ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ...

19
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Transcript of ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ...

Page 1: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

!"#$%$&%$'( )*+,µ- .+-/0123 45/+",6-78+9µ0723 86-90, .. :. 21995, 1515 ;8,'9&<-, K5/+"3T2#.:+ 357 22 128157, 6-=: +357 22 662898, www.boccf.org

! " # $ % & ! ' ( % " ) # * ) + * $ , , $

#)- % ( % . ( % ") % & * ',$ ( * $# ! /0. " '# *)'

" ' # * ). " $ % + ! 1 - ) + % $

! " # $ # % & ' & ( $ ) " * + ) " )

Page 2: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

!"#$%&'()%"* )')+*&%$, $+%,µ-. 31

!#%µ/0'%$ )')+$&12(: 3+%4)15$ 3+%4)2&2602(, 70'5$ !(,(82602(, !0/59 :$#1)9

;'0%&2#21949 )')+$&12(: !5 <6#2%. =260$ >2""152( ?)&.

© 2013 @20%)%4)%"- A&+(µ$ <+$#/B9. >6#+2(

ISSN 1986-230XISBN 978-9963-42-945-5

C%*+"'%$ /",'49.: 12 D2(512( 2013 - 30 D2(512( 2014

E+'. 0'%)2(+F1$.: >$,9µ'+%5* 10:00 - 19:00

Page 3: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

1

! " # ! $ % ! ! " & ' $ %

"()*'$ "+, -!./'-,+!"#$%&'& - "!(#)*++,- - ",+#%#$',$

!" #"$%&%'&%() *+,-µ. !,./0123 45/,"-, '6 '-76,8.'9. µ6 &"-3 86:$)8"-3 ;6<,8%" 4:7'&.7&97"- (.%

=:>772 #.7.89+2, /.,"-'%>16% &27 0(?6'2 (.% &27 0(+"'2 µ6 &9&$" «45/,"3 (.% ;6:$"89.. @/%'&Aµ2-

#6,%B>$$"7-#"$%&%'µ)3».

C 0(?6'2 /6,%8,>D6% µ6 '57&"µ., ./$> (.% (.&.7"2&> (69µ67., /.7",.µ%(03 D:&"8,.D963, (.&.&"/%'&%(>

+%.8,>µµ.&. (.% E>,&63, &2 8076'2 (.% .7>+-'2 &23 45/,"-. @/9'23, +976% /$2,"D",963 8%. &%3 86:$"8%(03

+%6,8.'963, "% "/"963 +2µ%"5,82'.7 07. 72'9 µ6 %+%.9&6,. &"/"8,.D%(> E.,.(&2,%'&%(>, %+%>1"-'63

µ%(,"($%µ.&"$"8%(03 '-7?A(63, 8)7%µ. 6+>D2, µ68>$2 /"%(%$9. E$:,9+.3 (.% /.79+.3, '2µ.7&%("53 ",-(&"53

/),"-3 (.% -+,"8"7>7?,.(63 (.?<3 (.% 07. 6F.%,6&%() D-'%() /6,%B>$$"7 8%. .7?,</%72 +%.B9:'2,

/"$%&%'&%(A +2µ%"-,89. (.% ("%7:7%(""%("7"µ%(A .7>/&-F2.

! " ) + , & ! ( 0 , " ' ) * ' - * + 1 1 +

"()*'$ "+, -!./'-,+ !2+ 0+3,&, $0'2 4*'2'

G&" /$.9'%" &23 0(?6'23 «45/,"3 (.% ;6:$"89.», 'E6+%>'&2(6 &" 6(/.%+6-&%() /,)8,.µµ. «45/,"3 (.%

;6:$"89.. H7. !.F9+% '&"7 I,)7"» 8%. /.%+%> J2µ"&%(A3 @(/.9+6-'23, µ6 '&)E" 7. +<'6% ./.7&A'6%3 '6

B.'%(> 6,:&Aµ.&. /"- .D","57 '&"7 ()'µ" /"- µ.3 /6,%B>$$6%. K3 «µ%(,"9 6F6,6-72&03», "% µ.?2&03

(.$"57&.% 7. (>7"-7 07. &.F9+% '&"7 E,)7" 8%. 7. .7.(.$5L"-7 /:3 +2µ%"-,8A?2(6 2 45/,"3 (.% &2

86:$"8%(A &23 6F0$%F2. !. /.%+%> 0E"-7 &27 6-(.%,9. 7. /.,.&2,A'"-7 07&-/" "/&%() -$%(), .$2?%7>

/6&,<µ.&., ./"$%?<µ.&. (.?<3 (.% 6,8.$69. /"- 'E6&91"7&.% µ6 &. µ6&.$$69. &23 45/,"-.

G("/)3 &"- /,"8,>µµ.&"3 697.% 2 (.&.7)2'2 &23 '2µ.'9.3 &23 6/%'&Aµ23 &23 86:$"89.3 (.% /.,>$$2$.

2 .7>/&-F2 &23 /.,.&2,2&%()&2&.3, .D"5 "% µ.?2&03 ?. +"-7 &2 +%(A &"-3 E<,. µ0'. ./) µ%. 70. "/&%(A

8:79.. M0'. ./) 6(/.%+6-&%(03 +,.'&2,%)&2&63, &. /.%+%> 87:,91"-7, '-12&"57 (.% /.,.&2,"57 +%>D",.

D.%7)µ67. (.% 6,:&Aµ.&. /"- /,"(5/&"-7 '&27 (.?2µ6,%7)&2&> µ.3, )/:3 697.% &" ($9µ., "% -+.&%("9 /),"%,

"% /,<&63 5$63, "% D-'%("9, "% ",-(&"9 /),"% (.% &. ./"$%?<µ.&..

C 87<'2 (.% 2 .8>/2 8%. &" D-'%() /6,%B>$$"7 697.% ./.,.9&2&. 6,8.$69. 8%. &2 +%.D5$.F2 &"- /$"5&"-

&23 45/,"-, &27 "/"9. 2 D5'2 &)'" ./$)E6,. µ.3 E>,%'6.

Page 4: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

2

Page 5: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

3

% &%1,'(*-,+ 0%$ "()*'(

C ;6:$"89. (8.9. A 80. (.% $)8"3) 697.% 2 6/%'&Aµ2 /"- µ6$6&> &2 ;2 (.% .'E"$69&.% µ6 &27 /.,.&A,2'2 (.%&27 6,µ2769. )$:7 &:7 D.%7"µ07:7 /"- '-µB.97"-7 '&27 6/%D>76%. A '&" 6':&6,%() &23. C 80772'2 &2345/,"- A&.7 ./"&0$6'µ. µ%.3 '6%,>3 86:$"8%(<7 +%6,8.'%<7 "% "/"963 +%>,(6'.7 µ6,%(03 +6(>+636(.&"µµ5,%. E,)7%..

C ","'6%,> &"- !,")+"-3 'E2µ.&9'&2(6 µ6 µ%.2D.%'&6%.(A +,>'2 '&"7 B-?) 67)3 µ68>$"-, .,E.9"-:(6.7"5, 87:'&"5 :3 «!2?53 N>$.''.», /,%7 ./)90 6(.&"µµ5,%. E,)7%.. G&2 '-70E6%. .7.+5?2(62.000 µ0&,. />7: ./) &27 6/%D>76%. &23 ?>$.''.3.

GAµ6,., )&.7 (.7693 .76B.976% '&" !,")+"3 '-7.7&>)$. &. /6&,<µ.&. /"- ?. '-7.7&"5'6 (.7693(.&6B.97"7&.3 ./) &"7 /-?µ07. &:7 :(6.7<7 µ0'.'&. 08(.&. &23 823, '6 B>?"3 6 E%$%"µ0&,:7.

C ","'6%,> &"- !,")+"-3 ./"&6$69 07. .7"%(&) 86:$"8%() B%B$9" 8%. &"-3 6/%'&Aµ"763 (.% &"-3 6,6-72&03)$"- &"- ()'µ"-, 8%.&9 B"A?2'6 '&27 (.&.7)2'2 &A3 6F0$%F23 &:7 :(6.7<7 (.% &"- /$.7A&2 ;2 867%()&6,..

!"#$"$%&µ'(& )*+#$)%,- .$µ- .&/01"2$3. 4 5&, µ'6+ .$3 72$89$3/ :($%;*8#< .< µ36.%,: .&/ 6.$3/ )*+*"%6.-µ$(*/

C 67&-/:'%.(A &"/"8,.D9. &23 ",6%7A3 µ>1.3 &"- !,")+"-3 6/2,6>16% >µ6'. A 0µµ6'. &" /6,%B>$$"7(.% (>?6 >/"L2 &23 1:A3 '&27 45/,". #,:&.,E%(>, 6/2,6>16% &" ($9µ. &"- 72'%"5, %+%.9&6,. &2 B,"E)/&:'2,2 "/"9. 6/2,6>16% µ6 &2 '6%,> &23 &27 .7>/&-F2 &:7 +.'<7, &2 86:,8%(A /.,.8:8A (.% &" D-'%() /6,%B>$$"7.C45/,"3 6F6$9E?2(6 '’ 07. 6F.%,6&%() &)/" +%.B9:'23 8%. &"7 >7?,:/", (.?<3 (.% '6 B%)&"/" µ6 /$"5'%.E$:,9+. (.% /.79+..

Page 6: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

4

0' 5($,"' )!*,6+//'2 – 0+ )*.0+ 7.+ "+, 5(0+

C %'&",9. &23 D5'23, &"- /6,%B>$$"7&"3 (.% &236F0$%F23 &23 1:A3 697.% 8,.µµ072 '&. 86:$"8%(>'&,<µ.&. µ6 &. ./"$%?<µ.&.. !" ./"$9?:µ. 697.%&" $69L.7" 67)3 1<"- A D-&"5 (A &" 9E7"3 &"-), /"-B,9'("-µ6 68($:B%'µ07" '6 07. /0&,:µ.. O/" -$%?<µ.&. 0E"-7 B,6?69 '6 /"$$> '2µ69. &"- /$.7A&2(.% µ.3 +97"-7 /"$5&%µ63 /$2,"D",963 8%. µ",D031:A3, "% "/"963 +67 -/>,E"-7 /%.. C 6/%'&Aµ2 /"-.'E"$69&.% µ6 &27 µ6$0&2 &:7 ./"$%?:µ>&:7 697.%2 /.$.%"7&"$"89..

G&27 45/," B,0?2(.7 ./"$%?<µ.&. 1<:7 (-,9:3 7>7:7 %//"/)&.µ:7, 7>7:7 6$6D>7&:7, ",%'µ07. 69+2.,"-,.9:7 (.% 7-(&6,9+:7 (.% 07. 69+"3 µ"'E"8.$A3 (µ%(,) .%$"-,"6%+03 1<"). G&27 /6,%"EA O6&)(,6µµ"3'&" O(,:&A,% B,0?2(.7 "'&> µ68>$"- .,%?µ"5 7>7:7 %//"/)&.µ:7 (.% $%8)&6,. 7>7:7 6$6D>7&:7 µ6E.,.(%03, /"- /%'&656&.% )&% 697.% '2µ>+%. /"- 08%7.7 ./) .%Eµ2,> $9?%7. 6,8.$69.. @(&)3 ./) $9?%7. 6,8.$69.B,0?2(.7 6'&963 D:&%>3, (.&>$"%/. /&27<7, µ%(,<7 1<:7 (.% "'&,>(:7.

P% 6,6-72&03 ?6:,"57 )&% &. 1<. E,2'%µ"/"%A?2(.7 8%. &,"DA (.% )&% 26F.D>7%'2 &:7 7>7:7 %//"/)&.µ:7 (.% 6$6D>7&:7 &23 45/,"- "D69$6&.%'6 .7?,</%72 +,.'&2,%)&2&. (.% )E% '6 ($%µ.&"$"8%(03 .$$.803. J2$.+A, 26µD>7%'2 &"- .7?,</"- '&" 72'9 '-7"+65&2(6 µ6 "%("$"8%(A (.&.'&,"DA!

!"$#=>+µ< ?<2%$1 &#%,=</ 10-16 *,<.$µµ32=+( @28(+(

A1),2%6& (:($3 %""$"8.<µ$3 ,<% *#'B<(.<.&/ 01"2$3 µ* .< 6&µ*2%(: <B2%,<(%,: CD<

389:;< =>;…&" &6$6-&.9" µ%') 6(.&"µµ5,%" E,)7%.

69E.µ6 67.$$.8A /.86&:+<7 (.% ?6,µ<7 µ0'"/.86&:+<7 6/"E<7 (.% )&%

(.&> &%3 /.86&<+6%3 6/"E03 2 '&>?µ2 &23 M6'"869"- (.&0B.%76

/6,%'')&6," ./) 100 µ0&,. (>&: ./) &" '2µ6,%7) &23 6/9/6+";

H&'%, /"$$> µ%(,> 72'%> /,)B.$$.7 ("7&> '&27 45/,".

O-&> E,2'%µ"/"%A?2(.7 ./) +%>D",. ?2$.'&%(> /"- 0D&.'.7

'&" 72'9 69&6 ("$-µ/<7&.3, 69&6 6/%/$0"7&.3 '6 (",µ"53 +07&,:7.

Page 7: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

5

" '?=µ@A: 2 @B= @C>D: ………………………….…..….…, …………………....……………….…..

0; µ8E:FG< :HI@?; …………………………………………………………..…………………..……....

!. /,<&. 1<. J98FKL@? LC9HM< A: ABNO@;@, '6 /6,%'')&6,63 ./) 40 >GBGF:AH:< '&27 45/,", "% "/"963

B,9'("7&.% (-,9:3 ("7&> '&. /.,>$%..

"$:BG;@ :B@9IH@ >K<"PB9GC J98FKL@? BGOOD @B=@C>D >@ FKO@A>;LD; 6DO: A: LPLOG >K? :B@9IH@

L@; E9DQ: >G =?GµD >K<. ……………………………………………………………………………….

R?@ F@CµDA;G B:9;JDOOG?…

C 6µD>7%'2 &:7 /,<&:7 1<:7 '&27 45/,", &. "/"9. 1"5'.7 '&2 '&6,%>, '-µ/9/&6% µ6 &27 6/"EA /"- 69E6'E6+)7 'E2µ.&%'&69 "$)($2," &" 72'9. !. B9S>@ TS@ A&.7 (-,9:3 FKO@A>;LD.

@(&)3 ./) &. 9E72 (.% &. ./"&-/<µ.&. .-&<7 &:7 1<:7, B,0?2(.7 (.% >$$. @BGO;FSµ@>@.

" 69:< L@; E9DQ: 3 @B= @C>D >@ @BGO;FSµ@>@ BGC J9HALG?>@; A>K? B9GFNLK (.% ./"+6%(75"-7 )&%

/,<&. &" 09=GUG< (.% '&2 '-70E6%. )$2 2 "PB9G<, @?@UPFKL@? @B= >K FDO@AA@:

1. …………..….…..….……… 2. …………………..…………… 3. ………..……………..………...

" )G;G @BGOHFMµ@ A>K? B9GFNLK '-7+06&.% µ6 &. LM?GV=9@ +07&,. /"- (>$-/&.7 &27 45/,";

………….……………….….….….….….

Page 8: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

6

', (&+0,"', )'*',

C 45/,"3 0E6% /6,%",%'µ07"-3 -+>&%7"-3 /),"-3, "% "/"9"% 6F.,&<7&.% ./) &2 B,"E)/&:'2. !" !,")+"3697.% " &,"D"+)&23 )$:7 &:7 µ68>$:7 -+,"D",0:7 &23 45/,"-. P% /"$%&%'µ"9 /"- .7./&5E?2(.7 '&2745/,", B.'9'&2(.7 '&" 76,) /"- µ6&0D6,.7 /"&.µ"9 ./) µ.(,%703 ./"'&>'6%3. ;%. /.,>+6%8µ., " "%(%'µ)3&23 I"%,"("%&9.3 68(.&.$69D?2(6, (.&> />'. /%?.7)&2&., $)8: &23 '&0,6L23 &"- /"&.µ"5 M.,<7%, ""/"9"3 B,%'()&.7 ("7&> '&"7 "%(%'µ).

P% (>&"%("% &"- 72'%"5 +%./9'&:'.7 )&% µ6 &27 >,+6-'2 (+2$.+A &" /)&%'µ. µ6 76,) µ0': (>/"%"- +%(&5"-).-F.7)&.7 (.&.(),-D. 2 86:,8%(A /.,.8:8A. H&'%, µ6 0,8. 6(&,"/A3 (.% E:µ>&%7"-3 .8:8"53 '&%3 ("9&63&:7 /"&.µ<7, µ6&0D6,.7 76,) '6 E.µ2$)&6,63 /6,%"E03, 8%. 7. /"&91"-7 )&.7 +67 0B,6E6.

!. &6$6-&.9. E,)7%. (.$5/&"-µ6 &2 µ68>$2 .7>8(2 76,"5 8%. 5+,6-'2(+2$.+A &"7 6D"+%.'µ) µ6 76,) 67)3 E:,%"5 A µ%.3 /)$23) µ6 &27.D.$>&:'2 ?.$.''%7"5 76,"5. @7< :3 µ0?"+"3 697.% ./"&6$6'µ.&%(A,0E6% µ68>$" ()'&"3 (.% (>/"%63 /6,%B.$$"7&"$"8%(03 6/%/&<'6%3 '&2?.$>''%. 1:A '&27 /6,%"EA ./),,%L23 &"- -/6,>$µ-,"- 76,"5, &""/"9" /.,>86&.% (.&> &2 $6%&"-,89. &:7 µ"7>+:7.

!" 76,) 697.% &" .9µ. &23 ;23, 2 &,"DA &:7 +.'<7 (.% &:7 (.$$%6,86%<7µ.3. ;%’ .-&) 2 /"%)&2&. 1:A3 '&27 45/," ?. 6F.,&2?69 >µ6'. ./)&2 +2µ%"-,89. 'E6+9"- 8%. &2 D5$.F2, &27 /.,"EA (.% %+%.9&6,. &276F"%("7)µ2'2 &"- 76,"5 8%. µ.3 (.% &%3 6/)µ6763 867%03.

389:;< =>;…

2 45/,"3

0E6%&.

.,E.%)&6,.

/28>+%.

76,"5

'&"7

()'µ";

4.&> &27 /6,9"+" &23 !"-,("(,.&9.3 (1571-1878) '-76E9'&2(6 2 6(µ6&>$$6-'2 &"- 76,"5 µ0': &23 (.&.'(6-A3-+,.8:869:7, µ%. µ0?"+"3 /"- E,2'%µ"/"%A?2(6 ./) &. .,E.9. E,)7%.. !. -+,.8:869. µ6&0D6,.7 ./) 07.'2µ69" '6 >$$", &" 76,) /"- .7&$"5'.7 ./) µ%. '6%,> /28.+%<7. O/) &. /%" 87:'&> -+,.8:869. A&.7 .-&)&"- G%$%(&>, '&2 Q6-(:'9. (("7&> '&27 #5$2 Oµµ"E<'&"-) (.% &"- #6(9, #.'> (4.µ>,63) '&2 Q>,7.(..

Page 9: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

7

2:9=: >G @Hµ@ >K< -K<

!" 76,) 697.% 1:A. @µ693, .$$> (.% &. />7&. 85,: µ.3 )/:3 2 E$:,9+. (.% 2 /.79+. 6F.,&<7&.% ./)&" 76,).

" !" ($9µ. &23 45/,"- (.% 2 B,"E)/&:'A &23 6/2,6>'&2(6 ./) &27 (.&>D-&2 µ6 +>'2

","'6%,> &"- ……….…….….………..

P% B9S>G; G;L;AµGH +2µ%"-,8A?2(.7 LG?>D A: BG>Dµ;@, 8%. 7. 6F-/2,6&"57&.% "% .7>8(63 &:7 (.&"9(:7.

" #.,)$. .-&> µ%. µ68>$2 /6,9"+"3 .7"µB,9.3 &"-3 .7>8(.'6 7. '(>L"-7 B.?%> (.% 7. +2µ%"-,8A'"-7

&. /,<&. ……….…….….… 8%. 7. B,"-7 76,).

""GH>@W: >G? ID9>K A>K? B;?@LHU@ L@; J9:< >@ 2 AKµ:H@ =BGC J98FKL@? >@ @9I@;=>:9@ BKEDU;@A>K? "PB9G.

……….…….….………

……….…….….………

M%. '2µ.7&%(A 6F0$%F2 A&.7 2 (.&.'(6-A CU9@EME:HM? 8%. 7. µ6&.D0,"-7 &" 76,) ./) /2803 /"- B,9'("7&.7'6 µ68>$63 ./"'&>'6%3. J5" ./) &. '2µ.7&%()&6,. -+,.8:869., &. "/"9. +2µ%"-,8A?2(.7 &27 /6,9"+"&23 !"-,("(,.&9.3, µ/",693 7. &. 6/%'(6D&693 (.% 'Aµ6,..

" "GH>@W: >;< VM>GE9@VH:< A>K? B;?@LHU@ L@; E9DQ: 2 B=O:;< )/"- B,9'("7&.% &0&"%. -+,.8:869.:

1. ………………….…….….………. 2. ………..……………..………….

M0E,% 'Aµ6,. 2 @?GµJ9H@ ./"&6$69 B9=JOKµ@ 8%. &27 45/," 8%’ .-&) (.% "% >7?,:/"% '-76E91"-7 7.B,9'("-7 &,)/"-3 7. 6(µ6&.$$65"7&.% (.% 7. +%.E6%,91"7&.% (.$5&6,. &" 76,).

"1:O8>KA: >K? B;?@LHU@ L@; E9DQ: 5 >9=BGC< «:Lµ:>DOO:CAK< L@; U;@I:H9;AK< >GC ?:9GP A>GC<

?:S>:9GC< I9=?GC<»:

1. ………………….…….….………. 4. ………..……………..………….

2. ……………………………..……. 5. ………..……………..………….

3. ………………………………..….

+*4+,', ',",$1', "'20+ $! )%-!$ 2!*'(

Page 10: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

8

' '*("0'$ )/'(0'$

M6 &27 .75L:'2 &"- !,")+"-3, )$. &. /6&,<µ.&. (.% &. µ6&.$$65µ.&> &"- 6(&0?2(.7 '&27 6/%D>76%. &23823. H&'%, /,"'0$(-'.7 &27 /,"'"EA &:7 .,E.9:7 /,"8)7:7 µ.3 (.% B"A?2'.7 '&2 8,A8",2 .7.(>$-L2(.% 6(µ6&>$$6-'A &"-3.

4.&> &2 R6"$%?%(A /6,9"+", >,E%'6 2 /.,.8:8A (6,.µ%(<7 .8869:7,+%.("'µ2&%(<7, .$$> (.% "%(%.(<7 '(6-<7 ./) /2$). O/) &)&6 µ0E,%'Aµ6,., &. .886%"/$.'&69. B,9'("7&.% ("7&> '6 /6,%"E03 µ6 .,8%$%(>E<µ.&. /"- 697.% (.&>$$2$. 8%. &27 (.&.'(6-A .8869:7. G&. 76<&6,.E,)7%., 87:'&> .886%"/$.'&69. B,9'("7&.7 '&"7 4),7", &" S"%79, &2Q>/2?" (.% &27 Oµµ)E:'&".

C 45/,"3 +%0?6&6 (.% +%.?0&6% +%>D",. ",-(&> -$%(>, )/:3/0&,., µ>,µ.,", E.$9(%., 85L", E,:µ9&2, .µ9.7&", µ/67&"79&2,$98" .'Aµ%, $98" E,-') (.% /"$5 E.$(), (>/"%. ./) &. "/"9.E,2'%µ"/"%A?2(.7 '&" /.,6$?)7 (.% (>/"%. E,2'%µ"/"%"57&.%.()µ. :3 /,<&63 5$63.

C ","'6%,> &"- #67&.+.(&5$"- /,"'D0,6% µ>,µ.,. (.%/6&,<µ.&. '6 +%>D",. E,<µ.&., &. "/"9. E,2'%µ"/"%"57&.%'&27 "%("+"µ%(A B%"µ2E.79.. ;7:'&> 697.% &. µ:'.T(> /.&<µ.&./"- '-7.7&>µ6 '6 /"$$> (-/,%.(> '/9&%..

389:;< =>;… '&27 .,E.%)&2&. 2 45/,"3 A&.7 ./) &%3 /,<&63 E<,63)/"- " >7?,:/"3 +%./9'&:'6 &%3 ?6,./6-&%(03 %+%)&2&63 +%>D",:7 ",-(&<7,

&. "/"9. '-70B.$.7 '&27 6F0$%F2 &23 %.&,%(A3 6/%'&Aµ23;;%. /"$$"53 .%<763 &" 72'9 -/A,F6 &" µ68.$5&6," (07&," /.,.8:8A3

(.% 6F.8:8A3 ",-(&<7 D.,µ>(:7.

U+2, ./) &2R6"$%?%(A /6,9"+" (8000-3900 /.I.), " >7?,:/"3'&27 /,"'/>?6%> &"- 7. B6$&%<'6% &2 1:A &"-, E,2'%µ"/"92'66,8.$69. &. "/"9. (.&.'(65.16 ./) /6&,<µ.&. /"- 69E.7&27 (.&>$$2$2 '($2,)&2&. (.% .7&"EA '&27 &,%BA (.% &27(,"5'2. @/0$6F6, 6/9'23, /6&,<µ.&. /"- %(.7"/"%"5'.7&%3 .%'?2&%(03 &"- .7.12&A'6%3. M6 &. /6&,<µ.&. .-&>(.&.'(65.16 6%+<$%. (.% >$$. ("µL"&6E7Aµ.&..

Page 11: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

9

)OGP>G<… F@µµ8?G< A>K EK!

C B8>9@, 697.% &" /%" /"$-E,2'%µ"/"%2µ07" +"µ%() -$%() '&27 45/," ./) &27 .,E.%)&2&. µ0E,% 'Aµ6,..

" "GH>@W: >;< VM>GE9@VH:< A>K? B;?@LHU@ (.% B,63 3 87:'&> (.% '2µ.7&%(> (&9'µ.&. ./) /0&,.:

1. …………………………………………………….................................…………............................

2. …………………………………………………….................................……...................................

3. …………………………………………………….................................……...................................

GAµ6,., "% '58E,"7"% 86:,8"9 E,2'%µ"/"%"57

+%>D",. µ2E.7Aµ.&. 8%. &%3 86:,8%(03 &"-3

6,8.'963. P% /,)8"7"9 µ.3, µ0E,% &. µ0'. &"-

20"5 .%<7. E,2'%µ"/"%"5'.7 E6%,"/"92&.

6,8.$69., )/:3 2 ............................., 2 "/"9.

A&.7 D&%.8µ072 ./) F5$" (.% .%Eµ2,03 /0&,63.

G&" 0+.D"3 &23 45/,"- -/>,E6% µ68>$2 /"%(%$9. G9CL>S? I9MµD>M? )/:3:

"H>9;?K SI9@

"=LL;?K SI9@

"O/) &"-3 /,"T'&",%("53 E,)7"-3 " >7?,:/"3 >,E%'6 7. E,2'%µ"/"%69 &. E,<µ.&.

8%. &2 U;@L=AµKAK &:7@EE:HM?, &:7 CV@AµD>M? ($/.O/) &. B-1.7&%7> E,)7%. µ0E,%

'Aµ6,. E,2'%µ"/"%"57&.% %+%.9&6,. '&27 &0E72 &23 ……………….……….…….….

)9@A;?=I9Mµ@

'PµJ9@

" P,-(&> E,<µ.&., B,9'("-µ6 (-,9:3 '&27

","'6%,> &"- ………………….……..

5*+2)8/ <#+(=C*% ,<>%6µ'($/ 6* 9$3,:(&.&( $"$=< 6'2($3( E89%<, .$ 1950

Page 12: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

10

' 4+/"'$

O/) &27 42 E%$%6&9. /.I. "% 45/,%"% >,E%'.7 7. E,2'%µ"/"%"57 &"7 E.$(). C µ68>$2 >7?2'2 '&27 /.,.8:8A(.% 6F.8:8A &"- E.$("5 /.,.&2,69&.% '&27 V'&6,2 @/"EA &"- I.$("5 (1600-1050 /.I.). !27 /6,9"+" .-&A,.7./&5''"7&.% &. µ68.$5&6,. /.,.$%.(> (07&,. )/:3 2 H8(:µ2, &" 49&%o (.% 2 Oµ.?"57&., ./) )/"-8976&.% &" 6µ/),%" &"- E.$("5.

G&.+%.(> 2 45/,"3 08%76 (07&," ?.$>''%"- 6µ/",9"- (.% .70/&-F6 6µ/",%(03 (.% /"$%&%'&%(03 'E0'6%3 µ686%&"7%("53 $."53. !27 /6,9"+" .-&A, 6F6$9E?2(.7 "% &0E763, " /"$%&%'µ)3 (.% 2 "%("7"µ9.. C '2µ.'9. &"-E.$("5 '&27 .,E.%)&2&. A&.7 &)'2, )'2 697.% 'Aµ6,. &"- /6&,6$.9"- (.% &"- D-'%("5 .6,9"-.

389:;< =>;… K "PB9G< µ: BGOOD L@; BOGPA;@LG;>DAµ@>@ I@OLGP, :H?@; µ;@ @B= >;< B8?>:

BOGCA;=>:9:< B:9;GI8< >GC L=AµGC A: I@OL= @?DµG?DU@ :B;VD?:;@<; '; µ:EDO:< :W@EME8< I@OLGP 8UMA@? >G O@>;?;L= =?Gµ@ A>G? I@OL= µ8A@ @B=>K V9DAK «aes Cyprium» (µ8>@OOG >K< "PB9GC),

BGC @9E=>:9@ AC?>Gµ:P>KL: A>G Cuprum.

F#:,*/ ,<><2$1 @<#,$1 6* *2)$6.:6%$ 6.& A,$32%D.%66<

7$ µ*.<##*=$ 6.& G$3,:6< (A,$32%D.%66<),

.$ $"$=$ *=(<% .$ µ<,2$E%8.*2$ µ*.<##*=$

@<#,$1 6.$( ,86µ$

HE6% -/"$"8%'&69 )&% 8%. &27 /.,.8:8A 200 E%$%>+:7 &)7:7µ6&.$$%("5 E.$("5 '&27 .,E.%)&2&., '6 µ%. E,"7%(A /6,9"+"3.000 &"-$>E%'&"7 E,)7:7, E,6%>'&2(.7 60 6(.&"µµ5,%.&)7"% (>,B"-7". J2$.+A, µ)7" 8%. &27 /.,.8:8A E.$("5(.&.'&,>D2(6 +.'%(A 82 16 D",03 &" µ086?"3 &23 45/,"-!

Page 13: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

11

0G µ8>@OOG >K< "PB9GC!

I%$%>+63 E,)7%. /,%7, " >7?,:/"3 +%./9'&:'6 )&% µ6 &2 E,A'2 &23 VM>;D< µ/","5'6 7. 6/6F6,8.'&69 &"7I@OL= 8%. &2 +2µ%"-,89. ?8M? :9E@O:HM?, @E@OµD>M?, LGAµKµD>M? (.% >$$:7 .7&%(6%µ07:7.

" 69:< >G? ID9>K A>K? B;?@LHU@ L@; ACµBON9MA: @L=µ@ 3 B:9;GI8< >K< "PB9GC =BGC J98FKL@?

@9I@H@ µ:>@OO:H@ I@OLGP.

"P% 45/,%"% 6/%7)2'.7 07.B9=>CBG AINµ@>@OD?>GC,

/"- 0µ"%.16 µ6 &67&:µ07" +0,µ. 1<"- (.% &" "/"9"

+%6-()$-76 &2 µ6&.D",> (.% &27 ./"?A(6-'A &"-

'&. .µ/>,%. &:7 /$"9:7 (.% '&%3 ./"?A(63.

$I:UH@A8 >G.

C +%.+%(.'9. /"- .("$"-?"5'.7 "% >7?,:/"% 8%. &"7 U;@IM9;Aµ=

>GC I@OLGP ./) >$$. -$%(> /"- B,9'("7&.% '&2 82, "7"µ>16&.%

L@µH?:CAK.4.&> &27 (.µ976-'2 .7.(>&6-.7 &" µ6&>$$6-µ. µ6 (>,B"-7..

O-&) 0$%:76 (.% E:,%1)&.7 '6 E.$() (.% '("-,%>. C '("-,%> +67

E,2'%µ"/"%A?2(6 /"&0, 0&'% '&27 45/," -/>,E"-7 /"$$"9 ':,"9 ./)

.-&) &" ./)B$2&".

" &;DJ@A: >G L:Hµ:?G A>K? B;?@LHU@ L@; J9:< >G? @9;Fµ= >M?

AM9S? @B= @9I@H@ ALGC9;D BGC 8IGC? J9:F:H A>K? "PB9G.

W,0?2(.7 …………………….…. ':,"9 '6 +%>D",. '2µ69.

&"- 72'%"5.

" P E.$()3 +67 ./"&6$"5'6 µ)7" µ%. /28A /$"5&"-, .$$> A&.7 07. /6,%1A&2&" /,"T)7 /"- 676?>,,-76

&%3 :µBG9;L8< (.% B………………….…. +%.'-7+0'6%3 µ6&.F5 &:7 E:,<7.

)………………….….

$"'(*,.0,$$+

/,12%

0………………….….

"………………….….

Page 14: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

12

% 2!'0!*% 1!0+//!(0,"% 6,'1%4+2,+

C 76)&6,2 µ6&.$$6-&%(A +,.'&2,%)&2&. '&27 45/," >,E%'6 '&%3 .,E03 &"- 20"5 .%<7., .µ0':3 µ6&> &27>D%F2 &:7 W,6&.7<7.

!" 1904 F6(972'6 2 6(µ6&>$$6-'2 &"- .µ9.7&"- (.% &" 1921 &"- E,:µ9&2. P .µ9.7&"3 /"- 0E6% &2 B.'%(A%+%)&2&. 7. µ27 (.986&.%, A&.7 &)&6 /6,%1A&2&"3. G&%3 .,E03 &"- 20"5 .%<7., '&" µ6&.$$69" &23 G("-,%<&%''.36,8"+"&"57&.7 6.000 µ6&.$$:,5E"%, 67< '&"7 Oµ9.7&" 10.000 6,8>&63. G&. /,<&. E,)7%. &23 $6%&"-,89.3&"- µ6&.$$69"-, 2 6('(.DA 8%7)&.7 E6%,:7.(&%(> ./) &"-3 6,8>&63, "% "/"9"% /:$"5'.7 &27 /.,.8:8A &"-3'&27 6&.%,69..

M6 .D",µA &27 6(µ6&>$$6-'2 &:7 ",-(&<7, A,?.7./) &" 6F:&6,%() 6F.%,6&%("9 µ2E.7%("9 µ6&.$$69:7,2$6(&,"$)8"%, 86:$)8"% (.% &6E7%("9 /"- 6(/.9+6-'.7&"-3 7&)/%"-3. G2µ6%<?2(6 /,)"+"3 (.% '&%3 &6E7%(03-/"+"µ03 .D"5 "% 45/,%"% >,E%'.7 7. +2µ%"-,8"57&. +%(> &"-3 &6E7%(> 6,8.'&A,%..

G&27 .,EA &23 $6%&"-,89.3 &"- µ6&.$$69"- Oµ%>7&"-,2 /.,.8:8A (.&0$286 '&2 Q6µ6') 8%. 7. 6F.E?69 ./)&" $%µ>7% &23 /)$23. C µ6&.D",> '&2 Q6µ6') 8%7)&.7µ6 67.0,%" '%+2,)+,"µ" µA("-3 30 E%$%"µ0&,:7, /"-F6(%7"5'6 ./) &" µ6&.$$69" (.% (.&0$286 '&27 .(&A&23 /)$23, '&27 /6,%"EA 2 "/"9. 'Aµ6,. 697.% 87:'&A:3 «@7.0,%"3».

C /.8()'µ%. 1A&2'2 .µ%>7&"-, '&.+%.(>, µ6%<?2(6'6 +%>D",63 E<,63 &23 @-,</23 (.% &23 Oµ6,%(A3.GAµ6,., ?6:,69&.% 6/%(97+-7" -$%() 8%. &27 -869.(.% 2 E,A'2 &"- ./.8",65&2(6. M6 &" /0,.'µ.&"- E,)7"-, .7.(.$5D?2(.7 70. -$%(>, &. "/"9..7&%(.&0'&2'.7 &"7 .µ9.7&".

7$ .2'($ µ* µ*.<##+21@$3/ ,<% µ*.:##*3µ< .$ 1936 6.$µ*.<##*=$ H<32$E$3(=$3

I2):.2%*/ 6.$ µ*.<##*=$ !µ%:(.$3 .$ 1905

389:;< =>;… 2 45/,"3+%0?6&6 &" µ68.$5&6,"("9&.'µ. .µ%>7&"-'&27 @-,</2;

Page 15: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

13

49KA;µGBG;S… "@>@AL:CDTM… +?@B>PAAGµ@;…

C 6(µ6&>$$6-'2 &"- µ6&.$$6-&%("5 /$"5&"- &23 45/,"- '&"-3 76)&6,"-3 E,)7"-3 '2µ>+6L6 &27 G;LG?Gµ;LN(.% >:I?GOGE;LN @?DB>CWK &"- 72'%"5.

" #.,.&A,2'6 &"7 E>,&2 '&27 /%7.(9+. µ6 +%>D",. '2µ69. '&27 45/," )/"- B,0?2(.7 &. 3 B.'%(>

µ6&.$$65µ.&. &"- 72'%"5. )G;@ :H?@; @C>D;

!" µ6&.$$69" &"- Oµ%>7&"- F6(972'6 &2 $6%&"-,89. &"- &" 1904. H+:'6 +"-$6%> '6 E%$%>+63 >7+,63, 8-7.9(63(.% /.%+%>. H&'%, .7./&5E?2(6 2 ("%7)&2&. &"- #>7: Oµ9.7&"-.

" "GH>@W: >;< VM>GE9@VH:< A>K? B;?@LHU@ L@; @?@LDOCQ: /"%" µ6&.D",%() µ0'" E,2'%µ"/"%"5'.7

8%. 7. µ6&.D0,"-7 &" µ6&>$$6-µ. ./) &. B"-7> &"- !,")+"-3 '&" $%µ>7%. ……………………………

" C $……………………… 697.% &" µ"7.+%() µ6&.$$69" E.$("5 '&27 45/,", &" "/"9" 6F.("$"-?69

7. $6%&"-,869, 868"7)3 /"- &" (.?%'&> &" µ@L9GJ;=>:9G µ:>@OO:HG I@OLGP '&"7 L=AµG.

" )@9@>N9KA: >;< B9GFNL:< (.% 8,>L6 3 .7&%(69µ67.

/"- E,2'%µ"/"%"5'.7 "% 6,8>&63 '&. /.$%> µ6&.$$69.:

1. ……………………………………….............

2. …………………………………………………

3. …………………………………………………

..................

..................

..................

4@XYR@=O

Q@Y4KG=OMPXSPYOMMPIKG!PG

QOXRO4O

Q@M@GPG

#OSPG

4%7"5'.Q9µ72

@-$"2µ072

O/$9(%M.-,"B"57%

G("-,%<&%''.

O8,"(2/%>4"((%7"/61"5$.

4"((%7)8%.M6µ9

4.µ/%>4./0+63#6,%'&6,(>

4.$.B.')3

Oµ9.7&"3

4"((%7),"&'"34.77"5,63

Page 16: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

14

', (&*'-'2+2#*+"!$

!. &6$6-&.9. E,)7%. 0E"-7 67&"/%'&69 /"$5&%µ. .8.?> (.% '&"7 -/)-?.$>''%" E<," &23 45/,"-. !"7 G6/&0µB,%"&"- 2011 >,E%'6 2 .7),-F2 &23 86<&,2'23, 8%. &"7 67&"/%'µ) -+,"8"7.7?,>(:7 '&" "%()/6+" µ6 &"7 .,%?µ)12. G&" "%()/6+" .-&) +)?2(6 &" )7"µ. «OD,"+9&2».

P% Y+,"8"7>7?,.(63 B,9'("7&.% '&. D-'%(> ./"?0µ.&..,8"5 /6&,6$.9"- (.% D-'%("5 .6,9"-, (>&: ./) &"7 B-?)&23 ?>$.''.3. G&27 6/"EA µ.3 0E"-7 &6,>'&%. '2µ.'9..D"5 ./"&6$"57 &"-3 (-,%)&6,"-3 676,86%.("53 /),"-3.

!" .,8) /6&,0$.%" µ/",69 7. E,2'%µ"/"%2?69 )/:3 .7&$69&.%./) &%3 /2803 :3 (.5'%µ" A 8%. (.&.'(6-A +,)µ:7 A :3$%/.7&%() (...

!" D-'%() .0,%" -/6,&6,69 &"- /6&,6$.9"- 8%.&9 0E6%E.µ2$)&6," ()'&"3 /.,.8:8A3 (.%, .D"5 -8,"/"%2?69,6-("$)&6,2 µ6&.D",> µ6 '5'&2µ. ':$27<'6:7. @/9'23,2 (.5'2 &"- 0E6% 'E6+)7 µ2+.µ%7A 6/%B>,-7'2 '&27 .&µ)-'D.%,..

C .765,6'2 D-'%("5 .6,9"- '&27 O/"($6%'&%(A P%("7"µ%(A Z<72 (OPZ) &23 45/,"-, +2µ%"-,869 7063 (.%µ68>$63 /,""/&%(03 8%. &2 E<,. µ.3 '&" 86:'&,.&28%(), /"$%&%() (.% "%("7"µ%() /6+9". O7"986% 7063 /,""/&%(038%. &" µ0$$"7 &"- 72'%"5 (.% µ68>$2 "%("7"µ%(A .7>/&-F2, ./) &27 "/"9. ?. 6/:D6$2?"57 &)'" "% '2µ6,%703)'" (.% "% 6/)µ6763 867%03.

Page 17: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

15

"*()0'/!3'

+2+"+/()0. 0,$ "*(11!2!$ /!3!,$!

$>G L9CB>=O:WG @C>= L9PJG?>@; U;DVG9:< BOK9GVG9H:< BGC 8I:;< @?@L@OPQ:; L@>D >K? :BH AL:QNAGC A>G )GO;>;A>;L= XU9Cµ@ 09@B8TK< "PB9GC. #@ >;< J9:;< @? QDW:;< '*,7'20,+ L@; "+#!0+.

'*,7'20,+# !" )7"µ. &"- '58E,"7"- «?2'.-,"5» /"- .7.(.$5D?2(6 /,)'D.&. '&"7 ?.$>''%" B-?) &23 45/,"-.

…………………………............. (15 E9Dµµ@>@)# !" )7"µ. &23 6/%'&Aµ23 /"- .'E"$69&.% µ6 ?0µ.&. )/:3 &"7 &,)/" &"- 'E2µ.&%'µ"5, &2 +"µA (.% &27

6F0$%F2 &23 ;23, &" 0+.D"3 (.% &" ($9µ.. …………………………............. (8 E9Dµµ@>@)# !" )7"µ. &"- µ6&>$$"- /"- .F%"/"%A?2(6 '&2 '58E,"72 µ6&.$$6-&%(A B%"µ2E.79. &23 45/,"- .D"5 &"

72'9 +%0?6&6 &. µ68.$5&6,. ("%&>'µ.&. '&27 @-,</2. …………………………............. (8 E9Dµµ@>@)# !" '2µ.7&%()&6," µ0&.$$" &23 45/,"-. …………………………............. (6 E9Dµµ@>@)

"+#!0+# C '2µ.7&%()&6,2 (.% µ68.$5&6,2 ","'6%,> &23 45/,"-. …………………………........... (7 E9Dµµ@>@)# #<3 "7"µ>16&.% " /$"5&"3 /"- 697.% ?.µµ07"3 '&2 ;2; …………………………............. (7 E9Dµµ@>@)# H7. ?2$.'&%() /"- 012'6 '&27 45/," E%$%>+63 E,)7%. /,%7 (.% 69E6 µ086?"3 7>7"-. …………………………............. (9 E9Dµµ@>@)# P% >7?,:/"% &. (.&.'(65.'.7 '&. .,E.9. E,)7%. 8%. 7. .7.(.$5L"-7 76,). C 45/,"3 +%.?0&6% &.

.,E.%)&6,. '&"7 ()'µ". …………………………............. (7 E9Dµµ@>@)

@ J P S O X = # P M ! P I G ; J 4 X

S Y J X P ; P R O R N X O 4 @ G Q #

O G W ! Y 4 X ! X @ O Y Q O Q R [ M

K @ Q W Z ! Y R P J Q 4 @ X @ S N O

W O Y X O X W @ N K O ! ! = S ; # G

! G P Q @ P @ O ; W M P W R O J C @

@ ; @ K Q P ; = O # X G Y ! R M ; X

Q @ ! P R J ! S M N @ Z W G ! = O !

Y O Z O X P O W = ! ; P K @ O R J N

G ! O N @ G ! O M = O R ! P G @ = =

P N C G O X G S R \ K 4 @ O Z O O J

# @ Z @ N @ I O Q 4 P G [ @ R M = I

; 4 Q M W K @ ! J S ; G \ K C [ ! #

Page 18: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

16

-!./'-,"!$ !"&*'1!$

+2+"+/()0. 0+ 1($0,"+ 0'( 2%$,'( 1'(!

49KA;µGBGHKA: >G? ID9>K L@; @LGOGPFKA: >;< :;AKENA:;< >GC )GO;>;A>;LGP ,U9Pµ@>G< 09@B8TK<"PB9GC E;@ ?@ @?@L@OPQ:;< >;< GµG9V;8< >K< "PB9GC…

1'2')+0, #+/+$$,2!$ $)%/,!$M/",693 7. &%3 6/%'(6D?693 .("$"-?<7&.3 &"7 +,)µ" O89.3 R>/.3-O(,:&2,9"- ;(,0(". M6 6F.%,6&%(A?0. (.% '/2$%03 )/"- -/>,E"-7 ./"$%?<µ.&. ?.$>''%:7 ",8.7%'µ<7. O("$"-?<7&.3 &" µ"7"/>&% µ/",6937. (.&.$AF6%3 '&" 4>B" ;(,0(" A '&"-3 O89"-3 O7.,85,"-3. !" µ"7"/>&% 0E6% µA("3 3,6 E%$%)µ6&,..

5+*+--, 0'( +6+"+W,9'(6&.% '&"7 +,)µ" O(>µ.-Q>,.3. H7. /.70µ",D" &"/9", /$"5'%" '6 /.79+. (.% E$:,9+.. N. +6%3 /65(.,>8,%. (-/.,9''%., (.?<3 (.% µ68>$2 /"%(%$9. .8,%"$"5$"-+:7, )/:3 &" '/>7%" 67+2µ%() 69+"3 467&.5,6%.2 O(.µ.7&9+. (centaurea akamantis), µ6 &. /",D-,> $"-$"5+%. /"- .7?91"-7 &27 >7"%F2. C /.79+. /6,%$.µB>76%(.&'9(63, .$6/"5+63, /6&.$"5+63, 86,>(%. (.% 6,/6&>. !" D.,>88% 0E6% µA("3 3 E%$%)µ6&,..

+/("% 0%$ /+*2+"+$C .$-(A &23 Q>,7.(.3 697.% µ%. µ"7.+%(A /6,%"EA D-'%(A3 "µ",D%>3 (.% 07.3 6F.%,6&%()3 B%)&"/"3 8%.L>,%., "'&,.("6%+A, ./"+2µ2&%(> (.% +%.E6%µ>1"7&. /&27>. M/",693 7. +6%3 /6,%'')&6,. ./) 80 69+2/"-$%<7, .D"5 2 .$-(A ./"&6$69 '&.?µ) 8%. E%$%>+63 µ6&.7.'&6-&%(> /"-$%> (.% 697.% %+%.9&6,. 87:'&A 8%.&. D$.µ978(" &23 /"- F6E6%µ:7%>1"-7 '&" 72'9 &,<8"7&.3 8.,9+63 &"- .$µ-,"5 76,"5.

5*+-1+ 0%$ +*1,2'(N. &" B,6%3 /6,9/"- 15 E%$%)µ6&,. ./) &%3 #$>&,63 (.% /"$5 ("7&> '&. E:,%> O,µ97"-, S%$"5'. (.% ]8%"3R%()$."3. !" D,>8µ. (&9'&2(6 &" 1998 (.% D%$"F076% L>,%. )/:3 &27 /0'&,"D., &"7 (-/,97", &"7 ("-7"-/%0,2(.% &27 ("((%7"D&0,.. 4"7&> '&27 /6,%"EA &"- D,>8µ.&"3 µ/",693 7. '-7.7&A'6%3 (.% &" 676&%() 86D5,%&"- !1%6$6D"5 (.?<3 (.% &"7 6(+,"µ%() E<," &23 #0,. W>'.3.

1'2')+0, 0.2 "+/%&'2,.2!" '-7.7&>3 '&"7 (5,%" +,)µ" #$.&69.3 !,")+"-3-#$.&,<7. !" µ"7"/>&% +%.'E916% 07. /.70µ",D" /-(7)+>'"3 (.% .("$"-?69 /",69. (.&> µA("-3 &"- 4,5"- #"&.µ"5. P /"&.µ)3 .-&)3 697.% ./) &"-3 $98"-3/"&.µ"53 &23 45/,"- µ6 '-76EA ,"A 76,"5 "$)E,"7.. !" µ"7"/>&% "+2869 '&"7 "µ<7-µ" (.&.,,>E&2 (.%(.&.$A86% '&" \2$) J07&," '&%3 #>7: #$>&,63. !" µ"7"/>&% 0E6% µA("3 3 E%$%)µ6&,..

Page 19: ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Educational...Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ

!"#$%$&%$'( )*+,µ- .+-/0123 45/+",6-78+9µ0723 86-90, .. :. 21995, 1515 ;8,'9&<-, K5/+"3T2#.:+ 357 22 128157, 6-=: +357 22 662898, www.boccf.org

! " # $ % & ! ' ( % " ) # * ) + * $ , , $

#)- % ( % . ( % ") % & * ',$ ( * $# ! /0. " '# *)'

" ' # * ). " $ % + ! 1 - ) + % $

! " # $ # % & ' & ( $ ) " * + ) " )