Ασκήσεις αρμονίας

36
1 ειώσεις μ Ση άτων μ θε ονίας μ Αρ Τρίτη τάξη Μιχάλης Χριστιάς 2006 Έξω από τις αγκύλες το πάσο μ δεν έχει , ούς μ αριθ η επιλογή συγχορδιών είναι δική . σας Οι οί μ αριθ έσα μ στις αγκύλες υποδεικνύουν ως συνήθως τις . συγχορδίες Η ασία μ ση των αναστροφών στις παρένθετες VxV στον Μείζονα τρόπο 6 5 6 4 ] 7 5 [ 1 4 3 2 3

Transcript of Ασκήσεις αρμονίας

Page 1: Ασκήσεις αρμονίας

1

ειώσειςµΣη άτωνµθε ονίαςµΑρ

ΤρίτητάξηΜιχάλης Χριστιάς 2006

Έξω από τις αγκύλες το πάσοµ δεν έχει ,ούςµαριθ η επιλογή συγχορδιών είναι δική .σαςΟι οίµαριθ έσαµ στις αγκύλες υποδεικνύουν ως συνήθως τις .συγχορδίες

Η ασίαµση των αναστροφών στις παρένθετες

VxV στον Μείζονα τρόπο

65

64

ö ±]

7

öï5

[

ö ü [§ ß 1

ööö ö ± ö ü [ö öï ü432

ö ö ± [X� öX ö§ öA3

Page 2: Ασκήσεις αρμονίας

2

ονικόςµΜνη κανόνας γιά την VxVΧαρακτηριστικός φθόγγος της VxV

VxV στον Ελάσσονα τρόπο

4

[ ü6

öü6

ü2

ö 7ü

2

ü4

33

6

ü

ï § ±ü

5

üü

ö6

4 4

ö6 6

ö7

ü öö5ü

7

ö ±ö645

[6

ï65

öü ö ± [üï ü ö§ ö±5

ö ö ±ü ö [üï ü ö ±

Page 3: Ασκήσεις αρμονίας

3

Σχέση ατικήςµχρω διασταύρωσης VxV - V7

Οι χαρακτηριστικοί φθόγγοι της VxV στον ΕλάσσοναΟ ρόλος της VxV στις πτώσεις

ü ÿ ±

[ ö[ ±...Συνεχίζεται

±

ö

� XX43

ï XX43 ö öö

ó6

ö ö ± ü [VxV ±� X § ö üΗ ένηµειωµση VxV να γραφεί σε πρώτη αναστροφή

±7

ßö ö ± [ � X ö

Page 4: Ασκήσεις αρμονίας

4

ονικόςµΜνη κανόνας γιά την VxIVΧαρακτηριστικός φθόγγος της VxIV

VxIV στον Μείζονα

ö ±ö± ö[

±6

A5

ö öö ö [ï üü43

]

8 ö

[ Aö öö X ö ± ï XX § [[9

±

ö

ö

ö ±

ö ö � üüü43

ï

üüü43

ö ±

ö

±óü

1 0

ö

±

ö

ö ±ö ±

ö ±

ö

ö

� üüü ï üüü

ö

±

ö

±

±ööóö

±

ö öö

� üüü43

ï üüü43 öö±

±

±± ö

± öó ±

τελευταία έτραµ

γιά τα τρίαΕναλλακτική εκδοχή

Page 5: Ασκήσεις αρμονίας

5

Κίνηση προς την IV(m) = κίνηση προς υφέσειςΟ ρόλος της VxIV(m) στην πλάγια πτώση

Κίνηση προς την V = κίνηση προς διέσειςΧαρακτηριστικοί φθόγγοι της VxIVm στον Ελάσσονα

VxIVm στον Ελάσσονα

ü ö ö ö ± [üï üü § 1 1

Û � � XX83

ï XX83

Û Aó1 2

Û

A

±5A

7

± Û

2

±

±

6

XX

ï XX

±

4

ó±

Να προστεθεί αµθέ εµ 7µ στον Ελάσσονα

� §

Page 6: Ασκήσεις αρμονίας

6

VxIIm στον Μείζονα

öö öA [ï XXX 43 ±ö1 3

ö A643

ö öï XXXX 43 ö]

1 4 [

Η παρένθετη ινουϊταµντι

Άλλες ορφέςµ παρένθετων δεσποζουσών

VxVIm και VIIdim x VIm στον Μείζονα

[

7

ü ö[

ö ö7[

ü42

Θέση τρίτης

] 65

ö5] 7 ]

ü6

3

ï üüüü ¾ 1 5 4

öï [±üüüü

öü643

]

ö öö2 ] [

[ 7

öü64

ö7 ]

ï XX § [

1 6

[Συνεχίζεται±ï XX ö ö

Page 7: Ασκήσεις αρμονίας

7

Χαρακτηριστικοί φθόγγοι

VIIdim x IIm στον Μείζονα

� §

Χαρακτηριστικοί φθόγγοι

VIIdim x IVm στον Ελάσσονα

� §

VxIVmin - V x bVII

VxIImin - VxV VxIIImin - VxVImin VxVImin - VxIImin

είζοναµ που λειτουργεί ως παρένθετη V

Μετατροπή ελάσσονος παρένθετης I σε

§�

Page 8: Ασκήσεις αρμονίας

8

Τονικές περιοχές στον Μείζονα τρόπο

[XXXX ö¾ [ [ � [1 7 A

XXXX 7εD [ A X Συνεχίζεται

[ ö ööö � [

ö ö ö [ ]

ö[ [

A4

2

ï XXXX § X 1 8

±±2.

ö ß 1.

A ö ±ö ö [öï XXXX öö [±

Page 9: Ασκήσεις αρμονίας

9

Τονικές περιοχές στον Ελάσσονα τρόπο

]

7

[

1 9 ï üü §

±± Συνεχίζεται [ ï üü

ö

ü

A

ö ö

[

ü� XX43

ï XX43 [

2 0

ó

ö

± ö

±

±

ö ±±ü ö

öΝα γίνει πλάγια πτώση εµ χρήση της VxIVmin

� XX öï XX ±

ö

ö

ö

±ó

Page 10: Ασκήσεις αρμονίας

10

αταµΠοικίλ

ιατονικοί∆ ξένοι :φθόγγοι

Û ± Άλτο ή τενόρος

± � � � üüü86 ±2 1

± 2 2 ±Συνεχίζεται±� üüü42 Û ü

+ Σχετικώς ένοµτονισ αµποίκιλ

+

[

� üüüü42

ï üüüü42

ó

2 3

Page 11: Ασκήσεις αρμονίας

11

Να ειωθούνµση οι ξένοι φθόγγοι ,π( )δ

ιαβατικοί φθόγγοι∆

XXX�

ï

ó ö 2 4

ö

¾

ö ¾ A

ö Ñ

±

XXX

A

Κουαρτέτο εγχόρδων,Προσοχή !αλυσίδα Να ειωθούνµση οι ξένοι φθόγγοι ,π( )δ

ύο∆ ή περισσότεροι διαβατικοί φθόγγοι πορείµ να φανισθούνµε σε .σειρά

±

86

üüüü

ï± ±

δ

± 2 5

± üüüü ±

δ

ó 86

±

± ó

Συνεχίζεται

ü Û

üüüü �

±

±

ü ±

üüüü Û

±

±

±

ï ±

Page 12: Ασκήσεις αρμονίας

12

Οι ξένοι φθόγγοι ως αντικαταστάτες των κύριων

Προστριβές των ξένων φθόγγων εµ τούς φθόγγους της συγχορδίας

� §

ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες φωνές

ατικοίµΠοικιλ και διαβατικοί φθόγγοι ενοιµκινού

� §

Page 13: Ασκήσεις αρμονίας

13

Καθυστέρηση της 3M της συγχορδίας

ωστε να προβληθεί το αµάκουσ της καθυστέρησης

Στις ενεςµεπό ασκήσεις οι φωνές να κινηθούν όσο απλούστερα γίνεται

Καθυστέρηση πρός τα κάτω

±±

±±

ö

ö

�πάσοµ

ενοµβανόµΕπαναλα

üüüü

ï § ±

ööüüüü

ü

§ó2 6

Καθυστέρηση της 1 είζονοςµ συγχορδίας

2 7 ó [

[

� ± Û

XXXX43

ï XXXX

43

ö

ö ö

ö

Καθυστέρηση της 1 ελάσσονος συγχορδίας

§ï

XXXX ö ö

ö

ß

§

XXXX

τον όµδιπλασιασ του φθόγγου λύσης της .καθυστέρησηςΠαρατηρήστε την κάθοδο του προσαγωγέα γιά να εµαποφύγου

öö ß�

ö A

2 8 ó ö

Page 14: Ασκήσεις αρμονίας

14

Καθυστέρηση της 5 της V7 σε Μείζονα τρόπο

öóö ö

2 9

43

43

Û

±ïö± [[

[[

ö

öüüüüü

�±ö ±

ö±ö ö üüüüü

ö ±

Καθυστέρηση της 5 της V7 σε Ελάσσονα τρόπο

ö ± ±

ö

[

ö� XXXXX §

ï XXXXX §

[

[

ö ö ó3 0

Καθυστέρηση της 5 της V7 σε Ελάσσονα τρόπο

ö� XXXXX § ö ± [3 1

Page 15: Ασκήσεις αρμονίας

15

ώστε∆ λίγη ώθηση στο αµθέ οποιώνταςµχρησι παρένθετες V

Ενδιαφέρουσες διαφωνίες από καθυστερήσεις σε εσωτερικές φωνές

� ö �42 ó42

ö X

±ï X

3 2

X

� ö ó ï

X ö öö

Xï � X Û

±ö

ö

ö

�)τενόρος(

±Συνεχίζεταιó ±

Page 16: Ασκήσεις αρμονίας

16

,Προσοχή !παρένθετες Και( ίαµ )αλυσίδα

Η καθυστέρηση περνά από άλλες νότες πριν λυθείó3 3

Û

ö ï ü §

± � ü §ö ö

öö

öü ï

ü προσοχή( στα )παστούνιαµ

ü

ó �

ó � ü ï

ü

±±

±±

ü Συνεχίζεται

[ ó

ö ü

ï

ö ±

� ü±

Page 17: Ασκήσεις αρμονίας

17

Καθυστέρηση της 3M της συγχορδίας

Καθυστέρηση στο πάσοµ

�42

ü ö �ó ü

42

3 4 ï

Καθυστέρηση της 1 της V σε Ελάσσονα Καθυστέρηση της Μ3 της V

ü ± 3 5 ï X §

ö öö [ ï X ±

Καθυστέρηση της 1 της V σε Μείζονα

ö öüü ï ¾ Ñ3 6 ö

Page 18: Ασκήσεις αρμονίας

18

των δύο πρώτων έτρωνµ της σοπράνοΝα γραφεί πρώτα ο ονικόςµαρ σκελετός

ονικόςµΑρ σκελετός ιάςµ ελωδικήςµ ήςµµγρα

Καθυστέρηση προς τα πάνω

ö

� üü §

ï üü

§

ó ö3 7

ö

ö ß �

üü

Συνεχίζεται

üü

ï [ ó

Να γραφεί πρώτα ο ονικόςµαρ σκελετός της σοπράνο

ö [ � üü43

παµποίκιλ

ιπλό∆

3 8 ü ö

Κινήσεις των άλλων φωνών κατά την λύση της καθυστέρησης

� §

Page 19: Ασκήσεις αρμονίας

19

1) : Επέρειση ή ένοµτονισ ;αµποίκιλε : ΕπέρείσηΝα γραφεί πρώτα ο ονικόςµαρ σκελετός της σοπράνο

Επέρειση

�Σοπράνο όνοµ

±ò ± ±rit - - - - - - - - - - - - - - - ±ü � üü § Ñ ± 3 9

Όλες οι φωνές

� 1) ε � � üü εA Tempo

±± ± ± poco rit - - -

� ü � �üü

Να οποιηθούνµχρησι παρένθετες VΝα γραφεί πρώτα ο ονικόςµαρ σκελετός της σοπράνο

Η απόσταση άλτο-σοπράνο πορείµ περιστασιακά να ξεπεράσει την 8va.

± ± öö ö � XX § ö ö 4 0

ö ± ö ΣυνεχίζεταιÛ öö� XX Aö ±ö

Ανιούσα επέρειση

� §

Page 20: Ασκήσεις αρμονίας

20

Οι επερείσεις-καθυστερήσεις συχνά περνούν από άλλες νότες πρίν .λυθούνΠολύ χαρακτηριστικό σε .καταλήξεις

επέρειση-Καθυστέρηση των φθόγγων της V πάνω από πάσοµ I

επερείσεις-Πολλαπλές καθυστερήσεις

Û

Û

± ±

± A

Û Û

��

öÛ

� XX86

ï XX86

±Û

ü Ûó4 1

Στις πτώσεις να γίνει χρήση πολλαπλών .επερείσεων-καθυστερήσεωνΝα γραφεί ο ονικόςµΑρ Σκελετός του ατοςµθέ και ετάµ η τετράφωνη .όνισηµεναρ

ß ö ö ü ö � üüü ¾ 4 2

ö ö ö � üüü ± ö

Page 21: Ασκήσεις αρμονίας

21

Πτώση εµ χαρακτηριστική χρήση προήγησης

Προήγηση

ß ö ö

�Ûüü ¾

ï üü ¾

±

ü

ó4 3

το οποίο εµβάνουµεπαναλα ή αστεµεπεξεργαζό εµ διάφορους .τρόπουςΈξω από τις πτώσεις η προήγηση είναι πολύ συχνά έροςµ ενός οτίβουµ

� XXX § A 4 4

ö� ±XXX ö [ö

Να ειωθούνµση οι ξένοι φθόγγοι του παρακάτω ατοςµαποσπάσ γιά :πιάνο

Στην ερινήµση ουσικήµ γλώσσα η προήγηση πολύ συχνά δένεται εµ την λύση της ιουργώνταςµδη .συγκοπή

üüü ¾

ïPedal simile

üüü ¾ �

�_

º

ó4 5

º

Page 22: Ασκήσεις αρμονίας

22

� üüü

ï üüü ö

ö

ó

Ñ Συνεχίζεται

� üüü

ï üüü ö

ö

ó

Συνέχεια της :άσκησης

:αµΥπόδειγΗ αναγωγή του αριστερού χεριού σε πεντάφωνο οφωνικόµο σύνολοΟ ονικόςµαρ σκελετός του δεξιού χεριούΣε αµσύστη τεσσάρων ωνµµπενταγρά να :γραφθούν

ß

� ¾üüü

ï ¾ ß

üüü

ßß

ß

üüü º

¾

¾ï

üüüB �

Page 23: Ασκήσεις αρμονίας

23

Εκφυγή

� §

Φθόγγος προσέγγισης

� §

Αλλαγή συγχορδίας κατά την λύση επέρεισης ή καθυστέρησης

� §

Page 24: Ασκήσεις αρμονίας

24

ατικάµΧρω αταµποικίλ

� §

ατικοίµΧρω διαβατικοί φθόγγοι

� §

ατικέςµΧρω επερείσεις

� §

ατικοίµΧρω φθόγγοι προσέγγισης

� §

Page 25: Ασκήσεις αρμονίας

25

Να γίνει χρήση παρένθετων VΗ 5A φανίζεταιµε συχνά ως ατικόςµχρω διαβατικός .φθόγγος

V εµ 5A

öö ±

ö

± ö ö öüö

� XXX ¾

ï XXX ö¾

ööó

ö4 6

± ßö ö± Συνεχίζεται � XXX ö

Η 5A δεν βρίσκεται όνοµ στην .σοπράνο

±ö ü Û ö

ß[[

Συνεχίζεται

Ñ �� üü §

ï üü §

ö ó4 7

Εδώ η 5A προσεγγίζεται ,εσαµµέ ξεκινώντας πάντως από την 5

Û A

öö ±

ö [±� XXXX ¾

Û

XXXX ¾ ööö ±

ööó4 8

Page 26: Ασκήσεις αρμονίας

26

I εµ 5A σε αναλογία εµ την V5A

� §

IV εµ 5A

� §

Τα αταµακούσ εδώ υπάρχει κίνδυνος να γίνουν ασαφή

Η 5A προσεγγίζεται από ακρυνόµ φθόγγο

� §

Page 27: Ασκήσεις αρμονίας

27

Στο αµθέ υπάρχουν και άλλοι ατικοίµχρω ξένοι φθόγγοιΗ ε5 ως ατικόςµχρω διαβατικός φθόγγος

V εµ ε5

Û ±

A A

±±

�A

ï42

ó4 9 Û 4

2 ü X ±üüü

üüü� ±

ö

Η ε5 ως φθόγγος της συγχορδίας ενοςµπροσεγγιζό ατικάµβη

Û± A ÛX A± Û ± Û � �ï üüü 86 5 0

Να γίνει χρήση της bII6A

Παράλληλες του Μότσαρτ

Εναλλακτική :ερνηνεία bII6A

V χωρίς έλιοµθε εµ 9µ και ε5 στον Ελάσσονα

± ü ï XXX § ± 5 1

±A ± X ö Ñ Xï XXX ± ± A

Να προστεθούν 1-2 ασκήσεις και να γίνει ανεξάρτητο αµάθηµ

Η όξυνση ή βάρυνση της 5 είναι θεωρητικώς δυνατή σε κάθε ορφήµ V.

Page 28: Ασκήσεις αρμονίας

28

Ναπολιτάνικη στον Ελάσσονα : bII

± A � üüü § öö 5 2 3

±ö ö ± [ � üüü üÛ±

±§ � XXX ö 5 3

± ± ö [X ±A| � ö XXX ±±

Page 29: Ασκήσεις αρμονίας

29

6µ στον :Μείζονα IVm

A � üüüü 5 4

§óï

���

Û ö§ üüüü

ö

ï

A

ö ö� A

üüüü

ö

�ó

üüüü

ö5 5 X X A ö ö ö ö ï XX [43

5 6 X ï üü43

üü [ ±ï ö X ööΣυνεχίζεται

Page 30: Ασκήσεις αρμονίας

30

6µ στον :Μείζονα εII , 7εII

§�

Να γίνει χρήση της VIIdim

6µ στον :Μείζονα VIIdim

XXï X 42

5 7

±X ± Xï XX ±

A ö Συνεχίζεται ï XX

Page 31: Ασκήσεις αρμονίας

31

Χαρακτηριστικοί :φθόγγοι 4A, 3m

VIIdim x V στον Μείζονα

ü

ö ö

ü

[� üü §

ï

üü §

A ± üó5 8

2A : VIIdim x IIIm Μελωδική ,ορθογραφία λειτουργικώς ένηµεσφαλ3m : VIIdim x V ονικήµΑρ ,ορθογραφία λειτουργικώς ορθή

Πιθανή όνιαµεναρ :ασίαµετονοµ 3m --> 2A

üüü ö § ü �όνιαµΕναρ ασίαµετονοµ

A� üüü � 5 9 ö§

± [ö ±ö� üüü

Page 32: Ασκήσεις αρμονίας

32

Χαρακτηριστικοί :φθόγγοι 4A, (6M)

VIIdim x V στον Ελάσσονα

� §

Χαρακτηριστικοί :φθόγγοι 7m, 2m

VIIdim x IV στον Μείζονα

� §

6µ, 3m στον :Μείζονα bVI

� §

Page 33: Ασκήσεις αρμονίας

33

Να γίνει χρήση της ανικήςµΓερ Έκτης

Παράλληλες του Mozart

:ηνείαµΕρ bVI6A

Συγχορδίες ένηςµΑυξη :Έκτης ανικήµΓερ Έκτη στον ελάσσονα

ü üö

42

Συνεχίζεται

�42 ü

ó 6 0

ü

ï

ü

Να γίνει χρήση της ανικήςµΓερ Έκτης

X ± A ± � XXX § Û 6 1

± ± öü [� XXX ö Συνεχίζεται

Page 34: Ασκήσεις αρμονίας

34

Να γίνει χρήση της Ιταλικής .Έκτης Να γραφεί και τρίφωνο

Οι συγχορδίες ένηςµΑυξη Έκτης έχουν ικτόµ :χαρακτήρα IV και V x V

:ηνείαµΕρ bVI6A χωρίς 5

Συγχορδίες ένηςµΑυξη :Έκτης Ιταλική Έκτη στον ελάσσονα

Συνεχίζεται

± � XXXX86

ï

XXXX 86

Û ±

A ó 6 2

Να γίνει χρήση της Γαλλικής Έκτης

Η ένηµκαθιερω ηνείαµερ της Γαλλικής :Έκτης V x V εµ ε5

Συγχορδίες ένηςµΑυξη :Έκτης Γαλλική Έκτη στον ελάσσονα

üXX ó6 3

ö� XXΣυνεχίζεται

§

ü

ö

öï §

ö

Να γίνει χρήση της Γαλλικής Έκτης

Aö ï üü § 6 4

ö [ Συνεχίζεται±ï üü ü

ηνείαµΕρ και των άλλων συγχορδιών ένηςµΑυξη Έκτης ως ορφώνµ της V x V εµ ε5

Page 35: Ασκήσεις αρμονίας

35

bII στον Μείζονα

� §

Συγχορδίες Α6 στον είζοναµ

� §

#IIdim στον είζοναµ

Συγχορδίες φίβοληςµα ονικήςµαρ λειτουργίας ενεςµιουργούµδη από κινήσεις φωνών

� §

Μακρινές περιοχές - ετατροπίεςµ

Τονικά κέντρα εµ σχέση τρίτης

Η ορφολογικήµ ασίαµση της ετατροπίαςµ

� §

ότηταµΕναλλαξι Μείζονος - Ελάσσονος

� §

Page 36: Ασκήσεις αρμονίας

36

bIII στον Μείζονα ως σχετική περιοχή του ουµώνυµο ελάσσονος

� §

bVII στον Μείζονα ως IV x IV ή ως δανεική από τον οµώνυµο αιολικό

� §

Η Ναπολιτάνικη σε ετατροπίεςµ

� §

Η ινουϊταµΝτι σε ετατροπίεςµ

όνιαµΕναρ ετατροπίαµ

� §

Οι συγχορδίες Α6 σε ετατροπίεςµ

§�

§�

Music engraving by LilyPond 2.8.5 — www.lilypond.org