ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ...

72
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθάνατος 11/1/2012 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ.Πρ.: 726 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Αθάνατος Γωνιάς 74100 Ρέθυμνο Πληροφορίες: Μακρυλάκη Καλλιόπη ΤΗΛ: 2831341903 2831341910 ΦΑΞ: 2831341924 e-mail: [email protected] ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 28685/15-12-2011 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤ/ΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΑΣ ΕΚΠ/ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012. Ο Αντιδήμαρχος Γεωργαλής Γεώργιος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την απόφαση του Δημάρχου Ρεθύμνης υπ΄ αρ. 1/3-1-2011 «περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κ.λπ3. Τα άρθρα 2, 3 και 4 παρ.3 της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β’) 4. Τις υπαριθ. πρωτ. 37916/23.08.2011 και 37911/7-9-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Το υπ΄ αρ. πρ. 20973/20-9-2011 έγγραφο του δήμου Ρεθύμνης, περί υποβολής στοιχείων για την μεταφορά των μαθητών. 6. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τους μεταφερόμενους μαθητές, σχολικού έτους 2011-2012 που εστάλησαν από τους δ/ντες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (3 ο Γυμνάσιο, Μουσικό Γυμνάσιο, 1 ο Γενικό Λύκειο, 3 ο Γενικό Λύκειο, 1 ο Γυμνάσιο. 7. Το υπ΄ αρ. πρ. 21590/23-9-2011 έγγραφό μας προς τις δ/νσεις α/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης «περί εγγραφών μαθητών».

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθάνατος 11/1/2012

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ.Πρ.: 726

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Ταχ.∆/νση : Αθάνατος Γωνιάς 74100 Ρέθυµνο

Πληροφορίες: Μακρυλάκη Καλλιόπη

ΤΗΛ: 2831341903

2831341910

ΦΑΞ: 2831341924

e-mail: [email protected] ∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 28685/15-12-2011 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤ/ΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤ/ΑΣ ΕΚΠ/ΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012.

Ο Αντιδήµαρχος Γεωργαλής Γεώργιος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Την απόφαση του ∆ηµάρχου Ρεθύµνης υπ΄ αρ. 1/3-1-2011 «περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων κ.λπ.»

3. Τα άρθρα 2, 3 και 4 παρ.3 της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β’)

4. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 37916/23.08.2011 και 37911/7-9-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Το υπ΄ αρ. πρ. 20973/20-9-2011 έγγραφο του δήµου Ρεθύµνης, περί υποβολής στοιχείων για την µεταφορά των µαθητών.

6. Τα επικαιροποιηµένα στοιχεία για τους µεταφερόµενους µαθητές, σχολικού έτους 2011-2012 που εστάλησαν από τους δ/ντες των σχολείων Α/θµιας και

Β/θµιας Εκπαίδευσης (3ο Γυµνάσιο, Μουσικό Γυµνάσιο, 1

ο Γενικό Λύκειο, 3

ο Γενικό Λύκειο, 1

ο Γυµνάσιο.

7. Το υπ΄ αρ. πρ. 21590/23-9-2011 έγγραφό µας προς τις δ/νσεις α/θµιας και δ/θµιας εκπ/σης «περί εγγραφών µαθητών».

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

2

8. Το υπ΄ αρ. πρ. 3860/7-10-2011 έγγραφο της ∆/νσης Π/θµιας Εκπ/σης Ρεθύµνης. «περί εγγραφών µαθητών».

9.Το υπ΄ αρ. πρ. Φ.27/6345/3-10-2011 (δις) έγγραφο της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύµνου.

10. Το υπ΄ αρ. πρ. 278/25-08-2011 έγγραφο της ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε.

11.Τις γραµµές της δηµόσιας συγκοινωνίας και τα δροµολόγια αυτής.

12.Το υπ΄αρ. πρ. 19893/8-9-2011 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περ/κής Ενότητας Χανίων.

13.Την από 30/082011 Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, περί καταλληλότητας και διαθεσιµότητας των οχηµάτων του ∆ήµου.

14.Τον πίνακα των απαιτούµενων δροµολογίων για τη µεταφορά των µαθητών, που καταρτίζεται από την υπηρεσία του ∆ήµου σύµφωνα µε τα

επικαιροποιηµένα στοιχεία.

15. Την διαπιστωτική πράξη υπ΄ αρ. 28685/15-12-2011 του Αντιδηµάρχου Ρεθύµνης κ. Γεωργαλή Γεωργίου.

16. Τον υπό εξέλιξη ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012».

17. Την παρ. 7 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 31-12-2011 (ΦΕΚ 268 Α΄/31-12-2011).

18. Την εγκύκλιο υπ΄αρ. 654/5-1-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών.

∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Α.α. Οι γραµµές της δηµόσιας συγκοινωνίας και τα δροµολόγια αυτών, οι οποίες εξυπηρετούν τους µαθητές των σχολείων έχουν ως εξής:

A/A ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΠΟ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝEΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΑ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΌ

ΤΕΡΜΑ

1 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15

ΑΡΜΕΝΟΙ-ΜΠΑΛΕ-ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑ-∆ΑΡΙΒΙΑΝΝΑ-ΣΠΗΛΙ-ΚΙΣΣΟΥ ΠΑΡΑΓΚΑ-

∆ΙΑΚΛ.ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΟΥΜΙΑ-∆ΙΑΚΛ.ΠΛΑΤΑΝΕ-ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΣΑΧΤΟΥΡΙΑ-

ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ 06.30, 12.00, 16.00

2 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15

ΑΡΜΕΝΟΙ-ΜΠΑΛΕ-ΚΟΞΑΡΕ-ΑΣΩΜΑΤΟΣ-ΠΡΕΒΕΛΗΣ-ΛΕΥΚΩΓΕΙΑ-ΠΛΑΚΙΑΣ-

ΜΥΡΘΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΜΑΡΙΟΥ ΠΛΑΚΙΑΣ 07.00, 12.15

3 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15

ΑΡΜΕΝΟΙ-ΜΠΑΛΕ-Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΥΤΡΑ-ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ-Α.ΙΩΑΝΝΗΣ-

ΚΑΝΕΒΟΣ-ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ-ΣΕΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΑΝΩ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 06.50

4 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.30 ΑΡΜΕΝΟΙ-ΚΑΡΕ-ΓΟΥΛΕ∆ΙΑΝΑ-ΟΡΟΣ-ΣΕΛΙ ΜΥΡΘΙΟΣ (TΡ - ΠΕ) 06.50

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

3

5 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.30

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α∆ΕΛ.ΚΑΜΠΟΣ-ΠΗΓ.ΚΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-

ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΑΣΤΕΡΙ-ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ-ΑΜΝΑΤΟΣ ΑΡΚΑ∆Ι 07.10

6 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.45

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΙΝΕΣ-ΓΩΝΙΑ-ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ-∆ΙΑΚΛ.ΚΟΥΦΗΣ-

∆ΙΑΚΛ.ΚΑΡΩΤΗΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-∆ΙΑΚΛ.ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ(∆ΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ) 06.45

7 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.45

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΙΝΕΣ-ΓΩΝΙΑ-ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΡΟΥΣΤΙΚΑ-ΣΑΙΤΟΥΡΕΣ ΜΟΥΝ∆ΡΟΣ(ΤΡ-ΠΕΜ) 06.45

8 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.45

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΙΝΕΣ-ΓΩΝΙΑ-ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΚΑΛΟΝΥΧΤΗ-ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟΣ-

ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ-ΜΟΝΟΠΑΡΗ-ΚΑΤΩ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΜΑΛΑΚΙ (ΤΡΙΤΗ -

ΠΕΜΠΤΗ) 07.00

9 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΙΝΕΣ-ΓΩΝΙΑ-ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ 07.00

10 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15 , 20.30 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΡΙΝΕΣ-ΓΩΝΙΑ-ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΤΟΧΙΑ 07.00, 13.25

11 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.30

ΠΡΑΣΣΕΣ-ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-Α.ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΦΡΑΤΕΣ-

ΒΥΖΑΡΙ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ-ΝΙΘΑΥΡΗ-ΑΠΟ∆ΟΥΛΟΥ-

Α.ΙΩΑΝΝΗΣ-Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΘΙΑΚΟ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΑΡ∆ΑΚΤΟΣ ΛΟΧΡΙΑ 07.15

12* ΡΕΘΥΜΝΟ 14.00

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΕΡΦΟΙ-ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ-ΡΟΥΠΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ-

ΠΡΙΝΕΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΟΡΘΕΣ ΠΕΡΑΜΑ 07.45

13 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.00

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΧΑΝΙ-ΠΕΡΑΜΑ-ΑΓ.ΣΥΛΛΑΣ-

∆ΑΦΝΕ∆ΕΣ-ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ-ΓΑΡΑΖΟ-ΒΕΝΙ-ΑΞΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ 07.00

14 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.00

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΧΑΝΙ-ΠΕΡΑΜΑ-ΧΟΥΜΕΡΙ-ΚΡΑΣΣΟΥΝΑΣ-ΚΕΡΑΜΩΤΑ-ΑΒ∆ΕΛΑ-ΑΓ.ΜΑΜΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΟΣ-

ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ ΖΩΝΙΑΝΑ 06.45

15 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΙΣΣΙΡΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΤΣΕΣΜΕΣ-Α∆ΕΛΕ-ΠΗΓΗ-ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 07.00, 14.45

16 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15, 15.30, 20.30 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΙΣΣΙΡΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΤΣΕΣΜΕΣ-Α∆ΕΛΕ-ΠΗΓΗ ΛΟΥΤΡΑ 07.00, 14.45

17 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΙΣΣΙΡΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΤΣΕΣΜΕΣ-Α∆ΕΛΕ- ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 07.45, 14.45

18 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.00 , 14.30 ΓΕΡΑΝΙ 07.45 .

19 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.15 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΥΛΟΙ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 07.50

20 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.00 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ 08.00

21 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 07.20 - 08.00, 14.00 ΡΕΘΥΜΝΟ (14.30 προς ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ) ΓΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΟ 07.50

22 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 07.00 - 07.25 ΡΕΘΥΜΝΟ (15.00 προςΠΛΑΤΑΝΙΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 08.00

23* ΡΕΘΥΜΝΟ 08.00

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΙΣΣΙΡΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΣΚΑΛΕΤΑ-ΛΑΤΖΙΜΑ CRETA PANORAMA 13.30-14.00 από Πανορµο

24 ΡΕΘΥΜΝΟ

08.00, 15.00, 15.30,

19.30

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΜΙΣΣΙΡΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ-

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΣΚΑΛΕΤΑ-ΚΡΕΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΝΟΡΜΟ

07.30, 13.30 , 14.00, 18.30, 19.30,

21.30

25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06.30, 13.30, 17.30 ΡΕΘΥΜΝΟ 13.45, 14.45, 19.45

26 ΧΑΝΙΑ 06.30 , 17.30 ΡΕΘΥΜΝΟ

08.00, 14.00 , 15.00, 16.00, 20.00,

22.30

27 ΡΕΘΥΜΝΟ 13.00

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΕΡΦΟΙ-ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ-ΡΟΥΠΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ-

ΠΡΙΝΕΣ-ΟΡΘΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ (∆Ε-ΤΕ-ΠΑΡ) 07.00

28 ΡΕΘΥΜΝΟ 14.30 ΣΩΜΑΤΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ- ΑΡΜΕΝΟΙ- ΚΟΥΜΟΙ (∆Ε -ΤΕ-ΠΑΡ) 07.00

*∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ αποφαση δ/νσης µεταφορων Σεπτεµβριου

Α.β. Οι κάτωθι µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µετακινούνται από και προς τα εδρεύοντα στο ∆ήµο µας σχολεία, µε τις κατωτέρω γραµµές δηµόσιας συγκοινωνίας:

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

4

Α/Α

Α/Α

Ε.Μ.

∆.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ

Σ ΣΥΓΚΟΙΝ

ΩΝΙΑ

Σ

ΠΡΩΪ

(Α)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ

Σ ΣΥΓΚΟΙΝ

ΩΝΙΑ

Σ

ΠΡΩΪ

(Β)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ

Σ ΣΥΓΚΟΙΝ

ΩΝΙΑ

Σ

ΠΡΩΪ

) ανταπόκ

ριση

- µετεπιβίβαησ

ΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΆ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΑΘ/ΤΩΝ

ΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΑΘ/ΤΩΝ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ

Σ ΣΥΓΚΟΙΝ

ΩΝΙΑ

Σ

ΜΕΣ

/ΡΙ

(Α)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ

Σ ΣΥΓΚΟΙΝ

ΩΝΙΑ

Σ

ΜΕΣ

/ΡΙ

(Β)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ

Σ ΣΥΓΚΟΙΝ

ΩΝΙΑ

Σ

ΜΕΣ

/ΡΙ ανταπόκ

ριση

- µετεπιβίβαησ

)

ΤΑ∆

ΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΆ ΤΗΝ

ΛΗΞΗ

ΜΑΘ/ΤΩΝ

ΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΛΗΞΗ

ΜΑΘ/ΤΩΝ

1 1

0οΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΛΛΙ

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΟΥΣΙΚΟ 4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

2 2 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ∆ΑΝΙΤΕΣ

14 ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

14

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΜΑΜΑΣ

3 4 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΒ∆ΕΛΑ

14 ΑΒ∆ΕΛΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

14

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΒ∆ΕΛΑ

4 5

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΒ∆ΕΛΑ 14 ΑΒ∆ΕΛΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

14 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΒ∆ΕΛΑ

5 6 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

10 24 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

6 7

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3 24 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7 8 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8 9

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9

10 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΝΦωκά)

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

10 11

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΑΖΟΝΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

11 12 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

12 13

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

13

14 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓ.

ΙΩΑΝΝΗΣ(Φοίνικα) 3 24

ΆΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΦΟΙΝΙΚΑ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΆΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΦΟΙΝΙΚΑ)

14 15

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

24 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

5

ΠΑΡ ΠΑΡ

15 16 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΑΛΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16 18 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΟΤΟ ΑΜΑΝΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17 19

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18 20 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ

13 ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ(ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ΡΕΘ-ΗΡ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ(ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ΡΕΘ-ΗΡ)

19 21

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ

13

ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ(ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ΡΕΘ-ΗΡ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ(ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ ΡΕΘ-ΗΡ)

20 23

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΓΙΑ

13 ΑΓΙΑ(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ

ΡΕΘ-ΗΡ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓΙΑ(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΟ

ΡΕΘ-ΗΡ)

21 24 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

3 24 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

22 25

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

3 24 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

23 26 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

3 24 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

24 27

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ 3 24 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

25 28 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΡΟΥΧΑ ΑΡΓΥΡΩ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

26 29

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

27 30 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΕΚΑ ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

28 31

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΕΚΑ ΤΖΟΥΛΙΑΝ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

29 32 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΖΙΟΥ ΦΛΟΜΠΕΝΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

30 34 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

31 35

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

32 36 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

33 38 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α∆ΕΛΕ

16 Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

34 39

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ Α∆ΕΛΕ

16 Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

35 40 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΖΡΙ ΜΠΛΕΖΙΛΝΤΑ Α∆ΕΛΕ

16 Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

36 43

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

6

37 44 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

38 45

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΑΚΟΥΜΙΑ

1 24 ΑΚΟΥΜΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΚΟΥΜΙΑ

39 46 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΥΜΙΑ

1 24 ΑΚΟΥΜΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΚΟΥΜΙΑ

40 47

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΥΜΙΑ

1

24 ΑΚΟΥΜΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΚΟΥΜΙΑ

41 48 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑ 1 24 ΑΚΟΥΜΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΚΟΥΜΙΑ

42 49

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΚΟΤΙ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑ 1 24 ΑΚΟΥΜΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΚΟΥΜΙΑ

43 52 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΦΑ

13 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΧΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΧΑΝΙ

44 53

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΛΙΓΚΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΝΑΤΟΣ

5

ΑΜΝΑΤΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΜΝΑΤΟΣ

45 54 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΛΙΓΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΝΑΤΟΣ 5 ΑΜΝΑΤΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΜΝΑΤΟΣ

46 55

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙ

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

47

56 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙ

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ 24

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

48 57

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

11

ΒΥΖΑΡΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΥΖΑΡΙ

49

58 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΥΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΛΑ∆ΙΑΝΑ 13

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ

ΓΑΡΑΖΟ (ΟΙΚΙΑ

ΚΑΛΕΡΓΗ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ

ΓΑΡΑΖΟ (ΟΙΚΙΑ

ΚΑΛΕΡΓΗ)

50 59

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

51

60 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΖΙΑΚΟ ΚΛΑΙΝΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

52 61

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

53 63

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ

3 24 ΑΡΜΕΝΟΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

54 64 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 24 ΑΡΜΕΝΟΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

55 65

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΕΟΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ

3 24 ΑΡΜΕΝΟΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

56 66 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΚΟΥΛΟΥ∆Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΜΕΝΟΙ

3 24 ΑΡΜΕΝΟΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

7

57

68 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

58 71

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΙΩΣΗΦ ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΝΟΣ

26 24 ΚΑΒΡΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΒΡΟΣ

59 75

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

60 78 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΛΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

61 79

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

62 80 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

63 82 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

64 83

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

65 84 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

66 85

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΙΑΝ∆ΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

67 86 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

68 87

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΙΟΝΗ

ΜΑΡΙΑ-

ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

69 88 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

70 89

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

71 91

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

72 93

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

73 94 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΙΝΤΙΛΕΙ ΣΤΕΦΑΝ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

74 95

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΚΕΝΤΕΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

75 97

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

76 98 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

77

100 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

78 101

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

8

79 102 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

9 24 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 9

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

80 103

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

9 24 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 9

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

81

104 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ 24

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

82 105

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ 24

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

83

106 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ 24

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

84 107

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΑΜΒΟΥΝΕΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

85 109

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

21

ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

86 110 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΛΑΣΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΛΟΥ

21 ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

87 111

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΛΑΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ

21 ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

88 112 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

89 113

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

90 114 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΝΙ

18 24 ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 18

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

91 115

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΙΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΝΙ

18 24 ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 18

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

92 117

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΝΙ

18 24 ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 18

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

93 119

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 24 ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 18 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

94 121

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 24 ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 18 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

95 123

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΕΡΑΝΙ 18 24 ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 18 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

96 124 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 26 24 ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

97 125

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 26 24 ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

98 126 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΡΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

2 24 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

99 127

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΥ 2 24 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

100

128 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι

11 ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

9

101 129

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι

11 ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

102 131

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΝΙΑ 10 24 ΓΩΝΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΩΝΙΑ

103 132 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΑΡΙΒΙΑΝΑ 1 24 ∆ΑΡΙΒΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ∆ΑΡΙΒΙΑΝΑ

104 133

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΦΝΕ∆ΕΣ 13 ∆ΑΦΝΕ∆ΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ∆ΑΦΝΕ∆ΕΣ

105 134 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΛΕΝΤΑΡ ΛΕΚΑ ∆ΡΑΜΙΑ 26 24

ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 24 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

106 135

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13∆Ε ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

107

136

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13∆Ε ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

108 137

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26

ΤΡ

ΠΕ

24 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΡ ΠΕ

109 138 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΟΥΣΑ ΝΕΡΙΤΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ 26 24

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

110 139

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ 26 24

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

111

142 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΖΟΥΡΙ∆Ι

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

112 143

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΡΟΣ

26

24

ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 24

26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

113 144 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΡΟΧΑΛΜ ΣΕΡΤΖΙΟ ΚΑΒΡΟΣ 26 24

ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 24 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

114 145

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΜΠΙ ΝΟΡΜΠΕΡΤ ΚΑΒΡΟΣ 26 24

ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 24 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΒΡΟΣ(ΑΠΟΚ/ΝΟΥ)

115 146 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ

3 24 ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ

116 147

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΆΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

117

148 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΑΛΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

118 149

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΑΛΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

10

119

150 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

120 151

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΡ∆ΙΑΝΝΑ ΚΑΝΕΒΟΣ

3 24 ΚΑΝΕΒΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΝΕΒΟΣ

121

152 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕ

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ 24

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

122 153

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΙΝΕΣ 1 24 ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ

123

154 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΩΤΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΚΑΡΩΤΗ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ΠΕΤΡΕΣ ΤΡ ΠΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΡΩΤΗ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ΠΕΤΡΕΣ ΤΡ ΠΕ

124 155

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΩΤΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΚΑΡΩΤΗ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ΠΕΤΡΕΣ ΤΡ ΠΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΡΩΤΗ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ΠΕΤΡΕΣ ΤΡ ΠΕ

125

156 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

24 ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙ ΤΗΣ

Ε.Ο.ΡΕΘ-ΣΠΗΛ) ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 28∆Ε

ΤΕ ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙ ΤΗΣ

Ε.Ο.ΡΕΘ-ΣΠΗΛ) ΤΡ

ΠΕ

126 157

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΕΡΑΜΕ

1 24 ΚΕΡΑΜΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΕΡΑΜΕ

127 159

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΝΑΣ

26 24 ΚΑΒΡΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΒΡΟΣ

128 160 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

1 24 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

129 161

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝ-

ΡΑΦΑΗΛ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

1 24 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

130 163

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΙΤΣΙ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 1` 24 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1` ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

131 164 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

132 165

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

133

166 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΙΝΗ 1 24

ΛΑΜΠΙΝΗ (ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΛΑΜΠΙΝΗ (ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ)

134 167

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΤΖΙΜΑΣ

25 ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΑΤΖΙΜΑΣ

135 168 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΤΕΡΝΑ ΣΑΝΤΡΑ ΛΑΤΖΙΜΑΣ 25 ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΑΤΖΙΜΑΣ

136 169

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΙΤΑΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

2 24

ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

137 170 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΟΝΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

2 24

ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

138 172 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ 2 24 ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

139 173

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΑ 14 ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

14 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΙΒΑ∆ΙΑ

Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

11

140 174 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΩΠΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΑ 14 ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

14 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΙΒΑ∆ΙΑ

141 175

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΩΠΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΤΡΑ

16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

142 176 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΤΡΑ

16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

143 177

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΤΡΑ

16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

144 178 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΟΥΤΡΑ

16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

145 179

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΆΝΝΑ ΛΟΥΤΡΑ

16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

146 180 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΛΟΥΤΡΑ

16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

147 181

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΡΖΙ∆ΑΚΗ ΒΑΣΩ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

148 182 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

149 183

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΟΣΧΑΚΗ ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13∆Ε ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

150 184 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΟΥ

2 24 ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥ

151 185

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

152 186 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΟΒΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

153 187

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

154 188 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΟΥΑΡΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

155 189

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝ∆ΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΑΜΠΕΣ

1 24 ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΕΛΑΜΠΕΣ

156 190 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΛΑΜΠΕΣ

1 24 ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΕΛΑΜΠΕΣ

157 191

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΕ

2 24 ΜΠΑΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΕ

158 192 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΡΙΟΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΕ 2 24 ΜΠΑΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΕ

159 193

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΙ 25 ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

160 194 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΙ 25 ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

161 195

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ

1 24 ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ

162 196 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ 1 24 ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

12

163 197

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) 2 24

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

164 198 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) 2 24

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

165 199

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΑΡΑ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) 2 24

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΘΙΟΣ (ΑΓ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

166

200 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΜΥΡΘΙΟΣ

(ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ 24

ΜΥΡΘΙΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΘΙΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

167 201

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

168

202 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΝΤΑ∆ΑΚΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

169 203

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

170

204 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 6∆Ε

ΤΕ ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

171 206 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

172 207

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

173 208 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΆΝΝΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

174 209

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΟΡΘΕ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΟΡΘΕ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13∆Ε ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΡΘΕ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

175

210 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΙ∆ΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΟΣ

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ 24

ΟΡΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΡΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

176 211

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΥΤΣΑ ΖΟΥΛΙΑΝΑ ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

177 212 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΣΚΑ ΦΛΑΝΤΙ ΠΑΝΟΡΜΟ 24 ΠΑΝΟΡΜΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟ

178 213

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΣΟΣ

11 ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΣΟΣ

179 214 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΣΟΣ

11 ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΣΟΣ

180 215

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΑΜΑ

13

ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

181 217

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΑΜΑ

13 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

13

182 218 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΜΑ

13 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

183 219

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΑΜΑ

13 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

184 220 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΜΑ

13

ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

185 221

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΑΜΑ

13 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

186 222 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΤΡΕΣ

26 24 ΠΕΤΡΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΤΡΕΣ

187 223

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΕΣ 26 24 ΠΕΤΡΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΤΡΕΣ

188 224 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΗΓΗ

16 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

189 225

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

190 226 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΡΓΚΙΝΙ ΕΝΕΪΝΙΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

191 227

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

192 228 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΖΕΒΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΗΓΗ

16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

193 229

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

194 230 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΑΡΑ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΛΑΚΙΑΣ 2 24 ΠΛΑΚΙΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΚΙΑΣ

195 233

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΥΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

11 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

196 234 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ

11 ΠΡΑΣΣΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΑΣΣΕΣ

197 235

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΙΝΕΣ

10 24 ΠΡΙΝΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΙΝΕΣ

198 236 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΙΝΕΣ

10 24 ΠΡΙΝΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΙΝΕΣ

199 237

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΙΝΕΣ

10 24 ΠΡΙΝΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΙΝΕΣ

200 238 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΑΝΤΙΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 24 ΠΡΙΝΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΙΝΕΣ

201 239

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΑΝΤΙΚΑΙ ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 24 ΠΡΙΝΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΙΝΕΣ

202 242 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

203 243

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

204 244 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΖΙΘΡΑΚΗ ΕΛΠΙ∆Α ΠΡΙΝΟΣ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

205 245

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

3 24 ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

14

206 246 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΩΜΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

3 24 ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

207 247

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΚΡΕΜΠΙΙ ΑΡΝΤΙΤ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

3 24 ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

208

248 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙ 25

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

209 249

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙ 25

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

210

250 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΦΑΚΗΣ ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙ 25

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

211 251

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΤΙΚΑ

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

212

252 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΑ

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

213 253

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΨΑΡΑ∆ΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑ

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24 ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

214 254 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ

1 24 ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ

215 255

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ

1 24 ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ

216

256 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΛΛΙ 4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ 24

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

217 257

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΡΙ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΕΛΛΙΑ

3 24 ΣΕΛΛΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

218 258 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ΡΙ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΛΙΑ

3 24 ΣΕΛΛΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

219 259

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΛΛΙΑ

3 24 ΣΕΛΛΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

220 260 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΟΥ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΛΛΙΑ

3 24 ΣΕΛΛΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

221 261

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΕΛΛΙΑ

3 24 ΣΕΛΛΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

222 262 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΕΛΛΙΑ 3 24 ΣΕΛΛΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

223 263

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΡΙΠΙ∆ΙΑΝΑ

25 ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

224 264 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΣΣΕΣ 25 ΣΙΣΣΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΙΣΣΕΣ

225 265

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ

25 ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΈΟ ΡΕΘ-

ΗΡΑΚ)

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

15

226 266 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙ

1 24 ΣΠΗΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΠΗΛΙ

227 267

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝ∆ΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΠΗΛΙ

1 24 ΣΠΗΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΠΗΛΙ

228 269

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΡΙΝ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙ

1 24 ΣΠΗΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΠΗΛΙ

229 270 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΙΧΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΗΛΙ

1 24 ΣΠΗΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΠΗΛΙ

230 272 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΚΑ ΕΛΒΙΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

231 274 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

232 275

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΙΜΠΟΚΟΦΣΚΙ ΈΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

233 276 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

234 277

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΕΦΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

235 278 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΆΝΚΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

236 279

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

237

280 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

24 ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 28∆Ε

ΤΕ ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

238 281

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

24 ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 28∆Ε

ΤΕ ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

239

282 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

24 ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 28∆Ε

ΤΕ ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

240 283

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1 24 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

241 284 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1 24 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

242 285

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΛΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 24 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

243 286 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 24 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

244 287

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΣΑΜΗ ΧΡΥΣΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 24 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 1 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

245 289

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΠΟΤΕΑ ΜΑΝΤΑΛΙΝ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

246 290 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

247 291

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

10 24

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

16

248 292 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΙΟΥΡΤΣΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10

24

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

249 293

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΚΟΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

10

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

250 294 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

251 295

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

252 296 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

253 297

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΥΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

254 298 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

255 299

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

256 300 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 24 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

257 301

1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΦΡΑΤΙ (Αγ. Βασ.)

2 24 ΦΡΑΤΙ (ΑΓ.

ΒΑΣ.)(ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 2

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΦΡΑΤΙ (ΑΓ.

ΒΑΣ.)(ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.)

258 302 1ο ΕΠΑΛ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 3 24 ΑΡΜΕΝΟΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 3 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

259

304

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΟΥΝΤΣΑΚ ΌΛΓΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

260 305

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΑΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

261

306

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

262 307

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΥ∆ΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

ΠΑΝΑΓ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

263

308

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΑΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

264 309

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΕΧΙ ΕΡΓΚΙΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

265

310

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 19

Κ.Ε.Γ.Ε. ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Κ.Ε.Γ.Ε.

266 311

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 19

Κ.Ε.Γ.Ε. ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Κ.Ε.Γ.Ε.

267

312

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αγία Παρασκευή-Άδελε 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2Η ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2Η ΣΤΑΣΗ

268 313

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

17

269

314

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

270 315

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΟΥΡΤΣΕ ΚΛΑΪΝΤΙ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

271

316

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΙ VALENTIN Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

(ΦΟΥΡΝΟΣ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

(ΦΟΥΡΝΟΣ)

272 317

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

(ΡΙΘΥΜΝΑ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

(ΡΙΘΥΜΝΑ)

273

318

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

274 319

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΕΧΜΕΤ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

275

320

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5

Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

276 321

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α∆ΕΛΕ

16

Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

277

322

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΤΕΝΙΣ-

ΡΑΦΑΕΛΑ Α∆ΕΛΕ

16 Ά∆ΕΛΕ

(ΚΑΡΚΑΤΖΗ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

(ΚΑΡΚΑΤΖΗ)

278 323

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α∆ΕΛΕ

16

Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

279

324

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α∆ΕΛΕ

16

Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

280 325

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α∆ΕΛΕ

16

Ά∆ΕΛΕ 1Η ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ 1Η ΣΤΑΣΗ

281

326

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΖΑΡΙ ΣΠΙΡΟ Α∆ΕΛΕ

16

Ά∆ΕΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ Ά∆ΕΛΕ

282 327

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

11

ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

283

328

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΜΝΑΤΟΣ

5

ΑΜΝΑΤΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΜΝΑΤΟΣ

284 329

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΣΤΕΡΙ

5

ΑΣΤΕΡΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΣΤΕΡΙ

285

330

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙ

5

ΑΣΤΕΡΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΣΤΕΡΙ

286 331

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

287

332

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

18

288 333

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

24

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

289

334 ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΛΑΝ∆ΡΕ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26

ΤΡ

ΠΕ

24 ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ 26 ΤΡ

ΠΕ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

290 335

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΛΑΝ∆ΡΕ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26

ΤΡ

ΠΕ

24 ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ 26 ΤΡ

ΠΕ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

291

336

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΡΙΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

10

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

292 337

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΦΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΓΑΛΛΟΥ

21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

293

338

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ ΓΑΛΛΟΥ

21

ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

294 339

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ

21

ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

295

340

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΑΛΛΟΥ

21

ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

296 341

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΛΙΛ ΙΩΣΗΦ ΓΑΛΛΟΥ

21

ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

21

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

297

342

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΑΦΕΡΜΟΣ ΠΑΡΙΣ ΓΕΡΑΝΙ

18

24

ΓΕΡΑΝΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

18 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ

298 343

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΡΦΟΙ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

299

344 ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΦΟΙ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

300 345

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΕΡΦΟΙ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

301

346 ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΛΙΜΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΕ

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ 24

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

302 347

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΥΜΠΕΣ 10

24

ΚΟΥΜΠΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΥΜΠΕ

303

348

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΓΑΣΙ∆Η ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΜΠΕΣ 10

24

ΚΟΥΜΠΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΥΜΠΕ

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

19

304 349

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

305

350

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΖΙ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

306 351

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΖΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

307

352

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΆΝΝΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

308 353

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ 2Η

ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 2Η

ΣΤΑΣΗ

309

354

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

310 355

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

311

356

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΤΖΙΜΑΣ

24

ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΑΤΖΙΜΑΣ

312 357

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΕΡΖΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

16

ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

313

358

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ∆ΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΟΥΤΡΑ

16

ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

314 359

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ∆ΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΤΡΑ

16

ΛΟΥΤΡΑ 1Η ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΥΤΡΑ 1Η ΣΤΑΣΗ

315

360

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

316 361

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΛΙΑΡΙΤΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝ-

ΧΡΙΣΤ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

∆Ε

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑΡ

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΒΙΡΑΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡ ΠΕ

317

362

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

318 363

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

319

364

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

320 365

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΙ

25

ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

321

366

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΛΙ

25

ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

20

322 367

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΙ

25

ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

323

368

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΩΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΛΙ

25

ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

324 369

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΚΑΪ ΕΛΕΝΗ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ- ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ-

325

370

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΡ ΚΡΙΣΑΝ ΝΤΙΠ

ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ 5

ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

326 371

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΣΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ 5

ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ

327

372

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΗΓΗ

16

ΠΗΓΗ 2Η ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ 2Η ΣΤΑΣΗ

328 373

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΗΓΗ

16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

329

374

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΠΗΓΗ

16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

330 375

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

5 ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

331

376

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΙΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

17 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (SKY

PARK) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (SKY

PARK)

332 377

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

17 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (SKY

PARK) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (SKY

PARK)

333

378

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗ ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ

11

ΠΡΑΣΣΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΑΣΣΕΣ

334 379

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ

11

ΠΡΑΣΣΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

11

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΑΣΣΕΣ

335

380

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΡΙΝΕΣ

10

24

ΠΡΙΝΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

10 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΡΙΝΕΣ

336 381

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΙΤΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΝΟΣ

13

ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

337

382

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΝΟΣ

13

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

13

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

338 383

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

24 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

339

384

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΙΤΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

24 ΚΟΥΜΠΕ 3Η

ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΥΜΠΕ 3Η

ΣΤΑΣΗ

340 385

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

24 ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

21

341

386

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

24 ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ

342 387

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

24

ΚΗΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΗΠΟΣ

343

388

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

344 389

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΧΟΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

24 ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ

345

390

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑ∆ΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

346 391

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΕΝΤΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

347

392

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

348 393

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

349

394

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

350 395

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΟΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19

ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

351

396

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΛΕΤΑ

24

ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

352 397

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΛΕΤΑ

24 ΣΚΑΛΕΤΑ

(ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

(ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ)

353

398

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΚΑΛΕΤΑ

24 ΣΚΑΛΕΤΑ

(ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

(ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΕ)

354 399

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΕΤΑ

24

ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

355

400

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΛΙ∆Η ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΕΤΑ

24

ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

356 401

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

357

402

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

358 403

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΙΑΓΙΑΣ ΣΩΖΩΝ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

359

404

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Π.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Π.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

22

360 405

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΝΙΤΣΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

361

406

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

362 407

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΟΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΙ

24

ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

363

408 ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΦΑΚΑΚΙ

24 ΣΦΑΚΑΚΙ (ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΒΑΡΟΥΧΑ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΦΑΚΑΚΙ (ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΒΑΡΟΥΧΑ)

364 409

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΛΠΙ∆Α ΣΦΑΚΑΚΙ

24

ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

365

410

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΣΜΕΣ

17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

366 411

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΣΜΕΣ

17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

367

412

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΕΣΜΕΣ

17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

368 413

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΧΑΡΙ∆ΗΜΟΣ ΤΣΕΣΜΕΣ

17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

369

414

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΤΣΕΣΜΕΣ

17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

370 415

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΣΜΕΣ

17 ΤΣΕΣΜΕΣ (SUPER

M. ΑΡΙΑ∆ΝΗ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ (SUPER

M. ΑΡΙΑ∆ΝΗ)

371

416

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΕΣΜΕΣ

17 ΤΣΕΣΜΕΣ (SUPER

M. ΑΡΙΑ∆ΝΗ) ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ (SUPER

M. ΑΡΙΑ∆ΝΗ)

372 417

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

5

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

373

418

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

5

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

374 419

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

5

ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

5

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

375

420

ΓΥΜ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

19

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

376 421

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΛΙΟΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

377 422 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

378 423

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

379 424 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΡΙΤΖΑΚΗ ΆΝΝΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

23

380 425

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΡΑΠΙ ΆΓΓΕΛΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

381 426 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

382 427

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

383 428 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

384 429

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΟΝΟΜΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

385 430 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΟΒΑ

ΣΒΕΤΛΟΖΑΡΟΒΑ - ΣΤΕΛΛΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10 ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

386 431

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

387 432 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΛΙΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

388 433

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

389 434 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

390 435

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

391 436 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

392 437

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

393 438 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΓΗΠΕ∆Ο

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

394 439

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΛΙΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

395

440 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΝΙΚΗ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

396 441

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

397

442 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΟΡΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

398 443

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΞΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

399 444 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

400 445

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

24

401 446 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΛΙΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

402 447

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

403 448 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

404 449

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

405 450 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΕΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

406 451

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΕΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

407 452 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 9

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

408 453

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 21

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

409 454 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΟΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 21

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

410 455

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 21

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

411 456 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 21

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

412 457

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 21

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

413 458 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 21

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

414 459

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

415 460 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

416 461

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

417 462 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ∆ΡΑΝ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

418 463

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΖΗΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

419 464 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

420 465

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

421 466 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

422 467

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

423 468 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΤΟΖΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 18

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΕΡΑΝΙ

424 469

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

Page 25: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

25

425 470 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ -

ΖΑΜΠΙΑ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

426 471

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

427 472 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

428 473

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΟΛΤΣΑΚΟΥ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

429 474 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΛΙΤΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

430 475

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΦΟΥΝΤΟΡΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΩΝΙΑ

431 476 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ∆ΙΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 22 26 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26 22

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

432 477

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

433

478 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΑΛΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

434 479

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

435

480 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΗΛΙΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

436 481

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

437

482 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

438 483

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

439

484 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

440 485

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

441

486 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΟΣ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

442 487

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

Page 26: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

26

443

488 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΑΛΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

444 489

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΑΛΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

445

490 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

446 491

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

447

492 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

448 493

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

449

494 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΕΡΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΚΙ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΜΑΛΑΚΙ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

450 495

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΠΟΝΤΙ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΑΚΙ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΜΑΛΑΚΙ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

451

496 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΕΡΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

452 497

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΕΡΙΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

453

498 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΕΡΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

454 499

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΠΟΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ / ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

455 500 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΓΑΓΑΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΕΤΟΧΙΑ

10 ΜΕΤΟΧΙΑ ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΑ

456 501

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΜΕΤΟΧΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΑ

457 502 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΧΑΣΑΝ

ΜΟΝΑ -

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΜΕΤΟΧΙΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΕΤΟΧΙΑ

458 503

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΑΡΙ

8 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΜΟΝΟΠΑΡΙ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΟΝΟΠΑΡΙ ΤΡ ΠΕ /

ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

Page 27: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

27

459

504 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΗΛΙΑΚΗ ΑΡΤΜΕΜΙΣΙΑ ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

460 505

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

8 ΤΡ

ΠΕ

6 ∆Ε

ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

461 506 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΕΣ 26 ΠΕΤΡΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΕΤΡΕΣ

462 507

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

463 508 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

464 509

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

465 510 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΟΥΣΟ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

466 511

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΥΡΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

467 512 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΛΙΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

468 513

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

469 514 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

470 515

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΙΝΕΣ

10 ΠΡΙΝΕΣ ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

471 516 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΕΤΟΥΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

472 517

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΕΤΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

473 518 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΕΤΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

474 519

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΙΝX ΜΑΝΒΙΡ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

475 520 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΙΝX ΡΑΝΒΙΡ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

476 521

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΙΝΧ ΧΑΡΜΑΝΖΙΤ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

477 522 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

478 523

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 10

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΡΙΝΕΣ

479

524 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ

7 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

7 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

480 525

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΦΛΙΣΚΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ

7 ΤΡ

ΠΕ

10

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

7 ΤΡ

ΠΕ

10 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ

ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

Page 28: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

28

481 526 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

482 527

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

483 528 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΘΩΜΑ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

484 529

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

485 530 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

486 531

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΑΚΡΥ∆ΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑ

26 ΚΤΕΛ ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

487 532 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

488 533

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΠΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑ 26 ΚΤΕΛ

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

489 534 ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΤΣΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑ

26 ΚΤΕΛ ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ 26

ΓΥΜΝ.

ΑΤΣΙΠ/ΛΟΥ ΚΤΕΛ

490 535

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

491 536

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

492 537

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

493 538

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΓΑΣΠΑΡΗ ΙΟΚΑΣΤΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

494 539

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

495 540 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

496 541

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

497 542

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

498 543

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

499

544

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

500 545

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

1

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

501 546 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

1

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

502 547

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

1

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Page 29: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

29

503 548 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

1

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

504 549

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

1

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

505 550 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΤΣΙΧΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

1

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

506 551

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αρµένων)

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ ΠΕ

507

552 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΤΣΟΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αρµένων)

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ /ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ ΠΕ

508 553

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΞΕΖΩΝΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

509 554 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

510 555

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ∆ΡΟΥΛΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

511 556 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΚΟ ΛΥΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

512 557

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΚΟΛΥΒΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

513 558 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΜΑΡΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

514 559

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

515 560 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΑΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

3

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΑΡΜΕΝΟΙ

516 561

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΕ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

517

562 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΨΑΘΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΜΟΙ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΚΟΥΜΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΚΟΥΜΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

518 563

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΙ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΚΟΥΜΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΚΟΥΜΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

519 564 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΠΟΛΙΤΙ∆ΗΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 24 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 24

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΙΣΣΙΡΙΑ

520 565

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΡΘΙΟΣ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΘΙΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΜΥΡΘΙΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

521

566 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΛΛΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

Page 30: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

30

522 567

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΛΛΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

523

568 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΕΛΛΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

524 569

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

525

570 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΜΑΝΤΣΕ ΕΝΕΟ ΣΕΛΛΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

526 571

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΛΙ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4 ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΕΛΛΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

527

572

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΚΑΛΟΕΙ∆ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΜΑΤΑΣ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

528 573

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΚΑΛΟΕΙ∆ΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΜΑΤΑΣ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ /ΣΩΜΑΤΑΣ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.ΡΕΘ-

ΣΠΗΛ) ΤΡ ΠΕ

529 574 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΛΕΡΓΑ ΆΝΝΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

530 575

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

531 576 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

532 577

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

533 578 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

534 579

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

535 580 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

536 581

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΑΛΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

537 582 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

538 583

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

539 584 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

540 585

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΣΙΤΣΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Page 31: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

31

541 586 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΓΚΑ ΑΡΓΥΡΩ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

542 587

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

543 588 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

544 589

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΡΟΥΤΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

545 590 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΕΚΑ` ΧΑΜΝΤΙ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

546 591

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΓΙΑΝΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

547 592 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

548 593

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

549 594 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

550 595

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

551 596 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ

5 Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

552 597

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

553 598 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΩΜΑΘΙΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

554 599

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

555 600 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

556 601

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΖΟΥΚΑ ΕΝΕΑ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

557 602 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Α∆ΕΛΕ

558 603

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΑΤΣΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

559 604

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΑΤΣΙ ΑΝΤΟΝ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

560 605

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΟΥΣΕΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

561 606 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

562 607

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α∆ΕΛΕ

16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

563 608 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α∆ΕΛΕ 16 Ά∆ΕΛΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο Ά∆ΕΛΕ

564 609

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ 11 ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

Page 32: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

32

565 610 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΝΑΤΟΣ 5 ΑΜΝΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΜΝΑΤΟΣ

566 611

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΜΝΑΤΟΣ 5 ΑΜΝΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΜΝΑΤΟΣ

567 612

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΤΕΡΙ 5 ΑΣΤΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΣΤΕΡΙ

568 613

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙ 5 ΑΣΤΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΣΤΕΡΙ

569

614 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

22 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

10

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

570 615

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

571 616 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

572 617

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΣΙΜΑΡΤΖΟΤ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

573 618 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

574 619

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

575

620 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι

11

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

576 621

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 22 ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

577 622

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΟΚΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

578 623

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΕΛΕΖΙ ΊΝΒΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

579 624

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΖΕΚΘΗ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

580 625

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

581

626 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

582 627

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

583 628

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

584 629

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

585 630 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΤΡΙΜΠΛΕΑ

ΙΟΥΛΙΑΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΚΥΡΙΑΝΝΑ

586 631

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΤΕΡΝΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΛΑΤΖΙΜΑΣ 24 ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΛΑΤΖΙΜΑΣ

587 632

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΛΟΥΤΡΑ

588 633

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΖΩΠΙΑΚΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΛΟΥΤΡΑ

Page 33: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

33

589 634

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΛΟΥΤΡΑ

590 635

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΝΙΚΟΛΛΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΛΟΥΤΡΑ

591 636

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

592 637

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

593 638

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΓΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

594 639

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

595 640 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

596 641

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

597 642

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

598 643

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο

ΣΑΡΑΝΤΗ -

ΚΡΑΜΕΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

599 644

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΩΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΜΑΡΟΥΛΑΣ

600 645

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

601 646 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΕΪΖΑΙ ΈΛΣΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

602 647

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΚΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

603 648 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΤΣΑΜΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

604 649

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ -

ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

605 650 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΥΡΩΝΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

606 651

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

607

652 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗ ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ

11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

608 653

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ

11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

11

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

609 654 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ 5 ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ

610 655

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ 5 ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ

611 656 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ 5 ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ

Page 34: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

34

612 657

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΕΛΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ-

ΦΡΑΓΚΙΣΚ ΠΗΓΗ

16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

613 658

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΪ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

614 659

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΤΣΑΛΕ∆ΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

615 660

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΑΣΤ ΣΑΡΑ-ΆΓΚΕΛ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

616 661

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

617 662 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

618 663

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 16

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΗΓΗ

619 664 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

620 665

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΡΑΣΑΝΙ ΈΡΒΙΣ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

621 666 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΡΑΣΑΝΙ ΈΛΝΤΑ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

622 667

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

623 668 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΑΣΣΕΣ

624 669

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΖΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΑΣΣΕΣ

625 670

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΚΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΑΣΣΕΣ

626 671

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ

11 ΠΡΑΣΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΑΣΣΕΣ

627 672

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΑΣΣΕΣ

628 673

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΥΖΙΡΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΙΝΕΣ

10 22 ΠΡΙΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22 10

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΕΣ

629

674 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΡΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΙΝΕΣ

10 22 ΠΡΙΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22 10

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΕΣ

630 675

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΠΡΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΟΣ

631 676

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΠΡΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΟΣ

632 677

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΥΖΙΘΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΠΡΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΟΣ

633 678

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΠΡΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΟΣ

634 679

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΙΝΟΣ 13 ΠΡΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 13

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΠΡΙΝΟΣ

Page 35: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

35

635

680 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΑΛΙΑΪ ΜΠΡΙΚΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

636 681

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

637

682 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

638 683

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ∆ΡΑΚΑΚΗ ΖΩΗ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

639

684 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

640 685

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

641

686 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΪΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

642 687

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

643

688 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

644 689

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

645

690 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟ

22 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 22

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΕΘΥΜΝΟ

646 691

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

647 692

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΩΝΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

648 693

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 19

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

649

694 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 19

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

650 695

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 19

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

651 696

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΑΛΕΞΑΚΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΚΑΛΕΤΑ

652 697

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΛΕΤΑ

24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΚΑΛΕΤΑ

Page 36: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

36

653

698 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΑΛΕΤΑ

24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΚΑΛΕΤΑ

654 699

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΚΑΛΕΤΑ

24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΚΑΛΕΤΑ

655 700

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΠΡΑΝΖΙΤ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΚΑΛΕΤΑ

656 701

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

657 702 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΕΛΙΑ ΜΑΝΓΚΙΟΛΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

658 703

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΚΕΓΚΑΙ ΑΟΥΓΚΕΝΤ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

659 704 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΟΥΡ ΜΠΑΛΝΤΙΠ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

660 705

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΟΥΡ ΓΚΑΓΚΑΝΤΙΠ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

661 706 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΟΥΡ ΡΑΖΒΙΝΤΕΡ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

662 707

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΡ ΧΑΡΠΙΤ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

663 708 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΑΛΛΟΣΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

664 709

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΑΛΛΟΣΙ ΑΛΝΤΕΪΡ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

665 710 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

666 711

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

667 712 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΡΟΥΤΣΙ ΑΡΝΤΙΑΝ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

668 713

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΝΤΟΚΑ ΑΡΜΑΝΤΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

669 714 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΝΤΟΠΗ ΚΛΑΙΝΤΙ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

670 715

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΑΤΣΟ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

671 716 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΑΤΣΟ ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

672 717

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΤΑ∆

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

673 718 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΑΡΜΠΑΝΙ ΝΤΟΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

674 719

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΠΑΡΑΜΠΡΗΤ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

675 720 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ

ΑΜΑΝΤΙΠ

(ΓΚΟΥΡΠΑΛ) ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

Page 37: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

37

676 721

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ

ΑΜΑΝΤΙΠ

(ΧΕΡΤΖΙΝΤΕΡ) ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

677 722 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΝΑΡΙΝΤΕΡ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

678 723

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΖΕΡΤΖΑΙ ΈΛΣΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

679 724 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

680 725

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

681 726

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΑΤΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

682 727

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

683 728 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

684 729

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

685 730

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΛΥΖΙΑΝ ΆΚ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

686 731

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΠΑΛΛΟΣΙ ΕΡΙΝΤΙΟΝ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

687 732

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΝΤΡΑΙΤΣ ΒΑΛΤΕΡ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

688 733

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

689 734

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

690 735

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΓΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

691 736

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΠΡΙΤ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

692 737

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΜΑΝΠΡΙΤ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

693 738

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΣΑΤΒΙΝΤΕΡ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

694 739

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ ΝΤΑΛΧΝΙΝΤΕΡ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

695 740 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΣΙΝΓΚ

ΣΟΥΚΧΜΑΝ

ΝΤΙΠ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

696 741

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΟΝΤΟΡΟΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

697 742

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΤΟΝΤΟΡΟΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

698 743

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΦΥΣΝΙΚΟΥ ΣΙΜΠΟΡΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 24

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΣΦΑΚΑΚΙ

699 744

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΤΣΕΣΜΕΣ

700 745

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΣΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΤΣΕΣΜΕΣ

701 746

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΤΣΕΣΜΕΣ

Page 38: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

38

702 747

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΣΜΕΣ

17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΤΣΕΣΜΕΣ

703 748 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

4ο ΒΑΖΕΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο 19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

704 749

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΕΛΕ∆ΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

705

750 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΑΪ ΕΡΙΣΕΛΝΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

706 751

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

707

752 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

708 753

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

709

754 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

710 755

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

711

756 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΙΛΙΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

712 757

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

713

758 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

714 759

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

715

760 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

716 761

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΡΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

717

762 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

718 763

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Page 39: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

39

719

764 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

720 765

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

721

766 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

722 767

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

723

768 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕΛΑ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

724 769

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

725

770 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕΛΑ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

726 771

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

727

772 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

728 773

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

729

774 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

730 775

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

731

776 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

732 777

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

733

778 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΑΝ∆ΡΕ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

734 779

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΑΝ∆ΡΕ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Page 40: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

40

735

780

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ-

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΟΥΛΟΥ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΑΡΟΥΛΟΥ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ)

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

736 781

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

737

782 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

738 783

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

739

784 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

740 785

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

741

786 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΟΥΡΟΥΝΤΟΥ∆ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

742 787

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

743

788 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

744 789

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

745

790 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

746 791

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΟΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

747

792 ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΟΥΝΤΟΡΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

748 793 ∆.Σ 7ο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

749 794

∆.Σ 7ο ΑΠΟ∆ΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

750 795 ∆.Σ 7ο ΒΑΛΑΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

751 796 ∆.Σ 7ο ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

752 797 ∆.Σ 7ο ΒΟΛΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

753 798 ∆.Σ 7ο ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

754 799 ∆.Σ 7ο ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

Page 41: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

41

755

800

∆.Σ 7ο

ΓΑΣΠΑΡΗ-

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΛΟΥ

21

∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

756 801 ∆.Σ 7ο

ΓΑΣΠΑΡΗΣ -

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

21

∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

757 802 ∆.Σ 7ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

758 803 ∆.Σ 7ο ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

759 804 ∆.Σ 7ο ΚΑΝΛΗ ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

760 805 ∆.Σ 7ο ΚΛΕΙ∆Ι ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

761 806 ∆.Σ 7ο ΚΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

762 807 ∆.Σ 7ο ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

763 808 ∆.Σ 7ο ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

764 809 ∆.Σ 7ο ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΛΛΟΥ

21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

765 810

∆.Σ 7ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΛΛΟΥ

21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

766 811 ∆.Σ 7ο ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

767 812 ∆.Σ 7ο ΜΠΟΥΡΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

768 813 ∆.Σ 7ο ΜΠΟΥΡΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΛΟΥ

21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

769 814

∆.Σ 7ο ΠΑΡΑΓΙΟΥ∆ΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΑΛΛΟΥ

21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

770 815 ∆.Σ 7ο ΠΑΡΑΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΛΛΟΥ

21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

771 816 ∆.Σ 7ο ΤΡΙΠΟ∆ΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

772 817 ∆.Σ 7ο ΦΡΑΪ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

773 818 ∆.Σ 7ο ΦΡΑΪ∆ΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ∆.Σ ΡΕΘ. 7ο ΓΑΛΛΟΥ

774 819 ∆.Σ. 8ο ΜΑΚΡΥΠΟ∆Η ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

775 820

∆.Σ. 8ο ΜΑΚΡΥΠΟ∆Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

776 821 ∆.Σ. 8ο ΜΑΡΙ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ OXI ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

777 822

∆.Σ. 8ο ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ OXI ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

778 823 ∆.Σ. 8ο ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ OXI ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

779 824

∆.Σ. 8ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ OXI ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

780 825 ∆.Σ. 8ο ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

781 826

∆.Σ. 8ο ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο

20 ∆.Σ ΡΕΘ. 8ο ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

782 827 ∆.Σ. 9ο ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ 11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

Page 42: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

42

783

828

∆.Σ. 9ο ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ 11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

784 829 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ 11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

785

830

∆.Σ. 9ο ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ 11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

786 831 ∆.Σ. 9ο ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ 11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11

∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

787 832 ∆.Σ. 9ο ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

788 833 ∆.Σ. 9ο ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

789 834 ∆.Σ. 9ο ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

790 835 ∆.Σ. 9ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ∆ΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

791 836 ∆.Σ. 9ο ΖΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

792 837 ∆.Σ. 9ο ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

793 838

∆.Σ. 9ο ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

794 839 ∆.Σ. 9ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

795 840 ∆.Σ. 9ο ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

796 841 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

797 842 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

798 843 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

799 844 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

800 845 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

801 846 ∆.Σ. 9ο ΠΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

802 847 ∆.Σ. 9ο ΦΙΛΝΤΑ ΜΑΧΙΛ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o 11 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΠΡΑΣΣΕΣ

803 848

∆.Σ. 9ο ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

19 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

804 849 ∆.Σ. 9ο ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

19 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

805 850

∆.Σ. 9ο ΣΕΡΒΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

19 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

806 851 ∆.Σ. 9ο ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

19 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

807 852

∆.Σ. 9ο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o

19 ∆.Σ.ΡΕΘ. 9o ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

808 853 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

809 854

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

Page 43: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

43

810 855 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

811 856

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

812 857 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

813 858

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΒΑΡ∆ΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

814 859 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΓΑΛΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

815 860

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

816 861 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

817 862

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΛΑ∆ΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

818 863 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

819 864

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

820 865 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΕΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

821 866

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

822 867 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

823 868

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

824 869 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΝΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

825 870

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΞΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

826 871 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

827 872

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΣΕΧΙ ΕΝΤΙΣΟΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

828 873 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

829 874

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΤΣΙΤΣΟΛΙ ΜΑΡΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

830 875 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

831 876

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

832 877 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΙ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α∆ΕΛΕ

833 878

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΒΑΣΣΗΣ - ΦΟΥΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

Page 44: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

44

834 879 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ∆ΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

835 880 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ∆ΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

836 881 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

837 882 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

838 883 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

839 884

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

840 885 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

841 886 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

842 887 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

843 888

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

844 889 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

845 890 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

846 891 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

847 892 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

848 893 ∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

849 894

∆.Σ. Α∆ΕΛΕ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Α∆ΕΛΕ

850 895

∆.Σ.

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΥΛΟΙ 19

ΜΥΛΟΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

851

896

∆.Σ.

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΥΛΟΙ 19

ΜΥΛΟΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

852 897

∆.Σ.

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΡΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΙ 19

ΜΥΛΟΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

853

898

∆.Σ.

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΛΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

854 899

∆.Σ.

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΚΛΕΙ∆ΑΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

855

900

∆.Σ.

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΚΛΕΙ∆ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

856 901

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΚΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

857

902 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(Ρεθ) 16

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟ)

858 903

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ 25 ΠΑΝΟΡΜΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟ

859

904 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΙΑ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 25

ΠΑΝΟΡΜΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟ

860 905

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 24

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

Page 45: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

45

861 906 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 24

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

862 907

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΝΕΟΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

26 22 ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

863 908 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

26 22 ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

864 909

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ∆ΑΙΡΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΣΤΑΛΗ 2-3

ΚΟΥΜΠΕΣ 22 ΚΤΕΛ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΤΕΛ

865 910

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ ΖΩΗ ΑΣΩΜΑΤΟΣ 2 22 ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

866 911

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΣΩΜΑΤΟΣ 2 22 ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

867 912

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΩΜΑΤΟΣ 2 22 ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

868 913

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΙΒΑΝΟΒΑ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 22 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

869 914 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 22 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 10 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

870 915

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ (ΤΕΣ

ΠΑΙ∆ΩΝ) 10 22

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 10

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

871 916 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 22

ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 22 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

872 917

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ∆ΡΑΝ∆ΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 22

ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 22 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

873 918 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΚΑΡΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 22

ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 22 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

874 919

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 22

ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 22 26

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΓΕΡΑΝΙ/ΓΕΡΑΝΙ (ΓΕΦΥΡΑ)

875 920

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΖΕΡΒΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΩΝΙΑΝΑ 25 ΖΩΝΙΑΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΖΩΝΙΑΝΑ

876 921

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΒΙΓΛΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΩΤΗ 26 22 ΠΕΤΡΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΤΡΕΣ

877 922

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ∆ΡΑΜΑΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΣΙ∆Ι 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

878 923

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΜΠΕΣ 22 ΚΤΕΛ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΤΕΛ

879 924

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΤΥΡΑΚΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ ΚΟΥΜΠΕΣ 22 ΚΤΕΛ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΤΕΛ

880 925

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

881 926

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

882 927

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

883 928

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

884 929

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΠΑΛΑΣΣΗ ΦΛΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

15 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

885 930 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΥ 2 22 ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

886 931

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

17 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

Page 46: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

46

887 932

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 1 22 ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

888 933

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 1 22 ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

889 934

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΙ 25 ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

890 935

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΙ 25 ΜΠΑΛΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΛΙ

891 936

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΑΜΑ 25 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

892 937

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΒΕΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

16 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΗΓΗ

893 938 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ(ΣΑΡΑΚΙΝΑ) 22

ΚΤΕΛ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 22

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΤΕΛ

894 939

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ 22

ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

22

∆ν

ΕΠΑΣ

βραδυνο

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΡΙΣΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

895 940

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΡΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 2 ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

896 941

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΡΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 2 ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

897 942 ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΣΤΕΦΟ ΙΡΕΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 25 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

898 943

ΕΣΠΕΡ

ΕΠΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ

ΑΠΟΚ/ΝΟΥ 26 ΒΡΥΣΣΕΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΒΡΥΣΣΕΣ

899 944 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ 25 ΠΑΝΟΡΜΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟ

900 945

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΑΡΜΑΝΤΟ ΣΚΟΥΚΑ ΚΑΒΡΟΣ 26

22 ΚΑΒΡΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 26 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΑΒΡΟΣ

901 946 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΣΤΡΑΤΙ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΕ 1 22 ΜΠΑΛΕ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

902 947

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ

1 22 ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

903 948 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΛΕΚΑ ΕΝΤΡΙ ΠΑΝΟΡΜΟ 24 ΠΑΝΟΡΜΟ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟ

904 949

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΡΑΜΑ 25

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΗΡΑΚ-

ΡΕΘ)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΠΑΝΟΡΜΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΗΡΑΚ-

ΡΕΘ)

905 950 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕΡΑΜΑ 25 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

906 951

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΠΛΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 25 ΠΕΡΑΜΑ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

25 ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΑΜΑ

907

952 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΛΕΚΑ ΜΙΡΙΑΝ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

CRETA STAR)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

CRETA STAR)

908 953

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ 24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

Page 47: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

47

909

954 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

CRETA STAR)

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

24

ΠΑΛ. ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

CRETA STAR)

910 955 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΙΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 10

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

911 956

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΧΑΣΣΑΝ ΝΤΑΝΤΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 10

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

912 957 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΡΑΚΙ∆Η ΣΤΕΛΛΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

7ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ

ΠΕ/ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ

∆Ε ΤΕ ΠΑ

913 958

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΝΥΚΤΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

5

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

914 959 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ∆ΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Α∆ΕΛΕ

915 960

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Α∆ΕΛΕ

916 961 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΨΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ 11 ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

11

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

917 962

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΝΑΤΟΣ 5 ΑΜΝΑΤΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

5

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΑΜΝΑΤΟΣ

918 963 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΜΝΑΤΟΣ 5 ΑΜΝΑΤΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

5

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΑΜΝΑΤΟΣ

919 964

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

920 965 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΠΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΚΤΕΛ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΚΤΕΛ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

921

966

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΑΠΑ∆ΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΚΤΕΛ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΚΤΕΛ

∆ΙΑΚΛΑ∆. ΠΗΓΩΝ

ΑΡΓ/ΛΗΣ ∆Ε ΤΕ ΠΑ

/ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

922 967 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

923 968

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

924 969 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΕΡΒΕΡΙ∆Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

925 970

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΛΑΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

926 971 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

927 972

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ∆ΑΛΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

928 973 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

929 974

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Page 48: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

48

930 975 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

931 976

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

932 977 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

933 978

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

934 979 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

935 980

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

936 981 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΡΓΥΡΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

937 982

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

938 983 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

939 984

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

940 985 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

941 986

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΚΤΕΛ 9

ΚΤΕΛ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

942 987 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ 10 ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

943 988 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ 10 ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

944 989 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

945 990

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΙ∆ΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

946 991 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΟΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

947 992

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΖΩΛΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

948 993 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΖΕΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

949 994

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΝΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

950 995 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

951 996

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

952 997 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 21

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΓΑΛΛΟΥ

953 998 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

954 999 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

Page 49: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

49

955 1000

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΧΑΜΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

956 1001 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΑΛΤΣΕΒ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΡΟΣ 26 ΚΑΒΡΟΣ ΚΤΕΛ 26 ΚΤΕΛ ΚΑΒΡΟΣ

957

1002

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΓΑΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

958 1003 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΝΥΧΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

959

1004

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΕ

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

4ΤΡ

ΠΕ

3 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

960 1005 ΛΥΚΕΙΟ 1ο HEITMANN BJORN ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ 2 ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 2

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

961 1006

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΤΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΛΟΥΤΡΑ

962 1007 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΛΟΥΤΡΑ

963

1008

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

964 1009 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΜΑΛΑΚΙ ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

965 1010

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

966 1011 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ∆ΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

967 1012

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

968 1013 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

969 1014

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΙΤΣΙ∆ΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

970 1015 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

971 1016

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΧΑΤΖΗΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΜΙΣΣΙΡΙΑ

972 1017 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΕ 2 ΜΠΑΛΕ

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

2

∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ

ΜΠΑΛΕ

973

1018

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ

11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

11

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

974 1019 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΟΥΙ∆Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΗΓΗ

975 1020

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΗΓΗ

Page 50: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

50

976 1021 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 22 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

22

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

977 1022

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΖΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

11

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΡΑΣΣΕΣ

978 1023 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

979 1024 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

980 1025 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

981 1026

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

982 1027 ΛΥΚΕΙΟ 1ο

ΠΑΠΑ∆ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΙΝΕΣ

10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

983 1028 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΤΑΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

984 1029 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΦΙΝ∆ΡΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

985 1030

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΙΤΣΑΝΠΛΙΝΤΑ ΚΟΡΙΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 3 ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

986 1031 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 3 ` ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

987 1032

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

24

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΣΚΑΛΕΤΑ

988 1033 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

24

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΣΚΑΛΕΤΑ

989 1034

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

24

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

990 1035 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

991

1036

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΣΩΜΑΤΑΣ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΡ

ΠΕ

992 1037 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

993 1038

ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

994 1039 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΤΣΙΧΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

995 1040

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΒΑΛΛΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΠΗΓΗ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 15

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΗΓΗ

996 1041 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΒΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

997 1042

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

998 1043 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

999 1044

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1000 1045 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΟΛΓΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

Page 51: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

51

1001 1046

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1002 1047 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1003 1048

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1004 1049 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1005 1050

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1006 1051 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α∆ΕΛΕ

1007 1052

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α∆ΕΛΕ

1008 1053 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 10 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1009 1054

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 10 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1010 1055 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΞΕΡΟΥ∆ΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 24 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 10 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1011

1056

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΜΟΥΣΙΚΟ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

24

ΜΟΥΣΙΚΟ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

1012 1057 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΕΝΙΟΥ∆ΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 24 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΚΟ 9 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

1013

1058

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΟΛΙΤΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1014 1059 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ 21

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΑΛΛΟΥ

1015 1060 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΙΧΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ 21 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΑΛΛΟΥ

1016 1061 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1017 1062 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1018 1063 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΟΡ∆ΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 20

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1019 1064

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 20

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1020 1065 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

1021 1066

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1022 1067 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΖΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1023 1068

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΑΛΥΨΩ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1024 1069 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

Page 52: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

52

1025

1070

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΥΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

1026 1071 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΡΑΠΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ

11

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ (ΕΠΙ ΤΗΣ

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ

ΕΠ.Ο. ΡΕΘ- ΑΜΑΡ)

1027 1072

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΥΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΗΓΗ

1028 1073 ΛΥΚΕΙΟ 2ο Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1029 1074

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1030 1075 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1031 1076

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΣΣΕΣ 11 ΠΡΑΣΣΕΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΑΣΣΕΣ

1032 1077 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1033 1078

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1034 1079 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΖΑΜΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1035 1080 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΙΟ∆ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1036 1081 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1037 1082

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1038 1083 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1039 1084

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1040 1085 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΛΕΤΑ

1041 1086

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΛΕΤΑ

1042 1087 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ∆ΑΝΙΗΛ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1043 1088

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1044 1089 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1045 1090

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΑΤΣΟ ΠΑΤΣΟ ΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1046 1091 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΕΤΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1047 1092

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1048 1093 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

Page 53: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

53

1049 1094

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1050 1095 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΧΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1051 1096

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΑΚΑΚΙ

1052 1097 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΑΚΑΚΙ

1053 1098

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΑΚΑΚΙ

1054 1099 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΖΕ∆ΑΚΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΑΚΑΚΙ

1055 1100

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΦΥΣΝΙΚΟΥ ΓΚΙΛΝΤΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΑΚΑΚΙ

1056 1101 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΜΑΤΑΣ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

3ΤΡ-

ΠΕΜ

ΣΩΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ

28∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

3ΤΡ-

ΠΕΜ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑΤΑΣ

1057 1102

ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 17

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΣΜΕΣ

1058 1103 ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΡΑΝΖΟΤ ΣΙΝΓΚ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ 5 ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5

ΚΙΝ/ΦΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ

1059 1104

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΕΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΤΕΛ 10

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

1060 1105 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΤΕΛ 10

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

1061 1106

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΤΕΛ 10

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ

1062 1107 ΛΥΚΕΙΟ 3ο

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15 ΠΗΓΗ ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 15

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΗΓΗ

1063 1108

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 5

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1064 1109 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙ

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

1065 1110

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1066 1111 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1067 1112

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1068 1113 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1069 1114

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΡΟΥΛΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1070 1115 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑYΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1071 1116

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

Page 54: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

54

1072 1117 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1073 1118

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΡΓΑΚΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1074 1119 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΛΥΒΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1075 1120

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΑΡΜΕΝΟΙ

3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1076 1121 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1077 1122

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1078 1123 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1079 1124

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΤΡΑΤΙ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΜΕΝΟΙ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ

1080 1125 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΒΑΤΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1081 1126

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1082 1127 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΒΕΡΝΑ∆ΟΥ ΕΡΙΦΙΛΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1083 1128

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΒΛΑΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1084 1129 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1085 1130

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΓΑΝΗ ΆΝΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1086 1131 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΛΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1087 1132

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΛΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1088 1133 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1089 1134

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΑΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1090 1135 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1091 1136

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΖΕΑΚΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1092 1137 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΛΟΝὀΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1093 1138

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1094 1139 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΡΑΣΑΒΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1095 1140

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Page 55: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

55

1096 1141 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1097 1142

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1098 1143 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1099 1144

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1100 1145 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1101 1146

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1102 1147 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΙΟΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1103 1148

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΙΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1104 1149 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΪΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1105 1150

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1106 1151 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1107 1152

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1108 1153 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΕΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1109 1154

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΞΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1110 1155 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1111 1156

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1112 1157 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1113 1158

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΑΧΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1114 1159 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΟΥΛΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1115 1160

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1116 1161 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΦΡΑ∆ΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1117 1162

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΧΥΚΑ ΓΙΟΑΝΝΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1118 1163 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

Page 56: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

56

1119

1164

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

10∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΑΝΩ ΤΡ

ΠΕ/ΑΘΑΝΑΤΟΣ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ

1120 1165 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΚΤΕΛ 9

ΚΤΕΛ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

1121 1166

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΚΤΕΛ 9

ΚΤΕΛ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

1122 1167 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΚΤΕΛ 9

ΚΤΕΛ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

1123 1168

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΕΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΚΤΕΛ 9

ΚΤΕΛ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

1124 1169 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΕΝΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΒΑΡ∆ΗΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ 9 ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ ΚΤΕΛ 9

ΚΤΕΛ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟ

ΚΑΤΩ

1125 1170

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13 ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 13

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1126 1171 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1127 1172

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1128 1173 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1129 1174 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1130 1175 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1131 1176 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1132 1177 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1133 1178 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1134 1179 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1135 1180

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΚΛΟΜΠΟΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1136 1181 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1137 1182 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1138 1183 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18 ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1139 1184

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 18

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1140 1185 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΓΩΝΙΑ

1141 1186 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΝΑΤΣΙ ΝΤΕΣΑΡΑ ΓΩΝΙΑ 10 ΓΩΝΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΓΩΝΙΑ

1142 1187 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

1143

1188

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

1144 1189 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

1145

1190

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

Page 57: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

57

1146 1191 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ

8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

ΚΤΕΛ 8ΤΡ-

ΠΕΜ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΤΕΛ

ΚΑΛΟΝΥΚΤΗΣ ΤΡ

ΠΕ / ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ

1147

1192

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΑΜΣΕΪΒΑ ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΕ

4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 4ΤΡ-

ΠΕΜ

3∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΚΑΡΕ ΤΡ

ΠΕ/ΑΡΜΕΝΟΙ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ

1148 1193 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 20

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1149 1194

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20 ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 20

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1150 1195 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 17 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 17

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΙΣΣΙΡΙΑ

1151 1196

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 17 ΜΙΣΣΙΡΙΑ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 17

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΙΣΣΙΡΙΑ

1152 1197 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΣ 26 ΠΕΤΡΕΣ ΚΤΕΛ 26 ΚΤΕΛ ΠΕΤΡΕΣ

1153 1198

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 5

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1154 1199 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΛΑ∆ΟΣ Ο∆ΥΣΕΥΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 5

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1155 1200

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 5

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1156 1201 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΕΡΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 5

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1157 1202 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΡΙΚΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1158 1203 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ∆ΡΙΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1159 1204 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΕΛΕ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1160 1205 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1161 1206 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1162 1207 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10

ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1163 1208

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 24

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1164 1209 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 24

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΦΑΚΑΚΙ

1165 1210

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1166 1211 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1167 1212

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1168 1213 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1169 1214

ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 1 ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

1170 1215 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΤΖΙΡΙΤΑ ΕΛΠΙ∆Α ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 17

ΠΛ. 4ΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΣΕΣΜΕΣ

1171 1216 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΚΟΚΟΝΑ ΧΡΥΣΗ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

1172 1217 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

Page 58: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

58

1173 1218 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

1174 1219 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

1175 1220 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ

1176 1221 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1177

1222 ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΕΛΕ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1178 1223

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1179

1224 ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ∆Ο

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1180 1225

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΟΥ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΑΡΟΥΛΟΥ

(∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ)

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1181

1226 ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1182 1227

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1183

1228 ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1184 1229

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΟΥΡΟΥΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1185

1230 ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1186 1231

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΟΥΝΤΟΡΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

6 ∆Ε

ΤΕ

ΠΑΡ

ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1187

1232 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15

ΠΗΓΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 15

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ

1188 1233

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15

ΠΗΓΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 15

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ

1189

1234 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1190 1235

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

Page 59: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

59

1191

1236 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΟΥΛΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1192 1237

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1193

1238 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΡΟΜΑΝΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1194 1239

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1195

1240 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α∆ΕΛΕ 16

Α∆ΕΛΕ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ Α∆ΕΛΕ

1196 1241

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Α∆ΕΛΕ 16

Α∆ΕΛΕ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ Α∆ΕΛΕ

1197

1242 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α∆ΕΛΕ 16

Α∆ΕΛΕ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ Α∆ΕΛΕ

1198 1243

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ 11

ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 11

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

1199

1244 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ 11

ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 11

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

1200 1245

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ 11

ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 11

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝ ΜΕΤΟΧΙ

1201

1246 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΝΑΤΟΣ 5

ΑΜΝΑΤΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΜΝΑΤΟΣ

1202 1247

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΑΜΝΑΤΟΣ 5

ΑΜΝΑΤΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΜΝΑΤΟΣ

1203

1248 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΤΑΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΝΑΤΟΣ 5

ΑΜΝΑΤΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΜΝΑΤΟΣ

1204 1249

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΞΟΣ 13

ΑΞΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΞΟΣ

1205

1250 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ ΑΞΟΣ 13

ΑΞΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΞΟΣ

1206 1251

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΦΥΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

Page 60: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

60

1207

1252 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΑΣΤΕΡΙ 5

ΑΣΤΕΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΣΤΕΡΙ

1208 1253

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ

ΤΣΟΥΡΧΕΡ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΩΜΑΤΟΣ 2

ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 2

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΣ

1209 1254 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΕΥΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

10 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1210 1255

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΑΝ∆ΡΕ∆Ο

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

1211

1256 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΛΑΝ∆ΡΕ∆Ο

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΕ ∆Ε ΤΕ

ΠΑΡ / ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

1212 1257

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΙΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1213

1258 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΙΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗ ΡΟΥΣΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1214 1259

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1215

1260 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1216 1261

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 13

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

1217

1262 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ∆ΟΥΣΜΑΝΗ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι 11

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 11

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

1218 1263

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι 11

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 11

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

1219

1264 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι 11

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 11

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΓΙΑΝΝΟΥ∆Ι (ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΛ. ΕΠΟ

ΡΕΘ-ΑΜΑΡ)

1220 1265

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΚΙΝΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1221

1266 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΡΤΙ ΕΝΤΖΙ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1222 1267

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΡΤΙ ΚΕΒΙ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

Page 61: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

61

1223

1268 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1224 1269

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1225

1270 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1226 1271

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1227

1272 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1228 1273

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1229

1274 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 20

ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 20

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ

1230 1275

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 15

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

1231

1276 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15

ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 15

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑ

1232 1277

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΑΡΚΑ∆ΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΤΖΙΜΑΣ 25

ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 25

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΑΤΖΙΜΑΣ

1233 1278 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ 2 ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

2 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ

1234 1279

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΤΡΑ 16

ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

1235

1280 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΤΡΑ 16

ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

1236 1281

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑ 16

ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

1237

1282 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑ 16

ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑ

1238 1283

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΤΡΑΤΙ∆ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 13

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Page 62: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

62

1239

1284 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1240 1285

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1241

1286 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1242 1287

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1243

1288 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1244 1289

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1245

1290 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΚΟΥΛΗΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1246 1291

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΖΕΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 1 ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

1 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΕΣ

1247 1292 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΦΑΣΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 1 ΜΕΛΑΜΠΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

1 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΜΕΛΑΜΠΕΣ

1248 1293

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΒΑΡΟΥΧΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΗΓΗ 16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ

1249

1294 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΗΓΗ 16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ

1250 1295

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ∆ΡΕΤΟΥΛΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΗΓΗ 16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ

1251

1296 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ 16

ΠΗΓΗ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 16

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΗΓΗ

1252 1297

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΣΤΑ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ 5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1253 1298 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΑΣ 2 ΠΛΑΚΙΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

2 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑΣ

1254 1299

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ

ΤΣΟΥΡΧΕΡ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΚΙΑΣ 2

ΠΛΑΚΙΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

2

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑΣ

1255

1300 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΙ ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Page 63: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

63

1256 1301

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΣΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 5

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 5

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1257 1302 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ

10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1258 1303

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΝΟΣ 13

ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 13

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΠΡΙΝΟΣ

1259

1304 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ

1260 1305

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΡΕΝΤΙ ΝΤΟΡΙΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ

1261

1306 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΡΟΒΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ

1262 1307

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΡΟΒΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ

1263

1308 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19

ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΡΟΥΣΟΣΠΙΤΙ

1264 1309

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣΕΛΛΙΑ 3 ΣΕΛΛΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

3 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΕΛΛΙΑ

1265

1310 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΛΕΤΑ 24

ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

1266 1311

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΑΡ∆ΑΜΙΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1267

1312 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΙΑΓΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1268 1313

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΠΑ∆ΟΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1269

1314 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1270 1315

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1271

1316 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΕΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1272 1317

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΕΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

Page 64: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

64

1273

1318 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΣΕΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1274 1319

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΖΟΥΡΙ∆Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΦΑΚΑΚΙ 24

ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

1275

1320 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΥΜΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24

ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

1276 1321

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΜΟΥΛΑΖΙΜΑΚΗ ΗΛΙΑ∆Α ΣΦΑΚΑΚΙ 24

ΣΦΑΚΑΚΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 24

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

1277

1322 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΣΕΣΜΕΣ 17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

1278 1323

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΦΡΑ∆ΕΛΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΕΣΜΕΣ 17

ΤΣΕΣΜΕΣ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 17

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

1279

1324 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΕΛΕΣΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1280 1325

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1281

1326 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΜΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1282 1327

ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΝΤΕΡΝΟΒΑ ΝΤΡΙΝΙ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1283

1328 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1284

1328 ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΜ ΤΣΟΥΤΣΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΓ∆ΑΛΙΝΗ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19

ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 19

ΠΑΛ.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

1285 1330

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ ΆΝΝΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 10 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΤΕΛ

1286 1331

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ 1 ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ

1287 1333

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΜΕΡΓΙΕΜΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑ

1288 1334 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΣΚΕΠΕΤΖΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΡΕΘ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑ

1289 1335

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΧΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Α∆. ΚΑΜΠΟΣ 5

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ

1290 1336

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ Α∆ΕΛΕ

1291 1337

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΕΡΤΟΥ∆ΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ Α∆ΕΛΕ

Page 65: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

65

1292 1338

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ∆ΑΝΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ Α∆ΕΛΕ

1293 1339

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΜΠΑΡΟΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ Α∆ΕΛΕ

1294 1340 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΑΝΑΡΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ Α∆ΕΛΕ

1295 1341

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Α∆ΕΛΕ 16 Α∆ΕΛΕ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ Α∆ΕΛΕ

1296

1342 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

26ΤΡ

ΠΕ

24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΟ 26

24

ΜΟΥΣΙΚΟ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ∆Ε

ΤΕ ΠΑΡ/ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΡ ΠΕ

1297 1343

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΥΡΓΑΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙ 5 ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΟ

1298 1344

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΛΑΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΑΣΩΜΑΤ0Σ ΜΟΥΣΙΚΟ

1299 1345

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ

1300 1346 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΑΛΑΡΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ

1301 1347

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ

1302 1348 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΧΡΥΣΗΙ∆Α ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ

1303 1349

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΤΣΙΑΛΙΟΥ

ΑΝΝΑ-

ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 10 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ

1304 1350 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΑΡΟΥΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Κόµβος 10

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ (

ΚΟΜΒΟΣ) ΚΤΕΛ

1305 1351

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΑΓΙΟΥΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 10

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

(ΠΑΝΟΡΑΜΑ) ΚΤΕΛ

1306 1352 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΚΤΕΛ 22

ΚΤΕΛ ΓΑΛΛΟΥ

1307 1353

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΛΟΥ 21 ΓΑΛΛΟΥ ΚΤΕΛ 22

ΚΤΕΛ ΓΑΛΛΟΥ

1308 1354

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΛΑΓΑΣΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1309 1355

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1310 1356

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΤΖΙΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1311 1357

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΤΖΙΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1312 1358

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΤΖΙΦΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΝΙ 18 ΓΕΡΑΝΙ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΡΑΝΙ

1313 1359

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΖΟΥΡΙ∆ΑΣ 18 ΓΕΦΥΡΑ ΖΟΥΡΙ∆ΑΣ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΦΥΡΑ ΖΟΥΡΙ∆ΑΣ

1314 1360 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 26 ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

1315 1361

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΦΟΙ

27

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

13

ΤΡ

ΠΕ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ

ΕΡΦΟΙ ∆Ε ΤΕ ΠΑΡ /

ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΤΡ ΠΕ

Page 66: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

66

1316

1362 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΣΗΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ 26

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΚΤΕΛ 26

ΚΤΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

1317 1363

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ 3 ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

1318 1364 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ 22 ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

1319 1365

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ∆ΟΚΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

1320 1366 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

1321 1367

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑ

1322 1368

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΣΤΑΡΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΛΟΥΤΡΑ 16 ΛΟΥΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑ

1323 1369

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΧΟΥΑΡΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΣ 17 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΑΣ

1324 1370

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΑΝΤΡΕΕΒΑ ΝΤΙΑΝΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΙΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΙΣΙΡΙΑ

1325 1371

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΙΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΙΣΙΡΙΑ

1326 1372

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΙΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΙΣΙΡΙΑ

1327 1373

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΙΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΙΣΙΡΙΑ

1328 1374 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΣΣΙΡΙΑ 22 ΜΙΣΙΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΙΣΙΡΙΑ

1329 1375

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΙ 25 ΜΠΑΛΙ ΜΟΥΣΙΚΟ 25

ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΠΑΛΙ

1330 1376

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΜΑ 13 ΠΕΡΑΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑ

1331 1377

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ-

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 22 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

1332 1378

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑ 15 ΚΥΡΙΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

1333 1380

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΑΛ-ΖΕΙΝ ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΗΓΗ

1334 1381

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΓΗ 16 ΠΗΓΗ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΗΓΗ

1335 1383

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ-ΠΗΓΗ 5

ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ(ΠΗΓΗ) ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΗΓΙΑΝΟΣ

ΚΑΜΠΟΣ(ΠΗΓΗ)

1336 1384

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΤΖΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ 2 ΠΛΑΚΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ

1337 1385

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΑΓΑΠΙΑ∆Η

ΣΤΕΦΑΝΙΑ-

ΣΥΛΒΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1338 1386

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 17

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1339 1387

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΞΕΡΟΥ∆ΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1340 1388

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΙΡΒΑΝ ΆΝΤΡΕΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

1341 1389

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΓΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ

Page 67: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

67

1342 1390

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ

1343 1391

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙ 25 ΡΟΥΜΕΛΙ ΜΟΥΣΙΚΟ 25

ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΥΜΕΛΙ

1344 1392 ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΨΩΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙ 25

ΡΟΥΜΕΛΙ ΜΟΥΣΙΚΟ 25

ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΥΜΕΛΙ

1345 1393

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΆΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΜΟΥΣΙΚΟ

1346 1394

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΝΕΣΦΥΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΜΟΥΣΙΚΟ

1347 1395

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Ν ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ 19 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΜΟΥΣΙΚΟ

1348 1396

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΕΛΛΙΑ 3 ΣΕΛΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ

1349 1397

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΙΣΣΕΣ 25 ΣΙΣΣΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 25

ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΙΣΣΕΣ

1350 1398

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΓΚΡΟΥΜ ΛΑΡΑ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

1351 1399

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΟΡΚΟΒΕΑΝΟΥ ΆΝΝΑ ΣΚΑΛΕΤΑ 24 ΣΚΑΛΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΚΑΛΕΤΑ

1352 1400

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΛΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ 25 ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟ 25

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΗ

1353 1401

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΝΤΟΠΙ ΚΛΩΝΤΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 24 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

1354 1402

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΑΚΙ 24 ΣΦΑΚΑΚΙ ΜΟΥΣΙΚΟ 24

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΦΑΚΑΚΙ

1355 1403

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΚΑΛΟΕΙ∆ΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΜΑΤΑΣ

28

∆Ε

ΤΕ

ΠΑ

3 ΤΡ

ΠΕ

24

ΣΩΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ

1356 1404

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

1357 1405

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ

ΝΤΟΥΡΟΠΟΛΑΚΗΣ-

ΦΙΣΕΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΣΜΕΣ 17 ΤΣΕΣΜΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ 16

ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΣΕΣΜΕΣ

1358 1406

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΛΑΡΙΝΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ 10 ΦΡ. ΜΕΤΟΧΙΑ ΚΤΕΛ

1359 1407

ΝΗΠ

ΡΟΥΣΣΟΣΠ ΕΥΡΩΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 19 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ

1360 1408

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3 ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΕΝΟΙ 3

ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΑΡΜΕΝΟΙ

1361 1409

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 3 ΑΡΜΕΝΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΑΡΜΕΝΟΙ

1362 1410 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΜΙΝΑ ΣΠΗΛΙ

1

ΣΠΗΛΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

1

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΣΠΗΛΙ

1363 1411 ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΟΥ 2

ΜΑΡΙΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

2

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΜΑΡΙΟΥ

1364 1412 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ

2

ΠΛΑΚΙΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

2

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΠΛΑΚΙΑΣ

1365 1413 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ 3

ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

3

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ

ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ

1366 1414 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΝΕΝΕ∆ΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΒΡΟΣ 26 ΚΑΒΡΟΣ ΚΤΕΛ 26 ΚΤΕΛ ΚΑΒΡΟΣ

Page 68: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

68

1367 1415 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΕΡΡΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

10

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΚΤΕΛ

10

ΚΤΕΛ

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

1368 1416 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ ΠΡΙΝΕΣ 10 ΠΡΙΝΕΣ ΚΤΕΛ 10 ΚΤΕΛ ΠΡΙΝΕΣ

1369 1417 ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΩΝΙΑ 10

ΓΩΝΙΑ ΚΤΕΛ

10

ΚΤΕΛ

ΓΩΝΙΑ

1370 1418

ΜΟΥΣΙΚΟ

Γ/Λ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 22 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ 22

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

Β.α. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των κάτωθι οχηµάτων του ∆ήµου για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ.

ΚΥΚΛΟΦ

1 MERCEDES ΠΚ 609D 23 ΚΗΥ9779

2 VOLVO ΠΚ B10M 48 ΚΗΙ4948

Γ. Οι µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που µετακινούνται από και προς τα εδρεύοντα στο ∆ήµο µας σχολεία, µε τους

προβλεπόµενους από το άρθρο 2 της ΚΥΑ, Α,Β και Γ τρόπους, έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΚΥΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ : 1.370

ως αναφέρονται εις την παράγραφο Α.β

Page 69: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

69

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΚΥΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ : 95

ως αναφέρονται παρακάτω:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ*** ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Ο∆ΟΣ

ΑΡΙΘ

ΜΟΣ

ΠΟΛΗ ΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΩΙ &

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΩΙ & ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΕΚΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΤΕΙ ΡΟΞΑΝΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΑΝ∆ΟΥ ΜΙΡΟΥΝΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΣΟΝΙ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΡΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΚΑΪ ΑΡΜΠΥΣ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΙΝΤΙΝΑΙ ΑΡΝΤΙΤ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗ ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΙΛΚΟΥ ΣΕΡΓΚΕΙ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΟΥΡΟΥΝΤΟΥ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΖΩΛΙΝ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΜΠΕΡΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΠΑΚΑ ΟΡΝΕΛΑ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΒΡΟΣ ΚΑΒΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

21 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΡΑΜΗΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΟΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

24 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

25 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΣΙΛΕ∆ΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΡΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΟΥΝΤΟΡΑ∆ΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

27 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Page 70: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

70

28 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

29 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

30 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

31 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΛΥΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

32 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ∆ΑΝΑΗ ΜΟΥΡΙ ΜΟΥΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

33 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΟΛΕΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΙ ΜΟΥΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

34 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΙ ΜΟΥΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

35 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

36 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΙΞ ΑΛΕΞΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

37 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΥΛΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

38 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΜΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

39 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΤΟΝΤΑΙΤ ΜΑΡΙΑ ∆ΡΑΜΙΑ ∆ΡΑΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

40 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΡΑΜΙΑ ∆ΡΑΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

41 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

42 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΕΚΑ* ΜΑΛΒΙΝΑ

ΚΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

43 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ* ΕΛΕΝΗ

ΚΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

44 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΙΜΙΩΝΗ* ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

45 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ* ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

46 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

47 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΙΟΣΕ* ΑΡΜΑΝΤ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

48 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗ*

ΓΕΩΡΓΙΑ-

ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

49 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ* ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

50 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΕΚΑ* ΝΤΑΙΑΝΑ

ΚΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

51 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ* ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

52 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΜΙΩΝΗ* ΖΑΜΠΙΑ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

53 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ* ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

54 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΨΑΘΑΚΗ* ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

55 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ* ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

56 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗ* ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

57 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ* ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

58 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

59 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΙΜΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

60 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

61 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΕΡΖΙ∆ΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΜΑ∆ΑΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

62 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

63 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

64 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

65 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

66 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

67 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Page 71: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

71

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

68 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

69 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΙΟΣΕ ΟΛΣΙ ΚΑΡΩΤΗ ΚΑΡΩΤΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

70 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

71 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

72 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

73 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

74 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

75 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

76 ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΕΚΑ ΒΑΣΕ

ΚΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

77 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 8 ΡΕΘΥΜΝΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 8 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

78 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) PACANI ELUANA ΜΠΙΡΗ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΠΙΡΗ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

79 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 7 ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 7 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

80 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΡΙΖΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΙΖΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

81 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΡΙΖΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΙΖΒΑΝ ΜΕΤΟΧΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

82 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ-∆ . ΚΗΠΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

83 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΜΙΣΣΑ ΚΩΣΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

84 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΨΑΘΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΛΑ 45 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΧΛΑ 45 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

85 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 37 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 37 -

ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. 1ο (ΜΥΣΙΡΙΩΝ)

86 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. (ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ) ∆ΡΟΥΛΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΑΝΟΣ

44ου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 8 ΡΕΘΥΜΝΟ

44ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 8

ΡΕΘΥΝΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ

87 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ ΣΟΦΙΑ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 50 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 50

ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ

88 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΑ 15 ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΟΥΛΑ 15 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ

89 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΠΑΡΟΤΣΗ 30 ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΠΑΡΟΤΣΗ 30 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ

90 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ ΤΣΑΛΑ ΑΝ∆ΡΙΟΛΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

16Α ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓ. ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ

91 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΤΖΙΡΑΚΗΣ** ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΚΑΡΩΤΗ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

92 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ ** ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΩΤΗ ΚΟΥΦΗ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

93 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ** ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

94 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ** ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

95 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΦΗ ΚΟΥΦΗ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

*Για τα παιδιά του ∆ηµοτικού σχολείου Επισκοπής των τάξεων Ε΄ κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα και Τρίτη και ΣΤ΄ κατά τις ηµέρες Τρίτη και Παρασκευή τα

οποία δεν εξυπηρετούνται µε το δροµολόγιο που εκτελεί το λεωφορείο του ∆ήµου έχει προβλεφθεί σχετικό δροµολόγιο µε δηµόσιο διαγωνισµό για την

επιστροφή τους.

**Για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Επισκοπής που µεταφέρονται το πρωί µε το δροµολόγιο που εκτελεί το λεωφορείο του ∆ήµου και φοιτούν στο ολοήµερο

έχει προβλεφθεί σχετικό δροµολόγιο µε δηµόσιο διαγωνισµό για την επιστροφή τους.

Page 72: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αθάνατος Πρ .: 726 · 2014-07-04 · ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΦωκά ) 7ΤΡ - ΠΕ Μ 10 ∆

72

*** Για την επιλογή των µαθητών των σχολείων Επισκοπής που µεταφέρονται µε ίδια µέσα ελήφθη υπόψη η παρ. 1 εδάφ. Β του άρθρου 1 της ΚΥΑ

35415/11 µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη χρήση του διατιθέµενου µεταφορικού µέσου.

Η παρούσα ισχύει αναδροµικά από την 9/1/2012.

Κατά τα λοιπά δηλ. κατά την παράγραφο (∆) ισχύει η υπ΄ αρ. 19201/30-8-2011 διαπιστωτική πράξη του αντιδηµάρχου Ρεθύµνης κ. Γεωργαλή.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

- Τµήµα Παιδείας ∆ήµου Ρεθύµνης - ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ρεθύµνης - ∆/ντες Σχολείων Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης - ∆/νσεις Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης - Αντιδήµαρχο Παιδείας - Αποκεντρωµένη ∆/κηση Κρήτης ∆/νση ∆/κησης (Υπόψη κ. Πετρακάκη Ελένη)

- Περιφέρεια Κρήτης ∆/νση Οικον/κού (Υπόψη κ. Κουγιουµτζόγλου)

Πλατεία Ελευθερίας: 712 01 Ηράκλειο

- ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ- ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Ε.