Το Ευρωπαϊκό Υπαλληλικό Δίκαιο και το Δικαστήριο...

251
1 Παναγιώτη Β. Σκουρή Το Ευρωπαϊκό Υπαλληλικό Δίκαιο και Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Click here to buy A B B Y Y P D F T r a n s f o r m e r 2 . 0 w w w . A B B Y Y . c o m Click here to buy A B B Y Y P D F T r a n s f o r m e r 2 . 0 w w w . A B B Y Y . c o m

description

European Civil Service Law and the Civil Service Tribunal

Transcript of Το Ευρωπαϊκό Υπαλληλικό Δίκαιο και το Δικαστήριο...

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

.

1

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

2

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . . , 1958 ., ( ) , . , , , , , , . , . , , , . : , , , . , , , ., . , . . , , , . , , , ( ) , , , , , , . , , 3

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , . , , , ., , , . . , , , , , , , corpus . . , , , , , ., . , , , , , . , , . , , , , , .. 2006

4

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

AE AG AR . Aktiengesellschaft Archiv des ffentlichen Rechts

BBG Bd. . BVerfG

Bundesbeamtengesetz Band Bundesverfassungsgericht

5

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

CMLR D.

Common Market Law Review Dalloz

DV DVBl. EA ECLR E

Die ffentliche Verwaltung Deutsches Verwaltungsblatt () Europaarchiv European Competition Law Review

EG EGV

Europische Gemeinschaften Vertrag ber die Europische Gemeinschaft

EJIL ELR

European Journal of International Law European Law Review

6

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. E EU EUGRZ EuR EUV EuZW EWG EWGV

/ Europische Union Europische Grundrechte Europarecht Vertag zur Grndung der Europischen Union Europische Zeitung fr Wirtschaftsrecht Europische Wirtschaftsgemeinschaft Vertrag zur Grndung Wirtschaftsgemeinschaft Europa-Archiv Forum Constitutionis Europae Gesellschaft mit begrenzter Haftung International and Comparative Law Quarterly Institut Europen d Administration Publique Journal of Common Market Studies Juristische Schulung Juristenzeitung der Europischen

Eur.Arch FCE GmbH ICLQ IEAD JCMS JuS JZ ...

7

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

Neue Juristische Wochenschrift Neue Zeitschrift fr Verwaltungsrecht Presses Universitaires de la France Revue de Droit Public Revue Gnrale de Droit International Public Recht der Internationalen Wirtschaft

NJW NVwZ . . . PUF RDP RGDIP RiW . .

8

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

WHI

Walter Hallstein-Institut fr Europisches

Verfassungsrecht . . YEL ZEup Zeus ZBR ZZP Yearbook of European Law Zeitschrift fr Europisches Privatrecht Zeitschrift fr europarechtliche Studien Zeitschrift fr Beamtenrecht und Beamtenpolitik Zeitschrift fr Zivilprozess

9

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . , . 1. . . , , 2. . 3. . hrweiler H., The Making of Europe, Lectures and Studies, Nea Synora, Livanis Publishing Organization, Athens, 2000, Bellamy R./Castiliogne D., Building the Union. The Nature of Sovereignty in the Political Architecture of Europe, Law and Philosophy, 16, 1997, . 421- 445, Burgess M., Federalism and European Union: the building of Europe, 1950-2000, London, Rutledge, 2000, Pinder J., The Building of the European Union, third edition, Oxford University Press, 1998, Egan M., Constructing a European Market, Oxford University Press, 2001 ., . , . . , 2006, . 32 . . Dupuis G., Guedon M.J., Droit Administratif, Armand Colin U, 1986 . 10 . , Laenerts K/van Nuffel P., Constitutional Law of the European Union, Sweet&Maxwell, 1999, . 356 . ., Timsit G., La science administrative dhier a demain et a aprs demain, RDP 1982, . 929, ., , . . , , 1991 , ./ . (.), 103 2 1

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. . , , . , 4. , . , , , . . , 2002 . . Bckenffrde .W., Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 2 Duncker & Humblot 1998 , Burdeau F., Histoire du droit administrative, PUF, Themis Droit Public, 1995, Dupuis G./Guedon M.J., Droit Administratif, Armand Colin U, 1986 . 250 . ., Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, 15 C.H. Beck 2004, . 522 . ., Timbal P.-C., Castaldo A., Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, 9e ed, Precis Dalloz, 1993, , . Rasch/Patzig, Verwaltungsorganisation und Verwaltungsverfahren, 1962, Rivero J., Droit administratis, 11e ed., Prcis Dalloz Dalloz, , , . 14. . Schmidt-Amann E., Verwaltungsorganisation zwischen parlamentarischer Steuerung und exekutiver Organisationsgewalt . H.P.Ipsen 1977, . 333 . ., Schmidt- de Caluwe R., Verwaltungsorganisationsrecht, JA 1993, 77 . ., de Smith S., Constitutional and Administrative Law, 5 1985, Pelican 1985, . 531 . ., Vedel G., Delvolve P., Droit Administratif, PUF, Themis Droit, 1984, . 841 . , Wade E.C.S./Bradley A.W., Constitutional and Administrative Law, 10 , Longman 1985, . 273 . , Wolff H./Bachof O./Stober R., Allgemeines Verwaltungsrecht Bd.1, 11 , C.H. Beck, 1999, . 32-34. . ., , . . , 1981. . ., 5 , . . 2004, .503 . , ., , 11 , . . - 2005, . 253 . .4

11

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

... , , . . , . 5. , . , , 6. , 7, 8. . Rivero J., Existe-t-il un critre du droit administrative? RDP, 1953, . 279. . H.W. Rengeling, Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozerecht im Verhltnis zum Europischen Gemeinschaftsrecht, DV 1981, . 366 . ., ., , 5 , . . 2004, . 31 . ., ., , 11 , . . - 2005, . 30 . . ., , 8 , 2005, . 62, ., : ./ ./ ./ ./ ., . . . , 2004, . 27 . . . ., . , : . , , , 1996, . 741 . . . 12 1957, 7/1956 3-7/1957, Dineke Algera, Giacomo Cicconardi, Ignazio Genuardi Felicie Steichen , 1957, . 83 . . Everling U., : Schwarze J., (.): Der EuGH als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz, Baden Baden 1983, . 137 . ., Schwarze J., Europisches Verwaltungsrecht, Baden Baden 2005, . XLVIII, Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, 1986, . 55 . ., Mussgnug R., Das allgemeine Verwaltungsrecht zwischen Richterrecht und Gesetzesrecht, 600 128 7 6 5

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. 9, 10, 11. 12, 13 Ruprecht-Karls Universitt , 1986, . 203 . ., Ossenbhl F., : Erichsen H.U.-Martens W.(.): Allgemeines Verwaltungsrecht, 1987, . 107 . ., Sendler H. : Kaiser J.H., (.): Verwaltung und Verwaltungswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Schriften der Deutschen Sektion des Internationalen Instituts fr Verwaltungswissenschaften VIII, 1983, . 29 . 19 1977, 117/1976 16/1977, Albert Ruckdeschel . Hauptzollamt Hamburg St. Annen, 1977, . 1753 . ., 18 1980, 52/1979, Procureur du Roi Debauve ., 1980, . 833 . . 17 1970, 11/1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH Einfuhr- und Vorratsstelle fr Getreide und Futtermittel, 1970, . 1125 . ., 24 1973, 5/1973, Balkan Export Hauptzollamt BerlinPackhof, 1973, . 1091 . ., 5 1977, 114/1976, Bela Mhle Joseph Bergmann Grows Farm GmbH& Co, 1977, . 1211 . ., 26 1980, 136/1979, National Panasonic , 1980, . 2033 . ., 14 1985, 299/1984, Firma Karl-Heinz Neumann Bundesanstalt fr landwirtschaftliche Marktordnung, 1985, . 3663 . ., 24 1985, 181/1984, Man ( Sugar ) Ltd Intervention Board for Agricultural Produce ( IBAP ) , 1985, . 2889 . . 12 1961, 42 49/1959, Breedband N.V. 1) Socit des Aciries du Temple 2) 3) Koninklijke Nederalndsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. 4) Societa Breda Siderurgica, 1961, . 765 . . 13 1965, 111/1963, Lemmerz Werke GmbH , 1965, . 893 . ., 5 1973, 81/1972, , 1973, . 723 . ., 15 1975, 74/1974, CNTA S.A. , 1973, . 533 . . 25 1975, 98/1978, A. Racke Hauptzollamt Mainz, 1975, . 69 . . 1313 12 11 10 9

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

14. , . 15. . , . , 16. , 17. 18. ,

23 1974, 17/1974, Transocean Marine Paint Association , 1974, . 1063 . , 13 1979, 85/1976, Hoffmann La-Roche & Co , 1979, . 461 . ., 26 1980, 136/1979, National Panasonic , 1980, . 2033 . . Becker P., Der Einfluss des franzsischen Verwaltungsrechts auf den Rechtsschutz in den Europischen Gemeinschaften, 1963, . 55 . ., Daig H.W., Nichtigkeits- und Unttigkeitsklagen im Recht der Europischen Gemeinschaften, Baden Baden 1985, . 25 . ., Schwarze J., Die Befugnis zur Abstraktion im europischen Gemeinschaftsrecht, Baden Baden 1976, . 224 . .16 17 15

14

. Schwarze J., .., ius commune.

. B., , , 2005.18

Ipsen H.P., Europisches Gemeinschaftsrecht, Tbingen 1972, . 11 .

14

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

19. . , , 20. , , . . 1960, 21. , , , , . , . , . , . Battis U., Bundesbeamtengesetz-BBG, 3 C.H. Beck 2004, Chevanon Ch., Les fonctionnaires et la fonction publique, Paris Les cours de Droit, 1950-51, . 10 , Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed, . 5 ., Monhemius J., Beamtenrecht. Eine Darstellung der im Bund und in den Bundeslndern geltenden Regelungen, C.H. Beck 1995, Papadopoulou O., Les garanties du fonctionnaire dans la constitution Hellnique, LGDJ, 1992, t. 167, . 2 , , Weber J., Beamtenrecht, C.H. Beck 2003.19

. Bloch R., Lefvre J., La fonction publique internationale et europenne, LGDJ 1963, Dubouis L., Lvolution de la fonction publique communautaire concorde-t-elle avec celle des Communauts Europennes ? Mlanges Teitgen, Pedone, 1984, . 86, Lassale C., Contribution a une thorie de la fonction publique supranationale,( Le statut du personnel de la CECA) RDP 1957, . 474 ., RGDIP, 1965, . 682, Lassale C.,Aspects de la fonction publique europenne, RGDIP, 1965, . 682 ., Roblot D., Le recrutement des fonctionnaires des communauts europennes, Thse, Paris 1, 1979 Schwarze J., Europisches Verwaltungsrecht, 2 C.H. Beck 2005.20

21

. . 15

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. . , 1980 . 1987 , . , . , . , . , . , . , . . , . , . , . , .

16

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . . , . , . . . , , . . , . . . 225 , . , . , . , .

17

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, 22. . , . , . 23. , , . . , . , . , . . . . , , , .22

, . N., , 2001, . 1421 . .23

18

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . , . . ( ) . ( ) .

19

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

20

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. . . , . , , . . . . . . , . , ...

21

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . . , . . .

22

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

1. , . . 24. . , . , . , . . , 25. 1968 (, , ) . 259/68 29 1968 . Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 313 .24

Rogala D., Die Entwicklung des Europischen Dienstrechts, 1992, ., , 2 , . . 1985, . 247 . .

25

23

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

26, . . , 40.000. 6.000 . , , , , 21. . , . , . , . 1990 2000 200427. , , . (KYK) , (, , ) 259/68 29 1968, ( . . 01/001, . 10), 26

27

. Oppermann T., Europarecht, 3 , 2005, . 242. 24

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , , . . , , 25 ( ) 450 . , . . , . . 25 , . . , , (.. ), . . . , , , ... , .

25

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

28 . , 29. 30. ,

Mantzanares H., Der europische ffentliche Dienst, DV 1971, . 73 . ., Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns, .., 1992, . 59 ., Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 313 . 1, 1, : [...] [...] [...]. , , . , , , , , , , , , , , , , . , , ( 3, 1, ). . DMASO RUIZ-JARABO COLOMER 11 2004 C-150/03 P Chantal Hectors . 14. 29 , 124/1987, Giovanna Grtizmann-Martignoni , 1988, . 349 . Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 313 .30 29

28

26

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

31. , . . DMASO RUIZJARABO COLOMER 11 2004 C150/03 P Chantal Hectors . : 24. 283 E ( 212 ) , , , . 25. : , , ( 1 ) . , , , , , . 26. , . , . , , . , . 27. . , . ( 2 ). , . 28. , , , . ( 11 26) , .31

27

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , , .

28

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

32. 33. 3 34 35 , . ., , 2 , . . 1999, . 118 . . . Fleiner F., Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Tbingen 1928, . 92 ., Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, 15 , C.H. Beck, 2004, . 537 . Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1988, T.2 3me ed, . 16 ., . . ., , 2 1928, . 69 ., ., , . . 2004, . 74, / ., , 6 . . 2006, . 19, ./ ., , 2 2004, . 63 ., ., , . . 2000, . 108. Braibant G., Le droit administratif Francais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphitheatre . 313 .32

. . 19 1999, T-74/1998, Mammarella , 1999,. -797 . ., 27 1994, - 508/1993, ancini , 1994, . 761, . . http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocel100.pdf . 2 1976, 102/1975, Asger Petersen , 1976, . 1777 . . Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns, .., 1992, . 60.35 34

33

29

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. 36. . 2 37, : ) , . ) . 38. ) . , AD 14-AD 16, AD39. , , . ) . , , . .. 10 1992, T-40/1991, Agostino Ventura , 1992, . -1697. 37 7 1965, 28/1964, Richard Mller , 1965, . 523 . .38 39 36

. 34

. 1 / 723/2004 22 2004, L124/1.

30

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

) . , , . , 54 . , 282 ( 212). , , 259/1968. , . () 13 . 7 ., 40. Jacques Santer . , , . 723/200441. , . . . ,

. 36 .41

40

. 124 . 1. 31

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. 1967 , . . , , , , , . 2005 - - 35.000. ( 4.500) ( 25.000). 6.000 , . . Amtsgericht Kln C-430/97 Jutta Johannes Hartmut Johannes, 10 1999 : 1) (, , ) 259/68 , 29 1968, , (, , ) 2799/85 , 27 1985, 27 VIII , , ,32

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

1587 . Brgerliches Gesetzbuch, . 2) 6 (, , 12 ) , , / . . C-160/03 Eurojust, , 42.42

. . 36-43 , :

36. 230 , , , , . 37 . 38 , 41 230 VI , 35 , 46, , . 39 , VI . 40 , 230 . 41 , , 33

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

M. POIARES MADURO 16 2004 Eurojust /, 43. , . 42 , 30 , Eurojust . , , , , 91 (., , Vandevyvere , . 49). 43 , 40 , , 56, , , . . : II 11. Eurojust . . . 12. . . , , , 7 5 . . . 230 35 . , , 91 73 . 13. . . . . 43

34

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. . . , , . , , . 14. , , 230 . . , Eurojust. , . , 35 - , , . 15. . , , . , 230 , . , , . 16. . , 7 . , , , , . , , . 17. , , , . 220 , . 46 , . , , . , 6 . 35

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , . 18. . 19. , . , , , . , , , . 35 , . 20. . 35 - 34 . , Eurojust, . Eurojust . . Eurojust (24) . , , , Les Verts . , , , , . Eurojust 35 . . 21. , , , , . . 35 VI, . , , . 22. . 35 , . , . , 35 . , . 36

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , , . , 35 . 23. Eurojust . 90 91 , . . , . . , , (30) . 24. , , . , , . . , , . , 290 , 41 , . , 6, 3, 149 . , . . 25. , ,

37

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. 44. , . , 27 , . 45. . ( ) . , . , ( 27) , , , . . 46. . . Braibant G., Le droit administratif Francais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 313 . Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed, . 114 ., Roblot D., Le recrutement des fonctionnaires des communauts europennes, Thse, Paris 1, 1979, ./a ., , 6 , . . 2006, . 65 . ., ./ ., 2 , 2004, . 146 . . Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 66.46 Opermann T., Europarecht, , 2005, . 244.45 44

38

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

723/2004, Kinnock , .

39

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

2. , 47 48. 49. , , , , , .

Bruns H., Das Beamtenstatut der Europischen Gemeinschaften, ZBR 1962, . 310 . ., Commer H/Wienstock U., Leviathan in Brssel, Verwaltung und Beamte der Europischen GemeinschaftEA 1975, . 227 . ., Henrichs H., Grundzge des Europischen Dienstrecths, ZBR 1989, . 40 . ., Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 53 . . . Chapus R., Droit Administratif General, t. 2, 3em dition, Montchrestien, 1988, . 5, Auby J.M. et Ducos- Aber R., Droit Administratif (fonction publique, biens publiques, travaux publics) Dalloz (Precis) 7 e ed. 1986, Brard Y., Droit administratif des biens et de la fonction publique, PUF (mmentos Thmis), 1985, Debbasch Ch., Bourdon J., Pontier J. M., Ricci J.C., Institutions et droit administratif, t. 3, PUF (Thmis) 1982, De Laubadere A., Traite de droit administratif, t. 2, 8e ed. par Venezia J.C., et Gaudemet Y., LGDJ 1986, Waline M., Rrecis de droit administratif, t. 2. Montchrestien, 1970. Schrder M., Die dienstrechtliche Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europischen Gemeinschaften in den Jahren 19551971, ZBR 1972, . 15 . ., ., , . . 2005, .69 . 8 1990. Giovanni Barbi , -73/1989, 1990 . 619 .49 48

47

40

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

50 . H - . . 51 11, , , 25, , , . 52. 25, , , , 90, 2, , , , , , 53.

. Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 313 . 51 23 2004, C-150/2003 P, Chantal Hectors , 2004, . 8691. Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 89 . . 26 1981, 195/1980, Bernard Michel , 1981, . 2861 . 22.53 52

50

41

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

54 . 36 37 Chantal Hectors, , , , , / 55. . , . 11 2001 , . , , 31 2001 16 2001 , . , 28 2001 - . , , , . 23 2003, T-181/2001, Hectors 23 2003 2003, . -103 ., , , 9 1993, C-115/1992 P, Cornelis Volger, 1993, . I-6549, 22. 13 1989, C-169/1988, Maurice Prelle , 1989, . 4335, . 9.55 54

42

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , 56, . , , , 41 , , 46 , , . , , 57. 58. 59. 60, 61, . 7 1990, C-343/1987, Anibale Culin , 1990, . I-225, 15 20 1997, C188/1996 P, V., 1997, . -6561 . . . 21 1995, - 506/1993, Andrew Macrae at , 1995, . -147 . . . 17 1981, 115/1980 Rene Demont , 1981, . 3147 . . . 23 2002, T-237/2000, Patrick Reynolds , -15 . . 4360 59 58 57 56

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

62. , o , 63. , , . , , , 50 64 , 88 65.

. Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 379 .61

. 6 1994, T-450/1993, Lisrestal .. , 1994, . II-1177, 42, 24 1996, C-32/1995 P, LisrestalOrganizao Gesto de Restaurantes Colectivos Ld, Gabinete Tcnico de Informtica Ld (GTI), Lisnico-Servio Martimo Internacional Ld, Rebocalis-Rebocagem e Assistncia Martima Ld Gaslimpo-Sociedade de Desgasificao de Navios SA.., 1996, . I-5373, 21, 15 2000, T-211/19998, F , 2000 .. . I-A-107 II-47, 29. 63 ., , 6 1997, T-169/1995, Augustin Quijano , 1997 .., . I-A-91 II-273, 44, 15 2000, T-211/98, F , 2000 .., . I-A-107 II-471, 28. . 30 1971, 19/1970, Canzio Almini , 1969-1971, . 881, 11, 14 1996, T-82/1995, Gmez de 4464

62

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . 66 , , 67.

Enterria y Sanchez , 1996.., . I-A-211 II-599, 27. 65 . 15 2000, T-211/1998, F , 2000 .., . IA-107 II-471, 28 66 . 5 2004, -45/2001, Stephen Sanders , 2004, . -1183. . 45 : 45. , , , ( 5 1979, 116/78, Bellintani .. , 1980-, . 19, 6 11 1985, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 10/84, Salerno .. , 1985, . 2523, 24 25, 13 1989, 286/83, Alexis .. , 1989, . 2445, 9). , , ( 31 1965, 23/64, Vandevyvere , 1965-1968, . 49). , .. 67 . 5 1979, 116/1978, Arturo Bellintani .. , 1980, . 19, . 6, 11 1985, , 45

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , 68.

69 70. , , , , , 71. 72 73.87/1977, 130/1977, 22/1983, 9/1984 10/1984, Vittorio Salerno .. , 1985, . 2523, . 24 25, 13 1989, 286/1983, Albert Alexis .. , 1989, . 2445, . 9. 31 1965, 23/1964, Therese Marie-Louise Vandevyvere , 19651968, . 49 18 1997, C-282/95 P, Gurin automobiles , 1997, . I-1503. 14 1972, 52/1969, J. R. Geigy AG , 1972-1973 . 189, . 20 21. 19 1992, C-104/1989 C-37/1990, J.M. Mulder .. , 1992, . I-3061, . 33. 5 2004, -45/2001, Stephen Sanders , 2004, . 1183, . 62 . , . 1 1983, 190/1982, Adam P.H. Blomefield , 1983, . 3981, 10 11, 25 1998, T-202/1997, Koopman , .. . I-A-163 II-511, 24, 29 4673 72 71 70 69 68

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , , . , , . , , , , - , , . 90 91 , , 74. 75.

2002, T-68/1998, Jung , .. . I-A-55 II-251, 41. 29 2000, C-154/1999 P, Corrado Politi , 2000, . -5019 . . . , 7 1971, 79/1970, Helmut Mllers , 19691971, . 889, 18, 4 1987, 276/1985, . , 1987, . 495, . 11.75 74

47

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

76 , 77. , , 78. , , . , , . 23 2000, T-95/1998, , 2000, . -219 . . , , 1996, . (. 17). . (...) (. 18). , ( Smets , 58). ., ' 21 1991, C269/1990, Technische Universitt Mnchen Hauptzollamt Mnchen Mitte, 1991, . -5469, . 14, 9 1995, T-346/1994, France-viation , 1995, . -2841. 32 34.78 77 76

48

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

79 ( 92- 105) ( 2 3 8) 80. . . , 81 . ,

24 1988, 228/1986, Jean-Pierre Goossens .. , 1988, . 1819, 14. . 11 1968, 3/1968, Fernand De Schacht , 1968, . 781 . . . 26 2003, T-184/2000, , 2003, . -297, 5 2004, T45/2001, Stephen Sanders , 2004, . -1183 . .81 80

79

49

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, 82. , 83. , , 84. , 64 65 85. . 19 1977, 117/1976 16/1977, Albert Ruckdeschel Hansa-Lagerhaus Strh Hauptzollamt Hamburg St. Annen, 1977, . 531, 7, 8 1980, 810/1979, Peter berschr Bundesversicherungsanstalt fr Angestellte, 1980, . 43, 16 1980, 147/1979, Rene Hochstrass , 1980, . 191, 7, 26 1990, -48/1989, Beltrante .. , 1990, -493, . 34. 16 1980, 147/1979 Rene Hochstrass , 1980, . 3005, . 7. 15 1994, -100/1992, Giuseppe La Pietra , .. 1994, . -275, 50, 16 1997, -66/1995, Hedwig Kuchlenz-Winter , 1997, .., . --79 -235, 55. B. , 28 1988, 7/1987, , 1988, . 3401, 25 26 23 1992, C-301-1990, , 1992, . 221, .15, 22 29.85 84 83 82

50

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

86. , , , 87. 88.

11 2006, F-12/05, David Tas . 52 Il est de jurisprudence constante quil y a violation du principe dgalit de traitement lorsque deux catgories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne prsentent pas de diffrence essentielle, se voient appliquer un traitement diffrent ou lorsque des situations diffrentes sont traites de manire identique (arrts du Tribunal de premire instance du 7 fvrier 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 68, et du 5 fvrier 1997, PetitLaurent/Commission, T-211/95, RecFP p. I-A-21 et II-57, point 56). 6 1982, 59/1981, , 1982, . 3329, 33, 23 1992, C-301-1990, , 1992, . 221, . 40 54. 7 1972, 20/1971, Luisa Bertoni, Sereno Sabbatini , 1972, . 345 . . , 119 ( 141 E), , 20 1984, 75/82 117/82, Razzouk Beydoun ( 1984, . 1509). 4, 1, 97/80/ , 15 1997, ( L 104, . 6), 10, 1, 2000/78/ , 27 2000, ( L 303, . 16), , .88 87

86

51

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

89. T-192/99, Roderick Dunnett , 6 2001 , , , , , , , , , . 90. . Auvret P., Lgalit des sexes dans la fonction publique, RDP, 1983, . 1571 . Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed, . 108 ., , Hesse K., Der Gleichheitssatz im Staatsrecht, AR 1951-1952, . 67 . ., Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht 15 C.H. Beck 2004, . 633, ., , . . 1996, ., , 6 ., 2003, ./ ., , 6 , . . 2006, . 49, ./ ., , 2 , 2004, . 43 . . . 6 2001, T-192/99, Roderick Dunnett, Thomas Hackett, Mateo Turr Calvet , 2001, . -313 .. . . 48-51 53-56, : 48. 236 , , , [ ]. , , .90 89

52

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

49. , , 41, - , 3 88/591 -, . 50. , , 230, , . , 236 41 , 230 . 51. , ( 30 2000, 33/99, Mndez Pinedo , .. 2000, . -273, 32). 53. , . 54. , , , 90 91 . , , , , , , 90 91 . , , 41 , , , 90 91 , ( 29 1990, -57/89, , 1990, . -143, 8). 55. , 41, , (. 22) . . 31 1999 , 1999 15 1999.

53

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

(droit acquis) . 91. . ex nunc 92.

3.

56. , 41, , ' , , , . , .. . 19 1975, 28/1974, Fabrizio Gillet , 1975, . 463 . . . 24 1976, 56/1975, Raymond Elz , 1976, . 1097 . ., 30 1994, - 498/1993 Yvonne Dornonville de la Cour . 1994, . -813 . . 5492 91

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , , 93. . : ) . ) 94. ) , ) ) . , , 11 . 95. .

Kummer W., Die Problematik der Auswahlverfahren bei der Ernennung europischer Beamter und die Rechtstellung entsandter deutscger Beamter, EuR 1976, . 75 . .94 95

93

. 34

. , 13 1979, 28/1974, Helen Martin , 1975, . 463 .., 2 1976, 102/1975, Asger Petersen , 1976, . 1777 . .

55

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

(EAS) 10 200596. . , , . , 97. . , . : ) , . ) .. , , , , , , 26 2005 (2005/118/), L 37 10 2005, . 14-16. . Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed, . 130 ., . 133. . ./ ., , 2 , 2004, . 54 .,97 96

56

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

) . , . Ecole Nationale d Administration ()98 elites . () 2003. . . 21 11% . - . , 99. , , . . Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 344 . Chapus R., Droit Administratif General, t. 2, 3em dition, Montchrestien, 1988, . 114 .98

Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 132 . .

99

57

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , . , , . 11 , , , . , , , . , . , , . , , , . , , , , . , 100. . C-340/2000, Michael Cwik, 2001, . -10269 . . . 6 2001, C274/1999 P, Bernard Connolly , 2001, . -1611, : 148 , , 10 , , , , , , ( Oyowe Traore , 16, , 41). , , , ' , , 58100

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , 17 101. , . , . . 86-89 . 87 (. . ), 102. , (. 90 ). . 89 , 90 .

, ( Schrder HS Kraftfutter, 15, 5 1994 C-404/92 P, , 1994, . I-4737, 18 13 1995 -176/94, , .. 1995, . -621, 33, , 73).101 102

. .. ...

. , ., , . . , 1989, . 22 . .

59

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

103. , 104. 11 ( : ): , , , . , 16 1999, C-150/1998 P, ., 1999, . -8877, : 21 . 21 , . , , ( 26 1991, -146/94, Williams , 72). , 10 1995 . . Braibant G., Le droit administratif Franais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphithtre . 397 ., Chapus R., Droit Administratif General, t. 2, 3me edition, Montchrestien, 1988, . 214 . , .104 103

60

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , , , . 12 : , . , , , . . 17, , : , , . . , 88, , : , , [ ] . 61

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

105. 106, , , , . 107, 108.. 6 2001, C-274/1999 P, Bernard Connolly , 2001, . -1611 . . . 7 1996, -146/1994, Calvin Williams , 1996, . 329, . 72, 18 1996, -293/1994, Juana de la Cruz Vela Palacios , .. 1996, . -893, 43. , , , , (. 11 1989 265/87, Schrder HS Kraftfutter, 1989, . 2237, 15, ). 11 , , (., , 15 1997, T273/94, , .. 1997, . II-289, 128 129, : ), , .. 124 : , [ 12, , ] , ' , , , ( [ 7 1996] T-146/94, Williams , .. 1996, . -329, 65, [ : Williams ], N , 127, 17 62108 107 106 105

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. 109. , . , , . 1998 -183/96, E , .. 1998, . 159, 39, : E ). , , 12, , ( 21 1997 C-156/96 P, Williams , 1997, . -239, 21 [ 26 1991] -146/89, Williams , 1991, . -1293, 76 80 ( : Williams ], Williams , 66).. . 129: 129 , , . , , ( 13 1989, C-100/88, Oyowe Traore , 1989, . 4285, 16), 12 , , , ' ( , 41) . Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed., . 214 ., ., , . . , 2000.109

63

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

(. 288 )110. 111 112. (, ) . 723/2004 22, , , 113.

. 288 . 2 , : , , , . . 28 1971, 4/1969, Alfons Luettige GmbH , 1971, . 325 ., 4 2000, C-352/1998 P, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA Jean-Jacques Goupil , 2000, . -5291 . 24 2002, -220/1996, () , 2002, . -2265 . . . ., : ., , 288 . 6 ., . . - 2003. 22 (, ) . 723/2004 22 2004, : 22 1. , , , , , , 64113 112 111

110

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

114 8 1965 , 115. (. 12 ) 116 ( 13 ). , . . , , , (OLAF). . ' . 2. 1 OLAF 1. 3. 1 2 , . 4. 1 3 , , , , , ..114

. 1962, . 152, . 13 .

. Henrichs H., Die Rechtsprechung des EuGH in Personalsachen, EuR 1988, . 309 . . . , 16 1960, 6/1960, Jean Humblet , 1960, . 543 . . 65116 115

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . 90 , . . , . , , . , . . 117. 1989 118. , , . . ,

Schwarze J., Europisches Verwaltungsrecht, 2 Baden Baden 2002, . 287. . , . 66118

117

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . 10% . . , , . , , , , 119. 120. , , . , , , . (2 )

( 2), ( 2007), ( 3) ( , 4). , . , 17 1976 , John Mills , -110/1975, 1976, . 1613 . .120

119

67

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

121.

121

. Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 78 . . 68

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

4. . Kinnock . 5 , (, ) 723/2004 (AD) (AST)122. 12 , , . , . . 80% . . 2% . 123. 5 , A, B, C, D.123 122

72-76

69

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , . 29 . , . . 124. , , , (. 27 . 1 . 1)125.

. 45 49/1970, 1971, . 465 . ., 176/1973, 1974, . 1361 . . 125 . 18 1999, C-304/1997 P, Fernando Carbajo Ferrero , 1999, . -1749, ( ) , , , . : 46. , 29, 1, , 5 , , , . 47. , , . 70

124

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , , . . . 126. , 127. , , , 48. 54, , , , , . . 49. , ' . 7424 - , , - ' . /88 . 50. , , . 51. , , 21 1995, . , 22 1972, 78/1971, Mario Costacurta , 1972, . 163 . . , 15/1963, 1964, . 61 . . .127 126

71

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

128. . . 129 . . 130. 131. , 27 , 132. , , 28 1968, 33/1967, Dietrich Kurrer , 1968, . 189 . ., 29 1975, 8188/191974, Giuliano Marenco . , 1975, . 1247 . , 27 1976, 130/1975, Vivien Prais , 1976, . 145 . 15 1966, 62/1965, Manlio Serio , 1966,. 843 . . , 4 1966, 15/1963, Claude Lassale , 1964, . 61 . ., 21 1969, 17/1968, Andreas Reinarz , 1969, . 61 . . . 81-88/1974, 1975, . 1509 . . 72132 131 130 129 128

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , . , 1989 , 225 ( 168 ), 236 ( 179) . , , , 133. 47 , , , , , . . . ( 49 ) 134.

133 . 17 1992, Ingfried Hochbaum , C-107/90. 1992 . I-157 . 49 : 49 (8) 28, (), 13, 39, 40 41, 4 5, 14, , VIII. 73134

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. , , . . , , , . 63 , 55 , 67 . . 1,9% 70% 135. 82, 1, , ] . , 64, , , . :

, ..135

. 77-84 VIII 74

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , , 100 %, , . , , 136. 137. 64, , 65, , 65 , , , , , XI . 83, 2, , . 8,25 % , 64. .

. 23 1992, C-301/1990, , 1992, . I-221, 7 1995, T-544/1993 T-566/1993, Abello .. , .. 1995, . I-A271 II-815. . 5 1999, C-327/1997 P, .. , 1999, . I-6709.137

136

75

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

64 65 138. , , , 139140. . 141.

. , 28 1988, 7/1987, , 1988, . 3401, . 25 26, 23 23 1992, C-301/1990, , 1992, . I221, . 15, 22 29. . 6 1982, 59/1981, , 1982, . 3329, 33, 23 1992, C-301/1990, , 1992, . I-221, . 22, 5 1999, C-327/1997 P, .. , 1999, . I-6709, 40 54. 26 2003, T-184/00, , 2003, . -297, . . 11 12 VIII.141 140 139

138

76

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

5. , 142. . . , . . 143. , , 144 . 9 , , , . 7 . 145. Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 229 . . . Rogalla D., : Grabitz-Hilf (.): Recht der EU, 2000, 283 . 89 . . Faber J.., Personalvetretung und Mitbestimmung im ffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich, 1977. . 9 1977, Raphael De Dapper , 1977, . 471 . .145 144 143 142

77

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . 9 . 3 , . . . , . , , 146. 147. ( 24 ) 148, 9 . . Battis U., Bundesbeamtengesetz-BBG, 3 C.H. Beck 2004, Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed., . 179 ., . 186, ., , 2004, . 36 . ., ./ ., , 2 , 2004, . 5888 . .147

146

24 . (, ) . 723/2004 22 2004 24 . : 78

148

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

( 7 ). 1972 149. 150, . . 151. 0 . , 230 ( 173) . 4 . 152 91 ,

24 . . Opermann ., Europarecht, 3 , C. H. Beck 2005, . 251, Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 229 . . Union Syndicale -Service public europen, . Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 234 . . 18 1975, 72/1974, Union Syndicale Service public europen . , 1975, . 141 . .152 151 150 149

79

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

153. , . , . 154. 65 . 1 8 1974, 175/1973, Union Syndicale Service public europen Bruxelles, Denise Massa Rowitha Kortnrer , 1974, . 917 . ., 18 1990, 193 194/1987, Henri Maurissen Union Syndicale , 1990, . -95 . . . 65 , . : 65 1. . , 1 1. , . . 2. , . 3. , , 2, , , 148 118 .154 153

80

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . . , 155. 156. 157. , . 1960 , . , . , 6 1982, 59/1981, , 1982, . 3329 . . . A. Hatje, Der Rechtsschutz der Stellenbewerber im Europischen Gemeinschaftsrecht, Baden Baden 1988, Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 , Carl Heymanns .. 1992, . 238 . . . Battis U., Bundesbeamtengesetz-BBG, 3 C.H. Beck 2004, Chapus R., Droit administratif General, Domat Droit Public, Montchrestien, 1088, T.2 3me ed, . 187 ., . 202 ., Dupuis G./Guedon M.J., Droit Administratif, Armand Colin U, 1986 . 277 . , Braibant G., Le droit administratif Francais, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz 1984, Amphitheatre . 418 . Ramm T., Das Koalitions- und Streikrecht der Beamten, 1970, ., , 2004, . 45 . .,157 156 155

Leister, DVBl. 1975, . 281 . .

81

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . 158. , , 159. , , , 160. , , , . 20 1974 , . . , 161.

158

. Rogalla D., Dienstrecht der Europischen Gemeinschaften, 2 - 1992, . 240. Schrder ., Zwischenbilanz zum Streikrecht der Europischen Beamten zugleich ein Beitrag zu den Rechtsquellen des Europischen Gemeinschaftsrechts, ZRB 1984, . 1 . .160 161 159

Oppermann T., Europarecht, 2 2005, . 252.

. 12 2005, T-191/2002, Giorgio Lebedef , 2005, . -

82

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

6. , . . . , . , . 162. . .

. Schwarze J., Europisches Verwaltungsrecht, 2 Baden Baden 2002. 83

162

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , 163. , . , . , , , , ... . , , . 29 , , . , . 164. 1976 17 1964, 102/1963, Jacques Bonvin , 1964, . 1235 . . Schwarze J. , . Europisches Verwaltungsrecht, 2 Baden Baden 2002, . 288.164 163

84

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

165. , , , . , . , 166 . . 25 . . . , 167. . 29 1976, 105/1975, Franco Giuffrida , 1976, . 1395 . . . Warner , 1976, . 1411 . . . de Laubedere A., Traite de droit administratif, 8 , 1980, . 573.167 166 165

. Skouris P., Die Begrndung von Rechtsnormen, Baden Baden 2002, . 63 . . 85

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, 168. . , . , 169. 170. , . 18 1962, 13/1960, Ruhr "Geitling", "Mausegatt" "Praesident" , 1962, . 701 . ., 15 1960, 36, 37, 38-59 40/1959 Ruhr "Praesident", "Geitling", "Mausegatt" Firma I. Nold KG , 1960, . 529 . . . Frommont M. , Rechtsschutz gegenber der Verwaltung in Deutschland, Frankreich und den Europischen Gemeinschaften, 1967, . 269. 19 1964, 27/1963, Gofredo Raponi , 1964, . 1061 . ., 30 1974, 188/1973, Daniele Crassi , 1974, . 1099 . ., 23 1986, 26/1985, Louis Vaiyse , 1986, . 3131 . . 9 1964, 94/1963, Piere Bernusset , 1964, . 1099 . . 86170 169 168

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, , , . . , . , 171. , . , , . . 65 . , , 172. . 45 , 173.

Schwarze J., Europisches Verwaltungsrecht, 2 Baden Baden 2002, . 292.172 173

171

. .

: 45 (69) 87

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

174. 1. . , , . , , . 2. . 3. , , 2 LA , , 4. 4. , , , . , , . 3, 1, , . , , . 3 4, 110. . 3 1981, 280/1980, Anne-Lise Bakke D Alloya , 1981, . 2887 . . : 10 , 45 , , , , .. . 17 1983, 280/1981, Christiane Hoffmann , 1983, 88174

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. . 175. . , . , . , , , 176.. 889 . ., 23 1986, 26/1985, Louis Vaysse , 1986, . 3131 . . 5 1973, 81/1972, , 1973, . 553 . .. 30 1983, 85/1982, Bernhard Schloh , 1983, . 2105 . ., 21 1984, 69/1983, Charles Lux , 1984, . 2447, 14 1983, 10/1982, Svel Ole Morgensen , 1983, . 2397 . , 14 1983, 9/1982, Lene Ohrgaard Jean -Louis Delvaux , 1983, . 2379 . ., 28 1982, 265/1981, Antonio Giannini , 1982, . 3865 . ., 17 1981, 151/1980, Jacques de Hoe , 1981, . 3161 . ., 28 1980, 2/1980, Hubert Dautzenberg , 1980, . 3107 . ., 16 1978, 7/1977, Hubert Ritter von Wllersdorff und Urbair , 89176 175

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

7. , . , , . , 177. . 236 ( 179), . . 1978, . 769 . ., 12 1975, 23/1974, Berthold Kster , 1975, . 353 . ., 30 1974, 188/1973, Daniele Grassi , 1974, . 1099 . ., 3 1971, 21/1970, Eva Rittweger , 1971, . 7 . ., 13 1970, 46/1969, Andreas Reinarz , 1970, . 275 . ., 8 1965, 27 34/1964, Fulvio Fonzi , 1965, . 651 . ., 7 1964, 97/1963, Luigi de Pascale , 1964, . 1107 . .. . W. Schick, Die Konkurrentenklage des Europischen Beamtenrechts-Vorbild fr das deutsche Recht?, DVBl. 1975, .. 741 . . . E./ ., , . . 2006, . 175. 90177

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. 178. -

, . . 90 91 179 236 .

. ., , 8 , - 2005, . 789 . .179

178

:

90 (8)

1. . . , . 2. , . . : . , , . , . , , , , . , 1. . 91

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

. . , . , , 91. 3. , . 91 (8) 1. , 90, 2. . 2. : . 90, 2, , . . 3. 2 . : . , , . , 90, 2. , , , , . 4. 2, , 90, 2, , . . 5. . 92

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

180. . , 181. , , . 182. , , 183. , 90 91 184. 236 , . , 185.. . : . (): , . . , 236 . 2.180

29 1975, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88/1974, Giuliano Marenco . , 1975, . 1247 . . 11 1985, 87 130/1977, 22/1983, 9 10/1984, Vittorio Salerno , 1985, . 2523 . .183 184 182

181

. ..

8 1974, 175/1973, Union SyndicaleService Public Europeen- Bruxelles, Denise Massa Roswitha Kortrner , 1974, . 933. 15 1976, 110/1975, John Mills , 1976, . 955 . ., 6 2001, -192/1999, Roderick Dunnett, 93185

Y

Y

Y

PD

F T ra n sf o

rm

Y

PD

F T ra n sf o

rm

er

er

ABB

ABB

y

bu

bu C lic k he re tow

yw.A B B Y Y.c

2.0

2.0

C

lic

k

he

reom

to

w

w.

A B B Y Y.c

om

w

w

, . . . 236