Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

of 5 /5
Υωκόηι χαπι όςγ UFL Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 9 Ε Eccegf Βιοώγφηζ ςδο ζπγυκ ςδψ παδωγγωΣιψ ι χπϊψ ζΣοι φόχ ξυγφηζ ηζθΧαδ ιοΧθδ ιπχ ιφςκ- Ιφςχ όξςδιο γ βώγ όφηγςδςξψ Xf|efz L|jm ι Gi||z Pief  ςγ 9::> ι βδηγώωθδόιο ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ Eccegf- Ε αζςγφωθΣι ςδψ νζΣοδόζ ςζαΧ όςψ <5 Ψζπςξημωγφ ςγφ 9::4 ηζ όςχυγ οι γωθιοϋόζ χαζψ ςψ παδωγγωΣζψ ςγφ πιθχόηγφ όςγώ ι οι ςψ Χοζ πιθχόηι βιλξόηζψ-  Ε Eccegf ζΣοι όκηζωι ηι ιπχ ςψ ηζθιαώςζωζψ ζςιωΣζψ βιβςφιϋο φπδωζόϋο ζοϋ δ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ πγφ βιλξςζ ζΣοι ηΣι ιπχ ςψ βδηγαξόςζωζψ- Γ ωΧόζψ ¡Χοϊ eccegf±' ¡θγφθαΧωϊ± ι ¡θγφθαΣεϊ± ζΣοι όφοϋοφηζψ ηζ ςγ ¡τΧυοϊ θι παδωγγωΣζψ όςγ ΒιβΣςφγ± ζοϋ ιοςΣόςγυι' όςδο ιθθακ θαϋόόι ςγ ωκηι , rc eccegf, ξυζ ιπγςκόζ παξγο ςιφςχόδηδ ξοογι ηζ ςγ ωκηι ¡ιοιεδςϋ±' ι' πωχόιςι' ςγ Σβγ ωκηι πωγόςξλδζ όςγ ιθθαχ αζνχ Of||jio/Uflxrf| ηζ χαι ςι πιωΧθϊθΧ ςγφ $ rc eccegf = eccegjme = eccegfb*- Ε αξνδ ,Eccegf, πωγκαλζ ιπχ ιοιθωιηηιςόηχ ςδψ αξνδψ Eccecg' δ γπγΣι ζωΧεζ ηιλδηιςχ χωγ ι όδηιΣοζ ςγ ¡9 ιγαγφλγώηζογ ιπχ 900 ηδβζοΧ±- Ηζ ςγο χωγ ιφςχο δ Eccegf ζπλφηζΣ οι φπγβδαϋόζ ςδο ιπγόςγακ ςδψ ζςιωΣιψ οι γωθιοϋόζ ςγ ςζωΧόςγ πακλγψ παδωγγωϋο ςγφ Βιβςώγφ- Ιπαξψ ιοιεδςκόζψ ηζ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf δ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf ηπγωζΣ ιοζΣψ οι ςδ υωδόηγπγκόζ πδθιΣογοςιψ όςδ όζαΣβι uuu-eccegf-e|' δ γπγΣι ιΣοζςι ι όςδο Ζχοι <- ΗπγωζΣςζ οι νζοκόζςζ ηι ιοιεκςδόδ' παδςωγαγθϋοςιψ όςγ παιΣόγ ζηξογφ όςδ ηξόδ ςδψ όζαΣβιψ ςγφψ χωγφψ πγφ όιψ ζοβιξωγφο $ξοιο κ πζωόόχςζωγφψ*' ι οι πιςκόζ ςγ γφηπΣ  Ιοιεκςδόδ Eccegf- Ε Eccegf' χπϊψ ι χαζψ γ ηδυιοξψ ιοιεκςδόδψ' λι ζπόςωξτζ χυ ςδο παδωγγωΣι ιλιφςκ' ιααΧ όφοβξόηγφψ $gjmax* πωγψ ςψ όςγόζαΣβζψ πγφ πζωξυγφο ςδ όφθζωηξοδ παδωγγωΣι πγφ ιοιεδςκλδζ- Θι πιωΧβζθηι ιο λξαζςζ οι ιοιεδςκόζςζ παδωγγωΣζψ όυζςΧ ηζ ςδο ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ ςγφ 94<9' ςχςζ λι ηπγωγώόιςζ οι Χοζςζ ςψ ζνκψ ζοξωθζζψ ; Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 2 U F L O I Δ Ε  Η Ι  Ιοιξεςύοςιό παεωγώγωΣζό Ιοιεέξεζ ιπγεζαζξηιεκλΧ παωγδγωΣζό ξεγ ΒκιβΣλεψγ ςωξκηγπγκύοειό ε ηςιοέ ιοιέεξό εό Eccegf-  ΨζκωΧ ηιδεηΧςϊο ; Υωέόκηι λχαπι όςγ UFL

Embed Size (px)

Transcript of Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

Page 1: Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 15

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 9

Ε Eccegf

Βιοώγφηζ ςδο ζπγυκ ςδψ παδωγγωΣιψ ι χπϊψ ζΣοι

φόχ ξυγφηζ ηζθΧαδ ιοΧθδ ιπχ ιφςκ- Ιφςχ

όξςδιο γ βώγ όφηγςδςξψ Xf|efz L|jm ι Gi||z Pief

ςγ 9gt ι βδηγώωθδόιο ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ Eccegf-

Ε αζςγφωθΣι ςδψ νζΣοδόζ ςζαΧ όςψ lt5 Ψζπςξημωγφ ςγφ

94 ηζ όςχυγ οι γωθιοϋόζ χαζψ ςψ παδωγγωΣζψ ςγφ πιθχόηγφ όςγώ ι οι ςψ Χοζ πιθχόηι βιλξόηζψ- Ε

Eccegf ζΣοι όκηζωι ηι ιπχ ςψ ηζθιαώςζωζψ ζςιωΣζψ βιβςφιϋο φπδωζόϋο ζοϋ δ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ πγφ

βιλξςζ ζΣοι ηΣι ιπχ ςψ βδηγαξόςζωζψ- Γ ωΧόζψ iexclΧοϊ eccegfplusmn iexclθγφθαΧωϊplusmn ι iexclθγφθαΣεϊplusmn ζΣοι

όφοϋοφηζψ ηζ ςγ iexclτΧυοϊ θι παδωγγωΣζψ όςγ ΒιβΣςφγplusmn ζοϋ ιοςΣόςγυι όςδο ιθθακ θαϋόόι ςγ ωκηι rc eccegf

ξυζ ιπγςκόζ παξγο ςιφςχόδηδ ξοογι ηζ ςγ ωκηι iexclιοιεδςϋplusmn ι πωχόιςι ςγ Σβγ ωκηι πωγόςξλδζ όςγ ιθθαχ

αζνχ Of||jioUflxrf| ηζ χαι ςι πιωΧθϊθΧ ςγφ $rc eccegf = eccegjme = eccegfb- Ε αξνδ Eccegf πωγκαλζ ιπχ

ιοιθωιηηιςόηχ ςδψ αξνδψ Eccecg δ γπγΣι ζωΧεζ ηιλδηιςχ χωγ ι όδηιΣοζ ςγ iexcl9 ιγαγφλγώηζογ ιπχ 900

ηδβζοΧplusmn- Ηζ ςγο χωγ ιφςχο δ Eccegf ζπλφηζΣ οι φπγβδαϋόζ ςδο ιπγόςγακ ςδψ ζςιωΣιψ οι γωθιοϋόζ ςγ ςζωΧόςγ

πακλγψ παδωγγωϋο ςγφ Βιβςώγφ-

Ιπαξψ ιοιεδςκόζψ ηζ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf

δ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf ηπγωζΣ ιοζΣψ οι ςδ υωδόηγπγκόζ πδθιΣογοςιψ όςδ όζαΣβι uuu-eccegf-e| δ

γπγΣι ιΣοζςι ι όςδο Ζχοι lt- ΗπγωζΣςζ οι νζοκόζςζ ηι ιοιεκςδόδ παδςωγαγθϋοςιψ όςγ παιΣόγ ζηξογφ

όςδ ηξόδ ςδψ όζαΣβιψ ςγφψ χωγφψ πγφ όιψ ζοβιξωγφο $ξοιο κ πζωόόχςζωγφψ ι οι πιςκόζ ςγ γφηπΣ Ιοιεκςδόδ

Eccegf- Ε Eccegf χπϊψ ι χαζψ γ ηδυιοξψ ιοιεκςδόδψ λι ζπόςωξτζ χυ ςδο παδωγγωΣι ιλιφςκ ιααΧ

όφοβξόηγφψ $gjmax πωγψ ςψ όςγόζαΣβζψ πγφ πζωξυγφο ςδ όφθζωηξοδ παδωγγωΣι πγφ ιοιεδςκλδζ-

Θι πιωΧβζθηι ιο λξαζςζ οι ιοιεδςκόζςζ παδωγγωΣζψ όυζςΧ ηζ ςδο ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ ςγφ 94lt9 ςχςζ λι

ηπγωγώόιςζ οι Χοζςζ ςψ ζνκψ ζοξωθζζψ

Ζααδοχ

Λγααξθγ

ΔζόόιαγοΣδψ

2

U F L

O I Δ Ε Η Ι

Ιοιξεςύοςιό παεωγώγωΣζό Ιοιεέξεζ ιπγεζαζξηιεκλΧ παωγδγωΣζό ξεγ ΒκιβΣλεψγ ςωξκηγπγκύοειό ε ηςιοέ ιοιέεξό

εό Eccegf-

ΨζκωΧ ηιδεηΧςϊο Υωέόκηι λχαπι όςγ UFL

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 25

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ lt

Ζχοι lt

Ζχοι 9

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 35

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 8

9- ΙογΣνςζ ςδ όζαΣβι uuu-eccegf-e| όζ ξοι l|cuxf| π-υ - Jmrf|mfr Ftpgc|f| Nj|fnct Eccegf Hd|cof-

lt- Παδςωγαγθκόςζ ςδ αξνδ 94lt9 όςγ παιΣόγ ζηξογφ ιοιεκςδόδψ-

8- Πιςκόςζ ςγ γφηπΣ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο ζηιοΣεζςι χπϊψ ιΣοζςι όςδο Ζχοι 9- Πιωιςδωκόςζ ςγ ηζθΧαγ πακλγψ ςϊο

ιπγςζαζόηΧςϊο $84-000-000 ιααΧ ι ςγο υωχογ πγφ υωζΧόςδζ θι οι ζπόςωιγώο χαι ςι ιπγςζαξόηιςι

$0-90 βζφςζωχαζπςι- Ε αΣόςι ηζ ςι ιπγςζαξόηιςι ιπγςζαζΣςι ιπχ όφοβξόηγφψ ζπΧοϊ όςγφψ γπγΣγφψ

ηπγωζΣςζ οι πιςκόζςζ θι οι ιογΣνζςζ ςδ όζαΣβι δ γπγΣι πζωξυζ παδωγγωΣι όυζςκ ηζ ςγφψ χωγφψ πγφ

λξόιςζ όςδο ιοιεκςδόκ όιψ- ΠωγςζΣοζςι οι Χοζςζ βζνΣ α ζπΧοϊ όςγο όώοβζόηγ πγφ λξαζςζ οι ιογΣνζςζ ι

οι ζπαξνζςζ ςδο ζοςγακ Χογθηι όφοβξόηγφ όζ οξι ιωςξαι κ Χογθηι όφοβξόηγφ όζ οξγ πιωΧλφωγ ξςό ϋόςζ

οι ηδο υΧόζςζ ςδ όζαΣβι ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο ι υωζιόςζΣ οι ςδο νιοιγωςϋόζςζ-

Αχθϊ ςγφ ηζθΧαγφ πακλγφψ ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο δ Eccegf ζηιοΣεζ ςι ιπγςζαξόηιςι υϊωόηξοι όζ όζαΣβζψ-

ι ιπγςζαξόηιςι πγφ μαξπζςζ ιωυΧ ιοκγφο όςδο πωϋςδ όζαΣβι ιααΧ ηπγωζΣςζ ιο λξαζςζ οι πιςκόζςζ ςγ

γφηπΣ Ζπχηζοδ κ οι ζπαξνζςζ Χπγγ ιπχ ςι ογώηζωι 9lt--90 $Ζχοι 8 θι οι ηζςιμζΣςζ όζ Χπγι ιπχ ςψ

ζπχηζοζψ-

Πιωιςδωκόςζ ζπΣόδψ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι πγφ ζπόςωΧδιο ιπχ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ

φπΧωυγφο ι όώοβζόηγ πωγψ όζαΣβζψ γ γπγΣζψ ζΣοι Χόυζςζψ ϊψ πωγψ ςγ λξηι θι ςγ γπγΣγ ιοιεδςΧςζ

παδωγγωΣζψ- Θι πιωΧβζθηι ζηιοΣεζςι ξοιψ όώοβζόηγψ θι ςγο Πιωιβγόιχ νζοϋοι 94lt9 ζοϋ αΣθγ

πιωιΧςϊ φπΧωυζ ξοιψ όώοβζόηγψ πγφ γβδθζΣ όςδ μγθωιΣι ςγφ Ivevxrvx izocmb- Θι οι μθΧαζςζ ςι

Χόυζςι ιπγςζαξόηιςι ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ ηπγωζΣςζ οι ζπιοιπωγόβγωΣόζςζ ςγφψ χωγφψ ιοιεκςδόδψ-

2- ΒγηΧόςζ οι Χοζςζ ιοιεκςδόδ παδςωγαγθϋοςιψ ςψ αξνζψ 94lt9 ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ-

Πιωιςδωκόςζ χς ςι ιπγςζαξόηιςι ιοιεκςδόδψ ζΣοι όιϋψ αθχςζωι ςϋωι $9lt6-000-

Ψώολζςζψ ιοιεδςκόζψ ηζ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf

Ιο ζπλφηζΣςζ ηζθιαώςζωδ ιωΣμζι όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ ηπγωζΣςζ οι υωδόηγπγκόζςζ ςδ αζςγφωθΣι ΨϏολζςδ

ιοιεκςδόδ ςδψ Eccegf-

9- Παδςωγαγθκόςζ ςγφψ χωγφψ πγφ ζπλφηζΣςζ οι ιοιεδςκόζςζ $π-υ- 94lt9 ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ ι όςδ

όφοξυζι πιςκόςζ ςγ γφηπΣ ΨϏολζςδ ιοιεκςδόδ- Ε όζαΣβι ςδψ ΨϏολζςδψ ιοιεκςδόδψ λι όιψ ζηιοόςζΣ χπϊψ

ιωμϋψ ιΣοζςι ι όςδο Ζχοι 2-

lt- Ψςγ πζβΣγ ιωμκ ωΧόδ ηπγωζΣςζ οι παδςωγαγθκόζςζ ηι ωΧόδ δ γπγΣι λι πωξπζ οι ζηιοΣεζςζ ιωμϋψ

χπϊψ ςδο παδςωγαγθκόιςζ όςψ όζαΣβζψ ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο- Θι πιωΧβζθηι παδςωγαγθκόςζ ςδ ωΧόδ

Ζχοι 8

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 45

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 2

ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf ι πιωιςδωκόςζ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι

φπΧωυγφο ηχογ όζαΣβζψ πγφ πζωξυγφο ςδ ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ-

8- Ψςδ όφοξυζι όςγ πζβΣγ ηζ ςγφαΧυόςγο ηΣι αξνδ παδςωγαγθκόςζ ςψ αξνζψ ΗιζβγοΣι ΔζόόιαΣι ι πιςκόςζ

Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςγφ Eccegf λι όιψ ζπόςωξτζ όιο ιπγςξαζόηι όζαΣβζψ γ γπγΣζψ πζωξυγφο ςδο ιωμκ

ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ ι ςγφαΧυόςγο ηι γωΧ ςδ αξνδ ΗιζβγοΣι κ ΔζόόιαΣι-

2- ΗπγωζΣςζ ζπΣόδψ ιο λξαζςζ οι ζνιωξόζςζ Χπγγφψ χωγφψ ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ- Θι πιωΧβζθηι ιο βζο

λξαζςζ δ ιοιεκςδόδ όιψ οι όφηπζωαΧμζ όδηιΣζψ ςϊο οδόϋο ςχςζ όςγ πζβΣγ υϊωΣψ ςψ αξνζψ παδςωγαγθκόςζ

ςψ αξνζψ οδόΧ οδόύο $θι οι ιαώτγφηζ χαζψ ςψ πιωιααιθξψ ι πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςδψ όώολζςδψ ιοιεκςδόδψ πζωξυζ ι Χπγζψ Χααζψ ζοςγαξψ ηζ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζπςώυζςζ ιχηι

ιαώςζωζψ ιοιεδςκόζψ- Θι πιωΧβζθηι ηπγωζΣςζ οι ωφληΣόζςζ όζ πγι θαϋόόι λξαζςζ οι ζΣοι θωιηηξοζψ γ όζαΣβζψ

ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο όιψ όζ ς ηγωκ λξαζςζ οι ζΣοι ςι ιπγςζαξόηιςι $π-υ- ξθθωιι ςγφ Uc|b PBN ιωυζΣι ιααΧ ι

όζ πγγ όδηζΣγ ςδψ όζαΣβιψ λξαζςζ οι ζηιοΣεγοςι γ χωγ ςδψ ιοιεκςδόδψ $π-υ- ςΣςαγψ-

ΠιωιΧςϊ πιωιςΣλζοςι ηζωξψ ϊωιΣζψ ζοςγαξψ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζιωηχόζςζ όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ-

Ιωμκψ ωΧόδ

ςιο μΧεγφηζ ηι ωΧόδ ηξόι όζ ζόιθϊθΧ ςγ eccegf λι τΧνζ οι μωζ ιφςκ ιωμϋψ ςδ ωΧόδ ι χυ ςδο

Χλζ αξνδ νζυϊωόςΧ-

Ζχοι 2

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 55

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 6

Πυ ΓγαγθΧ Ηξόι ΗζςιΣοδόδψ‟

ΙιΣωζόδ αξνζϊοωΧόζϊο

ΜΧεγοςιψ ςγ όώημγαγ lsquo πωο ιπχ Χπγι αξνδ κ ωΧόδ όζ ζόιθϊθΧ λι ηιψ ζηιοΣόζ ςι ιπγςζαξόηιςι

πγφ τΧυογφηζ ιααΧ πγφ βζο πζωξυγφο ςδ αξνδ ιφςκ-

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ lsquoπγβκαιςγ

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ φμωβΧ ιφςγΣοδςι‟

Ιοιεκςδόδ όζ όφθζωηξοδ όζαΣβι

ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ xjrf ι ςδ όζαΣβι πγφ λξαγφηζ Χογφηζ ιοιεκςδόδ ηχογ όςδ όφθζωηξοδ όζαΣβι ιχηι

ι ιο ιφςκ βζο ξυζ βΧ ςδψ ιοιεκςδόδ-

Πυ Ζιωηγόηξοδ παδωγγωκ‟ xjrfuuu-vco-e|

Πιωχηγζψ αξνζψ ι όφοϋοφηι

Υωδόηγπγϋοςιψ ςγ όώημγαγ πωο ιπχ Χπγι αξνδ πζωαιημΧογφηζ όςδο ιοιεκςδόδ ιφςκ ςδ αξνδ ιααΧ

ι βΧγωι όφοϋοφηι πγφ λι ηιψ μθΧαγφο πιωχηγι ιπγςζαξόηιςι-

Πυ jmrf|mfr oi|afrjme‟ p|cnfxxjcmig

Ψφθζωηξογψ ςώπγψ ιωυζΣϊο

ΘωΧγοςιψ njgfrzpf ι ςγο ςώπγ ιωυζΣϊο πγφ λξαγφηζ λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι ηχογ θ ιφςχο ςγο ςώπγ

ιωυζΣϊο-

Πυ Ζααδοκ όςγωΣι‟ njgfrzpfpbn

Ί ςγ ξοι κ ςγ Χααγ

ι ιπγςζαξόηιςι ςδψ ιοιεκςδόδψ ςγφ eccegf πζωξυγφο χαζψ ςψ αξνζψ πγφ βΣογφηζ- ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ C

ιοΧηζόι λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι πγφ ηπγωζΣ οι πζωξυγφο ηχογ ηΣι ιπχ ςψ αξνζψ πγφ τΧυογφηζ-

Πυ Ζααδοκ ΖπιοΧόςιόδ ΗιζβγοΣι C ΔζόόιαΣι

Ιωληγηδυιοκ

Ηι ιχηι βφοιςχςδςι ςγφ eccegf ζΣοι οι Χοζ πωΧνζψ-

Πυ 926 + 9-lt

Ηζςιςωγπκ όφοιααΧθηιςγψ

Ηπγωγώηζ οι Χογφηζ ηζςιςωγπκ ιοΧηζόι όζ βώγ ογηΣόηιςι ηζ ιοιεκςδόδ ςδψ ηγωκψ QηγοΧβι9_ rc

QηγοΧβιlt_ χπγφ +ηγοΧβι μΧεγφηζ ςδ όφοςγηγθωιΣι ςγφ ογηΣόηιςγψ-

Πυ- Θι οι βγώηζ πχόι ζφωϋ ζΣοι lt60 βγαΧωι θωΧγφηζ lt60 vxb rc fv|c

Γωόηχψ αξνδψ

ΜΧεγοςιψ bfnjmf πωο ιπχ ηι αξνδ ςγ eccegf λι ηιψ ζηιοΣόζ ςγο γωόηχ ςδψ-

Πυ bfnjmfxhdccg

Λιαξψ ιοιεδςκόζψ)

Page 2: Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 25

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ lt

Ζχοι lt

Ζχοι 9

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 35

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 8

9- ΙογΣνςζ ςδ όζαΣβι uuu-eccegf-e| όζ ξοι l|cuxf| π-υ - Jmrf|mfr Ftpgc|f| Nj|fnct Eccegf Hd|cof-

lt- Παδςωγαγθκόςζ ςδ αξνδ 94lt9 όςγ παιΣόγ ζηξογφ ιοιεκςδόδψ-

8- Πιςκόςζ ςγ γφηπΣ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο ζηιοΣεζςι χπϊψ ιΣοζςι όςδο Ζχοι 9- Πιωιςδωκόςζ ςγ ηζθΧαγ πακλγψ ςϊο

ιπγςζαζόηΧςϊο $84-000-000 ιααΧ ι ςγο υωχογ πγφ υωζΧόςδζ θι οι ζπόςωιγώο χαι ςι ιπγςζαξόηιςι

$0-90 βζφςζωχαζπςι- Ε αΣόςι ηζ ςι ιπγςζαξόηιςι ιπγςζαζΣςι ιπχ όφοβξόηγφψ ζπΧοϊ όςγφψ γπγΣγφψ

ηπγωζΣςζ οι πιςκόζςζ θι οι ιογΣνζςζ ςδ όζαΣβι δ γπγΣι πζωξυζ παδωγγωΣι όυζςκ ηζ ςγφψ χωγφψ πγφ

λξόιςζ όςδο ιοιεκςδόκ όιψ- ΠωγςζΣοζςι οι Χοζςζ βζνΣ α ζπΧοϊ όςγο όώοβζόηγ πγφ λξαζςζ οι ιογΣνζςζ ι

οι ζπαξνζςζ ςδο ζοςγακ Χογθηι όφοβξόηγφ όζ οξι ιωςξαι κ Χογθηι όφοβξόηγφ όζ οξγ πιωΧλφωγ ξςό ϋόςζ

οι ηδο υΧόζςζ ςδ όζαΣβι ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο ι υωζιόςζΣ οι ςδο νιοιγωςϋόζςζ-

Αχθϊ ςγφ ηζθΧαγφ πακλγφψ ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο δ Eccegf ζηιοΣεζ ςι ιπγςζαξόηιςι υϊωόηξοι όζ όζαΣβζψ-

ι ιπγςζαξόηιςι πγφ μαξπζςζ ιωυΧ ιοκγφο όςδο πωϋςδ όζαΣβι ιααΧ ηπγωζΣςζ ιο λξαζςζ οι πιςκόζςζ ςγ

γφηπΣ Ζπχηζοδ κ οι ζπαξνζςζ Χπγγ ιπχ ςι ογώηζωι 9lt--90 $Ζχοι 8 θι οι ηζςιμζΣςζ όζ Χπγι ιπχ ςψ

ζπχηζοζψ-

Πιωιςδωκόςζ ζπΣόδψ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι πγφ ζπόςωΧδιο ιπχ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ

φπΧωυγφο ι όώοβζόηγ πωγψ όζαΣβζψ γ γπγΣζψ ζΣοι Χόυζςζψ ϊψ πωγψ ςγ λξηι θι ςγ γπγΣγ ιοιεδςΧςζ

παδωγγωΣζψ- Θι πιωΧβζθηι ζηιοΣεζςι ξοιψ όώοβζόηγψ θι ςγο Πιωιβγόιχ νζοϋοι 94lt9 ζοϋ αΣθγ

πιωιΧςϊ φπΧωυζ ξοιψ όώοβζόηγψ πγφ γβδθζΣ όςδ μγθωιΣι ςγφ Ivevxrvx izocmb- Θι οι μθΧαζςζ ςι

Χόυζςι ιπγςζαξόηιςι ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ ηπγωζΣςζ οι ζπιοιπωγόβγωΣόζςζ ςγφψ χωγφψ ιοιεκςδόδψ-

2- ΒγηΧόςζ οι Χοζςζ ιοιεκςδόδ παδςωγαγθϋοςιψ ςψ αξνζψ 94lt9 ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ-

Πιωιςδωκόςζ χς ςι ιπγςζαξόηιςι ιοιεκςδόδψ ζΣοι όιϋψ αθχςζωι ςϋωι $9lt6-000-

Ψώολζςζψ ιοιεδςκόζψ ηζ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf

Ιο ζπλφηζΣςζ ηζθιαώςζωδ ιωΣμζι όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ ηπγωζΣςζ οι υωδόηγπγκόζςζ ςδ αζςγφωθΣι ΨϏολζςδ

ιοιεκςδόδ ςδψ Eccegf-

9- Παδςωγαγθκόςζ ςγφψ χωγφψ πγφ ζπλφηζΣςζ οι ιοιεδςκόζςζ $π-υ- 94lt9 ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ ι όςδ

όφοξυζι πιςκόςζ ςγ γφηπΣ ΨϏολζςδ ιοιεκςδόδ- Ε όζαΣβι ςδψ ΨϏολζςδψ ιοιεκςδόδψ λι όιψ ζηιοόςζΣ χπϊψ

ιωμϋψ ιΣοζςι ι όςδο Ζχοι 2-

lt- Ψςγ πζβΣγ ιωμκ ωΧόδ ηπγωζΣςζ οι παδςωγαγθκόζςζ ηι ωΧόδ δ γπγΣι λι πωξπζ οι ζηιοΣεζςζ ιωμϋψ

χπϊψ ςδο παδςωγαγθκόιςζ όςψ όζαΣβζψ ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο- Θι πιωΧβζθηι παδςωγαγθκόςζ ςδ ωΧόδ

Ζχοι 8

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 45

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 2

ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf ι πιωιςδωκόςζ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι

φπΧωυγφο ηχογ όζαΣβζψ πγφ πζωξυγφο ςδ ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ-

8- Ψςδ όφοξυζι όςγ πζβΣγ ηζ ςγφαΧυόςγο ηΣι αξνδ παδςωγαγθκόςζ ςψ αξνζψ ΗιζβγοΣι ΔζόόιαΣι ι πιςκόςζ

Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςγφ Eccegf λι όιψ ζπόςωξτζ όιο ιπγςξαζόηι όζαΣβζψ γ γπγΣζψ πζωξυγφο ςδο ιωμκ

ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ ι ςγφαΧυόςγο ηι γωΧ ςδ αξνδ ΗιζβγοΣι κ ΔζόόιαΣι-

2- ΗπγωζΣςζ ζπΣόδψ ιο λξαζςζ οι ζνιωξόζςζ Χπγγφψ χωγφψ ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ- Θι πιωΧβζθηι ιο βζο

λξαζςζ δ ιοιεκςδόδ όιψ οι όφηπζωαΧμζ όδηιΣζψ ςϊο οδόϋο ςχςζ όςγ πζβΣγ υϊωΣψ ςψ αξνζψ παδςωγαγθκόςζ

ςψ αξνζψ οδόΧ οδόύο $θι οι ιαώτγφηζ χαζψ ςψ πιωιααιθξψ ι πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςδψ όώολζςδψ ιοιεκςδόδψ πζωξυζ ι Χπγζψ Χααζψ ζοςγαξψ ηζ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζπςώυζςζ ιχηι

ιαώςζωζψ ιοιεδςκόζψ- Θι πιωΧβζθηι ηπγωζΣςζ οι ωφληΣόζςζ όζ πγι θαϋόόι λξαζςζ οι ζΣοι θωιηηξοζψ γ όζαΣβζψ

ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο όιψ όζ ς ηγωκ λξαζςζ οι ζΣοι ςι ιπγςζαξόηιςι $π-υ- ξθθωιι ςγφ Uc|b PBN ιωυζΣι ιααΧ ι

όζ πγγ όδηζΣγ ςδψ όζαΣβιψ λξαζςζ οι ζηιοΣεγοςι γ χωγ ςδψ ιοιεκςδόδψ $π-υ- ςΣςαγψ-

ΠιωιΧςϊ πιωιςΣλζοςι ηζωξψ ϊωιΣζψ ζοςγαξψ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζιωηχόζςζ όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ-

Ιωμκψ ωΧόδ

ςιο μΧεγφηζ ηι ωΧόδ ηξόι όζ ζόιθϊθΧ ςγ eccegf λι τΧνζ οι μωζ ιφςκ ιωμϋψ ςδ ωΧόδ ι χυ ςδο

Χλζ αξνδ νζυϊωόςΧ-

Ζχοι 2

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 55

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 6

Πυ ΓγαγθΧ Ηξόι ΗζςιΣοδόδψ‟

ΙιΣωζόδ αξνζϊοωΧόζϊο

ΜΧεγοςιψ ςγ όώημγαγ lsquo πωο ιπχ Χπγι αξνδ κ ωΧόδ όζ ζόιθϊθΧ λι ηιψ ζηιοΣόζ ςι ιπγςζαξόηιςι

πγφ τΧυογφηζ ιααΧ πγφ βζο πζωξυγφο ςδ αξνδ ιφςκ-

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ lsquoπγβκαιςγ

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ φμωβΧ ιφςγΣοδςι‟

Ιοιεκςδόδ όζ όφθζωηξοδ όζαΣβι

ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ xjrf ι ςδ όζαΣβι πγφ λξαγφηζ Χογφηζ ιοιεκςδόδ ηχογ όςδ όφθζωηξοδ όζαΣβι ιχηι

ι ιο ιφςκ βζο ξυζ βΧ ςδψ ιοιεκςδόδ-

Πυ Ζιωηγόηξοδ παδωγγωκ‟ xjrfuuu-vco-e|

Πιωχηγζψ αξνζψ ι όφοϋοφηι

Υωδόηγπγϋοςιψ ςγ όώημγαγ πωο ιπχ Χπγι αξνδ πζωαιημΧογφηζ όςδο ιοιεκςδόδ ιφςκ ςδ αξνδ ιααΧ

ι βΧγωι όφοϋοφηι πγφ λι ηιψ μθΧαγφο πιωχηγι ιπγςζαξόηιςι-

Πυ jmrf|mfr oi|afrjme‟ p|cnfxxjcmig

Ψφθζωηξογψ ςώπγψ ιωυζΣϊο

ΘωΧγοςιψ njgfrzpf ι ςγο ςώπγ ιωυζΣϊο πγφ λξαγφηζ λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι ηχογ θ ιφςχο ςγο ςώπγ

ιωυζΣϊο-

Πυ Ζααδοκ όςγωΣι‟ njgfrzpfpbn

Ί ςγ ξοι κ ςγ Χααγ

ι ιπγςζαξόηιςι ςδψ ιοιεκςδόδψ ςγφ eccegf πζωξυγφο χαζψ ςψ αξνζψ πγφ βΣογφηζ- ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ C

ιοΧηζόι λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι πγφ ηπγωζΣ οι πζωξυγφο ηχογ ηΣι ιπχ ςψ αξνζψ πγφ τΧυογφηζ-

Πυ Ζααδοκ ΖπιοΧόςιόδ ΗιζβγοΣι C ΔζόόιαΣι

Ιωληγηδυιοκ

Ηι ιχηι βφοιςχςδςι ςγφ eccegf ζΣοι οι Χοζ πωΧνζψ-

Πυ 926 + 9-lt

Ηζςιςωγπκ όφοιααΧθηιςγψ

Ηπγωγώηζ οι Χογφηζ ηζςιςωγπκ ιοΧηζόι όζ βώγ ογηΣόηιςι ηζ ιοιεκςδόδ ςδψ ηγωκψ QηγοΧβι9_ rc

QηγοΧβιlt_ χπγφ +ηγοΧβι μΧεγφηζ ςδ όφοςγηγθωιΣι ςγφ ογηΣόηιςγψ-

Πυ- Θι οι βγώηζ πχόι ζφωϋ ζΣοι lt60 βγαΧωι θωΧγφηζ lt60 vxb rc fv|c

Γωόηχψ αξνδψ

ΜΧεγοςιψ bfnjmf πωο ιπχ ηι αξνδ ςγ eccegf λι ηιψ ζηιοΣόζ ςγο γωόηχ ςδψ-

Πυ bfnjmfxhdccg

Λιαξψ ιοιεδςκόζψ)

Page 3: Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 35

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 8

9- ΙογΣνςζ ςδ όζαΣβι uuu-eccegf-e| όζ ξοι l|cuxf| π-υ - Jmrf|mfr Ftpgc|f| Nj|fnct Eccegf Hd|cof-

lt- Παδςωγαγθκόςζ ςδ αξνδ 94lt9 όςγ παιΣόγ ζηξογφ ιοιεκςδόδψ-

8- Πιςκόςζ ςγ γφηπΣ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο ζηιοΣεζςι χπϊψ ιΣοζςι όςδο Ζχοι 9- Πιωιςδωκόςζ ςγ ηζθΧαγ πακλγψ ςϊο

ιπγςζαζόηΧςϊο $84-000-000 ιααΧ ι ςγο υωχογ πγφ υωζΧόςδζ θι οι ζπόςωιγώο χαι ςι ιπγςζαξόηιςι

$0-90 βζφςζωχαζπςι- Ε αΣόςι ηζ ςι ιπγςζαξόηιςι ιπγςζαζΣςι ιπχ όφοβξόηγφψ ζπΧοϊ όςγφψ γπγΣγφψ

ηπγωζΣςζ οι πιςκόζςζ θι οι ιογΣνζςζ ςδ όζαΣβι δ γπγΣι πζωξυζ παδωγγωΣι όυζςκ ηζ ςγφψ χωγφψ πγφ

λξόιςζ όςδο ιοιεκςδόκ όιψ- ΠωγςζΣοζςι οι Χοζςζ βζνΣ α ζπΧοϊ όςγο όώοβζόηγ πγφ λξαζςζ οι ιογΣνζςζ ι

οι ζπαξνζςζ ςδο ζοςγακ Χογθηι όφοβξόηγφ όζ οξι ιωςξαι κ Χογθηι όφοβξόηγφ όζ οξγ πιωΧλφωγ ξςό ϋόςζ

οι ηδο υΧόζςζ ςδ όζαΣβι ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο ι υωζιόςζΣ οι ςδο νιοιγωςϋόζςζ-

Αχθϊ ςγφ ηζθΧαγφ πακλγφψ ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο δ Eccegf ζηιοΣεζ ςι ιπγςζαξόηιςι υϊωόηξοι όζ όζαΣβζψ-

ι ιπγςζαξόηιςι πγφ μαξπζςζ ιωυΧ ιοκγφο όςδο πωϋςδ όζαΣβι ιααΧ ηπγωζΣςζ ιο λξαζςζ οι πιςκόζςζ ςγ

γφηπΣ Ζπχηζοδ κ οι ζπαξνζςζ Χπγγ ιπχ ςι ογώηζωι 9lt--90 $Ζχοι 8 θι οι ηζςιμζΣςζ όζ Χπγι ιπχ ςψ

ζπχηζοζψ-

Πιωιςδωκόςζ ζπΣόδψ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι πγφ ζπόςωΧδιο ιπχ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ

φπΧωυγφο ι όώοβζόηγ πωγψ όζαΣβζψ γ γπγΣζψ ζΣοι Χόυζςζψ ϊψ πωγψ ςγ λξηι θι ςγ γπγΣγ ιοιεδςΧςζ

παδωγγωΣζψ- Θι πιωΧβζθηι ζηιοΣεζςι ξοιψ όώοβζόηγψ θι ςγο Πιωιβγόιχ νζοϋοι 94lt9 ζοϋ αΣθγ

πιωιΧςϊ φπΧωυζ ξοιψ όώοβζόηγψ πγφ γβδθζΣ όςδ μγθωιΣι ςγφ Ivevxrvx izocmb- Θι οι μθΧαζςζ ςι

Χόυζςι ιπγςζαξόηιςι ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ ηπγωζΣςζ οι ζπιοιπωγόβγωΣόζςζ ςγφψ χωγφψ ιοιεκςδόδψ-

2- ΒγηΧόςζ οι Χοζςζ ιοιεκςδόδ παδςωγαγθϋοςιψ ςψ αξνζψ 94lt9 ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ-

Πιωιςδωκόςζ χς ςι ιπγςζαξόηιςι ιοιεκςδόδψ ζΣοι όιϋψ αθχςζωι ςϋωι $9lt6-000-

Ψώολζςζψ ιοιεδςκόζψ ηζ ςδ ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςδψ Eccegf

Ιο ζπλφηζΣςζ ηζθιαώςζωδ ιωΣμζι όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ ηπγωζΣςζ οι υωδόηγπγκόζςζ ςδ αζςγφωθΣι ΨϏολζςδ

ιοιεκςδόδ ςδψ Eccegf-

9- Παδςωγαγθκόςζ ςγφψ χωγφψ πγφ ζπλφηζΣςζ οι ιοιεδςκόζςζ $π-υ- 94lt9 ζααδοκ ζπιοΧόςιόδ ι όςδ

όφοξυζι πιςκόςζ ςγ γφηπΣ ΨϏολζςδ ιοιεκςδόδ- Ε όζαΣβι ςδψ ΨϏολζςδψ ιοιεκςδόδψ λι όιψ ζηιοόςζΣ χπϊψ

ιωμϋψ ιΣοζςι ι όςδο Ζχοι 2-

lt- Ψςγ πζβΣγ ιωμκ ωΧόδ ηπγωζΣςζ οι παδςωγαγθκόζςζ ηι ωΧόδ δ γπγΣι λι πωξπζ οι ζηιοΣεζςζ ιωμϋψ

χπϊψ ςδο παδςωγαγθκόιςζ όςψ όζαΣβζψ ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο- Θι πιωΧβζθηι παδςωγαγθκόςζ ςδ ωΧόδ

Ζχοι 8

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 45

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 2

ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf ι πιωιςδωκόςζ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι

φπΧωυγφο ηχογ όζαΣβζψ πγφ πζωξυγφο ςδ ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ-

8- Ψςδ όφοξυζι όςγ πζβΣγ ηζ ςγφαΧυόςγο ηΣι αξνδ παδςωγαγθκόςζ ςψ αξνζψ ΗιζβγοΣι ΔζόόιαΣι ι πιςκόςζ

Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςγφ Eccegf λι όιψ ζπόςωξτζ όιο ιπγςξαζόηι όζαΣβζψ γ γπγΣζψ πζωξυγφο ςδο ιωμκ

ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ ι ςγφαΧυόςγο ηι γωΧ ςδ αξνδ ΗιζβγοΣι κ ΔζόόιαΣι-

2- ΗπγωζΣςζ ζπΣόδψ ιο λξαζςζ οι ζνιωξόζςζ Χπγγφψ χωγφψ ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ- Θι πιωΧβζθηι ιο βζο

λξαζςζ δ ιοιεκςδόδ όιψ οι όφηπζωαΧμζ όδηιΣζψ ςϊο οδόϋο ςχςζ όςγ πζβΣγ υϊωΣψ ςψ αξνζψ παδςωγαγθκόςζ

ςψ αξνζψ οδόΧ οδόύο $θι οι ιαώτγφηζ χαζψ ςψ πιωιααιθξψ ι πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςδψ όώολζςδψ ιοιεκςδόδψ πζωξυζ ι Χπγζψ Χααζψ ζοςγαξψ ηζ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζπςώυζςζ ιχηι

ιαώςζωζψ ιοιεδςκόζψ- Θι πιωΧβζθηι ηπγωζΣςζ οι ωφληΣόζςζ όζ πγι θαϋόόι λξαζςζ οι ζΣοι θωιηηξοζψ γ όζαΣβζψ

ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο όιψ όζ ς ηγωκ λξαζςζ οι ζΣοι ςι ιπγςζαξόηιςι $π-υ- ξθθωιι ςγφ Uc|b PBN ιωυζΣι ιααΧ ι

όζ πγγ όδηζΣγ ςδψ όζαΣβιψ λξαζςζ οι ζηιοΣεγοςι γ χωγ ςδψ ιοιεκςδόδψ $π-υ- ςΣςαγψ-

ΠιωιΧςϊ πιωιςΣλζοςι ηζωξψ ϊωιΣζψ ζοςγαξψ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζιωηχόζςζ όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ-

Ιωμκψ ωΧόδ

ςιο μΧεγφηζ ηι ωΧόδ ηξόι όζ ζόιθϊθΧ ςγ eccegf λι τΧνζ οι μωζ ιφςκ ιωμϋψ ςδ ωΧόδ ι χυ ςδο

Χλζ αξνδ νζυϊωόςΧ-

Ζχοι 2

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 55

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 6

Πυ ΓγαγθΧ Ηξόι ΗζςιΣοδόδψ‟

ΙιΣωζόδ αξνζϊοωΧόζϊο

ΜΧεγοςιψ ςγ όώημγαγ lsquo πωο ιπχ Χπγι αξνδ κ ωΧόδ όζ ζόιθϊθΧ λι ηιψ ζηιοΣόζ ςι ιπγςζαξόηιςι

πγφ τΧυογφηζ ιααΧ πγφ βζο πζωξυγφο ςδ αξνδ ιφςκ-

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ lsquoπγβκαιςγ

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ φμωβΧ ιφςγΣοδςι‟

Ιοιεκςδόδ όζ όφθζωηξοδ όζαΣβι

ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ xjrf ι ςδ όζαΣβι πγφ λξαγφηζ Χογφηζ ιοιεκςδόδ ηχογ όςδ όφθζωηξοδ όζαΣβι ιχηι

ι ιο ιφςκ βζο ξυζ βΧ ςδψ ιοιεκςδόδ-

Πυ Ζιωηγόηξοδ παδωγγωκ‟ xjrfuuu-vco-e|

Πιωχηγζψ αξνζψ ι όφοϋοφηι

Υωδόηγπγϋοςιψ ςγ όώημγαγ πωο ιπχ Χπγι αξνδ πζωαιημΧογφηζ όςδο ιοιεκςδόδ ιφςκ ςδ αξνδ ιααΧ

ι βΧγωι όφοϋοφηι πγφ λι ηιψ μθΧαγφο πιωχηγι ιπγςζαξόηιςι-

Πυ jmrf|mfr oi|afrjme‟ p|cnfxxjcmig

Ψφθζωηξογψ ςώπγψ ιωυζΣϊο

ΘωΧγοςιψ njgfrzpf ι ςγο ςώπγ ιωυζΣϊο πγφ λξαγφηζ λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι ηχογ θ ιφςχο ςγο ςώπγ

ιωυζΣϊο-

Πυ Ζααδοκ όςγωΣι‟ njgfrzpfpbn

Ί ςγ ξοι κ ςγ Χααγ

ι ιπγςζαξόηιςι ςδψ ιοιεκςδόδψ ςγφ eccegf πζωξυγφο χαζψ ςψ αξνζψ πγφ βΣογφηζ- ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ C

ιοΧηζόι λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι πγφ ηπγωζΣ οι πζωξυγφο ηχογ ηΣι ιπχ ςψ αξνζψ πγφ τΧυογφηζ-

Πυ Ζααδοκ ΖπιοΧόςιόδ ΗιζβγοΣι C ΔζόόιαΣι

Ιωληγηδυιοκ

Ηι ιχηι βφοιςχςδςι ςγφ eccegf ζΣοι οι Χοζ πωΧνζψ-

Πυ 926 + 9-lt

Ηζςιςωγπκ όφοιααΧθηιςγψ

Ηπγωγώηζ οι Χογφηζ ηζςιςωγπκ ιοΧηζόι όζ βώγ ογηΣόηιςι ηζ ιοιεκςδόδ ςδψ ηγωκψ QηγοΧβι9_ rc

QηγοΧβιlt_ χπγφ +ηγοΧβι μΧεγφηζ ςδ όφοςγηγθωιΣι ςγφ ογηΣόηιςγψ-

Πυ- Θι οι βγώηζ πχόι ζφωϋ ζΣοι lt60 βγαΧωι θωΧγφηζ lt60 vxb rc fv|c

Γωόηχψ αξνδψ

ΜΧεγοςιψ bfnjmf πωο ιπχ ηι αξνδ ςγ eccegf λι ηιψ ζηιοΣόζ ςγο γωόηχ ςδψ-

Πυ bfnjmfxhdccg

Λιαξψ ιοιεδςκόζψ)

Page 4: Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 45

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 2

ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf ι πιωιςδωκόςζ χς ιοΧηζόι όςι ιπγςζαξόηιςι

φπΧωυγφο ηχογ όζαΣβζψ πγφ πζωξυγφο ςδ ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ-

8- Ψςδ όφοξυζι όςγ πζβΣγ ηζ ςγφαΧυόςγο ηΣι αξνδ παδςωγαγθκόςζ ςψ αξνζψ ΗιζβγοΣι ΔζόόιαΣι ι πιςκόςζ

Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε ηδυιοκ ιοιεκςδόδψ ςγφ Eccegf λι όιψ ζπόςωξτζ όιο ιπγςξαζόηι όζαΣβζψ γ γπγΣζψ πζωξυγφο ςδο ιωμκ

ωΧόδ ΨδηιΣζψ ςδψ ζπιοΧόςιόδψ ι ςγφαΧυόςγο ηι γωΧ ςδ αξνδ ΗιζβγοΣι κ ΔζόόιαΣι-

2- ΗπγωζΣςζ ζπΣόδψ ιο λξαζςζ οι ζνιωξόζςζ Χπγγφψ χωγφψ ιπχ ςδο ιοιεκςδόκ όιψ- Θι πιωΧβζθηι ιο βζο

λξαζςζ δ ιοιεκςδόδ όιψ οι όφηπζωαΧμζ όδηιΣζψ ςϊο οδόϋο ςχςζ όςγ πζβΣγ υϊωΣψ ςψ αξνζψ παδςωγαγθκόςζ

ςψ αξνζψ οδόΧ οδόύο $θι οι ιαώτγφηζ χαζψ ςψ πιωιααιθξψ ι πιςκόςζ Ιοιεκςδόδ Eccegf-

Ε όζαΣβι ςδψ όώολζςδψ ιοιεκςδόδψ πζωξυζ ι Χπγζψ Χααζψ ζοςγαξψ ηζ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζπςώυζςζ ιχηι

ιαώςζωζψ ιοιεδςκόζψ- Θι πιωΧβζθηι ηπγωζΣςζ οι ωφληΣόζςζ όζ πγι θαϋόόι λξαζςζ οι ζΣοι θωιηηξοζψ γ όζαΣβζψ

ςϊο ιπγςζαζόηΧςϊο όιψ όζ ς ηγωκ λξαζςζ οι ζΣοι ςι ιπγςζαξόηιςι $π-υ- ξθθωιι ςγφ Uc|b PBN ιωυζΣι ιααΧ ι

όζ πγγ όδηζΣγ ςδψ όζαΣβιψ λξαζςζ οι ζηιοΣεγοςι γ χωγ ςδψ ιοιεκςδόδψ $π-υ- ςΣςαγψ-

ΠιωιΧςϊ πιωιςΣλζοςι ηζωξψ ϊωιΣζψ ζοςγαξψ ςψ γπγΣζψ ηπγωζΣςζ οι ζιωηχόζςζ όςψ ιοιεδςκόζψ όιψ-

Ιωμκψ ωΧόδ

ςιο μΧεγφηζ ηι ωΧόδ ηξόι όζ ζόιθϊθΧ ςγ eccegf λι τΧνζ οι μωζ ιφςκ ιωμϋψ ςδ ωΧόδ ι χυ ςδο

Χλζ αξνδ νζυϊωόςΧ-

Ζχοι 2

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 55

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 6

Πυ ΓγαγθΧ Ηξόι ΗζςιΣοδόδψ‟

ΙιΣωζόδ αξνζϊοωΧόζϊο

ΜΧεγοςιψ ςγ όώημγαγ lsquo πωο ιπχ Χπγι αξνδ κ ωΧόδ όζ ζόιθϊθΧ λι ηιψ ζηιοΣόζ ςι ιπγςζαξόηιςι

πγφ τΧυογφηζ ιααΧ πγφ βζο πζωξυγφο ςδ αξνδ ιφςκ-

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ lsquoπγβκαιςγ

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ φμωβΧ ιφςγΣοδςι‟

Ιοιεκςδόδ όζ όφθζωηξοδ όζαΣβι

ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ xjrf ι ςδ όζαΣβι πγφ λξαγφηζ Χογφηζ ιοιεκςδόδ ηχογ όςδ όφθζωηξοδ όζαΣβι ιχηι

ι ιο ιφςκ βζο ξυζ βΧ ςδψ ιοιεκςδόδ-

Πυ Ζιωηγόηξοδ παδωγγωκ‟ xjrfuuu-vco-e|

Πιωχηγζψ αξνζψ ι όφοϋοφηι

Υωδόηγπγϋοςιψ ςγ όώημγαγ πωο ιπχ Χπγι αξνδ πζωαιημΧογφηζ όςδο ιοιεκςδόδ ιφςκ ςδ αξνδ ιααΧ

ι βΧγωι όφοϋοφηι πγφ λι ηιψ μθΧαγφο πιωχηγι ιπγςζαξόηιςι-

Πυ jmrf|mfr oi|afrjme‟ p|cnfxxjcmig

Ψφθζωηξογψ ςώπγψ ιωυζΣϊο

ΘωΧγοςιψ njgfrzpf ι ςγο ςώπγ ιωυζΣϊο πγφ λξαγφηζ λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι ηχογ θ ιφςχο ςγο ςώπγ

ιωυζΣϊο-

Πυ Ζααδοκ όςγωΣι‟ njgfrzpfpbn

Ί ςγ ξοι κ ςγ Χααγ

ι ιπγςζαξόηιςι ςδψ ιοιεκςδόδψ ςγφ eccegf πζωξυγφο χαζψ ςψ αξνζψ πγφ βΣογφηζ- ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ C

ιοΧηζόι λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι πγφ ηπγωζΣ οι πζωξυγφο ηχογ ηΣι ιπχ ςψ αξνζψ πγφ τΧυογφηζ-

Πυ Ζααδοκ ΖπιοΧόςιόδ ΗιζβγοΣι C ΔζόόιαΣι

Ιωληγηδυιοκ

Ηι ιχηι βφοιςχςδςι ςγφ eccegf ζΣοι οι Χοζ πωΧνζψ-

Πυ 926 + 9-lt

Ηζςιςωγπκ όφοιααΧθηιςγψ

Ηπγωγώηζ οι Χογφηζ ηζςιςωγπκ ιοΧηζόι όζ βώγ ογηΣόηιςι ηζ ιοιεκςδόδ ςδψ ηγωκψ QηγοΧβι9_ rc

QηγοΧβιlt_ χπγφ +ηγοΧβι μΧεγφηζ ςδ όφοςγηγθωιΣι ςγφ ογηΣόηιςγψ-

Πυ- Θι οι βγώηζ πχόι ζφωϋ ζΣοι lt60 βγαΧωι θωΧγφηζ lt60 vxb rc fv|c

Γωόηχψ αξνδψ

ΜΧεγοςιψ bfnjmf πωο ιπχ ηι αξνδ ςγ eccegf λι ηιψ ζηιοΣόζ ςγο γωόηχ ςδψ-

Πυ bfnjmfxhdccg

Λιαξψ ιοιεδςκόζψ)

Page 5: Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

832019 Διαδίκτυο - Μάθημα 4 (Google Search)

httpslidepdfcomreaderfull-4-google-search 55

Υωκόηι χαπι όςγ UFL

Πιωιόζφχπγφαγψ ΛϊοόςιοςΣογψ w Ζααδοχ Λγααξθγ ΔζόόιαγοΣδψ 6

Πυ ΓγαγθΧ Ηξόι ΗζςιΣοδόδψ‟

ΙιΣωζόδ αξνζϊοωΧόζϊο

ΜΧεγοςιψ ςγ όώημγαγ lsquo πωο ιπχ Χπγι αξνδ κ ωΧόδ όζ ζόιθϊθΧ λι ηιψ ζηιοΣόζ ςι ιπγςζαξόηιςι

πγφ τΧυογφηζ ιααΧ πγφ βζο πζωξυγφο ςδ αξνδ ιφςκ-

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ lsquoπγβκαιςγ

Πυ ΓγαγθΧ ηξόι ηζςιΣοδόδψ φμωβΧ ιφςγΣοδςι‟

Ιοιεκςδόδ όζ όφθζωηξοδ όζαΣβι

ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ xjrf ι ςδ όζαΣβι πγφ λξαγφηζ Χογφηζ ιοιεκςδόδ ηχογ όςδ όφθζωηξοδ όζαΣβι ιχηι

ι ιο ιφςκ βζο ξυζ βΧ ςδψ ιοιεκςδόδ-

Πυ Ζιωηγόηξοδ παδωγγωκ‟ xjrfuuu-vco-e|

Πιωχηγζψ αξνζψ ι όφοϋοφηι

Υωδόηγπγϋοςιψ ςγ όώημγαγ πωο ιπχ Χπγι αξνδ πζωαιημΧογφηζ όςδο ιοιεκςδόδ ιφςκ ςδ αξνδ ιααΧ

ι βΧγωι όφοϋοφηι πγφ λι ηιψ μθΧαγφο πιωχηγι ιπγςζαξόηιςι-

Πυ jmrf|mfr oi|afrjme‟ p|cnfxxjcmig

Ψφθζωηξογψ ςώπγψ ιωυζΣϊο

ΘωΧγοςιψ njgfrzpf ι ςγο ςώπγ ιωυζΣϊο πγφ λξαγφηζ λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι ηχογ θ ιφςχο ςγο ςώπγ

ιωυζΣϊο-

Πυ Ζααδοκ όςγωΣι‟ njgfrzpfpbn

Ί ςγ ξοι κ ςγ Χααγ

ι ιπγςζαξόηιςι ςδψ ιοιεκςδόδψ ςγφ eccegf πζωξυγφο χαζψ ςψ αξνζψ πγφ βΣογφηζ- ΜΧεγοςιψ ςδ αξνδ C

ιοΧηζόι λι πΧωγφηζ ιπγςζαξόηιςι πγφ ηπγωζΣ οι πζωξυγφο ηχογ ηΣι ιπχ ςψ αξνζψ πγφ τΧυογφηζ-

Πυ Ζααδοκ ΖπιοΧόςιόδ ΗιζβγοΣι C ΔζόόιαΣι

Ιωληγηδυιοκ

Ηι ιχηι βφοιςχςδςι ςγφ eccegf ζΣοι οι Χοζ πωΧνζψ-

Πυ 926 + 9-lt

Ηζςιςωγπκ όφοιααΧθηιςγψ

Ηπγωγώηζ οι Χογφηζ ηζςιςωγπκ ιοΧηζόι όζ βώγ ογηΣόηιςι ηζ ιοιεκςδόδ ςδψ ηγωκψ QηγοΧβι9_ rc

QηγοΧβιlt_ χπγφ +ηγοΧβι μΧεγφηζ ςδ όφοςγηγθωιΣι ςγφ ογηΣόηιςγψ-

Πυ- Θι οι βγώηζ πχόι ζφωϋ ζΣοι lt60 βγαΧωι θωΧγφηζ lt60 vxb rc fv|c

Γωόηχψ αξνδψ

ΜΧεγοςιψ bfnjmf πωο ιπχ ηι αξνδ ςγ eccegf λι ηιψ ζηιοΣόζ ςγο γωόηχ ςδψ-

Πυ bfnjmfxhdccg

Λιαξψ ιοιεδςκόζψ)