Γνωριμία με τα όργανα

of 17 /17
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Embed Size (px)

Transcript of Γνωριμία με τα όργανα

Page 1: Γνωριμία με τα όργανα

ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ

Page 2: Γνωριμία με τα όργανα

Ο ήχος γίνεται ΜουσικήΟ ήχος γίνεται Μουσική

Οι προϊστορικοί άνθρωποι ανακαλύπτουν Οι προϊστορικοί άνθρωποι ανακαλύπτουν τους διάφορους θορύβους μέσα από τα τους διάφορους θορύβους μέσα από τα εργαλεία από πέτρα, ξύλο ή κόκαλο που εργαλεία από πέτρα, ξύλο ή κόκαλο που έφτιαχναν.έφτιαχναν.

Page 3: Γνωριμία με τα όργανα

Άρχισαν να χρησιμοποιούν τους θορύβους Άρχισαν να χρησιμοποιούν τους θορύβους των εργαλείων τους για να κάνουν των εργαλείων τους για να κάνουν μουσική την ώρα της δουλειάς τους.μουσική την ώρα της δουλειάς τους.

Καθώς οι αιώνες περνούν επεξεργάζονται Καθώς οι αιώνες περνούν επεξεργάζονται τα εργαλεία τους με διαφορετικούς τα εργαλεία τους με διαφορετικούς τρόπους, έτσι που να βγάζουν θορύβους τρόπους, έτσι που να βγάζουν θορύβους ιδιαίτερα ευχάριστους.ιδιαίτερα ευχάριστους.

Page 4: Γνωριμία με τα όργανα

Από το τόξο στην άρπαΑπό το τόξο στην άρπα Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν

τόξα και βέλη, ανακάλυψαν, ίσως, ότι η χορδή τόξα και βέλη, ανακάλυψαν, ίσως, ότι η χορδή του τόξου άφηνε ένα ήχο.του τόξου άφηνε ένα ήχο.

Αν το τόξο ήταν τεντωμένο ο ήχος αυτός ήταν Αν το τόξο ήταν τεντωμένο ο ήχος αυτός ήταν ψηλότερος σε ύψος.ψηλότερος σε ύψος.

Ένα χαλαρό τόξο έβγαζε ήχο χαμηλότερο- Ένα χαλαρό τόξο έβγαζε ήχο χαμηλότερο- βαθύτερο.βαθύτερο.

Page 5: Γνωριμία με τα όργανα

Το επόμενο βήμα ήταν να βάλουν στο τόξο τους Το επόμενο βήμα ήταν να βάλουν στο τόξο τους περισσότερες από μια χορδή.περισσότερες από μια χορδή.

Ο ήχος όμως ήταν αδύνατος .Ο ήχος όμως ήταν αδύνατος . Τότε οι άνθρωποι ανακάλυψαν πως αν Τότε οι άνθρωποι ανακάλυψαν πως αν

τοποθετούσαν στη βάση του τόξου ένα κούφιο τοποθετούσαν στη βάση του τόξου ένα κούφιο κομμάτι ξύλο αυτό θα λειτουργούσε σαν ηχείο κομμάτι ξύλο αυτό θα λειτουργούσε σαν ηχείο και ο ήχος θα δυνάμωνε.και ο ήχος θα δυνάμωνε.

Σήμερα το ηχείο αποτελεί μέρος σχεδόν όλων Σήμερα το ηχείο αποτελεί μέρος σχεδόν όλων των οργάνων.των οργάνων.

Page 6: Γνωριμία με τα όργανα

Κατηγορίες οργάνωνΚατηγορίες οργάνων Έγχορδα / χορδόφωναΈγχορδα / χορδόφωνα

Πνευστά / αερόφωναΠνευστά / αερόφωνα

Κρουστά/ μεμβρανόφωνα και Κρουστά/ μεμβρανόφωνα και ιδιόφωναιδιόφωνα

Dimitra
Dimitra
Page 8: Γνωριμία με τα όργανα

ΤΑ ΕΓΧΟΡΔΑ ΟΡΓΑΝΑ της ΤΑ ΕΓΧΟΡΔΑ ΟΡΓΑΝΑ της ορχήστραςορχήστρας

ΒΙΟΛΙ – το μικρότερο ΒΙΟΛΙ – το μικρότερο από τα 4 είδη από τα 4 είδη

εγχόρδων.εγχόρδων.

ΒΙΟΛΑ – ο ήχος της είναι ΒΙΟΛΑ – ο ήχος της είναι λίγο χαμηλότεροςλίγο χαμηλότερος

από του βιολιού.από του βιολιού.

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ –ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ – ο ήχος του είναι ο ήχος του είναι χαμηλός και είναι χαμηλός και είναι όργανο αρκετάόργανο αρκετά μεγάλο. μεγάλο.

ΚΟΝΤΡΣΜΠΑΣΟ –ΚΟΝΤΡΣΜΠΑΣΟ –Το πιο μεγάλο σε Το πιο μεγάλο σε μέγεθος όργανομέγεθος όργανομε πολύ χαμηλόμε πολύ χαμηλόήχο.ήχο.

Page 9: Γνωριμία με τα όργανα

Τα χαρακτηριστικά τους είναιΤα χαρακτηριστικά τους είναι::

Έχουν όλα τέσσερις χορδές

Έχουν γέφυρα όπου περνούν οι τέσσερις χορδές

Χρησιμοποιούν όλατο δοξάρι το οποίο

είναι κατασκευασμένο από

τρίχες αλόγου.

Είναι κατασκευασμένα

από ξύλο και έχουν ηχείο.

Page 10: Γνωριμία με τα όργανα

ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑΠαρόλο που πολλά φτιάχνονται από ξύλο δεν οφείλουν την Παρόλο που πολλά φτιάχνονται από ξύλο δεν οφείλουν την ονομασία τους σ΄ αυτό το χαρακτηριστικό. Τα ξύλινα έχουν ονομασία τους σ΄ αυτό το χαρακτηριστικό. Τα ξύλινα έχουν μικρό μήκος σωλήνα και μεγάλη διατομή.μικρό μήκος σωλήνα και μεγάλη διατομή. Ο ήχος παράγεται με το φύσημα στο ειδικό στόμιο και Ο ήχος παράγεται με το φύσημα στο ειδικό στόμιο και αφού κλείσουμε τις τρύπες .αφού κλείσουμε τις τρύπες . Όργανα αυτής της ομάδας είναιΌργανα αυτής της ομάδας είναι:: φλάουτο, φλάουτο, όμποε, όμποε, κλαρινέτο, κλαρινέτο, φαγκότοφαγκότο

Page 11: Γνωριμία με τα όργανα

ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑΤα χάλκινα είναι πνευστά όργανα φτιαγμένα από Τα χάλκινα είναι πνευστά όργανα φτιαγμένα από μέταλλο.μέταλλο.Η διαφορά ανάμεσα στα χάλκινα και στα ξύλινα Η διαφορά ανάμεσα στα χάλκινα και στα ξύλινα πνευστά είναι το πνευστά είναι το επιστόμιοεπιστόμιο, δηλαδή το μέρος όπου ο , δηλαδή το μέρος όπου ο εκτελεστής ακουμπά τα χείλη του για να παίξει.εκτελεστής ακουμπά τα χείλη του για να παίξει.Ο ήχος τους είναι δυνατός και διαπεραστικός. Ο ήχος τους είναι δυνατός και διαπεραστικός. Όργανα αυτής της ομάδας είναιΌργανα αυτής της ομάδας είναι:: Τρομπόνι τούμπαΤρομπόνι τούμπα

τρομπέτα τρομπέτα κόρνο κόρνο

Page 12: Γνωριμία με τα όργανα

ΚΡΟΥΣΤΑΚΡΟΥΣΤΑ

Είναι τα όργανα που παράγουν ήχο με το χτύπημα - κρούση.Είναι τα όργανα που παράγουν ήχο με το χτύπημα - κρούση.Χωρίζονται σε Χωρίζονται σε μελωδικάμελωδικά (όσα παράγουν νότες) και (όσα παράγουν νότες) και μη μελωδικάμη μελωδικά (όσα (όσα δεν έχουν καθορισμένο ύψος).δεν έχουν καθορισμένο ύψος).Μελωδικά κρουστά είναιΜελωδικά κρουστά είναι:: μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, τυμπάνια , μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, τυμπάνια , καμπάνες κ.α.καμπάνες κ.α.

Μη μελωδικάΜη μελωδικά: :

Τύμπανο, κύμβαλα , ταμπούρο, γκρανκάσα, τρίγωνο, κΤύμπανο, κύμβαλα , ταμπούρο, γκρανκάσα, τρίγωνο, κ.α..α.

Page 13: Γνωριμία με τα όργανα

Η διάταξη μιας συμφωνικής Η διάταξη μιας συμφωνικής ορχήστρας ορχήστρας

Page 14: Γνωριμία με τα όργανα

Μια ορχήστρα σήμερα … Μια ορχήστρα σήμερα … Η σημερινή ορχήστρα είναι μια ομάδα 60 περίπου Η σημερινή ορχήστρα είναι μια ομάδα 60 περίπου

εκτελεστών ενώ πριν 100 χρόνια ο αριθμός αυτός ήταν εκτελεστών ενώ πριν 100 χρόνια ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μικρότερος.πολύ μικρότερος.

Η κύρια ομάδα οργάνων της ορχήστρας είναι τα έγχορδα Η κύρια ομάδα οργάνων της ορχήστρας είναι τα έγχορδα που κάθονται δεξιά, αριστερά και μπροστά από τον που κάθονται δεξιά, αριστερά και μπροστά από τον μαέστρο.μαέστρο.

Τα ξύλινα πνευστά θα τα δούμε στο κέντρο της Τα ξύλινα πνευστά θα τα δούμε στο κέντρο της ορχήστρας, πίσω από τις βιόλες.ορχήστρας, πίσω από τις βιόλες.

Πιο πίσω από τα ξύλινα πνευστά θα δούμε τα χάλκινα Πιο πίσω από τα ξύλινα πνευστά θα δούμε τα χάλκινα πνευστά.πνευστά.

Στο βάθος της ορχήστρας, πίσω από τα χάλκινα Στο βάθος της ορχήστρας, πίσω από τα χάλκινα πνευστά θα δούμε τα κρουστά.πνευστά θα δούμε τα κρουστά.

Page 15: Γνωριμία με τα όργανα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΑΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΑ Το πιάνο είναι ένα από τα κυριότερα πληκτροφόρα Το πιάνο είναι ένα από τα κυριότερα πληκτροφόρα

όργανα.όργανα. Τα πρώτα πιάνα λέγονταν πιάνο-φόρτε και εφευρέθηκαν Τα πρώτα πιάνα λέγονταν πιάνο-φόρτε και εφευρέθηκαν

γύρω στα 1700. Πήρε την ονομασία του επειδή γύρω στα 1700. Πήρε την ονομασία του επειδή μπορούσε να παίζει και σιγά (μπορούσε να παίζει και σιγά (piano=piano=σιγά, σιγά, forte=forte=δυνατά)δυνατά)

Οι χορδές του πιάνου χτυπιούνται κάθε μια από ένα Οι χορδές του πιάνου χτυπιούνται κάθε μια από ένα μαλακό μαλακό σφυράκι σφυράκι σκεπασμένο με τσόχα που ξαναπέφτει σκεπασμένο με τσόχα που ξαναπέφτει προς τα πίσω μόλις χτυπηθεί η χορδή.προς τα πίσω μόλις χτυπηθεί η χορδή.

Τα σύγχρονα πιάνα είναι πολύ δυνατά, έχουν μέχρι και Τα σύγχρονα πιάνα είναι πολύ δυνατά, έχουν μέχρι και τρεις χορδές για κάθε νότα.τρεις χορδές για κάθε νότα.

Page 16: Γνωριμία με τα όργανα

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟΠΙΑΝΟ

Ο Φρεντερίκ Σοπέν καιΟ Φρεντερίκ Σοπέν και ο Φραντς Λιστ είναιο Φραντς Λιστ είναι δύο ιδιαίτερα δύο ιδιαίτερα φημισμένοι συνθέτεςφημισμένοι συνθέτες μουσικής για πιάνο μουσικής για πιάνο

τουτου 1919ουου αιώνα. αιώνα.

Page 17: Γνωριμία με τα όργανα

Άλλοι συνθέτες που Άλλοι συνθέτες που έγραψαν μουσική για έγραψαν μουσική για πιάνο είναι:πιάνο είναι:

Ο ΜπετόβενΟ Μπετόβεν

Ο ΜόζαρτΟ Μόζαρτ

Ο ΜπαχΟ Μπαχ