παράρτημα πινάκων

32
121 Πιετά και Άγγελοσ, 1566 Μουςείο Μπενάκθ , Ακινα Πιετά, 1570-72 ιδιωτικι ςυλλογι ΗΠροςκφνθςθτωνΠοιμζνων, 15757 San Diego Museum of Art, California,ΗΠΑ Η Βάπτιςθ, 1567-70 Ιςτορικό μουςείο Ηρακλείου, Κριτθ

Transcript of παράρτημα πινάκων

Page 1: παράρτημα πινάκων

121

Πιετά και Άγγελοσ, 1566 Μουςείο Μπενάκθ , Ακινα

Πιετά, 1570-72 ιδιωτικι ςυλλογι

ΗΠροςκφνθςθτωνΠοιμζνων, 15757 San Diego Museum of Art, California,ΗΠΑ

Η Βάπτιςθ, 1567-70 Ιςτορικό μουςείο Ηρακλείου, Κριτθ

Page 2: παράρτημα πινάκων

122

Ηεκδίωξθαπότοναό, 1575 Institute of Art, Minneapolis, ΗΠΑ

Η κεραπεία του τυφλοφ, 1570-75 GalleriaNazionale, Parma, Ιταλία

Page 3: παράρτημα πινάκων

123

Πιετά, 1568-70 National Art Gallery, Ακινα

La Fabula, 1577- 80 Museo del Prado, Μαδρίτθ

Page 4: παράρτημα πινάκων

124

Ηκυρίαμετθγοφνα, 1577-80 Kelvingrove Art Gallery, Glascow, Scotland,Αγγλία

Πορτρζτογυναίκασ, 1595 Museum of Art, Philadelphia,ΗΠΑ

ΣηοφλιοΚλόβιο, 1572 MuseodiCapodimonte, Naples, Ιταλία

Ντιζγκο Κουβαροφμπιασ, 1600 MuseodelGreco, Σολζδο

Page 5: παράρτημα πινάκων

125

ΟΆγιοσΠαφλοσ, 1578-80 Private collection, Mαδρίτθ

ΣοόραματουΑγίουΛαυρεντίου,1587-90 NuestraSeñora de la Antigua, Monforte de Lemos, Ιςπανία

Ο Άγιοσ Λουδοβίκοσ τθσ Γαλλίασ, 1585-90 Louvre,Παρίςι

ΟΆγιοσΠζτροσ , 1590-95 San Diego Museum of Art,ΗΠΑ

Page 6: παράρτημα πινάκων

126

Οι Άγιοι Ανδρζασ και Φραγκίςκοσ, 1590-1600 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Ο άγιοσ Ιωςιφ με το Παιδί, 1597-99 SanJosé church,Σολζδο

Ο άγιοσ Μαρτίνοσ και ο φτωχόσ, 1597-99 National Gallery, Washington, ΗΠΑ

Οι άγιοι Ιωάννθσ και Φραγκίςκοσ, 1600-05 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Page 7: παράρτημα πινάκων

127

ΗΑγίαΑικατερίνθ, 1610-14 Museum of Fine Arts, Boston,ΗΠΑ

ΟΆγιοσΙδελφόνςοσ, 1605-10 ElEscorialmonastery, Μαδρίτθ

Ο Άγιοσ Φραγκίςκοσ , 1600-06 MonfortedeLemos, Ιςπανία

ΟΆγιοσΙερϊνυμοσμετανοϊν, 1612-14 National Gallery, Washington, ΗΠΑ

Page 8: παράρτημα πινάκων

128

Ο Άγιοσ Ανδρζασ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ Βαρκολομαίοσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ Φίλιπποσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ Ιοφδασ ο Θαδδαίοσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ Ματκαίοσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ ίμων, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Page 9: παράρτημα πινάκων

129

Ο Άγιοσ Πζτροσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ Παφλοσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Ο Άγιοσ Θωμάσ, 1610-14 Chryslercollection, NζαYόρκθ, ΗΠΑ

ΟΆγιοσΛουκάσ, 1600 Palacio del Marqués de San Feliz, Oviedo, Ιςπανία

Ο Άγιοσ Ιωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ, 1595-1604 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Ο Άγιοσ Ιάκωβοσ ο Ευαγγελιςτισ, Museo del Prado, Μαδρίτθ

Page 10: παράρτημα πινάκων

130

Ευαγγελιςμόσ, 1576 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Ο Ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου 1600-05 MuseumofFineArts, Toλζδο Η.Π.Α

Ο Ευαγγελιςμόσ, 1597-1600 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Ευαγγελιςμόσ,1573 Μουςείο Thyssen-Bornemisza, Μαδρίτθ

Page 11: παράρτημα πινάκων

131

Η Προςκφνθςθ των Ποιμζνων, 1577-79 ιδιωτικι ςυλλογι

Η Προςκφνθςθ των Ποιμζνων, 1597-1600 Bucharest,Ρουμανία

Προςκφνθςθ των Ποιμζνων, 1605 ColegiodelPatriarca, Valencia, Ιςπανία

Η Προςκφνθςθ των Ποιμζνων, 1597-1600 Rome, Ιταλία

Page 12: παράρτημα πινάκων

132

Ηταφρωςθ, 1590-95 National Gallery,Ακινα

Η ταφρωςθ, 1600 Ιδιωτικι ςυλλογι

Η ταφρωςθ, 1585-90 Louvre, Παρίςι

Η ταφρωςθ, 1590-1600 MuseodelPrαdo, Μαδρίτθ

Page 13: παράρτημα πινάκων

133

Η Ανάςταςθ, 1577-79 S. DomingoelAntiguo, Σολζδο

Η Ανάςταςθ, 1605-08 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Η αγωνία ςτον κιπο, 1605-10 PalaisdeBeaux-Arts, Lille, Γαλλία

Πεντθκοςτι, 1595 Museo del Prado, Μαδρίτθ

Page 14: παράρτημα πινάκων

134

Η Παρκζνοσ και το Βρζφοσ, 1597-99 Nat. Gall., Washington, ΗΠΑ

Η ςτζψθ τθσ Παρκζνου, 1590 MuseodelPrado, Mαδρίτθ

Η Ανάλθψθ τθσ Παρκζνου, 1577-79 InstiiteofArt, Chicago, ΗΠΑ

Η Ανάλθψθ τθσ Παρκζνου,1607-13 SantaCruz,Σολζδο

Page 15: παράρτημα πινάκων

135

Η Αγία Βερονίκθ και το Άγιο Μανδφλιο, 1580 SantaCruzMuseum, Σολζδο

Πιετά, 1592 Stavros Niarchos collection, Παρίςι

Page 16: παράρτημα πινάκων

136

ΗΑγίαΟικογζνεια, 1585 -90 Hispanic Society, New York,ΗΠΑ

ΗΑγίαΟικογζνεια, 1590-1600 Museum of Fine Arts, Cleveland,ΗΠΑ

ΟγάμοστθσΠαρκζνου, 1613-14 Museum of Fine Arts, Bucharest,Ρουμανία

Επίςκεψθ τθσ Μαρίασ ςτθν Ελιςςάβετ, 1607-14 DumbartonOaks, Washington, ΗΠΑ

Page 17: παράρτημα πινάκων

137

Δείπνο ςτο ςπίτι του ίμωνα, 1605-14 Institute of Art, Chicago, ΗΠΑ

Η εκδίωξθ από το ναό, 1600 Ιδιωτικι ςυλλογι, Μαδρίτθ

Page 18: παράρτημα πινάκων

138

Ο Άγιοσ Βερνάρδοσ, 1603 MuseodelGreco, Σολζδο

Από τα κατορκϊματα Ρωμαίου και Ιουλιζττασ…. 1585-90 Museo del Prado,Μαδρίτθ

ΟΆγιοσΦραγκίςκοσ, 1585-95 Escorial, Μαδρίτθ

Ο Άγιοσ Δομινικοσ, 1585-90 Ιδιωτικι ςυλλογι, Μαδρίτθ

Page 19: παράρτημα πινάκων

139

ΗΑγίαΜαγδαλινι, 1585-90 CauFerratMuseu, Sitges, Ιςπανία

ΜετανοοφςαΜαγδαλθνι, 1580 Museum of Fine Arts, Budapest,Ουγγαρία

ΟΆγιοσΙδελφόνςοσ, 1603-05 Hospital de la Caridad de Illescas, Toλζδο

Πορτρζτο Χόρχε Μανουζλ Θεοτοκόπουλοσ, 1600-05 εβίλλθ, Ιςπανία

Page 20: παράρτημα πινάκων

140

Ο Χριςτόσ αίρων τον ταυρό, 1590-95 Metropolitan Museum, New York, ΗΠΑ

Ο Χριςτόσ κουβαλά το ταυρό, 1590-95 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Ο Χριςτόσ αίρων το ταυρό, 1590-95 BrooklynMuseum, Nζα Τόρκθ, ΗΠΑ

Ο Κφριοσ, 1610-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Page 21: παράρτημα πινάκων

141

Η ςυναυλία των αγγζλων, 1608-14 NationalGallery, Ακινα

Άποψθ Σολζδου, 1608-14 MuseodelGreco, Σολζδο

Page 22: παράρτημα πινάκων

142

Η Αγία Σριάδα, 1577-79 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Η λατρεία του ονόματοσ του Ιθςοφ, 1578-79 SanLorenzo, ElEscorial, Μαδρίτθ

Σο μαρτφριο του Αγίου Μαυρικίου, 1580-82 MonasteryofEscorial Μαδρίτθ

Η αγωνία ςτον Κιπο, 1590-98 Museum of Fine Arts,Σολζδο

Page 23: παράρτημα πινάκων

143

Η Βάπτιςθ, 1597-1600 Museo del Prado, Μαδρίτθ

ΗΠαρκζνοσ ,1603-05 Hosp. de la Caridad de Illescas, Toλζδο

Καρδινάλιοσ Νίνο ντε Γκεβάρα, 1596-1600 MetropolitanMuseum, Νζα Τόρκθ, ΗΠΑ

Παραβικίνιο, 1609 Museum of Fine Arts, Boston, ΗΠΑ

Page 24: παράρτημα πινάκων

144

Ο Άγιοσ εβαςτιανόσ, 1610-14 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

ΟΆγιοσΙερϊνυμοσ, 1595-1600 National Gallery, Edinburgh, ΗΠΑ

Πορτρζτοτου Vincenzo Anastagi ,1578-80 Frick collection, New York,ΗΠΑ

ΟιΆγιοιΠζτροσκαιΠαφλοσ, 1605-08 Hermitage, Leningrand, Ρωςία

Page 25: παράρτημα πινάκων

145

Ο Άγιοσ Ιερϊνυμοσ ωσ Καρδινάλιοσ, 1584-1610, Frickcoll., Nζα Τόρκθ , ΗΠΑ

Ο Άγιοσ Αυγουςτίνοσ, 1580-95 SantaCruz,Σολζδο

ΟΆγιοσΠζτροσ,1585-90 Bowes Museum, Barnard Castle,Αγγλία

ΜετανοοφςαΜαγδαλινι, 1577 Worcester Art Museum, Massachussetts, ΗΠΑ

Page 26: παράρτημα πινάκων

146

Ο Άγιοσ Ιωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ, 1577-79 S. DomingoelAntiguo, Σολζδο

Ο Άγιοσ Ιωάννθσ ο Βαπτιςτισ, 1577-79 S. DomingoelAntiguo, Σολζδο

ΟΆγιοσΒενζδικτοσ, 1577-79 MuseodelPrado, Μαδρίτθ

Ο Άγιοσ Φραγκίςκοσ προςεφχεται, 1580 -90 MuseumJoslyn, NY,ΗΠΑ

Page 27: παράρτημα πινάκων

147

«Σο άνοιγμα τθσ Πζμπτθσ φραγίδασ τθσ Αποκάλυψθσ», (1608-14),

Ο Λαοκόων

Page 28: παράρτημα πινάκων

148

Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου 1566 Ερμοφπολθ φρου

Ο Άγιοσ Λουκάσ ηωγραφίηει τθν Παναγία, 1566 Μουςείο Μπενάκθ.

Σρίπτυχο τθσ Μοδζνα,1568 Galleria Estense, Modena, Ιταλία

ΟμυςτικόσΔείπνοσ, 1565 National gallery of Bologna, Ιταλία

Ο Χριςτόσ ςτο ςπίτι τθσ Μάρκασ και Μαρίασ, 1572, Iδιωτικι ςυλλογι, Σζξασ

Page 29: παράρτημα πινάκων

149

El Espolio (1577-79 ) Cathedral , Σολζδο

Page 30: παράρτημα πινάκων

150

Η ταφι του κόμθτοσ Οργκάκ, 1586-88 ChurchofSantoTomé, Σολζδο

Page 31: παράρτημα πινάκων

151

Καταιγίδα πάνω από το Σολζδο

Page 32: παράρτημα πινάκων

152