ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ...

137
ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842-ΥΛΘ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/544/22.10.2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 27/13-10-2015 ΧΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :19:00 ΧΡΑ ΛΗΞΗ :23:00 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Γεψξγηνο ηαζηλφο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αλησλία Μνξνπνχινπ Β΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 (θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Γ2/27/2015 Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Νηθφιανο Αλδξεδάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφθξαζηνο Βακβνπξέιιεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Ησάλλεο Γακβξίιεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 (θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Γ2/27/2015 Νηθφιανο Μήιεο Μέινο (παξαηηεζείο απφ ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή Γελ. Γξακκαηέα) 20:00 (θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Α3/27/2015) ΛΖΞΖ Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφδσξνο εξαθίδεο Μέινο (παξαηηεζείο απφ ηε ζέζε ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ) ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 (θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφθαζεο Γ2/27/2015 ΑΠΟΝΣΔ : Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο Φηιηππήο Πξφεδξνο Α΄ Αληηπξφεδξνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ

Transcript of ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ...

Page 1: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842-ΥΛΘ

Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/544/22.10.2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Σακηικής σνεδρίαζης

ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε.

με αριθμό 27/13-10-2015

ΧΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :19:00

ΧΡΑ ΛΗΞΗ :23:00

ΥΡΟΝΟ

ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ

ΥΡΟΝΟ

ΑΠΟΥΧΡΖΖ

ΠΑΡΟΝΣΔ : Γεψξγηνο ηαζηλφο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Αλησλία Μνξνπνχινπ Β΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 (θαηά ηε

ζπδήηεζε ηεο

απφθαζεο

Γ2/27/2015

Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Νηθφιανο Αλδξεδάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Θεφθξαζηνο

Βακβνπξέιιεο

Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Ησάλλεο Γακβξίιεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 (θαηά ηε

ζπδήηεζε ηεο

απφθαζεο

Γ2/27/2015

Νηθφιανο Μήιεο Μέινο (παξαηηεζείο απφ ηε

ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή

Γελ. Γξακκαηέα)

20:00 (θαηά ηε

ζπδήηεζε ηεο

απφθαζεο

Α3/27/2015)

ΛΖΞΖ

Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Θεφδσξνο εξαθίδεο Μέινο (παξαηηεζείο απφ ηε

ζέζε ηνπ

Α΄ Αληηπξνέδξνπ)

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ

Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 22:00 (θαηά ηε

ζπδήηεζε ηεο

απφθαζεο

Γ2/27/2015

ΑΠΟΝΣΔ : Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο

ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο

Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο

Παξίζηαληαη

απφ ην

Πξνεδξείν ηεο

Αληηπξνζσπείαο

ΣΔΔ νη

Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο

Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο

Γεκήηξηνο Φηιηππήο

Πξφεδξνο

Α΄ Αληηπξφεδξνο

Γεληθφο Γξακκαηέαο

ΔΝΑΡΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

ΛΖΞΖ

ΛΖΞΖ

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ

Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ.

ΔΝΑΡΞΖ

ΔΝΑΡΞΖ

ΛΖΞΖ

ΛΖΞΖ

Page 2: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

2

Πίνακασ περιεχομένων

Ημερήςια διάταξη .................................................................................................................. σελ. 3

ΤΜΗΜΑ Α΄ ........................................................................................................................................................

ΑΠΟΦ. Α1/Σ27/2015 – Α4/Σ27/2015 ................................................................ σελ. 3-σελ.5

ΤΜΗΜΑ Β΄ ................................................................................................................................................

ΑΠΟΦ. Β1/Σ27/2015 – Β42/Σ27/2015 .............................................................. σελ.5 – σελ.118

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ..................................................................................................................................................

Αποφ.ΓΙ/Σ27/2015 –Γ24/Σ27/2015 .............................................................. σελ.118 – σελ.136

ΤΜΗΜΑ Δ΄ .................................................................................................................................................

Αποφ.ΔΙ/Σ27/2015 –Δ2/Σ27/2015 ................................................................ σελ.136 – σελ.137

Page 3: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

3

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

1. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ

2. Τπεξεζηαθέο εηζεγήζεηο

3. Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο

4. Καηάξγεζε ηεο ξχζκηζεο γηα ηελ επηινγή θαηψηεξεο αζθαιηζηηθήο

θαηεγνξίαο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΣΑΑ

5. Δλεκέξσζε

ΤΜΗΜΑ Α΄ της13-10-2015

ΘΔΜΑ ΑΗ/27/2015 Γηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

Οη Ν. Αλδξεδάθεο θαη Π. Αθξηηίδεο ελεκεξψλνπλ θαη πάιη ηε Γ.

Δπηηξνπή (ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο Γ3/26/2015) γηα ηε ιεηηνπξγία

ησλ 3 νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κε ηελ αξ. πξση.

ΓΝα/νηθ.47660/ΦΝ464/30.7.2015 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ πνπ αθνξά

ζηελ επεμεξγαζία θαη ζχληαμε πξνζρεδίσλ γηα α) ηελ αλάζεζε θαη

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ Μειεηψλ Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ θαη ζπλαθψλ

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, β) ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ

θαη ζπκβάζεσλ ΄Δξγσλ κε Παξαρψξεζε θαη γ) ηελ αλακφξθσζε θαη

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Μεηξψσλ

Καηαζθεπαζηψλ – Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Μειεηεηψλ

Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ, ζηηο νπνίεο ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο

(Σ.Δ.Δ.) φξηζε εθπξνζψπνπο ηνπ θαη δεηνχλ ηελ παξέκβαζε ηνπ ΣΔΔ

θαηά ηεο επηρεηξνχκελεο απνλνκήο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θ.α.

κέζσ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο.

ΘΔΜΑ ΑΗΗ/27/2015 Ζιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία κε ηα Μέιε ηνπ ΣΔΔ

Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Γ. ηαζηλφο ελεκεξψλεη ηε Γ. Δπηηξνπή, φηη κεηά ηε

δηαπίζησζε φηη ζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε ρηιηάδεο Μέιε

ηνπ ΣΔΔ πνπ είλαη απνδέθηεο ηνπ newsletter ηνπ ΣΔΔ, ζα πξνβεί ζηηο

απαξαίηεηεο λφκηκεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί απφ πνχ

αληιήζεθαλ νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ Μειψλ ηνπ ΣΔΔ θαη αλ

εκπιέθνληαη νη Τπεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ ζην ζέκα απηφ.

Page 4: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

4

ΘΔΜΑ ΑΗΗΗ/27/2015 Θέκαηα έξγσλ ΔΠΑ

Ο Η. Πάλνπ δεηεί δηεπθξηλήζεηο γηα α) έλζηαζε πνπ ππνβιήζεθε

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ έξγνπ «Φεθηαθέο

Τπεξεζίεο Αιιειεγγχεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο χγθιηζεο» θαη

β) έιεγρν ζηελ απαζρφιεζε νθεινπκέλσλ ηνπ έξγνπ «Καηάξηηζε κε

επηρνξήγεζε «(Training Voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄

ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε».

Δπίζεο ν Ν. Αλδξεδάθεο δεηεί ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ

πξνγξακκάησλ πνπ κεηέρεη ην ΣΔΔ.

Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Γ. ηαζηλφο απαληά φηη ζα ππάξμεη ζχληνκα

ελεκέξσζε.

Απνθ.Α1/27/2015 Απνζηνιή ηεο θ. Αλησλίαο Μνξνπνχινπ, Υεκηθνχ Μεραληθνχ, Καζ.

ΔΜΠ, Β΄Αληηπξνέδξνπ ΣΔΔ, σο εθπξνζψπνπ ζην “SEFI – Steering

Committee Meeting” θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο European

Construction Technology Platform (ECTP), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ

ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2015

Ζ Γ.Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Αλη. Μνξνπνχινπ, Β΄

Αληηπξνέδξνπ ηεο θαη έρνληαο ππφςε:

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη

άιιεο δηαηάμεηο»

2. ηελ ππ‟ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο

ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη

3. ην ππ‟ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 24568/12.10.2015 αίηεκα ηεο θ. Α.

Μνξνπνχινπ, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά έγγξαθα

απουασίδει ομόυωνα

φπσο, ζην “SEFI – Steering Committee Meeting” θαη ζηε Γεληθή

πλέιεπζε ηεο European Construction Technology Platform (ECTP),

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 15 Οθησβξίνπ

2015, κεηαβεί απφ 14 έσο 16 Οθησβξίνπ 2015 σο εθπξφζσπνο θαη κε

δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο -

Πξνυπνινγηζκφο 1.300,00 €), ε θ. Αλησλία Μνξνπνχινπ, Υεκηθφο

Μεραληθφο, Καζ. ΔΜΠ, Β΄Αληηπξφεδξνο ΣΔΔ.

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.

Ζ Απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Α2/27/2015 Απνζηνιή ηεο θ. Αλησλίαο Μνξνπνχινπ, Υεκηθνχ Μεραληθνχ, Καζ.

ΔΜΠ, Β΄Αληηπξνέδξνπ ΣΔΔ, σο εθπξνζψπνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο

Γ.Δ. ηνπ “SEFI – Steering Committee Meeting”, πνπ ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 15 θαη 16 Ννεκβξίνπ

2015

Page 5: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

5

Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε:

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη

άιιεο δηαηάμεηο»

2. ηελ ππ‟ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ

ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη

3. ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Αλη. Μνξνπνχινπ, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά

έγγξαθα

απουασίδει ομόυωνα

φπσο, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ SEFI “SEFI – Steering Committee

Meeting” πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) ζηηο 16

Ννεκβξίνπ 2015, κεηαβεί απφ 15 έσο 16 Ννεκβξίνπ 2015 σο

εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή,

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο - Πξνυπνινγηζκφο 1.100,00 €), ε θ. Αλησλία

Μνξνπνχινπ, Υεκηθφο Μεραληθφο, Καζ. ΔΜΠ, Β΄Αληηπξφεδξνο ΣΔΔ.

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.

Ζ Απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Α3/27/2015 Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ

Ζ Γ. Δπηηξνπή επικσρώνει ομόυωνα ην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο

Νν 25/29-9-2015, κε απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ πξαθηηθνχ πνπ ππνβιήζεθε

πξνο επηθχξσζε ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο (20:00) πξνζήιζε ζηε

ζπλεδξίαζε ν Ν. Μήιεο.

Απνθ.Α4/27/2015 Δθπξνζσπήζεηο

Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Γ. ηαζηλφο ελεκεξψλεη ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή φηη

ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο ζα δηαλεκεζεί ν θαηάινγνο ησλ

εθπξνζψπσλ πνπ νξίζζεθαλ ζηελ παξνχζα ζεηεία ηεο.

ΤΜΗΜΑ Β΄ της13-10-2015

Απνθ.Β1/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο Δθπαηδεπηηθνχ Δπηδφκαηνο πνζνχ 192.000,00 €

ζηνπο 96 Χθεινχκελνπο πνπ νινθιήξσζαλ ηελ Καηάξηηζε ζην

πιαίζην ηεο δξάζεο Voucher ζε ηέζζεξα (4) Σκήκαηα πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ (B΄

Σσμπλερωματική Πρόσκλεσε).

Page 6: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

6

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.1)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

α) ηε κε αξ 36888/1.10.2012 [ΑΓΑ: ΒΣ4ΣΜ46Φ842-Θ0Η]

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε

κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (TrainingVoucher) αλέξγσλ

ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄ ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή

απαζρφιεζε» [ζην εμήο „Γξάζε Voucher‟], φπσο ηξνπνπνηήζεθε

θαη ηζρχεη,

β) ηε κε αξ. 17449/01.07.2014 (ΑΓΑ:ΧΜΛ746Φ842-Λ6Χ)

πκπιεξσκαηηθή Β΄ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο [Β΄

Πξφζθιεζε] ηεο κε αξ. 711/10.01.2013 – ΑΓΑ ΒΔΦ46Φ842-

Χ4Ζ [αξρηθή αξ. 36888/01.10.2012 – ΑΓΑ: Β4ΣΜ46Φ842-ΘΟΗ]

γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε

(Training Voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β΄ ηεο

νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε» [θσδ. ΟΠ 374743 &

374744],

γ) ηα Α΄ Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο

Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο Voucher [ζην εμήο

ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ], κε ηα νπνία πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε ησλ

Σκεκάησλ Καηάξηηζεο κε κνλαδηθφ αξηζκφ 13563, 21301, 22893,

22899 θαη ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 96 Ωυελοσμένων [Σερλίηεο],

δ) ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο πξνεγνχκελεο Απνθάζεηο ηεο,

θαζψο θαη ηηο «Βεβαηψζεηο - Πηζηνπνηήζεηο πινπνίεζεο ηεο

Καηάξηηζεο» ηεο ΔΤΔ/ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, φπσο

κλεκνλεχνληαη ζηα σο άλσ Α΄ Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ηεο

ΔΠΑΠΗΓ/ΣΔΔ,

ε) ην γεγνλφο φηη ε δξάζε Voucher ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ

Σακείν] θαη βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

επηδφκαηνο, ζπλνιηθνχ χςνπο εθαηφλ ελελήληα δχν ρηιηάδσλ επξψ

[192.000,00 €] ζηνπο ελελήληα έμη [96] Χθεινχκελνπο πνπ

νινθιήξσζαλ ηελ θαηάξηηζε (ζεσξία θαη πξαθηηθή άζθεζε) ζε

ηέζζεξα (4) Σκήκαηα ηεο δξάζεο Voucher πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ

ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ, σο εμήο:

1. Τμήμα Κατάρτισες με αρ. 13563

Αληηθείκελν «Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία ζηε Βηνκεραληθή επεμεξγαζία

ησλ Οξπθηψλ Πξψησλ Τιψλ (Σερλίηεο) - ΣΔΔ »

ΚΔΚ «Υξήζηνο θαη Αζ. Μπέεο Ο.Δ.»

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – ΠΔ Υαιθηδηθήο

Page 7: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

7

Χθεινχκελνη: 24 Σερλίηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα

ζπλνιηθά 48.000,00 € (24 άηνκα Υ 2.000,00 € = 48.000,00 €), κε

Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε

δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ:

Α/Α ΚΑΥΑΣ

1 "TTE-28492-4931-20140728-155252"

2 "TTE-28492-2894-20140724-160446"

3 "TTE-28492-2679-20140724-134804"

4 "TTE-28492-3826-20140725-194047"

5 "TTE-28492-2925-20140724-162622"

6 "TTE-28492-4308-20140728-104747"

7 "TTE-28492-4323-20140728-105214"

8 "TTE-28492-2941-20140724-164541"

9 "TTE-28492-2943-20140724-164856"

10 "TTE-28492-2954-20140724-170344"

11 "TTE-28492-190-20140704-171111"

12 "TTE-28492-5632-20140729-102921"

13 "TTE-28492-5509-20140729-102058"

14 "TTE-28492-1680-20140721-141904"

15 "TTE-28492-3015-20140724-183418"

16 "TTE-28492-3020-20140724-184058"

17 "TTE-28492-5066-20140728-165139"

18 "TTE-28492-3038-20140724-192823"

19 "TTE-28492-5073-20140728-165645"

20 "TTE-28492-2265-20140723-174028"

Page 8: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

8

21 "TTE-28492-931-20140716-114331"

22 "TTE-28492-1014-20140716-182812"

23 "TTE-28492-1708-20140721-145640"

24 "TTE-28492-5092-20140728-170900"

2. Τμήμα Κατάρτισες με αρ. 21301

Αληηθείκελν «Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία ζηε Βηνκεραληθή επεμεξγαζία

ησλ Οξπθηψλ Πξψησλ Τιψλ (Σερλίηεο) - ΣΔΔ »

ΚΔΚ «Υξήζηνο θαη Αζ. Μπέεο Ο.Δ.»

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – ΠΔ Υαιθηδηθήο

Χθεινχκελνη: 23 Σερλίηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα

ζπλνιηθά 46.000,00 € (23 άηνκα Υ 2.000,00 € = 46.000,00€), κε

Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε

δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ:

Α/Α ΚΑΥΑΣ

1 "TTE-28492-6410-20140729-150859"

2 "TTE-28492-3063-20140724-202403"

3 "TTE-28492-3290-20140725-114117"

4 "TTE-28492-3912-20140726-110952"

5 "TTE-28492-2635-20140724-132910"

6 "TTE-28492-2912-20140724-161741"

7 "TTE-28492-2273-20140723-182049"

8 "TTE-28492-921-20140716-112951"

9 "TTE-28492-2698-20140724-140501"

10 "TTE-28492-2969-20140724-173601"

11 "TTE-28492-2135-20140723-143934"

12 "TTE-28492-3833-20140725-194557"

Page 9: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

9

13 "TTE-28492-2685-20140724-135200"

14 "TTE-28492-2149-20140723-144936"

15 "TTE-28492-3016-20140724-183758"

16 "TTE-28492-6105-20140729-132224"

17 "TTE-28492-3031-20140724-190942"

18 "TTE-28492-4831-20140728-154429"

19 "TTE-28492-3900-20140726-104912"

20 "TTE-28492-3044-20140724-193805"

21 "TTE-28492-3053-20140724-200232"

22 "TTE-28492-3061-20140724-201349"

23 "TTE-28492-3809-20140725-192741"

3. Τμήμα Κατάρτισες με αρ. 22893

Αληηθείκελν «Δπηζθεπή θαη πληήξεζε Μεραλεκάησλ Έξγνπ, εθηφο

απηνθίλεζεο (Σερλίηεο) - ΣΔΔ »

ΚΔΚ «Υξήζηνο θαη Αζ. Μπέεο Ο.Δ.»

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – ΠΔ Υαιθηδηθήο

Χθεινχκελνη: 25 Σερλίηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα

ζπλνιηθά 50.000,00 € (25 άηνκα Υ 2.000,00 € = 50.000,00 €), κε

Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε

δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ:

Α/Α ΚΑΥΑΣ

1 "TTE-28492-3151-20140725-092740"

2 "TTE-28492-3166-20140725-093532"

3 "TTE-28492-3167-20140725-094116"

4 "TTE-28492-2615-20140724-130828"

5 "TTE-28492-3211-20140725-103205"

Page 10: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

10

6 "TTE-28492-3231-20140725-104809"

7 "TTE-28492-6405-20140729-150955"

8 "TTE-28492-5331-20140728-195329"

9 "TTE-28492-3922-20140726-112511"

10 "TTE-28492-3286-20140725-113459"

11 "TTE-28492-3306-20140725-115347"

12 "TTE-28492-3681-20140725-161154"

13 "TTE-28492-2966-20140724-172120"

14 "TTE-28492-2997-20140724-180648"

15 "TTE-28492-6593-20140729-162502"

16 "TTE-28492-4499-20140728-130052"

17 "TTE-28492-3717-20140725-170521"

18 "TTE-28492-3432-20140725-132251"

19 "TTE-28492-5463-20140729-084840"

20 "TTE-28492-4035-20140726-142840"

21 "TTE-28492-3730-20140725-173432"

22 "TTE-28492-812-20140715-130839"

23 "TTE-28492-3736-20140725-174823"

24 "TTE-28492-5209-20140728-183931"

25 "TTE-28492-2960-20140724-171007"

4. Τμήμα Κατάρτισες με αρ. 22899

Αληηθείκελν «Υεηξηζκφο Κηλεηψλ Μεραλεκάησλ – Μεραλήκαηα

Έξγνπ (Σερλίηεο) - ΣΔΔ »

ΚΔΚ «Υξήζηνο θαη Αζ. Μπέεο Ο.Δ.»

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – ΠΔ Υαιθηδηθήο

Page 11: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

11

Χθεινχκελνη: 24 Σερλίηεο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα

ζπλνιηθά 48.000,00 € (24 άηνκα Υ 2.000,00 € = 48.000,00 €), κε

Κσδηθνχο Αξηζκνχο Τπνβνιήο Αίηεζεο πκκεηνρήο (ΚΑΤΑ) ζηε

δξάζε Voucher, φπσο παξαθάησ:

Α/Α ΚΑΥΑΣ

1 "TTE-28492-3177-20140725-095234"

2 "TTE-28492-3917-20140726-111751"

3 "TTE-28492-3654-20140725-154106"

4 "TTE-28492-3265-20140725-111928"

5 "TTE-28492-3280-20140725-113210"

6 "TTE-28492-3315-20140725-120222"

7 "TTE-28492-2991-20140724-180333"

8 "TTE-28492-3409-20140725-130746"

9 "TTE-28492-3411-20140725-131326"

10 "TTE-28492-3941-20140726-120550"

11 "TTE-28492-5973-20140729-123122"

12 "TTE-28492-3426-20140725-132014"

13 "TTE-28492-3718-20140725-170904"

14 "TTE-28492-3444-20140725-132802"

15 "TTE-28492-3451-20140725-133249"

16 "TTE-28492-3720-20140725-171510"

17 "TTE-28492-6293-20140729-142645"

18 "TTE-28492-4242-20140728-094402"

19 "TTE-28492-3750-20140725-180716"

20 "TTE-28492-5476-20140729-085921"

Page 12: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

12

21 "TTE-28492-3534-20140725-142304"

22 "TTE-28492-3560-20140725-143430"

23 "TTE-28492-4262-20140728-100109"

24 "TTE-28492-2842-20140724-152723"

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β2/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.952,00 € ζηελ θ. Αλδξνπιηδάθε Κσλζηαληίλα

ηνπ Αιεμίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 13: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

13

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

Page 14: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

14

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 21211/3-9-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Αλδξνπιηδάθε Κσλζηαληίλαο ηνπ Αιέμηνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

ε γ κ ρ ί ν ε ι κατά πλειοψευία. ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν

ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ (2.952,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.400,00 €) ζηελ θα

Αλδξνπιηδάθε Κσλζηαληίλα ηνπ Αιεμίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.11), ίθλνπ 3, Αζήλα ΣΚ 112 54, σο ακνηβή γηα ην

έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.4

χζηεκα δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ εμεηάζεσλ [παξαγσγηθφ ζχζηεκα,

πξνεηνηκαζία ζεκάησλ, θαηαρψξεζε, θαλφλεο βαζκνιφγεζεο], Π.1.6

Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-

εμεηάζεσλ, Π.3.5 Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο

πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β3/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 7.380,00 € ζηελ θ. Καλειινπνχινπ Αηθαηεξίλε

ηνπ Αλδξέα, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

Page 15: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

15

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α‟) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

Page 16: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

16

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ2/8/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.12 θαη Φ-Τ1.14 γηα ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.05.2015 (αξ. πξση. 14363/8-6-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θ. Καλειινπνχινπ Αηθαηεξίλεο ηνπ Αλδξέα

κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ επηά

ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα επξψ (7.380,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 6.000,00 €) ζηελ θ.

Page 17: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

17

Καλειινπνχινπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αλδξέα, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.14), Εήζε Αξφε 75, Πάηξα ΣΚ 26331, σο ακνηβή

γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ Π.4.2

Καηαρσξεκέλα ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία (~381.000 ζειίδεο) ζην

βηβιηνζεθνλνκηθφ ζχζηεκα, βάζεη ησλ πξνηχπσλ θαηαινγνγξάθεζεο

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ. Β4/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.706,00 € ζηελ θα Μαξγαξίηε νθία ηνπ

Δκκαλνπήι, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 18: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

18

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

Page 19: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

19

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ην γεγνλφο φηη νη πξνεγνχκελνη – απφ ηελ θα Μαξγαξίηε νθία –

επηιαρφληεο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο, δελ απνδέρηεθαλ ηε

ζέζε γηα ηελ θαηεγνξία Φ-Τ1.10,

17. ηελ απφ 29.07.2015 (αξ. πξση. 19291/31-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θαο Μαξγαξίηε νθίαο ηνπ Δκκαλνπήι κε ην

ΣΔΔ,

18. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

19. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ

επηαθνζίσλ έμη επξψ (2.706,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ

(θαζαξφ πνζφ 2.200,00 €) ζηελ θα Μαξγαξίηε νθία ηνπ Δκκαλνπήι,

εμσηεξηθή ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.13), Αμηνππφιεσο 20,

Ρηδνχπνιε ΣΚ 111 42, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ

πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ Π.4.1 Φεθηνπνηεκέλα αξρεία ηζηνξηθνχ

αξρείνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, Σερληθψλ Υξνληθψλ, Μειεηψλ θαη

Βηβιίσλ (~381.000 ζειίδεο) ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ. Β5/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.706,00 € ζηελ θα Καηξάδε Αζπαζία ηνπ

Παλαγηψηε, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Page 20: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

20

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο

Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί

θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

Page 21: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

21

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 18961/28-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θαο Καηξάδε Αζπαζίαο ηνπ Παλαγηψηε κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

Page 22: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

22

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ

επηαθνζίσλ έμη επξψ (2.706,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ

(θαζαξφ πνζφ 2.200,00 €) ζηελ θα Καηξάδε Αζπαζία ηνπ Παλαγηψηε,

εμσηεξηθή ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.13), Ζπείξνπ 20α, Γαιάηζη

ΣΚ 111 46, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε

ηνπ παξαδνηένπ Π.4.1 Φεθηνπνηεκέλα αξρεία ηζηνξηθνχ αξρείνπ

Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, Σερληθψλ Υξνληθψλ, Μειεηψλ θαη Βηβιίσλ

(~381.000 ζειίδεο) ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β6/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 18.450,00 € ζηνλ θ. Κνπή Γεκήηξην ηνπ Άγγεινπ,

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ

Page 23: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

23

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

Page 24: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

24

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 18.03.2015 (αξ. πξση. 9455/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Κνπή Γεκεηξίνπ ηνπ Άγγεινπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δεθανθηψ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα επξψ (18.450,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 15.000,00 €) ζηνλ θ. Κνπή

Γεκήηξην ηνπ Άγγεινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.01),

Γ. Αηησινχ 24, Αζήλα ΣΚ 115 24, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε

θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο

δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.2. χζηεκα on line ζπιινγήο

αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ],

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.2.1 Γηεπαθή (web service) γηα ρξήζε απφ ηε δηθηπαθή πχιε

«ΔΡΜΖ» ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ, γηα ηε

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κειψλ ΣΔΔ, Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ

κεραληθψλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε

δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ», Π.3.1 ρήκα βάζεο δεδνκέλσλ

πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β7/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 13.284,00 € ζηνλ θ. Υξηζηνθφξνπ ηαχξν ηνπ

Γεκεηξίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

Page 25: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

25

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Page 26: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

26

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 20.03.2015 (αξ. πξση. 9449/17-4-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Υξηζηνθφξνπ ηαχξνπ ηνπ Γεκεηξίνπ κε

ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Page 27: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

27

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δεθαηξηψλ

ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ επξψ (13.284,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 10.800,00 €) ζηνλ θ.

Υξηζηνθφξνπ ηαχξν ηνπ Γεκεηξίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.07), Αγ. Υαξαιάκπνπο 2, Νέα Αξηάθε, ΣΚ 34600,

σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ

παξαδνηέσλ Π.1.6 Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.4 χζηεκα δηαβίβαζεο ηνπ δεηνχκελνπ

πηζηνπνηεηηθνχ ειεθηξνληθά κε ςεθηαθή ζήκαλζε γλεζηφηεηαο, Π.3.5

Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ Π.4.3

Φεθηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξνπζίαζεο ςεθηαθνχ

απνζεηεξίνπ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β8/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 14.760,00 € ζηελ θα Λέιια Ηθηγέλεηα ηνπ

Αρηιιέα, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 28: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

28

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

Page 29: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

29

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 17.03.2015 (αξ. πξση. 9439/17-4-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θαο Λέιια Ηθηγέλεηαο ηνπ Αρηιιέα κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ

δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα επξψ (14.760,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 12.000,00 €) ζηελ θα

Λέιια Ηθηγέλεηα ηνπ Αρηιιέα, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-

Τ3.08), Οξέζηε Μαθξή 6, Υαιάλδξη, ΣΚ 152 34, σο ακνηβή γηα ην

έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.2

χζηεκα on line ζπιινγήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην

θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ], Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε δηθηπαθή πχιε

«ΔΡΜΖ», Π.2.4 χζηεκα δηαβίβαζεο ηνπ δεηνχκελνπ

πηζηνπνηεηηθνχ ειεθηξνληθά κε ςεθηαθή ζήκαλζε γλεζηφηεηαο ηνπ

έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β9/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 12.300,00 € ζηνλ θ. Κνχδα Γεψξγην ηνπ

σηεξίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Page 30: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

30

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

Page 31: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

31

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 17.03.2015 (αξ. πξση. 9454/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Κνχδα Γεσξγίνπ ηνπ σηεξίνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

Page 32: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

32

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δψδεθα

ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξψ (12.300,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ

(θαζαξφ πνζφ 10.000,00 €) ζηνλ θ. Κνχδα Γεψξγην ηνπ σηεξίνπ,

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.05), Πέιιεο 27, Υαιάλδξη,

ΣΚ 152 34, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε

ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο δεδνκέλσλ ηνπ

Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επαγγεικαηηθψλ

δηθαησκάησλ, Π.1.2 χζηεκα on line ζπιινγήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ

[απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ], Π.1.6 Γνθηκαζηηθή θαη

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.3.2 χζηεκα

ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.5

Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ ηνπ

έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β10/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.198,00 € ζηελ θα Βειηζζαξίνπ Μαξία ηνπ

Αζαλαζίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 33: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

33

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

Page 34: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

34

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ2/8/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.12 θαη Φ-Τ1.14 γηα ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013»

(θσδ.355378),

16. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 14286/05.06.2015 αίηεζε «πεξί κε απνδνρήο

ηεο ζέζεο» ηεο θαο Μαδλψθε Διέλεο,

17. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 15137/16.06.2015 Απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ

ΣΔΔ «πεξί αληηθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ιφγσ

παξαίηεζεο», ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο, φπσο αλαθέξεηαη

ζηε κε αξ. Γ2/8/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ,

18. ηελ απφ 13.07.2015 (αξ. πξση. 17799/16-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θαο Βειηζζαξίνπ Μαξίαο ηνπ Αζαλαζίνπ κε ην

ΣΔΔ,

19. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

20. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ εθαηφλ ελελήληα νθηψ επξψ (3.198,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.600,00 €) ζηελ θα

Βειηζζαξίνπ Μαξία ηνπ Αζαλαζίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα

Φ-Τ3.12), Γ. Αβέξσθ 30, Αζήλα ΣΚ 18755, σο ακνηβή γηα ην έξγν

πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.4.1

Φεθηνπνηεκέλα αξρεία ηζηνξηθνχ αξρείνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ,

Σερληθψλ Υξνληθψλ, Μειεηψλ θαη Βηβιίσλ (~381.000 ζειίδεο) θαη

Π.4.2 Καηαρσξεκέλα ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία (~381.000 ζειίδεο)

ζην βηβιηνζεθνλνκηθφ ζχζηεκα, βάζεη ησλ πξνηχπσλ

θαηαινγνγξάθεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Page 35: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

35

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β11/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.198,00 € ζηνλ θ. Μπαηάια Βαζίιεην ηνπ

Γξεγνξίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

Page 36: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

36

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ2/8/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.12 θαη Φ-Τ1.14 γηα ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

Page 37: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

37

16. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 14286/05.06.2015 αίηεζε «πεξί κε

απνδνρήο ηεο ζέζεο» ηεο θαο Μαδλψθε Διέλεο,

17. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 15137/16.06.2015 Απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ

ΣΔΔ «πεξί αληηθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ιφγσ

παξαίηεζεο», ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο, φπσο αλαθέξεηαη

ζηε κε αξ. Γ2/8/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ,

18. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 19171/30-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Μπαηάια Βαζηιείνπ ηνπ Γξεγνξίνπ κε ην

ΣΔΔ,

19. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

20. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ εθαηφλ ελελήληα νθηψ επξψ (3.198,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.600,00 €) ζηνλ θ.

Μπαηάια Βαζίιεην ηνπ Γξεγνξίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα

Φ-Τ3.12), 30 Οθησβξίνπ 1982 Λάξηζα, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ

εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.4.1 Φεθηνπνηεκέλα

αξρεία ηζηνξηθνχ αξρείνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, Σερληθψλ

Υξνληθψλ, Μειεηψλ θαη Βηβιίσλ (~381.000 ζειίδεο) θαη Π.4.2

Καηαρσξεκέλα ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία (~381.000 ζειίδεο) ζην

βηβιηνζεθνλνκηθφ ζχζηεκα, βάζεη ησλ πξνηχπσλ θαηαινγνγξάθεζεο

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β12/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 6.396,00 € ζηελ θα Φαιιηδάθνπ Αδακαληία ηνπ

Νηθνιάνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Page 38: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

38

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

Page 39: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

39

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ2/8/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.12 θαη Φ-Τ1.14 γηα ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013»

(θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.05.2015 (αξ. πξση. 14373/8-6-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Φαιιηδάθνπ Αδακαληίαο ηνπ Νηθνιάνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

Page 40: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

40

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ

ηξηαθνζίσλ ελελήληα έμη επξψ (6.396,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 5.200,00 €) ζηελ θα Φαιιηδάθνπ Αδακαληία ηνπ

Νηθνιάνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.12), Λεσθ.

Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ 50, Πεηξαηάο ΣΚ 185 33, σο ακνηβή γηα

ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.4.1

Φεθηνπνηεκέλα αξρεία ηζηνξηθνχ αξρείνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ,

Σερληθψλ Υξνληθψλ, Μειεηψλ θαη Βηβιίσλ (~381.000 ζειίδεο) θαη

Π.4.2 Καηαρσξεκέλα ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία (~381.000 ζειίδεο)

ζην βηβιηνζεθνλνκηθφ ζχζηεκα, βάζεη ησλ πξνηχπσλ

θαηαινγνγξάθεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β13/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.952,00 € ζηνλ θ. Μεηξφπνπιν Ησάλλε ηνπ

Αλησλίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

Page 41: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

41

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Page 42: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

42

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 18959/28-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Μεηξφπνπινπ Ησάλλε ηνπ Αλησλίνπ κε

ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ

ελληαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ (2.952,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.400,00 €) ζηνλ θ. Μεηξφπνπιν Ησάλλε ηνπ

Αλησλίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.11), Ναπ. Εέξβα

6, Θεζζαινλίθε ΣΚ 546 40, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά

ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.4 χζηεκα δηεμαγσγήο

ειεθηξνληθψλ εμεηάζεσλ [παξαγσγηθφ ζχζηεκα, πξνεηνηκαζία

ζεκάησλ, θαηαρψξεζε, θαλφλεο βαζκνιφγεζεο], Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.3.5

Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ.

ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β14/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.952,00 € ζηελ θα Λαδάξνπ Κσλζηαληίλα ηνπ

Αλησλίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

Page 43: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

43

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α‟) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ

ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Page 44: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

44

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 19949/7-8-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θαο Λαδάξνπ Κσλζηαληίλαο ηνπ Αλησλίνπ κε

ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

Page 45: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

45

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ

ελληαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ (2.952,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.400,00 €) ζηελ θα Λαδάξνπ Κσλζηαληίλα ηνπ

Αλησλίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.11), Γειεγηψξγε

51, Άιηκνο ΣΚ 174 56, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ

πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.4 χζηεκα δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ

εμεηάζεσλ [παξαγσγηθφ ζχζηεκα, πξνεηνηκαζία ζεκάησλ,

θαηαρψξεζε, θαλφλεο βαζκνιφγεζεο], Π.1.6 Γνθηκαζηηθή θαη

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.3.5

Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ.

ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β15/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Φχιια Νηθνιέηα ηνπ Ησάλλε,

εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

Page 46: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

46

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

Page 47: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

47

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 10.07.2015 (αξ. πξση. 18100/21-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηεο θαο Φχιια Νηθνιέηαο ηνπ Ησάλλε κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Φχιια Νηθνιέηα ηνπ Ησάλλε, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Αρηιιέσο 19, Ζιηνχπνιε ΣΚ 163 45, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Page 48: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

48

Απνθ.Β16/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Υξπζαλζνπνχινπ Παξζελφπε

ηνπ Νηθνιάνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ

Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

εληαγκέλεο πξάμεο, κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ

ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε

εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ

355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

Page 49: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

49

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 21092/2-9-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Υξπζαλζνπνχινπ Παξζελφπεο ηνπ Νηθνιάνπ κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

Page 50: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

50

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Υξπζαλζνπνχινπ Παξζελφπε ηνπ Νηθνιάνπ, εμσηεξηθή

ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Αγθαίνπ 1, Πάηξα ΣΚ 263 32, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β17/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα ηξαηάθε Νηθνιέηα ηνπ

Υξήζηνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 51: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

51

4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

Page 52: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

52

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 21094/2-9-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο ηξαηάθε Νηθνιέηαο ηνπ Υξήζηνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα ηξαηάθε Νηθνιέηα ηνπ Υξήζηνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Αγ. Νηθνιάνπ 26, Θεζζαινλίθε ΣΚ 55 132,

σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ

παξαδνηέσλ Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ

πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα,

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ

πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο

ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ

βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ

Page 53: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

53

ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο

ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β18/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. απνπληδάθε Δπάγγειν ηνπ

Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

Page 54: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

54

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

Page 55: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

55

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 10.07.2015 (αξ. πξση. 18102/21-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ απνπληδάθε Δπάγγειν ηνπ Ησάλλε κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. απνπληδάθε Δπάγγειν ηνπ Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Πξνκεζέσο 14, Βνχια ΣΚ 166 73, σο ακνηβή

γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β19/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Πξέζβειν Ησάλλε ηνπ

Δπαγγέινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

Page 56: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

56

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

Page 57: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

57

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν

«Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο

ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη

ησλ πνιηηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ

2011Δ07180012, φπσο ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 18957/28-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Πξέζβεινπ Ησάλλε ηνπ Δπαγγέινπ κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

Page 58: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

58

ζηνλ θ. Πξέζβειν Ησάλλε ηνπ Δπαγγέινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Δξπζξαίαο 9, Αζήλα ΣΚ 113 63, σο ακνηβή

γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β20/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Πηθξακέλν Ησάλλε ηνπ

Άγγεινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Page 59: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

59

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο

Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί

θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Page 60: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

60

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 19934/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Πηθξακέλνπ Ησάλλε ηνπ Άγγεινπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Πηθξακέλν Ησάλλε ηνπ Άγγεινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), πγγξνχ 20, Μαξνχζη ΣΚ 151 26, σο ακνηβή

γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β21/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Παπαρξήζην Γεψξγην ηνπ

Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

Page 61: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

61

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Page 62: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

62

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 22.07.2015 (αξ. πξση. 18952/28-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Παπαρξήζηνπ Γεψξγηνπ ηνπ Ησάλλε κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Page 63: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

63

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Παπαρξήζην Γεψξγην ηνπ Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Ρεληέξε 28, Αζήλα ΣΚ 111 43, σο ακνηβή γηα

ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β22/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Παληειίδνπ Υαξίθιεηα ηνπ

Ησζήθ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ

Page 64: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

64

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

Page 65: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

65

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 19942/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Παληειίδνπ Υαξίθιεηαο ηνπ Ησζήθ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Παληειίδνπ Υαξίθιεηα ηνπ Ησζήθ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Υαιδαηνπνχινπ 5, Θεζζαινλίθε ΣΚ 55 134,

σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ

παξαδνηέσλ Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ

πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα,

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ

πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο

ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ

βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο

ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Page 66: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

66

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β23/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Παληαδή Γεψξγην ηνπ

Κσλζηαληίλνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ

Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

εληαγκέλεο πξάμεο, κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ

ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε

εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ

355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

Page 67: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

67

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

Page 68: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

68

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 19994/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Παληαδή Γεψξγηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Παληαδή Γεψξγην ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Σξαπιαληψλε 3, Εσγξάθνπ ΣΚ 157 72, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β24/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Μαξθάην Νηθφιαν ηνπ

Γξεγνξίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

Page 69: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

69

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

Page 70: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

70

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 21091/2-9-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Μαξθάηνπ Νηθνιάνπ ηνπ Γξεγνξίνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Μαξθάην Νηθφιαν ηνπ Γξεγνξίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Κηιθίο 8, Πεληέιε ΣΚ 152 36, σο ακνηβή γηα

ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Page 71: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

71

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β25/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Λάκπξνπ Δπαγγειία ηνπ

Νηθνιάνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 72: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

72

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

Page 73: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

73

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 19997/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Λάκπξνπ Δπαγγειίαο ηνπ Νηθνιάνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Λάκπξνπ Δπαγγειία ηνπ Νηθνιάνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Μ. Αιεμάλδξνπ 45, Πεηξαηάο ΣΚ 185 33, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β26/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Λαγγνχζε Αλδξέα ηνπ

ππξίδσλνο, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Page 74: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

74

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο

Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί

θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

Page 75: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

75

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 10.07.2015 (αξ. πξση. 18099/21-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Λαγγνχζε Αλδξέα ηνπ ππξίδσλνο κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

Page 76: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

76

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Λαγγνχζε Αλδξέα ηνπ ππξίδσλνο, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Θεζζαινλίθεο 65, Πεηξαηάο ΣΚ 185 45, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β27/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Κνχθν Αληψλην ηνπ

Κσλζηαληίλνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ

Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

εληαγκέλεο πξάμεο, κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ

ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε

εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ

355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄΄247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 77: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

77

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

Page 78: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

78

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 21093/2-9-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Κνχθνπ Αλησλίνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Κνχθν Αληψλην ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Σφιηα 13 & 17, Υαιθίδα ΣΚ 34100, σο ακνηβή

γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Page 79: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

79

Απνθ.Β28/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Καιχβα Διέλε ηνπ

Αζαλαζίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

Page 80: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

80

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 19937/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Καιχβα Διέλεο ηνπ Αζαλαζίνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

Page 81: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

81

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Καιχβα Διέλε ηνπ Αζαλαζίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Αζ. Γηάθνπ 14 Καηεξίλε, σο ακνηβή γηα ην

έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β29/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Γίιδα Κσλζηαληίλν ηνπ

Πέηξνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 82: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

82

4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

Page 83: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

83

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 19944/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Γίιδα Κσλζηαληίλν ηνπ Πέηξνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Γίιδα Κσλζηαληίλν ηνπ Πέηξνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Παλζέιελνπ 23-25, Νέα Ησλία ΣΚ 111 41, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Page 84: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

84

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β30/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Αγγειφπνπιν Παλαγηψηε ηνπ

Μηραήι, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

Page 85: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

85

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

Page 86: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

86

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 19951/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Αγγειφπνπινπ Παλαγηψηε ηνπ Μηραήι κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Αγγειφπνπιν Παλαγηψηε ηνπ Μηραήι, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Κχζλνπ 53, Αζήλα ΣΚ 112 55, σο ακνηβή γηα

ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β31/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Βνχιγαξε Λακπξηλή ηνπ

Δπαγγέινπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

Page 87: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

87

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

Page 88: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

88

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 19987/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Βνχιγαξε Λακπξηλήο ηνπ Δπαγγέινπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Βνχιγαξε Λακπξηλή ηνπ Δπαγγέινπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

Page 89: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

89

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Αξγπξνθάζηξνπ 43, Παπάγνπ ΣΚ 156 69, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β32/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Γαιάλε Νηθφιαν ηνπ Ησάλλε,

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

Page 90: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

90

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο

Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί

θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

Page 91: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

91

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 18101/21-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Γαιάλε Νηθφιανπ ηνπ Ησάλλε κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Γαιάλε Νηθφιαν ηνπ Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Μσξατηίλε 10, Νέα Ησλία ΣΚ 142 32, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β33/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηελ θα Γαιελνχ Δηξήλε ηνπ

Αλησλίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

Page 92: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

92

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Page 93: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

93

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 28.07.2015 (αξ. πξση. 19953/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηεο θαο Γαιελνχ Δηξήλεο ηνπ Αλησλίνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

Page 94: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

94

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηελ θα Γαιελνχ Δηξήλε ηνπ Αλησλίνπ, εμσηεξηθή ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Αξηάθε 165-167 Νέα κχξλε, σο ακνηβή γηα

ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.3

χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο,

εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.],

Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή

θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5

Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β34/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.431,70 € ζηνλ θ. Γνπξγνχιε Γεκήηξην ηνπ

Δπαγγέινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

Page 95: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

95

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Page 96: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

96

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ3/9/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο

Φ-Τ1.10, Φ-Τ1.11 θαη Φ-Τ1.13 γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 24.07.2015 (αξ. πξση. 19931/7-8-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Γνπξγνχιε Γεκήηξηνπ ηνπ Δπαγγέινπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηψλ

(3.431,70 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 2.790,00 €)

ζηνλ θ. Γνπξγνχιε Γεκήηξην ηνπ Δπαγγέινπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.10), Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 13, Θεζζαινλίθε ΣΚ

546 45, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ

παξαδνηέσλ Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ

πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα,

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.], Π.1.5 πγγξαθή 10.000 εξσηήζεσλ

πνιιαπιψλ επηινγψλ ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξνζδηνξηζκφο

ζπληειεζηψλ βάξνπο αλά επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θαλφλσλ

βαζκνιφγεζεο, Π.1.6 Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπζηήκαηνο e-εμεηάζεσλ, Π.2.5 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αξρηθήο

ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ΚΔΜ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Page 97: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

97

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β35/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 22.140,00 € ζηνλ θ. Τθαληή Αξγχξην ηνπ

Δπζηαζίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

Page 98: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

98

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 17.03.2015 (αξ. πξση. 9456/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Τθαληή Αξγχξηνπ ηνπ Δπζηαζίνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

Page 99: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

99

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη δχν

ρηιηάδσλ εθαηφλ ζαξάληα επξψ (22.140,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 18.000,00 €) ζηνλ θ. Τθαληή Αξγχξην ηνπ

Δπζηαζίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.03), Λεσθ.

Ζξαθιείνπ 375, Ζξάθιεην ΣΚ 141 22, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ

εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ

ζρήκαηνο δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.2. χζηεκα on line ζπιινγήο

αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ],

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.2.1 Γηεπαθή (web service) γηα ρξήζε απφ ηε δηθηπαθή πχιε

«ΔΡΜΖ» ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ, γηα ηε

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κειψλ ΣΔΔ, Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ

κεραληθψλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε

δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ», Π.2.4 χζηεκα δηαβίβαζεο ηνπ δεηνχκελνπ

πηζηνπνηεηηθνχ ειεθηξνληθά κε ςεθηαθή ζήκαλζε γλεζηφηεηαο, Π.3.2

χζηεκα ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.3

χζηεκα δηαρείξηζεο πξνθεξχμεσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ

[έγθξηζε δεκνζίεπζεο, ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αλαδήηεζεο

(metaldata)], Π.3.4 χζηεκα πξνβνιήο θαη αλαδήηεζεο πξνθεξχμεσλ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β36/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 22.140,00 € ζηνλ θ. Ξεξφ Παλαγηψηε ηνπ Ησάλλε,

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Page 100: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

100

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

Page 101: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

101

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 18.03.2015 (αξ. πξση. 9428/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Ξεξνχ Παλαγηψηε ηνπ Ησάλλε κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη δχν

ρηιηάδσλ εθαηφλ ζαξάληα επξψ (22.140,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Page 102: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

102

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 18.000,00 €) ζηνλ θ. Ξεξφ Παλαγηψηε ηνπ

Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.03), Μπξηνθχηνπ

55, Νέα κχξλε ΣΚ 171 23, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά

ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο

δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.2. χζηεκα on line ζπιινγήο

αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ],

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.2.1 Γηεπαθή (web service) γηα ρξήζε απφ ηε δηθηπαθή πχιε

«ΔΡΜΖ» ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ, γηα ηε

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κειψλ ΣΔΔ, Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ

κεραληθψλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε

δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ», Π.2.4 χζηεκα δηαβίβαζεο ηνπ δεηνχκελνπ

πηζηνπνηεηηθνχ ειεθηξνληθά κε ςεθηαθή ζήκαλζε γλεζηφηεηαο, Π.3.2

χζηεκα ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.3

χζηεκα δηαρείξηζεο πξνθεξχμεσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ

[έγθξηζε δεκνζίεπζεο, ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αλαδήηεζεο

(metaldata)], Π.3.4 χζηεκα πξνβνιήο θαη αλαδήηεζεο πξνθεξχμεσλ

ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ

Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο

πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β37/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 22.140,00 € ζηνλ θ. Αξθνπκάλε Κσλζηαληίλν ηνπ

ππξίδσλνο, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο

Page 103: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

103

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο

Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί

θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

Page 104: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

104

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 18.03.2015 (αξ. πξση. 9445/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Αξθνπκάλε Κσλζηαληίλνπ ηνπ ππξίδσλνο κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη δχν

ρηιηάδσλ εθαηφλ ζαξάληα επξψ (22.140,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 18.000,00 €) ζηνλ θ. Αξθνπκάλε Κσλζηαληίλν

ηνπ ππξίδσλνο, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.02),

Ηθνλίνπ 50, Αγξίλην ΣΚ 30027, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε

θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο

δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.2. χζηεκα on line ζπιινγήο

αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ],

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ κεραληθψλ γηα έθδνζε

πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ»,

Π.3.1 ρήκα βάζεο δεδνκέλσλ πξνθεξχμεσλ, Π.3.2 χζηεκα

Page 105: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

105

ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.5

Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ.

ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β38/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 22.140,00 € ζηνλ θ. Λπθνπξφπνπιν Διεπζέξην

ηνπ Αλησλίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

Page 106: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

106

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

Page 107: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

107

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 13.03.2015 (αξ. πξση. 9453/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Λπθνπξφπνπινπ Διεπζεξίνπ ηνπ Αλησλίνπ κε ην

ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη δχν

ρηιηάδσλ εθαηφλ ζαξάληα επξψ (22.140,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 18.000,00 €) ζηνλ θ. Λπθνπξφπνπιν Διεπζέξην

ηνπ Αλησλίνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.02), Β.

Αζαλαζίνπ 4, Πεηξαηάο ΣΚ 185 39, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ

εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ

ζρήκαηνο δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ ππνζηήξημε

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.2. χζηεκα on line ζπιινγήο

αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ],

Π.1.3 χζηεκα e-δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο,

ρψξνο, εκεξνκελίεο, εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε

θ.ιπ.], Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ κεραληθψλ γηα έθδνζε

πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ»,

Π.3.1 ρήκα βάζεο δεδνκέλσλ πξνθεξχμεσλ, Π.3.2 χζηεκα

ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.5

Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ.

ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β39/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 14.760,00 € ζηνλ θ. Γηαλλαθνχιηα Αιθηβηάδε ηνπ

Θενδψξνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Page 108: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

108

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

Page 109: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

109

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 17.03.2015 (αξ. πξση. 9465/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Γηαλλαθνχιηα Αιθηβηάδε ηνπ Θενδψξνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ

δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα επξψ (14.760,00 €)

Page 110: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

110

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 12.000,00 €) ζηνλ θ.

Γηαλλαθνχιηα Αιθηβηάδε ηνπ Θενδψξνπ, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.04), Οξέζηε Μαθξή 6, Υαιάλδξη ΣΚ 152 34, σο

ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ

Π.1.1 Δπέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα

ηελ ππνζηήξημε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.3 χζηεκα e-

δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο, εκεξνκελίεο,

εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.], Π.1.6

Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-

εμεηάζεσλ, Π.2.1 Γηεπαθή (web service) γηα ρξήζε απφ ηε δηθηπαθή

πχιε «ΔΡΜΖ» ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ, γηα ηε

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κειψλ ΣΔΔ, Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ

κεραληθψλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε

δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ», Π.3.2 χζηεκα ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ

ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.3 χζηεκα δηαρείξηζεο πξνθεξχμεσλ

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ [έγθξηζε δεκνζίεπζεο, ζπκπιήξσζε

ζηνηρείσλ αλαδήηεζεο (metaldata)], Π.3.4 χζηεκα πξνβνιήο θαη

αλαδήηεζεο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β40/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 14.760,00 € ζηνλ θ. Γηακαξέιν Νηθφιαν ηνπ

Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ

Page 111: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

111

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11ε<: Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

Page 112: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

112

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηελ απφ 18.03.2015 (αξ. πξση. 9460/17-4-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Γηακαξέινπ Νηθφιανπ ηνπ Ησάλλε κε ην ΣΔΔ,

17. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

18. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ

δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα επξψ (14.760,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 12.000,00 €) ζηνλ θ.

Γηακαξέιν Νηθφιαν ηνπ Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα

Φ-Τ3.04), Κεπνππφιεσο 21, Αραξλαί ΣΚ 136 71, σο ακνηβή γηα ην

έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.1

Δπέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο δεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ ηνπ ΣΔΔ, γηα ηελ

ππνζηήξημε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, Π.1.3 χζηεκα e-

δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο, εκεξνκελίεο,

εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.], Π.1.6

Γνθηκαζηηθή θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο e-

εμεηάζεσλ, Π.2.1 Γηεπαθή (web service) γηα ρξήζε απφ ηε δηθηπαθή

πχιε «ΔΡΜΖ» ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ θνξέσλ, γηα ηε

ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ κειψλ ΣΔΔ, Π.2.2 e-χζηεκα ιήςεο αηηήζεσλ

κεραληθψλ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, Π.2.3 Γηαζχλδεζε κε ηε

δηθηπαθή πχιε «ΔΡΜΖ», Π.3.2 χζηεκα ππνδνρήο πξνθεξχμεσλ απφ

ηνπο θνξείο δεκνζίεπζεο, Π.3.3 χζηεκα δηαρείξηζεο πξνθεξχμεσλ

Page 113: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

113

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ [έγθξηζε δεκνζίεπζεο, ζπκπιήξσζε

ζηνηρείσλ αλαδήηεζεο (metaldata)], Π.3.4 χζηεκα πξνβνιήο θαη

αλαδήηεζεο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β41/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 6.888,00 € ζηνλ θ. Γηάιινπξν Ησάλλε ηνπ Ησάλλε,

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

Page 114: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

114

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

Page 115: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

115

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 11564/12.05.2015 αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ θ.

Πιαθηά Γηνλχζηνπ, ν νπνίνο είρε ζπλάςεη ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ

5426/17.04.2015 ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ην ΣΔΔ,

17. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 13709/29.05.2015 Απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ

ΣΔΔ «πεξί αληηθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ιφγσ

παξαίηεζεο», ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο, φπσο αλαθέξεηαη

ζηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ,

18. ηελ απφ 27.07.2015 (αξ. πξση. 18960/28-7-2015) ζχκβαζε

κίζζσζεο έξγνπ ηνπ θνπ Γηάιινπξνπ Ησάλλε ηνπ Ησάλλε κε ην

ΣΔΔ,

19. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

20. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ

νθηαθνζίσλ νγδφληα νθηψ επξψ (6.888,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 5.600,00 €) ζηνλ θ. Γηάιινπξν Ησάλλε ηνπ

Ησάλλε, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (εηδηθφηεηα Φ-Τ3.06), Πεζφλησλ

Αεξνπφξσλ C130 18, Ίιηνλ ΣΚ 131 21, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ

εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ Π.1.2. χζηεκα on line

ζπιινγήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ [απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ

ΣΔΔ], Π.2.4 χζηεκα δηαβίβαζεο ηνπ δεηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ

ειεθηξνληθά κε ςεθηαθή ζήκαλζε γλεζηφηεηαο, Π.3.5 Τπνζηήξημε

αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Β42/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 8.856,00 € ζηνλ θ. Βαζηιαθάθε Γεψξγην ηνπ

Δκκαλνπήι, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ

[1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο,

κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο

Page 116: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

116

δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ

θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» (θσδ ΟΠ 355378).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε:

1. ην Π.Γ. ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α΄) «Πεξί

Κσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο Tερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Ν.Γ. 496/74 (ΦΔΚ 204/Α΄) «Κψδηθαο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ

Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

3. ην Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θηι»,

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 4. ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α΄ 19), «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη

ξπζκίζεηο ζην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ Α΄ 64) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζηψλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

5. ην Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α΄ 150), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

6. ην Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία

θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο

Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο

Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο», φπσο έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

7. ηε κε αξ. 154.537/Φ2179-Α2/24.08.2011(ΑΓΑ:4ΑΥΑΦ-Λ5Λ)

Απφθαζε Έληαμεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ

επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» κε

θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

8. ηε κε αξ. Α3/6/2013 [ΑΓΑ: ΒΔΑΦ46Φ842-ΗΣΟ] Απφθαζε ηεο

ΓΔ/ΣΔΔ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ [1] κε Ίδηα

Μέζα,

9. ηε κε αξ. αξ. πξση. 4053/21.03.2013 (αξ. πξση. ΣΔΔ

6895/27.03.2013) Βεβαίσζε ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ νπνία εγθξίλεη ην

αίηεκα ηνπ ΣΔΔ γηα έγθξηζε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα έξγα

ΔΠΑ,

10. ην κε ην κε αξ. 151.879/Φ1659-Β/12.08.2013 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε» Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο

κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Page 117: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

117

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο»,

11. ηε κε αξ. Α1/22/2013 [ΑΓΑ: BΛΓΛ46Φ842-Χ3Χ] Απφθαζε ηεο

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο Απφθαζεο

Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο»,

12. ηε κε αξ. 28366/24.12.2013 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην ππνέξγν [1] «Αλάπηπμε

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ

Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε

λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα

ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ»

κε θσδηθφ ΟΠ 355378 θαη θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ07180012, φπσο

ηζρχεη,

13. ηε κε αξ. πξση. 18308/11-7-2014 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ

πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ [1] κε ηίηιν «Αλάπηπμε πζηεκάησλ

Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ

θαη Πιεξνθφξεζεο»,

14. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10702/04.05.2015 1ε Σξνπνπνίεζε ηεο

Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην Τπνέξγν [1] «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο», φπσο ηζρχεη,

15. ηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ην Τπνέξγν [1]

«Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ,

Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο», ηεο εληαγκέλεο

πξάμεο κε ηίηιν «Αλάπηπμε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζην ΣΔΔ γηα ηελ επξχηεξε εμππεξέηεζε

ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ πνιηηψλ» ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε 2007-2013» (θσδ.355378),

16. ηε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 10872/05.05.2015 Απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ

ΣΔΔ «πεξί αληηθαηάζηαζεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ιφγσ κε

απνδνρήο ζέζεο», ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο, φπσο

αλαθέξεηαη ζηε κε αξ. Γ1/1/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο

Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ,

17. ηελ απφ 27.05.2015 (αξ. πξση. 14376/8-6-2015) ζχκβαζε κίζζσζεο

έξγνπ ηνπ θνπ Βαζηιαθάθε Γεσξγίνπ ηνπ Δκκαλνπήι κε ην ΣΔΔ,

18. ην απφ 06.10.2015 Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηνπ 1νπ

Παξαδνηένπ

ηνπο σο άλσ ππνέξγνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο φισλ

ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην ΣΔΔ θαηά ην έηνο

2015,

Page 118: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

118

19. ην γεγνλφο φηη ην πξνο πινπνίεζε έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

ΔΠΑ, απφ ην ΔΠ «Φεθηαθή ζχγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί

απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ηνπ

θσδηθνχ ΑΔ 2011Δ07180012,

εγκρίνει κατά πλειοψευία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ

ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ πελήληα έμη επξψ (8.856,00 €)

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (θαζαξφ πνζφ 7.200,00 €) ζηνλ θ.

Βαζηιαθάθε Γεψξγην ηνπ Δκκαλνπήι, εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε

(εηδηθφηεηα Φ-Τ3.09), Δζληθήο Αληηζηάζεσο 13, Πεηξνχπνιε ΣΚ

132 31, σο ακνηβή γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ

παξαδνηέσλ Π.1.2. χζηεκα on line ζπιινγήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ

[απφ ηνλ ππνςήθην θαη πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ], Π.1.3 χζηεκα e-

δηαρείξηζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο [είδνο, ρψξνο, εκεξνκελίεο,

εμεηαζηέο, απνηειέζκαηα, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θ.ιπ.], Π.3.3

χζηεκα δηαρείξηζεο πξνθεξχμεσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ

[έγθξηζε δεκνζίεπζεο, ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ αλαδήηεζεο

(metaldata)], Π.3.5 Τπνζηήξημε αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο

πξνθεξχμεσλ ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο

Δπηζηεκνληθψλ Δηδηθνηήησλ, Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη

Πιεξνθφξεζεο» ηεο πξάμεο κε θσδ. ΟΠ 355378.

Κ.Α. 9379.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ της13-10-2015

Απνθ.Γ1/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.594,08 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

«ΔΛΜΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Δ.Π.Δ.» γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ

δεκνζίεπζεο πεξηιήςεσλ γηα δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Α31/19/2015Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ επξψ θαη νθηψ

ιεπηψλ (1.594,08 €) ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ELMA

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ Δ.Π.Δ.», Λέθθα 26, Αζήλα Σ.Κ 10562, ΑΦΜ

095065733, ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα

κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Νν 2921/31-8-2015

(Καζ. αμία € 432,00 + 23% ΦΠΑ € 99,36 =€ 531,36)

{2}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Νν 2922/31-8-2015

(Καζ. αμία € 432,00 + 23% ΦΠΑ € 99,36 =€ 531,36)

Page 119: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

119

{3}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Νν 2923/31-8-2015

(Καζ. αμία € 432,00 + 23% ΦΠΑ € 99,36 =€ 531,36)

Γεληθφ χλνιν 1.594,08 €

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ: 851

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ2/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.242,30 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

«ΔΡΔΗΜΑ, ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Υ. ΛΗΑΠΠΖ-ΔΚΓΟΔΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ

ΜΑΚΔΣΔ», γηα ηελ αγνξά έληππνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ηε

ζπλδηνξγάλσζε ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ

(FIG) γηα ηελ επίζεκε εκεξίδα γηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ

Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ Διιάδα, (Δλαξθηήξηα πλάληεζε

Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιιεο Δθδειψζεηο πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα δχν επξψ θαη ηξηάληα

ιεπηψλ (1.242,30 €) ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΡΔΗΜΑ

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Υ.ΛΗΑΠΠΖ», Ππζείαο 69, Αζήλα Σ.Κ 11362, ΑΦΜ

047173737, ΓΟΤ ΚΓ΄ Αζελψλ, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα

κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Νν 2518/23-1-2015

(Καζ. αμία €1.010,00 + 23% ΦΠΑ € 232,30 =€ 1.242,30)

Γεληθφ χλνιν 1.242,30€

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ3/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.656,00 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΣΟΤΕΖ Η.Κ.Δ.» γηα ηελ παξάζεζε γεχκαηνο ζην

πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο

Σνπνγξάθσλ (FIG) γηα ηελ Δπίζεκε εκεξίδα γηα ηελ αλάιεςε

θαζεθφλησλ Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ Διιάδα, (Δλαξθηήξηα

πλάληεζε Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιιεο Δθδειψζεηο

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ

2015).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ ρηιίσλ εμαθνζίσλ πελήληα έμη επξψ (1.656,00 €) ζηελ

Page 120: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

120

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΣΟΤΕΖ

Η.Κ.Δ.», Κνινθνηξψλε 3, Αζήλα Σ.Κ 10562, κε ΑΦΜ 082233431,

ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα κε ηα

παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ Νν 262/23-1-2015

(Καζ. αμία €1.465,48 + 23% ΦΠΑ €190,5/2 =€1.656,00)

Γεληθφ χλνιν 1.656,00€

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ4/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 105,00 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γ.

ΓΟΤΓΗΑ & ΗΑ Ο.Δ.», γηα ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ ηνπ θ. Manro Fure,

ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο εκεξίδαο ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο

Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ (FIG), γηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ

Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ Διιάδα, (Δλαξθηήξηα πλάληεζε

Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιιεο Δθδειψζεηο πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ εθαηφλ πέληε επξψ (105,00 €) ζηελ εηαηξεία κε ηελ

επσλπκία «Γ. ΓΟΤΓΗΑ &ΗΑ Ο.Δ.», Γακβέηα 6, Αζήλα Σ.Κ 10678,

ΑΦΜ 091972815, ΓΟΤ Α΄ Αζελψλ, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε,

ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΑΠΔ 11325/27-1-2015

Αξηζκ.Δηζ.Α33905806758241 FCO-ATH-FCO ΠΟΟ 105,00 €

Γεληθφ χλνιν 105,00 €

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ5/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 657,00 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «NEON

TRV-Γ.ΓΟΤΓΗΑ & ΗΑ Ο.Δ.», γηα δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηελ αγνξά

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ησλ θ.θ. Claudia Stormoen Pedersen, Κirsten

Louise Friis Hansen θαη Ζanne Elster Jensen, ζην πιαίζην ηεο

ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ

(FIG) γηα ηελ Δπίζεκε εκεξίδα, γηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ

Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ Διιάδα, (Δλαξθηήξηα πλάληεζε

Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιιεο Δθδειψζεηο πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015).

Page 121: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

121

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ εμαθνζίσλ πελήληα επηά επξψ (657,00 €) ζηελ εηαηξεία

κε ηελ επσλπκία «NEON TRV- Γ. ΓΟΤΓΗΑ &ΗΑ Ο.Δ.», –Γακβέηα

6, Αζήλα Σ.Κ 106 78, ΑΦΜ 091972815, ΓΟΤ Α΄ Αζελψλ, γηα ηελ

παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ παξαζηαηηθφ:

{1}ΑΠΔ 11326/27-1-2015

Αξηζκ.Δηζ.052575806758334/35/36 CDH-ATH-CDH ΠΟΟ 657,00€

χλνιν 657,00 €

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ6/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 106,00 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», γηα

δαπάλε πνπ έγηλε γηα ηε δηακνλή ηνπ θ. Manro Fure πνπ ζπκκεηείρε

ζηε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο

Σνπνγξάθσλ (FIG) γηα ηελ Δπίζεκε εκεξίδα γηα ηελ αλάιεςε

θαζεθφλησλ Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ Διιάδα, (Δλαξθηήξηα

πλάληεζε Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιιεο Δθδειψζεηο

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο 25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ

2015).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ εθαηφλ έμη επξψ (106,00 €) ζηελ εηαηξεία κε ηελ

επσλπκία «ΑΦΟΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», Απφιισλνο 21-Αζήλα, Σ.Κ 105 57, ΑΦΜ

094030723, ΓΟΤ ΦΑΔ Αζελψλ, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα

κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 8727/25-1-2015

(Καζ. αμία €94,55 + 6,5% ΦΠΑ €6,15 =100,70 €)

(Καζ. αμία €4,69 + 13% ΦΠΑ €0,61 = 5,30 €)

Γεληθφ χλνιν 106,00 €

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ7/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 195,00 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.». γηα ηε

δηακνλή ησλ θ.θ. Claudia Stormoen Pedersen, Κirsten Louise Friis

Hansen & Ζanne Elster Jensen, ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ

Page 122: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

122

ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ (FIG) ηεο Δπίζεκεο

εκεξίδαο γηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ

Διιάδα, (Δλαξθηήξηα πλάληεζε Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη

άιιεο Δθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο

25 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ εθαηφλ ελελήληα πέληε επξψ (195,00 €) ζηελ εηαηξεία

κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», Απφιισλνο 21- Αζήλα, Σ.Κ 105 57,ΑΦΜ

094030723, ΓΟΤ ΦΑΔ Αζελψλ, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα

κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 8749/26-1-2015

(Καζ. αμία €173,94 + 6,5% ΦΠΑ €11,31 =185,25 €)

(Καζ. αμία €8,63 + 13% ΦΠΑ €1,12 = 9,75 €)

Γεληθφ χλνιν 195,00 €

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ8/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 297,00 € ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

«ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟ Α.Δ. – ΔΚΜ/Ζ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ &

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥ/ΔΧΝ» γηα ηελ αγνξά εηζηηεξίσλ ηειεθεξίθ

ζην πιαίζην ηεο ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ ΣΔΔ θαη ηεο Γηεζλνχο

Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ (FIG) γηα ηελ Δπίζεκε εκεξίδα γηα ηελ

αλάιεςε θαζεθφλησλ Πξνεδξίαο ηεο FIG απφ ηελ Διιάδα,

(Δλαξθηήξηα πλάληεζε Δξγαζηψλ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο θαη άιιεο

Δθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα απφ 22 έσο 25

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηε

κε αξηζκφ Β3/29/2014 Απφθαζή ηεο, εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ησλ δηαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ (297,00€) ζηελ εηαηξεία

κε ηελ επσλπκία ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟ Α.Δ.-Λ.Πνζεηδψλνο 26- Αζήλα

Σ.Κ 106 76,ΑΦΜ 094384457 ΓΟΤ ΦΑΔ ΠΔΗΡΑΗΑ, γηα ηελ

παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαζηαηηθά:

{1}ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Νν 2830/24-1-2015

(Καζ. αμία €262,82 + 23% ΦΠΑ €34,18 =€ 297,00)

Γεληθφ χλνιν 297,00 €

Page 123: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

123

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 857

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ9/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 13.959,00 € γηα θνηλφρξεζηα ησλ Γξαθείσλ ηνπ

ΣΔΔ (Νίθεο 4) γηα ηνπο κήλεο Μάην 2015 θαη Ηνχλην 2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε εγκρίνει ομόυωνα ηελ

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δέθα ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πελήληα

ελλέα επξψ (13.959,00 €), γηα θνηλφρξεζηα ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ πνπ

ζηεγάδνληαη ζην θηίξην Δξκνχ & Νίθεο 4, γηα ηνπο κήλεο Μάην 2015

θαη Ηνχλην 2015, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη

παξαζηαηηθά, φπσο παξαθάησ:

ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ

Γ. Μνπηζνπνχινπ 17 , Πεηξαηάο

Κνηλφρξεζηα Μαΐνπ 2015: 6.912,00 €

Κνηλφρξεζηα Ηνπλίνπ 2015: 7.047,00€

Γεληθφ χλνιν: 13.959,00€

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ10/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 69.545,04 € ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ» γηα ελνίθην αθηλήηνπ ζηέγαζεο

ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ (Νίθεο 4, 2νο

-8νο

φξνθνο) γηα ην δηάζηεκα απφ

01.07.2015 κέρξη 31.8.2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Α3/13/2009 απφθαζε θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ

δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο γξαθείσλ ζπλνιηθήο

επηθάλεηαο έσο 3.000 η.κ. γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ Κεληξηθψλ

Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ,

β) ην ππ‟ αξηζκ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20% ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ

γ) ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

Ν. 4081/2012(Α΄184) 8-11-2012

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή εμήληα ελλέα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ

ζαξάληα πέληε επξψ θαη ηεζζάξσλ ιεπηψλ (69.545,04) € ζηελ

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ»,

Γ. Μνπηζνπνχινπ 17 Πεηξαηάο, γηα ελνίθην ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ

(Νίθεο 4, 2νο

– 8νο

φξνθνο), γηα ην δηάζηεκα απφ 01.7.2015 κέρξη

31.8.2015, ζχκθσλα κε ηελ απφ 31.10.2009 ζχκβαζε κίζζσζεο

(δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 01.11.2009 κέρξη 31.10.2016), σο εμήο:

Δλνίθην: 34.772.52 αλά κήλα

Page 124: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

124

34.772,52 Υ 2 κήλεο = 69.545,04 €

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ11/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 19.680,00 € ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ» γηα κίζζσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ

ρψξσλ επηθαλείαο 760 η.κ. ηνπ κεγάξνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 4 (310 η.κ.

ηκήκαηνο ηνπ α‟ νξφθνπ, 162 η.κ. ηκεκάησλ α‟ θαη β‟ ππνγείνπ, θαζψο

θαη 235 η.κ. πνπ αθνξνχλ ζηελ θεληξηθή είζνδν, ην κεζψξνθν, ην

θιηκαθνζηάζην θαη ηελ απφιεμή ηνπ ζην δψκα), γηα ην δηάζηεκα απφ

01.7.2015 κέρξη 31.8.2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο :

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Α1/40/2009 απφθαζε κίζζσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ

ρψξσλ επηθαλείαο 760 η.κ. ηνπ κεγάξνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 4

ηδηνθηεζίαο εηαηξείαο «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ.

ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ»

β) ην ππ‟ αξηζκ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ

γ)ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

Ν. 4081/2012(Α΄184) 8-11-2012,

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή δέθα ελλέα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ

νγδφληα επξψ (19.680,00) € ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ», Γ. Μνπηζνπνχινπ 17,

Πεηξαηάο, κίζζσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ρψξσλ επηθαλείαο 760 η.κ. ηνπ

κεγάξνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 4 (310 η.κ. ηκήκαηνο ηνπ α‟ νξφθνπ, 162

η.κ. ηκεκάησλ α‟ θαη β‟ ππνγείνπ, θαζψο θαη 235 η.κ. πνπ αθνξνχλ

ζηελ θεληξηθή είζνδν, ην κεζψξνθν, ην θιηκαθνζηάζην θαη ηελ

απφιεμή ηνπ ζην δψκα), γηα ην δηάζηεκα απφ 01.7.2015 κέρξη

31.8.2015, σο εμήο:

Δλνίθην: 9.840,00 αλά κήλα

9.840,00 Υ 2 κήλεο = 19.680,00€

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ12/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.077,46 € ζηελ θα Βαζηιηθή Σξηαληαθχιινπ γηα

ρξήζε κηζζίνπ ησλ Γξαθείσλ ζηέγαζεο ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ νδφ

Λέθθα 23-25, 1νο φξνθνο, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.07.15

κέρξη.31.08.2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Α5/15/2008 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά

ζηε κίζζσζε Γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο Βαζηιηθήο Σξηαληαθχιινπ πνπ

Page 125: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

125

βξίζθνληαη ζηνλ 1ν φξνθν θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Λέθθα 23-25, γηα ηε

ζηέγαζε ηεο Μνλάδαο Σεθκεξίσζεο & Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΣΔΔ,

β) ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20% ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ

γ) ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ2/5/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. πνπ αθνξά ζηνλ

θαζνξηζκφ κηζζψκαηνο ζε 7,00 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή ησλ ρηιίσλ εβδνκήληα επηά επξψ θαη

ζαξάληα έμη ιεπηψλ (1.077,46) € ζηελ θα Βαζηιηθή Σξηαληαθχιινπ

ηνπ Γεσξγίνπ, γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ σο άλσ Γξαθείσλ ζηέγαζεο

ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη

31.08.2015, ζχκθσλα κε ην απφ 17.6.2008 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ θαη

βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Δλνίθην: 529,20 € αλά κήλα

529,20 € x 2 κήλεο = 1.058,40€

Υαξη 1,8% 19,06€

ΤΝΟΛΟ: 1.077,46€

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 30.04.2011 θαη

κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ13/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 5.501,28 € ζηελ θα Μαξία Θενραξάθε ηνπ

Νηθνιάνπ γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ Γξαθείσλ ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ

ΣΔΔ (Λέθθα 23-25, 1νο

φξνθνο) γηα ην δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη

31.08.2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:

α) ηηο ππ‟ αξηζ. Β8/16/2008 θαη Β2/21/2008 πξνεγνχκελεο

απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ζηε κίζζσζε γξαθείσλ ζηνλ 1ν φξνθν

ηνπ θηηξίνπ ηεο νδνχ Λέθθα 23-25 ηδηνθηεζίαο Μαξίαο Θενραξάθε,

γηα ηε ζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σεθκεξίσζεο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ

ηνπ ΣΔΔ,

β) ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,

γ) ηελ ππ‟αξηζκ. Γ2/5/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. πνπ αθνξά ζηνλ

θαζνξηζκφ κηζζψκαηνο ζε 7,00 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν,

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελφο

επξψ θαη είθνζη νθηψ ιεπηψλ (5.501,28) € ζηελ θα Μαξία Θενραξάθε

ηνπ Νηθνιάνπ, Παηεζίσλ & Παιιήλεο 1, Αζήλα, γηα ρξήζε κηζζίνπ

ησλ σο άλσ γξαθείσλ ζηέγαζεο ηνπ ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ

01.07.2015 κέρξη 31.08.2015, ζχκθσλα κε ην απφ 10.07.2008 Ηδησηηθφ

Page 126: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

126

πκθσλεηηθφ (δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 01.06.2008 κέρξη 30.04.2011)

θαη βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Δλνίθην: 2.702,00 € αλά κήλα

2.702,00 € Υ 2 κήλεο = 5.404,00 €

Υαξη.1,8% 97,28 €

ΤΝΟΛΟ: 5.501,28 €

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 30.04.2011 θαη

κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ14/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.785,93 € ζηνπο θ.θ. Γηνλχζην Παηξηλφ,

Γεκήηξην Παηξηλφ θαη Άγγειν Παηξηλφ γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ

Γξαθείσλ ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ (Λέθθα 23-25, 1νο

φξνθνο)

απφ ην δηάζηεκα 01.07.2015 κέρξη 31.08.2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Α6/15/2008 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά

ηε κίζζσζε γξαθείσλ ζηνλ 1ν φξνθν θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Λέθθα 23-

25, ηδηνθηεζίαο Γηνλπζίνπ, Γεκεηξίνπ θαη Αγγέινπ Γ. Παηξηλνχ γηα ηε

ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ,

β) ην απφ 23.5.2008 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ Μίζζσζεο Αθηλήηνπ

(δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 01.05.2008 κέρξη 30.04.2011),

γ) ην απφ 5.11.2008 εζσηεξηθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ,

πνπ απαληά ζε ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ &

Γηαρείξηζεο Τιηθνχ γηα ηελ θαηαβνιή εγγχεζεο ελφο (1) κηζζψκαηνο

ζηνλ εθκηζζσηή (παξ. 3γ ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ), παξφηη δελ έρεη

πεξηιεθζεί ζηελ σο άλσ απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο,

δ) ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη

ε) ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ2/5/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. πνπ αθνξά ζηνλ

θαζνξηζκφ κηζζψκαηνο ζε 7,00 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ επηαθνζίσλ νγδφληα πέληε

επξψ θαη ελελήληα ηξηψλ ιεπηψλ (1.785,93) € ζηνπο θ.θ. Γηνλχζην

Παηξηλφ ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκήηξην Παηξηλφ ηνπ Γεσξγίνπ θαη Άγγειν

Παηξηλφ ηνπ Γεσξγίνπ (ΗΒΑΝ GR63 017245200054 52031228537) γηα

ρξήζε κηζζίνπ ησλ γξαθείσλ ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ (Λέθθα

23-25, 1νο

φξνθνο), γηα ην δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη 31.08.2015

θαη βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Page 127: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

127

Δλνίθην αλά κήλα: 877,17€

χλνιν: 877,17 Υ 2 κήλεο = 1.754,34€

Υαξηφζεκν 1,8% 0.+31,59€

ΤΝΟΛΟ: 1.785,93€

α) Γηνλχζηνο Παηξηλφο ηνπ Γεσξγίνπ: 595,31€

1.754,34 : 3 = 584,78€

584,78€ x 1,8% ραξ. = 10,53€

β) Γεκήηξηνο Παηξηλφο ηνπ Γεσξγίνπ: 595,31€

1.754,34 : 3 = 584,78€

584,78€ x 1,8% ραξ. = 10,53€

γ) Άγγεινο Παηξηλφο ηνπ Γεσξγίνπ: 595,31€

1.754,34 : 3 = 584,78€

584,78€ x 1,8% ραξ. = 10,53€

χλνιν : € 1.785,93€

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 30.04.2011 θαη

κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ15/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 28.831,73 € ζηελ «ΟΣΔ ESTATE», γηα ηε ρξήζε

κηζζίνπ αθηλήηνπ ζηέγαζεο ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα

ην δηάζηεκα απφ 01.07.15 κέρξη 31.08.15.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Β4/9/2006 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά

ζηελ θαηαθχξσζε δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο

αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ θαη ινηπψλ

ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ,

β) ην ππ‟ αξηζκ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ κηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,

γ) ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

N. 4081/2012(Α΄184) 8-11-12,

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή είθνζη νθηψ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ

ηξηάληα ελφο επξψ θαη εβδνκήληα ηξηψλ ιεπηψλ (28.831,73) € ζηελ

«ΟΣΔ ESTATE» [Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (θαηάζηεκα

Γηνηθεηηθνχ Μεγάξνπ ΟΣΔ), αξηζ. ινγ/ζκνχ 67147009962], γηα ηε

ρξήζε κηζζίνπ ηνπ 3νπ θαη 4νπ νξφθνπ ηνπ αθηλήηνπ ηεο νδνχ

φισλνο 53 & ίλα, γηα ηε ζηέγαζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ

Page 128: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

128

ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη 31.08.2015 θαη βεβαηψλεη

ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Δλνίθην: 14.160,97 αλά κήλα

14.160,97 Υ 2 κήλεο = 28.321,94€

Υαξη/ζεκν 1,8% 509,79€

ΤΝΟΛΟ: 28.831,73€

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 15.03.2011 θαη

κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ16/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.059,68 € ζην Δ.Σ.Α.Α -Σνκείο Μερ/θσλ &

Δ.Γ.Δ γηα ελνίθην ζηέγαζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΔ

ζηελ νδφ Μαπξνκκαηαίσλ 17, 3νο

φξνθνο γηα ην δηάζηεκα απφ 01-07-

2015 κέρξη 31-08-2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε ζίαο θαη έρνληαο ππφςε

ηεο:

α) ηελ ππ‟ αξηζκ. Α9/15/2012 Απφθαζή ηεο θαη ην ζρεηηθφ Ηδησηηθφ

πκθσλεηηθφ, πνπ αθνξά ζηε κίζζσζε Γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο

Δ.Σ.Α.Α-Σνκείο Μερ/θσλ & Δ.Γ.Δ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 3ν φξνθν επί

ηεο νδνχ Μαπξνκκαηαίσλ 17 γηα ηε ζηέγαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία Παλειιήληα Οκνζπνλδία

Δλψζεσλ Μεραληθψλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ Γηπισκαηνχρσλ

Αλσηάησλ ρνιψλ (Π.Ο.Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α..) πξνθεηκέλνπ λα

εγθαηαζηήζεη εθεί ππεξεζία εμππεξέηεζεο ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ην

δηάζηεκα απφ 1-7-2015 κέρξη 31-8-2015 θαη

β) ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

Ν. 4081/2012(Α΄184) 8-11-2012

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή ησλ δχν ρηιηάδσλ πελήληα ελλέα

επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηψλ(2.059.68 €) ζην Δ.Σ.Α.Α -Σνκείο

Μερ/θσλ & Δ.Γ.Δ θαη βεβαηψλεη ηε ρξήζε κηζζίνπ. Αλαιπηηθά:

Δλνίθην: 1.029,84 αλά κήλα

χλνιν: 1.029,84 Υ 2 κήλεο = 2.059,68

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ17/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.323,40 € ζηελ θα Αιίθε εκαληψλε γηα ρξήζε

κηζζίνπ αθηλήηνπ ζηνλ Πεηξαηά (Δι. Βεληδέινπ 11 & Φίισλνο), φπνπ

ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ ΣΔΔ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ

01.07.2015 κέρξη 31.08.2015.

Page 129: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

129

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Β23/23/2005 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ

αθνξά ζηελ θαηαθχξσζε δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ

ελνηθίαζεο γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πεηξαηά, (Δι. Βεληδέινπ 11 &

Φίισλνο),

β) ηελ απφ 12.07.2005 ζχκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ (δηάξθεηα

κίζζσζεο απφ 12.07.2005 κέρξη 11.07.2010),

γ) ην απφ 12.01.2006 έγγξαθν ηνπ θ. Κσλ/λνπ Υξηζηνδνχινπ,

πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηεο εθκηζζψηξηαο θαο Αιίθε εκαληψλε πεξί

ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ απφ ηελ «Κσλ/λνο Δ. ΚΑΛΛΟ

& ΗΑ Ο.Δ - Οηθνδνκηθέο Δπηρεηξήζεηο» ζηελ θα Αιίθε εκαληψλε,

δ) ην ππ‟ αξηζ. 5259/16.11.2005 αγνξαπσιεηήξην ζπκβφιαην ηεο

παξαπάλσ αγνξαπσιεζίαο,

ε) ην ππ‟ αξηζ. 19139/18.11.2005 έγγξαθν ηνπ κεηαγξαθνθχιαθα

Πεηξαηά, πνπ πηζηνπνηεί ηελ κεηεγγξαθή ηνπ αθηλήηνπ ζηε λέα

ηδηνθηήηξηα,

ζη) ην απφ 19.01.2006 εζσηεξηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ

Γηθαζηηθνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ

ζα γίλεηαη ζηε λέα ηδηνθηεζία ησλ γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πεηξαηά,

δ) ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,

ε) ηε κείσζε ηνπ ελνηθίνπ ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 26398-

5/6/2012 έγγξαθν απφ 1.299,59 € ην κήλα ζε 650,00 € ην κήλα,

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ

επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ (1.323,40) € ζηελ θα Αιίθε εκαληψλε ηνπ

ππξίδσλα, Όζσλνο 10, Υαιάλδξη γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ γξαθείσλ

ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πεηξαηά (Δι. Βεληδέινπ 11 & Φίισλνο), επηθαλείαο

129,00 η.κ., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη 31.08.2015

θαη βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Δλνίθην: 650,00€ αλά κήλα

€ 650,00 x 2 κήλεο = 1.300,00 €

1.300,00 x 1,8% ραξη= 23,40€

χλνιν 1.323,40 €

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 11.07.2010 θαη

κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ18/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 4.925,02 € ζηε «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ

ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΟΚΣΧ Α.Δ.» γηα ρξήζε κηζζίνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ

Page 130: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

130

Κεξακεηθνχ 40, φπνπ ζηεγάδεηαη ε απνζήθε ηνπ ΣΔΔ, γηα ην ρξνληθφ

δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη 31.08.2015.

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο

α) ηελ ππ‟ αξηζ. Β/53/25/2001 πξνεγνχκελε απφθαζε, πνπ αθνξά

ζηελ θαηαθχξσζε δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο

απνζήθεο επί ηεο νδνχ Κεξακεηθνχ 40 ζηελ Αζήλα,

β) ην απφ 02.01.2002 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ (δηάξθεηα κίζζσζεο απφ

01.12.2001 έσο 30.11.2006),

γ) ην απφ 15.04.2003 έγγξαθν ηνπ θ. Μηράιε Φσθ. Βνπλάηζνπ,

πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο εθκηζζψηξηαο εηαηξείαο «πκβνπιεπηηθή

Αθηλήησλ Οθηψ Α.Δ.», πεξί ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ

απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο Οηθνγ. Ρφδε ζηελ σο άλσ εηαηξεία,

δ) ην θσηναληίγξαθν ηνπ ππ‟ αξηζ. 18.873/21.01.2003

αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο παξαπάλσ αγνξαπσιεζίαο,

ε) ην απφ 09.07.03 εζσηεξηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ

Γηθαζηηθνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ

ζα γίλεηαη ζηε λέα ηδηνθηεζία ηεο απνζήθεο,

ζη) ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη

δ) ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ βάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

Ν. 4081/2012(Α΄184) 8-11-2012

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ

είθνζη πέληε επξψ θαη δχν ιεπηψλ (4.925,02) € ζηε

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΟΚΣΧ Α.Δ.» [αξηζ. ινγ/ζκνχ

0505881257 CityBank] γηα ρξήζε κηζζίνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ

Κεξακεηθνχ 40, φπνπ ζηεγάδεηαη ε απνζήθε ηνπ ΣΔΔ, επηθαλείαο

637,80 κ2, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.07.2015 κέρξη 31.08.2015

θαη βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Δλνίθην: 2.376,94€ αλά κήλα

2.376,94€ Υ 2 κήλεο = 4.753,88€

Υαξη.3,6% 171,14€

ΤΝΟΛΟ: 4.925,02€

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 30.11.2006

θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ19/27/2015 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.323.02 € ζηνπο θ.θ. Δκκαλνπήι Παληνπβάθε

θαη Παλαγηψηα Παληνπβάθε γηα ρξήζε κηζζίνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ

Αληηνρείαο 33, φπνπ ζηεγάδεηαη α Απνζήθε ηνπ ΣΔΔ, γηα ην ρξνληθφ

δηάζηεκα απφ 01.7.2015 κέρξη 31.08.2015.

Page 131: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

131

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§1.2)

ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ θαη

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αηθ. Σξαληάιε θαη έρνληαο ππφςε ηεο:

α)ηελ ππ‟ αξηζ. Γ7/3/2009 απφθαζε παξάηαζεο κίζζσζεο ηνπ

αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Αληηνρείαο 33,

β)ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ,

γ)ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ

λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-12

εγκρίνει ομόυωνα ηελ θαηαβνιή ησλ δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη

ηξηψλ επξψ θαη δχν ιεπηψλ (2.323,02) € ζηνπο θ.θ. Δκκαλνπήι

Παληνπβάθε ηνπ Υξηζηνθφξνπ θαη Παλαγηψηα Παληνπβάθε ζχδ.

Δκκαλνπήι, Ν. Γελλεκαηά 13, 115 24 Αζήλα, γηα ρξήζε κηζζίνπ ηεο

απνζήθεο ηνπ ΣΔΔ (Αληηνρείαο 33, Παηήζηα), ζχκθσλα κε ην απφ

20.05.2009 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ (δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 01.03.2009

κέρξη 28.02.2010), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.7.2015 κέρξη

31.8.2015 θαη βεβαηψλεη ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, σο εμήο:

Δλνίθην: 1.140,97€ αλά κήλα (Υσξίο ην Υαξηφζεκν)

α) Παληνπβάθεο Δκκαλνπήι: 1.417,04€

1.140,97€ Υ 61% = 695,99 €/κήλα

0 695,99 Υ 2 κήλεο = 1.391,98 €

Υαξηφζεκν 1,8% 25,06 €

--------------

ΤΝΟΛΟ: 1.417,04€

β) Παληνπβάθε Παλαγηψηα: 905,98 €

1.140,97€ Υ 39% = 444,98 €/κήλα

444,98€ Υ 2 κήλεο = 889,96 €

Υαξηφζεκν 1,8% 16,02 €

---------------

ΤΝΟΛΟ: 905,98 €

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 2.323,02 €

εκεηψλεηαη φηη ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη κε ηελ αηηηνινγία «Υξήζε

κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 28.02.2011 θαη

κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ.

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0813.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ20/27/2015 Δμεηδίθεπζε ηεο απφθαζεο Γ5/28/2014 «Παξνρή Γηεπθνιχλζεσλ

ζηελ Πιεξσκή νθεηιφκελσλ πλδξνκψλ απφ Μέιε ηνπ ΣΔΔ θαη απφ

Δγγεγξακκέλνπο ζην Βηβιίν Σερληθψλ Δπσλπκηψλ (Δηαηξείεο θαη

Σερλνιφγνη)»

Ζ Γ.Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§2.1)

ησλ παξηζηακέλσλ πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Δπαγγεικαηηθήο

Γξαζηεξηφηεηαο θαη Γηνηθεηηθνχ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ.θ. Ν.

Page 132: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

132

Παλαγησηφπνπινπ θαη Αηθ. Σξαληάιε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη

ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο Μειψλ θαη εγγεγξακκέλσλ ζην Βηβιίν

Σερληθψλ Δπσλπκηψλ (Δηαηξείεο θαη Πηπρηνχρνη ΣΔΗ) ηνπ ΣΔΔ κε

πςειέο νθεηιέο ζπλδξνκψλ πξνο ην ΣΔΔ απουασίδει κατά

πλειοψευία ηελ εμεηδίθεπζε ηεο απφθαζεο Γ5/28/2014 σο εμήο:

Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο φισλ ησλ παιαηφηεξσλ

ζπλδξνκψλ κε κεηαηξνπή ηνπο ζε αληίζηνηρεο κε απηέο δηκεληαίεο

δφζεηο.

ην δηαθαλνληζκφ ζα πξνζηίζεληαη θαη νη ηξέρνπζεο ζπλδξνκέο

Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ν δηαθαλνληζκφο λα γίλεηαη κε πάγηα

εληνιή αλάιεςεο απφ Σξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη κέζσ πηζησηηθήο ή

ρξεσζηηθήο θάξηαο ηνπ δηθαηνχρνπ.

Ζ πιεξσκή ησλ δφζεσλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε κεηξεηά ζηα

ηακεία ηνπ ΣΔΔ

Ο δηαθαλνληζκφο ζα αθπξψλεηαη κεηά απφ 3 ζπλερείο άθαξπεο

πξνζπάζεηεο είζπξαμεο θαη νη ζπλδξνκέο ζα γίλνληαη άκεζα απαηηεηέο.

Θα κπνξεί απηφκαηα, κε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, λα αλαλεσζεί κία

αθφκα θνξά. Γηα ηξίηε θνξά ζα κπνξεί λα αλαλεσζεί κεηά απφ

έγθξηζε ηνπ ΣΔΔ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί θαη απηφο ν ηξίηνο

δηαθαλνληζκφο ην Μέινο ζα ράλεη νξηζηηθά απηφ ην δηθαίσκα.

Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο κεηνςεθεί.

Ο Η. Πάλνπ ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ21/27/2015 Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζην

πγρξεκαηνδνηνχκελν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα « Intelligent Energy

Europe II»-Έξγν κε ηίηιν «Upgrading the construction sector

Workforce training and qualifications in Greece - UPSWING»

Ζ Γ.Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§3.1)

ηεο παξηζηακέλεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ

αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο

Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο & Γηεζλψλ ρέζεσλ θ. Α.

Αλαγλσζηάθε θαη έρνληαο ππφςε:

α) ηηο ππ‟ αξηζκ. Γ21/16/2014 θαη Α99/6/2015 Απνθάζεηο ηεο πνπ

αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζην πγρξεκαηνδνηνχκελν

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα « Intelligent Energy Europe II» (CIP-IEE

2013) σο εηαίξνο κε ηελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν «UPgrading the

construction sector Workforce traINing and qualifications in Greece –

(BUILD UP Skills UPSWING)» κε δηάξθεηα 3 εηψλ (2014 – 2017) θαη

ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη

β) ηελ ππ‟ αξηζκ. ΗΔΔ/13BWI/715/SI2.680180/08-07-2014

ππνγξαθείζα ζχκβαζε (Grant Agreement) κεηαμχ ΚΑΠΔ – Κέληξν

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ζπληνληζηήο έξγνπ) θαη EASME

(Δηδηθή ππεξεζία γηα ΜΜΔ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) φπσο απηή

νξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο ην ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ

Page 133: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

133

έξγνπ θη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΣΔΔ θαη ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ

θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο ηνπ

ΣΔΔ (εηαίξνο) πξνο ην ΚΑΠΔ

απουασίδει κατά πλειοψευία

Σε δηνξγάλσζε ηεο ηξίηεο (3) ζπλάληεζεο ησλ ηξηψλ (3) Δζληθψλ

Σερληθψλ Δπηηξνπψλ (National Technical Committees) φπσο απηέο

έρνπλ ζπζηαζεί ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη πξνο

εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ απηνχ. Οη ηξείο (3) ζπλαληήζεηο, κία γηα

θάζε εηδηθφηεηα (Αινπκηλνζηδεξνθαηαζθεπαζηέο, Μνλσηέο,

Δγθαηαζηάηεο πληεξεηέο Καπζηήξα) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε

αίζνπζεο ηνπ ΣΔΔ ηνλ Ννέκβξην 2015.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηνξγάλσζε ησλ σο άλσ ζπλαληήζεσλ δελ ζα

βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζην έξγν

(ρξεκαηνδφηεζε πξνγξάκκαηνο 75%, ίδηα ζπκκεηνρή 25%) αθνχ ε

αλάιεςε ηνπ θφζηνπο ζα γίλεη απφ άιιν εηαίξν ηνπ έξγνπ θαη

ζπγθεθξηκέλα απφ ην ΔΜΠ.

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Η. Πάλνπ κεηνςεθνχλ.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ22/27/2015 πδήηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία

Δζληθψλ Δλψζεσλ Μεραληθψλ FEANI - (Fédération Européenne

d'Associations Nationales d'Ingénieurs)- χζηαζε Διιεληθήο Δζληθήο

Δπηηξνπήο FEANI

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ ηελ παξηζηακέλε Γεληθή

Γηεπζχληξηα θ. Γ. Καλέιινπ γηα ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση.

540/13.10.2015-§3.2) ηεο Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο

& Γηεζλψλ ρέζεσλ πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηελ

Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δζληθψλ Δλψζεσλ Μεραληθψλ FEANI -

(Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs)θαη ζηε

χζηαζε Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο FEANI, αναβάλλει ομόυωνα

ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο γηα επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο.

Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Γ. ηαζηλφο ελεκεξψλεη ηε Γ. Δπηηξνπή φηη ζχληνκα

ζα ππνβιεζεί εηζήγεζε/ελεκέξσζε γηα φινπο ηνπο Γηεζλείο

Οξγαληζκνχο θαη Δλψζεηο Μεραληθψλ πνπ κεηέρεη ην ΣΔΔ.

Απνθ.Γ23/27/2015 Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ

[2] «Τπνζηήξημε Πξνκεζεπηψλ – Λνγηζηηθή Δθθαζάξηζε –

Δπαιήζεπζε Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ – Αμηνιφγεζε Γξάζεο –

Γεηγκαηνιεπηηθφο Έιεγρνο Χθεινπκέλσλ», ηεο εληαγκέλεο Πξάμεο κε

ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αιιειεγγχεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο

χγθιηζεο», κε θσδ. ΟΠ 496034, ζην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε 2007-

2013», ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΣΠΑ).

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 540/13.10.2015-§4.1)

ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππ‟ φςε:

Page 134: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

134

1. ην ΠΓ ηεο 27-11/14-12-1926 (ΦΔΚ 430/Α‟) «Πεξί Κσδηθνπνηήζεσο

ησλ πεξί ζπζηάζεσο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ»,

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

2. ην Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α‟) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)»,

3. ην Π.Γ. 60/16.3.2007 (ΦΔΚ 64/Α‟) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», εθαξκνδφκελν

ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007,

4. ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α‟/2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ

ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη,

5. ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α‟/ 2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη,

6. ην Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α‟/2011) «χζηαζε Δληαίαο

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ –Αληηθαηάζηαζε

ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) –

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο

ηζρχεη,

7. ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ Δ (2007)

5339/26.10.2007 πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή

χγθιηζε» γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο ζηηο

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο - CCI2007GR161PO002, φπσο ηζρχεη,

8. ην Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-

2013», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,

9. ηε κε αξ. 14053/ΔΤ/1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008)

Aπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην

χζηεκα Γηαρείξηζεο (ΤΠΑΤΓ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,

θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη

Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά,

10. ηελ Απφθαζε Έληαμεο ππ‟ αξηζ. 153.061/Φ7807-Α2/30.12.2014

(ΑΓΑ: 7ΟΦ1-8ΥΗ) ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Φεθηαθέο

Τπεξεζίεο Αιιειεγγχεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο χγθιηζεο»

θαη θσδ. ΟΠ 496034, φπσο ηζρχεη.

11. ηε ΑΔ Δ0638 ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί ε αλσηέξσ πξάμε κε

ελάξηζκν θσδηθφ πξάμεο 2013Δ06380042 ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ 99.555.554,28€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,

Page 135: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

135

12. ηε κε αξ. πξση. ΓΟΤ/62/27.2.2015 Απφθαζε Αλάιεςεο

Τπνρξέσζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 «Τπνζηήξημε

πξνκεζεπηψλ - Λνγηζηηθή εθθαζάξηζε – Δπαιήζεπζε

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ – Αμηνιφγεζε δξάζεο -

Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο σθεινπκέλσλ» ζην Πιαίζην ηεο πξάμεο

κε θσδ. ΟΠ 496034, χςνπο 2.246.220,00 €,

13. ηελ ππ΄ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 267/05.01.2015 (ΑΓΑ:

ΦΦΕΘ46Φ842-ΜΥ0) Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα

ζπκκεηνρή ζηε δξάζε κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο

Αιιειεγγχεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο χγθιηζεο»,

14. ηελ κε αξηζκ. Σ1/7/2015 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

ΣΔΔ,

15. ην κε ην κε αξ. 151.882/Φ2183-Β1/15.06.2015 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ

ηνπ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε «Γηαηχπσζε Γλψκεο γηα ην ρέδην

Απφθαζεο Τινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ [2] «Τπνζηήξημε

Πξνκεζεπηψλ – Λνγηζηηθή Δθθαζάξηζε – Δπαιήζεπζε

Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ – Αμηνιφγεζε Γξάζεο –

Γεηγκαηνιεπηηθφο Έιεγρνο Χθεινπκέλσλ» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο

κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αιιειεγγχεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο

Ακηγνχο χγθιηζεο», κε θσδηθφ ΟΠ 496034,

16. Σελ κε αξηζ. πξση. 15832/23.06.2015 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ

ΣΔΔ γηα Τινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ [2] «Τπνζηήξημε

Πξνκεζεπηψλ – Λνγηζηηθή Δθθαζάξηζε – Δπαιήζεπζε

Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ – Αμηνιφγεζε Γξάζεο –

Γεηγκαηνιεπηηθφο Έιεγρνο Χθεινπκέλσλ» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο

κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αιιειεγγχεο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο

Ακηγνχο χγθιηζεο», κε θσδηθφ ΟΠ 496034,

17. Σηο ππ΄αξηζκφ Β24/11/2015 θαη Γ3/21/2015 απνθάζεηο ηεο ΓΔ

ηνπ ΣΔΔ,

18. Σελ κε ΑΠ ΣΔΔ 24636/12.10.2015 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο «Retail

World AE», κε ηελ νπνία ε σο άλσ εηαηξεία δειψλεη αδπλακία γηα

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο Ζ/Τ,

19. Σελ κε ΑΠ ΣΔΔ 24638/12.10.2015 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο

ΚΟΝΣΖ ΔΠΔ,

20. Σελ κε ΑΠ ΣΔΔ 24639/12.10.2015 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο

WESTNET DISTRIBUTION AE,

21. Σν ζπλεκκέλν ζπγθξηηηθφ πίλαθα,

22. ην γεγνλφο φηη ην παξφλ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ

«Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013», κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο), ε δε δαπάλε ηνπ ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ),

απουασίδει κατά πλειοψευία

Page 136: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

136

ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζηα πιαίζηα

ηνπ Τπνέξγνπ [2] «Τπνζηήξημε Πξνκεζεπηψλ – Λνγηζηηθή

Δθθαζάξηζε – Δπαιήζεπζε Δπηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ – Αμηνιφγεζε

Γξάζεο – Γεηγκαηνιεπηηθφο Έιεγρνο Χθεινπκέλσλ», ηεο εληαγκέλεο

Πξάμεο κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αιιειεγγχεο ζηηο 8

Πεξηθέξεηεο Ακηγνχο χγθιηζεο» (θσδ. ΟΠ 496034) ζηελ εηαηξεία

«ΚΟΝΣΖ ΔΠΔ», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 19.845,00 € πιένλ ΦΠΑ.

ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη εθηέιεζεο

ηνπ έξγνπ, θαηαβνιή ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε

ζρεηηθή απαίηεζε.

Οη Ν. Αλδξεδάθεο, Θ. Βακβνπξέιιεο θαη Γξ. Γξεγνξηάδεο

κεηνςεθνχλ.

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.

Απνθ.Γ24/27/2015 Πξφζθιεζε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζήο ηεο κε ηελ νπνία δεηεζε

ηελ αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο «Γηα ηνλ θαζνξηζκφ

ξπζκίζεσλ γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Πνιηηηθνχ

Μεραληθνχ, Αξρηηέθηνλα θαη Σνπνγξάθνπ ε νπνία ζπγθξνηήζεθε

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ΗΓ.12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.

4254/2014 (Α΄ 85)», θαη ηεο ζρεηηθήο Γ202/25/2015 απφθαζήο ηεο,

αιιά θαη πξνεγνπκέλσλ γεληθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ επί

ηνπ ζέκαηνο, απουασίδει μετά από εισήγεσε τες Αντ. Μοροπούλοσ

ομόυωνα και καλεί άμεσα ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηελ Πέκπηε 29

Οθησβξίνπ 2015 ζηηο 14:30 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ηηο

Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο Δηδηθνηήησλ ηνπ ΣΔΔ, ηνπο Πξνέδξνπο θαη

Κνζκήηνξεο Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ Μεραληθψλ, ηνπο

Δπηζηεκνληθνχο – Δπαγγεικαηηθνχο πιιφγνπο ησλ Αξρηηεθηφλσλ,

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, σο

θχξηνπο εηζεγεηέο γηα ην αληηθείκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ

δηθαησκάησλ Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη

Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο

πιιφγνπο Μεραληθψλ. Ζ ζπλάληεζε ζα ζηεξηρζεί νξγαλσηηθά απφ

ηελ Γηεχζπλζε Δπηζηεκνληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ

ΣΔΔ.

Δγθξίλεηαη θάιπςε θφζηνπο χςνπο 1.000,00 € (έσο 600,00 € γηα θαθέ/

ειαθξχ κπνπθέ θαη έσο 400,00 € γηα καγλεηνθψλεζε/

απνκαγλεηνθψλεζε).

ΤΜΗΜΑ Γ΄ της13-10-2015

Απνθ. Γ1/27/2015 Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ζπδήηεζε (ζε ζπλέρεηα ηεο Γ2/26/2015

Απφθαζήο ηεο) γηα ην ζέκα ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ,

απουασίδει ομόυωνα λα ζπλερίζεη ηε ζπδήηεζε ζε επφκελε

Page 137: ü ÿ ÿ ü þ þ ÿ ù û ù ΑΔΑ:Χ2ΘΗ46Φ842 ΥΛΘ Αριθ.Πρω.:ΣΓΟΔ ...portal.tee.gr/.../%C4.%C5.27-2015.pdfùπθ. ú1/27/2015 Έζ αηα üπα δεη üπδαη

137

ζπλεδξίαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζνχλ νη χιινγνη ησλ

Μεραληθψλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά.

Απνθ. Γ2/27/2015 Καηάξγεζε ηεο ξχζκηζεο γηα ηελ επηινγή θαηψηεξεο αζθαιηζηηθήο

θαηεγνξίαο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΣΑΑ

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο, δειψλεη ηελ

αληίζεζή ηεο κε ηελ επηρεηξνχκελε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.

4331/2015 πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο (κεηά

ηελ 1.1.1993) ηνπ ΔΣΑΑ λα ππαρζνχλ ζε θαηψηεξε αζθαιηζηηθή

θαηεγνξία απ‟ απηή πνπ είραλ ππαρζεί ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο, δεηεί ηελ

άκεζε απφζπξζε ηεο δηάηαμεο θαη απνθαζίδεη λα θαιέζεη ηα Μέιε ηνπ

ΣΔΔ ζηελ θηλεηνπνίεζε πνπ ζα γίλεη ην πξσί ηεο 15.10.2015 έμσ απφ

ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.

Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία επί ηεο πξφηαζεο ηνπ Η. Πάλνπ λα θιείζνπλ νη

Τπεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ γηα 1 έσο 4 εκέξεο ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο ηνπ

ΣΔΔ γηα ηελ παξαπάλσ πξνσζνχκελε δηάηαμε, κε απνηέιεζκα:

ΝΑΗ: 1 (Πάλνπ)

ΟΥΗ: 7 (ηαζηλφο, Αθξηηίδεο, Αλδξεδάθεο, Αληηβαιίδεο,

Βακβνπξέιιεο, Μήιεο, εξαθίδεο)

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο (22:00) απνρψξεζαλ απφ ηε

ζπλεδξίαζε νη Αλη. Μνξνπνχινπ, Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη Υ. Σζφγθαο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑΗΝΟ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΑΚΡΗΣΗΓΖ