ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ...

of 32 /32
www.philips.com/welcome E Line 345E2 EL Εγχειρίδιο χρήστη 1 Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη 21 Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις 25

Embed Size (px)

Transcript of ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ...

Page 1: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

www.philips.com/welcome

E Line

345E2

EL Εγχειρίδιοχρήστη 1 Εξυπηρέτησηκαιεγγύησηπελάτη 21 Αντιμετώπισηπροβλημάτων&

συνήθειςερωτήσεις 25

Page 2: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

Πίνακαςπεριεχομένων

1. Σημαντικό....................................11.1 Προφυλάξειςασφαλείαςκαι

συντήρηση..................................11.2 Περιγραφέςσυμβολισμών...........41.3 Απόρριψηπροϊόντοςκαιυλικού

συσκευασίας...............................5

2. Ρυθμίζονταςτηνοθόνη................62.1 Εγκατάσταση...............................62.2 Λειτουργίατηςοθόνης................82.3 ΒγάλτετοΣυναρμολόγημαβάσης

γιαΣτήριξηVESA......................102.4 MultiView...................................10

3. Βελτιστοποίησηεικόνας.............133.1 SmartImage..............................133.2 SmartContrast...........................153.3 AdaptiveSync...........................15

4. ΤεχνικέςΠροδιαγραφές.............174.1 Ανάλυση&Προεπιλεγμένες

λειτουργίες................................19

5. Διαχείρισηενέργειας..................20

6. Εξυπηρέτησηκαιεγγύησηπελάτη 216.1 Πολιτικήελαττωμάτωνπίξελστις

επίπεδεςοθόνεςτηςPhilips......216.2 Εξυπηρέτηση&ΕγγύησηΠελάτη.

24

7. Αντιμετώπισηπροβλημάτων&συνήθειςερωτήσεις...................257.1 Αντιμετώπισηπροβλημάτων.....257.2 ΓενικέςΣυνήθειςΕρωτήσεις.....27

Page 3: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

1

1. Σημαντικό

1. ΣημαντικόΑυτότοηλεκτρονικόεγχειρίδιοχρήστηπροορίζεταιγιαοποιονδήποτεχρησιμοποιείτηνοθόνηPhilips.Αφιερώστελίγοχρόνογιαναδιαβάσετεαυτότοεγχειρίδιοχρήσηςπρινχρησιμοποιήσετετηνοθόνησας.Περιέχεισημαντικέςπληροφορίεςκαισημειώσειςσεσχέσημετηλειτουργίατηςοθόνηςσας.ΗεγγύησητηςPhilipsισχύειυπότηνπροϋπόθεσηότιτοπροϊόνχρησιμοποιήθηκεσωστάγιατηνπροβλεπόμενηχρήσητου,σύμφωναμετιςοδηγίεςλειτουργίαςκαιεφόσονπαρουσιάσετετοαρχικότιμολόγιοήτηναπόδειξηαγοράςσεμετρητά,όπουθααναγράφεταιηημερομηνίααγοράς,τοόνοματουαντιπροσώπουκαθώςκαιοαριθμόςμοντέλουκαιπαραγωγήςτουπροϊόντος.

1.1Προφυλάξειςασφαλείαςκαισυντήρηση

ΠροειδοποιήσειςΗχρήσηελέγχων,ρυθμίσεωνήδιαδικασιώνδιαφορετικώναπόαυτέςπουκαθορίζονταισεαυτότοεγχειρίδιοίσωςσαςεκθέσουνσεκίνδυνοηλεκτροπληξίας,ηλεκτρολογικούςήκαιμηχανικούςκινδύνους.ΔιαβάστεκαιακολουθείτετιςοδηγίεςαυτέςότανσυνδέετεκαιχρησιμοποιείτετομόνιτορτουΗ/Υσας.

Λειτουργία• Κρατήστετηνοθόνημακριάαπό

τηνάμεσηέκθεσησεηλιακόφως,πολύδυνατάφώτακαιμακριάαπόφούρνουςήάλληπηγήθερμότητας.Παρατεταμένηέκθεσησεαυτότοντύποπεριβάλλοντοςενδέχεταιναοδηγήσεισεαποχρωματισμόκαιβλάβηστηνοθόνη.

• Απομακρύνετεοποιοδήποτεαντικείμενομπορείναπέσειμέσαστιςοπέςαερισμούήνααποτρέψει

τησωστήψύξητωνηλεκτρονικώνσυστημάτωντηςοθόνης.

• Μηνφράζετετιςοπέςαερισμούστοπερίβλημα.

• Κατάτηντοποθέτησητηςοθόνης,σιγουρευτείτεπωςυπάρχειεύκοληπρόσβασηστοβύσματροφοδοσίαςκαιτηνπρίζα.

• Εάναπενεργοποιήσετετηνοθόνηβγάζονταςτοκαλώδιοτροφοδοσίας,περιμένετεγια6δευτερόλεπταπριννασυνδέσετεξανάτοκαλώδιορεύματοςγιαφυσιολογικήλειτουργία.

• ΠαρακαλούμεναχρησιμοποιείτεπάντατοεγκεκριμένοκαλώδιοτροφοδοσίαςπουπαρέχεταιαπότηPhilips.Ανλείπειτοκαλώδιοτροφοδοσίαςσας,παρακαλούμεεπικοινωνήστεμετοτοπικόκέντροεπισκευών.(ΠαρακαλώανατρέξτεσταΣτοιχείαεπικοινωνίαςσέρβιςπουαπαριθμούνταιστοΕγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριών.)

• Ναγίνεταιλειτουργίαυπότηνπαροχήισχύοςπουπροσδιορίζεται.Βεβαιωθείτεπωςγίνεταιλειτουργίατηςοθόνηςμόνουπότηνπαροχήισχύοςπουπροσδιορίζεται.Ηχρήσημησωστήςτάσηςθαπροκαλέσειδυσλειτουργίακαιμπορείναπροκαλέσειπυρκαγιάήηλεκτροπληξία.

• Μηναποσυναρμολογείτετονπροσαρμογέαεναλλασσόμενουρεύματος.Ηαποσυναρμολόγησητουπροσαρμογέαεναλλασσόμενουρεύματοςμπορείνασαςεκθέσεισεκίνδυνοπυρκαγιάςήηλεκτροπληξίας.

• Προστατέψτετοκαλώδιο.Μηντραβάτεήλυγίζετετοκαλώδιορεύματοςκαιτοκαλώδιοσήματος.Μηντοποθετείτετηνοθόνηήοποιοδήποτεάλλοβαρύαντικείμενοπάνωστακαλώδια.Ανυποστούνζημιά,τακαλώδιαμπορείναπροκαλέσουνπυρκαγιάήηλεκτροπληξία.

Page 4: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

2

1. Σημαντικό

• Μηνυποβάλλετετηνοθόνησεσοβαρούςκραδασμούςήσυνθήκεςέντονηςσύγκρουσηςκατάτηλειτουργία.

• Μηχτυπάτεούτεναρίχνετετηνοθόνηκατάτηλειτουργίατηςήκατάτημεταφορά.

• Ηυπερβολικήχρήσητηςοθόνηςμπορείναπροκαλέσειενοχλήσειςσταμάτια.Είναιπροτιμότερονακάνετεμικρότεραδιαλείμματαπιοσυχνά,παράμεγαλύτεραδιαλείμματαλιγότεροσυχνά.Γιαπαράδειγμα,έναδιάλειμμα5-10λεπτώνμετάαπό50-60λεπτάσυνεχούςχρήσηςτηςοθόνηςείναιπιθανόναείναικαλύτεροαπόέναδιάλειμμα15λεπτώνκάθεδύοώρες.Προσπαθήστεναανακουφίσετεταμάτιασαςαπότηνκαταπόνησηότανχρησιμοποιείτετηνοθόνηγιαμεγάλοχρονικόδιάστημαμετουςακόλουθουςτρόπους:• Κοιτάζονταςαντικείμενασε

διάφορεςαποστάσειςμετάαπόέναπαρατεταμένοδιάστημαεστίασηςστηνοθόνη.

• Ανοιγοκλείνονταςταμάτιασαςσυχνάενώεργάζεστε.

• Κλείνονταςαπαλάταμάτιασαςκαικινώνταςκυκλικάτιςκόρες.

• Επανατοποθετώνταςτηνοθόνησαςσεκατάλληλούψοςκαιγωνίαανάλογαμετούψοςσας.

• Ρυθμίζονταςτηφωτεινότητακαιτηναντίθεσησεκατάλληλοεπίπεδο.

• Ρυθμίζονταςτονφωτισμόπεριβάλλοντοςσεπαρόμοιοεπίπεδομεεκείνοτηςφωτεινότηταςτηςοθόνηςσας,αποφεύγονταςτουςλαμπτήρεςφθορισμούκαιτιςεπιφάνειεςπουδεναντανακλούνπολύφως.

• Επισκεφθείτεένανιατρόαναντιμετωπίζετεσυμπτώματα.

Συντήρηση• Γιαναπροστατεύσετετηνοθόνη

σαςαπόπιθανέςζημίες,μηνασκείτευπερβολικήπίεσηστοπάνελLCD.Ότανμεταφέρετετηνοθόνησας,κρατήστετηναπότοπλαίσιογιανατη

σηκώσετε.ΜησηκώνετετηνοθόνητοποθετώνταςτοχέριήταδάχτυλάσαςπάνωστηνLCDοθόνη.

• Βγάλτετηνοθόνηαπότηνπρίζαότανδενπρόκειταινατηχρησιμοποιήσετεγιαεκτεταμένηχρονικήπερίοδο.

• Βγάλτετηνοθόνηαπότηνπρίζαανπρέπεινατηνκαθαρίσετεμεέναελαφρώςυγρόπανί.Μπορείτενασκουπίσετετηνοθόνημεέναστεγνόπανίότανείναικλειστήητροφοδοσία.Όμως,ποτέμηχρησιμοποιείτεοργανικούςδιαλύτες,όπωςαλκοόλη,ήυγράμεβάσητηναμμωνίαγιανακαθαρίσετετηνοθόνησας.

• Γιαναμειώσετετονκίνδυνοηλεκτροπληξίαςήμόνιμηςβλάβηςστησυσκευή,μηνεκθέτετετηνοθόνησεσκόνη,βροχή,νερό,ήσεπεριβάλλονμευπερβολικήυγρασία.

• Ανηοθόνησαςβραχεί,σκουπίστετηνμεέναστεγνόπανίτοδυνατόνσυντομότερο.

• Ανεισέλθουνξένεςουσίεςήνερόστηνοθόνησας,παρακαλούμεκλείστεαμέσωςτηντροφοδοσίακαιαποσυνδέστετοκαλώδιοτηςτροφοδοσίας.Στησυνέχεια,αφαιρέστετηνξένηουσίαήτονερόκαιστείλτετηνστοκέντροσυντήρησης.

• Μηναποθηκεύετεούτεναχρησιμοποιείτετηνοθόνησετοποθεσίεςπουείναιεκτεθειμένεςσεθερμότητα,άμεσοηλιακόφωςήεξαιρετικόκρύο.

• Γιαναέχετεπάντατηνκαλύτερηδυνατήαπόδοσητηςοθόνηςσαςκαινατηχρησιμοποιήσετεγιαπερισσότεροκαιρό,παρακαλούμεχρησιμοποιείτετηνοθόνησεμιατοποθεσίαηοποίαναεμπίπτεισταακόλουθαεύρηθερμοκρασίαςκαιυγρασίας.• Θερμοκρασία:0-40°C32-104°F• Υγρασία:20-80%ΣΥ

Page 5: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

3

1. Σημαντικό

ΣημαντικέςπληροφορίεςγιαΚάψιμο/εικόναφάντασμα• Ενεργοποιείτεπάνταένακινούμενο

πρόγραμμαπροστασίαςτηςοθόνηςόταναφήνετετηνοθόνηχωρίςεπιτήρηση.Ενεργοποιείτεπάνταμιαεφαρμογήπεριοδικήςανανέωσηςτηςοθόνης,ανηοθόνησαςπρόκειταιναπροβάλλειαμετάβλητοστατικόπεριεχόμενο.Ηαδιάλειπτηεμφάνισηακίνητωνήστατικώνεικόνωνγιαεκτεταμένηχρονικήπερίοδομπορείναπροκαλέσει“κάψιμο”τηςεικόνας,πουείναιεπίσηςγνωστόκαιως“μετά-εικόνα”ή“εικόνα-φάντασμα”,στηνοθόνησας.

• Το“Κάψιμο”,η“μετα-εικόνα”ήη“εικόνα-φάντασμα”,είναιέναευρέωςγνωστόφαινόμενοστηντεχνολογίαοθόνηςLCD.Στιςπερισσότερεςπεριπτώσειςη“καμένηεικόνα”,ή“μετα-εικόνα”ή“εικόνα-φάντασμα”θαεξαφανιστείβαθμιαίασεέναχρονικόδιάστημαμετάτηναπενεργοποίησητηςοθόνης.

ΠροειδοποίησηΑδυναμίαενεργοποίησηςπροστασίαςοθόνηςήμίαςεφαρμογήςπεριοδικήςανανέωσηςοθόνηςενδέχεταιναοδηγήσεισεσοβαράσυμπτώματα"καψίματος"ή"μετα-εικόνας"ή"εικόνας-φαντάσματος"πουδεθαεξαφανιστούνκαιδενμπορούνναεπιδιορθωθούν.Ηζημίαπουαναφέρεταιπαραπάνωδενκαλύπτεταιαπότηνεγγύησήσας.

Σέρβις• Τοκάλυμματουπλαισίουθαπρέπεινα

ανοιχθείμόνοαπόεξουσιοδοτημένοπροσωπικόσέρβις.

• Ανχρειάζεστεκάποιοέγγραφο,γιαεπισκευέςήενσωμάτωση,παρακαλούμεεπικοινωνήστεμετοτοπικόκέντροεπισκευών.(ΠαρακαλώανατρέξτεσταΣτοιχείαεπικοινωνίαςσέρβιςπουαπαριθμούνταιστοΕγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριών.)

• Γιαπληροφορίεςγιατημεταφορά,ανατρέξτεστηνενότητα“Τεχνικέςπροδιαγραφές”.

• Μηναφήνετετηνοθόνησαςστοαυτοκίνητο/τοχώροαποσκευώνάμεσαεκτεθειμένηστονήλιο.

ΣημείωσηΣυμβουλευτείτεέναντεχνικόσέρβιςανηοθόνηδελειτουργείφυσιολογικά,ήανδενείστεσίγουροιγιατοποιαδιαδικασίαναακολουθήσετε,ότανέχετεακολουθήσειτιςοδηγίεςλειτουργίαςπουπαρέχονταισεαυτότοεγχειρίδιο.

Page 6: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

4

1. Σημαντικό

1.2ΠεριγραφέςσυμβολισμώνΟιεπόμενεςυποπαράγραφοιπεριγράφουντουςσυμβατικούςσυμβολισμούςπουχρησιμοποιούνταισεαυτότοεγχειρίδιο.

Σημειώσεις,ΠροσοχήκαιΠροφυλάξειςΣεόλοαυτόντονοδηγό,ορισμένακείμεναμπορείνασυνοδεύονταιαπόέναεικονίδιοκαιναεμφανίζονταιμεέντοναήπλάγιαγράμματα.Τακείμενααυτάπεριλαμβάνουνσημειώσεις,ενδείξειςπροσοχήςήπροειδοποιήσεις.Χρησιμοποιούνταιωςεξής:

ΣημείωσηΤοεικονίδιοαυτόυποδεικνύειμιασημαντικήπληροφορίακαισυμβουλέςπουσαςδιευκολύνουννααξιοποιήσετεκαλύτερατοσύστηματουηλεκτρονικούσαςυπολογιστή.

ΠροσοχήΤοεικονίδιοαυτόυποδεικνύειπωςνααποφύγετεείτεπιθανήζημιάστουλικόσαςείτεαπώλειατωνδεδομένωνσας.

ΠροειδοποίησηΤοεικονίδιοαυτόυποδεικνύειτοενδεχόμενοσωματικούτραυματισμούκαιπεριγράφειτοντρόπογιανααποφύγετετοπρόβλημα.Ορισμένεςπροειδοποιήσειςμπορείναεμφανιστούνμεεναλλακτικέςμορφέςκαιμπορείναμηνσυνοδεύονταιαπόέναεικονίδιο.Σεανάλογεςπεριπτώσεις,ησυγκεκριμένηπαρουσίασητηςπροειδοποίησηςεπιβάλλεταιαπότηνσχετικήκανονιστικήαρχή.

Page 7: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

5

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

1.3Απόρριψηπροϊόντοςκαιυλικούσυσκευασίας

ΑπόρριψηΗλεκτρικούκαιΗλεκτρονικούΕξοπλισμού-WEEE

Thismarkingontheproductoronitspackagingillustratesthat,underEuropeanDirective2012/19/EUgoverningusedelectricalandelectronicappliances,thisproductmaynotbedisposedofwithnormalhouseholdwaste.Youareresponsiblefordisposalofthisequipmentthroughadesignatedwasteelectricalandelectronicequipmentcollection.Todeterminethelocationsfordroppingoffsuchwasteelectricalandelectronic,contactyourlocalgovernmentoffice,thewastedisposalorganizationthatservesyourhouseholdorthestoreatwhichyoupurchasedtheproduct.

Yournewmonitorcontainsmaterialsthatcanberecycledandreused.Specializedcompaniescanrecycleyourproducttoincreasetheamountofreusablematerialsandtominimizetheamounttobedisposedof.

Allredundantpackingmaterialhasbeenomitted.Wehavedoneourutmosttomakethepackagingeasilyseparableintomonomaterials.

Pleasefindoutaboutthelocalregulationsonhowtodisposeofyouroldmonitorandpackingfromyoursalesrepresentative.

Takingback/RecyclingInformationforCustomers

Philipsestablishestechnicallyandeconomicallyviableobjectivestooptimizetheenvironmentalperformanceoftheorganization'sproduct,serviceandactivities.Fromtheplanning,designandproductionstages,Philipsemphasizestheimportantofmakingproductsthatcaneasilyberecycled.AtPhilips,end-of-lifemanagementprimarilyentailsparticipationinnationaltake-backinitiativesandrecyclingprogramswheneverpossible,preferablyincooperationwithcompetitors,whichrecycleallmaterials(productsandrelatedpackagingmaterial)inaccordancewithallEnvironmentalLawsandtakingbackprogramwiththecontractorcompany.

Yourdisplayismanufacturedwithhighqualitymaterialsandcomponentswhichcanberecycledandreused.

Tolearnmoreaboutourrecyclingprogrampleasevisit

http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

Page 8: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

6

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

2.1Εγκατάσταση

Περιεχόμενασυσκευασίας

Stand/Base

Register your product and get support atwww.philips.com/welcome

Quick

Start

E line

345E2AE

* HDMI

* CD

* DPAC/DC Adapter

20

20 ©

TOP Victory Investm

ent Ltd. All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.

Made a

nd p

rinte

d in

Chi

na. V

ersi

on

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Ltd., and Top Victory Investments Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

Contents:

DriversUser’s Manual

User’s Manual

www.philips.com/welcome

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

Monitor

* Audio Cable

*Διαφέρειανάλογαμετηνπεριοχή.

ΣημείωσηΧρησιμοποιείτεμόνοντομοντέλοπροσαρμογέαAC/DC:PhilipsADPC2065.

Εγκατάστασητουστηρίγματοςτηςβάσης

1. Προκειμένουναπροστατεύσετεσωστάαυτήντηνοθόνηκαινααποφύγετετογρατζούνισμαήτηφθοράτης,κρατήστετηνοθόνηστραμμένηπροςτακάτωστομαλακόυπόστρωμακατάτηνεγκατάστασητηςβάσης.

2. Κρατήστετηβάσηκαιμεταδύοχέρια.(1)Προσαρτήστεαπαλάτηβάσηστο

στήριγμα.

(2)Χρησιμοποιήστεταδάχτυλάσαςγιανασφίξτετηβίδαπουβρίσκεταιστοκάτωμέροςτηςβάσης.

(3)Χρησιμοποιήστεκατσαβίδιγιανασφίξτετηβίδαπουβρίσκεταιστοκάτωμέροςτηςβάσηςκαιασφαλίστετηβάσημετηστήλησφιχτά.

2

314

Page 9: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

7

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

ΣύνδεσημετονΗ/Υσας

4 36 5 2

1

7

1 ΑντικλεπτικήκλειδαριάKensington2 Υποδοχήακουστικών3 Είσοδοςήχου4 ΕίσοδοςDisplayport5 ΕίσοδοςHDMI26 ΕίσοδοςHDMI17 ΕίσοδοςρεύματοςAC/DC

ΣύνδεσημετονΗ/Υ1. Συνδέστεσφικτάτοκαλώδιο

τροφοδοσίαςστοπίσωμέροςτηςοθόνης.

2. Απενεργοποιήστετονυπολογιστήσαςκαιβγάλτετοκαλώδιοτροφοδοσίαςτουαπότηνπρίζα.

3. Συνδέστετοκαλώδιοσήματοςτηςοθόνηςστονσυνδετήραβίντεοστοπίσωμέροςτουυπολογιστήσας.

4. Συνδέστετοκαλώδιοτροφοδοσίαςτουυπολογιστήσαςκαιτηςοθόνηςσαςσεμιακοντινήπρίζα.

5. Ενεργοποιήστετονυπολογιστήκαιτηνοθόνη.Ανστηνοθόνηεμφανιστείκάποιαεικόνα,ηεγκατάστασηέχειολοκληρωθεί.

Page 10: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

8

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

2.2Λειτουργίατηςοθόνης

Περιγραφήτωνπλήκτρωνελέγχου

Πατήστεγιαενεργοποίηση.Πατήστεπερισσότεροαπό3δευτερόλεπταγιααπενεργοποίηση.ΠρόσβασηστομενούOSD(εμφάνισηςεπίτηςοθόνης).ΕπιβεβαίωσηγιατηνπροσαρμογήςτηςOSD.Ρυθμίστετηνέντασητουηχείου.ΠροσαρμογήτουμενούOSD.Αλλαγήτηςπηγήςεισόδουσήματος.ΠροσαρμογήτουμενούOSD.Υπάρχουνπολλέςεπιλογές:FPS,Racing(Αγώνες),RTS,Game1(Παίκτης1),Game2(Παίκτης2),LowBlueMode(Λειτουργίαχαμηλούμπλε),ΕύκοληΑνάγνωσηκαιOff(Απενεργ).ΕπιστρέψτεστοπροηγούμενοεπίπεδοOSD.

Περιγραφήτωνενδείξεωνστηνοθόνη

Τιείναιοιενδείξειςστηνοθόνη(OSD);Οιενδείξειςστηνοθόνη(OSD)είναιέναχαρακτηριστικόσεόλεςτιςοθόνεςLCDτηςPhilips.Επιτρέπουνσεέναντελικόχρήστηναρυθμίσειτηναπόδοσητηςοθόνηςήναεπιλέξειαπευθείαςλειτουργίεςτηςοθόνηςμέσωενόςπαραθύρουοδηγιώνεπίτηςοθόνης.Στηνοθόνηεμφανίζεταιμιαδιεπαφήφιλικήπροςτοχρήστηόπωςφαίνεταιπαρακάτω:

ΒασικέςκαιαπλέςοδηγίεςσταπλήκτραελέγχουΓιαπρόσβασηστομενούOSDσεαυτήτηνΟθόνηPhilipsαπλάχρησιμοποιήστετομονόκουμπίεναλλαγήςστηνπίσωπλευράτουπλαισίουτηςΟθόνης.Τομονόκουμπίλειτουργείσανμοχλός.Γιαναμετακινήσετετονκέρσορα,απλάκάντεεναλλαγήτουκουμπιούστιςτέσσεριςκατευθύνσεις.Πιέστετοκουμπίγιαναεπιλέξετετηνεπιλογήτηςεπιθυμίαςσας.

ΤομενούOSDΠαρακάτωδίνεταιμιαγενικήάποψητηςδομήςτωνενδείξεωνστηνοθόνη.Μπορείτενατηχρησιμοποιείτεπληροφοριακάόταναργότεραθελήσετεναπεριεργαστείτετιςδιάφορεςρυθμίσεις.

Page 11: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

9

2. Ρυθμίζοντας την οθόνηMain menu Sub menu

Picture

OSD Setting

Setup

Language

Color

Audio

PIP/PBP

LowBlue Mode

Input

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Resolution Noti�cation

Color Temperature

sRGB

User De�ne

Reset

Information

SmartContrast

Gamma

Contrast

Brightness

Stand-Alone

Mute

Audio Source

PIP / PBP Mode

Swap

PIP / PBP Input

0~100

0~100

O�, 1, 2, 3, 4

5, 10, 20, 30, 60

Native,5000K,6500K,7500K,8200K,9300K,11500K

Red: 0~100

Green: 0~100Blue: 0~100

Yes, No

0~100

On, O�

On, O�

On, O�

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

0~100

O�, PIP, PBP

Sharpness 0~100

O�On 1,2,3,4

2 HDMI 2.0DisplayPort Auto

Pixel Orbiting On, O�

On, O�

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski , Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文,日本語,한국어

Over Scan On, O�

PIP Size

1 HDMI 2.0, 2 HDMI 2.0, DisplayPort

PIP Position

Small, Middle, Large

Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left

Audio in, HDMI1, HDMI2, DisplayPort

1 HDMI 2.0

SmartImage FPS,Racing,RTS,Gamer1,Gamer2,LowBlue Mode,EasyRead,O�

Game SettingSmartFrameSmartResponse O�, Fast , Faster, Fastest

On, O� Size (0,1,2,3,4,5,6,7)Brightness (0~100)Contrast(0~100)H. positionV. position

SmartSize Panel Size

1:1

Aspect

17'' (5:4) 19'' (5:4) 19''W (16:10) 22''W (16:10) 18.5''W (16:9) 19.5''W (16:9) 20''W (16:9) 21.5''W (16:9) 23''W (16:9) 24''W (16:9) 34'W

On, O�

Volume 0~100

ΕιδοποίησηγιατηνανάλυσηΑυτήηοθόνηέχεισχεδιαστείγιαβέλτιστηαπόδοσηστηνεγγενήτηςανάλυση,3440x1440.Ότανηοθόνηενεργοποιηθείμεδιαφορετικήανάλυση,εμφανίζεταιμιαειδοποίησηστηνοθόνη:Use3440x1440forbestresults(Χρησιμοποιήστε3440x1440γιακαλύτερααποτελέσματα).

ΗπροβολήτηςειδοποίησηςγιατηνεγγενήανάλυσημπορείνααπενεργοποιηθείαπότοΡυθμίσειςστομενούτηςOSD(ΕμφάνισηςεπίτηςΟθόνης).

Φυσικήλειτουργία

Κλίση

-5˚

20˚

Ρύθμισηύψους

100mm

Page 12: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

10

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

2.3ΒγάλτετοΣυναρμολόγημαβάσηςγιαΣτήριξηVESA

Πρινξεκινήσετετηναποσυναρμολόγησητηςβάσηςτηςοθόνης,ακολουθήστετιςπαρακάτωοδηγίεςγιααποφύγετεκάποιοντραυματισμόήζημία.

1. Τοποθετήστε την οθόνη ανάποδα επάνω σε μια μαλακή επιφάνεια. Προσέξτε να μην προκληθούν γρατσουνιές ή ζημιές στην οθόνη.

2. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο απελευθέρωσης, γείρετε τη βάση και σύρετέ τη προς τα έξω.

1

2

ΣημείωσηΑυτή η οθόνη αποδέχεται μία 100mm x 100mm διεπαφή στήριξης συμβατή με το VESA. Βίδα στήριξης Μ4 VESA. Επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή για επιτοίχια εγκατάσταση.

100mm

100mm

ΣημείωσηΠαρακαλώ αγοράστε το κατάλληλο στήριγμα τοίχου. Διαφορετικά, η απόσταση μεταξύ του βύσματος στο πίσω μέρος για το καλώδιο σήματος και του τοίχου θα είναι πολύ μικρή.

2.4MultiView

Τιείναι;ΤοMultiviewεπιτρέπειενεργήποικιλίασύνδεσηςκαιπροβολήςώστεναμπορείτεναεργαστείτεμεπολλέςοθόνες,όπωςΗ/Υκαιφορητούυπολογιστή,δίπλα-δίπλα,ταυτόχρονα,καθιστώνταςεύκολητηνπο-λυδιεργασία.

Γιατίτοχρειάζομαι;ΜετηνεξαιρετικάυψηλήανάλυσητηςοθόνηςPhilipsMultiView,μπορείτεναγνωρίσετεένανέοκόσμοσυνδεσιμότη-ταςμεεύκολοτρόπο,στογραφείοήστοσπίτισας.Μετηνοθόνηαυτή,μπορείτενααπολαύσετεάνεταπολλαπλέςπηγέςπε-ριεχομένουσεμίαοθόνη.Γιαπαράδειγμα:Ίσωςεπιθυμείτεναρίξετεμίαματιάστηντροφοδοσίαβίντεοζωντανώνειδήσεωνμεήχοστομικρόπαράθυρο,τηστιγμήπουεργάζεστεστοτελευταίοblogσας,ήίσωςεπιθυμείτεναεπεξεργαστείτεένααρχείοExcelαπότοUltrabookσας,ενώείσαστεσυνδεδεμένοισεασφαλέςintranetμίαςεπιχείρησηςγιαπρόσβασησεαρχείααπόσταθερόυπολογιστή.

Page 13: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

11

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

ΠώςμπορείτεναενεργοποιήσετετοMultiViewμέσωμενούOSD;

1. ΚάντεεναλλαγήσταδεξιάγιανακάνετεείσοδοστηνΟθόνηΜενούOSD.

2. Κάντεεναλλαγήπροςταεπάνωήπροςτακάτωγιαναεπιλέξετεβασικόμενού[PIP/PBP],κατόπινκάντεεναλλαγήσταδεξιάγιαεπιβεβαίωση.

3. Κάντεεναλλαγήπροςταεπάνωήπροςτακάτωγιαναεπιλέξετε[PIP/PBPMode](ΛειτουργίαPIP/PBP),κατόπινκάντεεναλλαγήπροςταδεξιά.

4. Κάντεεναλλαγήπροςταεπάνωήπροςτακάτωγιαναεπιλέξετε[PIP],[PBP]κατόπινκάντεεναλλαγήπροςταδεξιά.

5. Τώραμπορείτεναμετακινηθείτεπροςταπίσωγιαναρυθμίσετετιςεπιλογές[PIP/PBPInput](ΕίσοδοςPIP/PBP),[PIPsize](ΜέγεθοςPIP),[PIPPosition](ΘέσηPIP)ή[Swap](Εναλλαγή).

Κάντεεναλλαγήσταδεξιάγιαναεπιβεβαι-ώσετετηνεπιλογήσας.

MultiViewσεμενούOSD• PIP/PBPMode(ΛειτουργίαPIP/

PBP):ΥπάρχουνδυολειτουργίεςγιατοMultiView:[PIP]και[PBP].

[PIP]:PictureinPicture

Ανοίξτευποπαράθυρομιαςάλληςπηγήςσήματος.

BA (main)

ότανηυποπηγήδενέχειεντοπιστεί:

BA (main)

[PBP]:PicturebyPicture

Ανοίξτευποπαράθυροδίπλα-δίπλαμιαςάλληςπηγήςσήματος. A (main) B

ότανηυποπηγήδενέχειεντοπιστεί: A (main)

ΣημείωσηΗμαύρηλωρίδαεμφανίζεταιστοπάνωκαικάτωμέροςτηςοθόνηςγιατησωστήαναλογίαεικόναςότανχρησιμοποιείταιηλειτουργίαPBP.Ανθέλετεναβλέπετεπλήρηοθόνηαπότοέναάκροστοάλλο,ρυθμίστετιςαναλύσειςτωνσυσκευώνσαςωςαναδυόμενηανάλυσηπροσοχήςκαιθαμπορείτεναβλέπετετιςοθόνεςπρο-έλευσης2συσκευώνναπροβάλλονταισεαυτήντηνοθόνηαπότοέναάκροστοάλλοχωρίςμαύρεςλωρίδες.ΣημειώστεότιτοαναλογικόσήμαδενυποστηρίζειπλήρηοθόνηστηλειτουργίαPBP.

Page 14: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

12

2. Ρυθμίζοντας την οθόνη

• ΕίσοδοςPIP/PBP:Υπάρχουνδιαφορετικέςεισόδοιβίντεογιαναεπιλέξετεωςδευτερεύουσαπηγήοθόνης:[1HDMI2,0],[2HDMI2,0]και[DisplayPort].

Ανατρέξτεστονπιοκάτωπίνακαγιασυμβατότητακύριας/υπό-πηγήςεισόδου.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ

ΠΗΓΗΣ(xl)

Είσοδοι HDMI1 HDMI2 DisplayPort

ΚΥΡΙΑΠΗΓΗ(xl)

HDMI1 ● ●HDMI2 ● ●

DisplayPort ● ● ●

• PIPSize(ΜέγεθοςPIP):ΌτανείναιενεργοποιημένοτοPIP,υπάρχουντρίαμεγέθηυποπαραθύρουγιαναεπιλέξετε:[Small](Μικρό),[Middle](Μεσαίο),[Large](Μεγάλο).

BA (main)

Small

Middle

Large

• PIPPosition(ΘέσηPIP):ΌτανείναιενεργοποιημένοτοPIP,υπάρχουντέσσεριςθέσειςυποπαραθύρουγιαναεπιλέξετε:

Πάνωαριστερά Πάνωδεξιά

BA (main)

BA (main)

Κάτωαριστερά Κάτωδεξιά

BA (main) A (main)

B

• Swap(Ανταλλαγή):Ηκύριαπηγήεικόναςκαιηυποπηγήεικόναςεναλλάσσονταιστηνοθόνη.

ΕναλλάξτεπηγήAκαιBστηλειτουργία[PIP]:

BA (main) ↔

B (main)

A

ΕναλλάξτεπηγήAκαιBστηλειτουργία[PBP]:

A (main) B ↔ B (main) A

• Off(Απενεργ.):ΔιακοπήτηςλειτουργίαςMultiView.

A (main)

ΣημείωσηΌτανχρησιμοποιείτετηλειτουργίαSWAP,ηπηγήβίντεοκαιήχουθαεναλλάξειταυ-τόχρονα.

Page 15: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

13

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

3.1SmartImage

Τιείναι;ΤοSmartImageπαρέχειπροεπιλογέςοιοποίεςβελτιστοποιούντηνεικόναγιαδιαφορετικούςτύπουςπεριεχομένου,προσαρμόζονταςδυναμικάτηφωτεινότητα,τηναντίθεση,τοχρώμακαιτηνευκρίνειασεπραγματικόχρόνο.Είτεεργάζεστεμεεφαρμογέςκειμένου,είτεπροβάλλετεεικόνεςήπαρακολουθείτεβίντεο,τοPhilipsSmartImageπαρέχειμοναδικήβέλτιστηαπόδοσηοθόνης.

Γιατίτοχρειάζομαι; Θέλετεμιαοθόνηηοποίαπροσφέρειβέλτιστηπροβολήγιαόλουςτουςαγαπημένουςσαςτύπουςπεριεχομένου,,τολογισμικόSmartImageπροσαρμόζειδυναμικάτηφωτεινότητα,τηναντίθεση,τοχρώμακαιτηνευκρίνειασεπραγματικόχρόνοώστεναβελτιώσειτηνοπτικήσαςαπόλαυσηαπότηνοθόνη.

Πώςλειτουργεί;ΤοSmartImageείναιμιααποκλειστική,κορυφαίατεχνολογίατηςPhilipsηοποίααναλύειτοπεριεχόμενοπουεμφανίζεταιστηνοθόνησας.Ανάλογαμετοσενάριοπουεπιλέγετε,τοSmartImageενισχύειδυναμικάτηναντίθεση,τονκορεσμότωνχρωμάτωνκαιτηνευκρίνειατωνεικόνωνγιαναβελτιώσετεταπεριεχόμεναπουπροβάλλονται-όλααυτάγίνονταισεπραγματικόχρόνομετοπάτημαενόςκαιμόνοκουμπιού.

ΠώςθαενεργοποιήσωτοSmartImage;

1. ΚάντεεναλλαγήστααριστεράγιαναξεκινήσειτοSmartImageστηνεμφάνισηεπίτηςοθόνης.

2. ΚάντεεναλλαγήπροςταπάνωήπροςτακάτωγιαναεπιλέξετεμεταξύFPS,Racing(Αγώνες),RTS,Game1(Παίκτης1),Game2(Παίκτης2),LowBlueMode(Λειτουργίαχαμηλούμπλε),ΕύκοληΑνάγνωσηκαιOff(Απενεργ).

3. ΤοSmartImageπουεμφανίζεταιστηνοθόνητουθαπαραμείνειενεργόγια5δευτερόλεπταήμπορείτενακάνετεεναλλαγήπροςταΣωστάγιαεπιβεβαίωση.

Υπάρχουνπολλέςεπιλογές:FPS,Racing(Αγώνες),RTS,Game1(Παίκτης1),Game2(Παίκτης2),LowBlueMode(Λειτουργίαχαμηλούμπλε),ΕύκοληΑνάγνωσηκαιOff(Απενεργ).

Page 16: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

14

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

• FPS:ΓιαναπαίξετεπαιχνίδιαFPS.Βελτιώνειτιςλεπτομέρειεςτουμαύρουεπιπέδουσκούρουθέματος.

• Racing(Αγώνας):Γιαναπαίξετεπαιχνίδιααγώνων.Παρέχειπιογρήγοροχρόνοαπόκρισηςκαιυψηλόκορεσμόχρώματος.

• RTS:ΓιαπαιχνίδιαRTS,μπορείνατονιστείένατμήμαεπιλεγμένοαπότονχρήστηγιαπαιχνίδιαRTS(μέσωτουSmartFrame).Ηποιότηταεικόναςμπορείναπροσαρμοστείγιατοτονισμένοτμήμα.

• Gamer1(Παίχτης1):ΟιρυθμίσειςπροτίμησηςτουχρήστηαποθηκεύονταιωςGamer1(Παίχτης1).

• Gamer2(Παίχτης2):ΟιρυθμίσειςπροτίμησηςτουχρήστηαποθηκεύονταιωςGamer2(Παίχτης2).

• LowBlueMode(Λειτουργίαχαμηλούμπλε):ΗλειτουργίαLowBlue(χαμηλούμπλε)γιαεργασίαμεπροστασίατωνματιών.Έρευνεςέχουνδείξειότιόπωςηυπεριώδηςακτινοβολίαμπορείναπροκαλέσειβλάβησταμάτια,έτσικαιηακτινοβολίαχαμηλούμήκουςκύματοςμπλεφωτόςαπόλυχνίεςLEDμπορείναπροκαλέσειβλάβησταμάτιακαιναεπηρεάσειτηνόρασημετηνπάροδοτουχρόνου.ΗλειτουργίαLowBlueτηςPhilipsέχειδημιουργηθείγιατηνπροστασίατηςυγείαςτωνχρηστώνκαιχρησιμοποιείμιαέξυπνητεχνολογίαλογισμικούγιατημείωσητηςεπιβλαβούςακτινοβολίαςχαμηλούμήκουςκύματοςμπλεφωτός.

• EasyRead(ΕύκοληΑνάγνωση):ΣυμβάλλειστηβελτίωσητηςεφαρμογήςπουβασίζεταιστηνανάγνωσηκειμένωνόπωςPDFebooks.Χρησιμοποιώνταςέναειδικόαλγόριθμοοοποίοςαυξάνειτηναντίθεσηκαιτηνοριακήοξύτητατουπεριεχομένουκειμένου,ηοθόνηβελτιστοποιείταιγιαμίαανάγνωσηχωρίςάγχοςπροσαρμόζονταςτηνφωτεινότητα,τηναντίθεσηκαιτηθερμοκρασίαχρώματοςτηςοθόνης.

• Off(Απενεργ.):ΔενεφαρμόζεταικαμίαβελτιστοποίησηαπότοSmartImage.

Page 17: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

15

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

3.2SmartContrast

Τιείναι;ΜιαμοναδικήτεχνολογίαπουαναλύειδυναμικάτοπροβαλλόμενοπεριεχόμενοκαιβελτιστοποιείαυτόματατηναναλογίααντίθεσηςτηςοθόνηςLCDγιαμέγιστηοπτικήκαθαρότητακαιαπόλαυση,αυξάνειτοφωτισμόφόντουγιακαθαρότερες,ευκρινέστερεςκαιφωτεινότερεςεικόνεςήμειώνειτοφωτισμόφόντουγιακαθαρήπροβολήτηςεικόναςότανείναισκοτεινότοφόντο.

Γιατίτοχρειάζομαι;Θέλετετηνκαλύτερηδυνατήδιαύγειαεικόναςκαιοπτικήάνεσηγιακάθετύποπεριεχομένου.ΤοSmartContrastελέγχειδυναμικάτηναντίθεσηκαιπροσαρμόζειτονοπίσθιοφωτισμόγιακαθαρές,ευκρινείς,φωτεινέςεικόνεςκατάτηδιάρκειατωνπαιχνιδιώνκαιτωνβίντεοήγιακαθαρό,ευανάγνωστοκείμενοκατάτηδιάρκειατηςεργασίαςσας.Μειώνονταςτηνκατανάλωσηρεύματοςτηςοθόνηςσας,εξοικονομείτεαπότοκόστοςενέργειαςκαιαυξάνετετηδιάρκειαζωήςτηςοθόνηςσας.

Πώςλειτουργεί;ΌτανενεργοποιείτετοSmartContrast,θααναλύσειτοπεριεχόμενοπουπροβάλλετεσεπραγματικόχρόνογιαναρυθμίσειταχρώματακαιτηνέντασητουοπίσθιουφωτισμού.Ηλειτουργίααυτήθαενισχύσειδυναμικάτηναντίθεσηγιακαλύτερηεμπειρίαδιασκέδασης,ότανπαρακολουθείτεβίντεοήπαίζετεπαιχνίδια.

3.3 Adaptive Sync

Adaptive Sync

Το gaming στον υπολογιστή δεν συνιστούσε ποτέ μια τέλεια εμπειρία, καθώς οι GPU και οι οθόνες ενημερώνονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Μερικές φορές μια GPU μπορεί να εμφανίσει πολλές νέες εικόνες κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης της οθόνης και η οθόνη να εμφανίσει τμήματα της κάθε εικόνας ως ενιαία εικόνα. Αυτό ονομάζεται "σπάσιμο εικόνας" (tearing). Οι παίκτες μπορούν να διορθώσουν το "σπάσιμο" με μια λειτουργία που ονομάζεται "v-sync" αλλά η εικόνα μπορεί να είναι ασταθής, καθώς η GPU αναμένει ενημέρωση από την οθόνη πριν στείλει νέες εικόνες.

Με τη λειτουργία v-sync η ανταπόκριση του ποντικιού και τα συνολικά καρέ ανά δευτερόλεπτο μειώνονται. Η τεχνολογία AMD Adaptive Sync εξαλείφει όλα αυτά τα προβλήματα επιτρέποντας στη GPU να ενημερώνει την οθόνη τη στιγμή που είναι έτοιμη μια εικόνα, προσφέροντας στους παίκτες απίστευτα ομαλά παιχνίδια, με εξαιρετική απόκριση και χωρίς σπασίματα.

Παρέχεται με την συμβατή κάρτα γραφικών.

■■ Σύστημαλειτουργίας• Windows10/8.1/8/7■■ Κάρταγραφικών:R9290/300Series&R7260Series• AMDRadeonR9300Series• AMDRadeonR9FuryX• AMDRadeonR9360• AMDRadeonR7360• AMDRadeonR9295X2• AMDRadeonR9290X• AMDRadeonR9290• AMDRadeonR9285

Page 18: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

16

3. Βελτιστοποίηση εικόνας

• AMDRadeonR7260X• AMDRadeonR7260■■ ProcessorA-SeriesDesktopandMobilityAPUs• AMDA10-7890K• AMDA10-7870K• AMDA10-7850K• AMDA10-7800• AMDA10-7700K• AMDA8-7670K• AMDA8-7650K• AMDA8-7600• AMDA6-7400K

Page 19: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

17

4. Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΕικόνα/ΟθόνηΤύποςΟθόνηςΜόνιτορ IPSτεχνολογίαΟπίσθιοςφωτισμός ΣύστημαW-LEDΜέγεθοςΠίνακα 34”Πλ(86,36εκ)ΑναλογίαΕικόνας 21:9Ύψοςπίξελ 0,2325x0,2325χιλ.Λόγοςαντίθεσης(τυπ.) 1000:1Βέλτιστηανάλυση [email protected]ΓωνίαΘέασης 178°(Ορ.)/178°(Κάθ.)@Λ/Α>10(τυπ.)Ενίσχυσηεικόνας SmartImageΧωρίςτρεμούλιασμαεικόνας ΝΑΙ

Χρώματαοθόνης 16.7MΚάθετοςΡυθμόςΑνανέωσης 48Hz-75Hz

Οριζόντιασυχνότητα 30kHz-120kHzsRGB ΝΑΙΛειτουργίαχαμηλούμπλε ΝΑΙΕύκοληΑνάγνωση ΝΑΙΣυνδεσιμότηταΕίσοδοςσήματος HDMI2,0x2,DisplayPort1.2x1ηφιακό)Είσοδος/έξοδοςήχου Είσοδοςήχου/ΥποδοχήακουστικώνΣήμαΕισόδου Ξεχωριστόςσυγχ.ΆνεσηMultiView PIP/PBPmode,2xσυσκευέςΕνσωματωμένο ηχείο 3Wx2

Γλώσσεςεμφάνισηςστηνοθόνη

Αγγλικά,Γερμανικά,Ισπανικά,Ελληνικά,Γαλλικά,Ιταλικά,Ουγγρικά,Ολλανδικά,Πορτογαλικά,ΠορτογαλικάΒραζιλίας,Πολωνικά,Ρωσικά,Σουηδικά,Φινλανδικά,Τουρκικά,Τσεχικά,Ουκρανικά,ΑπλοποιημέναΚινεζικά,ΠαραδοσιακάΚινεζικά,Ιαπωνικά,Κορεατικά

Λοιπέςανέσεις ΚλειδαριάKensington,OτήριξηVESA(100x100mm)ΣυμβατότηταμελειτουργίαΤοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας(Plug&Play)

DDC/CI,MacOSX,sRGB,Windows10/8.1/8/7

ΒάσηΚλίση -5°/+20°Ρύθμισηύψους 100mm

Page 20: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

18

4. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ισχύς

ΚατανάλωσηΤάσηεισόδουACστα100VAC,50Hz

ΤάσηεισόδουACστα115VAC,60Hz

ΤάσηεισόδουACστα230VAC,50Hz

Κανονικήλειτουργία 37,8W(τυπ.) 37,7W(τυπ.) 37,6W(τυπ.)Αδρανοποίηση(Αναμονή) 0,5W 0,5W 0,5WOff(Ανενεργό) 0,3W 0,3W 0,3W

Θερμικήαπώλεια*ΤάσηεισόδουACστα100VAC,50Hz

ΤάσηεισόδουACστα115VAC,60Hz

ΤάσηεισόδουACστα230VAC,50Hz

Κανονικήλειτουργία 129,0BTU/ώρα(τυπ.)

128,7BTU/ώρα(τυπ.)

128,3BTU/ώρα(τυπ.)

Αδρανοποίηση(Αναμονή) 1,71BTU/ώρα 1,71BTU/ώρα 1,71BTU/ώραOff(Ανενεργό) 1,02BTU/ώρα 1,02BTU/ώρα 1,02BTU/ώραΕνδεικτικήλυχνίαLEDτροφοδοσίας

Λειτ.Ενεργ.:Λευκό,Λειτ.Αναμονής/Αδρανοποίησης:Λευκό(αναβοσβήνει)

Παροχήρεύματος Εξωτερικό,100-240VAC,50-60HzΔιαστάσειςΠροϊόνμετηβάση(ΠxΥxΒ) 817x491x235mmΠροϊόνχωρίςτηβάση(ΠxΥxΒ) 817x365x49mmΠροϊόνμεσυσκευασία(ΠxΥxΒ) 930x525x186mmΒάροςΠροϊόνμετηβάση 7,61kgΠροϊόνχωρίςτηβάση 5,65kgΠροϊόνμετησυσκευασία 10,23kgΣυνθήκεςλειτουργίαςΕύροςθερμοκρασίας(λειτουργία) 0°Cέως40°CΣχετικήυγρασία(λειτουργία) 20%έως80%Ατμοσφαιρικήπίεση(λειτουργία) 700έως1060hPaΕύροςθερμοκρασίας(Χωρίςλειτουργία) -20°Cέως60°CΣχετικήυγρασία(Χωρίςλειτουργία) 10%έως90%Ατμοσφαιρικήπίεση(Χωρίςλειτουργία) 500έως1060hPaΠεριβαλλοντικόκαιενεργειακόRoHS ΝΑΙΣυσκευασία 100%ανακυκλώσιμηΣυγκεκριμένεςουσίες Περίβλημα100%χωρίςPVCBFRΠερίβλημαΧρώμα ΜαύροΦινίρισμα Χαρακτηριστικό

Σημείωση

1. Αυτάταδεδομέναυπόκεινταισεαλλαγέςχωρίςπροειδοποίηση.Μεταβείτεστηδιεύθυνσηwww.philips.com/supportγιαναλάβετετηντελευταίαέκδοσητουφυλλαδίου.

Page 21: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

19

4. Τεχνικές Προδιαγραφές

4.1Ανάλυση&Προεπιλεγμένεςλειτουργίες

Μέγιστηανάλυση [email protected] Συνιστώμενηανάλυση

[email protected]

Ορ.συχν.(kHz)

Ανάλυση Κάθ.συχν.(Hz)

31.47 720x400 70.09

31.47 640x480 59.94

35.00 640x480 66.67

37.86 640x480 72.81

37.50 640x480 75.00

35.16 800x600 56.25

37.88 800x600 60.32

48.08 800x600 72.19

46.88 800x600 75.00

47.73 832x624 74.55

48.36 1024x768 60.00

56.48 1024x768 70.07

60.02 1024x768 75.03

44.77 1280x720 59.86

63.89 1280x1024 60.02

79.98 1280x1024 75.03

55.94 1440x900 59.89

65.29 1680x1050 59.95

89.48 1720x1440 59.97

67.50 1920x1080 60.00

67.17 2560x1080 59.98

44.41 3440x1440 29.99

88.82 3440x1440 59.97

Σημείωση

• Νασημειωθείότιηοθόνησαςλειτουργείκαλύτεραμετηνενδογενήανάλυση3440x1440.Γιακαλύτερηποιότηταεμφάνισης,ακολουθήστεαυτήτηνπρότασηανάλυσης.

Page 22: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

20

5. Διαχείριση ενέργειας

5. Διαχείριση ενέργειαςΕάνστονυπολογιστήσαςυπάρχεικάρταπροβολήςήεγκατεστημένολογισμικόσυμβατόμετοDPMτηςVESA,ηοθόνημπορείναμειώσειαυτόματατηνκατανάλωσητουρεύματόςτηςότανδενχρησιμοποιείται.Ανανιχνευτείκαταχώρησηαπότοπληκτρολόγιο,τοποντίκι,ήαπόάλλησυσκευήεισόδου,τομόνιτορθα"ξυπνήσει"αυτόματα.Οακόλουθοςπίνακαςεμφανίζειτηνκατανάλωσηρεύματοςκαιτησήμανσηγιααυτήτηνιδιότητααυτόματηςεξοικονόμησηςενέργειας:

ΟρισμόςδιαχείρισηςενέργειαςΛειτουργίαVESA Βίντεο Ορ.-

συγχρονισμόςΚάθ.-

συγχρονισμόςΧρησιμοποιημένη

Ισχύς ΧρώμαLED

Ενεργή Ενεργ. Ναι Ναι 37,7W(τυπ.)57,1Π(Μέγ.) Λευκό

Αδρανοποίηση Απενεργ. Όχι Όχι 0,5W Λευκό(αναβοσβήνει)

Απενεργοποίηση Απενεργ. - - 0,3W Απενεργ.

Ηπαρακάτωρύθμισηχρησιμοποιείταιγιατημέτρησητηςκατανάλωσηςρεύματοςαυτήςτηςοθόνης.

• Εγγενήςανάλυση:3440x1440• Αντίθεση:50%• Φωτεινότητα:80%• Θερμοκρασίαχρώματος:6500kμε

πλήρεςλευκόμοτίβο

ΣημείωσηΑυτάταδεδομέναυπόκεινταισεαλλαγέςχωρίςπροειδοποίηση.

Page 23: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

21

6. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

6. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

6.1ΠολιτικήελαττωμάτωνπίξελστιςεπίπεδεςοθόνεςτηςPhilips

ΗPhilipsπροσπαθείναπαρέχειπροϊόνταάριστηςποιότητας.Χρησιμοποιούμεμερικέςαπότιςπιοπροηγμένεςδιεργασίεςκατασκευήςτηςαγοράςκαιασκούμεαυστηρόέλεγχοποιότητας.Ωστόσο,ταελαττώματαπίξελήυποπίξελστιςοθόνεςTFTμόνιτορπουχρησιμοποιούνταισταμόνιτορεπίπεδηςοθόνηςείναιμερικέςφορέςαναπόφευκτα.Κανέναςκατασκευαστήςδενμπορείναεγγυηθείότιόλεςοιοθόνεςθαείναιχωρίςελαττώματαπίξελ,αλλάηPhilipsεγγυάταιότικάθεμόνιτορμεαπαράδεκτοαριθμόελαττωμάτωνθαεπισκευάζεταιήθααντικαθίσταταισύμφωναμετηνεγγύηση.Ηανακοίνωσηαυτήεξηγείτουςδιαφορετικούςτύπουςελαττωμάτωνπίξελκαιορίζειτααποδεκτάεπίπεδαελαττωμάτωνγιακάθετύπο.Γιαναδικαιούστεεπισκευήήαντικατάστασησύμφωναμετηνεγγύηση,οαριθμόςελαττωμάτωνπίξελσεμιαοθόνηTFTμόνιτορπρέπειναυπερβαίνειαυτάτααποδεκτάεπίπεδα.Παραδείγματοςχάρη,δενεπιτρέπεταιναείναιελαττωματικόπαραπάνωαπότο0,0004%τωνυποπίξελσεέναμόνιτορ.Επιπλέον,επειδήορισμένοιτύποιήσυνδυασμοίελαττωμάτωνπίξελείναιπερισσότεροαισθητοίαπόάλλους,ηPhilipsθέτειακόμηυψηλότεραπρότυπαγιααυτά.Ηπολιτικήαυτήισχύειδιεθνώς.

subpixel

pixel

ΠίξελκαιυποπίξελΈναπίξελ,ήεικονοστοιχείο,αποτελείταιαπότρίαυποπίξελσταβασικάχρώματακόκκινο,πράσινοκαιμπλε.Πολλάπίξελμαζίσυνθέτουνμιαεικόνα.Ότανόλαταυποπίξελενόςπίξελείναιαναμμένα,τατρίχρωμαυποπίξελμαζίεμφανίζονταιωςέναενιαίολευκόπίξελ.Ότανόλαείναισβηστά,τατρίχρωμαυποπίξελμαζίεμφανίζονταιωςέναενιαίομαύροπίξελ.Άλλοισυνδυασμοίαναμμένωνκαισβηστώνυποπίξελεμφανίζονταιωςενιαίαπίξελάλλωνχρωμάτων.

ΤύποιελαττωμάτωνπίξελΤαελαττώματαπίξελκαιυποπίξελεμφανίζονταιστηνοθόνημεδιάφορουςτρόπους.Υπάρχουνδύοκατηγορίεςελαττωμάτωνπίξελκαιαρκετοίτύποιελαττωμάτωνυποπίξελμέσασεκάθεκατηγορία.

ΕλαττωματικέςΦωτεινέςΚουκίδεςΟιελαττωματικέςφωτεινέςκουκίδεςεμφανίζονταιωςπίξελήυποπίξελπουείναιπάντααναμμέναή"ενεργά".Δηλαδή,μιαφωτεινήκουκίδαείναιέναυποπίξελπουξεχωρίζειστηνοθόνηότανηοθόνηεμφανίζειένασκούρομοτίβο.Υπάρχουντρίαείδηελαττωματικώνφωτεινώνκουκίδων.

Page 24: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

22

6. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

Ένααναμμένο,κόκκινο,πράσινοήμπλευποπίξελ.

Δύοπαρακείμενααναμμέναυποπίξελ:- Κόκκινο+Μπλε=Μοβ- Κόκκινο+Πράσινο=Κίτρινο- Πράσινο+Μπλε=Κυανό(Ανοιχτό

Μπλε)

Τρίαπαρακείμενααναμμέναυποπίξελ (έναάσπροπίξελ). Σημείωση

Μιακόκκινηήμπλεφωτεινήκουκίδαπρέπειναείναιπάνωαπό50τοιςεκατόφωτεινότερηαπότιςγειτονικέςκουκίδες,ενώμιαπράσινηφωτεινήκουκίδαείναι30τοιςεκατόφωτεινότερηαπότιςγειτονικέςκουκίδες.

ΕλαττωματικέςΜαύρεςΚουκίδεςΟιελαττωματικέςμαύρεςκουκίδεςεμφανίζονταιωςπίξελήυποπίξελπουείναιπάντασκούραή"σβηστά".Δηλαδή,μιασκούρακουκίδαείναιέναυποπίξελπουξεχωρίζειστηνοθόνηότανηοθόνηεμφανίζειέναανοιχτόχρωμομοτίβο.Υπάρχουντρίαείδηελαττωματικώνμαύρωνκουκίδων.

ΕγγύτηταελαττωμάτωνπίξελΕπειδήταελαττώματαπίξελκαιυποπίξελτουίδιουτύπουπουείναικοντάτοέναστοάλλοπιθανόνναείναιπερισσότεροαισθητά,ηPhilipsκαθορίζειεπίσηςτιςαποδεκτέςαποκλίσειςγιαταελαττώματαεγγύτηταςπίξελ.

ΑποδεκτέςαποκλίσειςελαττωμάτωνπίξελΓιαναδικαιούστεεπισκευήήαντικατάστασηλόγωελαττωμάτωνπίξελκατάτηνπερίοδοτηςεγγύησης,ηοθόνηTFTενόςμόνιτορεπίπεδηςοθόνηςPhilipsπρέπειναέχειελαττώματαπίξελήυποπίξελπουυπερβαίνουντιςαποδεκτέςαποκλίσειςπουσημειώνονταιστουςπαρακάτωπίνακες.

Page 25: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

23

6. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣΦΩΤΕΙΝΕΣΚΟΥΚΙΔΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΕΠΙΠΕΔΟ1αναμμένουποπίξελ 2ήλιγότερα2γειτονικάαναμμέναυποπίξελ 1ήλιγότερα3γειτονικάαναμμέναυποπίξελ(έναλευκόπίξελ) 0ήλιγότεραΑπόστασηανάμεσασεδυοελαττωματικέςφωτεινέςκουκίδες* >15mmΣύνολοελαττωματικώνφωτεινώνκουκίδωνπαντόςτύπου 3ήλιγότερα

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣΜΑΥΡΕΣΚΟΥΚΙΔΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΕΠΙΠΕΔΟ1σκούρουποπίξελ 5ήλιγότερα2γειτονικάσκούραυποπίξελ 2ήλιγότερα3γειτονικάσκούραυποπίξελ 1ήλιγότεραΑπόστασηανάμεσασεδύοελαττωματικέςμαύρεςκουκίδες* >15mmΣύνολοελαττωματικώνμαύρωνκουκίδωνπαντόςτύπου 5ήλιγότερα

ΣΥΝΟΛΟΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝΚΟΥΚΙΔΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΕΠΙΠΕΔΟΣύνολοελαττωματικώνφωτεινώνήμαύρωνκουκίδωνπαντόςτύπου 5ήλιγότερα

Σημείωση1ή2γειτονικάελαττωματικάυποπίξελ=1ελαττωματικήκουκίδα

Page 26: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

24

6. Εξυπηρέτηση και εγγύηση πελάτη

6.2Εξυπηρέτηση&ΕγγύησηΠελάτηΓιαπληροφορίεςσχετικάμετιςκαλύψειςτηςεγγύησηςκαιπρόσθετεςαπαιτήσειςυποστήριξηςπουισχύουνστηνπεριοχήσας,επισκεφτείτετονιστότοπογιαλεπτομερήστοιχείαήεπικοινωνήστεμετοτοπικόκέντροεξυπηρέτησηςπελατώντηςPhilips.

ΓιατηνΠερίοδοεγγύησηςπαρακαλώανατρέξτεστηΔήλωσηεγγύησηςστοΕγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριών.

Γιαεπέκτασηεγγύησης,ανθέλετεναεπεκτείνετετηνπερίοδοτηςγενικήςεγγύησης,παρέχεταιέναπακέτοσέρβιςεκτόςεγγύησηςμέσωτουΠιστοποιημένουΚέντρουΣέρβις.

Ανθέλετενακάνετεχρήσηαυτήςτηςυπηρεσίας,βεβαιωθείτεότιέχετεαγοράσειτηνυπηρεσίαμέσασε30ημερολογιακέςημέρεςαπότηναρχικήημερομηνίααγοράς.Κατάτηδιάρκειατηςεκτεταμένηςπεριόδουτηςεγγύησης,ηυπηρεσίαπεριλαμβάνειπαραλαβή,επισκευήκαιεπιστροφή,ωστόσοοχρήστηςθαείναιυπεύθυνοςγιαόλατακόστη.

ΑνοΠιστοποιημένοςΣυνεργάτηςΣέρβιςδενμπορείναπραγματοποιήσειτιςαπαιτούμενεςεπισκευέςμέσαστοπαρεχόμενοεκτεταμένοπακέτοσέρβις,θαβρούμεεναλλακτικέςλύσειςγιαεσάς,σταπλαίσιατηςεκτεταμένηςπεριόδουσέρβιςπουαγοράσατε.

ΓιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπικοινωνήστεμετοΚέντροεξυπηρέτησηςπελατώντηςPhilipsήμετοτοπικόκέντροεπικοινωνίας(μετοναριθμόεξυπηρέτησηςκαταναλωτών).

ΟαριθμόςκέντρουεξυπηρέτησηςπελατώνPhilipsαναφέρεταιπαρακάτω.

Τοπικήτυπικήπερίοδοςεγγύησης

Εκτεταμένηπερίοδοςεγγύησης Συνολικήπερίοδοςεγγύησης

Ανάλογαμετηνπεριοχή +1έτος Τοπικήτυπικήπερίοδοςεγγύησης+1

+2έτη Τοπικήτυπικήπερίοδοςεγγύησης+2

+3έτη Τοπικήτυπικήπερίοδοςεγγύησης+3

**Απαιτούνταιαπόδειξηαρχικήςαγοράςκαιεκτεταμένηςπεριόδουεγγύησης.

ΣημείωσηΑνατρέξτεστοεγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριώνγιατηγραμμήτοπικήςεξυπηρέτησης,πουδιατίθεταιστησελίδαυποστήριξηςτουιστότοπουτηςPhilips.

Page 27: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

25

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

7.1ΑντιμετώπισηπροβλημάτωνΣτησελίδααυτήαναφέρονταιπροβλήματαταοποίαμπορούνναδιορθωθούναπόκάποιονχρήστη.Αντοπρόβλημαπαραμένειαφούδοκιμάσετεαυτέςτιςλύσεις,επικοινωνήστεμεέναναντιπρόσωποτεχνικήςεξυπηρέτησηςπελατώντηςPhilips.

ΣυνήθηπροβλήματαΔενυπάρχειεικόνα(ΗλυχνίαLEDτροφοδοσίαςδενανάβει)• Σιγουρευτείτεότιτοκαλώδιορεύματος

είναισυνδεδεμένοστηνπρίζακαιστηνπίσωπλευράτηςοθόνης.

• ΑρχικάβεβαιωθείτεότιτοκουμπίλειτουργίαςστηνπίσωπλευράτηςοθόνηςείναιστηθέσηOFFκαι,στησυνέχεια,θέστετοστηθέσηON.

Δενυπάρχειεικόνα(ΗλυχνίαLEDτροφοδοσίαςείναιλευκή)• Σιγουρευτείτεότιουπολογιστήςείναι

ενεργοποιημένος.• Σιγουρευτείτεότιτοκαλώδιοσήματος

είναισωστάσυνδεδεμένοστονυπολογιστή.

• Σιγουρευτείτεότιτοκαλώδιοτηςοθόνηςδενέχειλυγισμένεςακίδεςστηνπλευράσύνδεσης.Ανέχει,επισκευάστεήαντικαταστήστετοκαλώδιο.

• ΜπορείναείναιενεργοποιημένηηιδιότηταΕξοικονόμησηςΕνέργειας

Στηνοθόνηεμφανίζεται

• Σιγουρευτείτεότιτοκαλώδιοτηςοθόνηςείναισωστάσυνδεδεμένοστονυπολογιστή.(ΑνατρέξτεεπίσηςστονΟδηγόΓρήγορηςΈναρξης).

• Ελέγξτεαντοκαλώδιοτηςοθόνηςέχειλυγισμένεςακίδες.

• Σιγουρευτείτεότιουπολογιστήςείναιενεργοποιημένος.

Ορατάσημάδιακαπνούήσπινθήρες• Μηνπραγματοποιείτεκανέναβήμα

αντιμετώπισηςπροβλημάτων• Αποσυνδέστετηνοθόνηαπότηνπηγή

τροφοδοσίαςαμέσωςγιαασφάλεια• Επικοινωνήστεαμέσωςμετον

αντιπρόσωποεξυπηρέτησηςπελατώντηςPhilips.

Προβλήματααπεικόνισης

Ηεικόναδονείταιστηνοθόνη• Ελέγξτεαντοκαλώδιοσήματοςείναι

συνδεδεμένοσωστάστηνκάρταγραφικώνήτονΗ/Υ.

Ηεικόναεμφανίζεταιθολή,ασαφήςήπολύσκοτεινή• Ρυθμίστετηναντίθεσηκαιτη

φωτεινότητααπότηνεμφάνισηεπίτηςοθόνης.

Μετάτηναπενεργοποίηση,παραμένειμια"μετα-εικόνα",μια"καμένηεικόνα"ήμια"εικόνα-φάντασμα".• Ηαδιάλειπτηεμφάνισηακίνητων

ήστατικώνεικόνωνγιαεκτεταμένηχρονικήπερίοδομπορείναπροκαλέσει"κάψιμο"τηςεικόνας,πουείναιεπίσηςγνωστόκαιως"μετα-εικόνα"ή"εικόνα-φάντασμα",στηνοθόνησας.Το"Κάψιμο",η"μετα-εικόνα"ήη"εικόνα-φάντασμα",είναιέναευρέωςδιαδεδομένοφαινόμενοστηντεχνολογίαοθόνηςLCD.Στιςπερισσότερεςπεριπτώσειςη"καμένηεικόνα",ή"μετα-εικόνα"ή"εικόνα-φάντασμα"θαεξαφανιστείβαθμιαίασεέναχρονικόδιάστημαμετάτηναπενεργοποίησητηςοθόνης.

Page 28: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

26

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

• Ενεργοποιείτεπάνταένακινούμενοπρόγραμμαπροστασίαςτηςοθόνηςόταναφήνετετηνοθόνηχωρίςεπιτήρηση.

• ΕνεργοποιείτεπάνταμιαεφαρμογήπεριοδικήςανανέωσηςτηςοθόνηςανηLCDοθόνησαςθαπροβάλλειστατικόπεριεχόμενοπουδεναλλάζει.

• Αδυναμίαενεργοποίησηςπροστασίαςοθόνηςήμίαςεφαρμογήςπεριοδικήςανανέωσηςοθόνηςενδέχεταιναοδηγήσεισεσοβαράσυμπτώματα"καψίματος"ή"μετα-εικόνας"ή"εικόνας-φαντάσματος"πουδεθαεξαφανιστούνκαιδενμπορούνναεπιδιορθωθούν.Ηζημίαπουαναφέρεταιπαραπάνωδενκαλύπτεταιαπότηνεγγύησήσας.

Ηεικόναεμφανίζεταιπαραμορφωμένη.Τοκείμενοείναιασαφέςήθαμπό.• Ρυθμίστετηνανάλυσητηςοθόνης

τουΗ/Υστηνίδιαλειτουργίαμετησυνιστώμενηενδογενήανάλυσηοθόνης.

Στηνοθόνηεμφανίζονταιπράσινες,μπλε,σκοτεινέςκαιλευκέςκουκίδες• Οιυπολειπόμενεςκουκίδεςείναι

σύνηθεςχαρακτηριστικότωνυγρώνκρυστάλλωνπουχρησιμοποιούνταισήμεραστηντεχνολογία.Ανατρέξτεστηνπολιτικήπίξελγιαπερισσότερεςλεπτομέρειες.

*Ηλυχνία"ενεργοποίησης"είναιπολύδυνατήκαιείναιενοχλητική• Μπορείτεναρυθμίσετετηλυχνία

"ενεργοποίησης"χρησιμοποιώνταςτηρύθμισητηςλυχνίαςLEDαπότηνεπιλογήSetup(Εγκατάσταση)στιςβασικέςεπιλογέςτουOSD.

Γιαπεραιτέρωβοήθεια,ανατρέξτεσταΣτοιχείαεπικοινωνίαςσέρβιςπουαπαριθμούνταιστοΕγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριώνκαιεπικοινωνήστεμετοναντιπρόσωπουποστήριξηςπελατώνPhilips.*Ηλειτουργικότηταενδέχεταιναδιαφέρειανάλογαμετομοντέλοοθόνης.

Πρόβλημαήχου

Χωρίςήχο• Ελέγξτεεάντοκαλώδιοήχουείναι

σωστάσυνδεδεμένοστονΗ/Υκαιτηνοθόνη.

• Βεβαιωθείτεότιοήχοςδενέχειτεθείσεσίγαση.Πατήστεστο«Menu»(Μενού)τουOSD,επιλέξτε«Audio»(Ήχος)καικατόπιν«Mute»(Σίγαση).Ελέγξτετοστηθέση«Off»(Απενεργοποίηση).

• Πατήστε«Volume»(Ένταση)στοβασικόχειριστήριοOSDγιαναρυθμίσετετηνένταση.

Page 29: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

27

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

7.2ΓενικέςΣυνήθειςΕρωτήσεις

ΕΡ1: Κατάτηνεγκατάστασητηςοθόνηςμουτιθαπρέπεινακάνωεάνεμφανιστείστηνοθόνητομήνυμα"Δενείναιδυνατήηπροβολήαυτήςτηςλειτουργίαςβίντεο";

Απ.: Συνιστώμενηανάλυσηγιααυτήτηνοθόνη:3440x1440.

• Αποσυνδέστεόλατακαλώδια,στησυνέχειασυνδέστετονΗ/Υσαςστηνοθόνηπουχρησιμοποιούσατεπροηγουμένως.

• ΣτομενούΈναρξητωνWindows,επιλέξτεΡυθμίσεις/Πίνακαςελέγχου.ΣτοπαράθυροΠίνακαςελέγχου,επιλέξτετοεικονίδιοΟθόνη.ΣτοΠίνακαςελέγχουτηςΟθόνης,επιλέξτετηνκαρτέλα"Ρυθμίσεις".Στηνκαρτέλαρυθμίσεων,στοπλαίσιομετηνετικέτα"περιοχήεμφάνισης",μετακινήστετορυθμιστικόστα3440x1440pixels.

• Ανοίξτετο"Πρόσθετεςιδιότητες"καιρυθμίστετοΡυθμόςανανέωσηςστα60Hz,στησυνέχειακάντεκλικστοOK.

• Κάντεεπανεκκίνησητουυπολογιστήκαιεπαναλάβετεταβήματα2και3γιαναεπαληθεύσετεότιοΗ/Υέχειρυθμιστείσε3440x1440.

• Κλείστετονυπολογιστή,αποσυνδέστετηνπαλιάοθόνηκαισυνδέστεξανάτηνοθόνηLCDPhilips.

• ΕνεργοποιήστετηνοθόνησαςκαιστησυνέχειατονΗ/Υσας.

ΕΡ2: Τιείναιτααρχεία.infκαι.icmστοCD-ROM;Πώςναεγκαταστήσωταπρογράμματαοδήγησης(.infκαι.icm);

Απ.: Είναιτααρχείατωνπρογραμμάτωνοδήγησηςγιατηνοθόνησας.Ακολουθήστετιςοδηγίεςστοεγχειρίδιοχρήστηγιαναεγκαταστήσετεταπρογράμματαοδήγησης.Ουπολογιστήςσαςίσωςνα

σαςζητήσειταπρογράμματαοδήγησηςτηςοθόνης(αρχεία.infκαι.icm)ήέναδίσκοπουταπεριέχειότανεγκαθιστάτετηνοθόνηγιαπρώτηφορά.ΑκολουθήστετιςοδηγίεςγιαναεισάγετετοσυνοδευτικόCD-ROMπουπεριλαμβάνεταιστησυσκευασία.Ταπρογράμματαοδήγησηςτηςοθόνης(αρχεία.infκαι.icm)θαεγκατασταθούναυτόματα.

ΕΡ3: Πώςναπροσαρμόσωτηνανάλυση;

Απ.: Τοπρόγραμμαοδήγησηςτηςκάρταςβίντεο/γραφικώνκαιηοθόνηκαθορίζουνμαζίτιςδιαθέσιμεςαναλύσεις.ΜπορείτεναεπιλέξετετηνανάλυσηπουεπιθυμείτεαπότονΠίνακαΕλέγχουτωνWindows®στηνεπιλογή"Ιδιότητεςοθόνης".

ΕΡ4: ΤιθασυμβείανχαθώαλλάζονταςτιςρυθμίσειςτηςοθόνηςμέσωτουμενούOSD;

Απ.: Απλώςπατήστετοκουμπί,στησυνέχειαπατήστε γιαναεπιλέξετε“Ρύθμιση”,πατήστε γιαναεισέλθετεστιςρυθμίσειςκαιεπιλέξτε‘Επαναφορά’γιαεπαναφοράόλωντωναρχικώνεργοστασιακώνρυθμίσεων.

ΕΡ5: ΕίναιηοθόνηLCDανθεκτικήστιςγρατζουνιές;

Απ.: Γενικάσυνιστάταιναμηνγίνεταιηεπιφάνειατηςοθόνηςαντικείμενοισχυρώνκραδασμώνκαιναπροστατεύεταιαπόαιχμηράήαμβλείααντικείμενα.Ότανχειρίζεστετηνοθόνη,σιγουρευτείτεότιδενασκείταιπίεσηήδύναμηστηνεπιφάνειατηςοθόνης.Αυτόμπορείναεπηρεάσειτιςπροϋποθέσειςτηςεγγύησήςσας.

Page 30: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

28

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

ΕΡ.6: ΠώςπρέπεινακαθαρίζωτηνεπιφάνειατηςοθόνηςLCD;

Απ.: Γιασύνηθεςκαθάρισμα,χρησιμοποιήστεένακαθαρό,απαλόπανί.Γιαέντονοκαθάρισμα,χρησιμοποιήστεισοπροπυλικήαλκοόλη.Μηνχρησιμοποιείτεάλλαδιαλυτικάόπωςαιθυλικήαλκοόλη,ακετόνη,εξάνιο,κλπ.

ΕΡ.7: Μπορώνααλλάξωτιςρυθμίσειςχρωμάτωντηςοθόνηςμου;

Απ.: Ναι,μπορείτενααλλάξετετιςρυθμίσειςχρωμάτωνμέσωτωνχειριστηρίωντουOSDσύμφωναμετιςπαρακάτωδιαδικασίες,

• Πατήστετο γιαναπροβληθείτομενούOSD(Εμφάνισηεπίτηςοθόνης)

• Πατήστε γιαναεπιλέξετετηνεπιλογή"Χρώμα"κατόπινπατήστε

γιαεισάγετετηρύθμισητουχρώματος,υπάρχουντρειςρυθμίσειςόπωςπαρακάτω.1. Θερμοκρασίαχρώματος:Μετις

ρυθμίσειςστοεύροςτων6500Kηοθόνηεμφανίζεται"θερμήμεκόκκινο-λευκόχρωματικότόνο",ενώμεθερμοκρασία9300Kηοθόνηεμφανίζεται"ψυχρή,μεμπλε-λευκόχρωματικότόνο".

2. sRGB:Πρόκειταιγιαμιατυπικήρύθμισηγιατηδιασφάλισητηςσωστήςανταλλαγήςχρωμάτωνμεταξύδιαφορετικώνσυσκευών(π.χ.ψηφιακέςκάμερες,οθόνες,εκτυπωτές,σαρωτές,κλπ.)

3. Καθορισμόςαπότοχρήστη:Οχρήστηςμπορείναεπιλέξειτιςρυθμίσειςχρωμάτωντηςδικήςτουεπιλογήςπροσαρμόζονταςτοκόκκινο,τοπράσινοκαιτομπλεχρώμα.

ΣημείωσηΜέτρησητουχρώματοςτουφωτόςπουακτινοβολείταιαπόένααντικείμενοόταναυτόθερμαίνεται.Ημέτρησηαυτήεκφράζεταισεόρουςαπόλυτηςκλίμακας(βαθμοίΚέλβιν).ΟιχαμηλότερεςθερμοκρασίεςΚέλβινόπωςη2004Kείναικόκκινες,οιυψηλότερεςθερμοκρασίεςόπωςη9300Kείναιμπλε.Ηουδέτερηθερμοκρασίαείναιλευκή,στους6504K.

ΕΡ.8: ΜπορώνασυνδέσωτηνοθόνηLCDσεοποιονδήποτεΗ/Υ,σταθμόεργασίαςήυπολογιστήMac;

Απ.: Ναι.ΌλεςοιοθόνεςLCDPhilipsείναιπλήρωςσυμβατέςμετουςσυνήθειςΗ/Υ,υπολογιστέςMacκαισταθμούςεργασίας.ΊσωςναχρειαστείτεένανπροσαρμογέακαλωδίουγιανασυνδέσετετηνοθόνηστοσύστημαMacσας.ΕπικοινωνήστεμετοναντιπρόσωποπωλήσεωντηςPhilipsγιαπερισσότερεςπληροφορίες.

ΕΡ.9: ΔιαθέτουνοιοθόνεςLCDPhilipsτηδυνατότηταPlug-and-Play(τοποθέτησης-και-άμεσης-λειτουργίας);

Απ.: Ναι,οιοθόνεςέχουνδυνατότηταPlug-and-Play(τοποθέτησης-και-άμεσης-λειτουργίας)γιαταλειτουργικάσυστήματαWindows10/8.1/8/7,MacOSX.

Page 31: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

29

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων & συνήθεις ερωτήσεις

ΕΡ.10:Τιείναιτο"Πάγωματηςεικόνας"ήτο"Κάψιμοτηςεικόνας"ήη"Μετα-εικόνα"ήη"Εικόνα-φάντασμα"στιςοθόνεςLCD;

Απ.: Ηαδιάλειπτηεμφάνισηακίνητωνήστατικώνεικόνωνγιαεκτεταμένηχρονικήπερίοδομπορείναπροκαλέσει"κάψιμο"τηςεικόνας,πουείναιεπίσηςγνωστόκαιως"μετα-εικόνα"ή"εικόνα-φάντασμα",στηνοθόνησας.Το"Κάψιμο",η"μετα-εικόνα"ήη"εικόνα-φάντασμα",είναιέναευρέωςδιαδεδομένοφαινόμενοστηντεχνολογίαοθόνηςLCD.Στιςπερισσότερεςπεριπτώσειςη"καμένηεικόνα",ή"μετα-εικόνα"ή"εικόνα-φάντασμα"θαεξαφανιστείβαθμιαίασεέναχρονικόδιάστημαμετάτηναπενεργοποίησητηςοθόνης. Ενεργοποιείτεπάνταένακινούμενοπρόγραμμαπροστασίαςτηςοθόνηςόταναφήνετετηνοθόνηχωρίςεπιτήρηση. ΕνεργοποιείτεπάνταμιαεφαρμογήπεριοδικήςανανέωσηςτηςοθόνηςανηLCDοθόνησαςθαπροβάλλειστατικόπεριεχόμενοπουδεναλλάζει.

ΠροειδοποίησηΣοβαράσυμπτώματα"καψίματοςεικόνας"ή"μετα-εικόνας"ή"εικόνας-φαντάσματος"δενεξαφανίζονταικαιδενείναιδυνατήηεπιδιόρθωσήτους.Ηζημίαπουαναφέρεταιπαραπάνωδενκαλύπτεταιαπότηνεγγύησήσας.

ΕΡ.11: Γιατίστηνοθόνημουδενεμφανίζεταιευκρινέςκείμενοκαιεμφανίζονταιακανόνιστοιχαρακτήρες;

Απ.: ΗοθόνηLCDλειτουργείκαλύτεραστηνενδογενήτηςανάλυση3440x1440.Γιακαλύτερηεμφάνιση,ναχρησιμοποιείτεαυτήντηνανάλυση.

ΕΡ12: Πώςμπορώναξεκλειδώσω/κλειδώσωτοπλήκτροσυντόμευσης;

Απ.: Πιέστετο για10δευτερόλεπταγιαναξεκλειδώσετε/κλειδώσετετοπλήκτροσυντόμευσης.Μεαυτήτηνενέργεια,στηνοθόνησαςαναδύεταιηοδηγία"Προσοχή",ενημερώνονταςγιατηνκατάστασηξεκλειδώματος/κλειδώματοςόπωςφαίνεταιστιςπαρακάτωεικόνες.

ΕΡ13:ΠούμπορώναβρώτοΕγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριώνπουαναφέρεταιστοEDFU;

Απ.: ΜπορείτενακατεβάσετετοΕγχειρίδιοσημαντικώνπληροφοριώνστηνιστοσελίδαυποστήριξηςτηςPhilips.

Page 32: ˆ - download.p4c.philips.com · την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, πολύ δυνατά φώτα και μακριά από φούρνους ή άλλη πηγή

2020©TOPVictoryInvestmentLtd.Μεεπιφύλαξηκάθεδικαιώματος.

ΑυτότοπροϊόνέχεικατασκευαστείαπόκαιπωλείταιυπότηνευθύνητηςTopVictoryInvestmentsLtd.,καιηTopVictoryInvestmentsLtd.είναιοεγγυητήςσεσχέσημεαυτότοπροϊόν.ΗPhilipsκαιηPhilipsShieldEmblemείναικαταχωρημένασήματατηςKoninklijkePhilipsN.V.καιχρησιμοποιούνταιβάσηαδείας.

Οιπροδιαγραφέςυπόκεινταισεαλλαγήχωρίςπροειδοποίηση

Έκδοση:M2345EEE1T