ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

of 27 /27
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Page 1: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007

Page 2: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 2 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile) .......................................3

2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis)..........................5

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης .........................................................................8

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων..............................................................9 3.1.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................9 α) Σκοπός..............................................................................................9 β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................9 γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................9 δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 10 3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 10

3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων.................................................................... 11 3.2.1 ∆ιαδικασία ................................................................................... 11 α) Σκοπός............................................................................................ 11 β) Περιεχόµενο εξέτασης........................................................................ 11 γ) ∆ιαδικασία εξέτασης .......................................................................... 11 δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 12 3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 12

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ .................................................................................13

ΟΜΑ∆Α Α – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ..................................................... 13

ΟΜΑ∆Α Β – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ..................................................... 17

Page 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 3 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile)

1.1 Τοµέας ∆ραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιηµένου, απ΄τον ΟΕΕΚ, στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» προσανατολίζονται σε επαγγέλµατα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΕ, και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων µετάδοσης δεδοµένων στα πλαίσια δραστηριότητας του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, µε σχέση εξαρτηµένης ή µη εργασίας. Αναλυτικότερα µπορεί να εργασθεί στο ∆ηµόσιο, σε Οργανισµούς ή στον Ιδιωτικό τοµέα στην:

o Σχεδίαση, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση δικτύων µετάδοσης δεδοµένων o Πώληση προϊόντων (υλικών – εξαρτηµάτων – εργαλείων) δικτύων µετάδοσης δεδοµένων και

τηλεµατικής o ∆ιαχείριση δικτύων µετάδοσης δεδοµένων (Network admin) Πληροφοριακών Συστηµάτων. o Υποστήριξη Συστήµατος παροχής υπηρεσιών internet και intranet o Χρήση Η/Υ

Ειδικότερα µπορεί να εργασθεί σε: o Επιχειρήσεις, Οργανισµούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιµοποιούν δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων

και υπηρεσίες Πληροφορικής. o Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα δικτύων µετάδοσης δεδοµένων και

πληροφορικής. o Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής.

1.2 Επαγγελµατικά καθήκοντα

Ο πιστοποιηµένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»:

o Εκτελεί αυτόνοµα, εγκαίρως και µε υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων µετάδοσης δεδοµένων, των Πληροφοριακών συστηµάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρµόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.

o Αναπτύσσει αυτόνοµα ή συµµετέχοντας σε οµάδες ανάπτυξης, δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείµενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή µέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης.

o Προβαίνει σε εργασίες συντήρησης του ενεργού και παθητικού εξοπλισµού δικτύων µετάδοσης δεδοµένων.

o Πιστοποιεί την καλή λειτουργία δικτυακών εγκαταστάσεων. o Μεριµνά για την καλή λειτουργία των δικτύων πληροφορικής (ως Network Admin) προβαίνοντας

σε διορθωτικές ενέργειες µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Η δράση χαρακτηρίζεται από:

o Οικονοµία χρόνου και πόρων, o Αποτελεσµατικότητα, o Ασφάλεια, o ∆ιασφάλιση ποιότητας εργασίας, o Προστασία περιβάλλοντος και o Προστασία προσωπικών δεδοµένων.

Page 4: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 4 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο πιστοποιηµένος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» έχει την επαγγελµατική ικανότητα, µετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρµογής του, να µπορεί να αναλαµβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τµήµατα του οργανισµού ή της επιχείρησης όπου εργάζεται. Αποκτά δε ικανότητα µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του. Ο πιστοποιηµένος «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», προσαρµοζόµενος στην αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης στην περιοχή της δραστηριότητάς του, είναι σε θέση να προσαρµόζεται στις επερχόµενες αλλαγές στα καθήκοντά του.

Page 5: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 5 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 2.1 Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων Ο πιστοποιηµένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» πρέπει να γνωρίζει:

1. Τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τοµέα του υλικού (Hardware), όσο και στον τοµέα του λογισµικού (Software).

2. Τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του. 3. Τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση. 4. Την προβλεπόµενη διαδικασία ανακύκλωσης. 5. Το Νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του. 6. Τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας του δηµοσίου, των πελατών και

των επιχειρήσεων. 7. Τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων και ειδικότερα τους κινδύνους στους χώρους εργασίας του. 8. Τα µέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. 9. Να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα και σωστά µέσα πυρόσβεσης. 10. Την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήµατος. 11. Τις µορφές και τις βασικές αρχές διοίκησης µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού. 12. Τους δηµόσιους φορείς. 13. Τις διαδικασίες ελέγχου. 14. Τους συνδικαλιστικούς φορείς που τον εκπροσωπούν, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. 15. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόµενος ή

εργοδότης. 16. Το νοµοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

2.2 Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων

Ο πιστοποιηµένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» πρέπει να: 1. Έχει την ικανότητα χειρισµού ανεξάρτητων Η/Υ καθώς επίσης και τερµατικών υπολογιστών

Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ). 2. Χρησιµοποιεί το λογισµικό που διδάχθηκε. 3. Αξιοποιεί το λογισµικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 4. Έχει την ικανότητα να αφοµοιώνει την εκπαίδευση στη χρήση νέου λογισµικού και υλικού ή να

αυτοεκπαιδεύεται µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού τηλεµατικής (τηλεκπαίδευση κλπ). 5. Έχει την ικανότητα διαχείρισης δικτύων µετάδοσης δεδοµένων. 6. Έχει την ικανότητα να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου. 7. Έχει την ικανότητα να εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet. 8. Εφαρµόζει και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των

καθηκόντων του. 9. Αναγνωρίζει τα υλικά που υποχρεούται να κρατά για ανακύκλωση. 10. Εφαρµόζει την προβλεπόµενη διαδικασία ανακύκλωσης.

Page 6: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 6 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

11. Να εφαρµόζει τους κανόνες που αναφέρονται στην προστασία της περιουσίας των πελατών και της επιχείρησης.

12. Να αναγνωρίζει τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων. 13. Να εφαρµόζει τα µέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. 14. Να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα και σωστά µέσα πυρόσβεσης. 15. Να εφαρµόζει την παροχή Α’ Βοηθειών σε περίπτωση κάθε ατυχήµατος. 16. Εφαρµόζει και τηρεί τους Νόµους που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργαζόµενου ή

εργοδότη.

2.3 Περιγραφή βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων

Ο πιστοποιηµένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» πρέπει να γνωρίζει: 1. Να επικοινωνεί στην Αγγλική για θέµατα της ειδικκότητάς του. 2. Το νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 3. Τη νοµοθεσία περί προστασίας δικαιωµάτων χρήσης λογισµικού. 4. Την πολιτική ασφαλείας των οργανισµών και των επιχειρήσεων όπου εργάζεται . 5. Τα ισχύοντα µέτρα για την φυσική και λογική προστασία των δεδοµένων. 6. Το νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος από τη δράση του.

Ο πιστοποιηµένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» πρέπει να: 1. Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει, συντηρεί και να υποστηρίζει δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων µε τη

χρήση κατάλληλων εργαλείων (λογισµικό και υλικό) σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του.

2. Έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων µέσω του λειτουργικού συστήµατος ή άλλων εργαλείων διαχείρισης.

3. Έχει την ικανότητα να ελέγχει σε πρώτο επίπεδο και να συντηρεί εγκαταστάσεις δικτύων. 4. Έχει την ικανότητα να ασκεί διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ και να

αναγνωρίζει αιτίες βλαβών. 5. Έχει την ικανότητα να διασυνδέει τοπικά δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων µε άλλα αντίστοιχα δίκτυα. 6. Έχει τη γνώση και την ικανότητα ώστε να διαχειρίζεται , να υποστηρίζει και να συντηρεί

εγκαταστάσεις πρόσβασης στο internet. 7. Έχει τις γνώσεις ρύθµισης των ενεργών συσκευών του δικτύου ώστε να καταµερίζει κατάλληλα το

φόρτο αυτού. 8. Τηρεί τα προβλεπόµενα µέτρα του νοµοθετικού πλαισίου που αναφέρεται στην προστασία των

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 9. Να εφαρµόζει και να τηρεί τα µέτρα που προβλέπονται στη νοµοθεσία περί προστασίας

δικαιωµάτων χρήσης λογισµικού. 10. Τηρεί την πολιτική ασφαλείας των οργανισµών και των επιχειρήσεων που εργάζεται. 11. Λαµβάνει τα προβλεπόµενα µέτρα για την φυσική και λογική προστασία των δικτύων δεδοµένων. 12. Γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του που απορρέουν από την ιδιότητά του ως

εργαζόµενος ή εργοδότης.

2.4 Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων Ο πιστοποιηµένος στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» πρέπει να γνωρίζει:

1. Να εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες σε δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων.

Page 7: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 7 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2. Να αποκαθιστά λειτουργικά προβλήµατα του δικτύου. 3. Να διαχειρίζεται µέσω εργαλείων υλικού και λογισµικού τη λειτουργικότητα του δικτύου. 4. Να διαχειρίζεται το σύστηµα ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων και των ανεξάρτητων

Η/Υ. 5. Να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία – όργανα προκειµένου να επιτελέσει το έργο του. 6. Να έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται το σύστηµα ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων

και των ανεξάρτητων Η/Υ. 7. Να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των ΠΣ και των ανεξάρτητων Η/Υ από

ενδεχόµενες απειλές (προστασία από ιούς, επιβουλής hackers κλπ). 8. Να έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται το λογισµικό διαχείρισης των πληροφοριακών συστηµάτων

και των ανεξάρτητων Η/Υ. 9. Να γνωρίζει και εφαρµόζει τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των µέσων και υλικών που

χρησιµοποιεί. 10. Να γνωρίζει και να εφαρµόζει τη σχετική νοµοθεσία που αφορά θέµατα αρµοδιότητάς του. 11. Να γνωρίζει να συντάσσει προτάσεις προσφοράς εργασίας σύµφωνα µε τις καθοριζόµενες

προσκλήσεις που έλαβε.

Page 8: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 8 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης

επαγγελµατικής κατάρτισης. β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π.

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του.

Page 9: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 9 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων

3.1.1 ∆ιαδικασία

α) Σκοπός Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος.

β) Περιεχόµενο εξέτασης Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών.

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των υποψηφίων.

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και µετά

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για

επεξεργασία. Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο).

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10)

έως είκοσι (20). Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή.

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό.

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου.

Page 10: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 10 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή.

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες.

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι

της ειδικότητας Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Εισαγωγή στην πληροφορική Αλγοριθµική & ∆οµές ∆εδοµένων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Λειτουργικά Συστήµατα Ι Επικοινωνίες δεδοµένων & Τεχνολογίες Internet Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Αγγλικά Ειδικότητας (ΙΙ, ΙΙΙ) Τηλεπικοινωνίες Λειτουργικά συστήµατα ΙΙ ∆ίκτυα Υπολογιστών Ι και ΙΙ ∆ιαχείριση δικτύων Ι και ΙΙ Ηλεκτρονικές και ψηφιακές µετρήσεις Αρχές Εγκατάστασης δικτύων (δοµηµένη καλωδίωση) Ασφάλεια δικτύων

Page 11: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 11 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων

3.2.1 ∆ιαδικασία

α) Σκοπός Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας.

β) Περιεχόµενο εξέτασης Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης.

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων.

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος έργου.

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα.

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους.

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής.

Page 12: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 12 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες.

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι

της ειδικότητας Τεχνικός ∆ικτύων Υπολογιστών, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Εισαγωγή στην πληροφορική Αλγοριθµική & ∆οµές ∆εδοµένων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Λειτουργικά Συστήµατα Ι Επικοινωνίες δεδοµένων & Τεχνολογίες Internet Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Αγγλικά Ειδικότητας (ΙΙ, ΙΙΙ) Τηλεπικοινωνίες Λειτουργικά συστήµατα ΙΙ ∆ίκτυα Υπολογιστών Ι και ΙΙ ∆ιαχείριση δικτύων Ι και ΙΙ Ηλεκτρονικές και ψηφιακές µετρήσεις Αρχές Εγκατάστασης δικτύων (δοµηµένη καλωδίωση) Ασφάλεια δικτύων

Page 13: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 13 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΟΜΑ∆Α Α – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Να µετατρέψετε το δεκαδικό αριθµό 5671 σε δυαδικό. 2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των εκτυπωτών και τα βασικά χαρακτηριστικά καθεµιάς κατηγορίας. 3. Να µετατρέψετε τον οκταδικό αριθµό 7651 σε δυαδικό. 4. Τι είναι ο πίνακας ASCII ; 5. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει βαθµό σπουδαστών (πχ 14.5) και να εµφανίζει το

χαρακτηρισµό του βαθµού υπό τις προϋποθέσεις : Βαθµός < 10 -> Κακός 14 > Βαθµός >= 10 -> Μέτριος 18.5 > Βαθµός >= 14 -> Καλός Βαθµός >18.5

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα προκειµένου να θεωρήσουµε έναν αλγόριθµο πλήρη;

7. Να αναπτύξετε το χαρακτηριστικό της περατότητας (finiteness) ενός αλγορίθµου. ∆ώστε ένα παράδειγµα αλγόριθµου που δεν πληροί το χαρακτηριστικό της περατότητας.

8. ∆ώστε τον ορισµό της δοµής δεδοµένων. 9. Τι είναι οι σταθερές και τι οι µεταβλητές σε έναν αλγόριθµο; 10. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εύρεσης του µέγιστου µεταξύ τριών αριθµών. 11. Να αναπαραστήσετε σχηµατικά τη δοµή του υπολογιστή και αποτυπώστε στο σχήµα τις κύριες

µονάδες του. 12. Ποιος είναι ο ρόλος της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) στη λειτουργία του υπολογιστή; 13. Να αναφέρετε τις κυριότερες «λογικές πράξεις» (boole). 14. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία των καταχωρητών και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους; 15. Να αναφέρετε αναλυτικά τις κατηγορίες των καταχωρητών ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους. 16. Περιγράψτε την οργάνωση επιπέδων ενός ΛΣ. 17. Ποια η διαφορά της διεργασίας από ένα πρόγραµµα; Μπορούν πολλές διεργασίες να αντιστοιχούν

στο ίδιο πρόγραµµα; 18. Ποια είναι η βασική διαφορά µιας διεργασίας από το νήµα; 19. Τι γνωρίζετε για τα κατανεµηµένα ΛΣ; 20. Τι ονοµάζουµε κύρια και τι δευτερεύουσα µνήµη; Ποια είναι η βασική διαφορά τους; 21. Πώς είναι οργανωµένη η ιεραρχία της µνήµης; Ποιο είδος µνήµης βρίσκεται στην κορυφή της

ιεραρχίας; 22. Ποιες βασικές λειτουργίες µπορούµε να εκτελέσουµε σε ένα αρχείο; 23. Ποιες λειτουργίες µπορούµε να εκτελέσουµε σε έναν κατάλογο σε περιβάλλον Windows; Είναι οι

ίδιες µε αυτές των αρχείων ή διαφέρουν και γιατί; 24. Τι ονοµάζουµε ιδεατή µνήµη; 25. Πώς λειτουργεί η διαδικασία της ανταλλαγής (swapping); 26. Τι ονοµάζουµε διαδροµή (path) σε ένα ΛΣ; Ποια είδη γνωρίζετε; 27. Τι γνωρίζετε για τους χειριστές διακοπών (interrupt handlers) ενός ΛΣ;

Page 14: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 14 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

28. Σε ποιες βασικές κατηγορίες διακρίνουµε το λογισµικό; Τι εννοούµε µε τον όρο Λειτουργικό Σύστηµα;

29. Ποιες είναι οι βασικές δυνατότητες ενός ΛΣ; 30. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των λειτουργικών συστηµάτων; Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

καθεµίας; 31. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ψηφιακής και αναλογικής µετάδοσης; Να παραστήσετε γραφικά ένα

αναλογικό και ένα ψηφιακό σήµα. 32. Ποια η κατεύθυνση µετάδοσης στην Απλή (Simplex), Ηµίδιπλη (Half-Duplex) και Πλήρως ∆ιπλή

(Full-Duplex) επικοινωνία; Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα µετάδοσης σήµατος για κάθε κατηγορία.

33. Να αναφέρετε τη διαφορά όσον αφορά στον τρόπο µετάδοσης της ακτίνας φωτός µέσα στις πολύτροπες (multimode) και µονότροπες (single mode) οπτικές ίνες. Ποιο είδος οπτικής ίνας µπορεί να µεταδώσει σε µεγαλύτερη απόσταση χωρίς επαναλήπτη;

34. Περιγράψτε τη λειτουργία του δροµολογητή (router) και του µεταγωγέα (switch). 35. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο ΑRΡ (Address Resolution Protocol); 36. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο SLIP; 37. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο ΡΡΡ (Point Ιο Point Protocol); 38. Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις στην ασφάλεια Η/Υ που συµµετέχουν σε δίκτυα; 39. Τι είναι το δίκτυο υπολογιστών; Ποιους στόχους εξυπηρετεί; Πού βρίσκουν εφαρµογή τα δίκτυα

υπολογιστών; 40. Ποια είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός δικτύου; ∆ώστε παραδείγµατα ανά κατηγορία. 41. Πώς ταξινοµούνται τα δίκτυα υπολογιστών µε βάση τη γεωγραφική έκταση που καλύπτουν; 42. Αναφέρατε δύο (2) από τους κυριότερους διεθνείς οργανισµούς, υπεύθυνους για τις τυποποιήσεις

στον τοµέα των δικτύων υπολογιστών 43. Τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας και τι εννοούµε µε τον όρο «οµότιµες διεργασίες»; 44. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της τεχνολογίας των οπτικών ινών; 45. Να αναφέρετε τις δύο κατηγορίες σειριακής µετάδοσης και περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας τους. 46. Πώς ανταλλάσσουν τα δεδοµένα ένας ποµπός και ένας δέκτης, σε συνάρτηση µε το χρόνο; 47. Ποια είναι τα αναλογικά σήµατα και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 48. Ποια είναι τα ψηφιακά σήµατα και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 49. Πότε απαιτείται η µετατροπή του ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό; 50. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες θορύβου; 51. Ποια είναι η διαφορά του επαναλήπτη από τον ενισχυτή; 52. Τι συσκευή είναι ο µεταγωγέας και πώς λειτουργεί; 53. Τι είναι η συµφόρηση και πώς δηµιουργείται; 54. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι µέθοδοι συµπίεσης ως προς το συσχετισµό του αποτελέσµατος

της αποσυµπίεσης µε την αρχική πληροφορία; 55. Αναλύστε την κωδικοποίηση εντροπίας. 56. Ποια η χρησιµότητα του πρωτοκόλλου ICMP; 57. Ποια η χρησιµότητα του πρωτοκόλλου ARP; 58. Τι ορίζουµε ως ασφάλεια υπολογιστικών συστηµάτων; 59. Να αναφέρετε: α) Τι είναι πληροφορία; β) Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δεδοµένων και

πληροφορίας;

Page 15: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 15 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

60. Να µετατραπούν στο δεκαδικό σύστηµα οι δυαδικοί αριθµοί: α. 00111010 β. 11001110 γ. 1111100000001111 δ. 1001100110011001 ε. 1100110011001100

61. Να µετατραπούν σε δυαδικούς οι δεκαεξαδικοί αριθµοί: α. FA β. 9BC γ. ABCD δ. ABCDEF89 ε. 4534

62. Να µετατραπούν σε δεκαεξαδικούς και οκταδικούς οι δυαδικοί αριθµοί: 0101 1101 10111100 100011001 11110111

63. Με ποιο τρόπο το ΛΣ συνεργάζεται µε τη ΚΜΕ; 64. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός ΛΣ που χρησιµοποιεί πολυπρογραµµατισµό. 65. Τι γνωρίζετε για τους σηµατοφορείς; Τι πλεονεκτήµατα έχει ένας σηµατοφορέας όταν θέλουµε να

λύσουµε το πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος για πολλές διεργασίες; 66. Στα συστήµατα που υποστηρίζουν διαχείριση µνήµης µε σελιδοποίηση (paging) το µέγεθος της

σελίδας είναι πάντα δύναµη του 2. Αιτιολογήστε γιατί. 67. Τι είναι κατανοµή µνήµης και ποια τα είδη της; 68. Η ιδεατή µνήµη έχει φυσική υπόσταση; Αν όχι, τι είναι ο χώρος ιδεατών διευθύνσεων; 69. Πώς µεταφράζεται µία ιδεατή διεύθυνση (virtual address) σε φυσική,όταν το Λ.Σ. χρησιµοποιεί

σελιδοποίηση για τη διαχείριση της ιδεατής µνήµης(virtual memory); 70. Τι είναι ο φλοιός στο ΛΣ Unix; Ποια είδη γνωρίζετε και ποιες οι διαφορές τους; 71. Ένα σύστηµα υποστηρίζει λογικό χώρο διευθύνσεων µεγέθους 232 λέξεων. Το µέγεθος των

σελίδων είναι 4096 λέξεις. Εάν η λογική διεύθυνση σε δεκαεξαδική µορφή είναι 34567890, ποιος θα είναι ο αριθµός σελίδας σε δεκαεξαδική µορφή;

72. Ποιες είναι οι λειτουργίες του επιπέδου Μεταφοράς (transport layer) στο µοντέλο αναφοράς OSI; Πώς αυτό συνδέεται µε τα επίπεδα ∆ικτύου και Συνόδου;

73. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές σύγχρονης και ασύγχρονης µετάδοσης δεδοµένων; 74. Περιγράψτε τα επίπεδα του πρωτοκόλλου Χ.25. 75. Ποια είναι η βασική αρχή λειτουργίας των δικτύων ΑΤΜ; 76. Πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο (τεχνολογία µετάδοσης) Ethernet; 77. Περιγράψτε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου (τεχνολογία µετάδοσης) token ring. 78. Ποιοι είναι οι τύποι δικτύων µεταγωγής; 79. Περιγράψτε αναλυτικά τον τρόπο διευθυνσιοδότησης σε δίκτυα ΙΡ. 80. Εξηγήστε πώς χρησιµοποιείται η διεύθυνση δικτύου και η διεύθυνση υπολογιστή στην IP

διεύθυνση. 81. Περιγράψτε αναλυτικά τις κλάσεις των IP διευθύνσεων και δώστε το πλήθος δικτύων και

υπολογιστών που µπορεί κατά µέγιστο να εξυπηρετήσει κάθε κλάση διευθύνσεων. 82. Τι γνωρίζετε για το TCP (Transmission Control Protocol); Ποιες λειτουργίες εξυπηρετεί; 83. Αναλύστε την παράλληλη και τη σειριακή µετάδοση. 84. Αναλύστε τις κυριότερες µεθόδους και υπό-µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την µετατροπή της

πληροφορίας σε ψηφιακό σήµα.

Page 16: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 16 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

85. Ποιες είναι οι κυριότερες µέθοδοι µετατροπής ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό; 86. Ποια είναι τα κυριότερα είδη µεταγωγής; 87. Ποιες οι διαφορές µεταγωγής µηνύµατος και µεταγωγής πακέτων; 88. Ποια είναι τα δύο είδη µεταγωγέων που χρησιµοποιούνται σε δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος; 89. Ποιες οι διαφορές µεταγωγής αυτοδύναµων πακέτων και µεταγωγής νοητού κυκλώµατος; 90. Να αναφέρετε: α) τον ορισµό των προσωπικών δεδοµένων β) το νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς

στα προσωπικά δεδοµένα και γ) τι απαιτείται για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.

91. Ποιες κατηγορίες επιθέσεων συναντάµε στα υπολογιστικά συστήµατα; 92. Τι είναι ένας Ιός Η/Υ; 93. Θεωρήστε ένα σύστηµα το οποίο για τη διαχείριση της µνήµης του χρησιµοποιεί τη µέθοδο της

Σελιδοποιηµένης Τµηµατοποίησης (paged segmentation). Ο χώρος λογικών διευθύνσεων είναι 32-bits και διαχωρίζεται ως ακολούθως: 4-bit segment number 12-bit page number 16-bit offset Τα 4 πρώτα bits της διεύθυνσης χρησιµοποιούνται για την διευθυνσιοδότηση του τµήµατος. Κάθε τµήµα αποτελείται από ένα σύνολο από σελίδες. Η διευθυνσιοδότηση µιας από τις σελίδες του τµήµατος γίνεται µέσω των 12 επόµενων bits. Τέλος, τα τελευταία 16 bits χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της µετατόπισης (offset) µέσα στη σελίδα. α) Ποιο είναι το µέγεθος σελίδας (page size) του συστήµατος ; β) Ποιο είναι το µέγιστο µέγεθος τµήµατος (segment size) του συστήµατος και από πόσες σελίδες (pages) µπορεί να αποτελείται ;

94. Περιγράψτε αναλυτικά τη δοµή του πακέτου UDP (User Datagram Protocol). 95. Περιγράψτε τη µέθοδο κρυπτογράφησης βασισµένη σε δηµόσιο κλειδί (Public key). 96. Ποιες είναι οι κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρει το ΑΤΜ;

Page 17: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 17 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι περιγράφουν και σε τι αναφέρονται (συσκευές, διατάξεις κλπ) τα κατωτέρω χαρακτηριστικά

µεγέθη; α. MHZ β. GByte γ. nsec δ. MIPS ε. msec

2. Υπολογίστε τη χωρητικότητα του µαγνητικού µέσου µε τα εξής χαρακτηριστικά (γεωµετρία): Τροχιές/tracks 80, Τοµείς/sectors 18, επιφάνειες-κεφαλές 2.

3. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των δισκετών High Density 3,5" και Low Density 3,5". 4. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης καθοδικού σωλήνα (CRT). 5. Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οθόνης καθοδικού σωλήνα (CRT). 6. Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD). 7. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης TFT. 8. Περιγράψτε τον τρόπο διαχείρισης µνήµης από το ΛΣ MSDOS ; 9. Τι γνωρίζετε για τους δαίµονες (daemons) στο ΛΣ Unix; Εξηγήστε τον τρόπο δηµιουργίας τους. 10. ∆ώστε τη σύνταξη της εντολής µε την οποία µπορούµε να δούµε την εγκατεστηµένη και active

code page σε λειτουργικό σύστηµα windows NT/2000/xp από κονσόλα. 11. Να αναφέρετε τη λειτουργία της εντολής chkntfs και τη σύνταξη αυτής, σε περιβάλλον windows XP. 12. Περιγράψτε αναλυτικά τις παρακάτω θύρες:

13. Περιγράψτε αναλυτικά τις παρακάτω θύρες:

14. Να αναφέρετε τους βασικούς λόγους για τους οποίους µπορεί να µη λειτουργεί σωστά η οθόνη του

PC. 15. Τι σηµαίνει το µήνυµα “CMOS battery faild” και ποιες διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται; 16. Τι σηµαίνει το µήνυµα “Floppy disk controller or no controller present ” και ποιες διορθωτικές

ενέργειες απαιτούνται; 17. Τι σηµαίνει το µήνυµα “Error initializing hard disk controller” και ποιες διορθωτικές ενέργειες

απαιτούνται; 18. Τι σηµαίνει το µήνυµα “Primary master hard disk fail” και ποιες διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται; 19. Τι σηµαίνει το µήνυµα “DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER” και

ποιες διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται; 20. Να αναφέρετε τα σύµβολα και τις αντίστοιχες βασικότερες ρυθµίσεις µιας οθόνης.

Page 18: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 18 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

21. Για µια γραµµή µετάδοσης αναλύστε τα φαινόµενα θορύβου (noise), διαφωνίας (crosstalk) και ηχούς (echo).

22. Τι είδους µεταγωγή δεδοµένων χρησιµοποιείται στο ∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο (PSTN); Τι συνεπάγεται αυτό για τη διαθεσιµότητα του δικτύου;

23. Τι είναι οι γέφυρες (bridges) και σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται; 24. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των switch και των hub; Τι εννοούµε όταν λέµε ότι έχουµε σύγκρουση

(collision) κατά την διάρκεια µετάδοσης δεδοµένων µέσω ενός hub; 25. Να αναφέρετε τους πιο διαδεδοµένους διαύλους των Η/Υ για σύνδεση µε εξωτερικές συσκευές

καθώς και το ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων που επιτυγχάνεται σε καθένα από αυτούς. 26. Να αναφέρετε τι εννοούµε µε τον όρο ενθυλάκωση (encapsulation) µηνυµάτων στις επικοινωνίες

δεδοµένων. Ποια επιπλέον πληροφορία προστίθεται στο πακέτο µε την ενθυλάκωση; 27. Ποια η χρησιµότητα του πρωτοκόλλου FTP; 28. Περιγράψτε το απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου (SNMP). 29. Ποια η έννοια του proxy server σε ένα δίκτυο; 30. Στο σκαρίφηµα που ακολουθεί και αφορά σε οριζόντια καλωδίωση σύµφωνα µε το πρότυπο

προτύπων ANSI/ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, περιγράψτε τις διατάξεις από 1 ως 9

31. Ποια είναι η χρήση και λειτουργία των διευθύνσεων IP κλάσης D (Class D Addresses); 32. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις βασικές λειτουργίες ενός δροµολογητή (router). 33. Σε ποια περίπτωση επικοινωνίας δεδοµένων χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο TCP και σε ποια το

UDP και γιατί; 34. Tι είναι τα ports και τι αρίθµηση έχουν; 35. Tι είναι ένα switch (switching hub) και σε τι διαφέρει από ένα hub; 36. Σε ποια επίπεδα του µοντέλου OSI των επτά επιπέδων λειτουργεί ένας δροµολογητής (router); 37. Τι γνωρίζετε για το πρωτόκολλο V.90 των modems; 38. Περιγράψτε τη λειτουργία του επαναλήπτη (repeater), της γέφυρας (bridge) και της πύλης

(gateway). 39. Ποιες "πόρτες" χρησιµοποιούνται στις πλέον συνηθισµένες εφαρµογές του internet

(ftp,telnet,smtp,X.400); 40. Τι είναι socket στο TCP-IP; 41. Τι γνωρίζετε για τις ψηφιακές υπογραφές; 42. Ποια είδη προϊόντων προστασίας (Yλικό-Λογισµικό) της ασφάλειας δικτύων γνωρίζετε; 43. Ποιους βασικoύς τύπους καλωδίων συνεστραµµένων ζευγών γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές

τους; 44. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας των οπτικών ινών. 45. Τι είναι ο διανοµέας (Hub) και ποια τα κυριότερα είδη του;

Page 19: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 19 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

46. Τι είναι η συµπίεση πληροφορίας; 47. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι του Ethernet; 48. Ποια είναι τα κυριότερα ασύρµατα µέσα µετάδοσης; 49. Τι είναι η λογική και τι η φυσική διεύθυνση ενός Η/Υ σε ένα δίκτυο; 50. Να αναφέρετε τη χρήση και λειτουργία των εντολών ping και traceroute (tracert). 51. Ποια η διαφορά του πρωτοκόλλου TCP από το UDP; 52. Ποιους τύπους καλωδίωσης χρησιµοποιούµε για την υλοποίηση δοµηµένης καλωδίωσης ορόφου; 53. Τι περιγράφει ο όρος "Rack 19 “ επιδαπέδιο 43 U" και πού χρησιµοποιείται; 54. Ποιες είναι οι µέγιστες αποστάσεις Α, Β και Γ του σχήµατος σύµφωνα µε την προδιαγραφή

ΕΙΑ/ΤΙΑ;

55. Αντιστοιχίστε τα σχεδιαγράµµατα µε την προδιαγραφή EIA/TIA 568Α και EIA/TIA 568Β.

56. Να αναφέρετε σε τι µορφές συναντώνται τα Firewalls. 57. Ti γνωρίζετε για τις τεχνολογίες CISC (Complex Instruction Set Computers) και RISC (Reduced

Instruction Set Computers) ; 58. Τι γνωρίζετε για τη µνήµη flash; 59. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει µια ακολουθία 10 ακέραιων αριθµών και να εµφανίζει το

άθροισµά τους και το µέσο όρο τους.

Page 20: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 20 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

60. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει Κ ακέραιους αριθµούς και να υπολογίζει πόσοι από αυτούς είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί.

61. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει ένα έτος (πχ 2006) και να εµφανίζει αν είναι δίσεκτο ή όχι. (Αν το έτος δε διαιρείται µε το 4, ∆ΕΝ είναι δίσεκτο. Αν διαιρείται µε το 4 ,αλλά όχι µε το 100, ∆ΕΝ είναι δίσεκτο. Αν διαιρείται µε το 400, ΕΙΝΑΙ δίσεκτο)

62. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να µετατρέπει έναν αριθµό από το δεκαδικό σύστηµα στο δυαδικό. 63. Πού χρησιµοποιείται και ποιες είναι οι λειτουργίες του LBA (Logical Block Addressing); 64. Πόσοι δίσκοι SCSI και πόσοι wide SCSI µπορούν να υποστηριχτούν από έναν ελεγκτή SCSI; 65. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του RAID 0. 66. Ποιες είναι οι διαφορές και σε ποια χαρκτηριστικά µεταξύ του CD και του DVD; 67. Ποιες είναι οι χωρητικότητες των DVD α) Μιας όψης και ενός στρώµατος, β) Μιας όψης και δύο

στρωµάτων, γ) ∆ύο όψεων και ενός στρώµατος δ) ∆ύο όψεων και δύο στρωµάτων; 68. Πόσα λεπτά βίντεο µπορεί να χωρέσει σε ένα DVD 4,7 GB και µε ποιες προϋποθέσεις; 69. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD). 70. Να αναφέρετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οθόνης TFT. 71. Πού συναντάται και ποια είναι η λειτουργία του UART (Universal Asynchronous Receiver

Transmitter); 72. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του UNICODE. 73. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του διαύλου ISA; 74. Τι καλείται «κύκλος εντολής» (instruction cycle) και σε τι υποδιαιρείται; 75. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του διαύλου EISA; 76. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του διαύλου PCI; 77. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του διαύλου USB. 78. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες της µονάδας ελέγχου (control unit); 79. Περιγράψτε τις λειτουργίες της αριθµητικής και λογικής µονάδας (ALU). 80. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε (5) ειδικούς καταχωρητές και περιγράψτε τη λειτουργία τους. 81. Ποια είναι η έννοια του Registry, ποιο πρόγραµµα χρησιµοποιούµε για να δούµε το registry και

ποιες είναι οι βασικές υποκατηγορίες µιας registry database; 82. Σε ένα Η/Υ µε εγκατεστηµένα windowsNT/2000, µε ποιες εντολές (από κονσόλα) θα

διαπιστώσουµε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά το δίκτυο στον υπολογιστή µας; 83. ∆ώστε την εντολή µε την οποία µπορούµε να προσθέσουµε στο path του συστήµατος το

DIRECTORY c:\norton σε λειτουργικό σύστηµα windows NT/2000/xp από κονσόλα. 84. Στο λειτουργικό σύστηµα windows NT/2000/xp, ποιο είναι το αρχείο διαµόρφωσης (το αντίστοιχο

του config.sys για το dos και τα windows95/98) του συστήµατος και σε ποιον κατάλογο βρίσκεται; 85. Να αναφέρετε τη σύνταξη της εντολής µε την οποία µπορούµε να κάνουµε χρονοπραγραµµατισµό

εργασιών σε λειτουργικό σύστηµα windowsNT/2000/XP και δώστε ένα παράδειγµα. 86. Να αναφέρετε τα βασικά κλειδιά του µητρώου του λειτουργικού συστήµατος windows

2000/XP/2003. 87. Να αναφέρετε το αποτέλεσµα της εντολής "at 20:28 /interactive regedt32.exe". 88. Σε λειτουργικό σύστηµα windows2000 server µε χρήση ειδώλων διαµερισµάτων εκκίνησης

(mirrored boot partitions), να αναφέρετε τα βήµατα µη αυτόµατης ανάκαµψης του συστήµατός σας από την κονσόλα ανάκαµψης (Recovery console) στην περίπτωση που έχει καταστραφεί ο πρώτος δίσκος.

89. Σε λειτουργικό σύστηµα windows2000server, τι είναι η δισκέτα Emergency Repair Disk (ERD); Να αναφέρετε τα βήµατα για τη δηµιουργία δισκέτας ERD.

Page 21: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 21 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

90. Να αναφέρετε τα βήµατα για τη δηµιουργία δισκέτας εκκίνησης των windows2000server, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται SCSI ελεγκτής.

91. Να αναφέρετε τα βήµατα για την εγκατάσταση της κονσόλας ανάκαµψης (Recovery console) σε περιβάλλον windows2000server.

92. Να αναφέρετε τους τύπους εφεδρικών αντιγράφων (backup) και να περιγράψετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου, σε λειτουργικό σύστηµα windows2000server / XP/2003.

93. Ποια είναι η εντολή και πώς συντάσσεται, για τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε περιβάλλον windows2000server;

94. Ένας χρήστης (user) του εταιρικού (τοπικού) δικτύου µε λειτουργικό σύστηµα windows2000/XP/2003, σας αναφέρει αδυναµία πρόσβασης στο δίκτυο. Να αναφέρετε τα βήµατα για τον εντοπισµό της βλάβης.

95. Να αναφέρετε τους βασικούς λόγους της µη λειτουργίας της κεντρικής µονάδος ενός PC. 96. Τι είναι και ποιες οι λειτουργίες του POST (Power-On Self Test); 97. Ενεργοποιώντας τον υπολογιστή σας ακούτε 3 όµοιους ηχητικούς τόνους. Ποια είναι η διάγνωσή

σας αξιολογώντας τους ηχητικούς τόνους; 98. Ενεργοποιώντας τον υπολογιστή σας ακούτε 8 ηχητικούς τόνους. Ποια είναι η διάγνωσή σας

αξιολογώντας τους ηχητικούς τόνους; 99. Να αναφέρετε τις συσκευασίες (αρθρώµατα) και τους τύπους µνήµης που έχουν 30, 72, 168 και

184 επαφές (pins). 100. Τι σηµαίνει το µήνυµα “CMOS checksum error” και ποιες διορθωτικές ενέργειες απαιτούνται; 101. Να αναφέρετε τις βασικές παραµέτρους ρύθµισης των σειριακών θυρών. 102. Να αναφέρετε τους τρόπους λειτουργίας (mode) της παράλληλης θύρας και πώς δηλώνονται στο

BIOS. 103. Ποιους ελέγχους εκτελούµε αν οι θύρες USB δε λειτουργούν; 104. Να αναφέρετε σε τι οφείλεται το φαινόµενο της εµφάνισης οριζόντιων γραµµών µη εκυπωµένων

(ισαπέχουσες λευκές γραµµές) στους κρουστικούς και στους εκτυπωτές ψεκασµού. 105. Να αναφέρετε σε τι οφείλεται το φαινόµενο της εµφάνισης κάθετων γραµµών µη εκυπωµένων ή

αχνών στους εκτυπωτές laser. 106. Περιγράψτε τα βήµατα για την αντικατάσταση (αναβάθµιση) της µητρικής πλακέτας ενός

υπολογιστή. 107. Να αναφέρετε αναλυτικά τα βήµατα εγκατάστασης δεύτερου σκληρού δίσκου (IDE/ΑΤΑ133), σε

έναν προσωπικό υπολογιστή µε ΛΣ Windows XP home που ήδη έχει εγκατεστηµένο έναν σκληρό δίσκο και ένα CD-R στον πρώτο ελεγκτή και ένα DVD στο δεύτερο ελεγκτή.

108. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους προβληµάτων που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύµα και επηρεάζουν τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και περιγράψτε τις µεθόδους προστασίας για κάθε τύπο προβλήµατος.

109. Αναλύστε τη µεταγωγή κυκλώµατος και τη µεταγωγή πακέτου. Σε ποια από τις δύο γίνεται αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση του εύρους ζώνης των γραµµών του δικτύου και γιατί;

110. Τι είδους µεταγωγή δεδοµένων γίνεται στα δίκτυα ATM; Σε ποια επίπεδα του µοντέλου OSI λειτουργεί και µε ποιο τρόπο επιτυγχάνονται µεγάλες ταχύτητες µετάδοσης;

111. Να αναφέρετε τις λειτουργίες που επιτελούν οι δροµολογητές (routers) σε ένα δίκτυο δεδοµένων. Σε ποιο επίπεδο του µοντέλου OSI λειτουργούν;

112. Πώς επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη µετάδοση φωνής και δεδοµένων µέσω ενός δισύρµατου καλωδίου στην τεχνολογία aDSL; Πώς διαχωρίζονται τα δύο σήµατα στην πλευρά του χρήστη;

Page 22: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 22 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

113. Περιγράψτε την τεχνική ανίχνευσης σφαλµάτων µε την µέθοδο του δυαδικού ψηφίου ισοτιµίας (parity bit check). Ποια σφάλµατα αποτυγχάνει να αναγνωρίσει η µέθοδος;

114. Αναλύστε τα φαινόµενα της παραµόρφωσης πλάτους (amplitude distortion) και της παραµόρφωσης φάσης (group delay) σε µια γραµµή µετάδοσης δεδοµένων.

115. Να αναφέρετε τη χρωµατική κωδικοποίηση της τυποποίησης ΕΙΑ/ΤΙΑ568Β για straight-through καλωδίωση Cat-5e.

116. Σε περιβάλλον windows2000/XP/2003, µε ποια εντολή µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη διαδροµή (routing) προς έναν υπολογιστή και να επιλύουµε ταυτόχρονα τις IP διευθύνσεις; Πώς συντάσσεται;

117. Τι πληροφορία εµπεριέχει η διεύθυνση IP, τι µήκος έχει και ποια είναι η θέση της στο πακέτο IP; 118. Σε περιβάλλον windows2000/XP/2003, µε ποια εντολή µπορούµε να στείλουµε πακέτα σε έναν

υπολογιστή; Πώς συντάσσεται αυτή ; 119. Για ποιο λόγο έχει επινοηθεί η λειτουργία της υποδικτύωσης (subnetting) και ποια είναι η χρήση

της µάσκας δικτύου; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 120. Ποιο πρωτόκολλο ανάγει διευθύνσεις IP σε διευθύνσεις υλικού «hardware addresses»; Περιγράψτε

συνοπτικά τη λειτουργία αυτού του πρωτοκόλλου. 121. Ποια είναι η τυπική µάσκα δικτύου για µια διεύθυνση IP κλάσης Α (Class A IP Address); 122. Περιγράψτε τη λειτουργία του default gateway στη διαδικασία της δροµολόγησης. 123. Τι τύπου πρωτόκολλο είναι το TCP, όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ δύο host;

Περιγράψτε συνοπτικά την έναρξη µιας συνόδου TCP και δώστε ένα παράδειγµα. 124. Τι τύπου πρωτόκολλο είναι το UDP, όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ δύο host;

Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία του UDP και δώστε ένα παράδειγµα. 125. Περιγράψτε τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων FTP. 126. Περιγράψτε τη λειτουργία του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Υπερκειµένων ΗΤTP. 127. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Πρωτόκολλο Ταχυδροµείου POP3 (Post Office Protocol

version 3), έναντι του Απλού Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αλληλογραφίας (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) και ποιο TCP port χρησιµοποιεί;

128. Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία του Απλού Πρωτοκόλλου ∆ιαχείρισης ∆ικτύων (Simple Network Management Protocol – SNMP) και ποιες οι λειτουργίες του καθενός;

129. Ποια η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του PSTN; 130. ∆ώστε τον ορισµό του Clustering και του Load Balancing. 131. Ποια είναι η διαφορά του Active από το Passive Clustering ; 132. Τι είναι και πώς λειτουργεί το ISDN; 133. Να αναφέρετε τη χρωµατική κωδικοποίηση της τυποποίησης ΕΙΑ/ΤΙΑ568Α για straight-through

καλωδίωση Cat-5e. 134. Περιγράψτε τη λειτουργία προώθησης δεδοµένων σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων. 135. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία DSL; 136. Περιγράψτε την αρχιτεκτονική διασύνδεσης ISO/OSI. 137. Τι γνωρίζετε για το ΙΡ (lnternet Protocol); Ποιες είναι οι λειτουργίες του; 138. Να αναφέρετε τη χρωµατική κωδικοποίηση της τυποποίησης ΕΙΑ/ΤΙΑ568Β για crossover

καλωδίωση Cat-5e.

Page 23: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 23 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

139. Μια εταιρεία διαθέτει 3 γραφεία και 30 υπολογιστές. Στο σχέδιο εµφανίζεται η δοµή του δικτύου. Εξηγήστε το σχέδιο. Ποιοι υπολογιστές και routers ανήκουν στο ίδιο δίκτυο; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας.

140. Ποιες ειδικές διευθύνσεις ΙΡ γνωρίζετε και τι εξυπηρετεί κάθε µία; 141. Τι γνωρίζετε για τα υποδίκτυα ΙΡ (Subnet); ∆ώστε ένα παράδειγµα χρήσης. 142. Τι γνωρίζετε για τη µάσκα υποδικτύου σε µια IP διεύθυνση; ∆ώστε ένα παράδειγµα χρήσης. 143. Με πόσους και ποιους τρόπους µπορούµε να δηµιουργήσουµε υποδίκτυα; 144. Με ποια/ες εντολές µπορούµε να διαγνώσουµε πιθανή βλάβη της κάρτας ethernet ενός

υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα windows 2000/XP/2003; 145. Περιγράψτε αναλυτικά τη δοµή του πακέτου TCP (Transmission Control Protocol). 146. Τι γνωρίζετε για το UDP (User Datagram Protocol) ; 147. Να αναφέρετε την/τις εντολές που εµφανίζουν στατιστικά στοιχεία για το πρωτόκολλο και τις

τρέχουσες συνδέσεις δικτύου TCP/IP ενός υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα windows 2000/XP/2003.

148. Τι είναι τα Firewalls; 149. Περιγράψτε την τεχνική DMZ (De Militarized Zone). 150. Τι γνωρίζετε για τα VPNs (Virtual Private Networks); 151. Ποιος είναι ο ρόλος του µηχανισµού Intrusion Detection και µε ποιους τρόπους υλοποιείται; 152. Να αναφέρετε τις ιδιότητες και τη χρήση της ip 127.0.0.1 153. Περιγράψτε την αρχιτεκτονική OSI της ISO. 154. Τι είναι τα µονότροπα και τι τα πολύτροπα καλώδια οπτικών ινών; 155. Να αναφέρετε την/τις εντολές που εµφανίζουν τους λογαριασµούς των χρηστών ενός τοπικού

υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα windows 2000/XP/2003. 156. Σε περιβάλλον windows2000/XP/2003, µε ποια εντολή µπορούµε να διαχειριστούµε τους πίνακες

διαδροµών δικτύου (routing tables); Πώς συντάσσεται; 157. Να αναφέρετε αναλυτικά τη λειτουργία της εντολής : "route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0

157.55.80.1 METRIC 3 IF 2". 158. Σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ606 δώστε το συµβολισµό απεικόνισης των υποδικτύων

για: οριζόντιο υποδίκτυο χαλκού και οπτικής ίνας, κατακόρυφο υποδίκτυο 1ου επιπέδου χαλκού και οπτικής ίνας, υποδίκτυο χαλκού και οπτικής ίνας.

159. Να αναφέρετε τα κυριότερα χρακτηριστικά του switch.

Page 24: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 24 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

160. Να αναφέρετε τις οµοιότητες και τις διαφορές των καλωδιώσεων τύπου FTP, STP και UTP. 161. Να αναφέρετε τη χρωµατική διάταξη του προτύπου EIA/TIA 568Α. Ποια χρώµατα (αγωγοί) είναι

απαραίτητα για την επίτευξη ταχυτήτων έως 100Mbps; 162. Να αναφέρετε τη χρωµατική διάταξη του προτύπου EIA/TIA 568Β. Ποια χρώµατα (αγωγοί) είναι

απαραίτητα για την επίτευξη ταχυτήτων έως 100Mbps; 163. Να αναφέρετε τα κυριότερα χρακτηριστικά του router. 164. Τι σκοπό εξυπηρετούν οι οριολωρίδες και τα πλαίσια µικτονόµησης (patch panels); 165. Τι ορίζουµε ως σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης; 166. Από ποια υποσυστήµατα απαρτίζεται ένα σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης; 167. Τι είναι το οριζόντιο υποσύστηµα ή οριζόντιο δίκτυο (δοµηµένης καλωδίωσης); 168. Ποια θέµατα αντιµετωπίζει το πρότυπο ΕΙΑ / ΤΙΑ 569 ; 169. ∆ώστε τον ορισµό του κάθετου υποσυστήµατος ή κατακόρυφου δικτύου (δοµηµένης

καλωδίωσης). Ποια υποσυστήµατα (δοµηµένης καλωδίωσης) διασυνδέει; 170. ∆ώστε τον ορισµό του τοπικού ή ενδιάµεσου κατανεµητή ορόφου (Intermediate Distribution Frame

– IDF). Τι τυπικό εξοπλισµό συµπεριλαµβάνει; 171. ∆ώστε τον ορισµό του κεντρικού κατανεµητή (Main Distribution Frame – MDF). Τι τυπικό

εξοπλισµό συµπεριλαµβάνει; 172. Ποιες τεχνικές υπάρχουν για να συνδεθεί ένας connector πάνω σε µια οπτική ίνα; 173. Να αναφέρετε τις συνήθεις τεχνικές τεκµηρίωσης ενός συστήµατος δοµηµένης καλωδίωσης. 174. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός Ethernet Switch (Switching Hub). 175. Τι είναι η τεχνολογία full-duplex που ενσωµατώνουν κάποιοι µεταγωγοί Ethernet (Ethernet

Switches); 176. Τι είναι τα εικονικά τοπικά δίκτυα (Virtual Local Area Networks – VLANs) και τι εξοπλισµό

προϋποθέτουν για την υλοποίησή τους; 177. Ποια θέµατα αντιµετωπίζει το πρότυπο ΕΙΑ / ΤΙΑ 568Α; 178. Τι µηχανισµοί και πρωτόκολλα χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση των µεταγωγών Ethernet

(Ethernet Switches); 179. Τι γνωρίζετε για το µηχανολογικό οχετό (Shaft) και πού χρησιµοποιείται; 180. Σύµφωνα µε τη προδιαγραφή ΕΙΑ/ΤΙΑ569, δώστε τα σύµβολα σχεδίασης-αποτύπωσης για: διπλή

επίτοιχη πρίζα RJ45, µονή επίτοιχη πρίζα RJ45, µονή πρίζα καρτοτηλεφώνου, πρίζα FO. 181. Τι είναι ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό; 182. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ συστηµάτων κρυπτογραφίας µε ανοικτή και κλειστή σχεδίαση; 183. Από τι είδους κακόβουλες επιθέσεις προστατεύει η χρήση ενός ∆ιακοµιστή Μεσολάβησης (Proxy

Server); 184. Σχεδιάστε ένα απλό τείχος προστασίας (firewall) µε τη βοήθεια της λειτουργίας της υποδικτύωσης

(subnetting). 185. Περιγράψτε τη µέθοδο κρυπτογράφισης ενός κλειδιού. 186. Περιγράψτε τη µέθοδο κρυπτογράφισης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού κλειδιού. 187. Τι είναι Firewall και ποιες οι βασικές λειτουργίες του; 188. Tι είναι η κρυπτογραφία; 189. Τι είναι η Συµµετρική και τι η Ασύµµετρη Κρυπτογραφία; 190. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εισαγωγής στοιχείου σε ουρά. 191. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εξαγωγής στοιχείου από ουρά. 192. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εισαγωγής στοιχείου σε λίστα. 193. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εξαγωγής στοιχείου από λίστα.

Page 25: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 25 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

194. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος γραµµικής αναζήτησης. (Linear Search) 195. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης. (Binary Search) 196. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος ταξινόµησης φυσαλίδας (bubble sort). 197. Να αναπτύξετε αναδροµικό αλγόριθµο που να υπολογίζει το µέγιστο κοινό διαιρέτη (ΜΚ∆) µεταξύ

δύο αριθµών. 198. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εύρεσης του αθροίσµατος των στοιχείων δυσδιάστατου πίνακα (m

γραµµές, n στήλες). Συγκεκριµένα ζητείται να βρεθεί το άθροισµα κατά γραµµές, κατά στήλες και συνολικά.

199. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εισαγωγής στοιχείου σε στοίβα. 200. Να σχεδιαστεί ο αλγόριθµος εξαγωγής στοιχείου από στοίβα. 201. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του Ultra SCSI (data bits, Mhz, MB/sec). 202. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του RAID 4 και 5. Ποια η διαφορά τους; Λειτουργεί η συστοιχία

αν απωλεσθεί ένας δίσκος; 203. Περιγράψτε σχηµατικά τη σύνδεση τερµατικού σε υπολογιστή µε το πρότυπο διασύνδεσης RS-

232-C. Να αναφέρετε τα βασικότερα σήµατα του προτύπου RS-232-C. 204. Να αναφέρετε πέντε (5) υποχρεωτικά σήµατα του διαύλου PCI. 205. Πόσους αγωγούς χρησιµοποιεί ο δίαυλος USB και ποια η χρήση του καθενός από αυτούς; 206. Να αναφέρετε τη λειτουργία της παγίδας (trap) και του χειριστή παγίδων (trap handler). 207. Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε δισκέτες εκκίνησης για τα WindowsΝΤ/2000 ; Ποια αρχεία θα

πρέπει να υπάρχουν στη δισκέτα εκκίνησης; 208. Θεωρούµε ένα χώρο λογικών διευθύνσεων που αποτελείται από 16 σελίδες των 1024 λέξεων η

κάθε µια, ενώ η απεικόνιση γίνεται σε µια φυσική µνήµη των 32 πλαισίων σελίδας. α) Πόσα bits έχει µια λογική διεύθυνση; β) Πόσα bits έχει µια φυσική διεύθυνση; γ) Περιγράψτε τη δοµή του πίνακα σελίδων.

209. Να αναφέρετε τέσσερα (4) υποκλειδιά του κλειδιού HKEY_LOCAL_MACHINE και να περιγράψετε τις λειτουργίες καθενός από αυτά.

210. Σε περιβάλλον windows NT/2000 µε ποια εντολή µπορούµε να αλλάξουµε τα δικαιώµατα πρόσβασης σε αρχεία και καταλόγους, σε command line; Να αναφέρετε τη σύνταξή της και να δώσετε ένα παράδειγµα.

211. Ένας χρήστης (user) του εταιρικού (τοπικού) δικτύου µε λειτουργικό σύστηµα windows2000/XP/2003, σας αναφέρει αδυναµία πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) µέσω του proxy server. Να αναφέρετε τα βήµατα για τον εντοπισµό της βλάβης.

212. Περιγράψτε αναλυτικά τις παρατηρούµενες ενδείξεις και τη µεθοδολογία εντοπισµού και αντιµετώπισης της δυσλειτουργίας της οθόνης του PC.

213. Περιγράψτε αναλυτικά τις παρατηρούµενες ενδείξεις και τη µεθοδολογία εντοπισµού και αντιµετώπισης της δυσλειτουργίας της κεντρικής µονάδος ενός PC.

214. Να αναφέρετε το χρωµατικό κώδικα και τις αντίστοιχες τάσεις των καλωδίων τροφοδοσίας της µητρικής πλακέτας τύπου ΑΤΧ.

215. Να αναφέρετε τους πόρους του συστήµατος (input/output range και IRQ) που χρησιµοποιούνται από τις σειριακές θύρες (COM1,2,3,4)

216. Πόσες διακοπές υποστηρίζει ο προσωπικός υπολογιστής και ποιες είναι οι λειτουργίες της IRQ3, IRQ4, IRQ6, IRQ8, IRQ13, IRQ14 και IRQ15;

217. Να αναφέρετε τα βήµατα εγκατάστασης ενός ADSL modem και τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο internet των υπολογιστών ενός τοπικού δικτύου.

Page 26: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 26 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

218. Να αναφέρετε τη χρήση και την έννοια του δείκτη MTTF και MTTR στη συντήρηση των υπολογιστών. Τι δείχνει ο λόγος MTTR/MTTF;

219. Περιγράψτε το ρόλο του NT1 (Network Termination Device) στο Ολοκληρωµένο ∆ίκτυο Ψηφιακής Μεταγωγής (ISDN); Μέχρι πόσες ISDN συσκευές µπορούν να συνδεθούν στο καλώδιο παθητικής αρτηρίας (passive bus) και πώς γίνεται η διευθυνσιοδότησή τους;

220. Σε ποια τεχνολογία µεταγωγής δεδοµένων βασίζεται η υπηρεσία HellasStream και τι ταχύτητες επιτυγχάνονται;

221. Τι εννοούµε µε τον όρο baud rate και ποια η διαφορά του από τον ρυθµό µετάδοσης bit (bit transfer rate); Ποιο από τα δύο µεγέθη είναι µεγαλύτερο σε ένα µέσο µετάδοσης;

222. Τι πρέπει να ισχύει σε ένα µέσο µετάδοσης ώστε να έχουµε προσαρµογή της σύνθετης αντίστασης της γραµµής; Ποιο ανεπιθύµητο φαινόµενο εµφανίζεται αν υπάρχει έλλειψη προσαρµογής στη γραµµή;

223. Ποια είναι η λειτουργία και πώς εκτελείται ο διαγνωστικός έλεγχος τοπικού αναλογικού βρόγχου L3 (Local Analog Loopback) σύµφωνα µε την προδιαγραφή CCITT V.54 σε PSTN modem µε τη χρήση AT εντολών;

224. Ποια είναι η λειτουργία και πώς εκτελείται ο διαγνωστικός έλεγχος τοπικού αναλογικού βρόγχου L2 (Remote Digital Loopback) σύµφωνα µε την προδιαγραφή CCITT V.54 σε PSTN modem µε τη χρήση AT εντολών;

225. Ποια είναι η λειτουργία και πώς εκτελείται ο διαγνωστικός έλεγχος τοπικού ψηφιακού βρόγχου L2 (Local Digital Loopback) σύµφωνα µε την προδιαγραφή CCITT V.54 σε PSTN modem µε τη χρήση AT εντολών;

226. Να αναφέρετε τους απαραίτητους ελέγχους για την επίλυση του προβλήµατος: "Το modem κάνει handshaking µετά την κλήση, αλλά κόβει τη γραµµή πριν αποκατασταθεί η επικοινωνία".

227. Να αναφέρετε τους απαραίτητους ελέγχους για την επίλυση του προβλήµατος: "∆εν υπάρχει σωστή επικοινωνία µε το αποµακρυσµένο Modem (Βλέπω "σκουπίδια" στον υπολογιστή µου κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας)".

228. Ποιο εργαλείο διάγνωσης (diagnostic tool) χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο ICMP, πώς συντάσσεται η γραµµή εντολής του και τι πληροφορίες µας παρέχει η εκτέλεσή του;

229. Ποια τα οφέλη χρήσης του πρωτοκόλλου δροµολόγησης OSPF έναντι του πρωτοκόλλου RIP; 230. Ποιες δοµικές µονάδες συγκροτούν ένα σύστηµα µεταφοράς µηνυµάτων (Message Transfer

System – MTS) που βασίζεται στο Απλό Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αλληλογραφίας (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) και ποιες είναι οι αρµοδιότητές τους;

231. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης δικτύων; Περιγράψτε συνοπτικά την καθεµία. 232. Σε έναν σχεδιασµό υψηλής διαθεσιµότητας (high availability) που ακολουθεί την τεχνική Three-Tier

(3-Tier), περιγράψτε το καθένα από τα τρία επίπεδα που τον απαρτίζουν. 233. Περιγράψτε αναλυτικά τη δοµή του πακέτου ΙΡ.

Page 27: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 27 από 27

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

234. Μια εταιρεία διαθέτει 3 γραφεία και 30 υπολογιστές. Στο σχέδιο εµφανίζεται η δοµή του δικτύου. Εξηγήστε το σχέδιο. Ποιοι υπολογιστές και routers ανήκουν στο ίδιο δίκτυο ή υποδίκτυο; Πόσους υπολογιστές µπορούµε να έχουµε σε κάθε υποδίκτυο; (Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας)

235. Περιγράψτε αναλυτικά τη δοµή του πλαισίου δεδοµένων του PPP (Point Ιο Point Protocol). 236. Ποιος είναι ο ρόλος του Content Security σε ένα σύστηµα ασφαλείας; 237. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που επιφέρει στην ασφάλεια του ιδιωτικού δικτύου η υπηρεσία E-mail, και

πώς µπορούµε να προστατεύσουµε το δίκτυό µας απ’ αυτούς τους κινδύνους ; (Να σχεδιάσετε τη διάταξη ασφαλείας που προτείνετε)

238. Πώς µπορούµε να προστατεύσουµε ένα ιδιωτικό WWW server που προβάλλει (βγάζει) στο internet την εταιρική µας σελίδα (web page); (Να σχεδιάσετε τη διάταξη ασφαλείας που προτείνετε)

239. Τι γνωρίζετε για το DNS (Domain Name System), ποιοι είναι οι κίνδυνοι ασφαλείας και πώς µπορούµε να τους αντιµετωπίσουµε; (Να σχεδιάσετε τη διάταξη ασφαλείας που προτείνετε)

240. Περιγράψτε τη δοµή ενός δικτύου ΑΤΜ. 241. Ποιες είναι οι βασικές µέθοδοι δροµολόγησης και ποιες οι διαφορές τους; 242. Περιγράψτε τη λειτουργία του πρωτοκόλλου DNS. 243. Ποιες είναι οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται µεταξύ των καλωδίων του οριζόντιου

ή κάθετου δικτύου και πηγών ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών όπως είναι τα ισχυρά ρεύµατα (Electromagnetic Interference – EMI); ∆ιαχωρίστε σε κατηγορίες ανά ενεργειακή ισχύ της πηγής και ανάλογα µε τον τρόπο όδευσης και γείωσης της πηγής.

244. Τι είναι το φαινόµενο της εξασθένησης (attenuation), σε τι µονάδα µετράται και πώς συνδέεται µε την συχνότητα του µεταφερόµενου σήµατος;

245. Ποιους ελέγχους και µετρήσεις εκτελούµε για να πιστοποιήσουµε ότι πληροί τις προδιαγραφές ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορίας 5 και κατά TSB 67 Level II η δοµηµένη καλωδίωση;

246. Τι είναι το SSL (Secure Socket Layer); Περιγράψτε σχηµατικά τη διαδικασία σύνδεσης. 247. Πώς γίνεται DoS επίθεση µέσω SYN Flooding; 248. Με ποια εντολή εφαρµόζουµε strong encryption της SAM σε λειτουργικό σύστηµα

windowsNT/2000/XP και µε ποιους τρόπους µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε; 249. Να αναφέρετε τα βήµατα που ακολουθούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός πελάτη

(client) σε ένα διακοµιστή (server) µέσω του πρωτοκόλλου kerberos. 250. Περιγράψτε τη λειτουργία µιας Αποστρατικοποιηµένης Ζώνης (Demilitarized Zone - DMZ). 251. Ποια χαρακτηριστικά στη φύση τόσο του Απλού Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αλληλογραφίας

(Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) όσο και του Πρωτοκόλλου Ταχυδροµείου POP3 (Post Office Protocol version 3) επιτρέπουν την εύκολη συνεργασία τους, µε ∆ιακοµιστές Μεσολάβησης (Proxy Servers), ώστε αυτά να προστατευθούν από κακόβουλες επιθέσεις;