ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

of 15 /15
Σο Διεθνές Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» Δημήτριος Γκότζος Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας Τπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρόεδρος της υντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Page 1: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Σο Διεθνές Θεματικού Δικτύου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Μαθαίνω για τα Δάση»

Δημήτριος Γκότζος

Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Τπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόεδρος της υντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου

Page 2: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

TA ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

υνεργασία μεταξύ σχολείων, που υλοποιούν προγράμματα του ίδιου θεματικού περιεχομένου

Επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των

προγραμμάτων Π.Ε.

Δημιουργία σχετικού

εκπαιδευτικού υλικού

Ανταλλαγή εμπειριών και

απόψεων μεταξύ ειδικών

επιστημόνων και όλων των μελών

Page 3: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

TΟ ΔΙΕΘΝΕ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Π.Ε.

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΣΑ ΔΑΗ»

Foundation for Environmental Education (FEE)

Learning about Forest (LEAF)

1996 20 χώρες από όλο

τον κόσμο

Εγκεκριμένο από το Τ.ΠΑΙ.Θ.

78 σχολικές μονάδεςπανελλαδικά

Page 4: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε.Ε.Π.Υ & F.E.E.

F.E.E.: Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

http://www.fee-international.org/

Page 5: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Τπουργική Απόφαση: 39271/Γ7/17-4-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

(ΤΝΣΟΝΙΜΟ)

Page 6: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΤΝΘΗΜΑ ΣΟΤ ΔΙΚΣΟΤ

Πηγαίνω στο δάσος και

μαθαίνω γι΄αυτό!

Page 7: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Ευαισθητοποίηση - εκπαίδευση - αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο δάσος

Μαθαίνουν για τη σημασίατου δάσους στη ζωή μας καιαναπτύσσουν ενδιαφέρον καισεβασμό γι’ αυτό.

υνειδητοποιούν την αξίατων δασών ως καταφύγιωνζωής και τα προβλήματαπου προκύπτουν από τηνκαταστροφή τους.

Ενθάρρυνση τηςσυνεργασίας μεταξύμαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικήςκοινωνίας για την επίτευξηαποτελεσματικήςπεριβαλλοντικής δράσης.

Η παρατήρηση, η άσκησηκαι το πείραμα μέσα στηφύση καθώς και η απόλαυσητης παιδαγωγικήςδιαδικασίας στη φύση.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ

ΔΙΚΣΤΟΤ (ΣΟΦΟΙ)

Page 8: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Δενδροφυτεύσεις – σποροφυτεύσεις

Κύθηρα 2011

Πεντέλη 2013

Page 9: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Θεωρηηικέςκαι βιωµαηικέςπροζεγγίζειςζηο δάζος ηηςΟίηης (2009)

Tετνικές Π.Ε.Άλζος Σσγγρού(2011)

Eπιμόρθωζηεκπαιδεσηικώνζηην Κύπρο(2012)

Δραζηηριόηηηεςπεδίοσ ζηονΕθνικό ΔρσμόΠάρνηθας (2013)

Περιβαλλονηικέςκαι ιζηορικέςδιαδρομές ζηηνΠενηέλη (2014)

Page 10: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

EKΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Page 11: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

EKΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Page 12: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΝΈΟ EKΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Σο παιχνίδι ως μέσο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης άθλησης και δράσης

Σ.Ε.Υ.Α.Α. - Δ.Π.Θ

οφία Καινούργιου & Μαριάννα Φατζημιχαήλ

Παιχνίδια στο περιβαλλοντικό μονοπάτι & στο δάσος:γνωριμίας, επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, κλεισίματος, αισθήσεως& αξιολόγησης

Page 13: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ακίδιογια

εργασία στο πεδίο

ΛαβίδαΘερμό-μετροαέρα -

εδάφους

Δοκιμα-στικός

σωλήνας

καλιστήρι -

φτυαράκια

Κιάλια

Μεγε-θυντικόςφακός

υλλέκτης εντόμων

Πυξίδα

ταγονό-μετρο

Μετρο-ταινίες

Γάντια

υλλέκτης νερού

EKΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ

Page 15: ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ