ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

32
Ευρυτανία Ευρυτανία Διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης • Τεύχος 4 • Απρίλιος - Μάϊος 2011 Μ. Μαυρογένους 31 • 172 36 Υμηττός Η ευωδιαστή Μυρίκη Η ζωή και το έργο του Ευγένιου Γιαννούλη Ό Ό λ λ η η η η ε ε π π ι ι κ κ α α ι ι ρ ρ ό ό τ τ η η τ τ α α τ τ η η ς ς Ε Ε υ υ ρ ρ υ υ τ τ α α ν ν ί ί α α ς ς

description

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Νο4_Σχέδιο 1

Transcript of ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Page 1: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΕυρυτανίαΕυρυτανίαΔιμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης • Τεύχος 4 • Απρίλιος - Μάϊος 2011

Μ. Μαυρογένους 31 • 172 36 Υμηττός

Η ευωδιαστήΜυρίκη

Η ζωή και το

έργο του

ΕυγένιουΓιαννούλη

ΌΌλληη ηη εεππιικκααιιρρόόττηητταα

ττηηςς ΕΕυυρρυυτταανν ίίααςς

Page 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΠεριεχόμεναΣτο εξώφυλλο:Χάλκινη προτομή, έργο του Θύ-μιου Πανουργιά, που στήθηκεστις 24/8/1980 από το ΚέντροΙστορικών Λαογραφικών Ερευ-νών «Ευγένιος ο Αιτωλός και Κο-σμάς ο Αιτωλός του ΜεγάλουΔέντρου της Αιτωλίας» στηνομώνυμη με τον τιμηθέντα πλα-τεία της γενέτειράς του.

Διμηνιαίο περιοδικό

ποικίλης ύλης

•••

Ετήσιες ΣυνδρομέςIδιωτών: 15 € •

Δήμων, Kοινοτήτων: 50 € • Σωματείων, Eνώσεων, Συλλόγων: 35 € •

Oργανισμών, Tραπεζών, Iδρυμάτων: 65 € •Eξωτερικού: 50 $ H.Π.A. •

•••Aριθμός Λογαριασμού

Τράπεζας Πειραιώς:

5145-053120-594

•••Tα ενυπόγραφα κείμενα

δεν εκφράζουν οπωσδήποτε την «Ε», ούτε τη δεσμεύουν.

•••

Περιοδικό «Ευρυτανία»:Ενημέρωση χωρίς ακρότητες

Iδιοκτήτης - Eκδότης- Διευθυντής:

Νικόλαος Δ. Zαγανιάρης

•••Σύμβουλος Έκδοσης:

Eλένη Δ. Zαγανιάρη

•••

Πρώτη Έκδοση:Δημήτρης Ν. Ζαγανιάρης

•••M. Mαυρογένους 31

172 36 YμηττόςΤηλ.-Fax : 210 97 35 297

Κινητό: 6936 194 623 / 6936 555 272•••

email: [email protected]@nzpublications.gr

Editorial 3Γεγονότα 5

Αρθρογραφία: Γιώργος Σταυράκης 21Οδοιπορικό στη Μυρίκη 22

Διαδίκτυο 30

Εξώφυλλα ευρυτανικού τύπου 20

Αφιέρωμα: Ευγένιος Γιαννούλης 24

ΕυρυτανίαΕυρυτανία

Page 3: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

33EυρυτανίαEυρυτανία

Το τέταρτο τεύχος της ανανεωμένης «Ευρυτα-

νίας» είναι και το τελευταίο τεύχος των «πειραματι-

σμών» από την πλευρά μας. Μιας και από το επό-

μενο τεύχος η «Ε» θα μπορεί να έρχεται στο σπίτι

σας, μέσω ταχυδρομείου, πλέον μπορούμε να πού-

με ότι το περιοδικό έχει σχηματιστεί στην τελική

του μορφή.

Αυτό το προπαρασκευαστικό διάστημα προσπα-

θήσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιοδικό που θα

απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους

αναγνώστες, ανεξαρτήτως ηλικίας, αναγνωστικών

προτιμήσεων, τόπου διαμονής και καταγωγής. Προ-

φανώς αυτό έγινε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια

αφού το περιοδικό πάντοτε θα ασχολείται πρωτί-

στως με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον του

νομού Ευρυτανίας.

Μέσω αυτών των editorials προσπαθήσαμε (και

θα συνεχίσουμε) να σχολιάσουμε τα τεκταινόμενα,

τις πολιτικές και κοινωνικές ζυμώσεις που γίνονται

όλο και πιο έντονες στη χώρα μας. Χωρίς αμφιβολία

οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον τρόπο ζωής

όλων μας, με αφορμή την περίφημη οικονομική κρί-

ση, κάνουν επίκαιρες αυτές τις συζητήσεις και βά-

ζουν όλους μας σε μια διαδικασία σκέψης. Φυσικά

η Ευρυτανία ο, επισήμως πια, φτωχότερος νομός

της Ευρώπης είναι άμεσα εξαρτημένος από αυτές

τις εξελίξεις και δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στις

ορέξεις και τις γνωριμίες του εκάστοτε Δημάρχου,

Νομάρχη, Βουλευτή κ.ο.κ.. Έτσι, αυτές οι σκέψεις

δράσης που κάνουμε όλοι μας μπορεί να είναι –

εκτός όλων των άλλων- και η αρχή για να βρει η Ευ-

ρυτανία μια ταυτότητα. Μια αληθινή ταυτότητα

που θα έχει ουσιαστική αξία, θα φέρει τον κόσμο

πίσω στον τόπο καταγωγής του, και δεν θα ξεφου-

σκώσει όπως ξεφούσκωσε η με το ζόρι ανάδειξη

του τουρισμού σε βαριά βιομηχανία της περιοχής.

Τα editorial λοιπόν θα έχουν αυτόν τον χαρακτή-

ρα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθούμε να καλύ-

πτουμε όλες τις σημαντικές και ουσιαστικές ειδή-

σεις που αφορούν το νομό μας παρουσιάζοντας και

τα εξώφυλλα άλλων εφημερίδων του Ευρυτανικού

Τύπου για πληρέστερη ενημέρωση. Τα αφιερώματα

σε χωριά του νομού μας είναι η ευκαιρία για μια

πρώτη γνωριμία με μερικά από τα πολλά όμορφα

μέρη της Ευρυτανίας, δομημένα έτσι ώστε να εστιά-

ζουν στα απαραίτητα μέρη που κάποιος επιβάλλε-

ται να επισκεφτεί, χωρίς να ξεχνάμε να αναφέρου-

με και μερικούς από τους τοπικούς μύθους.

Το πιο πολύτιμο και ευελπιστούμε πιο διαχρονι-

κό κομμάτι του περιοδικού είναι αυτό των σφιερω-

μάτων σε κάποια από τις πολλές σημαντικές προ-

σωπικότητες που έχουν βγει από τα σπλάχνα της

Ευρυτανίας. Μέχρι στιγμής τη στήλη έχουν τιμήσει

προσωπικότητες όπως ο Χρίστος Καγκαράς, ο Πάνος

Τζελέπης, ο Πάνος Βασιλείου και τώρα ο Ευγένιος

Γιαννούλης. Όλοι γραμμένοι στο πάνθεον της ιστο-

ρίας όχι μόνο του νομού μας αλλά και ολόκληρου

του πολιτισμού μας. Οι αρθρογραφίες αυτού του

τεύχους όπως και του προηγούμενου φιλοξενούν τη

γνώμη του καθηγητή κ. Γεώργιου Σταυράκη, ενώ

στο πρώτο τεύχος συνεργάτης μας ήταν ο πρόεδρος

του Συλλόγου Καλλιακούδας κ. Χρήστος Γιαννακό-

πουλος. Από εκεί και πέρα ο σκοπός της στήλης του

διαδικτύου είναι να παρουσιάσει τα πολλά και εν-

διαφέροντα blogs και sites συμπατριωτών μας που

προσπαθούν να γεφυρώσουν την αγάπη τους για

τον τόπο μας με τις νέες τεχνολογίες. Νέες τεχνολο-

γίες που ειδικά η Ευρυτανία είναι απαραίτητο να

αγκαλιάσει και να απαιτήσει ισότιμη μεταχείριση

σε σχέση με άλλους νομούς.

Να σημειώσουμε ακόμη πως οι συνεντεύξεις θα

καταλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι του περιοδικού

όποτε αυτό απαιτείται. Το ίδιο θα συμβαίνει και με

τη δική σας αρθρογραφία αφού οι πόρτες του πε-

ριοδικού είναι ανοιχτές για όποιον θέλει να αρθρο-

γραφήσει σχετικά με το νομό μας .

Αυτά θα είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κι-

νείται το περιοδικό ως 32σέλιδο. Ο σκοπός μας

ήταν από την αρχή και θα παραμείνει οι 30 σελίδες

καθαρής ύλης. Με τις δικές σας συνδρομές η καθα-

ρή ύλη θα μπορούσε να διπλασιαστεί και το περιο-

δικό να φτάσει τις 64 σελίδες, γι’αυτό αν σας ενδια-

φέρει η βελτίωση του περιοδικού μας και θέλετε

αυτό να έρχεται σπίτι σας μην αμελείτε την πληρω-

μή της ετήσιας συνδρομής.

Στα πλαίσια του απολογιστικού χαρακτήρα αυτού

του editorial είναι ευκαιρία να ολοκληρώσουμε με

τις απαραίτητες ευχαριστίες σε όσους βοηθούν να

εκδοθεί η ανανεωμένη «Ε». Πρώτα απ’ όλα στη Ρά-

νια Χατζηπαναγιώτη που βοηθά στην επιμέλεια και

Page 4: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

τη σελιδοποίηση του περιοδικού, στους γονείς μου

Δημήτρη και Ελένη Ζαγανιάρη για τις υπερπολύτιμες

συμβουλές τους -αποτέλεσμα της 25χρονης εμπει-

ρίας τους από τον χώρο των εκδόσεων, και τέλος στη

Βίκυ Μαντζώρου και τον Άρη Κοντογιάννη που έχουν

αναλάβει το site του περιοδικού και των εκδόσεων

που αναμένεται να «ανέβουν» στον διαδικτυακό αέ-

ρα τον Ιούλιο.

Η “Ευρυτανία” στην πόρτα σας!

Αν θέλετε το περιοδικό μας να φτάνει στοσπίτι σας κάθε δύο μήνες μπορείτε να γρα-φτείτε συνδρομητές.

Ενημερώστε μας ή καταθέστε τη συνδρο-μή σας στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογα-ριασμό 5145-053120-594.

Αναλυτικά οι τιμές και οι τρόποι επικοινω-νίας με το περιοδικό μας στη σελίδα 2.

Μη ξεχνάτε ότι η «Ευρυτανία» χρειάζεταιτη συνδρομή σας.

44 EυρυτανίαEυρυτανία

Page 5: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ως «ένας θησαυρός»

χαρακτηρίστηκε μεταξύ

άλλων το βιβλίο του

Ευρυτάνα Καθηγητή

της Αρχιτεκτονικής Σχο-

λής του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου

κ. Γεωργίου Κ. Γιαννί-

τσαρη, κατά την πα-

ρουσίασή του στην

ιστορική Αίθουσα Συνε-

δριάσεων της Παλαιάς

Βουλής στην Αθήνα

στις 13-4-2011. Και δι-

καιολογημένα, αφού ο

συγγραφέας για δυο

(2), σχεδόν, δεκαετίες

(1982-2000), συγκέ-

ντρωσε ό,τι μπορούσε

από τα δημιουργήματα

της λαϊκής αρχιτεκτονι-

κής τέχνης της Ευρυτα-

νίας, δημιουργώντας

ένα πλούσιο σε περιε-

χόμενο βιβλίο ανεκτί-

μητης αξίας.

Ο συγγραφέας ση-

μειώνει στον πρόλογό

του ότι «πέραν των

όσων στοιχείων προ-έκυψαν από βιβλιο-γραφικές πηγές, στομεγάλο του ποσοστόπροήλθε από πρωτογε-νή έρευνα στο νομό Ευ-ρυτανίας.

Από την έρευνα στηνΕυρυτανία φαίνεται ότιο τόπος διέθετε μία ιδι-αίτερη, αξιόλογη αρχι-τεκτονική, που προήλθεαπό το ιδιαίτερο είδοςτου πολιτισμού της κοι-νωνίας, κύρια χαρακτη-ριστικά του οποίουήταν η εργατικότητατων κατοίκων και η αλ-ληλεγγύη των μελώντης… Σημαντικά αρχιτε-κτονικά έργα του τόπουαποτελούν οι οικίεςτων μεταναστών, πουευδοκίμησαν κατ’ αρ-χήν στην Κωνσταντι-νούπολη και αργότεραστις Η.Π.Α.»…., συμπλη-ρώνοντας σχετικά μετην έρευνά του «γιαόσους ασχολούνταιαποκλειστικά με τηναρχιτεκτονική, είναιεπίσης πολύ σημαντικήκαι για όσους ενδιαφέ-ρονται γενικά με τηνιστορία του κάθε τό-που, αφού στα υφιστά-μενα κτίσματα και τονοικιακό εξοπλισμό έχειαποτυπωθεί πιστά οκαθημερινός τρόποςζωής, ο πολιτισμός, ηοικονομία μιας κοινω-

νίας που σήμερα δενυπάρχει. Έτσι σταυπάρχοντα παραδοσια-κά κτίρια της Ευρυτα-νίας διαγράφονται οικοινωνικές σχέσεις τηςεποχής, όπως το καθε-στώς της ένοπλης αυτο-άμυνας, η εξέλιξη τουτρόπου ζωής από τηνσυνοίκηση με τα ζώαμέχρι την ύπαρξη δια-κεκριμένων χώρωνυποδοχής, ύπνου καιεστιάσεως στα περισ-σότερα από τα νεότερακτίρια, το πολιτιστικόεπίπεδο των κατοίκων,ακόμη και η πρόσφατηιστορία του τόπου….».

Ο συγγραφέας στις448 μεγάλου σχήματοςσελίδες (21Χ30) του μο-ναδικού αυτού, για τοντόπο μας, έργου, μετάτον ολιγόλογο πρόλογοκαι την κατατοπιστικήκαι περιεκτική εισαγω-γή του (σελ. 13-17), κα-τανέμει την ύλη σταπαρακάτω κεφάλαια:

-Η φυσιογνωμία τηςΕυρυτανίας (σελ.19-24)

-Ιστορική επισκόπη-ση του νομού μας (σελ.25-39)

- Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ άστοιχεία της ευρυτανι-κής παραδοσιακής κοι-νωνίας (σελ. 41-45)

-Η αρχιτεκτονικήτου τόπου μας (σελ.47 - 419). Το κεφά-

λαιο αυτό αποτελεί καιτον κύριο κορμό τουέργου. Μετά τα γενικάστοιχεία ο σ. αναφέρε-ται εκτενώς στα κτίριατης Α΄ περιόδου και τιςκατηγορίες τους (χαμη-λά, πυργοειδή αρχοντι-κά, αμυντικά κτίρια),στην οικοδομική και τηλειτουργία τους και στησυνέχεια στα κτίρια τηςΒ΄ περιόδου (τύποι κτι-ρίων, οικοδομική – εξο-πλισμός, λειτουργία,μορφή – καλλιτεχνικέςεπιδράσεις κ.ά.). Ακο-λουθεί ο επίλογος (421-425), το παράρτημα(427-440) και μια πλού-σια βιβλιογραφία (441-445). Ο τόμος, επιπλέ-ον, περιλαμβάνει 384ασπρόμαυρες φωτο-γραφίες και 179 πίνα-κες, κάθε δε κεφάλαιοακολουθείται από επε-ξηγηματικές σημει-ώσεις.

Αποκλειστικός χορη-γός της υπέροχης αυ-τής έκδοσης είναι οΑγραφιώτης επιχειρη-ματίας κ. Στέφανος Γ.Κωστούλας. Οι ενδια-φερόμενοι μπορούν ναπρομηθευτούν το έργοαυτό από τα βιβλιοπω-λεία του Καρπενησίου,τα κεντρικά των Αθη-νών και τον συγγραφέα(Τηλ. – Φαξ:2108647454).

Παρουσ ί αση κα ι έ κ δοση τη ς «Παραδοσ ι α κή ς Αρχ ι τ ε κ τον ι κ ή ς

τ η ς Ευρυταν ί α ς»

55EυρυτανίαEυρυτανία

Page 6: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

66 EυρυτανίαEυρυτανία

Η παρουσίαση του βιβλίουόπως προαναφέραμε έγινε στις13 Απριλίου στην ιστορική Αίθου-σα Συνεδριάσεων του Μεγάρουτης Παλαιάς Βουλής των Ελλή-νων.

Για μια ακόμα φορά, εκατοντά-δες Ευρυτάνες ανταποκρίθηκανστην σχετική πρόσκληση της Πα-νευρυτανικής Ένωσης και προ-σήλθαν στην παρουσίαση του βι-βλίου.

Η έναρξη του προγράμματοςέγινε από τον φιλόλογο καθηγητήκ. Αθανάσιο Σταμάτη, Γεν. Γραμ-ματέα της Πανευρυτανικής Ένω-σης, ο οποίος και συντόνισε στησυνέχεια την εκδήλωση. Ακολού-θησαν οι χαιρετισμοί του Προ-έδρου της Πανευρυτανικής Ένω-σης κ. Κώστα Παπαδόπουλου καιτου βουλευτή του Νομού μας κ.Ηλία Καρανίκα, και στη συνέχειαο λόγος δόθηκε στους εισηγητέςτης παρουσίασης του έργου. Τηνομάδα των εισηγητών αποτελού-σαν οι κ.κ.: Αικατερίνη Πολυμέ-ρου – Καμηλάκη, διευθύντρια τουΚέντρου Ερεύνης της ΕλληνικήςΛαογραφίας της Ακαδημίας Αθη-νών, Θεοφάνης Σαξώνης, δικηγό-ρος, Κωνσταντίνος Μωραϊτης, αρ-

χιτέκτων, Αναπληρωτής Καθηγη-τής Ε.Μ.Π. και Τάσης Παπαϊωάν-νου, αρχιτέκτων, ΚαθηγητήςΕ.Μ.Π.. Τον κύκλο των ομιλητώνέκλεισε ο ίδιος ο συγγραφέας, οκ. Γεώργιος Γιαννίτσαρης, ο οποί-ος αφού ευχαρίστησε το εκλεκτόακροατήριο για την αθρόα προ-σέλευση, την ΠανευρυτανικήΈνωση για τη συμβολή της στηνέκδοση του έργου και τον απο-κλειστικό χορηγό της έκδοσης κ.Στέφανο Γ. Κωστούλα, παρουσία-σε αποσπάσματα του βιβλίουτου. Ακολούθησε εποικοδομητικήσυζήτηση, στην οποία συμμετεί-χαν δέκα (10), περίπου, ακροα-τές.

Ανάμεσα στους παρευρισκομέ-νους, εκτός του Βουλευτή Ευρυ-τανίας κ. Ηλία Καρανίκα, ο οποίοςκαι χαιρέτησε, όπως προαναφέρ-θηκε, παρόντες ήταν ο Πρωτο-πρεσβύτερος π. Ιωάννης Διώτης,ο Ευρυτάνας βουλευτής Υπολοί-που Αττικής και τ. Υφυπουργός κ.Αθανάσιος Μπούρας, η τ. βου-λευτής Α΄ Αθηνών και Υφυπουρ-γός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθη-γήτρια της Νομικής Σχολής τουΠανεπιστημίου Αθηνών, ο τ. Βου-λευτής και Νομάρχης Ευρυτανίας

κ. Δημοσθένης Τσιαμάκης, η Διοι-κητής του Σισμανόγλειου Νοσο-κομείου κ. Όλγα Οικονόμου, οιπολιτευτές κ. Έλσα Σταμέλου καικ. Κώστας Μπουμπουρής, ο αρ-χηγός της μείζονος αντιπολίτευ-σης στο Δήμο Αγράφων κ. Θεό-δωρος Μπαμπαλής, η δημοσιο-γράφος κ. Λίτσα Χατζηφώτη, εκ-πρόσωπος του Γραφείου Τύπουτης Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίαςτης Ελλάδος, ο γνωστός τραγου-διστής κ. Λάκης Χαλκιάς, εκπρό-σωποι πολιτιστικών φορέων καισυλλόγων του τόπου μας και οεπιχειρηματίας κ. Στέφανος Κω-στούλας.

Μηνύματα σχετικά απέστειλανη κ. Ντόρα Μπακογιάννη, Πρό-εδρος του Κόμματος της Δημο-κρατικής Συμμαχίας (εκπροσωπή-θηκε από την κ. Κέλλυ Μπουρδά-ρα), ο κ. Ντίνος Μπομποτσιάρης,αρχηγός της ελάσσονος αντιπολί-τευσης στο Δήμο Καρπενησίου, οκ. Γιάννης Σταμάτης, ΔημοτικόςΣύμβουλος Καρπενησίου και τ.Δήμαρχος Δομνίστας, ο Πανεπι-στημιακός Καθηγητής κ. ΑνδρέαςΚαμπιζιώνης, εκπρόσωπος τηςΠανευρυτανικής Ένωσης στις Η.Π. Α. κ.ά.

Ο Σύλλογος τωνAπανταχού Φουρνιω-τών Eυρυτανίας «O ΛE-ΠENIΩTHΣ» προχώρησεσε ανασύνθεση του Δι-οικητικού Συμβουλίουέπειτα από την παραί-τηση του κ. Πέτρου Τσέ-λιου από το αξίωμα τοπροέδρου.Ο κ. Τσέλιος διετέλεσεπρόεδρος του Συλλόγουγια έντεκα και πλέονχρόνια με συνέπεια καιεπιτυχία. Μετά από αί-τηση του προς το Δ.Σ.και επικαλούμενος προ-σωπικούς και οικογενει-ακούς λόγους, υπέβαλετην παραίτηση του απότο αξίωμα του Προ-

έδρου. Παρόλα αυτά οκ. Τσέλιος παραμένειστο Δ.Σ. του Συλλόγουκαθώς και στη σύνταξητης εφημερίδας «ΟΦουρνάς των Αγρά-φων» που εκδίδεταιαπό τον Σύλλογο τωνΑπανταχού Φουρνιω-τών.Τα μέλη του Δ.Σ. κατάτο Συμβούλιο 8ης Απρι-λίου 2011 αποδέχθηκαντην παραίτηση και τονέο Δ.Σ. από τις 10 Απρι-λίου έχει ως εξής:-Πρόεδρος ο κ. Δημή-τριος Ηλ. Κουτάς-Αντιπρόεδρος ο κ.Ιωάννης Χρ. Μυλωνάς-Γεν. Γραμματ. ο κ. Αθα-

νάσιος Η. Βέτσικας-Ταμίας ο κ. Κων/νος Δ.-Τσιάντης-Έφορος Δημ. Σχεσ. ο κ.Πέτρος Γ. ΤσέλιοςΜέλη του Δ.Σ. οι κ. κ. Γε-ώργιος Π. Μπούργοςκαι Ευάγγελος Ι. Τσιάν-της.Παράλληλα το Δ.Σ. τουΣυλλόγου καλωσορίζειτο νέο πρόεδρο κ. Κου-τά που όπως τονίζεται«είναι και ο νεότεροςαπ' όλα τα μέλη τουΔ.Σ.» ευχόμενο καλήεπιτυχία στον Πρόεδρογια τα νέα του καθήκον-τα.

Ανασύνθεση στο Δ.Σ. των Απανταχού ΦουρνιωτώνΟλοκληρώθηκεη απογραφή

Η διαδικασία της απο-γραφής του πληθυσμούκαι των κατοικιών όληςτης χώρας ολοκληρώ-θηκε την Τρίτη 24 Μαΐ-ου. Τα πρώτα στοιχεία τηςκαταμέτρησης, που έγι-νε για στατιστικούς λό-γους, αναμένονται μέ-σα στον Ιούνιο. Ανάλογα με τον πληθυ-σμό που μένει μόνιμασε κάθε νομό θα καθο-ριστούν και τα κονδύλιατης επόμενης δεκαε-τίας, κάτι που καθιστάτα στοιχεία ιδιαιτέρωςσημαντικά για το μέλ-λον της Ευρυτανίας.

Page 7: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

77EυρυτανίαEυρυτανία

Άλλη μια ανεκτίμητης αξίας έκ-

δοση από την Πανευρυτανική Ένω-

ση. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊ-

κό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών

και Ερευνών (ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.), εξέδωσε

τόμο για τη ζωή και το έργο του

μεγάλου Ευρυτάνα πολιτικού Τάκη

Τουλούπα σε επιμέλεια του Καθη-

γητή κ. Κλεομένη Κουτσούκη.

Με την έκδοσηαυτή, όπως τονί-

ζει στον πρόλογό του ο Αναστάσης

Ι. Πεπονής, η Πανευρυτανική Ένω-

ση και το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. τιμούν «τη

μνήμη μιας ξεχωριστής προσωπι-

κότητας που και αγάπησε και τίμη-

σε την Ευρυτανία. Φίλοι του Τάκη

Τουλούπα, όπως ο υπογραφόμε-

νος, αντιλαμβάνονται την παρού-

σα έκδοση, καθώς και την εκδήλω-

ση που μεταφέρεται στο Πρώτο

Μέρος της, και σαν έμμεση ανα-

γνώριση του λάθους εκείνων των

Ευρυτάνων που αρνήθηκαν με την

ψήφο τους να στείλουν τον Τάκη

Τουλούπα στη Βουλή το 1977.

Στέρησαν έτσι και την Ευρυτα-

νία από ένα καταξιωμένο αντιπρό-

σωπο και τη Βουλή από ένα βου-

λευτή του μετρημένου, τεκμηριω-

μένου και υπεύθυνου λόγου…».

Η ύλη του τόμου αυτού κατανέ-

μεται ως εξής: Στις πρώτες σελίδες

παρατίθεται σύντομο βιογραφικό

σημείωμα για τον Τάκη Τουλούπα,

γραμμένο από τη σύζυγό του Έβη

Τουλούπα (σελ. 11-13) και ακο-

λουθούν: ποίημα με τον τίτλο «Τά-

κης Τουλούπας», προσφορά στη

μνήμη του από τον Παναγιώτη Ν.

Κρητικό (σελ.15), πρόλογος του

Αναστάση Ι. Πεπονή (21-22), πρό-

λογος του Κωνσταντίνου Αντ. Πα-

παδοπούλου (23-24), πλήρες ενη-

μερωτικό «Εισαγωγικό σημείωμα»

του Καθηγητή κ. Κλεομένη Κου-

τσούκη, ο οποίος και επιμελήθηκε

την έκδοση του έργου αυτού (25-

34).

Ακολουθούν επτά (7) μέρη –

ενότητες.

Το α΄ μέρος περιλαμβάνει τις

ομιλίες που έγιναν στο πολιτικό

μνημόσυνο που πραγματοποιήθη-

κε στις 9-2-2009 στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων προς

τιμή του Τάκη Τουλούπα (σελ. 35-

102)

Το β΄ μέρος περιέχει, αφενός

μεν, μαρτυρίες και κείμενα για την

αντιστασιακή δράση του κατά την

περίοδο της δικτατορίας του Με-

ταξά, τον πόλεμο του ’40 και την

περίοδο της φασιστικής κατοχής

και της Εθνικής Αντίστασης 1941-

1944 και κυρίως για τη σύλληψη

και τον εγκλεισμό του σε φυλακές

και στρατόπεδα, τις συνθήκες κρά-

τησης μέχρι την απελευθέρωσή

του και, αφετέρου, για την περίο-

δο της αντίστασης κατά της στρα-

τιωτικής δικτατορίας των συνταγ-

ματαρχών (χούντας) 1967-1974

(απανωτές συλλήψεις, εκτοπίσεις,

βασανιστήρια κ.ά. (103-152)).

Το γ΄ μέρος προσθέτει ξεχωρι-

στό υλικό ενθυμήσεων από συγγε-

νείς και φίλους, που δεν μπόρεσαν

να παραβρεθούν στην εκδήλωση

της 9-2-2009 (153-168).

Το δ’ μέρος περιέχει τεκμήρια

(Ι), δηλ. αποφάσεις της χούντας

για την εκτόπισή του, ενδεικτική

αλληλογραφία του, κυρίως με τη

γυναίκα του, αλλά και άλλων, όταν

ήταν εκτοπισμένος ή φυλακισμέ-

νος κ.ά. (169 – 198).

Το ε΄ μέρος αφορά την πολιτική

παρουσία και δράση του στην Ευ-

ρυτανία (1951-1977). Εδώ καταχω-

ρούνται και συγκινητικά γράμματα

φίλων και συμπατριωτών που εκ-

φράζουν εμπιστοσύνη στο πρόσω-

πό του, καθώς και δικές του αντι-

κρούσεις κατά συκοφαντών με

προσφυγές στη δικαιοσύνη (199-

224).

Στο στ΄ μέρος παρουσιάζονται

νεκρολογίες, επιστολές και άρθρα

στον Τύπο για τον απροσδόκητο

θάνατο του Τάκη Τουλούπα (225-

236).

Τέλος, στο ζ΄ μέρος παρατίθεν-

ται τεκμήρια (ΙΙ) για τις σπουδές

του και τη στρατιωτική του θητεία,

τη θητεία του ως δημόσιου λει-

τουργού, τη δικηγορική του στα

διοδρομία, αλληλογραφία σχετική

με τη δωρεά της βιβλιοθήκης του

από τη γυναίκα του στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών, αδημοσίευτο άρ-

θρο του για την «Οικονομική Ση-

μασία Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-

γασίας» και ιδιόχειρο βιογραφικό

του σημείωμα (237-262).

Στις τελευταίες σελίδες του τό-

μου υπάρχει το Ευρετήριο των Κύ-

ριων Ονομάτων (263-281). Σημει-

ώνεται ότι τις σελίδες του τόμου

κοσμούν και αρκετές φωτογρα-

φίες, ασπρόμαυρες και έγχρωμες.

Όπως προαναφέρθηκε, ο τόμος

αυτός εκδόθηκε με δαπάνη και

πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κέν-

τρου Ευρυτανικών Σπουδών και

Ερευνών και ευγενή χορηγία της κ.

Έβης Τουλούπα κ.ά..

Την επιμέλεια της έκδοσης είχε

ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Σ. Κου-

τσούκης και το σκίτσο του εξωφύλ-

λου είναι δημιούργημα του κ. Ντί-

νου Α. Τουλούπα, αδελφού του

αείμνηστου Τάκη Α. Τουλούπα.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να προμηθευτούν το αξιόλο-

γο αυτό βιβλίο από την Πανευρυ-

τανική Ένωση και το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και

Ερευνών, τα βιβλιοπωλεία του

Καρπενησίου και από κεντρικά βι-

βλιοπωλεία των Αθηνών.

Βιβλίο στη μνήμη του Τάκη Τουλούπα

Page 8: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

88 EυρυτανίαEυρυτανία

Εκδήλωση μνήμης για τον

Ιωάννη Ζαμπάκα

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Βραγγιανιτών «Αναστά-

σιος Γόρδιος» διοργάνωσε εκδή-

λωση μνήμης και απόδοσης τι-

μής στο έργο και τις ημέρες του,

εκ Μεγάλων Βραγγιανών καταγό-

μενου, αειμνήστου ομότιμου Κα-

θηγητή του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννη Δ. Ζαμπάκα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-

κε την Κυριακή 22 Μαΐου στον

χώρο εκδηλώσεων του «Ένα-

στρον Βιβλιοκαφέ», στην Αθήνα.

Εκ μέρους της Ακαδημαϊκής

Κοινότητας απηύθυνε χαιρετισμό

ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής του

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρό-

εδρος του Μαριολοπουλείου-Κα-

ναγκινείου Ιδρύματος Επιστημών

Περιβάλλοντος κ. Χρήστος Ζερε-

φός. Επίσης, μίλησε ό Καθηγητής

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

τέως Διευθυντής του Κέντρου

Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαι-

ρας και Κλιματολογίας της Ακα-

δημίας Αθηνών και Γραμματέας

του Δ.Σ. του Μαριολοπουλείου-

Καναγκινείου Ιδρύματος Επιστη-

μών Περιβάλλοντος κ. Χρήστος

Ρεπαπής, με θέμα: «Βιογραφικά

στοιχεία και επιστημονικό έργο

του αειμνήστου Ιωάννου Δ. Ζαμ-

πάκα».

Τέλος, εκ μέρους της Κοινότη-

τας των Μεγάλων Βραγγιανών

Άγραφων, μίλησε ο εκπαιδευτι-

κός κ. Νικόλαος Γ. Άλεξάκης.

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πρώτη

διαβούλευση του ερευνητικού προγράμματος «Ερ-

γαστήρι Πολιτικής» στην αίθουσα συνεδρίων του

Λαογραφικού Μουσείου του Μεγάλου Χωριού.

Η διαβούλευση ήταν εστιασμένη στη συμμετοχή

την νέων στα κοινά, τα προβλήματα αλλά και τις δυ-

νατότητες που έχουν στο να λαμβάνουν μέρος στις

λήψεις των αποφάσεων. Παράλληλα στη διοργάνω-

ση συμμετείχε ομάδα εργασίας που απαρτιζόταν

από νέους σε ηλικία φορείς του νομού μας. Η σειρά

των διαβουλεύσεων διοργανώνεται από το Δήμο

Καρπενησίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου ενώ το πρόγραμμα υποστηρίζεται

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ινστιτούτο Νεο-

λαίας.

Νέα βιβλιοθήκη στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου

Δύο χρόνια μετά την επιλογή του 1ου Γυ-μνασίου Καρπενησίου από το ΥπουργείοΠαιδείας ως ένα από τα σχολεία όπου θαδημιουργούνταν νέα βιβλιοθήκη, την Τρίτη10 Μαΐου έγιναν τελικά τα εγκαίνια του ση-μαντικότατου αυτού έργου για την παιδείατου Καρπενησίου.

Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης ήταν ηαναμονή του ορισμού βιβλιοθηκάριου απότο Υπουργείο προκειμένου να οργανώσειτα βιβλία και να «στήσει» τη βιβλιοθήκη.Αφού το Υπουργείο άφησε αναπάντητες τιςεκκλήσεις του σχολείου, έπειτα από εθε-λοντική εργασία της βιβλιοθηκάριου κ. Κα-λύβα και με τη βοήθεια του μαθητών τουσχολείου το κατόρθωμα της νέας βιβλιοθή-κης είναι γεγονός. Τα εγκαίνια έγιναν σεεορταστικό κλίμα για τον κόπο όλων όσωνβοήθησαν αλλά και για την σπουδαία κλη-ρονομιά που θα μείνει στο σχολείο.

Η κ. ΜαίρηΚαλλιάνη εξε-λέγη πρό-εδρος στοΣύνδεσμο Με-γαλοχωριτών«Η ΑΓ. ΠΑΡΑ-ΣΚΕΥΗ» έπει-τα από τις αρ-χαιρεσίες πουπραγματοποι-ήθηκαν τηνΚυριακή 10Απριλίου 2011 στην αίθουσα τουΣυνδέσμου.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ωςεξής:Πρόεδρος: Μαίρη ΚαλλιάνηΑντιπρόεδρος: Γιώργος ΣταυράκηςΓραμματέας: Ευάγγελος Γ. Πριτσιό-λαςΤαμίας: Ανδρέας ΠαίδαςΜέλη: Γιάννης Πρωτονοτάριος,Ευαγγελία Μπούρα, ΚωνσταντίναΣτασινοπούλουΗ Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν-ταν από τους: Κωνσταντίνο Μανθό-πουλο, Σταύρο Πριόβολο και Μυρ-σίνη Δανιλή.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών

Εργαστήρι Πολιτικής στο Καρπενήσι

Page 9: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

99EυρυτανίαEυρυτανία

Ο Χορός των γυναικών

της Βαλαώρας

Στα πλαίσια των εορ-

τασμών για τη γιορτή

της γυναίκας οι γυναί-

κες της Βαλαώρας και

των γειτονικών χωριών

πραγματοποίησαν απο-

κριάτικο χορό στην αί-

θουσα του Αγροτικού Ιατρείου του χωριού το

Σάββατο 5 Μαρτίου. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη

και το γλέντι κράτησε πολλές ώρες.

Η δημιουργία τωνπρώτων αιολικών μονά-δων είναι γεγονός στονομό μας. Μετά τηναδειοδότηση που πήρε ηκατασκευή τους το 2002(!), τα συνεργεία κατα-σκευής έπιασαν δουλειάγια την εγκατάσταση τουπρώτου Αιολικού Πάρ-κου στην Ευρυτανία πουθα αποτελείται από 21ανεμογεννήτριες στη θέ-ση «Καστρί-Κοκκάλια»ισχύος 19M (αρκετή γιανα τροφοδοτηθούν20.000 σπίτια). Το έργοτης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗεπιχορηγείται με 7,3εκατ. ευρώ από τον ανα-πτυξιακό νόμο ενώ οπροϋπολογισμός τουσυγκεκριμένου πάρκουθα φτάσει τα 24,3 εκατ.ευρώ. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-ΑΚΗ θα κατασκευάσειτρία αιολικά πάρκαισχύος 60 MW σε Ευρυ-

τανικό έδαφος συνολι-κού προϋπολογισμού 75εκατομ. ευρώ. Τα πάρκαθα βρίσκονται στις θέ-σεις «Καστρί-Κακκάλια»,«Καράβι-Αλογοβούνι»και «Τύμπανο-Τρυπήρι»,όλα στον πρώην ΔήμοΔομνίστας.

Η εταιρεία έχει δε-σμευτεί πως οποιαδήπο-τε αλλαγή στο περιβάλ-λον, προκειμένου νακουβαληθούν από ταρυμουλκά τα απαραίτη-τα υλικά, θα αποκατα-σταθεί άμεσα. Με το πέ-ρας της εγκατάστασηςθα προκύψουν πέντε μό-νιμες θέσεις εργασίας(μηχανικός, ηλεκτρολό-γοι, γραμματέας) προ-κειμένου να διασφαλι-στεί η εύρυθμη λειτουρ-γία του πάρκου. Ο δήμοςΚαρπενησίου θα αποκο-μίζει περίπου 400.000ευρώ ως ετήσια έσοδα.

Η θέση της «Ε» έχει γί-νει γνωστή από το προ-ηγούμενο καλοκαίριόταν με ένα μεγάλοαφιέρωμα στις ανανεώ-σιμες πηγές ενέργειας,και ειδικότερα στα αιολι-κά πάρκα, προσπαθήσα-με να ξεκαθαρίσουμε κά-ποιους αρνητικούς μύ-θους σχετικά με τις ανε-

μογεννήτριες. Πιστεύου-με πως η επένδυση στιςανανεώσιμες πηγέςενέργειας θα βοηθήσειαποφασιστικά την ανά-πτυξη, την πρόοδο καιτην οικονομική αυτάρ-κεια του νομού μας.

Η α ι ο λ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α έ ρ χ ε τ α ι σ τ η ν Ε υ ρ υ τ α ν ί α

Από την Φιλόπτωχο Επι-τροπή του Ιερού Ναούτων Ευρυτάνων ΑγίωνΚαρπενησίου διοργανώ-θηκε προσκυνηματική εκ-δρομή στις 27-28 Απριλί-ου, στη μνήμη του ΑγίουΜιχαήλ του εκ ΓρανίτσηςΕυρυτανίας, στον τόπο

του Μαρτυρίου του στηΘεσσαλονίκη. Στα πλαίσια αυτής έγινεπροσκύνημα στους Βυ-ζαντινούς Ναούς της Θεσ-σαλονίκης και επίσκεψηστον τάφο του ΓέρονταΠαΐσιου .

Προσκυνηματική εκδρομή στη μνήμη του Άγιου Μιχαήλ

Τη διαμαρτυρία τους για τα νέα οικονομικά μέτρα εξέ-φρασαν την Παρασκευή 27 Μαΐου οι καταστηματάρ-χες του Καρπενησίου έπειτα από κάλεσμα του Εμπορι-κού Συλλόγου Καρπενησίου. Η σιωπηλή διαμαρτυρία έλαβε χώρα στην ΚεντρικήΠλατεία της πόλης στις 12.30 και είχε ικανοποιητικήσυμμετοχή παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αγανακτισμένοι καταστηματάρχες

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΈνωσηςΔημοσιογράφων Ιδιοκτητών ΠεριοδικούΤύπου που εξελέγη από τις αρχαιρεσίεςτης 30ης Μαρτίου συγκροτήθηκε σε σώμαως εξής: Πρόεδρος : Βάϊος Σελλούντος, Α’

Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Σαββάκης, Β’ Αντι-πρόεδρος: Ελευθέριος Κακαβούλης, Γενι-κός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Καλύβας,Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ου-ζούνης, Ταμίας: Νικόλαος Χατζηγεωργίου,

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Κων-σταντίνος Σπύρου, Έφορος: ΙωάννηςΛευκοφρύδης,Μέλη: Μιχαήλ Ζυγορονίκος,Ελένη Κατσίγκρα, Ευάγγελος Σπύρου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΔΙΠΤ

Page 10: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1010 EυρυτανίαEυρυτανία

Πλαφόν στα καύσιμα στην Ευρυτανία

Ένα τέλος στο όργιο κερ-

δοσκοπίας προσπάθησε

επιτέλους να βάλει το

Υπουργείο Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης σε 13

νομούς (μεταξύ των

οποίων και ο νομός Ευ-

ρυτανίας) στους οποίους

οι τιμές της βενζίνης εί-

χαν υπερβεί κατά πολύ

το αποδεκτό όριο.

Η επιβολή ανώτατης τι-

μής τέθηκε στα 1,745 ευ-

ρώ το λίτρο και μπορεί

να διαρκέσει μέχρι και

δύο μήνες.

Σε αυτό το διάστημα θα

πρέπει να γίνουν έλεγχοι

από τις αρμόδιες υπηρε-

σίες και συγκρίσεις στις

τιμές των πρατηρίων

προκειμένου να διαπι-

στωθεί αν υπάρχει αδι-

καιολόγητη αύξηση.

Την αποχώρηση του από το κόμμα της Νέας Δη-μοκρατίας ανακοινώσε ο πρώην πλέον πρόεδρος τηςΝΟΔΕ Ευρυτανίας. Αμέσως μετά την αποχώρησή τουο κ. Χρυσικός εντάχθηκε στο κόμμα της Δημοκρατι-κής Συμμαχίας.

Τη θέση του στην Προεδρεία της ΝΟΔΕ Ευρυτανίαςπήρε ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Δη-μήτρης Κολοκυθάς.

Ο κ. Χρυσικός υπηρέτησε το κόμμα της αξιωματι-κής αντιπολίτευσης για 33 χρόνια προτού προσχω-ρήσει στο κόμμα της κ. Μπακογιάννη.

67 χρόνια συμπλη-

ρώθηκαν φέτος από τη

σύγκληση του Εθνικού

Συμβουλίου στους Κο-

ρυσχάδες προκειμένου

να οργανωθούν οι Ελ-

ληνικές δυνάμεις του

ΠΕΕΑ στην κατεχόμενη

Ελλάδα.

Η επέτειος του ψηφί-

σματος που εκδόθηκε

στα βουνά των Κορυ-

σχάδων μετά από συνε-

λεύσεις που έλαβαν μέ-

ρος από τις 14 Μαΐου

μέχρι τις 27 Μάιου του

1944 γιορτάστηκε και

φέτος από τον Δήμο

Καρπενησίου και την

ΚΕΠΠΑΔΗΚ με επετει-

ακές εκδηλώσεις που

πραγματοποιήθηκαν

στις 22 Μαΐου στο σχο-

λείο των Κορυσχάδων.

Την κεντρική ομιλία εκ-

φώνησε ο ομότιμος κα

θηγητής του Παντείου

κ. Κουτσούκης ενώ βρα-

βεύτηκε η χήρα του αεί-

μνηστου Χαράλαμπου

Μαυρίκα ο οποίος διε-

τέλεσε 16 χρόνια πρό-

εδρος των Κορυσχάδων

και πρωτοστάτησε

στη δημιουργία του

Μουσείου του χωριού.

Στις εκδηλώσεις παρα-

βρέθηκαν ο δήμαρχος

κ. Μπακογιάννης , ο Γ.Γ.

Καταναλωτή κ. Σπυρά-

κος, ο συγγραφέας κ.

Κακουλίδης, ο, ο αντι-

περιφερειάρχης κ. Κα-

ραμπάς κ.α. ενώ διαβά-

στηκαν χαιρετισμοί του

βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.

Καρχιμάκη, του Υπουρ-

γού Εσωτερικών κ. Ραγ-

κούση και του βουλευ-

τή Ευρυτανίας κ. Καρα-

νίκα.

Στη Δημοκρατική Συμμαχία ο Δημήτρης Χρυσικός

Η επέτειος της σύγκλησης της «Κυβέρνησης του βουνού» στους Κορυσχάδες

Την Κυριακή 12 Ιου-νίου ο Δήμος Αγράφωνκαι ο Σύλλογος Απαν-ταχού Μαραθιωτώνδιοργανώνουν την ετή-σια εκδήλωση τους« Κ Α Τ Σ Α Ν Τ Ω Ν Ε Ι Α2011» στο Μάραθοτων Αγράφων προς τι-μήν του θρυλικού Κα-τσαντώνη. Το πρόγραμμα έχει ως

εξής:

-Θεία Λειτουργίαστον Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρ-χών-Επιμνημόσυνη δέηση-Κατάθεση στεφάνων-Προσκλητήριο Κα-τσαντωναίων-Καλωσόρισμα Δημάρ-χου Αγράφων-Πανηγυρικός ημέρας-Σύντομοι χαιρετισμοί-Παραδοσιακοί χοροί

Κατσαντώνεια 2011

67 χρόνια πριν....

Page 11: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1111EυρυτανίαEυρυτανία

Σύμφωνα με μελέτη

της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, που στόχο έχει να

καταγράψει το όφελος

των κοινοτικών κονδυ-

λίων στην ανάπτυξη κά-

θε χώρας, η Ευρυτανία

είναι ο μοναδικός νομός

της Ε.Ε. που φτώχυνε

την προηγούμενη δε-

καετία.

Η είδηση προκαλεί

ακόμα μεγαλύτερο σοκ

τη στιγμή που υπάρχουν

περιοχές της Ελλάδος

(κυρίως τουριστικά νη-

σιά) που υπερδιπλασία-

σαν το εισόδημά τους

στο ίδιο διάστημα. Από

τη μελέτη η Ελλάδα πα-

ρουσιάζεται ως χώρα

ανισοτήτων που δεν κα-

τάφερε να απορροφήσει

και να αναπτύξει ικανο-

ποιητικά τους τόπους

που το χρειάζονταν πε-

ρισσότερο.

Σύμφωνα με την έκ-

θεση της Ε.Ε. το ΑΕΠ της

χώρας μας διπλασιάστη-

κε από το 1998 έως το

2008, επίδοση που είναι

από τις καλύτερες μετα-

ξύ των μελών της ευρω-

ζώνης. Ταυτόχρονα

όμως τα κέρδη δεν μοι-

ράστηκαν ισόποσα. Κά-

ποιοι νομοί έγιναν

υπερβολικά πλούσιοι

και κάποιοι άλλοι υπερ-

βολικά φτωχοί.

Όπως τονίζεται χαρα-

κτηριστικά, «ενδιαφέ-

ρον είναι ότι η ελληνική

περίπτωση είναι μονα-

δική στην Ε.Ε. καθώς πε-

ριφέρειές της υπάρχουν

και στις ομάδες των

«πρωταθλητών» αλλά

και των... τελευταίων σε

ενδοπεριφερειακή ανά-

πτυξη και ευημερία».

Να σημειώσουμε

ακόμα πως η μελέτη βα-

σίζεται προς το παρόν

σε στοιχεία του 2007. Τα

στοιχεία του 2008 (η τυ-

πική αρχή της κρίσης

στη χώρα μας) εστάλη-

σαν πρόσφατα από την

ΕΛΣΤΑΤ οπότε τα αποτε-

λέσματα αναμένονται

ακόμα πιο επιβαρυντικά

για τη χώρα μας. Μια

επιβάρυνση που θα κά-

νει ορατό τον κίνδυνο

της περικοπής των κοι-

νοτικών κονδυλίων.

Η «Ε» είχε προειδο-

ποιήσει για τους λόγους

της συγκεκριμένης

«πρωτιάς». Κάποιοι πο-

λιτικοί έβαλαν μπροστά

το συμφέρον της περιο-

χής τους και της εκλογι-

κής τους περιφέρειας

εις βάρος της χώρας και

τη δικαιοσύνης. Το πά-

ρε-δώσε των ψήφων

υπερτέρησε του κοινού

συμφέροντος, ενώ φυσι-

κά και οι τοπικοί άρχον-

τες που πέρασαν τα τε-

λευταία χρόνια από την

Ευρυτανία δεν θα πρέ-

πει να αισθάνονται άνε-

τα με αυτά τα στοιχεία.

Πικρή πρωτιά για την Ευρυτανία

Ψήφισμα εξέδωσε το Δ.Σ. του ΦιλοπρόοδουΣυλλόγου Δομνίστας -Ευρυτανίας, μόλις πλη-ροφορήθηκε το θάνατοτου κορυφαίου Αντιστα-σιακού Φιλίππου (Λάκη)

Σάντα. Ο Σάντας όσοήταν εν ζωή είχε τιμηθείως επίτιμος Δημότηςτης Δημοτικής ΕνότηταςΔομνίστας – Ευρυτα-νίας. Το Δ.Σ. του Συλλό-γου με το ψήφισμά τουαποφάσισε να εκφράσειτα ειλικρινή συλλυπητή-ριά του προς την οικογέ-νειά του εκλιπόντος, ναπαραστούν μέλη τουΔ.Σ. της Ένωσής στηνεξόδιο ακολουθία, πουέγινε στο Α΄ ΚοιμητήριοΑθηνών 5 Μαΐου και ναδιατεθεί χρηματικό πο-σό στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥΠΑΙΔΙΟΥ» αντί για στε-φάνι.

Ψήφισμα του Συλλόγου Δομνίστας για τον Λάκη Σάντα

Την Τακτική Γεν. Συνέ-λευσή τους πραγματο-ποίησαν την Κυριακή 20Μαρτίου στην αίθουσατων σχολών ΚΟΡΕΛΚΟ ταμέλη του Σωματείου τουΙστορικού-ΛαογραφικούΜουσειακού ΚέντρουΕυρυτανίας «Ο ΕΥΡΥ-ΤΟΣ». Μεταξύ των θεμά-των που συζητήθηκαν,πραγματοποιήθηκαν καιοι αρχαιρεσίες του νέουΔ.Σ. του Σωματείου στοοποίο επανεξελέγη πρό-εδρος ο κ. Γεώργιος Οι-κονόμου.Τα θέματα της ημερή-σιας διάταξης ήταν ταεξής:1.Ο απολογισμός τωνπεπραγμένων του Δ.Σ.των ετών 2008-2011.2.Ο Οικον. Απολογισμόςτου 2010.3.Ο Προϋπολογισμόςτου έτους 2011. Οι δύοπροϋπολογισμοί εγκρί-θηκαν παμψηφεί από τηΓεν. Συνέλευση, μετάαπό υποβολή παρατηρή-σεων και προτάσεωντων παρευρισκόμενων

Μελών. 4.Η εκλογή νέων Μελώνγια την ανανέωση τουΔιοικητικού Συμβουλίουκαι της Ελεγκτικής Επι-τροπής της επόμενηςτριετίας 2011-2014.Τα νέα Διοικ. όργανα,όπως αυτά συγκροτήθη-καν σε Σώμα κατά τη συ-νεδρίαση των νεοεκλε-γέντων, την 26η Μαρτί-ου 2011, έχουν ως εξής:1 .Πρόεδρος: ΟικονόμουΓεώργιος, 2. Αντ/δρος: Φαλλής Δη-μήτριος3. Γ. Γραμ.: ΚαρλιάμπαςΝικόλαος 4. Ταμίας: Νταλλής Παύ-λος 5. Έφορος: ΣταυράκηςΓεώργιος 6. Συμβουλ. : ΦραγκάκηΕλευθερία 7. Παπαδόπουλος Λάμ-προςΣτην εξελεγκτική επιτρο-πή Πρόεδρος ήταν ο κ.Κουλαρμάνης, Γραμμα-τέας ο κ. Ασημάκης καιμέλος ο κ. Κουτρής.

Το νέο Δ.Σ. του Εύρυτου

Page 12: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1212 EυρυτανίαEυρυτανία

Το ΚΠΕ Καρπενησίου, στα

πλαίσια της Δια Βίου Μά-

θησης Ενηλίκων θα υλο-

ποιήσει μία σειρά δράσε-

ων με τίτλο «Γνωρίζω την

Ευρυτανία».

Σκοπός είναι να γνωρί-

σουν οι Ενήλικες μόνιμοι

κάτοικοι και οι επισκέ-

πτες τη φύση και την

ιστορία της Ευρυτανίας

με διάφορες επισκέψεις

σε πεδία που έχουν συ-

νάφεια με τα περιβαλ-

λοντικά προγράμματα

που εκπονεί το ΚΠΕ, αλ-

λά και να βιώσουν τις

μορφωτικές και ψυχαγω-

γικές δραστηριότητες

που έχουν σχέση με τη

Φύση και το Περιβάλλον

της Ευρυτανίας.

Η συμμετοχή είναι ελεύ-

θερη, και τα έξοδα μετα-

κίνησης θα επιβαρύνουν

το ΚΠΕ. Η αναχώρηση γί-

νεται με ένα λεωφορείο

από το ΚΠΕ Καρπενησίου

(εντός της Μαθητικής

Εστίας Καρπενησίου).

Όποιος επιθυμεί μπορεί

να ακολουθήσει το πρό-

γραμμα με δικό του όχη-

μα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε

την Κυριακή 8 Μαΐου με

γνωριμία, αναγνώριση

και τους κανόνες συλλο-

γής άγριων μανιταριών

στη Ράχη Τυμφρηστού.

Την Κυριακή 15 Μαΐου

έγινε γνωριμία με το δα-

σικό οικοσύστημα και

τους Μετεωρολογικούς

Σταθμούς Αγ. Νικολάου

Ευρυτανίας αλλά και επί-

δειξη λειτουργίας μετεω-

ρολογικών οργάνων.

Η επόμενη από αυτές τις

προσπάθειες έγινε την

Κυριακή 22 Μαΐου 2011.

Επρόκειτο για περιβαλ-

λοντική επίσκεψη για

αναγνώριση φυτών.

Οδηγός ήταν ο κ. Φωτιά-

δης Γεώργιος, Δασολό-

γος, Διδάσκων Βοτανικής

στο ΤΕΙ Δασοπονίας και

Διαχείρισης Φυσικού Πε-

ριβάλλοντος Καρπενησί-

ου και στο αντίστοιχο

τμήμα της Δράμας. Ο κ.

Φωτιάδης αναφέρθηκε

στον πλούτο βοτάνων της

Ευρυτανίας αλλά και

όλης της Ελλάδος ενώ

αναλύθηκε ο τρόπος

αναπαραγωγής των φυ-

τών καθώς και η προ-

έλευση της ονομασίας

τους.

Την επόμενη Κυριακή 29

Μαΐου 2011, πραγματο-

ποιήθηκε γνωριμία με το

υδάτινο οικοσύστημα και

την παραδοσιακή διαχεί-

ριση νερού στον Τόρνο

Ευρυτανίας (39 χιλιόμε-

τρα από Καρπενήσι). Έγι-

νε πεζοπορία, επίσκεψη

σε λαογραφικό Μουσείο,

επίδειξη λειτουργίας

υδάτινου δικτύου και πα-

ραδοσιακού Υδρόμυλου.

Το πρόγραμμα, για αυτή

την εξαιρετική και πλού-

σια σε γνώσεις και εμπει-

ρίες πρωτοβουλία του

ΚΠΕ, θα συνεχιστεί όλες

τις Κυριακές του Ιουνίου

καθώς και την πρώτη Κυ-

ριακή του Ιουλίου με εκ-

δρομές και περαιτέρω

γνωριμία του φυσικού

πλούτου του Νομού μας.

Ο βουλευτής Ευρυτα-νίας κ. Ηλίας Καρανίκαςκατέθεσε ερώτηση στηΒουλή στις 12 Απριλίου2011 σχετικά με την

αξιοποίηση του περι-βάλλοντος χώρου καιτης επιφάνειας τωνυδάτων της λίμνης Κρε-μαστών. Οι απαντήσειςπου έλαβε από έγγρα-φα της ΔΕΗ και της Ειδι-κής Γραμματείας Υδά-των του ΥΠΕΚΑ διαμορ-φώνουν την κατάστασηως εξής:

Κάθε ενδιαφερόμε-νος για επαγγελματικήδραστηριοποίηση στηνεν λόγω περιοχή, θαπρέπει να απευθύνεταιστη Διεύθυνση Υδάτωντης Περιφέρειας ηοποία θα προωθεί τοαίτημα στη ΔΕΗ. Η Εται-ρεία, με το έγγραφοπου αναφέρεται παρα-πάνω, δεσμεύεται ότιθα αντιμετωπίσει με θε-τική γνωμοδότηση πα-ρόμοια αιτήματα, δεδο-μένου φυσικά ότι θατηρούνται κάποιες απο-στάσεις ασφαλείας απότο φράγμα αλλά και οιαστυνομικές διατάξειςγια την αποφυγή ατυχη-μάτων και την ασφά-λεια.

Επίσης, όπως αναφέ-ρεται στο έγγραφο του

ΥΠΕΚΑ, στο πρώτο εξά-μηνο του 2012 θα ολο-κληρωθούν τα σχέδιαδιαχείρισης των λεκα-νών απορροής της πε-ριοχής, καθώς και ταπρογράμματα για τηνπροστασία των υδατι-κών συστημάτων, τιςδεσμεύσεις των οποίωνπρέπει να τηρεί οποι-αδήποτε επιχειρηματι-κή δραστηριότητα στηνπεριοχή.

Με αυτά τα δεδομέ-να και ως συνέχεια τηςερώτησης του Βουλευ-τή, είναι δυνατόν ναεφαρμοστούν στην πε-ριοχή ΠρογράμματαΟικοτουρισμού – Αγρο-τουρισμού στο παραλί-μνιο κομμάτι της, ναχωροθετηθούν ζώνεςυδροπλάνων για συγ-κοινωνιακές και τουρι-στικές μεταφορές, ναδοθούν άδειες χρήσηςγια τουριστικά σκάφη,να δημιουργηθούν πα-ραλίμνιες θέσεις ανα-ψυχής με στόχο τηνανάπτυξη του εναλλα-κτικού τουρισμού, Κέν-τρα ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης, να δο-θούν άδειες για ελεγχό-μενη αλιεία, να ανα-δειχθούν τα γεφύριαΤέμπλας και Μανώλη,να κατασκευαστεί οπαραλίμνιος οδικόςάξονας Νεοχώρι – Φτε-ρόλακα, να κατασκευα-στεί κάθετος οδικόςάξονας από τα Χρύσο-βα, να δημιουργηθούνδύο προβλήτες και νααναπτυχθούν οι ιχθυο-καλλιέργειες.

Ερώτηση Καρανίκα στη Βουλή για τη Λίμνη Κρεμαστών

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Καρπενησίου μας

γνωρίζει την Ευρυτανία

Page 13: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1313EυρυτανίαEυρυτανία

Σε μια πρωτοφα-

νή κίνηση για το νομό

προέβησαν οι Διευθύν-

σεις Εκπαίδευσης της

Περιφέρειας που εκχώ-

ρησαν την μηχανοργά-

νωση της μισθοδοσίας

των εκπαιδευτικών του

νομού σε ιδιώτη. Το θέ-

μα έθιξε ο Δημοτικός

Σύμβουλος Καρπενησί-

ου Νικόλαος Σερετάκης

μετά από καταγγελία

της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας

ενώ κατατέθηκε επερώ-

τηση στη Βουλή σχετικά

με το θέμα από τρεις

βουλευτές του Κ.Κ.Ε.

Η ΕΛΜΕ καταγγέλει

πως «η ανάθεση αυτή

έγινε χωρίς καμία μα

καμία διασφάλιση των

ευαίσθητων προσωπι-

κών δεδομένων 250 κα-

θηγητών της Ευρυτα-

νίας» και προσθέτει:

«Το εξοργιστικότερο

όμως είναι ότι η όποια

υπηρεσία (βεβαιώσεις

αποδοχών κλπ.) θα δί-

δεται έναντι αμοιβής

0,5 ευρώ μηνιαίως από

τον κάθε συνάδελφο και

5 ευρώ μηνιαίως επίσης

από το κάθε σχολείο!

Καλούμε τους συναδέλ-

φους εκπαιδευτικούς

καθώς και τους Διευ-

θυντές των σχολείων να

μην πληρώσουν κανένα

ποσό. Η μισθοδοσία εί-

ναι υποχρέωση της Υπη-

ρεσίας και όχι προϊόν

που πρέπει να αγορά-

σουμε.»

Παράλληλα το Δ.Σ.

της ΕΛΜΕ κάλεσε τον Δι-

ευθυντή Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης να

ανακαλέσει την απόφα-

ση αυτή και να διασφα-

λίσει τα προσωπικά δε-

δομένα των εκπαιδευτι-

κών τονίζοντας «Την

ώρα που πληρώνουμε

για τα πάντα, μας κα-

λούν να πληρώσουμε

ακόμα και για να μας

πληρώσουν! Η κατάστα-

ση δεν πάει άλλο. Ως

εδώ και μη παρέκει!».

Η αντίδραση του Δι-

ευθυντή κ. Κασκαμπά

ήταν να καλέσει το Δ.Σ.

της ΕΛΜΕ σε απολογία

επειδή παραβίασε το

απόρρητο της υπηρε-

σίας. Κίνηση άστοχη,

ανυπόστατη και απο-

προσανατολιστική όπως

τονίζει με νέα ανακοί-

νωση του το Δ.Σ. της ΕΛ-

ΜΕ την οποία και παρα-

θέτουμε:

«ΠΡΟΣ: Το Διευθυντή

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ευρυτα-

νίας,

Κ. Ανδρέα Κασκαμπά

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερει-

ακό Δ/ντή Εκπ/σης

Στερεάς Ελλάδας, κ.

Αργυρόπουλο

2. Αιρετούς στο ΑΠΥΣ-

ΔΕ

3. ΟΛΜΕ

4. Σχολεία Ευρυτα-

νίας

Κ. Διευθυντά,

Κατόπιν της υπ’ αριθ.

Ε.Π. 9/17-5-2011 κλήσης

σας σε απολογία προς

το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ευρυτα-

νίας, έχουμε να σας

απαντήσουμε τα ακό-

λουθα, σύμφωνα με την

ομόφωνη απόφαση του

ΔΣ στη συνεδρίασή του

στις 18-5-2011:

1. Θεωρούμε την

κλήση σας σε έγγραφη

απολογία βάσει των άρ-

θρων 25,26 και 107 του

Ν. 3528/2007 ανυπό-

στατη, διότι τα παραπά-

νω αφορούν τη στάση

μεμονωμένου υπαλλή-

λου ως άτομο κατά την

εκτέλεση της υπηρεσίας

του και δεν αφορούν τη

δράση και τη στάση

ενός συνδικαλιστικού

οργάνου.

2. Θεωρούμε την

ενέργειά σας ως προ-

σπάθεια φίμωσης, εκ-

φοβισμού και παρεμ-

πόδισης της συνδικαλι-

στικής δράσης της ΕΛ-

ΜΕ, η οποία πρέπει να

λέει ελεύθερα και με

παρρησία τη γνώμη της

και να υπερασπίζει με

σθένος τα δικαιώματα

των συναδέλφων. Στην

ουσία πρόκειται για

συνδικαλιστική δίωξη

και απόπειρα ποινικο-

ποίησης της συνδικαλι-

στικής δράσης.

3. Σας ενημερώνουμε

ότι έχουμε προσφύγει

στο ανώτερο συνδικαλι-

στικό μας όργανο, την

ΟΛΜΕ, όπως επίσης θα

απευθυνθούμε δημο-

σίως σε όλη την εκπαι-

δευτική κοινότητα και

την κοινωνία, καθότι κα-

μιά δέσμευση απορρή-

του δεν υπάρχει για τα

συνδικαλιστικά όργανα.

Εξάλλου, το απόρρητο

των προσωπικών δεδο-

μένων παραβιάστηκε,

με την ανάθεση της μι-

σθοδοσίας σε ιδιώτη,

παρά τα όσα ορίζει

ο Ν. 2472/1997 «Περί

Προστασίας Προσωπι-

κών Δεδομένων», Α. 5

«Προϋποθέσεις επεξερ-

γασίας», εδ. 1 («Επεξερ-

γασία δεδομένων προ-

σωπικού χαρακτήρα

επιτρέπεται μόνο όταν

το υποκείμενο των δε-

δομένων έχει δώσει τη

συγκατάθεσή του») και

Α. 10 «Απόρρητο και

ασφάλεια της επεξεργα-

σίας», εδ.4 («Αν η επε-

ξεργασία διεξάγεται για

λογαριασμό του υπευ-

θύνου από πρόσωπο μη

εξαρτώμενο απ’ αυτόν,

η σχετική ανάθεση γίνε-

ται υποχρεωτικά εγγρά-

φως»)

4. Θεωρούμε την κλή-

ση σας σε απολογία σε

όλο το συνδικαλιστικό

όργανο της ΕΛΜΕ Ευρυ-

τανίας ανυπόστατη,

προσβλητική και παρά-

νομη. Σας καλούμε να

την ανακαλέσετε, διότι

συνιστά διαπόμπευση

και επιφυλασσόμαστε

για κάθε νόμιμη ενέρ-

γεια.

Σε διευκρινιστική

ανακοίνωση προέβει

και το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

που αναφέρει μεταξύ

άλλων και ουσιαστικά

καταρρίπτει τις κατηγο-

ρίες του κ. Κασκαμπά:

«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ με

ανακοίνωσή του κάνει

λόγο για δίωξη της συν-

δικαλιστικής δράσης

από τον Διευθυντή Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Ευρυτανίας και

απαιτεί να σταματήσει

Σ ε ι δ ι ώ τ η η μ ι σ θ ο δ ο σ ί ατ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν

Page 14: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1414 EυρυτανίαEυρυτανία

άμεσα η διαδικασία

της πειθαρχικής δίωξης

των μελών του Δ.Σ. της

ΕΛΜΕ.

Τι λένε τα άρθρα 25

και 26 και 107 του νό-

μου 3528/2007

Άρθρο 25

Νομιμότητα υπηρε-

σιακών ενεργειών

1. Ο υπάλληλος είναι

υπεύθυνος για την εκτέ-

λεση των καθηκόντων

του και τη νομιμότητα

των υπηρεσιακών του

ενεργειών.

2. Ο υπάλληλος οφεί-

λει να υπακούει στις

διαταγές των προϊστα-

μένων του. Όταν όμως

εκτελεί διαταγή, την

οποία θεωρεί παράνο-

μη, οφείλει, πριν την

εκτέλεση, να αναφέρει

εγγράφως την αντίθετη

γνώμη του και να εκτε-

λέσει τη διαταγή χωρίς

υπαίτια καθυστέρηση.

Η διαταγή δεν προ-

σκτάται νομιμότητα εκ

του ότι ο υπάλληλος

οφείλει να υπακούσει

σε αυτήν.

3. Αν η διαταγή είναι

προδήλως αντισυνταγ-

ματική ή παράνομη, ο

υπάλληλος οφείλει να

μην την εκτελέσει και να

το αναφέρει χωρίς ανα-

βολή. Όταν σε διαταγή,

η οποία προδήλως αντί-

κειται σε διατάξεις νό-

μων ή κανονιστικών

πράξεων, διατυπώνον-

ται επείγοντες και εξαι-

ρετικοί λόγοι γενικότε-

ρου συμφέροντος ή

όταν, ύστερα από άρνη-

ση υπακοής σε πρώτη

διαταγή που προδήλως

αντίκειται σε τέτοιες

διατάξεις, ακολουθήσει

δεύτερη διαταγή που

εκθέτει επείγοντες και

εξαιρετικούς λόγους γε-

νικότερου συμφέρον-

τος, ο υπάλληλος οφεί-

λει να εκτελέσει τη δια-

ταγή και να αναφέρει

συγχρόνως στην προ-

ϊσταμένη αρχή εκείνου

που τον διέταξε. Επί νο-

μικών προσώπων δημο-

σίου δικαίου, εφόσον

εκείνος που διέταξε εί-

ναι το διοικητικό συμ-

βούλιο ή το ανώτατο

μονομελές όργανο διοί-

κησης, η αναφορά υπο-

βάλλεται στον επο-

πτεύοντα Υπουργό. Εάν

εκείνος που διέταξε εί-

ναι ο Υπουργός, η ανα-

φορά υποβάλλεται στον

Πρωθυπουργό.

4. Αν ο υπάλληλος

έχει αντίθετη γνώμη για

εντελλόμενη ενέργεια,

για την οποία είναι ανα-

γκαία η προσυπογραφή

ή η θεώρηση του, οφεί-

λει να τη διατυπώσει εγ-

γράφως για να απαλλα-

γεί από την ευθύνη. Εάν

παραλείπει την προσυ-

πογραφή ή θεώρηση,

θεωρείται ότι προσυπέ-

γραψε ή θεώρησε.

5. Οι προϊστάμενοι

όλων των βαθμίδων

οφείλουν να προσυπο-

γράφουν τα έγγραφα

που ανήκουν στην αρ-

μοδιότητα τους και εκ-

δίδονται με την υπογρα-

φή του προϊσταμένου

τους. Αν διαφωνούν,

οφείλουν να διατυπώ-

σουν εγγράφως τις τυ-

χόν αντιρρήσεις τους.

Αν παραλείψουν να

προσυπογράψουν το

έγγραφο, θεωρείται ότι

το προσυπέγραψαν.

6. Ο υπάλληλος δεν

έχει το δικαίωμα να αρ-

νηθεί τη σύνταξη, με κά-

θε μέσο, εγγράφου για

θέμα της αρμοδιότητας

του, εφόσον διαταχθεί

γι’ αυτό από οποιονδή-

ποτε από τους προϊστα-

μένους του. Αν διαφω-

νεί με το περιεχόμενο

του εγγράφου, εφαρμό-

ζεται η παρ. 4

του παρόντος άρ-

θρου.

Άρθρο 26

Εχεμύθεια

1. Ο υπάλληλος οφεί-

λει να τηρεί εχεμύθεια

για θέματα που χαρα-

κτηρίζονται ως απόρρη-

τα από τις κείμενες δια-

τάξεις. Οφείλει επίσης

να τηρεί εχεμύθεια σε

κάθε περίπτωση που

αυτό επιβάλλεται από

την κοινή πείρα και λο-

γική, για γεγονότα ή

πληροφορίες των οποί-

ων λαμβάνει γνώση κα-

τά την εκτέλεση των κα-

θηκόντων του ή επ’ ευ-

καιρία αυτών.

2. Η υποχρέωση εχε-

μύθειας δεν αντιτάσσε-

ται στις περιπτώσεις

που προβλέπεται δι-

καίωμα των πολιτών να

λαμβάνουν γνώση των

διοικητικών εγγράφων.

3. Μαρτυρία ή πραγ-

ματογνωμοσύνη για θέ-

ματα απόρρητα επιτρέ-

πεται μόνο με άδεια του

οικείου Υπουργού...»

Το θέμα, όπως είπα-

με, έφτασε και μέχρι τη

Βουλή. Την Ερώτηση κα-

τέθεσαν προς την

Υπουργό Παιδείας κ. Άν-

να Διαμαντοπούλου οι

βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.

κ. Γιώργος Μαρίνος, Θα-

νάσης Παφίλης και Γιάν-

νης Πρωτούλης και έχει

ως εξής:

«Προς την Υπουργό

Παιδείας, Δια Βίου Μά-

θησης & Θρησκευμάτων

Θέμα: Να ανα-

κληθεί άμεσα η απόφα-

ση για παράδοση της μι-

σθοδοσίας των εκπαι-

δευτικών της Ευρυτα-

νίας σε ιδιώτες.

Την ανάθεση της δια-

δικασίας πληρωμής της

μισθοδοσίας των εκπαι-

δευτικών της Ευρυτα-

νίας σε κάποιον ιδιώτη,

κατήγγειλε στις 12 Μάη

2012 η ΕΛΜΕ Ευρυτα-

νίας με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, καταγ-

γέλλεται ότι οι Διευθύν-

σεις Εκπαίδευσης εκχώ-

ρησαν τη μισθοδοσία

των εκπαιδευτικών του

νομού σε ιδιώτη, συνερ-

γάτη της Ενιαίας Αρχής

Πληρωμών, ο οποίος

έχει έδρα στη Χαλκίδα.

Για την όποια υπηρεσία

(βεβαιώσεις αποδοχών

κλπ.) θα καταβάλλεται

0,5 ευρώ μηνιαίως από

τον κάθε καθηγητή και 5

ευρώ μηνιαίως επίσης

από το κάθε σχολείο

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουρ-

γός τι μέτρα θα πάρει

ώστε να ανακληθεί η

παράδοση της μισθοδο-

σίας των εκπαιδευτικών

στους ιδιώτες που εκτός

των άλλων παραβιάζει

τα δημοκρατικά τους δι-

καιώματα εκθέτοντας

τα προσωπικά τους δε-

δομένα και τους υπο-

χρεώνει να πληρώσουν

για υπηρεσίες που το

κράτος ως εργοδότης

έχει ευθύνη να τους πα-

ρέχει.».

Να σημειώσουμε ότι

τέτοιες αναθέσεις έχουν

επιχειρηθεί και στο πα-

ρελθόν στον Πειραιά,

στον νομό Λέσβου και

αλλού και γνώρισαν

όπως είναι φυσικό πολ-

λές αντιδράσεις.

Page 15: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1515EυρυτανίαEυρυτανία

Ο αναβληθέντας, λόγω της έντονης κακοκαιρίας, χο-

ρός του Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας αφιερωμένος

στη γιορτή της Γυναίκας πραγματοποιήθηκε τελικά την

Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο του Αγίου

Νικολάου και στέφθηκε με επιτυχία. Οι παραβρισκόμε-

νοι παρακολούθησαν τις εισηγήσεις της Διευθύντριας

του Γυμνασίου-Λυκείου Κερασοχωρίου κ. Ελένης Κον-

τοζήση (θέμα οι διαφορές γυναικών και ανδρών στην

επαγγελματική ανέλιξη στο δημόσιο τομέα), της κ. Στε-

φανίας Κοκοτίνη (θέμα ο άνθρωπος και η ενέργεια) και

του καθηγητή Ομοιοπαθητικής κ. Κωνσταντίνου Κων-

σταντόπουλου (θέμα του η θέση της γυναίκας στην κοι-

νωνία σήμερα, οι τρόποι και οι γνώσεις που μπορούν

να τη βοηθήσουν).

Στη συνέχεια η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πετρο-

πούλου βράβευσε την Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Δυτ.

Φραγκίστας Μοναχή Φεβρωνία, την παιδίατρο κ. Τσίνα

και τις επιχειρηματίες κ. κ. Ξένια Ματζούφα και Άννα

Δρούγου όλες για την προσφορά τους – καθεμία στον

τομέα της- στο νομό Ευρυτανίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε υπό τις μουσικές της ορ-

χήστρας του Θεόδωρου Μπάρκα.

Ο Σύνδεσμος Ευγένιος ο Αιτωλός, με τη συμπλήρωση

45 ετών παρουσίας και πολιτιστικής προσφοράς, σε

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-

δος-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την ευ-

λογία της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου προ-

γραμματίζει τον Οκτώβρη 2011 την πραγματοποίηση

Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Όσιος Ευγένιος

ο Αιτωλός και οι Σχολαί των Αγράφων Κατά την Τουρ-

κοκρατίαν».

Με τον όρο «Σχολαί των Αγράφων» εννοούνται οι

Σχολές Γραμμάτων Καρπενησίου, Βραγγιανών, Κε-

ρασοχωρίου, Δομιανών, Αγίας Τριάδος, Βράχας,

Φουρνάς, Προυσού, Ι. Μονής Τατάρνης, Μεγάλου

Χωρίου, Νεοχωρίου, Καστανές Αγράφων Ευρυτανίας

και Ρεντίνης Θεσσαλίας η οποία τότε άνηκε στον ίδιο

γεωγραφικό χώρο.

Οι εισηγήσεις θα αναφέρονται στη λειτουργία, την

ακτινοβολία των Σχολών, τους Διδασκάλους του γέ-

νους που δίδαξαν, τα διδασκόμενα αντικείμενα, τους

και εκτός Ευρυτανίας διαπρέψαντες μαθητές των

Σχολών και γενικότερα την κατάσταση της Παιδείας

στην Ευρυτανία κατά την Τουρκοκρατία.

Σκοπός του επιστημονικού συνεδρίου είναι να κατα-

δειχθεί η συμβολή της Παιδείας στην υποστήριξη

των υποδούλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνήσουν για πληρέστερη ενημέρωση με τον

Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παναγιώτη Βλάχο στο τη-

λέφωνο 210-9239652.

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Καρπενήσι στην Αί-

θουσα του Πνευματικού Κέντρου του Συνδέσμου.

Μετά την ανακοί-

νωση της κατανο-

μής των φοιτητών

για το ακαδημαϊκό

έτος 2011-2012, το

τμήμα Δασοπονίας

του ΤΕΙ Καρδίτσας

ανέστειλε, λόγω

έλλειψης φοιτητών, τη λειτουργία του έπειτα

από απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Άννας

Διαμαντοπούλου. Μετά από πρόταση του βου-

λευτή Ευρυτανίας κ. Καρανίκα, η κ. Διαμαντο-

πούλου τήρησε τη δέσμευσή της ότι δεν πρό-

κειται να θιγεί το ΤΕΙ Καρπενησίου αλλά και ότι

θα συνδεθεί με την τοπική παραγωγή και ανά-

πτυξη.

2ο σχολικό ετήσιο πρωτάθλημα

σκάκι στο ΚαρπενήσιΜετά την πετυχημένη περυσινή διοργάνωση του

1ου πρωταθλήματος σκάκι και φέτος το 1ο Δημο-

τικό Σχολείο Καρπενησίου οργάνωσε ατομικό σχο-

λικό πρωτάθλημα σκάκι με τη συμμετοχή μαθητών

και μαθητριών νηπιαγωγείου και δημοτικού απ’

όλη την πόλη.

Τη διαιτησία ανέλαβαν τα μέλη του Σκακιστικού

Ομίλου Λαμίας κ. Παγουρόπουλος και κ. Βαϊοπού-

λου.

Επιστημονικό Συνέδριο για

τον Ευγένιο τον Αιτωλό

Ο Χορός του ΣυλλόγουΟ Χορός του Συλλόγου

Γυναικών ΕυρυτανίαςΓυναικών Ευρυτανίας

Ασφαλές και ισχυροποιημένο

το ΤΕΙ Καρπενησίου

Page 16: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1616 EυρυτανίαEυρυτανία

Ο Chris Hondros, γιος

του Ευρυτάνα Αλέξη

Χονδρού, σκοτώθηκε σε

αποστολή στη Λιβύη στις

20 Απριλίου του 2011

καθώς κάλυπτε τον εμ-

φύλιο πόλεμο που μα-

στίζει τη χώρα.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρ-

κη στις 14 Μαρτίου

1970. Ο πατέρας του

Αλέξης που απεβίωσε το

2000 γεννήθηκε στην

Αγία Βλαχέρνα «Ερκί-

στα» Ευρυτανίας και με-

τανάστευσε στην Αμερι-

κή μετά το τέλος του 2ου

Παγκοσμίου Πολέμου. Η

μητέρα του έχει καταγω-

γή από τη Γερμανία.

O Chris Hondros σπού-

δασε Αγγλική λογοτεχνία

στη Βόρεια Καρολίνα και

πήρε το διδακτορικό του

από το Σχολείο Οπτικών

Επικοινωνιών του Οχάιο.

Στη συνέχεια επέστρεψε

στη Νέα Υόρκη προκει-

μένου να επικεντρωθεί

στο διεθνές ρεπορτάζ

και το επάγγελμα του

φωτορεπόρτερ. Με το

ρεπορτάζ του κάλυψε

μερικές από τις μεγαλύ-

τερες συγκρούσεις στον

κόσμο, από τα τέλη της

δεκαετίας του 1990, στο

Κόσσοβο, την Ανγκόλα,

τη Σιέρρα Λεόνε, το Λί-

βανος, το Αφγανιστάν,

το Κασμίρ, τη Δυτική Όχ-

θη, το Ιράκ και τη Λιβε-

ρία.

Η δουλειά του εμφανί-

στηκε στα εξώφυλλα των

μεγαλύτερων περιοδι-

κών του πλανήτη

Newsweek, Economist

καθώς και σε πρωτοσέ-

λιδα εφημερίδων όπως

New York Times, Wash-

ington Post και Los Ange-

les Times.

Για την εξαιρετική δου-

λειά του τιμήθηκε με

πολλά βραβεία σε διε-

θνείς διαγωνισμούς φω-

τογραφίας στο Άμστερν-

ταμ, τη Γαλλία και πολ-

λούς άλλους. Το 2004

ήταν υποψήφιος για

βραβείο Pulitzer για την

ανταπόκρισή του από τη

Λιβερία ενώ το 2006

κέρδισε το χρυσό μεταλ-

λείο Rober Capa που θε-

ωρείται η υψηλότερη τι-

μή για τους πολεμικούς

φωτορεπόρτερ για τη

δουλειά του στο Ιράκ.

Ακόμα, το 2007 ονομά-

στηκε «Ήρωας της Φω-

τογραφίας» από το πε-

ριοδικό American Photo,

και την επόμενη χρονιά

ήταν φιναλίστ στα βρα-

βεία του National Maga-

zine.

Παράλληλα με τη φωτο-

γραφία ο Hondros ήταν

λέκτορας και αρθρογρά-

φος σε πολεμικά θέματα

και είχε αναπτύξει συγ-

γραφικό έργο σε έντυπα

όπως τα Virginia Quar-

terly Review, Editor And

Publisher, The Digital

Journalist και άλλα. Είχε

φωτογραφήσει τον Γε-

ρουσιαστή John Kerry

στην προεκλογική του

εκστρατεία ενώ ήταν

υψηλόβαθμο μέλος του

διεθνούς πρακτορείου

φωτογραφιών Getty

Images.

Το όνομα του γράφτηκε

στην ιστορία ως συνώνυ-

μο της γενναιότητας και

του κουράγιου καθώς

παρουσίασε τον πόνο

των θυμάτων του πολέ-

μου και μέσω των φωτο-

γραφιών του δίδαξε αν-

θρωπιά.

Η «Ε» δεσμεύεται για

αναλυτικό αφιέρωμα σε

ένα από τα επόμενα τεύ-

χη του περιοδικού για

αυτήν την σπουδαία

προσωπικότητα.

Chris HondrosChris Hondros

Δείγμα της δουλειάς του

Page 17: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1717EυρυτανίαEυρυτανία

Την ερώτηση τριών Βου-λευτών του Κ.Κ.Ε. στηΒουλή προκάλεσαν τασχέδια του ΥπουργείουΠαιδείας για τη συγχώ-νευση τριών Σχολείωντου Δήμου Αγράφων. Ηερώτηση προς τηνΥπουργό Παιδείας κ.Διαμαντοπούλου κατα-τέθηκε από τους βου-λευτές κ.κ. Μαρίνο (υπο-ψήφιος για την Περιφέ-ρεια Στερεάς Ελλάδαςστις περασμένες δημοτι-κές εκλογές), Γκιόκα καιΠαφίλη. Στην παρέμβα-σή τους αυτή οι βουλευ-τές ζητούν να μην προ-χωρήσει το Υπουργείοστην συγχώνευση γιατίθα υποβαθμιστεί περαι-τέρω η εκπαίδευση τηςπεριοχής λόγω και τωνπροβλημάτων μετακινή-σεων που θα αντιμετω-πίσουν τα παιδιά πουδιαμένουν στα χωριά.Αναλυτικά η ερώτησηέχει ως εξής:«Προς την Υπουργό Παι-δείας, Δια Βίου Μάθη-σης & Θρησκευμάτων.Θέμα: Η κυβέρνηση ναμην προχωρήσει στησυγχώνευση των σχολεί-ων του Δήμου Αγράφων.Ανάστατοι είναι οι κάτοι-κοι και οι εκπαιδευτικοίτου Δήμου Αγράφων με-τά την ανακοινωμένη κα-τάργηση των μονοθέ-σιων δημοτικών σχολεί-ων των Κέδρων, του Νέ-

ου Αργυρίου και των Το-πόλιανων, τα οποία συγ-χωνεύονται αντίστοιχαμε τα διθέσιο Ραπτοπού-λου, μονοθέσιο Δαφνού-λας και μονοθέσιο Κα-στρακίου.Οι συγχωνεύσεις αυτέςδημιουργούν σοβαρότα-τα προβλήματα στα παι-διά των χωριών. Αρκείνα σημειωθεί ότι όπωςκαταγγέλλει με έγγραφότου ο Σύλλογος Εκπαι-δευτικών ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Ευρυτα-νίας, με τη συγχώνευσητου 1/θ Κέδρων με το2/θ Ραπτοπούλου οι μα-θητές καθημερινά πρέ-πει να μετακινούνται σεμια απόσταση 32 χιλιο-μέτρων (16 + 16) σε μιααρκετά δύσκολη διαδρο-μή ιδιαίτερα τους χειμε-ρινούς μήνες. Το παρά-δειγμα των Αγράφων κα-ταρρίπτει επίσης τουςισχυρισμούς ότι τα μέ-τρα έγιναν με εκπαιδευ-τικά κριτήρια. Είναι χα-ρακτηριστικό ότι συγχω-νεύονται μονοθέσια μεμονοθέσια σχολεία (1/θΝέου Αργυρίου με 1/θΔαφνούλας, 1/θ Τοπο-λιάνων με 1/θ Καστρα-κίου) με αποτέλεσμα ναδημιουργούνται 2 μονο-θέσια με πολλούς μαθη-τές το καθένα και παρα-πέρα υποβάθμιση τηςπαρεχόμενης εκπαίδευ-σηςΑποδεικνύεται ότι στό-χος των συγχωνεύσεωνδεν είναι η βελτίωση τηςπαρεχόμενης γνώσηςαλλά η προώθηση τουσχολείου της αγοράς,παρά και ενάντια στιςανάγκες και τα δικαιώ-ματα μαθητών, γονιώνκαι εκπαιδευτικών.ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ Υπουργόςαν σκοπεύει να ανακα-λέσει την απόφασή τηςγια τη συγχώνευση των

σχολείων του ΔήμουΑγράφων.» Εξ’ άλλου ο Περιφερει-ακός Σύμβουλος κ. Λάμ-προς Τσιτσάνης εξέφρα-σε την αντίθεσή του στιςσυγχωνεύσεις-συνενώ-σεις των Δημοτικών Σχο-λείων της Ευρυτανίας.Πιο συγκεκριμένα, ο κ.Τσιτσάνης αναφέρει ταεξής:«Κατ’ αρχάς οποιαδήπο-τε θέση για κλείσιμο Σχο-λείων στην ΠεριφέρειαΕυρυτανίας, μας βρίσκειτελείως αντίθετους,όταν τα κριτήρια είναιαποκλειστικά και μόνοοικονομικά.Θα μπορούσαμε ως Πε-ριφέρεια Στερεάς Ελλά-δας και συγκεκριμένα ωςΠεριφερειακή ΕνότηταΕυρυτανίας να συμφω-νήσουμε στις συγχωνεύ-σεις-συνενώσεις των Δη-μοτικών Σχολείων αν αυ-τές γινόταν με αυστηράπαιδαγωγικά κριτήριακαι μόνο προς όφελοςτων μαθητών και αφούβεβαίως είχε προηγηθείεξαντλητική συζήτησημε τους Δήμους, την Το-πική Κοινωνία, τους Εκ-παιδευτικούς και τουςΣυλλόγους Γονέων & Κη-δεμόνων.Επιπλέον στα κριτήριασυνένωσης θα πρέπειαπαραιτήτως να λη-φθούν υπ’ όψη:• η χιλιομετρική απόστα-ση για το νέο σχολείο,• οι κτιριακές υποδομές• οι ορεινές περιοχές καιοι καιρικές συνθήκες γιατην ασφαλή μεταφοράτων μαθητών.Όλα τα ανωτέρω δεν τη-ρήθηκαν στα:1.ΚέδραΧιλιομετρική απόσταση(41χλμ.) – καιρικές συν-θήκες για την ασφαλήμεταφορά των μαθητών.

2.ΤοπόλιαναΣυγχώνευση με Καστρά-κι για να δημιουργηθείνέο Μονοθέσιο Σχολείο,ενώ παραμένει Μονοθέ-σιο Σχολείο (Βελαώρα)μόνο του και μάλιστα σεμικρή απόσταση.Μία πρόταση βιώσιμηθα ήταν και τα τρία σχο-λεία να ενωθούν σε ένα,βεβαίως όπου υπάρχει ηκτιριακή υποδομή στηΒελαώρα ή στο Καστρά-κι ή στα Τοπόλιανα.Μία άλλη πρόταση θαήταν να συνενωθούν Βε-λαώρα με Καστράκι, ταοποία ανήκουν στο ίδιοΤοπικό Διαμέρισμα καινα παραμείνουν τα Το-πόλιανα που είναι δια-φορετικό Τοπικό Διαμέ-ρισμα.Τέλος δεν τηρήθηκαν ταπροαναφερόμενα, πα-ρότι η κ. Εύη Χριστοφι-λοπούλου, ΥφυπουργόςΠαιδείας, με την υπ’αριθμ. 11136 / Δ4 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ / 27-01-2011εγκύκλιο, δεσμεύτηκε.Βεβαίως όλα αυτά θαλύνονταν, τόσο στην Ευ-ρυτανία όσο και στηνυπόλοιπη Ελλάδα, με κα-λόπιστο διάλογο προςόφελος βεβαίως της εκ-παίδευσης και γενικότε-ρα της ελληνικής κοινω-νίας διότι η μεγαλύτερηεπένδυση σε ένα κράτοςείναι η επένδυση στηνΠαιδεία».

Διαμαρτυρίες για τις συγχωνεύσεις

σχολείων στην Ευρυτανία

Ο κ. Μαρίνος Ο κ. Τσιτσάνης

Page 18: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1818 EυρυτανίαEυρυτανία

Με μαζική προσέλευσητων Ευρυτάνων της Αθήναςπραγματοποιήθηκε η Γενι-κή Συνέλευση των μελώντης ιστορικής Πανευρυτα-νικής Ένωσης σε αίθουσατου ξενοδοχείου «ΤΙΤΑ-ΝΙΑ» της Αθήνας, την Τε-τάρτη 4 Μαΐου 2011.

Η διεξαγωγή των εργα-σιών της Γενικής Συνέλευ-σης έγινε υπό άψογες συν-θήκες και ενωτικό κλίμα.Τις εργασίες διηύθυναν οικ. κ. Στέφανος Βασιλόπου-λος, Πέτρος Τσέλιος καιΧρήστος Γιαννακόπουλος,ενώ ως Γραμματέας ορί-στηκε η κ. Βάνα Ασημάκη.

Το προεδρείο, αφού εξέ-φρασε τις ευχαριστίες τουγια την εκλογή του, αμέ-σως μετά έδωσε το λόγοστον Πρόεδρο του απερχό-μενου Δ.Σ. κ. Κώστα Αντ.Παπαδόπουλο για την κα-θιερωμένη λογοδοσία, οοποίος και έκανε τον απο-λογισμό της τριετούς θη-τείας του, τον «απολογι-σμό ενός ταξιδιού δημι-ουργίας…», όπως τον χα-ρακτήρισε, κατά το οποίο«δεν κατακτήθηκαν μόνονοι κορυφές των Αγράφωναλλά και πολλές άλλεςυψηλές πνευματικές καιδημιουργικές κορυφές….».

Τόνισε πως «η Πανευρυ-τανική Ένωση αθόρυβα,μεθοδικά και δημιουργικάέγινε αυτό που ονειρεύτη-καν οι ιδρυτές της: η αγκα-

λιά, που σκέπασε και σκε-πάζει όλους τους Ευρυτά-νες και η κυψέλη εντατικήςεργασίας και συνεργασίαςομάδας πολλών συμπα-τριωτών μας, με αποτελέ-σματα ορατά. Έτσι, κατάτην τελευταία τριετία, επι-τελέστηκε αξιόλογο πολιτι

στικό έργο, το οποίο έτυχεπανελλήνιας εμβέλειας καιαναγνώρισης, καθώς καικολακευτικότατων σχολίωναπό τα Μ.Μ.Ε.. Πραγματο-ποιήθηκαν, όπως προανέ-φερα, με απόλυτη και κα-θομολογούμενη επιτυχίαημερίδες, συνέδρια, εκθέ-σεις, θρησκευτικές καιπνευματικές εκδηλώσειςπρος τιμήν ΕυρυτάνωνΑγίων, προσεγγίσεις πνευ-ματικών ανθρώπων του τό-που μας, παρουσιάσεις βι-βλίων και, κυρίως, εκδό-σεις, πολλές εκδόσεις….».

Ειδικότερα ο απερχόμε-νος Πρόεδρος αναφέρθηκεστις παρακάτω δραστηριό-τητες, κατά θέματα:

Α.- Ημερίδες – Συνέδρια- «Άγνωστη Ιστορία και

Ανάπτυξη του ΔήμουΑσπροποτάμου» (Ραπτό-πουλο, 2008)

- «Τα Άγραφα στη Δια-δρομή της Ιστορίας», (Τρο-βάτο, Άγραφα, ΜεγάλαΒραγγιανά, 2008)

- «Μνήμη Δημητρίου(Τάκη) Τουλούπα)» (Αθήνα2009, σε συνδιοργάνωσημε το ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε)

- «Πνευματικές Προσεγ-γίσεις: Η περίπτωση τουΜάρκου Γκιόλια» (Αθήνα,2009)

- «Γρανίτσα: ΠολιτιστικήΠρωτεύουσα της ΔυτικήςΕυρυτανίας» (Γρανίτσα,2009, σε συνδιοργάνωση).

- «Απονομή τιμής στονΠαναγιώτη Κων. Βλάχο»(Αθήνα, Καρπενήσι 2010)

- «Ιστορία και Πολιτι-σμός της περιοχής του Δή-μου Δομνίστας – Ευρυτα-νίας» (Δομνίστα – Στάβλοι-Σταυροπήγι, 2010)

- «Συμπόσιο ΖαχαρίαςΠαπαντωνίου» (ΑκαδημίαΑθηνών, 2010)

Β΄.- Εξορμήσεις τηςΟμάδας Ιατρών Αλληλεγ-γύης - Μαθήματα ΠρώτωνΒοηθειών

- Πραγματοποιήθηκανδύο (2) εξορμήσεις πολυ-μελούς Ομάδας Ιατρών,διαφόρων ειδικοτήτων,του Νοσοκομείου ΠαίδωνΠεντέλης κ.ά. στους Δή-μους Απεραντίων καιΑσπροποτάμου (2008-2010), όπου πραγματοποι-ήθηκαν προληπτικές ιατρι-κές εξετάσεις σε εκατοντά-δες μαθητές.

- Έγινε διδασκαλία μα-θημάτων Πρώτων Βοηθει-ών από έμπειρες εκπαιδεύ-τριες του Ελληνικού Ερυ-θρού Σταυρού στους μαθη-τές και εκπαιδευτικούς τωνΣχολείων των Δήμων Απε-ραντίων και Ασπροποτά-μου (2010) και εκδόθηκεενημερωτικό φυλλάδιο μεθέμα: «ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» σεσυνεργασία με τον Ε.Ε.Σ.

Γ΄.- Εκδηλώσεις προς τι-μήν των Ευρυτάνων Αγίων

- Πραγματοποιήθηκαντρεις (3) Θρησκευτικές καιπνευματικές εκδηλώσεις:α) προς τιμήν του Νεομάρ-τυρα Μιχαήλ του εκ Γρανί-τσης (2008) κατά την οποίατιμήθηκε , ο χρυσός παρα-ολυμπιονίκης κ. Χρήστος -Αλέξανδρος Ταμπαξής,β)προς τιμήν του Οσιομάρ-τυρα Αγίου Γερασίμου τουΝέου, του Μεγαλοχωρίτου

(2009) κατά τη διάρκειατης οποίας τιμήθηκε ο ελ-λογιμότατος πρωτοπρε-σβύτερος π. ΚωνσταντίνοςΒαστάκης, και γ) προς τι-μήν του Οσίου Ευγενίουτου Αιτωλού (2010), σε συ-νεργασία με τον ΣύλλογοΒραγγιανιτών «ΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ».

Δ΄.- «2010: Έτος Ζαχα-ρία Παπαντωνίου» - 70χρόνια από το θάνατό του(1940-2010)

Στα πλαίσια της ανακή-ρυξης του 2010 ως « ΈτουςΖαχαρία Παπαντωνίου»,έγινε με πρωτοβουλία καιμε δαπάνες της Πανευρυ-τανικής Ένωσης η ανακαί-νιση και ο ευπρεπισμόςτου εγκαταλειμμένου τά-φου του στο Α΄ Κοιμητή-ριο Αθηνών, όπου πραγμα-τοποιήθηκε και αρχιερατι-κή επιμνημόσυνη δέηση,χοροστατούντος του Αρχιε-πισκόπου Αθηνών και Πά-σης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύ-μου. Πραγματοποιήθηκαν,επίσης, εκδηλώσεις απόΛύκεια Λαμίας (2010) καιΑγρινίου (2011), καθώς καιτο «Συμπόσιο ΖαχαρίαςΠαπαντωνίου» στην Ακα-δημία Αθηνών ( 12-12-2010)

Ε΄.- Εκθέσεις - Έκθεση με θέμα: «Ελ-

ληνικές Αρχαιότητες πρινκαι μετά. ΑναπαραστάσειςΑρχαίων Ελληνικών Μνη-μείων» στο Καρπενήσι(2009, σε συνεργασία)

- Έκθεση Φωτογραφιώνμε θέμα: «Μνημεία της Ευ-ρυτανίας» (2010)

- Έκθεση «Ζαχαρίας Πα-παντωνίου: Από τα ψηλάβουνά της Ευρυτανίας στηνΑκαδημία Αθηνών» (Ακα-δημία Αθηνών, 2010).

ΣΤ.- Άλλες εκδηλώσειςΠραγματοποιήθηκαν με

μεγάλη επιτυχία στην Αθή-να οι παρουσιάσεις των βι-βλίων: «Θανάσης Μπακο-γιώργος,50 χρόνια ζωγρα-φική» (2009, σε συνεργα-σία), το 2τομο έργο «ΤαΆγραφα στη διαδρομή τηςΙστορίας» (Πρακτικά Συνε-

Αρχαιρεσίες και βράβευση στην Πανευρυτανική Ενωση

Η βράβευση του κ. Κωστούλα

Page 19: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

δρίου) (2010), «Ο ΚώσταςΜπαλάφας και η Ελλάδατου» του κ. Κώστα Μπουμ-πουρή (2010), «Η Παραδο-σιακή Αρχιτεκτονική τηςΕυρυτανίας» του κ. Γεωργί-ου Γιαννίτσαρη (2011) καιστο Αγρίνιο των πρακτικώντων Συνεδρίων των Αγρά-φων, της Γρανίτσας και τηςΔομνίστας (2011).

Ζ.- Έκδοση του περιοδι-κού «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙ-ΚΑ»

- Εκδόθηκαν κανονικά,κατά την τριετία, δώδεκα(12) τεύχη του περιοδικούμας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙ-ΚΑ», ήτοι από 25-36 (σελί-δες 832).

Η.- Έκδοση βιβλίωνΚατά την τριετία 2008-

2011 εκδόθηκαν συνολικάδεκαεπτά (17) τόμοι βι-βλίων, πράγμα το οποίοαποτελεί πραγματικό άθλογια τα δεδομένα ενός σω-ματείου!

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ κ. ΣΤΕ-ΦΑΝΟΥ Γ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Στη συνέχεια ο Πρό-εδρος του απερχόμενουΔ.Σ. εξέφρασε ευχαριστίεςσε φορείς και ιδιώτες πουσυμπαραστάθηκαν ηθικάκαι υλικά στην επίτευξητων σκοπών της Ένωσηςκαι στάθηκε ιδιαίτερα στιςγενναιόδωρες χορηγίες τουκ. Στέφανου Γ. Κωστούλα,«ο οποίος πρόσφερε κατάτην τελευταία τριετία ποσόάνω των 20.000,00 ΕΥΡΩ,ενώ με αποκλειστικές χο-ρηγίες του εκδόθηκαν καιτα υπέροχα βιβλία του Κώ-στα Μπουμπουρή «Ο Κώ-στας Μπαλάφας και η Ελ-λάδα του» και του Γεωργί-ου Γιαννίτσαρη, «Η Παρα-δοσιακή Αρχιτεκτονική τηςΕυρυτανίας», Για την τερά-στια αυτή προσφορά του κ.Στέφανου Κωστούλα στοντόπο μας το Δ.Σ. της Πα-νευρυτανικής Ένωσης μεσχετική απόφασή τουπρότεινε στη Γενική Συνέ-λευση την ανακήρυξή τουως Ευεργέτη της, σύμφωναμε το άρθρο 28 τουισχύοντος Καταστατικού».Η Γενική Συνέλευση δέχθη-κε ομόφωνα την πρόταση.Ακολούθως ο βουλευτής

του νομού μας κ. Ηλίας Κα-ρανίκας, απένειμε σχετικήτιμητική πλακέτα στον τι-μώμενο κ. Στέφανο Κω-στούλα, προς τον οποίονεκφράστηκαν, εκτός απότις ευχαριστίες και τα ειλι-κρινή συγχαρητήρια καιγια τις επανειλημμένεςβραβεύσεις του από τοΕμπορικό και ΒιομηχανικόΕπιμελητήριο και τοΥπουργείο Οικονομικώνγια τις επιχειρηματικές τουδραστηριότητες.

Ο βουλευτής του Νομούμας κ. Ηλίας Καρανίκας μετην ευκαιρία της απονομήςτης τιμητικής πλακέτας,αφού εξέφρασε τα συγχα-ρητήριά του προς τον τιμώ-μενο Ευεργέτη κ. ΣτέφανοΚωστούλα απηύθυνε ολι-γόλογο χαιρετισμό προς ταμέλη της Γ.Σ. κατά τονοποίον τόνισε αφενός μεντη σημασία του έργου πουεπιτελεί η ΠανευρυτανικήΈνωση, αφετέρου δε καιτη σημασία της απογραφήςγια τον τόπο μας….

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟ-ΤΑΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ο απολογισμός των πε-πραγμένων έκλεισε με τιςπροσωπικές ευχαριστίεςτου Προέδρου κ. ΚώσταΠαπαδόπουλου προς τουςσυνεργάτες του στο απερ-χόμενο Δ.Σ., αφενός, γιατην άψογη και καθόλα λίαναγαστή συνεργασία, και,αφετέρου, προς όλα τα μέ-λη της Ένωσης, που προ-σήλθαν να ακούσουν, ναπροτείνουν, να κρίνουνκαι, ενδεχομένως, να επα-νακρίνουν.

Μετά τον απολογισμότου προέδρου του απερχό-μενου Δ.Σ. ο λόγος δόθηκεστον Ταμία κ. Βασίλειο Σιο-ρόκο, ο οποίος έκανε ανα-λυτικό οικονομικό απολο-γισμό των εσόδων και εξό-δων της τριετίας 2008-2011 και ευχαρίστησε ονο-μαστικά τους χορηγούς καιτους δωρητές. Στη συνέ-χεια ο κ. Βασίλειος Τριχιάς,ως Πρόεδρος της Εξελεγ-κτικής Επιτροπής, ανέγνω-σε τη σχετική έκθεση τηςοικονομικής διαχείρισης ,την οποία χαρακτήρισε νό-

μιμη και καθόλα άψογη,συγχάρηκε δε προς τούτοιδιαίτερα τον Ταμία τηςΈνωσης κ. Βασίλειο Σιορό-κο.

Η Γενική Συνέλευση,ακολούθως, ενέκρινε παμ-ψηφεί τα πεπραγμένα καιτον οικονομικό απολογι-σμό, απαλλάσσοντας απόκάθε ευθύνη το απερχόμε-νο Δ.Σ., και στη συνέχειαδόθηκε ο λόγος στα μέληγια προτάσεις, Σύμφωναμε πρόταση του απερχόμε-νου προέδρου τηρήθηκεσιγή 1΄ στη μνήμη των αεί-μνηστων Παναγιώτη Κω-στοπαναγιώτη, Τάσου Κον-τομέρκου, Θανάση Φούντακ.ά. Ευρυτάνων που «έφυ-γαν» από κοντά μας κατάτην τελευταία τριετία. Ακο-λούθως έγιναν σημαντικέςπροτάσεις από τους κ.κ.Λάμπρο Τσιτσάνη, Περιφε-ρειακό Σύμβουλο Ευρυτα-νίας, Γεώργιο Λάγαρη, (οοποίος θα προσφέρει στηνΠανευρυτανική προς αξιο-ποίηση το αξιόλογο αρχείο,καθώς και εκδοθέντα βι-βλία από τον αείμνηστοπατέρα του Κώστα Λάγα-ρη), Νάσο Γεωργαλή,Φαίη Θειακού (κόρης τηςκ. Όλγας Οικονόμου), Γε-ώργιο Σταυράκη, ΓεώργιοΦλώρο και Ερμόλαο Λι-νάρδο

Σημειώνεται ότι παρόν-τες στην εκδήλωση, εκτόςτου βουλευτή του Νομούμας κ. Ηλία Καρανίκα ήτανκαι οι: Μιχάλης Σταφυ-λάς, Βασίλης Πριόβολος(Ερμής), Όλγα Οικονόμου,Διοικήτρια του Σισμανό-γλειου Νοσοκομείου Αθη-νών, εκπρόσωποι σωματεί-ων και συλλόγων κ.ά., ενώμηνύματα απέστειλαν οΑντιπεριφερειάρχης Ευρυ-τανίας κ. Βασίλειος Καραμ-πάς, η Καθηγήτρια του Πα-νεπιστημίου Αθηνών κ. Κέ-λυ Μπουρδάρα, τ. Υπουρ-γός και βουλευτής, ο κ.Γιάννης Σταμάτης τ. Δή-μαρχος Δομνίστας και νυνΔημοτικός Σύμβουλος Καρ-πενησίου και Αντιπρό-εδρος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίαςκαι ο Καθηγητής κ. Ανδρέ-ας Καμπιζιώνης (Η.Π.Α.).

Στο τέλος διεξήχθησανοι αρχαιρεσίες για το νέοΔ.Σ. και την Ε.Ε. και τα σχε-τικά πρακτικά παραδόθη-καν στον πλειοψηφήσαντασύμβουλο κ. Κώστα Αντ.Παπαδόπουλο, ο οποίοςκαι κάλεσε τους νεοεκλε-γέντες στην πρώτη τουςσυνεδρίαση για τη συγ-κρότηση σε σώμα.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμ-βούλιο, που προέκυψε απότις παραπάνω αρχαιρεσίες,συγκροτήθηκε σε σώμα ωςεξής:

Πρόεδρος: Κώστας Αντ.Παπαδόπουλος

Αντιπ/δρος: ΑθανάσιοςΔ. Σταμάτης

Γ. Γραμματέας: Ηλίας Γ.Λιάσκος

Ταμίας: Βασίλειος Γ. Σιο-ρόκος

Έφορος: Δημήτριος Ι.Φαλλής

Μέλη: Κώστας Γ. Φού-κας (Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέα)

Κώστας Σπ. Τσιώλης(Αναπληρωτής Εφόρου)

Βασιλική Διαμάντη (Ανα-παληρώτρια Ταμία)

Αγαθοκλής Λεων. Μπα-κογιάννης.

Αναπληρωματικά μέλη:Βασίλειος Τσιαμάκης καιΚώστας Πρασσάς.

Σημειώνεται ότι για τηνΕξελεγκτική Επιτροπήεκλέχθηκαν οι κ. κ. Βασί-λειος Τριχιάς, ΑνδρέαςΖούκας και Σωτήριος Σώ-κος, αναπληρωματικό μέ-λος ο κ. Νίκος Μπάκας.

1919EυρυτανίαEυρυτανία

Ο κ. Καρανίκας παραδίδει την πλακέτα

στον κ. Κωστούλα

Page 20: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2020 EυρυτανίαEυρυτανία

ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΟΜΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

-Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

-Η ΝΥΚΤΟΜΑΧΙΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΟ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ

ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ

ΕΥΡΥΤΑΝΑ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΑΤΣΑΜΠΑ

-ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 1954

-«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙ-

ΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ : Μέρος Β’ Η εξέ-

λιξη των Δήμων και των οικισμών της Ευ-

ρυτανίας από το 1833 μέχρι σήμερα»

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

-«ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

ΤΟΥ ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙ-

ΟΥ ΕΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ»

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ

-«Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΙ-

ΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ

-«ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ι.Μ. ΣΩΤΗ-

ΡΟΣ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ

-«Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙ-

ΟΥΣ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

-«Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΗ ΦΑΡΣΑ ΚΑΙ Η «Η

ΦΑΡΣΑ ΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΛΙΑΣ Γ.

ΛΙΑΣΚΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

-«ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ»

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ

ΣΤΑΦΥΛΑ

-ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΑΚΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

-«ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ» ΓΡΑΦΕΙ Η

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΥ

-100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡ-

ΤΥΡΙΑ ΤΗΣ «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ

-«ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ! Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ

ΧΕΡΙ ΤΗΣ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΑΝΤΩ-

ΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ-

ΙΟΥΝΙΟΥ

-ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ

-ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΣΥΓΓΡΑ-

ΦΕΙΣ ΠΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΑΝ

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ

-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

-Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΛΑΝΔΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Page 21: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2121EυρυτανίαEυρυτανία

Εμείς οι νεοέλληνες δεν φαίνε-ται να έχουμε καλά συνειδητοποι-ήσει ότι για να συνυπάρξουμε αρ-μονικά με τις ομοτράπεζες «αδελ-φές» χώρες της Ευρώπης και νααπολαμβάνουμε αξιοπιστία καικύρος δεν αρκεί πλέον ο Παρθε-νώνας και ο κλασσικός πολιτισμόςμαζί με τον ήλιο και τα ελληνικάνησιά για να δανειζόμαστε και ναζούμε παρασιτικά σε βάρος τωνεταίρων μας. Εσείς με τι όρους θαδανείζατε (αν δανείζατε) κάποιονπου φοβάστε ότι μπορεί να χρεο-κοπήσει;

Οι θετικές αξίες και το κύροςμιας κοινωνίας είναι ένα ελάχιστοσυμφωνημένο πεδίο αυτοδέσμευ-σης ανάμεσα στους λαούς προκει-μένου να υπάρχει η αμοιβαία κα-λή πίστη. Αυτό δείχνει ότι λείπειαπό τους απογόνους των κλεφτώνκαι των αρματολών της εθνικήςπαλιγγενεσίας που μας κληροδό-τησε η μακραίωνη συμβίωση υπότον τουρκικό ζυγό. Ο ατομικισμόςτόσο των πολιτών, όσο και των πο-λιτικών μας και η αβάσταχτη ελα-φρότητα όλων μαζί, με την ιδιοτέ-λεια και τον οπορτουνισμό γιαγρήγορο και εύκολο πλουτισμόέφεραν την κοινωνία εκεί που βρί-σκεται σήμερα.

Κακές ανατολίτικες καταβολέςπου χαρακτηρίζονταν από συμ-παιγνιακές συμπεριφορές, κουτο-πονηριά και κρυψίνοια μπορείπροσωρινά να βολεύει μικρές κοι-νωνικές ομάδες, σε βάθος χρόνου,όμως, είναι η χειρότερη συνταγήγια οικονομική και πολιτιστικήαναβάθμιση. Είναι αυτό που σο-φά λέει ο λαός μας: «Ο ψεύτης καιο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαί-

ρονται».Η εξαγορά συνειδήσεων για την

τήρηση ισορροπιών προσωπικήςεπιβίωσης σε χρυσοπληρωμένεςθέσεις χωρίς την απαιτούμενηεπάρκεια γνώσεων οδήγησε στησυνένοχη σιωπή βολεμένων «συ-νασπισμών ή συμμοριών», ντυμέ-νοι με λαμπερά κοστούμια Αρμά-νι, αποδείχθηκε συνταγή συλλογι-κής αποτυχίας. Χρήμα χωρίς κόπο,χαμερπής παραδοπιστία, μυστι-κοπάθεια, θεωρίες συνομωσίας,συκοφαντία και προχειρότητα εί-ναι μερικά από τα ελαττώματαπου εγκλωβίζουν έναν λαό στηστασιμότητα, αν όχι κάτι χειρότε-ρο.

Τα διάφορα ιδεολογήματα τηςδεκαετίας του ’80 που ενθάρρυ-ναν και ανέσυραν κακές καταβο-λές μεγάλης μερίδας του λαού τώ-ρα στοιχειώνουν το μέλλον μας.

Με ένα δήθεν ιδεολογικό άλλο-θι τα ελαττώματα της φυλής απέ-κτησαν τάχα αξίες που τις στερή-θηκε από άλλες κακές κυβερνή-σεις. Έτσι το θράσος βαφτίστηκε«επαναστατικότητα», η αρπαχτή«κίνητρο», η κομπίνα «δημιουρ-γία», η απόκτηση πτυχίου «δι-καίωμα». Το παραεμπόριο πτυ-χίων ιατρικής και παιδαγωγικώνΑκαδημιών από χώρες των πρώην«σοσιαλιστικών» παραδείσων χω-ρίς ο Ρωμιός ο κανακάρης να φοι-τήσει ποτέ ή να εξεταστεί, γράφειο Χρ. Γιανναράς σε επιφυλλίδα(6/3/11).

Με αυτόν τον τρόπο ο αριβι-σμός βρήκε τις καλύτερες μέρεςτου με χρυσοπληρωμένους διορι-σμούς στα Α.Ε.Ι., τις ΔΕΚΟ και αλ-λού, όχι βέβαια αξιοκρατικά, και

σε πολλές περιπτώσεις με αμφι-σβητήσιμα τυπικά και ουσιαστικάπροσόντα.

Σε ένα πληθυσμό των 10 εκα-τομμυρίων ιδρύθηκαν υπεράριθ-μα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. όχι τόσο να κα-λυφθούν πραγματικές ανάγκες,όσο για να βολευτούν χιλιάδες φί-λοι και κομματικά προσκείμενοι.Έτσι η ελαφρότητα απλώθηκε σεολόκληρη την κοινωνική διαστρω-μάτωση. Τώρα ολοκλήρωσε τονκύκλο της με μια στρατιά πτυχιού-χους στην ανεργία και την αβεβαι-ότητα.

Δεν συμπληρώσαμε ακόμα 200χρόνια από την επανάσταση του1821. Ας θέσουμε τώρα ορόσημοτα 200 χρόνια από το ξέσπασματων σκλαβωμένων αδελφών μαςτου ’21. Ας γυρίσουμε πίσω στιςΘερμοπύλες της σημερινής γενιάςαλλάζοντας γενναία οι ίδιοι τονεαυτό μας και έτσι να αλλάξουμετη νέα γενιά.

Να αποτάξουμε, αρχής γενομέ-νης από σήμερα, όλες τις αρνητι-κές παραπάνω όψεις της ημετέ-ρας παιδείας. Να οργανώσουμεμια ποιοτική πανστρατιά, έναεθνικό κίνημα με στόχο τον Έλλη-να Ευρωπαίο πολίτη του 2021. Ανκαι δεν είναι εύκολο, να (ξανά) κά-νουμε την Ευρώπη περισσότεροελληνική και την Ελλάδα περισσό-τερο Ευρωπαϊκή, έναν φάρο γιαολόκληρο τον κόσμο.

Αν δεν γίνουν τώρα, μεσούσηςτης κρίσης, σαρωτικές υπερβά-σεις, ο ιστορικός του μέλλοντοςθα περιγράφει με γκρίζα χρώματατα όσα τεκταίνονται στην Ελλάδατου Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Γράφει ο Γιώργος Σταυράκης

Η αβάσταχτη ελαφρότητα της άρχουσας τάξηςΗ αβάσταχτη ελαφρότητα της άρχουσας τάξης

Page 22: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ιστορία

Το χωριό έζησε καταστροφές

κατά τη διάρκεια της επανάστα-

σης του 1821 αλλά και κατά την

περίοδο της κατοχής.

Η πρώτη μεγάλη καταστροφή

του χωριού συνέβη τον Αύγουστο

του 1823, όταν και πυρπολήθηκε

από τον Μουσταή Πασά. Οι κά-

τοικοι για να γλυτώσουν κατέφυ-

γαν στην ορεινή Ναυπακτία.

Η δεύτερη καταστροφή ήταν

τον Αύγουστο του 1944 όταν οι

Γερμανοί έκαψαν ζωντανό τον Αλ.

Παπαδόπουλο και σκότωσαν τον

Ιωάννη Λ. Σακκά και την Αλεξάν-

δρα Ε. Καντλή.

Να σημειωθεί πως η Μυρίκη

διέθετε σημαντική παράδοση

στην παρασκευή τοπικών ενδυ-

μασιών και στην παραγωγή κτη-

νοτροφικών προϊόντων εξαιρετι-

κής ποιότητας .

Αξιοθέατα

Στο χωριό χτίζονται καινούργια

σπίτια ενώ γίνεται προσπάθεια

να συντηρηθούν τα παραδοσιακά

και ιστορικά κτίρια. Η Μυρίκη

διαθέτει πολλές σημαντικές εκ-

κλησίες. Η παλαιότερη είναι αυτή

της Αγίας Παρασκευής που χτί-

στηκε το 1816 και στεγάζει το κοι-

μητήριο του χωριού. Η Αγ. Παρα-

σκευή οδηγεί και σε ένα αρχαίο

μονοπάτι που πάει μέχρι το Καρ-

πενήσι. Στο κέντρο του χωριού

δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου

2222 EυρυτανίαEυρυτανία

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΜΥΡΙΚΗ

Ονομασία και τοποθεσία

Η όμορφη Μυρίκη ανήκει στο

νέο διευρυμένο δήμο Καρπενησί-

ου και σύμφωνα με την τελευταία

απογραφή του 2001 αριθμεί 206

κατοίκους. Οι παλαιότερες ονο-

μασίες της ήταν Αγριοτριαντα-

φυλλιά και Μυρίση λόγω των

πολλών λουλουδιών που ευωδία-

ζαν στην περιοχή. Μάλιστα το

όνομα Μυρίση χρησιμοποιείται

και σήμερα από τους κατοίκους.

Επισήμως ονομάστηκε Μυρίκη το

1927.

Το υψόμετρο του χωριού είναι

στα 1.120 μέτρα και ο ταχυδρομι-

κός κωδικός του είναι ίδιος με του

Καρπενησίου (361 00)

Η Μυρίκη βρίσκεται δυτικά του

Νεραϊδοβουνίου (1.491 μ.) και η

εντυπωσιακή θέα που διαθέτει εί-

ναι ένα από τα πρώτα πράγματα

που προσέχει κανείς μαζί με την

πυκνή της βλάστηση.

Χτισμένη μέσα σε πυκνό ελατό-

δασος ατενίζει τις πλαγιές του

Τυμφρηστού. Από το Καρπενήσι

απέχει 7 χιλιόμετρα.

Το εκκλησάκι του Άη-Λια

Page 23: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2323EυρυτανίαEυρυτανία

Γεωργίου, που χρονολογείται από

το 1898, περίφημη για το σκαλι-

στό από ξύλο καρυδιάς τέμπλο

της, δημιουργία του λαϊκού ξυλο-

γλύπτη Στέλιου Υφαντή από το

1900. Ακόμα υπάρχει το ξωκλήσι

του Αγίου Κωνσταντίνου στην ίδια

περιοχή.

Ανατολικά του χωριού βρίσκε-

ται το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία,

χτισμένο ως είθισται σε μεγάλο

υψόμετρο, με καταπληκτική θέα

στο Καρπενήσι και το Βελούχι.

Μπορείτε να απολαύσετε τη θέα

καθισμένοι στα παγκάκια, να ξεδι-

ψάσετε στη βρύση που υπάρχει

εκεί, να κάνετε πικ νικ στα χτισμέ-

να τραπεζάκια αλλά και να αθλη-

θείτε στο γήπεδο μπάσκετ που

διαθέτει. Επίσης αν το επισκε-

φτείτε το καλοκαίρι μπορείτε να

γιορτάσετε μαζί με τους κατοίκους

το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία

στις 20 Ιουνίου.

Διαμονή

Η Μυρίκη είναι κυρίως ένας

ορεινός, χειμερινός προορισμός

που μπορεί να συνδυαστεί με μια

επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέν-

τρο στο Βελούχι. Η Μυρίκη διαθέ-

τει, μιας και βρίσκεται και κοντά

στο Καρπενήσι, μεγάλο αριθμό ξε-

νοδοχείων, ξενώνων, chalet, ενοι-

κιαζόμενων δωματίων, εστιατο-

ρίων και καφετεριών ενώ η γενι-

κότερη τουριστική υποδομή είναι

σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα.

Τοπικές Γεύσεις & Προϊόντα

Ο επισκέπτης της Μυρίκης επι-

βάλλεται να δοκιμάσει κοντοσού-

βλι, κοκορέτσι, λουκάνικα, κεμ-

πάπ, το παραδοσιακό προσούτο

της περιοχής, τσαλαφούτι καθώς

και τις τοπικές πίτες όπως χορτό-

πιτα και ζυμαρόπιτα.

Πηγές - Βιβλιογραφία

• https://www.facebook.com/group.php?gid=30065278767

(Group για το χωριό της Μυρίκης)

• http://www.web-greece.gr/evrytania/karpenisi/miriki-gr.htm

• http://www.evrytania.eu/D.Karpenisiou/Miriki.html

Page 24: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2424 EυρυτανίαEυρυτανία

Το έργο ζωής του Πάνου

Βασιλείου (για το οποίο

κα τιμήθηκε από την

Ακαδημία Αθηνών) ήταν

αναμφισβήτητα η πα-

ρουσίαση της ζωής και

του έργου του κληρικού

και λόγιου διδάσκαλου

Ευγένιου Γιαννούλη. Σε

αυτό το τεύχος θα στα-

θούμε σε αυτό το έργο

σε μια προσπάθεια να

αναδειχθεί ο εκπολιτι-

σμός που κατόρθωσε να

πετύχει ο Ευγένιος ο Αι-

τωλός στο νομό μας.

Γέννηση και

παιδικά χρόνια

Ο Ευγένιος Γιαννούλης

γεννήθηκε το 1597 στο

Μεγάλο Δέντρο της Αι-

τωλίας. Άγνωστη η ακρι-

βής ημερομηνία γέννη-

σής του λόγω των περιο-

ρισμένων μαρτυριών της

εποχής. Για το έργο του

έχει αναγνωριστεί ως

Άγιος από το Πατριαρ-

χείο της Κωνσταντινού-

πολης ενώ η μνήμη του

γιορτάζεται στις 5 Αυ-

γούστου.

Σύμφωνα με τη λογιωτα-

τίστικη γλώσσα αποκα-

λούνταν Ιωαννούλιος.

Αιτωλός ήταν το «παρα-

τσούκλι» του λόγω κατα-

γωγής. Οι γονείς του Νι-

κόλαος και Στάμω ήταν

φτωχοί αγρότες. Σύμφω-

να με τις μαρτυρίες του

Ο Αιτωλός

Ευγένιος Γιαννούλης

αγαπημένου του μαθη-

τή Γόρδιου, μετά τον

πρόωρο θάνατο της μη-

τέρας του ο πατέρας του

Νικόλαος ξαναπαντρεύ-

τηκε. Οι κακές σχέσεις

που είχε με την μητριά

του ήταν ένας από τους

λόγους που ο Γιαννού-

λης έφυγε για το μονα-

στήρι του Βλάχου σε ηλι-

κία 15 ετών προκειμέ-

νου να αφιερωθεί στην

καλογερική. Χαρακτηρί-

ζεται σαν ένας από τους

σπουδαιότερους κληρι-

κούς λογιώτατους, που

βοήθησαν στην αναγέν-

νηση της παιδείας στα

χρόνια της Τουρκοκρα-

τίας.

Εκπαίδευση

Το 1612 ολοκλήρωσε

τον πρώτο κύκλο της εκ-

παίδευσής του συμπλη-

ρώνοντάς τον διδασκό-

μενος βυζαντινή μουσι-

κή στο μοναστήρι της

Παναγίας στο Τροβάτο

από τον ιερογιώτατο

Αντώνιο.

Το 1615 χειροτονήθηκε

διάκος στο μοναστήρι

της Τατάρνας με το

οποίο ανέπτυξε ιδιαίτε-

Page 25: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2525EυρυτανίαEυρυτανία

ρους δεσμούς και στοργή. Επισκέ-

φτηκε τους Αγίους Τόπους και

έλαβε σημαντική μόρφωση και

καθοριστική εμπειρία για την με-

τέπειτα δράση του. Για ένα χρονι-

κό διάστημα φοίτησε στη σχολή

ελληνικών γραμμάτων των Τρικά-

λων. Εκεί ήταν από τους καλύτε-

ρους μαθητές αλλά δεν μπόρεσε

να βρει λεφτά για να συνεχίσει τις

σπουδές του.

Αυτές τις συνέχισε στη Σχολή της

Βαρνάκοβας, στην Κεφαλλονιά ως

μαθητής του Παΐσιου Μεταξά. Και

εκεί αντιμετώπισε βιοποριστικές

δυσκολίες και υπέφερε τρομερά

από την πείνα. Αλλά στη συνέχεια

προσαρμόστηκε και πέρασε πολύ

καλά όταν γνωρίστηκε με τον Με-

ταξά που υπήρξε στοργικός προ-

στάτης του. Μετακινήθηκε στη Ζά-

κυνθο όπου φοίτησε υπό το Θεό-

φιλο Κορυδαλλέα που μόλις είχε

έρθει από τη Βενετία. Για να βγά-

λει τα προς το ζην ανέλαβε την

εφημέρευση στην εκεί εκκλησία

του Αγίου Σπυρίδωνα.

Το 1636 πήγε στην Κωνσταντινού-

πολη (ως μοναχός πλέον), και φοί-

τησε στην Πατριαρχική Σχολή.

Στην Πόλη γνωρίστηκε με τον Πα-

τριάρχη Κύριλλο Λούκαρη. Εκεί

μετά από καιρό και αφού είχε ένα

επεισόδιο με τον καθηγητή του

αναγκάστηκε να παρακολουθήσει

μαθήματα του Μελέτιου Συρίου.

Το 1638 σε μια άλλη περίπτωση ο

Κύριλλος Κοντάρης καθαίρεσε τον

Ευγένιο από τη θέση του εφημέ-

ριου. Ήρεμος και σίγουρος για τον

εαυτό του ο Ευγένιος προσπάθη-

σε μέσω των μαθημάτων να ξανα-

ποκτήσει το βαθμό που του ήταν

απαραίτητος και για να συντηρη-

θεί αλλά και για να αποκαταστα-

θεί ηθικά. Τον Οκτώβρη του 1639,

μόλις κατόρθωσε να πάρει από

τον Πατριάρχη Παρθένιο την έγ-

γραφη αναίρεση της σχετικής με

την καθαίρεση πρότερης απόφα-

σης, ο Ευγένιος απογοητευμένος

από τις δολοπλοκίες που είδε

στην Κωνσταντινούπολη αποφά-

σισε να γυρίσει στην πατρίδα μας.

Οι λόγοι γι’ αυτές τις προστριβές

εντοπίζονται στις κατηγορίες που

του πρόσαπταν ως καλβινιστή λό-

γω της ευρείας μόρφωσης που εί-

χε λάβει ο Ευγένιος.

Η αρχή της Διδασκαλίας του

Ο επόμενος προορισμός του Ευγέ-

νιου ήταν η Άρτα όπου διηύθυνε

την πρώτη του σχολή το 1639. Την

επόμενη χρονιά μετακινήθηκε στο

Αιτωλικό όπου δίδαξε αρκετούς

φοιτητές μεταξύ των οποίων τον

Ιάκωβο που χειροτονήθηκε αργό-

τερα επίσκοπος Λιτζάς και Αγρά-

φων.

Στα χρόνια της διδασκαλίας του το

Αιτωλικό αναστατώθηκε επειδή ο

ηγεμόνας έκλεισε μερικούς Σαρα-

κατσάνους στη φυλακή ζητώντας

τους χρήματα για να τους αποφυ-

λακίσει.

Ο Ευγένιος έστελνε τρόφιμα

στους δυστυχισμένους φυλακι-

σμένους στηρίζοντάς τους όπως

έκανε και με όλους τους φτωχούς

της περιοχής. Όταν οι φυλακισμέ-

νοι δραπέτευσαν ο Ευγένιος κατη-

γορήθηκε από έναν Τούρκο ως

συνεργός της απόδρασης και φυ-

λακίστηκε. Οι κάτοικοι του Αιτω-

λικού αγανάκτησαν γι’ αυτή την

ενέργεια του ηγεμόνα και απει-

λούσαν με ταραχές το μέρος αλλά

και λιθοβολισμό τον ίδιο τον ηγε-

μόνα. Τελικά παρενέβησαν οι

προύχοντες που κατέβαλαν στον

ηγεμόνα 300 αργύρια ώστε να

αφήσει ελεύθερο τον Ευγένιο κά-

τι που συνέβη τελικά. Ύστερα απ’

αυτό οι προύχοντες ζήτησαν να

συμψηφιστούν τα χρήματα που

έδωσαν με τον μισθό του Ευγένι-

ου. Κάτι που αρνήθηκε ο Όσιος

αφού πίστευε πως εκτός του ότι

δεν έφταιξε σε τίποτα χρειαζόταν

και τα χρήματα από τις παραδό-

σεις μαθημάτων στο εκεί φροντι-

στήριο για να συντηρηθεί.

Πικραμένος από αυτή τη συμπερι-

φορά μετακινήθηκε στο Μεσο-

λόγγι. Εκεί δίδαξε αρκετούς μαθη-

τές μέχρι το 1645 όταν και άρχισε

ο Τουρκό-Βενετικός πόλεμος στην

Κρήτη.

Ζωή στην Ευρυτανία και η Σχο-

λή του στο Καρπενήσι

Όταν ξεκίνησε ο Τουρκο-Βενετι-

κός πόλεμος στην Κρήτη (1645-

1669), ο Ευγένιος έφυγε για την

Ευρυτανία μπροστά στο φόβο για

ναυτικές επιδρομές στα παράλια

της Αιτωλίας.

Στο Καρπενήσι ίδρυσε και λει-

τούργησε από το 1645 έως το

Page 26: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2626 EυρυτανίαEυρυτανία

1661 Σχολή Ανωτέρων και σχολείο

κοινών γραμμάτων.

Με την δημιουργία της Σχολής ο

Ευγένιος μετέτρεψε την πόλη σε

πνευματικό κέντρο αναδεικνύον-

τας πολλούς ανθρώπους του

πνεύματος, δασκάλους και λόγι-

ους του Γένους που κράτησαν

ζωντανή τη γλώσσα μας. Τη συν-

τήρηση της Σχολής και του Γιαν-

νούλη την ανέλαβαν οι κάτοικοι

του Καρπενησίου που είδαν την

ευκαιρία του εκπολιτισμού της

πόλης. Στο Καρπενήσι λειτουρ-

γούσε παράλληλα και σχολείο για

τα κοινά γράμματα που βρισκόταν

σε άριστη συνεργασία με τον Ευ-

γένιο. Το 1645 με πρωτοβουλία

του Ευγένιου ανακαινίστηκε εκ

βάθρων ο ναός της Αγίας Τριάδας

κυρίως για της ανάγκες της Σχολής

μετατρέποντάς την σε αρχιτεκτο-

νικό υπόδειγμα. Παράλληλα χτί-

στηκαν οικήματα για τη διαμονή

των σπουδαστών.

Η σχολή διατηρήθηκε μέχρι το

1814 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο

στην διαμόρφωση και την παιδεία

της Ευρυτανίας.

Το τελευταίο του έργο

Μετά τα 16 χρόνια που αφιέρωσε

στο Καρπενήσι ο Ευγένιος μετακι-

νήθηκε στα Μεγάλα Βραγγιανά

όπου ίδρυσε Σχολή μετά από πα-

ράκληση των κατοίκων. Για τη λει-

τουργία της Σχολής κατάφερε να

εξασφαλίσει ο ίδιος χρήματα από

την Κωνσταντινούπολη. Συγκεκρι-

μένα 700 αργύρους που οι περισ-

σότεροι χρησιμοποιήθηκαν για

την οργάνωση της νέας Σχολής. Η

Σχολή λειτούργησε στο εκκλησάκι

της Αγίας Παρασκευής στη Γούβα

Βραγγιανών και ο Γιαννούλης δί-

δαξε από το 1662 έως το 1673.

Η Σχολή με την υλική βοήθεια των

κατοίκων απέκτησε μια εντυπω-

σιακή βιβλιοθήκη 4.000 τόμων σε

πολλές γλώσσες. Εκτός από τον

Γιαννούλη και τον Γόρδιο, στη Σχο-

λή δίδαξε ο Θεοφάνης και πολλοί

ακόμα λόγιοι των γύρω περιφε-

ρειών.

Τα υπόλοιπα από τα 700 αργύρια

που δεν χρησιμοποιήθηκαν στη

Σχολή ο Ευγένιος τα παρέδωσε για

φύλαξη σε κάποιον Παναγιώτη

που ήταν πλούσιος στα Βραγγια-

νά. Ύστερα από κάποια χρόνια ο

εν λόγω πλούσιος πέθανε χωρίς

να περιέλθουν ξανά στα χέρια του

Ευγένιου τα προς φύλαξη χρήμα-

τα. Αυτή η εξέλιξη τον λύπησε και

τον ανάγκασε να επιστρέψει στο

Καρπενήσι αφήνοντας ως αντικα-

ταστάτη του τον μαθητή του Σάβ-

βα.

Στο Καρπενήσι βρήκε τα πράγμα-

τα πολύ χειρότερα απ’ ό,τι τα είχε

αφήσει. Οι φίλοι του είχαν πεθά-

νει και η Σχολή είχε μαραζώσει.

Μετά από σύντομη επίσκεψη στα

παλιά του μέρη της Αιτωλίας επα-

νήλθε στα Βραγγιανά το 1680.

Εκεί έκλεισε τα μάτια του την 5η

Αυγούστου του 1682.

Μέχρι το τέλος της ζωής του δεν

έπαψε να ενδιαφέρεται για την

λύση των προβλημάτων της πε-

ριοχής, για τη διευκόλυνση της

δύσκολης ζωής των αγροτών, την

ανακαίνιση της Αγίας Παρα-

σκευής, την πληρότητα των ξενώ-

νων και γενικότερα δεν σταμάτη-

σε ποτέ να βοηθά τους συναν-

θρώπους του.

Η μοίρα της Σχολής

των Βραγγιανών

Η Σχολή των Μεγάλων Βραγγια-

νών στήριξε για έναν αιώνα το

έθνος. Μέχρι το 1770 και τα Ορ-

λωφικά βρισκόταν σε πλήρη ακμή.

Την περίοδο των Ορλωφικών δια-

σκορπίστηκε ένα μεγάλο μέρος

της βιβλιοθήκης ενώ ένα άλλο

έφτασε στα χέρια της οικογένειας

Τσολακόγλου πριν καταστραφεί

κατά τη διάρκεια της Εθνικοαπε-

λευθερωτικής Επανάστασης του

1821.

Μαθητές

Μερικοί από τους πιο σημαντι-

κούς Διδασκάλους μαθήτευσαν

υπό τον Ευγένιο Γιαννούλη.

Από αυτούς ξεχωρίζουν:

Ο αγαπημένος του μαθητής, στις

μαρτυρίες του οποίου βασίζονται

πολλά στοιχεία από τη ζωή και το

έργο του Γιαννούλη, ο Αναστά-

σιος Γόρδιος από τα Βραγγιανά

που σπούδασε Θεολογία, κλασσι-

κή Φιλολογία και Ιατροφαρμακευ-

τική. Ήταν ο διάδοχος του Γιαν-

νούλη στη Σχολή της Γούβας των

Βραγγιανών.

Ο Αναστάσιος ο Παντοδύναμος

που ήταν δάσκαλος στο Καρπενή-

Page 27: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2727EυρυτανίαEυρυτανία

σι και στη συνέχεια δίδαξε στην

Πατριαρχική Ακαδημία της Κων-

σταντινούπολης μέχρι να γίνει

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης το

1671. Παρότι ήταν ένας από τους

καλύτερους μαθητές του Γιαννού-

λη δημιούργησε εχθρότητα εναν-

τίον του παρασύροντας τρεις από

τους συμμαθητές του, τον Ιάκωβο,

τον Ιωσήφ Σκρούμο και τον Νικό-

λαο το Βιλισδονίτη, ιδρύοντας μα-

ζί τους μια δεύτερη Σχολή, κάτι

που πίκρανε πολύ τον Ευγένιο. Η

προσπάθειά τους δεν βρήκε αντα-

πόκριση και τελικά ο Αναστάσιος

ζήτησε συγχώρεση που έγινε δε-

κτή από τον δάσκαλό του.

Ο Νικόλαος Βιλισδονίτης ήταν

επίσης σημαντική προσωπικότη-

τα. Ήταν κάτοχος της Ιατρικής και

γνώστης Αστρονομίας και Μαθη-

ματικών. Στη συνέχεια της ζωής

του έγινε αρχίατρος του Σουλτά-

νου.

Ο επίσκοπος Φαρσάλων Δαμα-

σκηνός που ήταν Καρπενησιώτης

συνεργάστηκε με τον Δοσίθεο

(επίσκοπο Λιτζάς και Αγράφων)

για την επανίδρυση της Σχολής

του Καρπενησίου.

Επίλογος από τον

Πάνο Βασιλείου

Αντί επιλόγου θα αφήσουμε να

«μιλήσει» μέσω του σπουδαίου

του έργου για τον Ευγένιο Γιαν-

νούλη τον Αιτωλό ο ερευνητής

Πάνος Βασιλείου.

Ποιος ήταν ο Γιαννούλης

Ως συγγραφέας

«Ο Ευγένιος Γιαννούλης εκτός από

τη διδασκαλία του, που αποτε-

λούσε το σοβαρότερο έργο του,

γιατί δεν ήταν αυτή παρά συνταύ-

τιση ολοκληρωτική της ζωής του,

έχει να παρουσιάσει όχι μεγάλο,

αλλά πολύ ενδιαφέρον για την

εποχή και το είδος του συγγραφι-

κό έργο. Πάντως δεν είναι γνωστό

αν, εκτός αυτών που θα παρατε-

θούν συνεχόμενα, υπήρξαν ή

υπάρχουν και άλλα χειρόγραφα

κείμενά του ή συγγράμματα, που

χάθηκαν ή που βρίσκονται κάπου

ξεχασμένα στα σκοτεινά βάθη μο-

ναστηριακών ή άλλων βιβλιοθη-

κών ή αρχείων. Οπωσδήποτε τα

ως τα σήμερα γνωστά έργα του

Γιαννούλη είναι τα επόμενα:

Τα συγγράματά του

1. Δυο λόγοι του «περί της αγίας

προσκομιδής» που γράφτηκαν

επιστολικά και στάλθηκαν στους

Αγιορείτες, οι οποίοι μάλιστα τους

αποδοκίμασαν, γιατί δεν τους

βρήκαν σύμφωνους με τις δικές

Page 28: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2828 EυρυτανίαEυρυτανία

των απόψεις.

2. Ο βίος και η ακολουθία του Πα-

τριάρχου Κυρίλλου Λούκαρι, που

τά’ γραψε όταν σπούδαζε στη Σχο-

λή της Ιόλης.

3. Η εκκλησιαστική ακολουθία

Διονυσίου του Νιου «του εν Ολύμ-

πω τω όρει ασκήσαντος». Αυτή

γράφτηκε έπειτα από παράκληση

των αδελφών και συμπατριωτών

του.

4. Μερικοί στίχοι και επιγράμμα-

τα.

5. Εξήγηση σε δυο κανόνες της

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που

βρίσκεται στον υπ' αριθμ. 203 κώ-

δικα φυλ. 153 της μονής των Ιβή-

ρων του Αγ. Όρους.

6. Σχόλια εις τετράστιχα Γρηγορί-

ου του Θεολόγου. (Βλπ. Σωφρ. Ευ-

στρατιάδου «Διδάσκαλοι του Γέ-

νους» στο π. «Ρωμανός ο Μελω-

δός» όπ. π. σ. 132.)

7. Μια ομιλία του «περί προσευ-

χής» που περιέχεται στον υπ'

αριθμ. 230 κώδικα της Μονής Διο-

νυσίου του Αγ. Όρους.

Οι επιστολές του

Αυτές θεωρούνται και δικαιολο-

γημένα ως το σπουδαιότερο προ-

ϊόν της συγγραφικής εργασίας του

Γιαννούλη. Γραμμένες από τα χρό-

νια των σπουδών του ως τις τε-

λευταίες στιγμές της ζωής του, εί-

ναι πολυάριθμες χωρίς να ξέρου-

με τον ακριβή αριθμό τους και

ποικίλου περιεχομένου, και κατά

το πλείστον, όπως θεωρείται, δυ-

στυχώς ανέκδοτες.»

Ως Ανθρωπος

«Ο Γιαννούλης υπήρξε πλούσιος

από αρετές, ιδιαίτερα διακρίθηκε

γία την ευθύτητα του χαρακτήρα

του.

Παραδειγματική υπήρξε η ευσέ-

βειά του που έφτανε ως την αγιο-

σύνη. Αυστηρή δε ήταν η εμμονή

του και ακλόνητη η πίστη του στα

καθιερωμένα της ορθοδοξίας. Πο-

λέμησε με όλες του τις δυνάμεις

κάθε αντιορθοδοξιακή προπαγάν-

δα βασισμένος στην Αγία Γραφή

και στα έργα των πατέρων, που

γνώριζε καλά. Χαρακτηρίζεται ως

εξαιρετικά υπομονετικός. Την κα-

λύτερη απόδειξη γι' αυτό μας δί-

νει το ότι κανένας άλλος από τους

μαθητές του Κορυδαλλέα δεν

μπόρεσε να μείνει κοντά στον νευ-

ρικό και σκαιό εκείνο σοφό περισ-

σότερο από εξάμηνο εκτός του

Γιαννούλη, ο οποίος ξεπέρασε τα

οκτώ ολόκληρα χρόνια. Υπήρξε φι-

λεύσπλαχνος προς τους δυστυ-

χούντας, πάντοτε και προς όλους

δίκαιος και υπόδειγμα ταπεινο-

φροσύνης. «Ουκ άναμένομεν

ημείς τους εκ των πολλών επαί-

νους και φήμας τάς ανωφελείς καί

ματαίας, τάς μηδέν χρήσιμον

όλως έχουσας και αίς οι πολλοί

χαίρονσιν, ου δόξαν θηρεύοντες

ματαίαν, άλλ' είς την του λαού μό-

νον άποσκοπούμεν ώφέλειαν»

έγραφε στον συνάδελφό του Γερ-

μανό τον Λοκρό «γνησίο παιδα-

γωγό της εν Κωνσταντινουπόλει

Σχολής» στα 1673 από τα Βραγ-

γιανά.

Θα πρέπει καθετί που θα έπραττε

να είχε σκοπό, μόνο την ωφέλεια

του λαού. Και η σκοπιμότητα αυτή

δεν προερχόταν από καμιά πολιτι-

κή ή άλλη συμφεροντολογική δίω-

ξη, αλλά μόνο από την πίστη του

σ' ένα υψηλότερο προορισμό της

ζωής, σ' ένα ανώτερο ιδανικό,

όπως πρέπει να είναι.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί,

ότι ήταν πολύ μελετηρός και μα-

νιώδης συλλέκτης βιβλίων και χει-

ρογράφων, με αποτέλεσμα τη δη-

μιουργία στη Γούβα μιας αρκετά

πλούσιας για τον καιρό του βι-

βλιοθήκης.

Ανάμεσα στα άλλα προτερήματά

του αξιοσημείωτο είναι και το χι-

ούμορ, το οποίο σε πολλά γράμ-

ματά του παρουσιάζεται άκακο

μεν αλλά εύχυμο και πάντα εξαί-

ρετο. Όσον αφορά την απόδειξη

για το άτεγκτο του χαρακτήρα του

σε ζητήματα ελευθεροφροσύνης

και αξιοπρέπειας - πρόκειται για

τα σημερινά περίφημα «δικαιώ-

ματα του ανθρώπου», που βρί-

σκονται γραμμένα στα επίσημα

χαρτιά των κρατών και του Ο.Η.Ε..

Νομίζουμε ότι και μόνο μερικά

από τα παρακάτω περιστατικά εί-

ναι αρκετά και γι' αυτό αξίζει να

τα φέρουμε στη μνήμη μας:

α) Το επεισόδιο των φυλακισμέ-

νων του Αιτωλικού και τη θέση

που πήρε ό Ευγένιος απέναντι

στους Αιτωλικιώτες. Θεωρώντας

τον εαυτό του ως αδίκως κατηγο-

ρηθέντα και φυλακισθέντα, δεν

αποδέχτηκε συμψηφισμό διδά-

Page 29: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

2929EυρυτανίαEυρυτανία

κτρων που του χρωστούσαν με

όσα κατέβαλαν στον ηγεμόνα για

να εξαγοράσουν την αποφυλάκι-

σή του οι προύχοντες του Αιτωλι-

κού.

β) Όταν στην Πόλη κατηγορήθηκε

από τον Πατριάρχη Κύριλλο Κον-

ταρή, ότι συνέγραψε ακολουθία

για τον Λούκαρι και ότι παντού και

πάντοτε δεν έπαυε να επαινεί το

έργο του, σε ερώτηση του Κοντα-

ρή:

- Εσύ 'σαι αυτός... που έκαμεν αυ-

τά;...

Εκείνος χωρίς να υπολογίζει την

όποια ποινή, που ασφαλώς θα

ακολουθούσε σε βάρος του - ήταν

τόσο εύκολο αυτό στις πονηρές

εκείνες μέρες του Πατριαρχείου,

όπου μια καπηλική και πολύπλευ-

ρη αισχρή κατάσταση κρατούσε

στο πλέγμα της, σχεδόν όλο τον

ανώτερο κλήρο -, απάντησε, σύμ-

φωνα με τα λεγόμενα του Γόρδι-

ου, και με όλο το θάρρος και την

ευθύτητα, που χαρακτηριστικά

πάντοτε τον διέκριναν:

- Μάλιστα, εγώ είμαι! Αν δεν μπο-

ρώ να ανταμείψω αυτούς που με

έχουν ευεργετήσει, όμως δεν θα

πάψω ποτέ από του να επαινώ

ολόψυχα την αρετή τους...

Το αποτέλεσμα της τέτοιας απάν-

τησης ήταν η καθαίρεσή του από

το βαθμό του ιερέα με συνεπακό-

λουθα το ηθικό σε βάρος του χτύ-

πημα και το, λόγω του διωξίματος

από την ενορία που υπηρετούσε,

οικονομικό του αδιέξοδο.

γ) Πάντα ορθωνόταν ο Ευγένιος

Γιαννούλης με τη διδασκαλία, την

αλληλογραφία και το κήρυγμά

του εναντίον διαφόρων στην επο-

χή του αδικιών, πάντα υπεράσπιζε

την αλήθεια και τους αδύνατους

και πάντα χτυπούσε τη δεσποτεία

των ισχυρών αλλά και το πνεύμα

υποταγής των υποδούλων. Επα-

νειλημμένα και ποικιλότροπα με-

σίτευε υπέρ των αδικούμενων,

μάλιστα όχι λίγες φορές τα έβαλε

και με τους προεστούς του.

Για την εποχή του ο Γιαννούλης

ήταν από τους καλά μορφωμέ-

νους δασκάλους. Κάτοχος της αρ-

χαίας ελληνικής και αρκετά και

της λατινικής γραμματείας, με

πολλές γνώσεις θεολογίας και φι-

λοσοφίας, δεινός δε, καθώς λέγε-

ται, περί τα γραμματικά και την

ποιητική, αφιέρωσε ολάκερη τη

ζωή του στην ευσυνείδητη και γό-

νιμη μετάδοση του πλούτου των

γνώσεων του. Δίκαια θεωρείται

σαν ένας από τους σπουδαιότε-

ρους Δάσκαλους του Γένους, «σο-

φώτατος εν διδασκάλοις».

Καλύτερη απόδειξη γι' αυτό δεν

χρειάζεται από το ότι οι περισσό-

τεροι των μαθητών του διέπρε-

ψαν ως διδάσκαλοι, παπάδες, λό-

γιοι, γιατροί, δεσποτάδες και πα-

τριάρχες ακόμη. Όντας άσπονδος

πολέμιος των παπιστών, των λου-

θηρανών και λοιπών δυτικών αι-

ρέσεων, όχι λίγες φορές εγγρά-

φως και με τη διδασκαλία του κα-

ταφέρθηκε εναντίον αυτών. Αλλά

εκείνο που αποτέλεσε τον κυριό-

τερο σκοπό της ζωής του ήταν η

εκπαίδευση του λαού. Πασίγνω-

στο είναι το θερμό του ενδιαφέ-

ρον και η διαρκής φροντίδα του

για την ίδρυση σχολείων και εκ-

κλησιών. Πίστευε και δίκιο είχε,

πως το καλύτερο ξύπνημα του λα-

ού θα προέρχονταν από τα Σχο-

λεία. Αλλά εξηγώντας τη σπουδαι-

ότητα της παιδείας μετέδιδε

στους μαθητές του και το πνεύμα

της ανεξαρτησίας και του ανθρω-

πισμού.

«Μα αν τύχει όμως και οι προ-

εστοί σας και οι άρχοντες σας και

οι πιο μεγάλοι σας γίνουν άδικοι

και σκληροί αν τύχει και τους κυ-

ρίευσει ή εγωπάθεια και ή αι-

σχροκέρδεια και κατά βάθος δεν

θέλουν ν' ανοίξετε τα μάτια σας

και να μάθετε γράμματα για να

μπορούν να εκμεταλλεύονται

άνομα την τίμια δουλειά σας και

τον ίδρωτα σας, τότε οποίοι και αν

είναι αυτοί, αδελφοί μου, τους

αναθεματίζω και τους μαστιγώνω.

Είναι κολασμένοι και αξίζουν την

οργή σας και την καταφρόνια

σας».

Page 30: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

3030 EυρυτανίαEυρυτανία

Αυτό το μήνα παρουσιάζουμε τo blog που δημιούρ-γησε ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια των δια-βουλεύσεων για την ανάπλαση του εμπορικού κέν-τρου της πόλης. Η νέα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να προχωρήσειστα σχέδια της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου

της πόλης του Καρπενησίου, έφτιαξε αυτό το ιστο-λόγιο ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες με φωτο-γραφικό υλικό των σχεδίων. Παράλληλα δίνει τηδυνατότητα στους επισκέπτες να διατυπώσουν τασχόλια και τις απόψεις τους.Υπέρ της ανάπλασης έχουν ταχθεί, εκτός από τηνΔημοτική Αρχή, οι κάτοικοι αλλά και οι έμποροι τουΚαρπενησίου αρκεί να τηρηθούν κάποιες προϋπο-θέσεις όπως η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσηςμιας και βασικό κομμάτι της ανάπλασης θα είναι ηπεζοδρόμηση πολλών σημείων. Εκτός των σχολίων οι πολίτες που επισκέπτονται τοblog έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν την τωρι-νή εικόνα των εμπορικών σημείων της πόλης με τηνεικόνα που θα παρουσιάζουν μετά την ανάπλαση.Ήδη υπάρχουν κάποια σχόλια (κυρίως εγκωμιαστι-κά) για την προσπάθεια του Δήμου. Είναι γεγονόςόμως πως το συγκεκριμένο blog δεν διαφημίστηκεαρκετά, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως όλες οι δη-μοσιεύσεις του έγιναν και σταμάτησαν τον Απρίλιο.Ας ελπίσουμε να μην έμεινε στη μέση αυτή η προ-σπάθεια ανοιχτού διαλόγου.

Ανάπλαση Καρπενησίουhttp://anaplasikarpenisiou.blogspot.com/

Η Εθνικής Αντιστάσεως πρίν και... μετά

Η οδός Ζηνοπούλου προ και μετά ανάπλασης

Page 31: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Στο επόμενο τεύχος της

«Ευρυτανίας» που θα

κυκλοφορήσει τον Αύγουστο:

• Οδοιπορικό στην

Ανατολική Φραγκίστα

• Αφιέρωμα στον Ευρυτάνα

πολιτικό Γιώργο Καφαντάρη

• Ακόμα: Συνεντεύξεις, αρθρογρα-

φία καθώς και όλη η επικαιρότητα

της Ευρυτανίας

Κάθε δύο μήνες η «Ευρυτανία»

θα βρίσκεται κοντά σας!

Page 32: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ