οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

13
Δομή και οργάνωση Ελληνικών ομίλων Δομή και οργάνωση Ελληνικών ομίλων Οργάνωση εργασίας προπονητή Οργάνωση εργασίας προπονητή Ετήσιο προπονητικό πλάνο Ετήσιο προπονητικό πλάνο Εκπαιδευτής: Θανάσης Πινιάρης Εκπαιδευτής: Θανάσης Πινιάρης

Transcript of οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Page 1: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Δομή και οργάνωση Ελληνικών ομίλωνΔομή και οργάνωση Ελληνικών ομίλων Οργάνωση εργασίας προπονητήΟργάνωση εργασίας προπονητή Ετήσιο προπονητικό πλάνοΕτήσιο προπονητικό πλάνο

Εκπαιδευτής: Θανάσης ΠινιάρηςΕκπαιδευτής: Θανάσης Πινιάρης

Page 2: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Δομή τωνΔομή των Ελληνικών ομίλωνΕλληνικών ομίλων

Διοικητικό συμβούλιοΔιοικητικό συμβούλιο Επιτροπές του διοικητικού συμβουλίουΕπιτροπές του διοικητικού συμβουλίου πχ: - τριγώνου, ανοιχτής θαλάσσης, σχολών.πχ: - τριγώνου, ανοιχτής θαλάσσης, σχολών. Έφορος ιστιοπλοΐας ή της επιτροπής τριγώνου - Έφορος ιστιοπλοΐας ή της επιτροπής τριγώνου -

σχολών: συνδετικός κρίκος προπονητή – ομίλου.σχολών: συνδετικός κρίκος προπονητή – ομίλου. Γραμματεία, Γραμματεία, ναύκληρος-οι, ναύκληρος-οι, προπονητές: συνεργάτεςπροπονητές: συνεργάτες

Page 3: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Οργάνωση της εργασίας του προπονητή στον Οργάνωση της εργασίας του προπονητή στον όμιλοόμιλο

έμψυχο υλικόέμψυχο υλικό Συνήθως ο προπονητής συνδυάζει εργασία στις σχολές με την Συνήθως ο προπονητής συνδυάζει εργασία στις σχολές με την

ανάληψη μίας αγωνιστικής ομάδας.ανάληψη μίας αγωνιστικής ομάδας. Ανάγκη ορισμού ομάδων ανάλογου επιπέδου (συνήθως οι αθλητές Ανάγκη ορισμού ομάδων ανάλογου επιπέδου (συνήθως οι αθλητές

προϋπάρχουν, δεν τους επιλέγεις)προϋπάρχουν, δεν τους επιλέγεις) Προτείνεται η ενασχόληση το πολύ με 2 ομάδες(σχολές + Προτείνεται η ενασχόληση το πολύ με 2 ομάδες(σχολές +

αγωνιστική, 2 αγωνιστικές διαφορετικού επιπέδου ή διαφορετικών αγωνιστική, 2 αγωνιστικές διαφορετικού επιπέδου ή διαφορετικών σκαφών).σκαφών).

Μη δημιουργείτε ομάδες 2 ταχυτήτων.Μη δημιουργείτε ομάδες 2 ταχυτήτων. Συνδυάστε αθλητές ανάλογης ηλικίας, σχολείου, ενδιαφερόντων.Συνδυάστε αθλητές ανάλογης ηλικίας, σχολείου, ενδιαφερόντων. Το μονοθέσιο σκάφος έχει ανάγκη καλής παρέας μεταξύ των Το μονοθέσιο σκάφος έχει ανάγκη καλής παρέας μεταξύ των

συναθλητών.συναθλητών. Τα ζευγαράκια είναι αναπόφευκτα αλλά και αναγκαία, χρειάζονται Τα ζευγαράκια είναι αναπόφευκτα αλλά και αναγκαία, χρειάζονται

όμως την προσοχή μας.όμως την προσοχή μας.

Page 4: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Οργάνωση της εργασίας του προπονητή στον Οργάνωση της εργασίας του προπονητή στον όμιλο: έμψυχο υλικό όμιλο: έμψυχο υλικό

Όλοι οι προπονητές έχουν ανάγκη καταξίωσης μέσα από τη δουλειά Όλοι οι προπονητές έχουν ανάγκη καταξίωσης μέσα από τη δουλειά τους, η οποία περνά μέσα από τις επιδόσεις των αθλητών τουςτους, η οποία περνά μέσα από τις επιδόσεις των αθλητών τουςΨάχνουν λοιπόν για τους τέλειους αθλητές που έχουν ταλέντο, είναι Ψάχνουν λοιπόν για τους τέλειους αθλητές που έχουν ταλέντο, είναι υπάκουοι, έχουν χρόνο και χρήμα και ,στην περίπτωση των μονοθέσιων, υπάκουοι, έχουν χρόνο και χρήμα και ,στην περίπτωση των μονοθέσιων, ήταν πρωταθλητές στα ήταν πρωταθλητές στα Optimist Optimist αλλά μετά πήραν μισό μέτρο ύψος σε αλλά μετά πήραν μισό μέτρο ύψος σε μια νύχτα.μια νύχτα.Δυστυχώς τέτοιοι αθλητές δεν υπάρχουνΔυστυχώς τέτοιοι αθλητές δεν υπάρχουν

Δουλειά μας λοιπόν είναι να βελτιώσουμε το υπάρχον έμψυχο υλικό Δουλειά μας λοιπόν είναι να βελτιώσουμε το υπάρχον έμψυχο υλικό αρχικάαρχικά

Να συνεργαστούμε με τους άλλους προπονητές για να κατανεμηθούν οι Να συνεργαστούμε με τους άλλους προπονητές για να κατανεμηθούν οι αθλητές σωστά, ανάλογα με το σωματότυπο και τα ιδιαίτερα αθλητές σωστά, ανάλογα με το σωματότυπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στις ανάλογες κατηγορίεςχαρακτηριστικά τους στις ανάλογες κατηγορίες

Να εντάξουμε όλα τα παιδιά που μας δίνονται ακόμη και τα πιο αδιάφορα Να εντάξουμε όλα τα παιδιά που μας δίνονται ακόμη και τα πιο αδιάφορα ή ακατάλληλα αρκεί να γίνουν οι σωστές εξηγήσεις με όμιλο και γονείςή ακατάλληλα αρκεί να γίνουν οι σωστές εξηγήσεις με όμιλο και γονείς

Page 5: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Οργάνωση της εργασίας του προπονητή στον Οργάνωση της εργασίας του προπονητή στον όμιλοόμιλο

Υλικοτεχνική δομήΥλικοτεχνική δομή Τήρηση απογραφής υλικών σε δύο αντίγραφα σε συνεργασία με τον Τήρηση απογραφής υλικών σε δύο αντίγραφα σε συνεργασία με τον

έφορο απαραίτητη είναι η τακτική ενημέρωσή της ( βλέπε έφορο απαραίτητη είναι η τακτική ενημέρωσή της ( βλέπε παράδειγμα)παράδειγμα)

Τήρηση παρουσιολογίου προπονήσεων το οποίο μάλιστα είναι Τήρηση παρουσιολογίου προπονήσεων το οποίο μάλιστα είναι καλύτερα να βρίσκεται και στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου.καλύτερα να βρίσκεται και στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου.

Ετήσιος προϋπολογισμός αγοράς και ανταλλαγής υλικών σε Ετήσιος προϋπολογισμός αγοράς και ανταλλαγής υλικών σε ημερολογιακή βάση και διαβάθμιση της σπουδαιότητάς – ημερολογιακή βάση και διαβάθμιση της σπουδαιότητάς – αναγκαιότητάς τους.αναγκαιότητάς τους.

Ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων αποστολών και άλλων εκδηλώσεων Ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων αποστολών και άλλων εκδηλώσεων (προπονητικά (προπονητικά camp, camp, σεμινάρια κ.τ.λ.) και διαβάθμιση της σεμινάρια κ.τ.λ.) και διαβάθμιση της σπουδαιότητάς τουςσπουδαιότητάς τους

Καλό είναι κάθε δίμηνο – τρίμηνο να υπενθυμίζονται στο συμβούλιο Καλό είναι κάθε δίμηνο – τρίμηνο να υπενθυμίζονται στο συμβούλιο του ομίλου τα επερχόμενα έξοδα καθώς και απρόβλεπτα που έχουν του ομίλου τα επερχόμενα έξοδα καθώς και απρόβλεπτα που έχουν προκύψει.προκύψει.

Page 6: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

ΑΡ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Ν.Ο.Α. 27/5/99 ΓΥΡΙΣΜΑ, ΕΣΠΑΣΕ 1/7/20002 Ν.Ο.Α. ?3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Ν.Ο.Α.4 Ν.Ο.Α. ΕΣΠΑΣΕ 3/995 Ν.Ο.Α. ?6 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 97 ΕΣΠΑΣΕ 29/6/20007 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 97 ΕΣΠΑΣΕ 3/998 Ν.Ο.Α. Δωρεά Πόρος9 Ν.Ο.Α. Πουλήθηκε 16/6/0110 2 Ν.Ο.Α. 14/1/99 γύρισμα11 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γ. 3 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 98 Χορηγία ΓΥΡΙΣΜΑ 7/9912 Ν.Ο.Α. Πώληση Πέραμα 5/0213 ΣΧΟΛΗ 4 Ν.Ο.Α. ΣΤΡΑΒΟ14 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 97 EΣΠΑΣΕ 1/10/200015 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 98 7/5/99 ΓΥΡΙΣΜΑ, ΕΣΠΑΣΕ 23/5/200016 Ν.Ο.Α. ?17 Ν.Ο.Α. Πώληση Δρούγκα18 Ν.Ο.Α. Φεβ-98 7/5/99 ΓΥΡΙΣΜΑ , ΕΣΠΑΣΕ 200219 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 98 26/5/99 ΓΥΡΙΣΜΑ ΕΣΠΑΣΕ 20/1/0020 Ν.Ο.Α. Μαϊ-99 ΓΥΡΙΣΜΑ 7/99 , ΕΣΠΑΣΕ 27/12/200021 Ν.Ο.Α. 98 ΕΣΠΑΣΕ 14/01/200122 Ν.Ο.Α. 23/10/98 γύρισμα 5/12/99 πουλήθηκε Λαύριο23 5 Ν.Ο.Α. 14/1/99 γύρισμα24 Ν.Ο.Α. 14/1/99 γύρισμα ΕΣΠΑΣΕ 9/10/0025 Ν.Ο.Α. Μαϊ-99 7/99 ΓΥΡΙΣΜΑ ΕΣΠΑΣΕ 5/4/0026 ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ν.Ο.Α. 15/10/1999 ΜΑΥΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ 7/2000 ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ?27 6 Ν.Ο.Α. 25/10/1999 ΓΥΡΙΣΜΑ 7/9928 ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Α. 23/2/2000 ΜΑΥΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ 7/2000, ΈΣΠΑΣΕ 12/200229 Ν.Ο.Α. 23/2/2000 ΜΑΥΡΟ ΓΥΡΙΣΜΑ 7/2000 ,ΕΣΠΑΣΕ 21/07/0030 Ν.Ο.Α. 2/6/2000 ΜΑΥΡΟ ΕΣΠΑΣΕ 200131 Ν.Ο.Α. 3/7/2000 ΜΑΥΡΟ, ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ 5/3/0132 7 Ν.Ο.Α. 6/8/2000 ΜΑΥΡΟ, ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ33 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 8 Ν.Ο.Α. ΜΕΡ. 18/10/2000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ34 9 Ν.Ο.Α. 18/10/2000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ , ΓΥΡΙΣΜΑ 15/2/0135 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α. 10 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 9/2/2001 ΜΑΥΡΟ36 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 11 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 9/2/2001 ΜΑΥΡΟ37 Ν.Ο.Α. 14/2/2001 ΜΑΥΡΟ ΕΣΠΑΣΕ 8/200239 Ν.Ο.Α. 16/12/2001 ΑΣΗΜΙ ΣΤΡΑΒΩΣΕ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ 200240 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ 12 Ν.Ο.Α. 16/12/2001 ΑΣΗΜΙ ΣΤΡΑΒΟ 41 13 Ν.Ο.Α. 2002 ΜΑΥΡΟ42 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 14 Ν.Ο.Α. Ιουν-01 ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΟ43 Ν.Ο.Α. 2002 ΜΑΥΡΟ , ΕΣΠΑΣΕ 8/0244 15 Ν.Ο.Α. /4/2002 ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΟ45 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 16 Ν.Ο.Α. 1/6/2002 ΜΑΥΡΟ46 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 17 Ν.Ο.Α. 1/6/2002 ΜΑΥΡΟ47 ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ 18 Ν.Ο.Α. 1/6/2002 ΜΑΥΡΟ48 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 19 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αυγ-02 ΜΑΥΡΟ49 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 20 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αυγ-02 ΜΑΥΡΟ50 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 21 Ν.Ο.Α. Αυγ-02 ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΟ51 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 22 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 10/11/2002 ΜΑΥΡΟ52 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α. 23 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 27/11/2002 ΜΑΥΡΟ53 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α. 24 Ν.Ο.Α. Απρ.03 ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΟ54 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γ. 25 Ν.Ο.Α. Απρ.03 ΜΑΥΡΟ5556575859

Παράδειγμα απογραφής υλικών

Στη συγκεκριμένη περίπτωσηπάνω τμήματα καταρτιού Laserσε φύλλο εργασίας Excel

Page 7: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητή Ετήσιο πλάνο προπονητή Σεπτέμβριος Οκτώβριος:Σεπτέμβριος Οκτώβριος: - Σύσταση των ομάδων (ένταξη των νέων μελών που μεταπηδούν από - Σύσταση των ομάδων (ένταξη των νέων μελών που μεταπηδούν από

άλλες κατηγορίες ή προέρχονται από μεταγραφή)άλλες κατηγορίες ή προέρχονται από μεταγραφή) - Απογραφή – μοίρασμα των υλικών- Απογραφή – μοίρασμα των υλικών - Σε συνεργασία με τους αθλητές γίνεται ο ορισμός των - Σε συνεργασία με τους αθλητές γίνεται ο ορισμός των

προπονητικών ημερών αναλόγως μαθημάτων, γυμναστηρίου και προπονητικών ημερών αναλόγως μαθημάτων, γυμναστηρίου και φυσικά στόχων.φυσικά στόχων.

- Αντίστοιχα οι αθλητές ορίζουν τις εξωσχολικές τους υποχρεώσεις - Αντίστοιχα οι αθλητές ορίζουν τις εξωσχολικές τους υποχρεώσεις με τρόπο που διευκολύνει το προπονητικό πρόγραμμα.με τρόπο που διευκολύνει το προπονητικό πρόγραμμα.

- Είναι περίοδος έμφασης στη φυσική κατάσταση των αθλητών που - Είναι περίοδος έμφασης στη φυσική κατάσταση των αθλητών που προϋπουθέτει τακτική επικοινωνία με τον υπεύθυνο γυμναστή του προϋπουθέτει τακτική επικοινωνία με τον υπεύθυνο γυμναστή του ομίλου (αν υπάρχει) ή με τους προσωπικούς γυμναστές του καθενός ομίλου (αν υπάρχει) ή με τους προσωπικούς γυμναστές του καθενός

- Λόγω των καλών ακόμη καιρικών συνθηκών και της χαλαρότητας - Λόγω των καλών ακόμη καιρικών συνθηκών και της χαλαρότητας των μαθημάτων ευνοούνται ττων μαθημάτων ευνοούνται τaa camp camp που θα τροφοδοτήσουν με που θα τροφοδοτήσουν με παραδείγματα την περίοδο προπόνησης που έρχεταιπαραδείγματα την περίοδο προπόνησης που έρχεται

- Στη θάλασσα χωρίζεται χρονικά η προπόνηση των αρχαρίων για να - Στη θάλασσα χωρίζεται χρονικά η προπόνηση των αρχαρίων για να τους δοθεί η πρόσθετη προσοχή που χρειάζονται.τους δοθεί η πρόσθετη προσοχή που χρειάζονται.

Page 8: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητήΕτήσιο πλάνο προπονητή Νοέμβριος – Δεκέμβριος:Νοέμβριος – Δεκέμβριος: - - Σοβαρεύουν το πράγματα λόγω κρύου, μικρότερης ημέρας και Σοβαρεύουν το πράγματα λόγω κρύου, μικρότερης ημέρας και

εντατικοποίησης των σχολικών μαθημάτων με αποτέλεσμα να μικραίνει ο εντατικοποίησης των σχολικών μαθημάτων με αποτέλεσμα να μικραίνει ο χρόνος προπόνησηςχρόνος προπόνησης

- Συνήθως χάνουμε μεγάλο ποσοστό αθλητών αυτή την περίοδο της οποίας - Συνήθως χάνουμε μεγάλο ποσοστό αθλητών αυτή την περίοδο της οποίας οι συνθήκες κάνουν μία φυσική διαλογή ανάλογα με την αντοχή και οι συνθήκες κάνουν μία φυσική διαλογή ανάλογα με την αντοχή και προσωπική θέληση κάθε παιδιού.προσωπική θέληση κάθε παιδιού.

- Πολλά θεωρητικά θέματα μπορούν να καλυφθούν αυτή την περίοδο μιας - Πολλά θεωρητικά θέματα μπορούν να καλυφθούν αυτή την περίοδο μιας και οι ώρες στην αίθουσα αυξάνουν, όπως οι κανονισμοί,και οι ώρες στην αίθουσα αυξάνουν, όπως οι κανονισμοί,η επανάληψη των καλοκαιρινών βίντεο και οτιδήποτε δεν μπορούμε να η επανάληψη των καλοκαιρινών βίντεο και οτιδήποτε δεν μπορούμε να αναλύσουμε στην αγωνιστική περίοδο.αναλύσουμε στην αγωνιστική περίοδο.

- Στα διοικητικά είναι η ώρα του ετήσιου προϋπολογισμού άρα χρειάζεται - Στα διοικητικά είναι η ώρα του ετήσιου προϋπολογισμού άρα χρειάζεται ορισμός των υλικών αναγκών, σχηματισμός του πλάνου της αγωνιστικής ορισμός των υλικών αναγκών, σχηματισμός του πλάνου της αγωνιστικής περιόδου και κοστολόγηση και των δύο.περιόδου και κοστολόγηση και των δύο.

- Στο γυμναστήριο βρισκόμαστε στην περίοδο προπόνησης δύναμης για τους - Στο γυμναστήριο βρισκόμαστε στην περίοδο προπόνησης δύναμης για τους πιο προχωρημένους, με αποτέλεσμα την απροθυμία για προπόνηση στη πιο προχωρημένους, με αποτέλεσμα την απροθυμία για προπόνηση στη θάλασσα και την αναγκαιότητα ψυχολογικής υποστήριξης των αθλητών.θάλασσα και την αναγκαιότητα ψυχολογικής υποστήριξης των αθλητών.

Page 9: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητήΕτήσιο πλάνο προπονητή Ιανουάριος – Φεβρουάριος:Ιανουάριος – Φεβρουάριος: Συνήθως στο τέλος Φεβρουαρίου έχουμε την αρχή της αγωνιστικής Συνήθως στο τέλος Φεβρουαρίου έχουμε την αρχή της αγωνιστικής

περιόδου και πρέπει να οργανωθεί το θέμα του εξοπλισμού και το περιόδου και πρέπει να οργανωθεί το θέμα του εξοπλισμού και το φορμάρισμα των αθλητώνφορμάρισμα των αθλητών

Πρέπει να γίνουν διάφορες δοκιμές για την ταχύτητα του σκάφους και να Πρέπει να γίνουν διάφορες δοκιμές για την ταχύτητα του σκάφους και να συμπληρωθούν από τις αγορές εξοπλισμού που έχουν προϋπολογισθεί.συμπληρωθούν από τις αγορές εξοπλισμού που έχουν προϋπολογισθεί.

Ένα Ένα camp camp μέσα στον Ιανουάριο με αθλητές καλού επιπέδου που να μέσα στον Ιανουάριο με αθλητές καλού επιπέδου που να περιλαμβάνει και ταχύτητες είναι μια καλή ιδέα (δυστυχώς ο Ιανουάριος περιλαμβάνει και ταχύτητες είναι μια καλή ιδέα (δυστυχώς ο Ιανουάριος είναι αρκετά κρύος μήνας για είναι αρκετά κρύος μήνας για camp camp γι‘ αυτό και οι ιστιοπλόοι υψηλού γι‘ αυτό και οι ιστιοπλόοι υψηλού επιπέδου μετακινούνται σε θερμότερα κλίματα σαν τα πουλιά)επιπέδου μετακινούνται σε θερμότερα κλίματα σαν τα πουλιά)

Στο γυμναστήριο τελειώνει η περίοδος της δύναμης και ο αθλητής Στο γυμναστήριο τελειώνει η περίοδος της δύναμης και ο αθλητής επαναφέρει το σώμα του σε αγωνιστική κατάστασηεπαναφέρει το σώμα του σε αγωνιστική κατάσταση

Ο Φεβρουάριος περιλαμβάνει κυρίως ασκήσεις αγωνιστικής ετοιμότητας Ο Φεβρουάριος περιλαμβάνει κυρίως ασκήσεις αγωνιστικής ετοιμότητας και έκρηξης (εκκινήσεις, μεγάλους στόλους, σημαδούρες, διασυλλογικούς)και έκρηξης (εκκινήσεις, μεγάλους στόλους, σημαδούρες, διασυλλογικούς)

Καλό είναι να περιλαμβάνει και έναν μεγάλο αγώνα προετοιμασίας για τους Καλό είναι να περιλαμβάνει και έναν μεγάλο αγώνα προετοιμασίας για τους αθλητές υψηλού επιπέδου.αθλητές υψηλού επιπέδου.

Page 10: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητήΕτήσιο πλάνο προπονητή Μάρτιος – Απρίλιος:Μάρτιος – Απρίλιος: Συνήθως περιλαμβάνεται η πρώτη αγωνιστική κορύφωση με τη Συνήθως περιλαμβάνεται η πρώτη αγωνιστική κορύφωση με τη

μορφή προκρίσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδομορφή προκρίσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Είναι περίοδος με μεγάλη ένταση γιατί στα αποτελέσματά της Είναι περίοδος με μεγάλη ένταση γιατί στα αποτελέσματά της

βασίζεται συνήθως η υπόλοιπη χρονιά από πλευράς οικονομικής και βασίζεται συνήθως η υπόλοιπη χρονιά από πλευράς οικονομικής και ηθικής υποστήριξηςηθικής υποστήριξης

Για τον προπονητή είναι επίσης η στιγμή ενός μικρού απολογισμού Για τον προπονητή είναι επίσης η στιγμή ενός μικρού απολογισμού για την περίοδο προετοιμασίας που πέρασε και τροφοδότηση με τα για την περίοδο προετοιμασίας που πέρασε και τροφοδότηση με τα συμπεράσματα της προπονητικής περιόδου του Μαΐουσυμπεράσματα της προπονητικής περιόδου του Μαΐου

Μετά τα αποτελέσματα των αγώνων σχηματίζεται η ολοκληρωμένη Μετά τα αποτελέσματα των αγώνων σχηματίζεται η ολοκληρωμένη εικόνα της καλοκαιρινής αγωνιστικής περιόδου όσον αφορά τη εικόνα της καλοκαιρινής αγωνιστικής περιόδου όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας, τις προσδοκίες - στόχους και την οικονομική σύνθεση της ομάδας, τις προσδοκίες - στόχους και την οικονομική υποστήριξηυποστήριξη

Το δίμηνο αυτό ευνοεί τη συμμετοχή και σε αγώνα προετοιμασίας Το δίμηνο αυτό ευνοεί τη συμμετοχή και σε αγώνα προετοιμασίας λόγω διακοπών και καλυτέρευσης των καιρικών συνθηκώνλόγω διακοπών και καλυτέρευσης των καιρικών συνθηκών

Έρευνα αγοράς υλικών και κοστολόγηση ταξιδιών για τον λεπτομερή Έρευνα αγοράς υλικών και κοστολόγηση ταξιδιών για τον λεπτομερή καλοκαιρινό προϋπολογισμό που καλό είναι να προωθηθεί το Μάιοκαλοκαιρινό προϋπολογισμό που καλό είναι να προωθηθεί το Μάιο

Page 11: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητήΕτήσιο πλάνο προπονητή Μάιος Ιούνιος:Μάιος Ιούνιος: Προπονητική περίοδος εν όψη αγωνιστικής περιόδου του καλοκαιριούΠροπονητική περίοδος εν όψη αγωνιστικής περιόδου του καλοκαιριού Λίγο νεκρή περίοδος για κάποιες ηλικίες λόγω των μεγάλων μαθητικών Λίγο νεκρή περίοδος για κάποιες ηλικίες λόγω των μεγάλων μαθητικών

– φοιτητικών υποχρεώσεων– φοιτητικών υποχρεώσεων Για όσους αθλητές είναι ενεργοί τελευταία ευκαιρία για βελτίωση πριν Για όσους αθλητές είναι ενεργοί τελευταία ευκαιρία για βελτίωση πριν

τους μεγάλους αγώνεςτους μεγάλους αγώνες Πολλά Πολλά camp camp διοργανώνονται συνήθως στα μέρη που θα διεξαχθούν οι διοργανώνονται συνήθως στα μέρη που θα διεξαχθούν οι

μεγάλοι αγώνες ( πανευρωπαϊκά, παγκόσμια) με πολύ καλό επίπεδομεγάλοι αγώνες ( πανευρωπαϊκά, παγκόσμια) με πολύ καλό επίπεδο Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλά πρωταθλήματα κυρίως Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολλά πρωταθλήματα κυρίως

πανευρωπαϊκά γίνονται τον Ιούνιο κοντά ή πάνω στις σχολικές πανευρωπαϊκά γίνονται τον Ιούνιο κοντά ή πάνω στις σχολικές εξετάσειςεξετάσεις

Συνήθως δίνεται μία ευκαιρία στο γυμναστή για ένα μικρόκυκλο δύναμης, Συνήθως δίνεται μία ευκαιρία στο γυμναστή για ένα μικρόκυκλο δύναμης, συντήρησης και αποκατάστασης στο γυμναστήριοσυντήρησης και αποκατάστασης στο γυμναστήριο

Δίνεται ο αναλυτικός καλοκαιρινός προϋπολογισμός κι ο θεός βοηθόςΔίνεται ο αναλυτικός καλοκαιρινός προϋπολογισμός κι ο θεός βοηθός

Page 12: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητήΕτήσιο πλάνο προπονητή Ιούλιος Αύγουστος:Ιούλιος Αύγουστος: Αγωνιστική περίοδοςΑγωνιστική περίοδος Καλό είναι να ξεκινάει με προπονητικό Καλό είναι να ξεκινάει με προπονητικό campcamp με αρκετές ασκήσεις με αρκετές ασκήσεις

και φρεσκάρισμα στους κανονισμούςκαι φρεσκάρισμα στους κανονισμούς Σωστή εγρήγορση και ανάλογη ξεκούραση πριν τους μεγάλους Σωστή εγρήγορση και ανάλογη ξεκούραση πριν τους μεγάλους

αγώνεςαγώνες Προσοχή στην άσκηση ψυχολογικής πίεσηςΠροσοχή στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης Αν κρίνεται αναγκαίο, μετάβαση νωρίτερα στο μέρος των αγώνων Αν κρίνεται αναγκαίο, μετάβαση νωρίτερα στο μέρος των αγώνων

για εξοικείωση με τις τοπικές συνθήκεςγια εξοικείωση με τις τοπικές συνθήκες Ίσως χρειαστεί συνεργασία με συναδέλφους του ίδιου ή άλλων Ίσως χρειαστεί συνεργασία με συναδέλφους του ίδιου ή άλλων

ομίλων για τις αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων ή σύμπτωση ομίλων για τις αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων ή σύμπτωση ημερομηνιών αγώνωνημερομηνιών αγώνων

Παρακολούθηση των υποψήφιων αθλητών για μεταγραφή ή Παρακολούθηση των υποψήφιων αθλητών για μεταγραφή ή μεταπήδηση στην ομάδα μας από Σεπτέμβριο σε συνεργασία με τον μεταπήδηση στην ομάδα μας από Σεπτέμβριο σε συνεργασία με τον έφορο και τον αρμόδιο προπονητήέφορο και τον αρμόδιο προπονητή

Page 13: οργάνωση ομίλων ετήσιο πλάνο

Ετήσιο πλάνο προπονητήΕτήσιο πλάνο προπονητή

Σεπτέμβριος τέλος περιόδουΣεπτέμβριος τέλος περιόδου Απολογισμός (καλύτερα να δίνεται γραπτώς στον έφορο μαζί με τα Απολογισμός (καλύτερα να δίνεται γραπτώς στον έφορο μαζί με τα

αποτελέσματα)αποτελέσματα) Μεταγραφική περίοδος (κάνουμε τις προτάσεις μας, συζητάμε τις Μεταγραφική περίοδος (κάνουμε τις προτάσεις μας, συζητάμε τις

προτάσεις του συμβουλίου)προτάσεις του συμβουλίου) Οργάνωση ξανά των ομάδωνΟργάνωση ξανά των ομάδων Συντήρηση προπονητικού εξοπλισμούΣυντήρηση προπονητικού εξοπλισμού Οργάνωση πληροφοριών που συλλέχτηκαν στην αγωνιστική περίοδοΟργάνωση πληροφοριών που συλλέχτηκαν στην αγωνιστική περίοδο