Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

10

Click here to load reader

Transcript of Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Page 1: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933)

Περόντσης Ανέστης Α3

Page 2: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Βιογραφία• Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάυης, γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ ην 1863 (29

Απριλίοσ) θαη πέζαλε ζηελ ίδηα πόιε ην 1933 ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ. Ο Καβάθεο

δεη ηα πξώηα παηδηθά ηνπ ρξόληα ζηελ Αιεμάλδξεηα, κέζα ζε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο

επεκεξίαο επεηδή ν παηέξαο ηνπ ήηαλ κεγαιέκπνξνο βακβαθηνύ.

• To 1870 κε ην ζάλαην ηνπ παηέξα Καβάθε αξρίδεη, νπζηαζηηθά, ε ζηαζεξή πνξεία ηεο

νηθνγέλεηαο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη παξαθκή.

• Τν 1872 ε Χαξίθιεηα Καβάθε κεηαθνκίδεη κε ηα παηδηά ηεο ζηελ Αγγιία όπνπ θαη ζα

παξακείλνπλ ηα επόκελα έμη ρξόληα. Ο Καβάθεο ζπνπδάδεη ζε αγγιηθό ζρνιείν όπνπ θαη

δηδάζθεηαη γηα κεηξηθή ηνπ γιώζζα ηελ αγγιηθή αιιά παξάιιεια καζαίλεη θαη

ειιεληθά θαη γαιιηθά. Μεηά από ιίγα ρξόληα παξακνλήο ζηελ Αγγιία αλαγθάδνληαη λα

επηζηξέςνπλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαζώο ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο πεγαίλνπλ

άζρεκα θαη ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε δηαιύεηαη.

• Τν 1882, ζηε δηάξθεηα ηεο αηγππηηαθήο εμέγεξζεο θαηά ησλ Αγγισλ, πεγαίλεη κε ηελ

νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηξία ρξόληα (σο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1885) ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε,

ζην ζπίηη ηνπ θαλαξηώηε παππνύ ηνπ, Γεσξγάθε Φσηηάδε.

• Τνλ Οθηώβξην ηνπ 1885, ν Καβάθεο γπξίδεη ζηελ Αιεμάλδξεηα καδί κε ηε κεηέξα ηνπ

θαη ηνπο αδειθνύο ηνπ, Αιέμαλδξν θαη Παύιν.

• Τα νηθνλνκηθά ηνπ βειηηώλνληαη ζεκαληηθά θαη ηα επόκελα ρξόληα ηαμηδεύεη ζην Κάηξν

(1893), ζην Παξίζη θαη ζην Λνλδίλν κε ηνλ αδειθό ηνπ Τδσλ (1897).

Page 3: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Βιογραφία (ςυνζχεια)

• Τν 1899 πεζαίλεη ε κεηέξα ηνπ ζε ειηθία 65 εηώλ, γεγνλόο πνπ ζπγθινλίδεη ηνλ πνηεηή.

• Τν 1901 θαη ην 1903 ηαμηδεύεη ζηελ Ειιάδα θαη γλσξίδεηαη ζηελ Αζήλα κε Έιιελεο πεδνγξάθνπο (Πνιέκεο, Ξελόπνπινο, Πνξθύξαο).

• Σεκαληηθό βηνγξαθηθό ζηνηρείν απνηειεί θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πνηεηή ζην πεξίθεκν ζπίηη-εξγαζηήξη ηεο οδού Λέψιοσς ζηα 1907, όπνπ θαη ζα πεξάζεη ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπ δεκηνπξγώληαο ην ζεκαληηθόηεξν ηκήκα, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ.

• Τν 1922 παξαηηείηαη από ηελ εξγαζία ηνπ ζηηο Αξδεύζεηο κε ην βαζκό ηνπ ππνηκεκαηάξρε («επηηέινπο ειεπζεξώζεθα απ' απηό ην κηζεηό πξάγκα»). Έπεηηα αθνζηώλεηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ.

• Τν 1927 γλσξίδεηαη κε ηε Μαξίθα Κνηνπνύιε θαη ην Νίθν Καδαληδάθε.

• Από ην 1930 αξρίδεη λα ππνθέξεη από ην ιάξπγγά ηνπ θαη ηνλ Ινύιην ηνπ 1932 νη γηαηξνί δηαγηγλώζθνπλ θαξθίλν ηνπ ιάξπγγα. Πεγαίλεη ζηελ Αζήλα όπνπ εηζάγεηαη ζε λνζνθνκείν θαη ηνπ γίλεηαη ηξαρεηνηνκία. Μεηά από ηεηξάκελε παξακνλή ζηελ Αζήλα, επηζηξέθεη ζηελ Αιεμάλδξεηα όπνπ θαη ην επόκελν έηνο, 1933, στις 29 Απριλίοσ, κέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ, πεζαίλεη.

Page 4: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Αυτοβιογραφικό σημείωμα του Κ. Π. Καβάφη

«Είμαι Κωνςταντινουπολίτησ την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα ςτην Αλεξάνδρεια -ς' ζνα ςπίτι τησ οδοφ Σερίφ· μικρόσ πολφ ζφυγα, και αρκετό μζροσ τησ παιδικήσ μου ηλικίασ το πζραςα ςτην Αγγλία. Κατόπιν επιςκζφθην την χώραν αυτήν μεγάλοσ, αλλά για μικρόν χρονικόν διάςτημα. Διζμεινα και ςτη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκηςα υπζρ τα δφο ζτη ςτην Κωνςταντινοφπολι. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργαςία ήταν υπαλλήλου εισ ζνα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοςίων Ζργων τησ Αιγφπτου. Ξζρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά».

Page 5: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«όποιοσ απζτυχε, όποιοσ ξεπζςει

Τι δφςκολο να μάκει τθσ πενίασ

Τθ νζα γλώςςα, τουσ νζουσ τρόπουσ»

Οη παξαπάλσ ζηίρνη από ην πνίεκα ηνπ ‘Όπνηνο απέηπρε’ (1894) θαλεξώλνπλ ηε

δπζθνιία ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα κεηά ηελ ρξεσθνπία ηεο

νηθνγέλεηάο ηνπ όηαλ αθόκε ήηαλ παηδί πνπ επεξέαζε όρη κόλν ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ

Αιιά θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ. Πξνθεηκέλνπ όκσο, λα επηβηώζεη εξγάζηεθε σο

ππάιιεινο ζε κηα εηαηξία αξδεύζεσλ (1892-1922.)

Page 6: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Τα ποιήματα του Καβάφη διακρίνονται ςε τρεισ κατηγορίεσ.

Page 7: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Αιςθητική Ανάλυςη-Τεχνοτροπία

• Ο Καβάθεο αλήθεη ζηελ ‘Νέα Αζελατθή ζρνιή’ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην

θίλεκα ηνπ ζπκβνιηζκνύ.

• Κάλεη ρξήζε ηνπ ‘Μόην’ ζηα πνηήκαηα ηνπ πνπ είλαη : Κείκελν αθόξκεζεο

γηα λα γξαθηεί έλα άιιν θείκελν, ζπλήζσο πνίεκα.

• Τα πνηήκαηα ηνπ είλαη γξακκέλα ζε ειεύζεξν ζηίρν, αληζνζύιιαβν, ρσξίο

νκνηνθαηαιεμία.

• Η γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ζπλδπαζκόο δεκνηηθήο θαη

θαζαξεύνπζαο κε πνιίηηθνπο ηδησκαηηζκνύο θαη ιέμεηο ηνπ θαζεκεξηλνύ

ιεμηινγίνπ (αληηπνηεηηθέο).

• Τν ύθνο ηνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζαθήλεηα, ηελ αθξηβνινγία, ηελ έιιεηςε

ζηόκθνπ, ηελ εηξσληθή δηάζεζε θαη ηνλ δηδαθηηθό ηόλν.

• Τα πνηήκαηα ηνπ πιεζηάδνπλ ηνλ πεδό ιόγν.

Page 8: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Έργο

Ποιιματα

Αναγνωριςμζνα(154)

Αποκθρυγμζνα(37)

Κρυμμζνα(75)

Ατελι(30)

Πεηά(3)

Πεηά

Δθμοςιευμζνα(άρθρα, μελετήματα)

Κρυμμζνα(Δημιουργικά άρθρα, Μελετήματα)

Page 9: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Πηγζσ

• www.Kavafis.gr

• www. cavafis.compupress.gr

• Κείμενα νεοελληνικήσ λογοτεχνίασ (ςχ. Βιβλίο Ά λυκείου).

• www.wikipedia.com

• www.google.gr (εικόνεσ)

Page 10: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Τέλος