ανακύκλωση ε'

18
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ- -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Transcript of ανακύκλωση ε'

Page 1: ανακύκλωση ε'

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ--ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

Page 2: ανακύκλωση ε'

Άραγε τι είναι Άραγε τι είναι ανακύκλωση;ανακύκλωση;

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο τίποτα δεν πάει κάποιον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο τίποτα δεν πάει χαμένο, αλλά επαναχρησιμοποιείται. Φέρτε στο χαμένο, αλλά επαναχρησιμοποιείται. Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει αρχή και τέλος. μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει αρχή και τέλος.

Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη φύση. Οτιδήποτε Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη φύση. Οτιδήποτε γεννιέται, αναπτύσσεται γερνάει και πεθαίνει. Όταν γεννιέται, αναπτύσσεται γερνάει και πεθαίνει. Όταν πεθαίνει επιστρέφει στη γη από όπου ξεκίνησε, πεθαίνει επιστρέφει στη γη από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας στη γέννηση κάποιου άλλου. Με τον συμβάλλοντας στη γέννηση κάποιου άλλου. Με τον ίδιο τρόπο και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε ίδιο τρόπο και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας έχουν έναν κύκλο ζωής. στην καθημερινότητα μας έχουν έναν κύκλο ζωής.

Page 3: ανακύκλωση ε'

Η Η ανακύκλωσηανακύκλωση λοιπόν είναι λοιπόν είναι η επανεπεξεργασία ήδη η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Μερικές φορές νέα προϊόντα. Μερικές φορές επαναχρησιμοποιούμε τα επαναχρησιμοποιούμε τα υλικά για τον ίδιο σκοπό π.χ. υλικά για τον ίδιο σκοπό π.χ. παλιά κουτάκια αλουμινίου παλιά κουτάκια αλουμινίου και γυάλινες φιάλες λιώνονται και γυάλινες φιάλες λιώνονται και ξαναγίνονται κουτιά ή και ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες αντίστοιχα. Άλλες φιάλες αντίστοιχα. Άλλες φορές μετατρέπονται παλιά φορές μετατρέπονται παλιά υλικά σε τελείως διαφορετικά υλικά σε τελείως διαφορετικά νέα προϊόντα νέα προϊόντα

Page 4: ανακύκλωση ε'

Γιατί γίνεται η Γιατί γίνεται η ανακύκλωση;ανακύκλωση;

Πρώτα-πρώτα μειώνονται Πρώτα-πρώτα μειώνονται τα σκουπίδια και τα τα σκουπίδια και τα προβλήματα διαχείρισής προβλήματα διαχείρισής τους.τους.

Εξοικονομούνται ενέργεια Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που και φυσικοί πόροι, που παίρνουμε συνεχώς από τη παίρνουμε συνεχώς από τη φύση.φύση.

Μειώνεται η ρύπανση της Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων νερών και των υπόγειων νερών (σώζεται το περιβάλλον).(σώζεται το περιβάλλον).

Εξοικονομείται η ενέργεια Εξοικονομείται η ενέργεια που χρειάζεται για την που χρειάζεται για την κατασκευή όλων αυτών κατασκευή όλων αυτών των πραγμάτων.των πραγμάτων.

Page 5: ανακύκλωση ε'

Μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη Μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των αύξηση) των τιμών των προϊόντων καθώς δεν απαιτείται προϊόντων καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

Σώζεται η υγεία και το μέλλον Σώζεται η υγεία και το μέλλον των παιδιών μας.των παιδιών μας.

Δημιουργούνται νέες θέσεις Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.πλανήτη.

Δημιουργείται ευχάριστη Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση την συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής.συνθηκών ζωής.

Page 6: ανακύκλωση ε'

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;

11. Η διαλογή στην πηγή και . Η διαλογή στην πηγή και η συμμετοχή του Πολίτηη συμμετοχή του Πολίτη::

Οι δημότες διαχωρίζουν τις Οι δημότες διαχωρίζουν τις συσκευασίες των προϊόντων συσκευασίες των προϊόντων στο νοικοκυριό ή στο σημείο στο νοικοκυριό ή στο σημείο παραγωγής των παραγωγής των απορριμμάτων. Οι απορριμμάτων. Οι συσκευασίες πρέπει να συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται εντελώς καθαρές συλλέγονται εντελώς καθαρές από τα υπολείμματα και όσες από τα υπολείμματα και όσες γίνεται συμπιεσμένες και γίνεται συμπιεσμένες και διπλωμένες. Στη συνέχεια, οι διπλωμένες. Στη συνέχεια, οι πολίτες απορρίπτουν τις πολίτες απορρίπτουν τις συσκευασίες που έχουν συσκευασίες που έχουν συλλέξει, στους ειδικούς συλλέξει, στους ειδικούς κάδους. κάδους.

Page 7: ανακύκλωση ε'

2. 2. Αποκομιδή:Αποκομιδή: Το Το επόμενο στάδιο είναι επόμενο στάδιο είναι αυτό της αυτό της αποκομιδής, που αποκομιδής, που πραγματοποιείται με πραγματοποιείται με την ευθύνη των την ευθύνη των Δήμων, Δήμων, χρησιμοποιώντας τα χρησιμοποιώντας τα ειδικά ειδικά απορριμματοφόρα απορριμματοφόρα οχήματα. οχήματα.

Page 8: ανακύκλωση ε'

3. 3. Διαλογή στα Κ.Δ.Α.Υ.Διαλογή στα Κ.Δ.Α.Υ.:: Σε αυτή τη φάση, το Σε αυτή τη φάση, το

περιεχόμενο των κάδων με τα περιεχόμενο των κάδων με τα απόβλητα συσκευασίας απόβλητα συσκευασίας μεταφέρονται στα Κέντρα μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Εκεί, Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Εκεί, πραγματοποιείται περαιτέρω πραγματοποιείται περαιτέρω διαλογή των υλικών διαλογή των υλικών συσκευασίας καθώς και η συσκευασίας καθώς και η συμπίεση και η δεματοποίηση συμπίεση και η δεματοποίηση τους.τους.

Page 9: ανακύκλωση ε'

ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ

Χαρτί: Χαρτί: Το είδος χαρτιού που Το είδος χαρτιού που

ανακυκλώνεται είναι το ανακυκλώνεται είναι το έντυπο χαρτί από έντυπο χαρτί από εφημερίδες, περιοδικά, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, κόλλες, χάρτινες βιβλία, κόλλες, χάρτινες συσκευασίες και συσκευασίες και περιτυλίγματα από περιτυλίγματα από ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, ζάχαρη, γάλα, χυμούς, ζάχαρη, απορρυπαντικά, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κλπ). χαρτοσακούλες κλπ).

Page 10: ανακύκλωση ε'

ΓυαλίΓυαλί: : Όλες οι γυάλινες Όλες οι γυάλινες

συσκευασίεςσυσκευασίες (μπουκάλια (μπουκάλια και βάζα).και βάζα).

Αλουμίνιο:Αλουμίνιο: Τα κουτάκια αλουμινίου Τα κουτάκια αλουμινίου

από μπύρες, αναψυκτικά από μπύρες, αναψυκτικά κλπ.κλπ.

Λευκοσίδηρο: Λευκοσίδηρο: Κονσέρβες απόΚονσέρβες από γάλα γάλα εβαπορέ, τόνο, εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, κ.ά.ζωοτροφές, κ.ά.

Page 11: ανακύκλωση ε'

Πλαστικό:Πλαστικό:

Όλες οι πλαστικές Όλες οι πλαστικές συσκευασίες (μπουκάλια συσκευασίες (μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, από νερό, αναψυκτικά, λάδι, απορρυπαντικά, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, είδη καθαρισμού, αφρόλουτρα, φιλμ αφρόλουτρα, φιλμ περιτυλίγματος, περιτυλίγματος, οδοντόκρεμες, οδοντόκρεμες, πλαστικές σακούλες πλαστικές σακούλες κλπ).κλπ).

Page 12: ανακύκλωση ε'

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

• Για να είναι δυνατή η Για να είναι δυνατή η ανακύκλωση, οι ανακύκλωση, οι συσκευασίες πρέπει να συσκευασίες πρέπει να ξεβγάζονται πριν τη ρίψη ξεβγάζονται πριν τη ρίψη τους στον κάδο τους στον κάδο ανακύκλωσης. Επίσης, ανακύκλωσης. Επίσης, όποιες από αυτές είναι όποιες από αυτές είναι δυνατόν, καλό είναι να δυνατόν, καλό είναι να συμπιέζονται για λόγους συμπιέζονται για λόγους εξοικονόμησης χώρου.εξοικονόμησης χώρου.

Page 13: ανακύκλωση ε'

Να μην ρίχνουμε Να μην ρίχνουμε σπασμένα τζάμια στους σπασμένα τζάμια στους κάδους ανακύκλωσης κάδους ανακύκλωσης γυαλιού για την γυαλιού για την ασφάλεια των ασφάλεια των εργαζομένων στην εργαζομένων στην ανακύκλωση.ανακύκλωση.

Δεν πετάμε ποτέ κοινά Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδιασκουπίδια στους στους κάδους ανακύκλωσης.κάδους ανακύκλωσης.

Page 14: ανακύκλωση ε'

ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Οι πάνες Οι πάνες το χαρτί κουζίνας, το χαρτί το χαρτί κουζίνας, το χαρτί

υγείας, τα χαρτομάντιλα και υγείας, τα χαρτομάντιλα και οι χαρτοπετσέτεςοι χαρτοπετσέτες

το χαρτί που έχει το χαρτί που έχει χρησιμοποιηθεί και έχει χρησιμοποιηθεί και έχει πάνω του ξένα στοιχεία, πάνω του ξένα στοιχεία, π.χ. καθαριστικάπ.χ. καθαριστικά

ηλεκτρικές συσκευέςηλεκτρικές συσκευές Δισκάκια Δισκάκια CD/DVDCD/DVD και και

Βιντεοκασέτες Βιντεοκασέτες Ενέσεις – ιατρικά απόβληταΕνέσεις – ιατρικά απόβλητα ΜπαταρίεςΜπαταρίες Οικοδομικά υλικάΟικοδομικά υλικά

Page 15: ανακύκλωση ε'

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕΚΑΝΟΥΜΕ

Υπάρχουν δύο τρόποι όπου ο Υπάρχουν δύο τρόποι όπου ο καθένας μπορεί να συμβάλει καθένας μπορεί να συμβάλει στην ανακύκλωση:στην ανακύκλωση:

1ος τρόπος είναι: η 1ος τρόπος είναι: η ανακύκλωση αποβλήτων που ανακύκλωση αποβλήτων που διαφορετικά θα διαφορετικά θα υποβάλλονταν σε υγειονομική υποβάλλονταν σε υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση ταφή ή αποτέφρωση

2ος τρόπος είναι: να 2ος τρόπος είναι: να αγοράζουμεαγοράζουμε προϊόντα που προϊόντα που προέκυψαν από προέκυψαν από ανακυκλωμένα υλικά καθώς ανακυκλωμένα υλικά καθώς και προϊόντα που δεν είναι και προϊόντα που δεν είναι προσυσκευασμένα. προσυσκευασμένα.

Page 16: ανακύκλωση ε'

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Page 17: ανακύκλωση ε'

Γνωστά σήματα Γνωστά σήματα ανακύκλωσηςανακύκλωσης

Ανακυκλωμένο υλικόΑνακυκλωμένο υλικό

Ανακυκλώσιμο υλικόΑνακυκλώσιμο υλικό

Page 18: ανακύκλωση ε'

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ