλ ζηα Χπρνδεισηηθά (MAPS) έρεη

πξνζπαζήζεη ηα ηειεπηαία 22 ρξφληα λα μεθηλήζεη ε έξεπλα αλάπηπμεο θαξκάθσλ πνπ

λα βαζίδνληαη ζηελ ηαηξηθή θάλλαβε, θαη απηή είλαη ε πξψηε θνξά έθηνηε πνπ έρεη

ρνξεγεζεί άδεηα γηα αγνξά καξηρνπάλαο πξνο ηαηξηθή ρξήζε απφ ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην

γηα ηελ Καηάρξεζε Ναξθσηηθψλ (NIDA), ηνλ κνλαδηθφ πάξνρν καξηρνπάλαο πξνο

έξεπλα, ξπζκηδφκελε ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.

Page 15: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

14

4.2.Είδη ναρκωτικών.

Αλκόολ: Κάζε αξηζκφο κεζπζηηθψλ πνηψλ, φπσο είλαη ε κπχξα, ην θξαζί, ην

ηδίλ, ε βφηθα , ην νπίζθη θηιπ. Λεηηνπξγνχλ σο θαηαζηαιηηθά.

Club Ναρκφηικά: Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά ζπλζεηηθψλ

λαξθσηηθά φπσο ην MDMA (έθζηαζε), GHB, Rohypnol, Clarity θαη θεηακίλε

(Special K). Δπεηδή ηα πεξηζζφηεξα απ' απηά ηα λαξθσηηθά είλαη άνζκα,

άρξσκα θαη αλνχζηα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηα πνηά απαξαηήξεηα. Όια

απηά έρνπλ επίδξαζε ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ελεξγνχλ σο δηεξγεηηθά θαη

παξαηζζεζηνγφλα.

Κοκαχνη (ζε ζκόνη): Η θνθατλε είλαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά δηεγεξηηθά πνπ

βξίζθνληαη ζηε θχζε. Η θνθατλε πξνέξρεηαη απφ ηα θχιια ηνπ θπηνχ Coca.

Τα θχιια ιακβάλνπλ κηα ζεξαπεία κε αιάηη θαη βελδίλε, ε νπνία δελ

ρξεηάδεηαη λα θαζαξηζηεί. Τν πγξφ παξνρεηεχεηαη αξγφηεξα θαη έηζη έρνπκε

ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο θνθατλεο. Τελ θνθατλε κπνξεί θαλείο λα ηελ θαπλίζεη,

αιιά ε ζπλεζηζκέλε ηεο κνξθή είλαη ε ζθφλε. Η θνθατλε ζε ζθφλε (HCL)

εηζπλέεηαη κέζσ ησλ ξηληθψλ κεηαβάζεσλ (ηεο κχηεο δει.) ή κπνξεί λα

δηαιπζεί ζε λεξφ θαη λα δηνρεηεπηεί ζην ζψκα ηνπ ρξήζηε κέζσ κηαο

ζχξηγγαο. Λφγσ ηνπ πςεινχ ζεκείνπ ηήμεσο ηεο δελ κπνξεί λα θαπληζηεί. Γηα

λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ηελ θαπλίζεη, ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί κέζσ κηαο

ρεκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη γλσζηή σο freebasing. Απηή ε δηαδηθαζία

αλακηγλχεη ηελ θνθατλε κε άιινπο δηαιχηεο ζε πεγή ζεξκφηεηαο. Ψζηφζν,

απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξα γηα ην ρξήζηε.

Κράκ: Όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε θνθατλε δελ κπνξεί λα θαπληζηεί

εθηφο θαη αλ ηξνπνπνηεζεί κε ηε ρεκηθή δηαδηθαζία freebasing. Απηφ ην είδνο

θνθατλεο ιέγεηαη θξάθ. Τν θξάθ είλαη ε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλε κνξθή

θνθατλεο,εμσηεξηθά είλαη ζθιεξφ, ζαλ πέηξα, θαη είλαη εχθνιν λα ην θξχςεη

θαλείο. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε απηνχ ηνπ λαξθσηηθνχ, δεκηνπξγεί ζην ρξήζηε έλα

άκεζν θαη πςειφ αίζζεκα έληαζεο. Δπεηδή ην θξάθ είλαη ζρεδφλ θαζαξή

θνθατλε, νη δφζεηο είλαη κηθξφηεξεο θαη θζελφηεξεο.Τέινο, ην θξάθ κπνξεί λα

εζηζηεί θάπνηνο άκεζα.

Page 16: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

15

Χαζίς: Τν ραζίο παξάγεηαη απφ ηηο πινχζηεο εθθξίζεηο ησλ θπηψλ θάλλαβεο

(καξηρνπάλα). Δίλαη ε ξηλψδεο νπζία πνπ ππάξρεη ζηηο θνξπθέο ησλ ζειπθψλ

θπηψλ , νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο THC νπζίεο.

Πσιείηαη ζπλήζσο ζε ζρήκα κηθξήο κπάιαο ή θέηθ. Μπνξεί θάπνηνο λα ην

θαπλίζεη (κέ ηε βνήζεηα ηνπ ζσιήλα ''pipe'') ή κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ

πνπ ην πεξηέρνπλ.

Ηρφίνη: Η εξσίλε είλαη έλα εκηζπλζεηηθφ φπην, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ

κνξθίλε. Μπνξεί λα ηελ θαπλίζεη θαλείο, λα ηελ εηζπλέπζεη ή θαη λα ηελ

δηνρεηεχζεη ν ρξήζηεο ζην ζψκα ηνπ κε ηε βνήζεηα ζχξηγγαο.

LSD: Τν LSD είλαη έλα λαξθσηηθφ (ράπη) ην νπνίν επεξεάδεη ην κπαιφ θαη ηελ

δηάζεζε. Λφγσ ηεο εμαηξεηηθά πςειήο δξαζηηθφηεηάο ηνπ, κπνξεί λα θξαηάεη

ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζε επήξεηα κέρξη θαη 14ψξεο, θάλνληαο κφλν κηα ρξήζε

απηνχ. Πσιείηαη ζπλήζσο κε ηηο αθφινπζεο κνξθέο: πγξφ (κηθξά γπάιηλα

θηαιίδηα), ιεπηά ηεηξάγσλα ζαθνπιάθηα απφ δειαηίλε πνπ ην απνθαινχλ θαη

''ηδάκη'',θαη ηέινο, κηθξά ηεηξάγσλα θνκκάηηα ραξηηνχ, πνπ ζπλήζσο ην

απνθαινχλ ''ζηππφραξην''.

Μαριτοσάνα: Γίπια ζηνλ θαπλφ θαη ζην αιθνφι, ε καξηρνπάλα είλαη ε πην δεκνθηιήο ρεκηθή νπζία πνπ επηιέγεηαη γηα θαλνληθή ρξήζε. Η καξηρνπάλα πξνέξρεηαη απφ ην θπηφ θάλλαβε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο THC, πνπ βξίζθεηαη

ζηα θχιια θαη ζηνπο αλζηζκέλνπζ βιαζηνχο ηνπ θπηνχ. Η ρξήζε ηεο είλαη ίδηα κε ηε ρξήζε ηνπ ραζίο, δει. κε ην θάπληζκα ή κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ πνπ ηελ πεξηέρνπλ. Δπηδξά ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη δίλεη ζην ρξήζηε κηα

ςεπδή αίζζεζε επθνξίαο, ραιάξσζεο θαη απμεκέλεο νπηηθήο, αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη γεχζεο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε καξηρνπάλα, κεηψλεη ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ φξαζε θαη πξνθαιεί απψιεηα ελέξγεηαο. Μεξηθνί ρξήζηεο

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο , ζπκπηψκαηα παξάλνηαο, ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιεξήκαηα. Μεξηθέο βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο καξηρνπάλαο είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα κλήκεο θαη κάζεζεο, πξνβιήκαηα κε ηε ζθέςε θαη

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, απμεκέλν θαξδηαθφ ξπζκφ, θαη άγρνο. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο, λα παξνπζηάζεη μεξφ ζηφκα θαη ιαηκφ. Τέινο, ζαλ καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο έρνπκε ηηο θαξθηλνγφλεο νπζίεο πνπ πεξηέρεη ν

θαπλφο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη θάπνηνο πνπ θαπλίδεη πέληε ηζηγάξα καξηρνπάλαο ηελ εβδνκάδα, κπνξεί λα ''κνιχλεη'' ηνλ νξγαληζκφ ηνπ κε ηφζεο θαξθηλνγφλεο ρεκηθέο νπζίεο , φζεο κε εθείλεο πνπ''κνιχλεη'' θάπνηνο πνπ

θαπλίδεη έλα νιφθιεξν παθέην θαλνληθά ηζηγάξα θάζε κέξα.

Ειζπνεόμενα – πηηηικά:Τα εηζπλεφκελα είλαη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ

γηα ηελ αιιαγή ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο ηνπ αηφκνπ. Οη νπζίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη αλ εηζπλεχζνπκε ηα αέξηα πνπ δεκηνπξγνχλ. Πξφθεηηαη γηα πηεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο δειαδή ελψζεηο πδξνγφλνπ

θαη άλζξαθα, πνπ παξάγνληαη απφ ην πεηξέιαην, ην θάξβνπλν θαη ηε δχκσζε θπηηθψλ πιψλ. Φξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο σο δηαιχηεο ζε πξντφληα πνπ ζηεξενπνηνχληαη πνιχ εχθνια. Οη πην ζπρλά

εηζπλεφκελεο νπζίεο είλαη ην ηνινπέλην, ε αθεηφλε θαη ην βνπηάλην. Οη

Page 17: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

16

νπζίεο απηέο πεξηέρνληαη ζε πάξα πνιιά είδε θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο:

νπζίεο ζηεγλνχ θαζαξίζκαηνο δηαιπηηθά (αζεηφλ, λέθηη θ .α) νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε πξντφληα ππφ κνξθή ζπξέυ

νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε θφιιεο δηνξζσηηθά πγξά αέξην ζε αλαπηήξεο

Τα αέξηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηηο νπζίεο απηέο απνξξνθψληαη απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη θζάλνπλ γξήγνξα ζηνλ εγθέθαιν.

4.3.Περιςταςιακή χρήςη και εξάρτηςη.

Πεξηζηαζηαθή ρξήζε θάλνπκε ζρεδφλ φινη καο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Γηα

παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο λφκηκεο

νπζίεο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Αληίζηνηρα νη λένη ζέινληαο

θάπνηεο θνξέο λα απνθηήζνπλ θαηλνχξηεο εκπεηξίεο ή πηζαλφλ λα

πξνθαιέζνπλ, κπνξεί λα θάλνπλ πεξηζηαζηαθή ρξήζε λφκηκσλ ή θαη

παξάλνκσλ νπζηψλ. Απηή φκσο ε πεξηζηαζηαθή ρξήζε δε ζεκαίλεη απηφκαηα

φηη ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηελ νπζία.

Τν φξην βξίζθεηαη ζην θαηά πφζν θαλείο κπνξεί λα επηιέμεη πνπ θαη πφηε ζα

θάλεη ρξήζε κηαο νπζίαο ή εάλ έρεη απφιπηε αλάγθε ηελ νπζία θαη δελ κπνξεί

λα αληηκεησπίζεη ηε δσή ηνπ ρσξίο απηήλ.

Γελ λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηα νηλνπλεπκαηψδε κε ην ραζίο ή

ηε καξηρνπάλα.

Δίλαη θπζηθφ λα ζεσξνχκε φηη ην ραζίο θαη ε καξηρνπάλα είλαη πην επηθίλδπλα

απφ ηα νηλνπλεπκαηψδε. Τα νηλνπλεπκαηψδε είλαη ηφζν κέζα ζηε δσή καο

πνπ ζπρλά δελ ηα ζεσξνχκε εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Ψζηφζν ην νηλφπλεπκα

είλαη ε νπζία πνπ πξνθαιεί ζήκεξα ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Τν ραζίο

θαη ε καξηρνπάλα παξφιν πνπ είλαη παξάλνκεο νπζίεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζχκβνιν ελφο άιινπ ηξφπνπ δσήο. Γηα νξηζκέλνπο

λένπο ε δνθηκή κπνξεί λα είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν πξνζπαζνχλ λα

μερσξίζνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο θαη λα ππνγξακκίζνπλ απηή ηε

δηαθνξά. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα κία λφκηκε νπζία π.ρ

νηλνπλεπκαηψδε ή κηα παξάλνκε π.ρ ραζίο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη αθφκα

θαη ε πξψηε δνθηκή κπνξεί γηα θάπνηνπο λα είλαη ε αξρή κηαο εμαξηεηηθήο

ζρέζεο εάλ ζεσξήζνπλ φηη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο

θαηαθεχγνληαο ζηε ρξήζε νπζηψλ.

Page 18: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

17

4.4.Οι επιπτώςεισ των ναρκωτικών.

Κοινφνικές ζσνέπειες: απψιεηα ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο, έιιεηςε ζηφρσλ θαη

θηινδνμηψλ γηα κειινληηθή εμέιημε, παξαζηηηθφο ηξφπνο δσήο, επηβίσζε εηο

βάξνο ησλ άιισλ, αλεξγία, ρξέε, νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε, δηαηαξαγκέλεο

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, δηαδχγηα, δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο κε γνλείο θαη παηδηά,

βίαηε ζπκπεξηθνξά, εγθιεκαηηθέο ηάζεηο, πξνβιήκαηα κε ην λφκν, απμεκέλνο

θίλδπλνο ζαλάηνπ απφ θαπγά, απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα,

ππεξβνιηθή δφζε, απηνθηνλία.

Σφμαηικές ζσνέπειες για ηην σγεία: ινηκψδεηο δεξκαηνπάζεηεο,

απνζηήκαηα, ζήςε θαη ζεςαηκία, ινίκσμε θαξδηαθήο βαιβίδαο, βαθηεξηδηαθή

ελδνθαξδίηηδα, ζξφκβσζε θαη θιεγκνλψδεο αληίδξαζε ηνπ αγγεηαθνχ

ηνηρψκαηνο, ηνμηθή επαηίηηδα, νμεία θαη ρξφληα επαηίηηδα B θαη C, θίξξσζε,

κφιπλζε απφ ηνπο ηνχο HIV, HCV, HBV, αδχλακν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα,

δειεηεξίαζε απφ λαξθσηηθά, ηνμηθή λεπξνπάζεηα, πεπηηθέο δηαηαξαρέο,

ππνζηηηζκφο, νξκνληθέο δηαηαξαρέο, ζηεηξφηεηα θαη αληθαλφηεηα, ππεξβνιηθή

δφζε, θαξδηαθή αλαθνπή θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, νίδεκα, ππνμηθή

εγθεθαιηθή βιάβε πνπ νδεγεί ζε πάξεζε, παξάιπζε θαη άιια λεπξνινγηθά

ειιείκκαηα, ηηθ (κπφζπαζκα), επηιεπηηθέο θξίζεηο, άλνηα θαη ζάλαηνο.

Σσνέπειες ζηην υστική σγεία: δηαηαξαρή ηεο κλήκεο, δηαηαξαρέο ηνπ

χπλνπ, αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα ν,ηηδήπνηε

δελ έρεη ζρέζε κε ηα λαξθσηηθά, ρεηξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, κεησκέλε ηθαλφηεηα

αλάιεςεο επζπλψλ, ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, επηξξέπεηα ζηε

ρεηξαγψγεζε, αζπλεηδεζία, αλεληηκφηεηα, έιιεηκκα εζηθήο, επηζεηηθφηεηα,

άγρνο, ςχρσζε, θαηάζιηςε, παξάλνηα, απηνθηνληθέο ηάζεηο, πιήξεο

απνζχλζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο.

Page 19: ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑlyk-deskat.gre.sch.gr/wp-content/uploads/2016/02/alkool... · 2016. 5. 11. · ΑΛΚΟΟΛ-ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

18

5.Επίλογοσ

Τελειϊνοντασ τθν παρουςίαςθ, κα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι όλοι οι μακθτζσ

βοικθςαν ςτθν ςυλλογι πλθροφοριϊν και εργάςτθκαν ςκλθρά, ϊςτε να ζχουμε

τθν επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Χρειάςτθκε ζνα τετράμθνο για

να ολοκλθρωκεί θ εργαςία. Επιπρόςκετα χρειάςτθκε αρκετόσ χρόνοσ μελζτθσ και

ζρευνασ για τθν ςυλλογι και τθν οργάνωςθ του υλικοφ. Επίςθσ κα κζλαμε να

απευκυνκοφμε αλλά και να ευχαριςτιςουμε ιδιαίτερα τθν κακθγιτριά μασ Κανζλλα

Βαρβάρα, για τθν πολφτιμθ βοικεια τθσ.