Εκχριστιανισμός Ρως

12
, Ίδρυση εξέλιξη και εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους

Transcript of Εκχριστιανισμός Ρως

, Ίδρυση εξέλιξη και εκχριστιανισμός του

Ρωσικού Κράτους

Πηγή: http://lappeio.blogspot.gr/2010/11/blog-post_19.html

Η διαμόρφωση του έθνους τωνΡώσων

• Βάραγγοι, Ρώς, Βίκινγκς, Νορμανδοί: διαφορετικά ονόματα για τα ίδια σκανδιναβικά φύλα

• Εμφανίζονται τον 9 ο αιώνα• π πΣυνδυάζουν εμ όριο και ειρατεία• Στη σημερινή Ρωσία

π αξιο οιούν τους υδάτινους π δρόμους για το εμ όριο π π φτάνουν μέσα α ό τα οτάμια ως τον Εύξεινο Πόντο και την πΚωνσταντινού ολη

Βάραγγοι και Σλάβοι

• ( ) + Βάραγγοι Ρως Σλάβοι νέος λαός • :Ο λαός αυτός έχει

– Όνομα και κρατική οργάνωση των Βαράγγων

– Γλώσσα και λαϊκή βάση των Σλάβων

http://vizantinaistorika.blogspot.gr

Ίδρυση κράτους Ρώσων

• 9Μέσα ου .: αι ηγεμονία του Κιέβου = π το ρώτο ρωσικό κράτος

• Ελέγχει το δρόμο π του οταμού Ντον

• Κάνει πεμ όριο με Βυζάντιο καιΧαλιφάτο http://el.wikipedia.org

- Σχέσεις Ρώσων Βυζαντίου

• 860• 940• 911 • 944• Με τις συνθήκες π αυτές οι Ρώσοι μ ορούν να

ταξιδεύουν και να κάνουν πεμ όριο στην /πΚων ολη• π => π π =>Εμ όριο ανταλλαγή ιδεών και ε οιθήσεων• π Οι εμ ορικές σχέσεις των δύο λαών

π ροετοιμάζουν τον εκχριστιανισμό των Ρώσων(10ος αι.)

π π πΔύο ροσ άθειες Ρώσων να καταλάβουν την Κωνσταντινού οληπΑ οτυγχάνουν

π π - Υ ογράφονται εμ ορικές συνθήκες Ρώσων Βυζαντίου

Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων

• Μικρασιατική Βυζαντινή αριστοκρατία εξέγερση ( . )βλ Κοινωνία και Οικονομία Βυζαντίου

• ’: Βασίλειος Β ζητά τη βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδίμηρου

• π Υ όσχεται να του δώσει την αδερφή του Άννα γιασύζυγο

• + π Ρώσοι Βυζαντινοί κατα νίγουν την εξέγερση , των δυνατών ΌΜΩΣ

• ’ π =>Ο Βασίλειος Β αθετεί την υ όσχεσή του• Εκστρατεία Ρώσων κατά του Βυζαντίου

Εκχριστιανισμός Ρώσων ΙΙ

• : Βλαδίμηρος καταλαμβάνει Χερσώνα• ’: Βασίλειος Β συμφωνεί για το γάμο με τον όρο ο

Βλαδίμηρος να βαφτιστεί χριστιανός• Ο γάμος έγινε στη Χερσώνα• Ο Βλαδίμηρος βαφτίστηκε• Ακολούθησε ομαδικήβάφτιση στα νερά του

π (Δνεί ερου 989)

●Χερσώνα

πΟι Ρώσοι βαφτίζονται ομαδικά στα νερά του Δνεί ερου

π Α οτελέσματα εκχριστιανισμούΡώσων

1. Μια τεράστια έκταση εντάχθηκε στη π σφαίρα ε ιρροής της Ορθοδοξίας και του

Βυζαντίου2. π π Ε ηρεάστηκε η νοοτρο ία και ο

π ολιτισμός των Ρώσων3. π π Εντατικο οιήθηκαν οι εμ ορικές

ανταλλαγές με το Βυζάντιο4. π Αυξήθηκε ολύ ο αριθμός των Βαράγγων

και Ρώσων μισθοφόρων στην αυτοκρατορική φρουρά και τον

Βυζαντινό στρατό

Καλή σας μέρα!