ΑΔΑΜ: 17PROC002226930 ΣΧΕΔΙΟ

Click here to load reader

 • date post

  29-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΔΑΜ: 17PROC002226930 ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Κδικας: 115 21
ανγκες των εργαστηρων του Γ.Χ.Κ.»
Εδος Σμβασης: Σμβαση Προμθειας
Ταξινμηση κατ CPV 33141625-7 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (DIAGNOSTIC KIT)»
Κριτριο Ανθεσης: Πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει της τιμς
Προπολογισθεσα δαπνη: Εξντα δο χιλιδες ευρ (62.000,00 €) συμπεριλαμβανομνου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνα διενργειας: 29-11-2017
Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
χοντας υπψη:
1. α. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημσιες Συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν
(προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» πως χει τροποποιηθε και ισχει.
β. Τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α) «Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας
δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις», Μρος Πρτο,
Κεφλαιο Α «Σσταση Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων» και ειδικτερα την παργραφο 1 και
την υποπαραγρφο ιη της παραγρφου 2 του ρθρου 2, το ρθρο 7, την παργραφο 1 του ρθρου
14 και το ρθρο 41.
γ. Τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κρωση Κδικα Φρου Προστιθμενης Αξας», πως χει
τροποποιηθε και ισχει.
Σελδα 2
δ. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενσχυση της διαφνειας με την υποχρεωτικ ανρτηση νμων και
πρξεων των κυβερνητικν, διοικητικν και αυτοδιοικητικν οργνων στο διαδκτυο “Πργραμμα
Διαγεια” και λλες διατξεις», πως χει τροποποιηθε και ισχει.
ε. Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σσταση ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων και
Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων – Αντικατσταση του κτου κεφαλαου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικς κδικας) – Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης και λλες
διατξεις», πως χει τροποποιηθε και ισχει.
στ. Τον ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογα εισοδματος, επεγοντα μτρα εφαρμογς του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και λλες διατξεις», ρθρο 64, πως χει
τροποποιηθε και ισχει.
Προσπων και Υπηρεσιν του Δημοσου Τομα- Τροποποηση Διατξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/Α) και λοιπς ρυθμσεις».
η. Τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) «Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο
εφαρμογς του ν. 4046/2012 και λλες διατξεις».
θ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχς Δημοσιονομικς Διαχερισης και Εποπτεας-Δημσιο
Λογιστικ», πως τροποποιθηκε απ τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α).
ι. Τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) «Πτωχευτικς Κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη -Παρβολα,
Οικειοθελς αποκλυψη φορολογητας λης παρελθντων ετν, Ηλεκτρονικς συναλλαγς,
Τροποποισεις του ν. 4270/2014 και λοιπς διατξεις».
ια. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανληψη υποχρεσεων απ τους διατκτες».
ιβ. Τον α.ν. 407/1936 (ΦΕΚ 564/Α), το β.δ. της 6-3-1939 (ΦΕΚ 91/Α) «Περ διοικσεως και διαχειρσεως
εν γνει του Ειδικο Ταμεου Ελγχου και Εποπτεας της Φορολογας του Οινοπνεματος
(Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.)», το οποο μετονομστηκε σε Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. με το ρθ. 26 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ
48/Α), τον α.ν. 1957/1939 (ΦΕΚ 380/Α), το ρθρο 4§1 του ν.δ. 2401/1953 (ΦΕΚ 119/Α) και το ρθρο
1 του ν.δ. 433/1974 (ΦΕΚ 153/Α).
ιγ. Την υπ αριθμ 2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431/Β) Απφαση του Υπουργο Οικονομικν
«Καθορισμς των δικαιολογητικν των δαπανν του Δημοσου για προμθειες και εργασες» πως
χει τροποποιηθε και ισχει.
ιδ. Την υπ’ αριθμ Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Β) απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης
Αρχς Δημοσων Εσδων «Οργανισμς της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.)», πως
χει τροποποιηθε και ισχει. 2. Την υπ’ αριθμ 30/002/7491/8-9-2014 (ΦΕΚ 2545/Β) απφαση ΓΓΔΕ για εξουσιοδτηση υπογραφς
«Με εντολ Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων» στον Προστμενο της Γενικς Διεθυνσης του
Γενικο Χημεου του Κρτους, σε συνδυασμ με τις διατξεις της υποπαραγρφου β της παραγρφου
3 του ρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. α. Το Ενημερωτικ Σημεωμα του Τμματος Β’, της Δ/νσης Σχεδιασμο & Υποστριξης Εργαστηρων, με
αριθμ πρωτ. 30/002/000/5409/2017, για την γκριση δαπνης εξντα δο χιλιδων ΕΥΡΩ
(62.000€) σε βρος του ΚΑΕ 1359, για την προμθεια διαγνωστικν κιτ για τις ανγκες των
εργαστηρων του Γ.Χ.Κ., με συνημμνες τις τεχνικς προδιαγραφς.
β. Την υπ’ αριθμ 30/002/000/5674/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΦΦΗ-44Γ) απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης
Αρχς Δημοσων Εσδων για την γκριση ανληψης υποχρωσης ποσο 62.000,00 Ευρ του Κ.Α.Ε.
1359 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σε βρος του Προπολογισμο εξδων του
Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικο τους 2017, για την προμθεια εξοπλισμο διγνωσης (διαγνωστικ
κιτ), για τις ανγκες των εργαστηρων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασα του συνοπτικο διαγωνισμο.
4. Την μεση και επιτακτικ ανγκη για την προμθεια εξοπλισμο διγνωσης (διαγνωστικ κιτ), για τις
ανγκες των εργαστηρων του Γ.Χ.Κ.
Σελδα 3
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’».
Αν. Τσχα 16, 115 21 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/002/000/6213/2017
εργαστηρων του Γ.Χ.Κ.
«Να μην ανοιχθε απ την ταχυδρομικ υπηρεσα τη γραμματεα»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενργεια συνοπτικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς και κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα
απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει της τιμς (αν εδος), για την προμθεια εξοπλισμο διγνωσης
(διαγνωστικ κιτ), για τις ανγκες των εργαστηρων του Γ.Χ.Κ., πως περιγρφονται αναλυτικ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
της παροσας, το οποο αποτελε αναπσπαστο μρος της διακρυξης.
Η προπολογιζμενη δαπνη ανρχεται στο ποσ των εξντα δο χιλιδων ευρ (62.000,00€)
συμπεριλαμβανομνου του Φ.Π.Α. 24% (50.000,00€ + 12.000,00€), η οποα θα βαρνει τις πιστσεις του
Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικο τους 2017 - ΚΑΕ 1359. Ο προπολογισμς κατανμεται ως εξς:
Πνακας 1: ΚΙΤ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ GMOs, ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ (55 εδη)
Προυπολογισμς: 25.875 € + 6.210 € ΦΠΑ = 32.085 €
Πνακας 2: ΚΙΤ ΤΟΞΙΝΩΝ (15 εδη)
Προυπολογισμς: 24.125 € + 5.790 € ΦΠΑ = 29.915 €
Ο διαγωνισμς θα διενεργηθε μσα σε προθεσμα τουλχιστον δδεκα (12) ημερν απ την ημερομηνα
δημοσευσης της προκρυξης της σμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σμφωνα με τις κεμενες διατξεις περ προμηθειν του
Δημοσου με σφραγισμνες προσφορς στο κτριο της Κεντρικς Υπηρεσας του ΓΧΚ, Αν. Τσχα 16, Αθνα 11521, απ
τριμελ Επιτροπ που θα συσταθε ειδικ για το σκοπ αυτ με απφαση του Διοικητ της ΑΑΔΕ.
Ημερομηνα διενργειας του διαγωνισμο ορζεται η 29/11/2017, ημρα Τετρτη και ρα 10.00 π.μ..
Οι προσφορς πρπει:
α. να χουν συνταχθε να συνοδεονται απ επσημη μετφραση στην Ελληνικ γλσσα, με εξαρεση τους
τεχνικος ρους, τα τεχνικ φυλλδια και το λοιπ αποδεικτικ των τεχνικν προδιαγραφν ντυπο υλικ, που
αναφρεται στην προσφορ και τα οποα μπορον να υποβλλονται στην Αγγλικ γλσσα.
β. να εναι δακτυλογραφημνες και να μη φρουν παρτυπες διορθσεις, σβησματα, διαγραφς, προσθκες, κλπ.
Θα πρπει να εναι μονογραμμνες απ τον διαγωνιζμενο, η δε αρμδια Επιτροπ Διενργειας του
διαγωνισμο κατ τον λεγχο θα μονογρψει τυχν διορθσεις και προσθκες και γενικ θα επιβεβαισει τι
αυτς γιναν πριν την αποσφργιση της προσφορς.
γ. να τοποθετηθον εντς αυτοκλλητων φακλων, οι οποοι δεν εναι δυνατν να επανασφραγιστον χωρς να
αφσουν χνη. Επ του φακλου της προσφορς πρπει απαρατητα να αναγρφονται η επωνυμα, η διεθυνση,
το τηλφωνο, το φαξ και το e-mail του διαγωνιζμενου, καθς επσης και οι ενδεξεις:
Σελδα 4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η διρκεια ισχος των προσφορν πρπει να εναι τουλχιστον 180 ημερολογιακς ημρες απ την επομνη της
ημερομηνας διενργειας του διαγωνισμο. Ο φκελος κθε προσφορς περιλαμβνει τους ακλουθους τρεις (3)
σφραγισμνους επιμρους φακλους, οι οποοι θα φρουν και τις ενδεξεις του ενιαου φακλου:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Περιχει πρωττυπο και αντγραφο του Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτματος Δ’,
κατ τα προβλεπμενα στις παραγρφους 2 και 4 του ρθρου 79 του ν. 4412/2016, ως προκαταρκτικ απδειξη,
προς αντικατσταση των πιστοποιητικν που εκδδουν δημσιες αρχς τρτα μρη, επιβεβαινοντας τι ο εν λγω
οικονομικς φορας πληρο τις ακλουθες προποθσεις:
δεν βρσκεται σε μα απ τις καταστσεις των παραγρφων 1 και 2 του ρθρου 73 και του ρθρου 74, του
ν. 4412/2016, για τις οποες οι οικονομικο φορες αποκλεονται μπορον να αποκλεισθον.
εναι εγγεγραμμνος στα σχετικ επαγγελματικ μητρα που τηρονται στην Ελλδα στο κρτος μλος
εγκατστασς του
αποδχεται τους ρους της διακρυξης.
Οι υποψφιοι πρπει να συμπληρσουν το Μρος ΙΙ, τις εντητες Α, Β του Μρους ΙΙΙ, την εντητα Α.1 του
Μρους IV, το Μρος VI. Δεν απαιτεται να συμπληρωθον οι υπλοιπες εντητες του Μρους ΙΙΙ, του Μρους
IV και το Μρος V, εν το Μρος Ι εναι συμπληρωμνο απ την Υπηρεσα.
Σε οποιοδποτε χρονικ σημεο κατ τη διρκεια της διαδικασας, μπορε να ζητηθε απ τους προσφροντες
να υποβλλουν λα ορισμνα απ τα αναφερμενα στο ΤΕΥΔ δικαιολογητικ, ταν αυτ απαιτεται για την
ορθ διεξαγωγ της διαδικασας.
Στην περπτωση υποβολς προσφορς απ νωση οικονομικν φορων, το ΤΕΥΔ υποβλλεται χωριστ απ
κθε μλος της νωσης. Πληροφορες σχετικ με το ΤΕΥΔ βρσκονται στο διο και στην Κατευθυντρια Οδηγα
15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr).
Οι ενσεις οικονομικν φορων που υποβλλουν κοιν προσφορ, υποβλλουν το ΤΕΥΔ για κθε οικονομικ φορα
που συμμετχει στην νωση.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Περιχει δο (2) υποφακλους, να φκελο με την Τεχνικ Προσφορ με την νδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κθε σελδα
της, η οποα μονογρφεται σε κθε σελδα απ τον εκπρσωπο του υποψηφου Προμηθευτ και να φκελο με την
Τεχνικ Προσφορ που θα ορζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, η οποα θα μονογρφεται και θα σφραγζεται τουλχιστον στην
πρτη σελδα απ τον εκπρσωπο του υποψηφου Προμηθευτ. Η πρωττυπη Τεχνικ Προσφορ υπερισχει του
αντιγρφου σε περπτωση διαφορν μεταξ τους. Σε περπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφορς δεν εναι
δυνατν, λγω του μεγλου γκου, να τοποθετηθον στον κυρως φκελο, ττε αυτ συσκευζονται ιδιατερα και
ακολουθον τον κυρως φκελο με την νδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπς ενδεξεις του κυρως
φακλου. Η Τεχνικ Προσφορ του Προμηθευτ θα πρπει να περιλαμβνει τον πνακα ζητομενων ειδν του
Παραρτματος Β «Υπδειγμα Τεχνικς Προσφορς» και να χει συνταχθε κατ το σχετικ υπδειγμα. Η Τεχνικ
Προσφορ μπορε να τεκμηρινεται με παραπομπ σε συνημμνα Τεχνικ Στοιχεα, πως πιστοποιητικ, φυλλδια,
κατλογοι, κλπ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Περιχει δο (2) υποφακλους, να φκελο με την Οικονομικ Προσφορ με την νδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κθε σελδα
της, η οποα μονογρφεται σε κθε σελδα απ τον εκπρσωπο του υποψηφου Προμηθευτ και να φκελο με την
Σελδα 5
Οικονομικ Προσφορ που θα ορζεται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, η οποα θα μονογρφεται και θα σφραγζεται τουλχιστον
στην πρτη σελδα απ τον εκπρσωπο του υποψηφου Προμηθευτ. Η πρωττυπη Οικονομικ Προσφορ
υπερισχει του αντιγρφου σε περπτωση διαφορν μεταξ τους. Η Οικονομικ Προσφορ θα πρπει να χει
συνταχθε κατ το σχετικ υπδειγμα, σμφωνα με το ρθρο 95 του ν. 4412/2016 και να εναι συμπληρωμνη κατ
το Παρρτημα Γ’ «Υπδειγμα Οικονομικς Προσφορς». Οι τιμς της προσφορς πρπει απαραιττως να
εκφρζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η τιμ κθε εδους πρπει να περιλαμβνει την τιμ των ειδν, συμπεριλαμβανομνης της
μεταφορς, παρδοσης και ασφλισης των ειδν, ως την οριστικ παραλαβ τους. Η τιμ μνει σταθερ καθ’ λη
τη διρκεια της σμβασης. Προσφορς που θτουν ρους αναπροσαρμογς τιμν κρνονται ως απαρδεκτες και
απορρπτονται.
Σημεινουμε τι:
1. Οι δικαιομενοι συμμετοχς εναι οι προβλεπμενοι στο ρθρο 25 του ν. 4412/2016.
2. Προσφορς γνονται δεκτς μνο για ολκληρη τη ζητομενη ποστητα ενς εδους περισστερων υπο
προμθεια ειδν, πως αυτ περιγρφονται στο Παρρτημα Α’ της παροσας. Οι προσφορς που καλπτουν
μνο ορισμνες ποστητες ενς περισσοτρων ειδν απορρπτονται ως απαρδεκτες.
3. Τα εδη που προσφρονται δεν πρπει να εναι ανασυσκευασμνα.
4. Με την υποβολ της Προσφορς θεωρεται τι ο υποψφιος προμηθευτς αποδχεται ανεπιφλακτα τους
ρους της παροσας διακρυξης. Επσης, σε περπτωση νομικν προσπων, θεωρεται τι η υποβολ της
Προσφορς και η συμμετοχ στο διαγωνισμ χουν εγκριθε απ το αρμδιο ργανο του συμμετχοντος
νομικο προσπου.
Οι προσφορς μπορον να κατατθενται απ το νμιμο εκπρσωπο της εταιρεας εξουσιοδοτημνο αντιπρσωπο
αυτο ιδιοχερως ως και την 28-11-2017, ημρα Τρτη και ρα Ελλδος 14:00, στο Γενικ Χημεο του Κρτους, Αν.
Τσχα 16, ΤΚ 11521, Αθνα. Προσφορς που πρωτοκολλονται μετ την παραπνω ημερομηνα και ρα δεν
λαμβνονται υπψη. Η ημερομηνα κατθεσης αποδεικνεται μνο απ το πρωτκολλο εισερχομνων της
Υπηρεσας. Προσφορ μπορε να υποβληθε και με υπηρεσα ταχυμεταφορν (courier) ταχυδρομικ (συστημνη).
Ισχει μως μνο στην περπτωση που χει λβει εγκαρως αριθμ πρωτοκλλου κατ τα ανωτρω.
Η αποσφργιση των προσφορν γνεται δημσια ενπιον της αρμδιας Επιτροπς Διενργειας του διαγωνισμο.
Κατ την αποσφργιση των προσφορν μπορον να παρστανται οι νμιμοι εκπρσωποι των υποψηφων εταιριν
εξουσιοδοτημνοι εκπρσωπο τους.
α) Αποσφραγζεται ο κυρως φκελος.
β) Αποσφραγζονται και μονογρφονται οι φκελοι των Δικαιολογητικν και οι Τεχνικς Προσφορς (τα πρωττυπα)
κατ φλλο απ λα τα μλη της Επιτροπς.
γ) Ο φκελος της οικονομικς προσφορς δεν αποσφραγζεται, αλλ μονογρφεται απ την Επιτροπ.
δ) Η Επιτροπ διενργειας θα ξεκινσει με την αξιολγηση των δικαιολογητικν συμμετοχς και των τεχνικν
προσφορν.
Εφσον τα χρονικ περιθρια το επιτρπουν μπορε να ακολουθσει στην δια συνεδραση το νοιγμα των
οικονομικν προσφορν των συμμετεχντων, οι οποοι δεν απορρφθηκαν στο προηγομενο στδιο. Ακολοθως
συντσσονται τα σχετικ πρακτικ αξιολγησης των προσφορν, ετε υπρχει απρριψη ετε χι.
Σε περπτωση ιστιμων προσφορν η επιλογ του αναδχου γνεται με κλρωση μεταξ των υποψφιων αναδχων
που μειοδτησαν.
Στην περπτωση που για κποιο εδος κατατθεται μα προσφορ τελικ μα προσφορ εναι τεχνικ αποδεκτ, η
επιτροπ αναζητ στοιχεα για την τεκμηρωση της προσφερμενης τιμς.
Σημεινεται τι η αναθτουσα αρχ μπορε να ζητε απ τους προσφροντες, σε οποιαδποτε χρονικ σημεο κατ
τη διρκεια της διαδικασας να υποβλλουν λα ορισμνα δικαιολογητικ, ταν αυτ απαιτεται για την ορθ
διεξαγωγ της διαδικασας.
Σελδα 6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Με γγραφη ειδοποηση οι προσωρινο ανδοχοι θα κληθον να προσκομσουν τα κατ περπτωση δικαιολογητικ,
για τα οποα χουν υποβλει ΤΕΥΔ σμφωνα με τα ρθρα 79 και κατ περπτωση του ρθρου 80 του ν. 4412/2016,
σε σφραγισμνο φκελο, εντς δκα πντε (15) ημερν. Συγκεκριμνα τα δικαιολογητικ που πρπει να
προσκομσουν εναι:
α. Απσπασμα του ποινικο μητρου με ημερομηνα κδοσης ετε μεταγενστερης της ημερομηνας
πρσκλησης υποβολς των δικαιολογητικν προσωρινο αναδχου ετε κδοσης τελευταου τριμνου πριν
απ την ημερομηνα της πρσκλησης αυτς. Ελλεψει αυτο, ισοδναμο γγραφο που εκδδεται απ
αρμδια δικαστικ διοικητικ αρχ του κρτους-μλους της χρας καταγωγς της χρας που εναι
εγκατεστημνος ο οικονομικς φορας, απ το οποο προκπτει τι πληρονται αυτς οι προποθσεις. Στις
περιπτσεις εταιρειν περιορισμνης ευθνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικν εταιρειν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η
υποχρωση αυτ αφορ κατ’ ελχιστον τους διαχειριστς. Στις περιπτσεις ανωνμων εταιρειν (Α.Ε.), η
υποχρωση του προηγομενου εδαφου αφορ κατ’ ελχιστον τον Διευθνοντα Σμβουλο, καθς και λα
τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου. Σε λες τις υπλοιπες περιπτσεις νομικν προσπων, η υποχρωση
των προηγομενων εδαφων αφορ στους νμιμους εκπροσπους τους.
β. Πιστοποιητικ που εκδδεται απ την αρμδια αρχ του οικεου κρτους - μλους χρας, περ του τι
χουν εκπληρωθε οι υποχρεσεις του οικονομικο φορα, σον αφορ στην καταβολ φρων (φορολογικ
ενημερτητα) και στην καταβολ των εισφορν κοινωνικς ασφλισης (ασφαλιστικ ενημερτητα),
σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα του κρτους εγκατστασης την ελληνικ νομοθεσα αντστοιχα. Η
ημερομηνα κδοσης κθε δικαιολογητικο της παροσας περπτωσης πρπει να αναφρει χρονικ
διστημα ισχος ττοιο στε να καλπτεται η ημερομηνα υποβολς των δικαιολογητικν προσωρινο
αναδχου.
Αν το κρτος-μλος η εν λγω χρα δεν εκδδει ττοιου εδους γγραφο πιστοποιητικ που το γγραφο
το πιστοποιητικ αυτ δεν καλπτει λες τις περιπτσεις που αναφρονται στις υποπαραγρφους (α) και
(β), το γγραφο το πιστοποιητικ μπορε να αντικαθσταται απ νορκη βεβαωση , στα κρτη - μλη
στις χρες που δεν προβλπεται νορκη βεβαωση, απ υπεθυνη δλωση του ενδιαφερομνου ενπιον
αρμδιας δικαστικς διοικητικς αρχς, συμβολαιογρφου αρμδιου επαγγελματικο εμπορικο
οργανισμο του κρτους - μλους της χρας καταγωγς της χρας που εναι εγκατεστημνος ο
οικονομικς φορας.
Οι αρμδιες δημσιες αρχς παρχουν, που κρνεται αναγκαο, επσημη δλωση στην οποα αναφρεται
τι δεν εκδδονται τα γγραφα τα πιστοποιητικ της παροσας παραγρφου τι τα γγραφα αυτ δεν
καλπτουν λες τις περιπτσεις που αναφρονται στις υποπαραγρφους (α) και (β).
γ. Πιστοποιητικ/βεβαωση του οικεου επαγγελματικο εμπορικο μητρου του κρτους εγκατστασης. Οι
οικονομικο φορες που εναι εγκατεστημνοι σε κρτος μλος της Ευρωπακς νωσης προσκομζουν
πιστοποιητικ/βεβαωση του αντστοιχου επαγγελματικο εμπορικο μητρου του Παραρτματος XI του
Προσαρτματος Α του ν. 4412/2016, με το οποο πιστοποιεται αφενς η εγγραφ τους σε αυτ και
αφετρου το ειδικ επγγελμ τους. Στην περπτωση που χρα δεν τηρε ττοιο μητρο, το γγραφο το
πιστοποιητικ μπορε να αντικαθσταται απ νορκη βεβαωση , στα κρτη - μλη στις χρες που δεν
προβλπεται νορκη βεβαωση, απ υπεθυνη δλωση του ενδιαφερομνου ενπιον αρμδιας δικαστικς
διοικητικς αρχς, συμβολαιογρφου αρμδιου επαγγελματικο εμπορικο οργανισμο της χρας
καταγωγς της χρας που εναι εγκατεστημνος ο οικονομικς φορας τι δεν τηρεται ττοιο μητρο και
τι ασκε τη δραστηριτητα που απαιτεται για την εκτλεση του αντικειμνου της υπ ανθεση σμβασης.
Σελδα 7
Εμπορικ Βιομηχανικ Επιμελητριο.
δ. Υπεθυνη δλωση του προσφροντος οικονομικο φορα τι δεν χει εκδοθε σε βρος του απφαση
αποκλεισμο, σμφωνα με το ρθρο 74 του ν. 4412/2016.
ε. Νομιμοποιητικ γγραφα σστασης και νμιμης εκπροσπησης (πως καταστατικ, πιστοποιητικ
μεταβολν, αντστοιχα ΦΕΚ, συγκρτηση Δ.Σ. σε σμα, σε περπτωση Α.Ε., κλπ., ανλογα με τη νομικ μορφ
του διαγωνιζομνου), για την απδειξη της νμιμης σστασης και εκπροσπησης, στις περιπτσεις που ο
οικονομικς φορας εναι νομικ πρσωπο. Απ τα ανωτρω γγραφα πρπει να προκπτουν η νμιμη
σστασ του, λες οι σχετικς τροποποισεις των καταστατικν, το/τα πρσωπο/α που δεσμεει/ουν νμιμα
την εταιρα κατ την ημερομηνα διενργειας του διαγωνισμο (νμιμος εκπρσωπος, δικαωμα υπογραφς
κλπ.), τυχν τρτοι, στους οποους χει χορηγηθε εξουσα εκπροσπησης, καθς και η θητεα του/των /και
των μελν του οργνου διοκησης/ νμιμου εκπροσπου.
Αν τα δικαιολογητικ δεν εναι πλρη δεν κατατεθον εμπρθεσμα στην Υπηρεσα εφαρμζονται τα οριζμενα στο
ρθρο 103 του ν. 4412/2016.
Στη συνχεια, μετ την αξιολγηση των δικαιολογητικν και τη σνταξη του σχετικο πρακτικο της Επιτροπς
Διενργειας, ακολουθε η υπογραφ της απφασης κατακρωσης και της σχετικς σμβασης μεταξ του ΓΧΚ και του
αναδχου, αφο εκπνεσει σε λες τις περιπτσεις η προθεσμα σκησης νστασης (ρθρο 127, ν. 4412/2016). Εν
ο προσωρινς ανδοχος στον οποο γινε η κατακρωση, δεν προσλθει να υπογρψει τη σμβαση, κηρσσεται
κπτωτος με απφαση της Αναθτουσας Αρχς (ρθρο 105, ν. 4412/2016). Σημεινεται τι σμβαση υπογρφεται
εφσον η συνολικ αξα της προμθειας που ανατθενται στον ανδοχο, μη συμπεριλαμβανομνου του ΦΠΑ
ξεπερν τις 2.500,00 €. Πριν την υπογραφ της σμβασης, ο ανδοχος εναι υποχρεωμνος να καταθσει εγγυητικ
επιστολ καλς εκτλεσης, που να καλπτει το 5% επ της αξας της σμβασης (χωρς ΦΠΑ), σμφωνα με το ρθρο
72 του ν. 4412/2016.
Επισημανεται τι η διρκεια ισχος της εγγυητικς επιστολς καλς εκτλεσης της προς υπογραφ σμβασης πρπει
να εναι μεγαλτερη κατ τουλχιστον δο (2) μνες απ τον συμβατικ χρνο παρδοσης.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Η υλοποηση της προμθειας θα γνεται τμηματικ (σταδιακ) κατ τη
διρκεια ισχος της σμβασης (εντς ξι μηνν απ την υπογραφ της , εφσον δεν υπογρφεται σμβαση, απ
την κοινοποηση στους μειοδτες της απφασης κατακρωσης, μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου μσω
οποιουδποτε πρσφορου τρπου που θα αποδεικνει την παραλαβ) μετ απ ατημα του αντστοιχου
εργαστηρου για το οποο προορζονται.
Η παρδοση των υπ προμθεια ειδν θα γνεται κατ τη διρκεια ισχος της σμβασης στον χρο των
εργαστηριακν εγκαταστσεων των Χημικν Υπηρεσιν του ΓΧΚ, για τις οποες προορζονται και συγκεκριμνα στις
παρακτω διευθνσεις:
Αν. Τσχα 16 ΤΚ 11521, Αθνα
Β. Τζαμτζς 2106479341 [email protected]
Χ.Υ. Μετρολογας (NUTS: EL303)
Η. Κακουλδης 210 6479136 [email protected]
Χ.Υ. Κεντρικς Μακεδονας, Θεσσαλονκη (NUTS: EL522)
Ν. Βτση 1 ΤΚ 54625
Π. Ταραντλη 2313336661 [email protected]
Χ.Υ. Πειραι (NUTS: EL307)
Κ. Παπαδοπολου 2104613991 [email protected]
Τα εδη που παραδδονται στις Χημικς Υπηρεσες, θα παραλαμβνονται απ τις αρμδιες κατ τπους Επιτροπς
Παραλαβς. Κατ τη διαδικασα παραλαβς μπορε να παραστε, εφσον το δηλσει, ο Προμηθευτς.
Η αρμδια Επιτροπ Παραλαβς συντσσει πρωτκολλο-πρακτικ παραλαβς για τα εδη που παρλαβε εντς ενς
(1) μηνς απ την παρδοση τους, με βση τον ποσοτικ και ποιοτικ τους λεγχο και το αντστοιχο δελτο
αποστολς τους. Η Επιτροπ Παραλαβς διαβιβζει το πρωτκολλο παραλαβς (εις τετραπλον) στη
Δ/νσηΣχεδιασμο & Υποστριξης Εργαστηρων και το κοινοποιε στον προμηθευτ, ο οποος προβανει στην κδοση
του σχετικο τιμολογου των ειδν, με βση το οποο θα γνει η πληρωμ. Στο τιμολγιο θα πρπει να δνεται η
περιγραφ κθε εδους και να αναγρφονται ο αριθμς πρωτοκλλου του συνοπτικο διαγωνισμο
(30/002/000/6213/2017), ο ΚΑΕ 1359 και ο αριθμς Σμβασης ο αριθμς πρωτοκλλου της Απφασης
κατακρωσης (αν δεν χει υπογραφε σμβαση). Επσης, ετε στο τιμολγιο ετε σε συνοδευτικ γγραφο του
τιμολογου θα πρπει να αντιστοιχεται το κθε εδος με τον α/α του εδους, πως αυτς αναγρφεται στον πνακα
του Παραρτματος Α και στη σμβαση.
Σε περπτωση που κατ την παραλαβ των ανωτρω υπ προμθεια ειδν και πριν απ τη χρησιμοποησ τους
βρεθον στο σνολ τους μρος απ’ αυτ ελαττωματικ και δεν μπορον να χρησιμοποιηθον, θα ζητηθε απ τον
Προμηθευτ η αντικατσταση της ακατλληλης ποστητας με ση ποστητα, που θα πληρο τους ρους του
διαγωνισμο. Ο Προμηθευτς υποχρεοται να κνει την αντικατσταση εντς εκοσι (20) ημερν, σε αντθετη
περπτωση υπκειται στις προβλεπμενες απ τη νομοθεσα κυρσεις.
Σε περιπτσεις απρριψης μρους ολκληρης της συμβατικς ποστητας των ειδν, ακολουθεται η διαδικασα
του ρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Κατ τα λοιπ εφαρμζονται…