ενημερωση για την α΄ λυκειου

2
Ενημέρωση για το Νέο Λύκειο Α' Τάξη: 1. Αρχαία 5 ώρες Ελληνική γλώσσα 2. Έκθεση 2 ώρες 3. Λογοτεχνία 2 ώρες 4. Άλγεβρα 3 ώρες Μαθηματικά 5. Γεω μετρία 2 ώρες 6. Φυσική 2 ώρες Φυσικές Επιστήμες 7. Χημεία 2 ώρες δ. Βιολογία 2 ώρες 9. Θρησκευτικά 2 ώρες 10. Ιστορία 2 ώρες Π. Πολιτική Παιδεία 3 ώρες 12. Ξένη Γλώσσα 2 ώρες 13. Φυσική Αγωγή 2 ώρες 14. Ερευνητική Εργασία 2 ώρες 15. Μάθημα Επιλογής 2 ώρες Ένα από τα : 1. Πληροφορική 2. Διαχ. Φυσικών Πόρων 3... Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 4, Καλλιτεχνική. Παιδεία Όλα τα μαθήματα εξετάζονται γραπτά, εκτός από τη Φυσική Αγωγή και την Ερευνητική Εργασία (Project). Β' Τάξη : Στη Β' Τάξη προβλέπονται 30 ώρες μαθημάτων Γεν. Παιδείας και 5 ώρες μαθημάτων προσανατολισμού. Δύο θα είναι οι ομάδες προσανατολισμού: 1) Ανθρωπιστικές Σπουδές, 2) Θετικές Σπουδές. Γ' Τάξη : Στη Γ' Τάξη προβλέπονται 14 ώρες μαθημάτων Γεν. Παιδείας και 20 ώρες μαθημάτων προσανατολισμού. Τρεις θα είναι οι ομάδες προσανατολισμού: 1) Ανθρωπιστικές Σπουδές, 2) Θετικές Σπουδές, 3) Οικονομικές και Παιδαγωγικές Σπουδές.

description

από το ΓΕ.Λ. Χαλάστρας

Transcript of ενημερωση για την α΄ λυκειου

Page 1: ενημερωση για την α΄ λυκειου

Ενημέρωση για το Νέο Λύκειο

Α' Τάξη:

1. Αρχαία 5 ώρες Ελληνική γλώσσα2. Έκθεση 2 ώρες3. Λογοτεχνία 2 ώρες4. Άλγεβρα 3 ώρες Μαθηματικά5. Γεω μετρία 2 ώρες6 . Φυσική 2 ώρες Φυσικές Επιστήμες7. Χημεία 2 ώρεςδ. Βιολογία 2 ώρες9. Θρησκευτικά 2 ώρες10. Ιστορία 2 ώρεςΠ. Πολιτική Παιδεία 3 ώρες12. Ξένη Γλώσσα 2 ώρες13. Φυσική Αγωγή 2 ώρες14. Ερευνητική Εργασία 2 ώρες

15. Μάθημα Επιλογής 2 ώρες

Ένα από τα :1. Πληροφορική2. Διαχ. Φυσικών Πόρων3... Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 4, Καλλιτεχνική. Παιδεία

Όλα τα μαθήματα εξετάζονται γραπτά, εκτός από τη Φυσική Αγωγή και την Ερευνητική Εργασία

(Project).

Β' Τάξη:

Στη Β' Τάξη προβλέπονται 30 ώρες μαθημάτων Γεν. Παιδείας και 5 ώρες μαθημάτων προσανατολισμού.

Δύο θα είναι οι ομάδες προσανατολισμού: 1) Ανθρωπιστικές Σπουδές, 2) Θετικές Σπουδές.

Γ' Τάξη:

Στη Γ' Τάξη προβλέπονται 14 ώρες μαθημάτων Γεν. Παιδείας και 20 ώρες μαθημάτων προσανατολισμού.

Τρεις θα είναι οι ομάδες προσανατολισμού: 1) Ανθρωπιστικές Σπουδές, 2) Θετικές Σπουδές, 3)

Οικονομικές και Παιδαγωγικές Σπουδές.

Page 2: ενημερωση για την α΄ λυκειου

Εξετάσεις

Και στις τρείς τάξεις οι εξετάσεις γίνονται ενδοσχολικά. Τα θέματα επιλέγονται κατά 50% από τον διδάσκοντα και κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων. Διορθώνει ο διδάσκοντας.

Βαθμολογία

Η τελική προφορική βαθμολογία για το κάθε μάθημα βγαίνει από το Μέσο Όρο των προφορικών βαθμών των δύο Τετραμήνων. Ο Μέσος όρος του προφορικού με το γραπτό βαθμό, διαμορφώνουν το βαθμό του κάθε μαθήματος. Ο Μέσος όρος όλων των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής ή Απόλυσης.

Πρ οϋπ οθέσ ε ι ς γ ια τη ν π ρ οαγω γή ή τη ν απ όλυσ η :

1. Επίτευξη Γενικού Βαθμού Προαγωγής ίσου ή ανώτερου του δέκα (10)2. Μέσος Όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας στην ελληνική γλώσσα και

στα μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10), και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα

Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις 1. και 2. επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση 2. παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται μετά την απόλυση του μαθητή. Τα μαθήματα είναι τέσσερα (4). Τα θέματα τίθενται κατά 50% από Κεντρική Επιτροπή εξετάσεων και κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται σε βαθμολογικά κέντρα.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετρείται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης. (Β. Π. Α.)

Για την προσμέτρηση αυτή, οι Βαθμοί Προαγωγής Α' και Β' Λυκείου και ο Βαθμός Απόλυσης της Γ' Λυκείου προσαρμόζονται αν είναι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι της Μονάδας (1) σε σχέση με το Μέσο Όρο των τεσσάρων μαθημάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ο αναπροσαρμοσμένος βαθμός κάθε τάξης πολλαπλασιάζεται με διαφορετικό συντελεστή: 1) Ο Βαθμός της Α' Τάξης με το 0 , 4 , 2) Ο Βαθμός της Β' Τάξης με το 0 , 7 ,

3) Ο Βαθμός της Γ' Τάξης με το 0 , 9