Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

24
Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου Καλυβάκη Μαρία Μωραΐτης Σταύρος Χαμάλης Ανδρέας

Transcript of Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Page 1: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβουστο νησί της Λέσβου

Καλυβάκη ΜαρίαΜωραΐτης ΣταύροςΧαμάλης Ανδρέας

Page 2: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους για

το 2020, το γνωστό 20/20/20 για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, όλα κατά 20%, επιπλέον σαν στόχος τέθηκε και η διείσδυση κατά 10% των βιοκαυσίμων στα

καύσιμα κίνησης.

Page 3: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Λίγα στοιχεία για τη ΛέσβοΑιχμή Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

40.000

50.000

60.000

70.000

KW

• Η Λέσβος δεν είναι διασυνδεόμενη με την ηπειρωτική χώρα με οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο.

• Το νησί παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως του 4-5% κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα η ετήσια συνολική παραγωγή από τις 300,000 MWh που βρίσκονταν το 2005 να αναμένεται να φτάσει στις 400,000 MWh το 2010

0

10.000

20.000

30.000

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

KW

Peak

Linear (Peak)

Page 4: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση της Λέσβου

Αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 13 MW.Αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 13 MW.

Εργοστάσιο ΔΕΗ με ονομαστική ισχύ 85 MW.

13 MW.13 MW.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες με άγνωστη συνολική ισχύ και Βιομάζα.Ηλιακοί θερμοσίφωνες με άγνωστη συνολική ισχύ και Βιομάζα.

Υπό μελέτη: Γεωθερμία 8 MW, Φωτοβολταϊκό πάρκο ≈1 MW, Φράγμα.Υπό μελέτη: Γεωθερμία 8 MW, Φωτοβολταϊκό πάρκο ≈1 MW, Φράγμα.

Page 5: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Σενάριο BAU:Καμία παρέμβαση στην Ηλεκτροπαραγωγή

Σενάριο GREEN LESVOS:Σενάριο GREEN LESVOS:Διείσδυση ΑΠΕ στην Ηλεκτροπαραγωγή

Page 6: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου
Page 7: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Μεθοδολογία

• RETSCREEN• HOMER• HOMER• MCDA

Page 8: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

RETSCREEN

• Κάνει οικονομική, περιβαλλοντική, ενεργειακή και τεχνολογική αξιολόγηση μοντέλων ΑΠΕ και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ανά τεχνολογία.

• Το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος θυμίζει περιβάλλον Excel. • Υπάρχουν αρκετά πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν με

μετεωρολογικά και άλλα γενικά δεδομένα της τεχνολογίας που μετεωρολογικά και άλλα γενικά δεδομένα της τεχνολογίας που επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί για κάθε έργο.

Page 9: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

HOMER• Το πρόγραμμα αυτό κάνει αξιολόγηση του ενεργειακού

συστήματος που προκύπτει από τα έργα που πρόκειται να γίνουν ικανοποιώντας τα σενάρια.

• Δείχνει το ποσοστό εισαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βγάζει αποτελέσματα για εξοικονόμηση CO2, άλλες εκπομπές ρύπων που εξοικονομούνται, βελτιστοποιεί την εισαγωγή της ενέργειας που παράγεται στο συνολικό σύστημα εισαγωγή της ενέργειας που παράγεται στο συνολικό σύστημα που εξετάζεται.

Page 10: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

MCDA• Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την λήψη της απόφασης

είναι η PROMETHEE II. • Συγκρίνει κριτήρια για επιλογή των εναλλακτικών

σεναρίων.• Εντοπίζονται οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία λήψης

απόφασης απόφασης • Προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων καλούνται οι

αποφασίζοντες να αξιολογήσουν υποκειμενικά ποια από αυτά είναι περισσότερο σημαντικά για αυτούς και ποια λιγότερο.

• Παίρνουμε την προτίμηση τους με βάση κάποια βάρη τα οποία δίνουν βαθμό σημαντικότητας για τα κριτήρια.

Page 11: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Κριτήρια επιλογής

• Εξοικονόμηση πετρελαίου• Περίοδος αποπληρωμής• Καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης• Κόστος εγκατάστασης• Κόστος εγκατάστασης• Λειτουργικό κόστος έργου• Οπτικοακουστική όχληση• Κοινωνική αποδοχή• Αξιοπιστία και ασφάλεια

Page 12: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Εμπλεκόμενοι στη λήψη απόφασης

• Δήμαρχος• Τοπική κοινωνία• ΜΚ-ΠΟ• ΜΚ-ΠΟ• ΔΕΗ

Page 13: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Κριτήρια και Βάρη

510152025

Βά

ρη

∆ήµαρχος

ΜΚ-ΠΟ

Τοπική Κοινωνία

∆ΕΗ05

Εξοικο

νόµηση πετρ

ελαίου

Περίοδος α

ποπληρωµής

Καθαρή παρούσα αξία...

Κόστος εγκα

τάστασης

Λειτουργικ

ό κόστος

οπτικ

οακο

υστ ική ό

χληση

Κοινωνική

αποδοχή

Αξιοπιστία

/ ασφάλει

α

∆ΕΗ

Page 14: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Αποτελέσματα MCDA

PROMETHEE Net Flow

0,750

1,000

GREENBAU

-1,000

-0,750

-0,500

-0,250

0,000

0,250

0,500

Scenario

∆ΕΗ

Τοπική Κοινωνία

ΜΚ-ΠΟ

∆ήµαρχος

Page 15: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

-Κατακερματισμός-Υποβάθμιση ενδιαιτημάτων-

όχληση -Επιρροή σε περίπτωση

ατυχήματος

+Βιομάζα-βιοαέριο-Κατανάλωση ενέργειας+Βιομάζα-βιοαέριο-Κατανάλωση ενέργειας

ΒιοποικιλότηταΒιοποικιλότητα

Διασυνδέσεις του ενεργειακού τομέα με τους άλλους τομείς

Δευτερογενής τομέας

ατυχήματος-/+Μεταβολή οικοσυστημάτων

+Διευκόλυνση στη διαθεσιμότητα, διάθεση

-Ρύπανση σε περίπτωση ατυχήματος

-/+Μεταβολή στο υδατικό ισοζύγιο

+Μείωση χρόνου που απαιτείται +Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων-Κατανάλωση ενέργειας-Δέσμευση εκτάσεων-Προσδιορισμός των τιμών των προϊόντων

Πρωτογενής Παραγωγή

Υδατικοί ΠόροιΥδατικοί Πόροι

Page 16: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Μέτρα Εξοικονόμησης ΕνέργειαςΕνέργειας

Page 17: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Οριζόντια Μέτρα

Συγκρότηση μονάδας συλλογής ενεργειακών στοιχείων & προβλέψεωνΣτοχευόμενες εκστρατείες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιβράβευσης των ενημέρωσης και επιβράβευσης των «καλών πρακτικών»Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης τεχνολογικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έρευνας

Page 18: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Διατομεακά ΜέτραΕνεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Περαιτέρω προώθηση ένταξης Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) & Υγραερίου (LPG)Ενεργειακή σήμανση συσκευών και απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσηςΕφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο τριτογενή και δημόσιο τομέαΕνεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων.Εγκατάσταση ηλεκτρονικών και έξυπνων μετρητών στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίουΠροώθηση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και τηλεθέρμανσης

Page 19: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Οικιακός Τομέας

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους κατοικίαςΟικονοµική ενίσχυση για την αναβάθµιση συστηµάτων λεβήτων/ καυστήρων θέρµανσης σε υφιστάµενα κτίριαΥποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερµικών ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια κατοικίας και οικονοµικά κίνητρα για περαιτέρω διείσδυση των (ΘΗΣ) µικρής κλίµακας σε κτίρια κατοικίας.Αντικατάσταση παλαιών λαµπτήρων µε νέους χαµηλής κατανάλωσης.Χρήση λιγότερο ενεργοβόρων οικιακών συσκευών.

Page 20: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Δευτερογενής-Τριτογενής Τομέας

Υποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων στα κτίριαΠροώθηση εθελοντικών συμφωνιών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του τριτογενή τομέαΥποχρεωτική εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσηςσυστημάτων για την κάλυψη ζεστού νερού χρήσηςΥποχρεωτικές διαδικασίες προμηθειών (για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες ΑΠΕ στα δημόσια κτίριαΟλοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός δήμωνΥποχρεωτική αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Page 21: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

Βιομηχανία

Κίνητρα για υποχρεωτική εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στη βιομηχανίαΔημιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Δημιουργία Κέντρων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ.Πρόγραμμα Εθελοντικών Συμφωνιών στην βιομηχανία

Page 22: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

ΜεταφορέςΑναμόρφωση του συστήματος των ΜΜΜΈργα υποδομών στον τομέα των μεταφορώνΠροώθηση της Οικονομικής, Οικολογικής και Ασφαλούς ΟδήγησηςΚίνητρα αντικατάστασης παλαιών μεσαίων και βαρέων οχημάτων (άνω 3,5 tn και άνω 10ετίας)Κίνητρα αντικατάστασης παλαιών μεσαίων και βαρέων οχημάτων (άνω 3,5 tn και άνω 10ετίας)Κίνητρα αντικατάστασης Ι.Χ. οχημάτων και προώθησης ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (Φ.Α., βιοκαύσιμα, υβριδικά)Οικολογική Σήμανση – Ενεργειακή Ετικέτα στα Επιβατικά ΟχήματαΥποχρεωτική ποσόστωση με ενεργειακά αποδοτικότερα οχήματα στις δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούςΣύνδεση φορολογίας οχημάτων με την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές CO2

Page 23: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου
Page 24: Η ενεργειακή κατάσταση στο νησί της Λέσβου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!