ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

55
1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α’ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία ροσδιορισμού, βεβαίωσης και είσραξης των εσόδων του Δημοσίου, ου ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οοία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα: α. Φόρο Εισοδήματος β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) γ. Φόρο κατοχής ακίνητης εριουσίας δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσραξη των οοίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των εριτώσεων α’ και β’. ε. Χρηματικές κυρώσεις, οι οοίες ροβλέονται αό τον Κώδικα. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, όως εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εκτός αν τους αοδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι αρακάτω ορισμοί ισχύουν για τους σκοούς του Κώδικα: α) ως «φορολογούμενος» νοείται: αα. κάθε ρόσωο ου υοχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση ου εμίτει στο εδίο εφαρμογής του Κώδικα, ή έχει οοιαδήοτε άλλη φορολογική υοχρέωση, ή ββ. κάθε ρόσωο ου υοχρεούται να αρακρατεί φόρους και να τους αοδίδει στη Φορολογική Διοίκηση· β) ως «ρόσωο» νοείται: κάθε φυσικό ή νομικό ρόσωο καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα·

Transcript of ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 1. 1. 1 1 ( ) , , 2, , . 2 : . . (...) . . , , , , . . , . 3 , , , . : ) : . , , , , . ) :
 2. 2. 2 ) : ) : , , , , , , , , , , , , , , , ) : ) : ) ) . 4 1. , , , . 2. . 5 1. , , , . 2. , :
 3. 3. 3 ) , .3979/2011 , ) , ) , , . 3. , : ) . 3979/2011 8 , ) , , ) , ) 8 , . 4. . 5. (15) , . , (30) . 6. 2 3 , , , , .
 4. 4. 4 6 1. , , , , , . 2. 1, , , , , . 7 1. , , , , , . 2. , , , , , . 8 1. , , . , , . 2. , , ..., , , ... 9 1. , .
 5. 5. 5 . 2. , . 3. . 4. , , , . 5. , . 10 1. . , . 2. , (5) , , , 2 ... , (15.000) .
 6. 6. 6 3. , 2, , , . , (10) , , . . . 4. , , (10) , , , , . . 5. 3 11, . 11 1. (...) . 2. , , . 3. , . , , .
 7. 7. 7 . 4. , , : ) , ) , , ) . 5. . 12 1. . , , , , . 2. , . 3. 43 , , . , , , , . 4. .
 8. 8. 8 5. . 13 1. , . 2. : ) (5) ) 2 36 , ) . 14 1. , , (5) , , . 2. , , , (5) , ,
 9. 9. 9 . . , . 15 1. , , , , , , , , , , , . 2. 1, , . 3. , , , , , , , , 1. , , , (10) . , (20) . 4. , , .
 10. 10. 10 5. 3, . . , , : ) , , ) , , ) , ) . . , . 16 , , , . . 17 - 1. , , , , : ) , ) , ) ,
 11. 11. 11 ) , , .4170/2013 2011/16/ , , ) , , , , , , , ) , .... , . 2. , 1, , . , . 3. 1 4, , . 4. , , . , . 5. .
 12. 12. 12 18 1. . 2. : ) , ) , ) . 3. , , , . . 4. , . 19 1. , , . 2. , , . 3. .
 13. 13. 13 20 1. , , . . (90) . , 63 . 2. , , , , . , , , . . , , 2 42 . 21 1. 50 51 , 2 , . , , . 2. 1 , :
 14. 14. 14 ) (100.000) , (5) , ) (200.000) , (5) . 3. , , , (50) . 4. , . (30) . 5. , , . 6. , , , , , . 22 1. 2 , , , ,
 15. 15. 15 . 2. . , . . 3. . . (120) . (4) . 4. , , , . , , , , . , . 5. , , , : ) ,
 16. 16. 16 ) , ) . , 4, . 6. : ) , , , ) , . , . 7. : ) , ) , ) . , 5. , . 8. , , , , , , .
 17. 17. 17 23 1. , , , , , , , , , . 2. . ) , , , . ) . . , . 24 1. , , . ,
 18. 18. 18 , . 2. , , . . 3. , , , , . 25 1. , , , , : ) , ) , ) , , ) , ) , ) , ) , . 2. , , . 3. . . . .
 19. 19. 19 4. 1, (6) . (6) . 5. , . , . 6. . , , 1 2. , (4) . 26 , , , . 27 1. , : ) ) ) ) ) ). , ,
 20. 20. 20 . 2. 1, . 28 1. , . . (20) . 2. , , , 1. . , . . 3. . 29 1 25 .4170/2013 ( 163). 2011/16/.
 21. 21. 21 30 1. , . . 2. : ) , ) , ) , ) . 31 1. , . 2. , 19 , 42 , . . 32 1. , , , . 2. .
 22. 22. 22 3. , . 33 1. , , , , . . 2. , , , . 34 1. , , , , , . , , 5 25 , . . 35 1. , , , , , ,.
 23. 23. 23 , 63 , . 2. , , . . 3. (1) . 36 1. , (5) . 2. 1 : ) , , ) , , ) , , , , . 3. , , (20) . 4. ,
 24. 24. 24 . 37 32, 33, 34, 35, . : ) , ) , , ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , , ) . . . 38 1. , . , , . 2. 1, , , , , , , , ,
 25. 25. 25 . . 3. 1, . , : ) ) ) ) ) ) . 4. 1, , , , , . 5. 1, , , . 6. 1, , , , . .
 26. 26. 26 39 4 21 , , , . 40 1. , , . 2. , . , . 3. , , , , , , . 41 1. , .