ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ...

Click here to load reader

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ...

 • ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

  ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΡΟΪΔΩ ΜΗΤΟΥΛΑ

  ΑΘΗΝΑ 2010

 • 2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ABSTRACT 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 1.ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 11 1.1 Ορισμοί- Έννοιες 11 1.2 Κατηγορίες Αστικών Στερεών Αποβλήτων 11 1.3 Σύνθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 14 1.4 Φορείς Διαχείρισης 16 1.5 Βιώσιμη Διαχείριση των Απορριμμάτων 17 2.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 20 2.1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 20 2.1.1 Προσωρινή Αποθήκευση 22 2.1.2 Συλλογή και Μεταφορά 23 2.1.3 Μεταφόρτωση 23 2.2 Μέθοδοι Επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 24 2.2.1 Ανακύκλωση (Ανάκτηση και Επαναχρησιμοποίηση) 24 2.2.2 Βιολογική Επεξεργασία 29 2.2.3 Θερμική Επεξεργασία (Καύση/Αποτέφρωση) 31 2.2.4 Εδαφική Διάθεση (Υγειονομική Ταφή) 33 3.ΘΕΣΜΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 36 3.1 Θεσμικό – Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Ε.Ε 36 3.1.1 Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 37 3.1.2 Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Διαχείριση των Αποβλήτων 37 3.1.3 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 38 3.2 Θεσμικό – Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα 40 3.2.1 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 40 3.2.2 Ελληνική Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 42 3.2.3 Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα 44 3.2.3.1 Γ΄ ΚΠΣ (2000 – 2006) 44 3.2.3.2 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 45 4.Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ47 4.1 Γεωγραφικά- Μορφολογικά Στοιχεία 47 4.1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης 47 4.1.2 Ιστορικά Στοιχεία 47 4.1.3 Χωροταξικά – Διοικητικά Στοιχεία 48 4.1.4 Δημογραφικά Στοιχεία 48 4.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Διαχείρισης των Απορριμμάτων στο Δήμο Νέας Σμύρνης 49 4.2.1 Διεύθυνση Περιβάλλοντος 49 4.2.2 Σύνθεση των Αποβλήτων του Δήμου 51 4.2.3 Στάδια Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 52 4.2.3.1 Προσωρινή Αποθήκευση 52 4.2.3.2 Συλλογή – Μεταφορά των Απορριμμάτων 52

 • 3

  4.2.4 Μέθοδοι Διαχείρισης των Απορριμμάτων 55 4.2.4.1 Εδαφική Διάθεση 55 4.2.4.2 Ανακύκλωση 56 4.2.5 Μελλοντικές Δράσεις του Δήμου 58 5.ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ 61 5.1 Μεθοδολογία Έρευνας 61 5.2 Περιγραφική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων 62 5.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία των Ερωτηθέντων 62 5.2.2 Ερωτήσεις Σχετικά με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 64 5.3 Έλεγχοι Υποθέσεων / Συσχετίσεων των Μεταβλητών 73 5.3.1 Θεωρητική Προσέγγιση 73 5.3.2 Συσχετίσεις Μεταβλητών 74 5.3.3 Ασυσχέτιστες Μεταβλητές 78 6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 80 6.1 Γενικά Συμπεράσματα 80 6.2 Ειδικά Συμπεράσματα της Έρευνας 81 6.3 Προτάσεις 84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΠΙΝΑΚΕΣ 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ΕΙΚΟΝΕΣ 99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΧΑΡΤΕΣ 103 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 104 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 115 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 118

 • 4

  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

  ΑΕ Ανώνυμη Εταιρία ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΗΗΕ Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΑΣΑ Αστικά Στερεά Απόβλητα Α/Φ Απορριμματοφόρο ΔΕΚ Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΕΥΑ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΔσΠ Διαλογή στην Πηγή ΕΔΟΕ Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΔΣΑ Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων ΕΚΑ Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον ΕΠΠΕΡΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΟΕΔΣΑΠ Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ΕΣΔΚΝΑ Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής ΕΣΔΕΑ Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ΕΣΔΣΑ Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΚΔΑΥ Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΒΕ Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία ΟΤΑ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΣΔΑ Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΔΠ Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον ΣΑ Στερεά Απόβλητα ΣΑΑ Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΣΣΕΔ Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΔΑΣΑ Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΣΜΑ Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΤΕΔΚ Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΦοΔΣΑ Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΧΑΔΑ Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΥ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

 • 5

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

  Θεωρώ υποχρέωση μου, να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της

  παρούσας εργασίας, ιδ