φ.ε. μέτρηση μεγεθών - μονάδες-μετατροπές μονάδων

4
qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert λκοθξyuiύασφdfghjklzxcvbnmqwerty uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf ghjklzxcηvbnασφδmqwertασδyuiopa sdfασδφγθμκxcvυξσφbnmσφγqwθeξ τσδφrtyuφγςοιopaασδφsdfghjklzxcv ασδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgασργκο ϊτbnmqwertyσδφγuiopasσδφγdfghjk lzxσδδγσφγcvbnmqwertyuioβκσλπp asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ αεργαγρqwertyuiopasdfghjklzxασδφ mοιηξηωχψφσuioψασεφγvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopσ Φ.Ε.:Μέτρηση Φυσικών Μεγεθών και οι Μονάδες τους Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

Transcript of φ.ε. μέτρηση μεγεθών - μονάδες-μετατροπές μονάδων

Page 1: φ.ε. μέτρηση μεγεθών - μονάδες-μετατροπές μονάδων

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwertλκοθξyuiύασφdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηvbnασφδmqwertασδyuiopasdfασδφγθμκxcvυξσφbnmσφγqwθeξτσδφrtyuφγςοιopaασδφsdfghjklzxcvασδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgασργκοϊτbnmqwertyσδφγuiopasσδφγdfghjklzxσδδγσφγcvbnmqwertyuioβκσλπpasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαεορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργαεργαγρqwertyuiopasdfghjklzxασδφmοιηξηωχψφσuioψασεφγvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopσ

Φ.Ε.:Μέτρηση Φυσικών Μεγεθών και οι Μονάδες τους

Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

Page 2: φ.ε. μέτρηση μεγεθών - μονάδες-μετατροπές μονάδων

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλο Εργασίας: Μέτρηση Φυσικών Μεγεθών και Μονάδες τους

Λ ά μ π ρ ο ς Α δ ά μ : Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ τ ο σ υ ν ά δ ε λ φ ο Δ η μ ή τ ρ η Γ κ ε ν έ σ ε λ . - 2 -

……… Γυμνάσιο Λαμίας Ημερομηνία : . . . . /. . . ./ . . . . .

Επώνυμο : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όνομα : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα :

S.Ι.

Φυσικό μέγεθος Μονάδα μέτρησης

Όνομα Σύμβολο Ορισμός Όνομα Σύμβολο

Μάζα *

Μήκος

Χρόνος

Δύναμη

Εμβαδόν

Όγκος

Πυκνότητα

*τα γραμμοσκιασμένα κελιά δεν συμπληρώνονται

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, μετατρέποντας τα πάντα σε μέτρα (m) :

1 Giga meter 1 Gm 1 δισεκατομμύριο μέτρα

1 Mega meter 1 Mm 1 εκατομμύριο μέτρα

1 kiℓo meter 1 km = 103 m =1.000 m Χίλια μέτρα

( 1 meter) 1 m

1 deci meter 1 dm 1 δέκατο του μέτρου

1 centi meter 1 cm =0,01 m

1 miℓi meter 1 mm = 10–3 m

1 micro meter 1 μm =0,000.001 m

Page 3: φ.ε. μέτρηση μεγεθών - μονάδες-μετατροπές μονάδων

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλο Εργασίας: Μέτρηση Φυσικών Μεγεθών και Μονάδες τους

Λ ά μ π ρ ο ς Α δ ά μ : Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ τ ο σ υ ν ά δ ε λ φ ο Δ η μ ή τ ρ η Γ κ ε ν έ σ ε λ . - 3 -

3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, μετατρέποντας τα πάντα σε γραμμάρια (g) :

1 Mg

= 103 g

( 1 gram) 1 g

1 δέκατο του γραμμαρίου

1 centi gram

= 10–3 g

=0,000 001 g

4. Να μετατραπούν τα παρακάτω μεγέθη στο S.I. :

1) Δx1 = 0,3 km=

2) Δx2 = 25 dm=

3) Δx3 = 80 cm=

4) Δx4 = 750 mm=

5) S 1 = 0,05 km2=

6) S2 = 2 .000 cm2=

7) V 1 = 400 cm3=

8) V2 = 200 ℓ=

9) m1 = 150 g=

10) m2 = 2500 mg=

11) d = 0,1 cm

g =

12) υ = 72h

m k =

5. Μετρήστε τις τρεις διαστάσεις του βιβλίου σας με το υποδεκάμετρο

α) ℓ1=. . . . . . . . β) ℓ 2=. . . . . . . . γ) ℓ 3=. . . . . . . .

6. Με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις υπολογίστε:

α)τη επιφάνεια S1 μιας σελίδας του βιβλίου Φυσικής β) τον όγκο V όλου του βιβλίου.

Page 4: φ.ε. μέτρηση μεγεθών - μονάδες-μετατροπές μονάδων

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλο Εργασίας: Μέτρηση Φυσικών Μεγεθών και Μονάδες τους

Λ ά μ π ρ ο ς Α δ ά μ : Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ τ ο σ υ ν ά δ ε λ φ ο Δ η μ ή τ ρ η Γ κ ε ν έ σ ε λ . - 4 -

Απαντήσεις : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Μετρήστε με το διαστημόμετρο (παχύμετρο) το πάχος εκατό σελίδων (50 φύλλα)του

βιβλίου Φυσικής.

α) b50=. . . . . . . .

8. Με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις υπολογίστε:

α) Το πάχος b1 ενός φύλλου του βιβλίου, β) τον όγκο V1 ενός φύλλου του βιβλίου

γ) το πάχος των 2 εξώφυλλων

Απαντήσεις : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. a) Μετρήστε τον όγκο ενός κυλίνδρου με ένα ογκομετρικό σωλήνα που περιέχει νερό.

Όγκος νερού (χωρίς κύλινδρο):V1 =. . . . . . . Όγκος νερού και κυλίνδρου : V2 =. . . . . . .

Όγκος κυλίνδρου V =. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

β) Μετρήστε τη μάζα m του κυλίνδρου με ένα ζυγό (ή δυναμόμετρο ). m=. . . . . . .

γ) Υπολογίστε την πυκνότητα του κυλίνδρου : d=. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

δ) Μετατρέψτε την πυκνότητα του κυλίνδρου σε μονάδες S.I.

Απάντηση : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .