Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

of 12 /12

Embed Size (px)

Transcript of Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Page 1: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
Page 2: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Τεκ επμπή πμο μ θοθιαδηθόξ πμιηηηζμόξ βνηζθόηακ ζε μεγάιε ακάπηολε, έκαξ άιιμξ ιαμπνόηενμξ πμιηηηζμόξ γεκκήζεθε ζηεκ Κνήηε.

Page 3: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
Page 4: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
Page 5: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Σηημ πραγμαηικόηηηα Μίμωεςλέγομηαμ όλοι οι βαζιλιάδες ηης Κρήηης για πολλούς αιώμες.

Page 6: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Η Κνήηε, πμο βνίζθεηαη ζηε μέζε ηεξ Μεζμγείμο, ιόγς ηεξ ζέζεξ ηεξ, έγηκε γνήγμνα μεγάιε καοηηθή θαη εμπμνηθή δύκαμε.

Πμιιά ιημάκηα οπήνπακ ζημ κεζί θη αμέηνεηα θνεηηθά θανάβηα δηέζπηδακ ημ Αηγαίμ. Ταλίδεοακ ζε όιεξ ηηξ Κοθιάδεξ θη έθηακακ μέπνη ηεκ Ακαημιή, ηεκ Αίγοπημ, ηεκ Τνμία θαη ηεκ Κύπνμ.

Page 7: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Οη Κνήηεξ ή Μηκςίηεξ πμοιμύζακ εθεί ηα πνμσόκηα ημοξ,

ιάδη μέιη θναζί

αγγεία θμζμήμαηα

ζθναγίδεξ…

Page 8: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

…θη έθενκακ ζηεκ Κνήηε

παιθό αζήμη πνοζό

ειεθακηόδμκημ πμιύηημεξ πέηνεξ.

Page 9: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Τεκ επμπή εθείκε ιμηπόκ δεμημονγήζεθεε «μηκςηθή ζαιαζζμθναηία»…

Page 10: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

…θαη μη Κνήηεξ έγηκακ«ζαιαζζμθνάημνεξ».

Page 11: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Οη πόιεηξ ηεξ Κνήηεξ δεκ είπακ ηείπε. Ήηακ ηόζμ μεγάιε ε καοηηθή ηεξ δύκαμε, πμο θακείξ επζνόξ δεκ ημιμμύζε κα ηεκ απεηιήζεη.Σημ κεζί βαζίιεοε εηνήκε.

Page 12: Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ

Ο Άγγιμξ ανπαημιόγμξ Έβακξ ήηακ μ πνώημξ πμο έθακε ακαζθαθέξ θαη ακαθάιορε ηεκ Κκςζό.