Η πειθώ στη διαφημιση

of 19 /19
Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Embed Size (px)

Transcript of Η πειθώ στη διαφημιση

Page 1: Η πειθώ στη διαφημιση

Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΗ ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Page 2: Η πειθώ στη διαφημιση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΔΙΑΦΗΜΙΣΗΗΗ δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος,δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος,

το οποίο αναφέρεται σε κάποιο υλικό ήτο οποίο αναφέρεται σε κάποιο υλικό ή

πνευματικό παράγωγο / προϊόν, και ηπνευματικό παράγωγο / προϊόν, και η

προβολή του (μηνύματος) με τελικόπροβολή του (μηνύματος) με τελικό

σκοπό την παρακίνηση του αποδέκτη σκοπό την παρακίνηση του αποδέκτη νανα

«αγοράσει» το διαφημιζόμενο προϊόν.«αγοράσει» το διαφημιζόμενο προϊόν.

Page 3: Η πειθώ στη διαφημιση

Στόχοι – σκοποί της Στόχοι – σκοποί της διαφήμισης:διαφήμισης:

Να ελκύσει την προσοχή του δέκτη.Να ελκύσει την προσοχή του δέκτη.

Να κεντρίσει το ενδιαφέρον του.Να κεντρίσει το ενδιαφέρον του.

Να του δημιουργήσει την επιθυμία Να του δημιουργήσει την επιθυμία να αγοράσεινα αγοράσει το προϊόν.το προϊόν.

Να τον οδηγήσει στην αγορά του Να τον οδηγήσει στην αγορά του προϊόντος.προϊόντος.

Page 4: Η πειθώ στη διαφημιση

Κατηγορίες διαφημιστικών Κατηγορίες διαφημιστικών μηνυμάτων με κριτήριο τη μορφή μηνυμάτων με κριτήριο τη μορφή

τους:τους:Μηνύματα που Μηνύματα που αναπτύσσονται αναπτύσσονται μεμε

άμεσοάμεσο τρόπο τρόπο (χωρίς προλόγους και (χωρίς προλόγους και περιττές επεξηγήσειςπεριττές επεξηγήσεις

Αφηγηματικά μηνύματαΑφηγηματικά μηνύματα(χρήση της αφήγησης (χρήση της αφήγησης μιας ιστορίας για την επίδειξη του μιας ιστορίας για την επίδειξη του προϊόντος).προϊόντος).

Μηνύματα μονολόγου – διαλόγουΜηνύματα μονολόγου – διαλόγου(μονόλογος (μονόλογος ή διάλογος που αποτελεί μαρτυρία ενός ή διάλογος που αποτελεί μαρτυρία ενός ειδικού ή καταναλωτή).ειδικού ή καταναλωτή).

Page 5: Η πειθώ στη διαφημιση

Μηνύματα που Μηνύματα που επεξηγούν την επεξηγούν την εικόνα εικόνα (προβολή (προβολή της εικόνας του της εικόνας του προϊόντος και προϊόντος και επεξήγηση αυτής).επεξήγηση αυτής).

Page 6: Η πειθώ στη διαφημιση

Μηνύματα που στηρίζονται σε Μηνύματα που στηρίζονται σε τεχνάσματα/ευρήματα(ιδιαίτερη χρήση (ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας με λογοπαίγνια, της γλώσσας με λογοπαίγνια, μεταφορές, παρομοιώσεις, σπάνιες και μεταφορές, παρομοιώσεις, σπάνιες και εξεζητημένες λέξεις, υπερβολές, χιούμορ εξεζητημένες λέξεις, υπερβολές, χιούμορ κ.λπ.).κ.λπ.).

Μηνύματα που προσφέρουν Μηνύματα που προσφέρουν επιχειρήματα (προσπάθεια να πεισθεί ο (προσπάθεια να πεισθεί ο δέκτης με τη χρήση διαφόρων δέκτης με τη χρήση διαφόρων επιχειρημάτων).επιχειρημάτων).

Page 7: Η πειθώ στη διαφημιση

Τεχνικές και μέσα της Τεχνικές και μέσα της διαφημιστικής πειθούςδιαφημιστικής πειθούς

Αναλυτική περιγραφή των ιδιοτήτων του Αναλυτική περιγραφή των ιδιοτήτων του προϊόντοςπροϊόντος

((ππροσπάθεια μέσω της παρουσίασης του προϊόντοςροσπάθεια μέσω της παρουσίασης του προϊόντος

και των ιδιοτήτων του να επηρεάσει το δέκτη)και των ιδιοτήτων του να επηρεάσει το δέκτη)

Επίκληση στο συναίσθημα

(στόχος είναι η πρόσκληση συναισθημάτων (στόχος είναι η πρόσκληση συναισθημάτων στοστο

δέκτη που θα τον ωθήσουν στην επιδιωκόμενηδέκτη που θα τον ωθήσουν στην επιδιωκόμενη

απόφαση)απόφαση)

Page 8: Η πειθώ στη διαφημιση

Επίκληση στην αυθεντίαπαρουσίαση του προϊόντος από κάποιον ειδικό,παρουσίαση του προϊόντος από κάποιον ειδικό,επιστήμονα ή δημοφιλές πρόσωπο, ώστε το επιστήμονα ή δημοφιλές πρόσωπο, ώστε το κύρος τηςκύρος τηςάποψής του να επηρεάζει το δέκτηάποψής του να επηρεάζει το δέκτη

Συνειρμός ιδεώναναφορά σε νοήματα ή προβολή εικόνων πουπροκαλούν διάφορους συνειρμούς στο δέκτη

Λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισμόςυπολανθάνει κάποιου είδους αξιολόγηση, η οποίαεπηρεάζει άμεσα το δέκτη.

Page 9: Η πειθώ στη διαφημιση

ΕπισήμανσηΕπισήμανση

Στην αξιολόγηση ενός διαφημιστικούΣτην αξιολόγηση ενός διαφημιστικού

μηνύματος πρέπει να ελέγχεται ανμηνύματος πρέπει να ελέγχεται αν

χρησιμοποιήθηκανχρησιμοποιήθηκαν θεμιτά μέσα ή θεμιτά μέσα ή μέσαμέσα

αθέμιτα και αθέμιτα και παραπλανητικάπαραπλανητικά.. Στη Στη δεύτερηδεύτερη

περίπτωση η διαφήμιση μπορεί ναπερίπτωση η διαφήμιση μπορεί να

λειτουργεί ως λειτουργεί ως μέσο προπαγάνδαςμέσο προπαγάνδας..

Page 10: Η πειθώ στη διαφημιση
Page 11: Η πειθώ στη διαφημιση

Γλώσσα της διαφήμισηςΓλώσσα της διαφήμισηςΣυχνά μιμείται τον Συχνά μιμείται τον προφορικό λόγο

Λόγος Λόγος πληθωρικός, υπερβολικός ή ελλειπτικός υπερβολικός ή ελλειπτικός

ΛόγοςΛόγος αξιολογικός με ηθική διάσταση

ΧρήσηΧρήση λογοπαιγνίων

Page 12: Η πειθώ στη διαφημιση

Χρησιμοποιούνται νεολογισμοί και ξενικοί Χρησιμοποιούνται νεολογισμοί και ξενικοί τύποιτύποι

Page 13: Η πειθώ στη διαφημιση

ΛόγοςΛόγος

συνθηματολογικόςσυνθηματολογικός

Page 14: Η πειθώ στη διαφημιση

Λόγος βεβαιωτικός, Λόγος βεβαιωτικός, δεοντολογικός ή δεοντολογικός ή θαυμαστικόςθαυμαστικός

Page 15: Η πειθώ στη διαφημιση

Σχήματα λόγουΣχήματα λόγου

Page 16: Η πειθώ στη διαφημιση

Η εικόνα στη διαφήμισηΗ εικόνα στη διαφήμιση

Εξετάστε πώς λειτουργεί η εικόνα στις παρακάτωΕξετάστε πώς λειτουργεί η εικόνα στις παρακάτω

διαφημίσεις.διαφημίσεις.

Συγκεκριμένα:Συγκεκριμένα:

- Αναζητήστε τη σχέση της με το διαφημιζόμενο- Αναζητήστε τη σχέση της με το διαφημιζόμενο

προϊόνπροϊόν

- Προσπαθήστε να αναλύσετε τη σημασία των- Προσπαθήστε να αναλύσετε τη σημασία των

συμβολισμώνσυμβολισμών

- Συζητήστε τη δύναμη της διαφημιστικής εικόνας- Συζητήστε τη δύναμη της διαφημιστικής εικόνας

Page 17: Η πειθώ στη διαφημιση
Page 18: Η πειθώ στη διαφημιση
Page 19: Η πειθώ στη διαφημιση

και μια φοβερή και μια φοβερή διαφήμιση......