Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών...

of 13 /13
1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Αθήνα , 30-6-2014 Α.Π.: 33758 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα Τηλ. : 210 3332321 Φαξ : 210 3332264 Θέµα : «Έκδοση Οριστικού Πίνακας Κατάταξης βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’ κύκλο του 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7 του ν. 4271/2014 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144/Α/28-06-2014). 2. Το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8). 3. Το άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 33/2011 «∆ιαδικασία αξιολόγησης - ελέγχου επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 158/2013 (ΦΕΚ Α’250). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 5. Το Π.∆. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ Α΄165), όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 1 του Π.∆ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆ 118/2013 (ΦΕΚ Α’152) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων- Μετονοµασία του Υπουργείου

Embed Size (px)

description

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προχώρησε χθες 30/6/2014 στην έκδοση Οριστικού Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον Α’ κύκλο του 2014 για την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011. Για την ενημέρωση των επενδυτών ο σχετικός Πίνακας της ΓΔΙΕ, όπως επίσης και οι Πίνακες που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες της χώρας έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr (κατηγορία: Επενδυτικός Νόμος 3908/2011).

Transcript of Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών...

Page 1: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Αθήνα , 30-6-2014

Α.Π.: 33758

Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Τηλ. : 210 3332321

Φαξ : 210 3332264

Θέµα : «Έκδοση Οριστικού Πίνακας Κατάταξης βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων στις

διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’ κύκλο του 2014».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 7 του ν. 4271/2014 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 144/Α/28-06-2014).

2. Το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική

Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8). 3. Το άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 33/2011 «∆ιαδικασία αξιολόγησης - ελέγχου επενδυτικών σχεδίων

ν.3908/2011» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 158/2013 (ΦΕΚ Α’250). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το

άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 5. Το Π.∆. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ Α΄165), όπως

ισχύει. 6. Το άρθρο 1 του Π.∆ 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και

κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆ 118/2013 (ΦΕΚ Α’152) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων- Μετονοµασία του Υπουργείου

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 2: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

2

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Το Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄202) «Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών Γραµµατειών

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 8. Το Π.∆. 157/2013 (ΦΕΚ Α’ 249) «Καθορισµός των αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της

Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων»

9. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153). 10. Την υπ’ αριθµ. 27857/∆ΙΟΕ/547/26-6-2013 (ΦΕΚ Β ΄1653) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού

και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη».

11. Το Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ

Α΄134). 12. Την υπ΄ αριθµ. 21035/5-5-2014 (ΦΕΚ Β΄1283), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ.

31314/20-06-2014 (ΦΕΚ Β’ 1633) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισµός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηµατικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόµου 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα για το έτος 2014».

Εκδίδουµε

Α. Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Γενική

Επιχειρηµατικότητα των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των

επιχειρήσεων που επιλέγονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του

ν. 3908/2011 στο πλαίσιο της 1ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι

διαθέσιµοι πόροι της περιόδου αυτής, ως ακολούθως:

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία

Επιλέξιµο Κόστος

(€)

Ενισχυόµενο

Κόστος (€)

Επιχορήγηση

(€)

Φοροαπαλλαγή

(€)

1 ΥΠΕ/6/00311/Γ ΜΠΟΥΛΙΚΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 70,16 18.331.489,33 18.320.489,32 9.160.244,66 0,00

2 ΥΠΕ/6/00162/Γ ΚΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

998697981 68,25 27.471.500,00 27.471.500,00 10.988.600,00 0,00

3 ∆ΟΑ/6/00164/Γ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 800460307 67,85 6.327.126,00 6.327.126,00 2.530.850,40 0,00

4 ΥΠΕ/6/00318/Γ ΜΙΛΟΣ ΚΟΟΥΒ Ε.Ε. 800457259 65,6 6.308.812,91 6.308.812,91 2.208.084,52 0,00

5 ΥΠΕ/6/00176/Γ ΓΕΡΑΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 64,78 31.746.830,78 31.746.830,78 12.698.732,31 0,00

6 ΥΠΕ/6/00255/Γ ΟΚΡΙΒΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΕ 998697970 62,45 12.295.458,95 12.295.458,95 4.918.183,58 0,00

7 ∆ΟΑ/6/00179/Γ ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ ΠΙΠΙΝΑ 000000000 62,13 184.175,00 183.383,75 0,00 109.109,38

8 ΥΠΕ/6/00244/Γ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094198925 62 760.000,00 760.000,00 266.000,00 0,00

9 ΥΠΕ/6/00300/Γ P n M ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 800484213 61,2 44.039.385,00 44.039.385,00 17.615.754,00 0,00

10 ΥΠΕ/6/00239/Γ FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ Α.Ε 094014920 61,1 10.242.266,78 10.242.266,78 3.072.680,03 0,00

11 ΥΠΕ/6/00282/Γ ΒΙΟΜΑΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε.Π.Ε. 800486950 61,03 3.791.500,00 3.791.500,00 0,00 2.274.480,00

12 ∆ΟΑ/6/00163/Γ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997519042 60,55 5.892.735,50 5.892.735,50 2.357.094,20 0,00

13 ∆ΟΑ/6/00152/Γ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 093825706 60,33 1.678.504,72 1.678.504,72 839.252,36 0,00

14 ΥΠΕ/6/00185/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775062 59,8 6.080.000,00 6.080.000,00 3.040.000,00 0,00

15 ∆ΟΑ/6/00082/Γ ΜΠΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 042858530 59,75 225.000,00 225.000,00 134.000,00 0,00

16 ΥΠΕ/6/00245/Γ ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800547960 59,59 2.530.305,00 2.530.305,00 1.265.152,50 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 3: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

3

17 ΥΠΕ/6/00163/Γ ΖΕΦΥΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 095748857 59,42 443.760,00 443.760,00 155.316,00 0,00

18 ΥΠΕ/6/00183/Γ AN DIRECT SOL LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775596 59,4 4.800.000,00 4.800.000,00 1.920.000,00 0,00

19 ∆ΟΑ/6/00101/Γ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΣΙΑΜΠΡΑΣ ΙΚΕ 000000000 59,08 199.000,00 199.000,00 99.500,00 0,00

20 ΥΠΕ/6/00281/Γ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Ε.Π.Ε. 800482582 58,9 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 1.020.000,00

21 ∆ΟΑ/6/00184/Γ ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ 099754486 58,86 693.435,50 693.435,50 208.030,65 0,00

22 ΥΠΕ/6/00204/Γ Νότος Ενεργειακή ΑΕ 800527278 58,85 4.888.763,00 4.888.763,00 1.955.505,20 0,00

23 ΥΠΕ/6/00261/Γ POLISAN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΡΕΤ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

800509826 58,4 6.870.257,00 6.870.257,00 2.061.077,10 0,00

24 ∆ΟΑ/6/00169/Γ ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094289571 58,2 20.027.070,27 20.027.070,27 6.008.121,08 0,00

25 ΥΠΕ/6/00237/Γ ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094277688 58,2 6.811.370,00 6.811.370,00 1.021.705,50 0,00

26 ΥΠΕ/6/00258/Γ DS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ε.Π.Ε. 800324790 57,9 1.251.871,11 1.251.871,11 0,00 500.748,44

27 ∆ΟΑ/6/00092/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΣΑΛΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 800539032 57,7 190.000,00 190.000,00 95.000,00 0,00

28 ΥΠΕ/6/00289/Γ Α.ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 800338117 57,6 1.747.500,00 1.747.500,00 873.750,00 0,00

29 ∆ΟΑ/6/00123/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775977 57,43 11.840.000,00 11.840.000,00 5.920.000,00 0,00

30 ∆ΟΑ/6/00095/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775049 57,4 6.352.000,00 6.352.000,00 3.176.000,00 0,00

31 ∆ΟΑ/6/00071/Γ AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775873 57,4 8.320.000,00 8.320.000,00 4.160.000,00 0,00

32 ∆ΟΑ/6/00132/Γ GREEN KALMAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775953 57,2 19.200.000,00 19.200.000,00 9.600.000,00 0,00

33 ΥΠΕ/6/00178/Γ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997774944 57,1 3.147.500,00 3.147.500,00 1.573.750,00 0,00

34 ΥΠΕ/6/00249/Γ FARM TEK ΕΠΕ 800551280 57,03 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 1.275.000,00

35 ΥΠΕ/6/00284/Γ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 800487713 56,96 2.456.020,00 2.456.020,00 0,00 1.228.010,00

36 ∆ΟΑ/6/00068/Γ AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775861 56,9 9.239.834,17 9.239.834,17 4.619.917,08 0,00

37 ∆ΟΑ/6/00067/Γ AN DIRECT SOL LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775627 56,9 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

38 ∆ΟΑ/6/00055/Γ ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΗ Ο.Ε. 998739024 56,87 200.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00

39 ΥΠΕ/6/00243/Γ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

094041749 56,8 1.436.023,60 1.436.023,60 0,00 502.608,26

40 ∆ΟΑ/6/00099/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775050 56,8 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

41 ∆ΟΑ/6/00165/Γ ∆ΡΥΜΟΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 000000000 56,8 2.284.000,00 2.284.000,00 685.200,00 0,00

42 ∆ΟΑ/6/00133/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775990 56,64 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

43 ∆ΟΑ/6/00069/Γ AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775848 56,6 2.976.270,00 2.976.270,00 1.488.135,00 0,00

44 ∆ΟΑ/6/00149/Γ EUROENERGY BIOGAS WEST AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 800487610 56,6 5.594.834,76 5.594.834,76 2.797.417,38 0,00

45 ΥΠΕ/6/00241/Γ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

099364171 56,6 1.581.500,00 1.581.500,00 474.450,00 0,00

46 ΥΠΕ/6/00257/Γ A.ΚΥΛΙΑ∆ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕTAIΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 000000000 56,41 2.519.500,00 2.519.500,00 0,00 1.259.750,00

47 ΥΠΕ/6/00179/Γ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997774970 56,3 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

48 ∆ΟΑ/6/00100/Γ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997774981 56,21 11.751.500,00 11.751.500,00 5.875.750,00 0,00

49 ∆ΟΑ/6/00126/Γ NA SUN REFLEX LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775547 56,2 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

50 ∆ΟΑ/6/00124/Γ NA SUN REFLEX LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775559 56,2 6.381.600,00 6.381.600,00 3.190.800,00 0,00

51 ∆ΟΑ/6/00146/Γ OCM GERAKINA HOTEL Α.Ε. 000000000 56,1 39.957.950,00 39.957.950,00 11.987.385,00 0,00

52 ΥΠΕ/6/00290/Γ ΒΕΠΑ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - Μ.Υ.Η.Σ. ΦΟΥΡΝΟΙ 999751951 56 7.100.000,00 7.100.000,00 3.550.000,00 0,00

53 ∆ΟΑ/6/00096/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775037 55,8 6.251.250,00 6.251.250,00 3.125.625,00 0,00

54 ∆ΟΑ/6/00130/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997776022 55,71 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

55 ∆ΟΑ/6/00155/Γ ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 045954939 55,7 156.681,00 156.681,00 78.340,50 0,00

56 ΥΠΕ/6/00177/Γ ΓΑΒΡΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 55,57 35.570.505,20 35.570.505,20 14.228.202,08 0,00

57 ΥΠΕ/6/00220/Γ MARIS POLYMERS S.A. 999528243 55,54 565.159,17 565.159,17 141.289,79 0,00

58 ∆ΟΑ/6/00131/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775676 55,5 4.160.000,00 4.160.000,00 2.080.000,00 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 4: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

4

59 ∆ΟΑ/6/00120/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775652 55,39 6.251.250,00 6.251.250,00 3.125.625,00 0,00

60 ∆ΟΑ/6/00128/Γ GREEN KALMAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775928 55,33 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

61 ∆ΟΑ/6/00127/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775640 55,22 5.725.400,00 5.725.400,00 2.862.700,00 0,00

62 ∆ΟΑ/6/00129/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775989 55,22 4.800.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 0,00

63 ∆ΟΑ/6/00108/Γ ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

099364251 55,22 17.874.989,36 17.874.989,36 5.362.496,81 0,00

64 ∆ΟΑ/6/00118/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775535 55,2 4.800.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 0,00

65 ΥΠΕ/6/00278/Γ ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 094021474 55,05 3.573.236,00 3.573.236,00 1.429.294,40 0,00

66 ∆ΟΑ/6/00090/Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ 800538219 55,05 234.000,00 234.000,00 139.400,00 0,00

67 ∆ΟΑ/6/00113/Γ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Ε.Π.Ε. 800537690 55 201.000,00 201.000,00 100.500,00 0,00

68 ∆ΟΑ/6/00050/Γ BASANESTA ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800361864 55 15.856.000,00 15.856.000,00 7.928.000,00 0,00

69 ∆ΟΑ/6/00119/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775500 54,98 6.108.400,00 6.108.400,00 3.054.200,00 0,00

70 ΥΠΕ/6/00222/Γ ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 094093851 54,72 280.542,00 280.542,00 0,00 140.271,00

71 ∆ΟΑ/6/00115/Γ Π. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ - Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ - Ε.Ε 800534811 54,65 188.760,00 188.760,00 94.380,00 0,00

72 ΥΠΕ/6/00169/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEIA 998807930 54,38 13.457.000,00 13.457.000,00 2.018.550,00 0,00

73 ∆ΟΑ/6/00098/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775025 54,3 6.395.400,00 6.395.400,00 3.197.700,00 0,00

74 ΥΠΕ/6/00219/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 094043546 54,24 2.057.303,00 2.057.303,00 857.407,15 0,00

75 ΥΠΕ/6/00235/Γ CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998774432 54,1 14.732.631,14 14.732.631,14 4.419.789,34 0,00

76 ΥΠΕ/6/00234/Γ ΤΣΑΠΑΚΗ - ΤΣΙΡΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 998443540 54,1 557.294,00 557.294,00 222.917,60 0,00

77 ΥΠΕ/6/00175/Γ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997774920 53,91 3.452.695,00 3.452.695,00 1.726.347,50 0,00

78 ΥΠΕ/6/00168/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998808034 53,84 40.634.200,00 40.634.200,00 6.095.130,00 0,00

79 ∆ΟΑ/6/00150/Γ EUROENERGY BIOGAS PENTALOFOS 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

800487553 53,8 10.219.040,93 10.219.040,93 4.087.616,37 0,00

80 ∆ΟΑ/6/00085/Γ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

000000000 53,75 225.000,00 225.000,00 134.000,00 0,00

81 ∆ΟΑ/6/00051/Γ KILLYWOOL ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800361760 53,7 16.570.610,00 16.570.610,00 8.285.305,00 0,00

82 ∆ΟΑ/6/00052/Γ ΠΡΟΒΥΛ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 099358176 53,49 2.743.912,47 2.743.912,47 1.371.956,24 0,00

83 ∆ΟΑ/6/00070/Γ AN GREEN SOLAR SKY LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775885 53,4 16.127.460,00 16.127.460,00 8.063.730,00 0,00

84 ∆ΟΑ/6/00074/Γ ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 000000000 53,35 225.000,00 225.000,00 134.000,00 0,00

85 ∆ΟΑ/6/00109/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 999644740 53,31 25.278.950,00 25.278.950,00 10.111.580,00 0,00

86 ∆ΟΑ/6/00136/Γ AN SOLAR AIR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775001 53,04 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

87 ΥΠΕ/6/00242/Γ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094100416 53 8.465.405,00 8.465.405,00 1.269.810,75 0,00

88 ΥΠΕ/6/00215/Γ Μ. Μπουτσάκης - Γ. Χαρδαλιάς & ΣΙΑ ΟΕ 998428977 52,95 281.500,00 281.500,00 112.600,00 0,00

89 ΥΠΕ/6/00250/Γ DS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ε.Π.Ε. 800324790 52,85 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 1.020.000,00

90 ∆ΟΑ/6/00134/Γ NA GREENFOS PARK LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775965 52,8 4.160.000,00 4.160.000,00 2.080.000,00 0,00

91 ΥΠΕ/6/00201/Γ ΟΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 800503465 52,75 472.500,00 472.500,00 165.375,00 0,00

92 ΥΠΕ/6/00165/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ 998808022 52,56 47.108.800,00 47.108.800,00 7.066.320,00 0,00

93 ΥΠΕ/6/00164/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998807990 52,54 30.044.600,00 30.044.600,00 4.506.690,00 0,00

94 ∆ΟΑ/6/00057/Γ ΠΡΑΣΙΝΗ ΙΣΧΥΣ 1 - Ν. ΚΟΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 800315720 52,51 217.900,00 217.900,00 130.740,00 0,00

95 ∆ΟΑ/6/00106/Γ ΓΙΟΥΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟY- LUDWIG FURST KAI ΣIA E.E. 999001918 52,5 49.976.000,00 49.976.000,00 19.990.400,00 0,00

96 ΥΠΕ/6/00262/Γ

ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

998688425 52,5 918.350,00 918.350,00 321.422,50 0,00

97 ΥΠΕ/6/00211/Γ Φωτοενεργειακή ΜΕΠΕ 998518528 52,45 163.150,00 163.150,00 81.575,00 0,00

98 ΥΠΕ/6/00208/Γ Φωτοενεργειακή ΜΕΠΕ 998518528 52,33 176.300,00 176.300,00 88.150,00 0,00

99 ΥΠΕ/6/00254/Γ ΞΕΝΙΑ ΕΞΠΕΡ Α.Ε. 094407310 52,22 41.355.066,79 41.355.066,79 12.406.520,04 0,00

100 ∆ΟΑ/6/00117/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 4 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775523 52,2 6.400.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 0,00

101 ∆ΟΑ/6/00170/Γ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 800325668 52,2 6.234.222,96 6.234.222,96 1.870.266,89 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 5: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

5

102 ∆ΟΑ/6/00056/Γ DPS Finance Λογιστικές - Φοροτεχνικές

υπηρεσίες Ε.Π.Ε 800395070 52,11 195.730,00 195.730,00 97.865,00 0,00

103 ∆ΟΑ/6/00125/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775511 52,05 4.107.934,00 4.107.934,00 2.053.967,00 0,00

104 ΥΠΕ/6/00246/Γ ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 094122746 52,03 2.649.308,50 2.647.168,99 926.509,15 0,00

105 ΥΠΕ/6/00266/Γ POLISAN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΡΕΤ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

800509826 52 4.150.000,00 4.150.000,00 1.245.000,00 0,00

106 ∆ΟΑ/6/00114/Γ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ 000000000 51,9 220.000,00 220.000,00 110.000,00 0,00

107 ΥΠΕ/6/00141/Γ ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

094239278 51,7 308.567,50 308.567,50 123.427,00 0,00

108 ∆ΟΑ/6/00167/Γ BIOS AGROSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 094404356 51,69 746.226,26 746.226,26 335.801,82 0,00

109 ∆ΟΑ/6/00088/Γ VOLGREEN ΙΚΕ 800539382 51,65 210.000,00 210.000,00 105.000,00 0,00

110 ΥΠΕ/6/00221/Γ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094083476 51,54 5.017.046,49 5.017.046,49 1.491.103,58 0,00

111 ΥΠΕ/6/00307/Γ Ανώνυµος Ξενοδοχειακή Εταιρεια Ο.Κ. 094103117 51,51 1.552.980,03 1.552.980,03 621.192,01 0,00

112 ∆ΟΑ/6/00048/Γ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 998052078 51,32 210.000,00 210.000,00 105.000,00 0,00

113 ∆ΟΑ/6/00097/Γ KALATRAVIA SOLAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775050 51,3 28.200.000,00 28.200.000,00 8.460.000,00 0,00

114 ΥΠΕ/6/00193/Γ

ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

998688425 51,29 198.000,00 198.000,00 79.200,00 0,00

115 ∆ΟΑ/6/00159/Γ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο.Ε. 997813741 51,07 5.250.000,00 5.250.000,00 1.575.000,00 0,00

116 ∆ΟΑ/6/00172/Γ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 800335698 51 6.592.154,96 6.592.154,96 2.636.861,98 0,00

117 ΥΠΕ/6/00202/Γ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ι.Κ.Ε. 800503416 50,85 458.100,00 458.100,00 195.075,00 0,00

118 ∆ΟΑ/6/00135/Γ Θ. ΜΗΤΣΟΛΙ∆ΗΣ - Η. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 998583049 50,8 161.500,00 161.500,00 96.900,00 0,00

119 ∆ΟΑ/6/00073/Γ NIKOLAS ΑΙΟΛΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 000000000 50,72 148.000,00 148.000,00 88.150,00 0,00

120 ΥΠΕ/6/00270/Γ ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΕΤΒΕ 094451683 50,6 29.830.000,00 29.830.000,00 10.440.500,00 0,00

121 ∆ΟΑ/6/00111/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ ANΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 999644776 50,56 17.854.000,00 17.854.000,00 7.141.600,00 0,00

122 ΥΠΕ/6/00293/Γ ∆. ΣΟΦΡΑΣ - ΜΑΣΙΝΑ ΤΕΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

094114365 50,52 1.803.542,50 1.803.542,50 721.417,00 0,00

123 ΥΠΕ/6/00171/Γ ΑΙΟΛΟΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998807916 50,51 25.476.000,00 25.476.000,00 3.821.400,00 0,00

124 ΥΠΕ/6/00167/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998807953 50,44 27.242.600,00 27.242.600,00 4.086.390,00 0,00

125 ∆ΟΑ/6/00102/Γ D&G AIRTEK ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 50,38 344.800,00 344.800,00 172.400,00 0,00

126 ∆ΟΑ/6/00177/Γ ΑΜΟΡΙΑΝΟΥ ΠΙΠΙΝΑ 000000000 50,35 225.000,00 225.000,00 0,00 134.000,00

127 ΥΠΕ/6/00259/Γ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 50,34 2.000.000,00 2.000.000,00 700.000,00 0,00

128 ∆ΟΑ/6/00104/Γ GREEN KALMAR LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775953 50,25 3.200.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 0,00

129 ΥΠΕ/6/00291/Γ ΒΕΠΑ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΜΥΗΣ ΓΑΒΡΟΥ 999751963 50,2 3.040.000,00 3.040.000,00 1.216.000,00 0,00

130 ΥΠΕ/6/00195/Γ ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. 800539070 50,16 227.500,00 227.500,00 113.750,00 0,00

131 ∆ΟΑ/6/00171/Γ Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΑΕ 099432633 50,07 5.021.003,02 5.021.003,02 2.510.501,51 0,00

132 ∆ΟΑ/6/00122/Γ ERGOSUN LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 1 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775492 50,01 13.467.447,00 13.467.447,00 5.386.978,80 0,00

133 ∆ΟΑ/6/00166/Γ BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998383574 49,99 981.456,00 981.456,00 392.582,40 0,00

134 ΥΠΕ/6/00170/Γ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998808010 49,97 35.194.200,00 35.194.200,00 5.279.130,00 0,00

135 ∆ΟΑ/6/00080/Γ ΚΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 000000000 49,94 208.500,00 208.500,00 125.100,00 0,00

136 ΥΠΕ/6/00273/Γ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι - ΣΙΟΡΙΚΗΣ Β ΟΕ 000000000 49,8 124.838,50 124.838,50 0,00 62.419,25

137 ΥΠΕ/6/00228/Γ Ten Siblings Power Energy Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρεία 000000000 49,76 2.519.500,00 2.519.500,00 0,00 1.259.750,00

138 ΥΠΕ/6/00267/Γ

ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ

998688425 49,6 869.950,00 869.950,00 217.487,50 0,00

139 ΥΠΕ/6/00142/Γ MAMIDOIL JETOIL 094026144 49,6 14.118.150,40 14.118.150,40 4.235.445,12 0,00

140 ΥΠΕ/6/00196/Γ ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. 800539070 49,56 243.000,00 243.000,00 121.500,00 0,00

141 ΥΠΕ/6/00264/Γ LANDIS + GYR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

094029816 49,56 728.700,00 728.700,00 218.610,00 0,00

142 ΥΠΕ/6/00268/Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

094445062 49,42 573.719,00 573.719,00 143.429,75 0,00

143 ∆ΟΑ/6/00157/Γ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 094001950 49,4 227.044,16 227.044,16 90.817,66 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 6: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

6

144 ∆ΟΑ/6/00188/Γ ΣΚΟΤΙΝΑ RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800467498 49,4 16.305.250,00 16.305.250,00 8.152.625,00 0,00

145 ΥΠΕ/6/00203/Γ ΓΚΙΩΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 800503268 49,2 457.200,00 457.200,00 228.600,00 0,00

146 ∆ΟΑ/6/00121/Γ NA GREEN EMPIRE LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 3

ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775664 49,19 6.232.500,00 6.232.500,00 3.116.250,00 0,00

147 ΥΠΕ/6/00299/Γ PALLAS Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩ∆Η 094063115 49,11 2.891.177,06 2.891.177,06 1.301.029,68 0,00

148 ΥΠΕ/6/00316/Γ KEA GRACE ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998181847 49,1 9.961.951,49 9.497.732,33 3.324.206,32 0,00

149 ∆ΟΑ/6/00141/Γ Βραµπάκης Ιωσήφ 000000000 49,05 187.500,00 187.500,00 93.750,00 0,00

150 ∆ΟΑ/6/00066/Γ AN DIRECT SOL LTD ΚΑΙ ΣΙΑ 5 ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997775639 49 6.082.900,00 6.082.900,00 3.041.450,00 0,00

151 ΥΠΕ/6/00292/Γ Υ∆ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 094470790 48,4 877.125,00 877.125,00 350.850,00 0,00

152 ΥΠΕ/6/00263/Γ CORRIVAL Ε.Π.Ε. 997855191 48,31 148.136,16 146.511,69 58.604,68 0,00

153 ΥΠΕ/6/00256/Γ FARM TEK ΕΠΕ 800551280 48,2 1.185.000,00 1.185.000,00 0,00 592.500,00

154 ∆ΟΑ/6/00091/Γ ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099860965 48,12 32.868.346,00 32.868.346,00 13.147.338,40 0,00

155 ΥΠΕ/6/00117/Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε 999527025 48,12 10.866.874,72 10.866.874,72 1.630.031,21 0,00

156 ∆ΟΑ/6/00094/Γ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΙΚΕ 800538152 47,99 210.000,00 210.000,00 105.000,00 0,00

157 ∆ΟΑ/6/00190/Γ ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Α.Ε. 094202840 47,8 3.498.036,00 3.498.036,00 1.049.410,80 0,00

158 ΥΠΕ/6/00194/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. 998410440 47,6 235.000,00 235.000,00 94.000,00 0,00

159 ΥΠΕ/6/00192/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. 998410440 47,6 235.000,00 235.000,00 94.000,00 0,00

160 ∆ΟΑ/6/00153/Γ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 998168352 47,46 10.071.000,00 10.071.000,00 4.028.400,00 0,00

161 ∆ΟΑ/6/00060/Γ ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998571259 47,39 225.000,00 225.000,00 135.000,00 0,00

162 ΥΠΕ/6/00205/Γ ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ι.Κ.Ε. 800503207 47,35 480.600,00 480.600,00 240.300,00 0,00

163 ∆ΟΑ/6/00076/Γ ΡΙΤΣΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 000000000 47,2 219.750,00 219.750,00 131.100,00 0,00

164 ∆ΟΑ/6/00110/Γ ΕΛΙΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε. 999737446 47,1 1.240.000,00 1.240.000,00 496.000,00 0,00

165 ΥΠΕ/6/00229/Γ ΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε. 800542595 47,07 863.796,27 863.796,27 431.898,14 0,00

166 ∆ΟΑ/6/00063/Γ ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998571259 47,06 215.000,00 215.000,00 129.000,00 0,00

167 ∆ΟΑ/6/00089/Γ ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099860965 47 6.300.553,00 6.300.553,00 2.520.221,20 0,00

168 ΥΠΕ/6/00159/Γ

ΙΝΤΕΡΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ &

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ∆

094312775 47 312.528,02 312.528,02 78.132,00 0,00

169 ∆ΟΑ/6/00075/Γ ∆ΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝ∆ΩΡΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 000000000 46,87 188.750,00 188.187,50 111.968,75 0,00

170 ∆ΟΑ/6/00161/Γ AGROHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 082680949 46,71 1.676.715,00 1.676.715,00 754.521,75 0,00

171 ∆ΟΑ/6/00116/Γ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π. - ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Π. ΟΕ 999145698 46,47 220.000,00 220.000,00 110.000,00 0,00

172 ∆ΟΑ/6/00112/Γ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 062738282 46,35 169.400,00 169.400,00 84.700,00 0,00

173 ΥΠΕ/6/00315/Γ ΝΗΣΙ ΜΑΡΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 800498137 46,21 37.931.685,20 37.931.685,20 11.379.505,56 0,00

174 ΥΠΕ/6/00287/Γ ΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094000651 46,21 4.000.890,40 3.982.772,32 1.593.108,93 0,00

175 ∆ΟΑ/6/00148/Γ ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 094329456 46,15 229.650,00 229.650,00 114.825,00 0,00

176 ΥΠΕ/6/00320/Γ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 094321342 46,1 2.250.000,00 2.250.000,00 450.000,00 0,00

177 ΥΠΕ/6/00303/Γ SPY AUCTIONS 000000000 46 616.000,00 489.800,00 243.249,99 0,00

178 ∆ΟΑ/6/00180/Γ ∆ΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝ∆ΩΡΑ 000000000 46 221.750,00 221.750,00 0,00 132.375,00

179 ∆ΟΑ/6/00087/Γ ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099860965 46 2.632.531,00 2.632.531,00 1.053.012,40 0,00

180 ∆ΟΑ/6/00064/Γ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 000000000 45,95 225.000,00 225.000,00 134.000,00 0,00

181 ∆ΟΑ/6/00072/Γ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΑΝΝΑ 000000000 45,95 225.000,00 225.000,00 134.000,00 0,00

182 ΥΠΕ/6/00297/Γ ΦΩΤΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094463290 45,9 973.430,54 973.430,54 243.357,64 0,00

183 ΥΠΕ/6/00206/Γ Περυσινάκης ∆ηµήτρης 000000000 45,75 184.500,00 184.500,00 73.800,00 0,00

184 ΥΠΕ/6/00272/Γ ΓΛΑΡΟΣ BAKERY 000000000 45,65 8.537.731,50 8.537.731,50 0,00 1.280.659,72

185 ΥΠΕ/6/00227/Γ ΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 800442744 45,62 1.567.610,00 1.567.610,00 0,00 391.902,50

186 ∆ΟΑ/6/00054/Γ ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΑ Ο.Ε. 998169348 45,62 203.750,00 203.750,00 101.875,00 0,00

187 ΥΠΕ/6/00247/Γ ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800547960 45,47 2.286.826,00 2.286.826,00 0,00 1.143.413,00

188 ΥΠΕ/6/00252/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. 998410440 45,4 259.500,00 259.500,00 0,00 64.875,00

189 ∆ΟΑ/6/00154/Γ Ε. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ - Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 998492809 45,14 578.173,53 578.173,53 231.269,41 0,00

190 ΥΠΕ/6/00232/Γ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑ Α.Ε. 000000000 44,8 5.914.039,50 5.914.039,50 2.957.019,75 0,00

191 ΥΠΕ/6/00251/Γ POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. 998410440 44,8 208.550,00 208.550,00 0,00 52.137,50

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 7: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

7

192 ∆ΟΑ/6/00143/Γ Ηλιάδης Σ. Στυλιανός και ΣΙΑ Ο.Ε. 998484060 44,69 187.500,00 187.500,00 93.750,00 0,00

193 ∆ΟΑ/6/00147/Γ TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800466035 44,6 19.926.999,35 19.926.999,35 9.963.499,68 0,00

194 ∆ΟΑ/6/00049/Γ ΦΑΙ∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

094296421 44,4 697.140,00 697.140,00 278.856,00 0,00

195 ∆ΟΑ/6/00156/Γ Γ.ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 082224679 44,33 618.825,04 618.825,04 247.530,02 0,00

196 ∆ΟΑ/6/00093/Γ ΑΦΟΙ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 998500236 44,25 195.730,00 195.730,00 97.865,00 0,00

197 ΥΠΕ/6/00248/Γ ΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 800442744 44,23 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 637.500,00

198 ∆ΟΑ/6/00086/Γ ΜΠΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 042858530 44,2 225.000,00 225.000,00 134.000,00 0,00

199 ∆ΟΑ/6/00151/Γ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ 094131940 44,1 1.395.000,00 1.395.000,00 558.000,00 0,00

200 ΥΠΕ/6/00310/Γ INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 997798120 43,92 365.000,00 365.000,00 65.189,00 117.311,00

201 ∆ΟΑ/6/00181/Γ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099790971 43,87 9.441.672,10 9.185.493,26 2.755.647,98 0,00

202 ΥΠΕ/6/00275/Γ Energy Biowood Private Company 800533760 43,85 2.672.475,40 2.672.475,40 0,00 1.068.990,16

203 ∆ΟΑ/6/00062/Γ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 000000000 43,75 196.000,00 196.000,00 98.000,00 0,00

204 ∆ΟΑ/6/00176/Γ ΓΙΑΝΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 43,52 6.917.394,00 6.917.394,00 3.458.697,00 0,00

205 ΥΠΕ/6/00269/Γ IGM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. 099873647 43,33 338.025,00 338.025,00 84.506,25 0,00

206 ∆ΟΑ/6/00182/Γ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099790983 43,2 9.135.181,50 9.135.181,50 2.740.554,45 0,00

Β. Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακή Συνοχή

των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των επιχειρήσεων που

επιλέγονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 στο

πλαίσιο της 1ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της

περιόδου αυτής, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία

Επιλέξιµο Κόστος

(€)

Ενισχυόµενο

Κόστος (€)

Επιχορήγηση

(€)

Φοροαπαλλαγή

(€)

1 ΥΠΕ/6/00225/Σ Αpollo Ξενοδοχειακή Ανώνυµη Εταιρεία 000000000 52,25 24.961.102,50 24.961.102,50

3.744.165,38 0,00

2 ΥΠΕ/6/00214/Σ Apollo Μαρινα Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης,

Αξιοποίησης & Εκµετάλλευσης Λιµένα Βουλιαγµένης 000000000 51,37

22.473.000,00 22.473.000,00 3.370.950,00 0,00

3 ΥΠΕ/6/00216/Σ Αpollo Ξενοδοχειακή Ανώνυµη Εταιρεία 000000000 50,99 28.143.063,00 28.143.063,00

4.221.459,45 0,00

4 ΥΠΕ/6/00209/Σ

VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

000000000 49 14.724.057,97 14.375.554,55

3.593.888,64 0,00

5 ΥΠΕ/6/00159/Σ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ

ΣΚΟΠΟΥ

997474204 42,75 5.043.154,29 4.528.779,74

905.755,95 0,00

6 ΥΠΕ/6/00200/Σ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 094207902 41,73

4.800.000,00 4.800.000,00 720.000,00 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία

Επιλέξιµο Κόστος

(€)

Ενισχυόµενο

Κόστος (€)

Επιχορήγηση

(€)

Φοροαπαλλαγή

(€)

1 ∆ΟΑ/6/00064/Σ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 094150223 52,22 49.222.000,00 49.222.000,00

15.000.000,00 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 8: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

8

2 ∆ΟΑ/6/00077/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998775649 47,02

16.030.730,00 16.030.730,00 6.412.292,00 0,00

3 ∆ΟΑ/6/00075/Σ ΜΟΣ∆ΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 998413687 45,5 2.840.956,30 2.840.956,30

1.278.430,34 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία

Επιλέξιµο Κόστος

(€)

Ενισχυόµενο

Κόστος (€)

Επιχορήγηση

(€)

Φοροαπαλλαγή

(€)

1 ΥΠΕ/6/00164/Σ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094034316 47,02

4.000.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία

Επιλέξιµο Κόστος

(€)

Ενισχυόµενο

Κόστος (€)

Επιχορήγηση

(€)

Φοροαπαλλαγή

(€)

1 ΥΠΕ/6/00173/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 000000000 58,5

30.775.061,63 30.775.061,63 12.310.024,65 0,00

2 ΥΠΕ/6/00169/Σ VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 998381175 47,84 19.834.200,00 19.834.200,00

9.917.100,00 0,00

3 ΥΠΕ/6/00186/Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998435380 45,69

6.681.716,17 6.681.716,17 3.340.858,08 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€)

Φοροαπαλλαγή (€)

1 ∆ΟΑ/6/00072/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΨΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 000000000 51,5

35.086.401,85 35.086.401,85 10.525.920,56 0,00

2 ∆ΟΑ/6/00071/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 000000000 50,25

13.750.547,34 13.750.547,34 4.125.164,20 0,00

3 ∆ΟΑ/6/00066/Σ VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 998808439 47,5

16.123.403,00 16.123.403,00 4.837.020,90 0,00

4 ∆ΟΑ/6/00068/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 800420788 46,75

28.922.483,58 28.922.483,58 8.676.745,07 0,00

5 ∆ΟΑ/6/00069/Σ Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ - Μ.Ε.

ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 997883595 44,74

42.864.019,49 42.864.019,49 12.859.205,85 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 9: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00180/Σ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Ε. 000000000 58,25 29.078.059,91 29.078.059,91

11.631.223,96 0,00

2 ΥΠΕ/6/00174/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 000000000 44,5

13.115.115,84 13.115.115,84 5.246.046,34 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00233/Σ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΚΕ 000000000 52,06 10.458.439,47 10.458.439,47

5.229.219,73 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00211/Σ PIMA-MAR (ΠΙΜΑ - ΜΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ 800454835 67 9.781.077,50 9.781.077,50 4.890.538,75 0,00

2 ΥΠΕ/6/00205/Σ ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 800539277 51,75 8.000.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 0,00

3 ΥΠΕ/6/00201/Σ ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800539277 49,37 7.946.660,10 7.946.660,10 3.178.664,04 0,00

4 ΥΠΕ/6/00182/Σ ΞΕΝΟΣ LUXURY HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800539277 49 3.878.770,70 3.615.143,35 1.446.057,34 0,00

5 ΥΠΕ/6/00188/Σ ΚΑΜΕΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

094357130 48,49 3.420.718,00 3.420.718,00 1.710.359,00 0,00

6 ΥΠΕ/6/00181/Σ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

099342387 48 10.399.863,89 10.399.863,89 5.199.931,94 0,00

7 ΥΠΕ/6/00175/Σ ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

000000000 46,99 3.935.238,75 3.935.238,75 1.967.619,37 0,00

8 ΥΠΕ/6/00206/Σ ΑΦΟΙ Ι. ΞΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 000000000 41,5 4.463.930,66 4.211.128,34 2.105.564,17 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ∆ΟΑ/6/00082/Σ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 800540290 57,75 21.338.200,28 21.338.200,28

6.401.460,08 0,00

2 ∆ΟΑ/6/00081/Σ SP-CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 034908524 51,46

4.179.440,62 4.179.440,62 1.253.832,19 0,00

3 ∆ΟΑ/6/00079/Σ ΖΜΠΙΓΚΝΙΕΦ ΠΙΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 000000000 46,99 3.839.740,00 3.839.740,00

1.535.896,00 0,00

4 ∆ΟΑ/6/00080/Σ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -

ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 094266084 46,95

3.600.050,00 3.600.050,00 1.800.025,00 0,00

5 ∆ΟΑ/6/00074/Σ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 999175064 46,5

8.060.034,46 8.060.034,46 2.418.010,34 0,00

6 ∆ΟΑ/6/00076/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998775649 43,02

16.079.811,00 16.079.811,00 4.823.943,30 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 10: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00203/Σ

WIND AND GAS ΓΟΥΙΝΤ ΕΝΤ ΓΚΑΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800348240 57,5

4.962.862,10 4.962.862,10 1.985.144,84 0,00

2 ΥΠΕ/6/00172/Σ ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800515220 56,5

4.197.200,00 4.197.200,00 1.469.020,00 0,00

3 ΥΠΕ/6/00195/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΕ 000000000 55,74 17.103.325,30 17.103.325,30

5.986.163,86 0,00

4 ΥΠΕ/6/00232/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΑΕ 000000000 54,08 36.702.776,31 36.600.849,60

10.980.254,88 0,00

5 ΥΠΕ/6/00187/Σ ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛH ΑΝΩΝΥΜΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 999082333 53,32

3.819.985,00 3.519.537,97 1.407.815,19 0,00

6 ΥΠΕ/6/00227/Σ ELK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 000000000 51,75

13.074.953,31 13.074.953,31 5.229.981,32 0,00

7 ΥΠΕ/6/00168/Σ ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800515220 51,74

6.096.220,79 6.096.220,79 2.133.677,27 0,00

8 ΥΠΕ/6/00193/Σ ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094113381 51

14.547.246,00 14.275.599,70 4.282.679,91 0,00

9 ΥΠΕ/6/00208/Σ

WIND AND SUN ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800350315 49,75

4.952.492,00 4.952.492,00 1.980.996,80 0,00

10 ΥΠΕ/6/00165/Σ

Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

094502903 47,5 2.863.959,35 2.764.692,42

1.105.876,97 0,00

11 ΥΠΕ/6/00167/Σ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆/ΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 094083440 41,41

3.030.000,00 3.030.000,00 1.060.500,00 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00179/Σ ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 094196225 61

8.715.000,00 8.715.000,00 1.307.250,00 0,00

2 ΥΠΕ/6/00204/Σ ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998801659 57,87

12.502.854,34 12.502.854,34 4.375.999,02 0,00

3 ΥΠΕ/6/00223/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. 000000000 57,04 19.990.000,00 19.990.000,00

6.996.500,00 0,00

4 ΥΠΕ/6/00197/Σ

ΑΚΤΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 099759887 56,87

15.541.029,84 15.541.029,84 5.439.360,44 0,00

5 ΥΠΕ/6/00199/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 094392943 55,12

11.000.000,00 11.000.000,00 2.750.000,00 0,00

6 ΥΠΕ/6/00228/Σ LUCAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 997885299 54,64

5.235.265,12 5.235.265,12 1.832.342,79 0,00

7 ΥΠΕ/6/00207/Σ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094191868 54,49

15.900.000,00 15.900.000,00 2.385.000,00 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 11: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

11

8 ΥΠΕ/6/00213/Σ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094191868 53,74

8.144.475,09 8.144.475,09 1.221.671,26 0,00

9 ΥΠΕ/6/00202/Σ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΝΤΙΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094063477 50,99

19.962.500,00 19.962.500,00 6.986.875,00 0,00

10 ΥΠΕ/6/00196/Σ ΛΙΝ∆ΙΑΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 800545155 50,62

15.200.000,00 14.866.295,17 3.716.573,79 0,00

11 ΥΠΕ/6/00224/Σ ΛΟΥΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 028244956 50,16

5.020.345,25 5.020.345,25 1.757.120,84 0,00

12 ΥΠΕ/6/00218/Σ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ 800482883 49,75 6.280.145,77 6.280.145,77

2.198.051,02 0,00

13 ΥΠΕ/6/00222/Σ ΑΘΗΝΑΙΟΝ - Ξενοδοχειακές και Τουριστικές

Επιχειρήσεις Α.Ε. 094032187 49

6.265.000,00 6.265.000,00 939.750,00 0,00

14 ΥΠΕ/6/00229/Σ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 3 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Α.Ε. 000000000 48,91 19.990.000,00 19.990.000,00

6.996.500,00 0,00

15 ΥΠΕ/6/00210/Σ ΝΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998470006 47,04

18.511.944,50 18.489.317,85 6.471.261,25 0,00

16 ΥΠΕ/6/00198/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 094392943 47

4.906.041,00 4.906.041,00 1.226.510,25 0,00

17 ΥΠΕ/6/00212/Σ ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 099752942 46,5 3.694.656,89 3.694.656,89

1.293.129,91 0,00

18 ΥΠΕ/6/00221/Σ Ειδικού Σκοπού 24 Α.Ε. 998641819 46 32.699.830,91 32.699.830,91

4.904.974,64 0,00

19 ΥΠΕ/6/00192/Σ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.

999216954 46 2.719.268,45 2.719.268,45

951.743,96 0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00226/Σ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094509431 58,13

18.475.480,13 18.475.480,13 5.542.644,04 0,00

2 ΥΠΕ/6/00219/Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 094265653 57,88

23.512.679,93 23.512.679,93 7.053.803,98 0,00

3 ΥΠΕ/6/00215/Σ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998179434 56,63

49.815.000,00 49.815.000,00 14.944.500,00 0,00

4 ΥΠΕ/6/00184/Σ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α.Ε. 094027509 56,16

8.240.242,23 8.240.242,23 2.472.072,67 0,00

5 ΥΠΕ/6/00189/Σ RASPBERRY ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 000000000 52,75

29.950.000,00 29.950.000,00 8.985.000,00 0,00

6 ΥΠΕ/6/00231/Σ Hospitality of Messinia Εταιρεία Περιορισµένης

Ευθύνης 000000000 50,41

19.946.778,21 19.946.778,21 9.973.389,10 0,00

7 ΥΠΕ/6/00185/Σ South Coast Α.Ε. 999932701 48,5 2.825.714,00 2.825.714,00

1.412.857,00 0,00

8 ΥΠΕ/6/00220/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ Α.Ε. 094024949 48 30.289.695,92 30.289.695,92

9.086.908,77 0,00

9 ΥΠΕ/6/00191/Σ SP-CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 034908524 42,96

4.485.460,42 4.485.460,42 1.345.638,13 0,00

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 12: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00176/Σ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΛΙΘΑΡΙ ΟΕ 997864753 53,87

6.190.000,00 6.190.000,00 2.166.500,00 0,00

2 ΥΠΕ/6/00183/Σ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 094207902 52,1

3.425.000,00 3.425.000,00 513.750,00 0,00

Β. Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογική Κατεύθυνση των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του ν.3908/201 των επιχειρήσεων που επιλέγονται κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά προς υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 στο πλαίσιο της 1ης περιόδου προκήρυξης 2014 και για τα οποία επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι της περιόδου αυτής, ως ακολούθως:

α/α Κωδικός Φακέλου Επωνυµία Επιχείρησης ΑΦΜ Βαθµολ

ογία Επιλέξιµο Κόστος

(€) Ενισχυόµενο Κόστος (€)

Επιχορήγηση (€) Φοροαπαλλαγ

ή (€)

1 ΥΠΕ/6/00052/Τ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

094434601 68,91 1.001.376,60 1.001.376,60

200.275,32 0,00

2 ∆ΟΑ/6/00043/Τ M.L.S. MULTIMEDIA S.A 094449116 56,33 1.250.400,00 1.250.400,00

562.680,00 0,00

3 ∆ΟΑ/6/00039/Τ Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ – Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Α.Ε. 094136591 48,66 1.302.459,76 1.302.459,76

510.983,90 0,00

4 ΥΠΕ/6/00055/Τ ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΕΠΕ 998356559 47,18 592.260,85 592.260,85

148.065,21 0,00

5 ∆ΟΑ/6/00041/Τ ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 094006249 46

806.019,12 806.019,12 322.407,65 0,00

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &

ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ
Page 13: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθμολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 για τον Α’

13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Ορφανού

Κοινοποίηση

1. Enterprise Greece, Μητροπόλεως 3

Εσωτερική ∆ιανοµή

1. Γραφείο Υπουργού κ. Νικολάου ∆ένδια 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Μηταράκη 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Π. Σελέκου 4. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, κ. Κωνσταντίνου Κουκολιά 5. ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 6. Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

ΑΔΑ: ΩΕΞΣΦ-2ΟΗ