Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

of 13 /13

Embed Size (px)

Transcript of Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Page 1: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Page 2: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο Άγιος Γεώργιος γεμμήθηκε ζηημ Καππαδοκία ηης Μικρά Αζίας.

Page 3: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ονθάκερε μηθνόξ από παηένα. Η μεηένα ημο, πμο ήηακ πνηζηηακή, ημκ ακάζνερε με μεγάιε θνμκηίδα.

Page 4: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Όηακ μεγάιςζε, θαηαηάπηεθε ζημ ζηναηό ζηα πνόκηα ημο αοημθνάημνα Δημθιεηηακμύ, μεγάιμο δηώθηε ηςκ πνηζηηακώκ.

Page 5: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Page 6: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ωξ αληςμαηηθόξ ειεοζένςζε αηπμαιώημοξ θαη οπεναζπίζηεθε ημοξ θηςπμύξ.

Page 7: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Σε δηαηάδς κα

ζοιιάβεηξ,κα

θοιαθίζεηξ θαη κα

βαζακίζεηξ πνηζηηακμύξ

Ανκμύμαη κα θάκς

θάηη ηέημημ, γηαηί

πηζηεύς θαη εγώ ζημ

Χνηζηό θαη είμαη

έημημμξ κα μανηονήζς γη’ αοηόκ.

Page 8: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Έηζη άνπηζακ γηα ημκΓεώνγημ ηα βαζακηζηήνηα,πμο ηα οπέμεηκε με ζενμήπνμζεοπή.

Page 9: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο Γεώνγημξ πανά ηα θμβενά μανηύνηα ζεναπεύηεθε ζαομαημονγηθά από ημ Θεό. Ήηακ ημ ηνόπαημ ημο Θεμύ γηα ηεκ οπμμμκή, ημ ζάννμξ θαη ηεκ αγάπε ημο Γεςνγίμο πνμξ αοηόκ.

Page 10: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Page 11: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Νηνμπηάζηεθα από ημκ Γεώνγημ…

Να απμθεθαιηζηεί αμέζςξ!

Page 12: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ας είμαι εσλογημέμο ηο όμομα ηοσ

Κσρίοσ, ποσ δεμ άθηζε ηημ υστή μας, μα γίμει ηροθή ζηα δόμηια ηφμ

ετθρώμ μας.

Page 13: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο Άγιος Γεώργιος ομομάζηηκε από ηημ εκκληζία μας Τνμπαημθόνμξ.Η μμήμη ηοσ ηιμάηαι ζηις23 Απνηιίμο

και είμαι πολύ αγαπηηός άγιος.