ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972...

20
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ 1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 0,2 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κεηαμύ δύν αθξαίσλ ζέζεσλ, νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 40 cm. To κηθξό ζώκα εθηειεί 4 πιήξεηο ηαιαληώζεηο ζε ρξνληθή δηάξθεηα Γt = 2 s θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε ρξνληθή ζηηγκή δίλεηαη από ηε ζρέζε x = Αεκσt. α. Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα, ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά κέηξν δύλακε επαλαθνξάο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ. β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηελ εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο: i. t 1 = 0,125 s θαη ii. t 2 = 0,0625 s. Θεσξήζηε γηα ηηο πξάμεηο: π 2 = 10. Λύζη α. Ζ απόζηαζε ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ είλαη d d 2A A 2 A = 20 cm . Ζ ζπρλόηεηα δίλεηαη από ηε ζρέζε N 4 f Γt 2 f = 2 Hz . Ζ θπθιηθή ζπρλόηεηα είλαη σ = 2πf ω = 4π rad/s. Ζ κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα θαη ε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα από ηηο ζρέζεηο: max max π σΑ π 4π·0, 2 max m σ = 0, 8π s , 2 2 max max ( ) α σΑ α ·0, 2 max 2 m α = 32 s . Ζ ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 2 2 D mσ D 0,2·(4π) N D = 32 m . Οπόηε ε κέγηζηε ηηκή ηεο δύλακεο είλαη: max max F DA F 32·0, 2 max F =6,4N

Transcript of ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972...

Page 1: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1

ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

1. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 0,2 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κεηαμύ δύν αθξαίσλ ζέζεσλ, νη νπνίεο

απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d = 40 cm. To κηθξό ζώκα εθηειεί 4 πιήξεηο ηαιαληώζεηο ζε ρξνληθή

δηάξθεηα Γt = 2 s θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε ρξνληθή ζηηγκή δίλεηαη από ηε

ζρέζε x = Αεκσt.

α. Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα, ηε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε θαη ηε κέγηζηε θαηά

κέηξν δύλακε επαλαθνξάο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ.

β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηελ εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο.

γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο:

i. t1 = 0,125 s θαη ii. t2 = 0,0625 s.

Θεσξήζηε γηα ηηο πξάμεηο: π2 = 10.

Λύζη

α. Ζ απόζηαζε ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ είλαη d

d 2A A2

A = 20cm .

Ζ ζπρλόηεηα δίλεηαη από ηε ζρέζε N 4

fΓt 2

f = 2Hz .

Ζ θπθιηθή ζπρλόηεηα είλαη σ = 2πf ω = 4π rad/s.

Ζ κέγηζηε θαηά κέηξν ηαρύηεηα θαη ε κέγηζηε θαηά κέηξν επηηάρπλζε ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε

ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα από ηηο ζρέζεηο:

max maxπ σΑ π 4π·0,2

max

mσ = 0,8π

s, 2 2

max max( )α σ Α α 4π ·0,2

max 2

mα = 32

s.

Ζ ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 2 2D mσ D 0,2·(4π)N

D = 32m

.

Οπόηε ε κέγηζηε ηηκή ηεο δύλακεο είλαη: max maxF DA F 32·0,2

maxF = 6,4N

Page 2: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 2

β. Δπεηδή ε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο είλαη ηεο κνξθήο x = Αεκσt,

ζπκπεξαίλνπκε όηη ν ρξνληθέο εμηζώζεηο γηα ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε

είλαη ηεο κνξθήο π = πmaxζπλσt θαη α = –αmaxεκσt θαη κε αληηθαηάζηαζε

πξνθύπηεη: maxπ π ζπλσt σ = 0,8πζσν4πt (S.I.)

θαη maxα –α εκσt α = –32ημ4πt (S.I.)

Ζ πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 1

Tf

1T = s

2

Οη δεηνύκελεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.

γ. Γηα λα βξνύκε ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή t1, πξέπεη λα

αληηθαηαζηήζνπκε ηε ρξνληθή απηή ζηηγκή t1 ζηηο ρξνληθέο εμηζώζεηο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο

αληίζηνηρα.

i. Γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 0,125 s έρνπκε:

π1 = 0,8πζπλ4πt1 π1 = 0,8πζπλ(4π·0,125) π1 = 0,8πζπλ0,5π σ1 = 0

Οκνίσο: α1 = –32εκ4πt1 α1 = –32εκ(4π·0,125) α1 = –32εκ0,5π α1 = –32 m/s2

ii. Οκνίσο γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 0,0625 s:

π2 = 0,8πζπλ4πt2 π2 = 0,8πζπλ(4π·0,0625) π2 = 0,8πζπλ0,25π 2

2π 0,8π

22

mσ = 0,4π 2

s

α2 = –32εκ4πt2 α2 = –32εκ(4π·0,0625) α2 = –32εκ0,25π 2 2

2α 32

2 2

mα = –16 2

s

0

t (s)0,25

α (m/s2)32

-32

0,5

t (s)0

π (m/s)0,8π

-0,8π

0,25

0,5

Page 3: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 3

2. Υιηθό ζεκείν κάδαο m = 0,2 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 2 m/s. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην πιηθό ζεκείν

θηάλεη γηα πξώηε θνξά ζε αθξαία ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ε επηηάρπλζε ηνπ ηζνύηαη κε –20 m/s2.

α. Να ππνινγίζεηε θάζε πόηε κεγηζηνπνηείηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ θαη ην ρξόλν

πνπ ρξεηάζηεθε ην ζώκα λα θηάζεη ζηελ αθξαία ζέζε γηα πξώηε θνξά.

β. Να γξάςεηε ηηο ρξνληθέο εμηζώζεηο ηεο απνκάθξπλζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ πιηθνύ

ζεκείνπ.

γ. Να ππνινγίζεηε ηε δύλακε επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη ην πιηθό ζεκείν ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο

δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1 = –0,1 m θαη ηε ζέζε όπνπ έρεη επηηάρπλζε α2 = –15 m/s2.

Λύζη

α. Σηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο έρνπκε σ = σmax = 2 m/s.

Σηα άθξα ε επηηάρπλζε έρεη κέγηζην κέηξν άξα: αmax = |α| = 20 m/s2.

Ζ ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: maxmax max

max

α 20α σπ σ σ

π 2

radω = 10

s

θαη από ηε ζρέζε maxmax

π 2π σΑ Α Α

σ 10Α = 0,2m .

Ζ επηηάρπλζε ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ κεγηζηνπνηείηαη θαηά κέηξν θάζε θνξά πνπ ην πιηθό ζεκείν θηάλεη ζε

αθξαία ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ. Δπεηδή ε ρξνληθή δηάξθεηα κεηάβαζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ από ηε κηα

αθξαία ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ζηελ άιιε ηζνύηαη κε Τ

Γt2

(όπνπ Τ ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο),

Από ηελ θπθιηθή ζπρλόηεηα έρνπκε: 2π 2π

σ ΤΤ σ

Σ = 0,2πs

Σπλεπώο ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ κεγηζηνπνηείηαη θάζε:

Τ 0,2πΓt Γt

2 2Γt = 0,1πs

Ο ρξόλνο γηα ηελ κεηάβαζε από ηε Θ.Η. ζην άθξν ηεο ηαιάλησζεο είλαη: Τ

Γt4

Γt = 0,1πs

Page 4: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 4

β. Αθνύ ηελ t = 0 ην πιηθό ζεκείν δηέξρεηαη από ηε Θ.Η. ηνπ (x = 0) κε ζεηηθή ηαρύηεηα (π > 0), νη ρξνληθέο

εμηζώζεηο ηεο απνκάθξπλζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ είλαη αληίζηνηρα νη:

x = Αεκσt, π = πmaxζπλσt θαη α = –αmaxεκσt άξα αληηθαζηζηώληαο έρνπκε:

x = 0,2ημ10t , σ = 2ζσν10t θαη α = –20ημ10t όιεο ζην (S.I.)

γ. Ζ ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: D = mσ2 D = 20 N/m.

Σπλεπώο θάζε θνξά πνπ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1 = –0,1 m δέρεηαη δύλακε επαλαθνξάο ε νπνία

ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: επ.(1) 1 επ.(1)

F Dx F 20 ( 0,1)επ.(1)

F = 2N .

Όηαλ καο δίλεηαη ε επηηάρπλζε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ δύλακε επαλαθνξάο από ηνλ ζεκειηώδε

λόκν ηεο κεραληθήο επ.(2) 2

F mα 0,2 ( 15)επ.(2)

F = -3Ν .

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνύζακε λα ππνινγίζνπκε ηελ απνκάθξπλζε από ηε ζρέζε α = –ωx2 θαη ζηελ ζπλέρεηα

λα ππνινγίζνπκε ηελ δύλακε επαλαθνξάο όπσο ζηελ πξώηε πεξίπησζε.

Page 5: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 5

3. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρύηεηαο ζε

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα έλα ζώκα κάδαο m = 0,5 kg πνπ εθηειεί απιή

αξκνληθή ηαιάλησζε.

α. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο θαη ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο

ηνπ ζώκαηνο.

β. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο, ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ

δέρεηαη ην ζώκα θαη ηελ εμίζσζε Fεπ = f(x) λα ζρεδηάζεηε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε βαζκν-

ινγεκέλνπο άμνλεο.

γ. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ

ηζνύηαη κε 2

dp kg m40

dt s.

δ. Να βξείηε ηε ζρέζε ε νπνία ζπλδέεη ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε

ηζνξξνπίαο ηνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο

απηήο ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. ζεσξήζηε γηα ηηο πξάμεηο: π2 = 10.

Λύζη

α. Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηαρύηεηαο – ρξόλνπ παίξλνπκε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:

Ζ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζπληκεηνλνεηδήο άξα δελ έρεη αξρηθή θάζε (π = πmaxζπλσt), ε κέγηζηε ηηκή

ηεο ηαρύηεηαο ηζνύηαη κε σmax = 4 m/s θαη ε ρξνληθή ζηηγκή 0,075π s είλαη ίζε κε Γt = Σ + Σ/2 άξα:

Τ 3Τ 3ΤΓt Τ Γt 0,075π

2 2 2Σ = 0,05π s άξα θαη

2πσ

Τ

radω = 40

s

Ζ ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 2D mσN

D = 800m

θαη από ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα έρνπκε: maxmax

π 4π σΑ Α Α

σ 40Α = 0,1m

β. Δπεηδή ε ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη ηεο κνξθήο π = πmaxζπλσt, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε ρξνληθή

εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο είλαη ηεο κνξθήο x = Αεκσt.

Με αληηθαηάζηαζε ησλ ηηκώλ ησλ κεγεζώλ πξνθύπηεη: x = 0,1ημ40t (S.I.)

t (s)0

π (m/s)

0,075π

4

−4

Page 6: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 6

Ζ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη ην ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ππνινγίδεηαη από ηε

ζρέζε ΣF –Dx F = –800x (S.I.)

Αλ ηώξα ζηελ παξαπάλσ ζρέζε θάλνπκε αληηθαηάζηαζε ηελ ρξνλνεμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο πξνθύπηεη ε

ρξνλνεμίζσζε ηεο δύλακεο.

ΣF –800x ΣF –800 0,1εκ40t F = –80ημ40t (S.I.)

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εμηζώζεσλ x = f(t), ΣF = f(x) θαη ΣF = f(t) θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα.

x (m)

0,1

-0,1

0t(s)

π

20

ΣF (N)

-80

-0,1

0,1

x (m)0

80

t(s)

π

200

ΣF (N)

-80

80

γ. Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηζνύηαη κε ηε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη ην ζώκα. Δπνκέλσο:

dp dpΣF mα 40 0,5α

dt dt 2

mα = 80

s

δ. Ζ επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ε

απνκάθξπλζε ηνπ από ηη ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ζπλδένληαη

κε ηε ζρέζε: 2α –σ x α = -1600x (S.I.) κε –0,1 m ≤ x ≤ 0,1 m

Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε δεηνύκελε γξαθηθή παξάζηαζε.

α (m/s2)

-1600

-0,1

0,1

x (m)0

1600

Page 7: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 7

4. Υιηθό ζεκείν κάδαο m = 2 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D = 200 N/m

θαη ελέξγεηα ηαιάλησζεο 16 J θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή

ηαρύηεηα.

α. Να ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεγηζηνπνηήζεσλ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο

ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ θαη ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεη ηα πιηθό ζεκείν ζ’ απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα.

β. Να βξείηε ηηο ρξνληθέο εμηζώζεηο ηεο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ηαιάλησζεο θαη ζηε

ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεηε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εμηζώζεσλ απηώλ ζε θνηλό ζύζηεκα

βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ καδί κε ηελ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο.

γ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ ηηο ρξνληθέο

ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ε απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ηζνύηαη κε x1 = 0,2 m.

δ. Να βξείηε ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ε θηλεηηθή θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ίζεο. Πόζεο θνξέο ζηελ

δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ ηεο ηαιάλησζεο ηζρύεη ε ζρέζε K = U;

Λύζη

α. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ κεγηζηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ κεγηζηνπνηείηαη θαη ε ηαρύηεηά

ηνπ. Ωο γλσζηό, απηό ζπκβαίλεη θάζε θνξά πνπ ην πιηθό ζεκείν δηέξρεηαη από ηε Θ.Η. ηνπ.

Ο ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δηειεύζεσλ ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ από ηε Θ.Η. ηνπ ηζνύηαη κε T

Γt2

.

Ηζρύεη: 2 D 200D mσ σ σ

m 2

radω = 10

s θαη

2π 2π 2πσ Τ Τ

Τ σ 10Σ = 0,2π s .

Σπλεπώο T 0,2π

Γt Γt2 2

Γt = 0,1π s .

Ζ απόζηαζε γηα ηελ κεηάβαζε από ηε Θ.Η. σο ηελ επηζηξνθή ζ’ απηή είλαη 2 θνξέο ην πιάηνο ηεο

ηαιάλησζεο αθνύ Θ.Η. άθξν έρνπκε s1 = Α θαη άθξν Θ.Η. έρνπκε s2 = Α, άξα s = 2Α.

Τν πιάηνο ππνινγίδεηαη από ηελ ελέξγεηα ηαιάλησζεο: 21 2E 2 16E DΑ Α Α

2 D 200A = 0,4m

Άξα s = 2A s = 0,8 m

β. Ζ ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο είλαη: x Αεκσt x = 0,4ημ10t (S.I.)

Page 8: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 8

Ζ δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:

2 21 1U Dx U 200(0,4εκ10t)

2 2

2U = 16ημ 10t (S.I.).

Ζ ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη: maxπ π ζπλσt π 10 0,4ζπλ10t σ = 4ζσν10t (S.I.)

θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα είλαη: 2 21 1K mπ 2(4ζπλ10t)

2 2

2K = 16ζσν 10t (S.I.)

Ζ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη αλεμάξηεηε από ηνλ ρξόλν θαη ηζρύεη ζε

θάζε ρξνληθή ζηηγκή Δ = 16 J

Οη δεηνύκελεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.

γ. Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο (1

dxπ

dt) είλαη ε ηαρύηεηα ηελ

νπνία κπνξνύκε λα ηελ ππνινγίζνπκε εθαξκόδνληαο ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε:

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1E K U mσ Α mπ mσ x σ (Α x ) π π 100(0,16 0,04) 12

2 2 21

m| σ | = 2 3

s

άξα 1

dxπ

dt

dx m= 2 3

dt s

δ. Δθαξκόδνληαο ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε έρνπκε:

K U2 21 1 A

E K U E 2U DΑ 2 Dx x2 2 2

x = ±0,2 2 m .

Έλα ζώκα πνπ ηαιαληώλεηαη πεξλά από θάζε ζέζε δύν θνξέο (εθηόο ησλ άθξσλ) κε αληίζεηεο ηαρύηεηεο ζε

θάζε ηαιάλησζε. Άξα ε θηλεηηθή θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ίζεο ηέζζερις θορές ζε θάζε ηαιάλησζε.

0t (s)

U, K,E (J)

U

K

E

16

π

20

π

10

20

π

5

Page 9: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 9

5. Μηθξό ζώκα κάδαο m = 2 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δηέξρεηαη

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή ηαρύηεηα, ελώ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 0,05π s κεδελίδεηαη γηα πξώηε

θνξά (κεηά ηε ζηηγκή t = 0) ε ηαρύηεηα ηνπ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο

ηζνύηαη κε 20 m/s2.

α. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο.

β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην κηθξό ζώκα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ

απνκάθξπλζε ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (ΣF = f(x)) θαη λα ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε ζε

βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο.

γ. Να βξείηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζέζεσλ Κ θαη Λ ηεο ηξνρηάο ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο (xΚ ≠ xΛ) ζηηο

νπνίεο ε ηαρύηεηα ηνπ έρεη κέηξν 3 m/s.

δ. Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα θηάλεη ζηε ζέζε 1x –0,1 3m , γηα πξώηε θνξά.

Λύζη

α. Ζ ηαρύηεηα ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κεδελίδεηαη θάζε θνξά πνπ θηάλεη ζηηο

αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ. Ξεθηλώληαο από ηε Θ.Η. ηζνξξνπίαο γηα πξώηε θνξά ζα θηάζεη ζηε

ζέζε x = +Α θαη ρξεηάδεηαη ρξόλν 1

T Τt 0,05π

4 4Σ = 0,2πs θαη

2π 2πσ σ

Τ 0,2π

radω = 10

s

Σηα άθξα ε επηηάρπλζε είλαη κέγηζηε άξα:

2 maxmax 2

α 20α σ Α Α Α

σ 100Α = 0,2m

β. Δίλαη D = mσ2 D = 2·100 D = 200 N/m. Σπλεπώο: F = – 200x (S.I.)

κε –0,2 m ≤ x ≤ + 0,2 m

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμίζσζεο απηήο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.

γ. Γλσξίδνπκε ηελ ηαρύηεηα (κέηξν) ηνπ ζώκαηνο, νπόηε κπνξνύκε λα βξνύκε ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο απνθηά

ηελ ηαρύηεηα απηή ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε.

22 2 2 2 2 2mπ 2 3

E K U DΑ mπ Dx x A x 0,04D 200

x = ±0,1m

ΣF (N)

-40

-0,2

0,2

x (m)0

40

Page 10: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 10

Παξαηεξνύκε όηη ε ηαρύηεηα ηνπ κηθξνύ ζώκαηνο έρεη κέηξν 3 m/s ζε δύν ζέζεηο ηεο ηαιάλησζεο, ηε x =

–0,1 m θαη ηε x = + 0,1 m. Σπλεπώο ε κηα ζέζε ζα είλαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Κ (έζησ xK = –0,1 m), ελώ ε

άιιε ζέζε ζα είλαη ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ Λ (xΛ = 0,1m). Ζ δεηνύκελε απόζηαζε είλαη:

d = |xK| + |xΛ| d = 0,2 m

δ. Ζ ρξνλνεμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο είλαη ηεο κνξθήο x = Aεκσt x = 0,2ημ10t (S.I)

κε αληηθαηάζηαζε ηεο ηηκήο x1 πξνθύπηεη: 3

0,1 3 0,2εκ10t εκ10t2

π 6θπ π10t 2θπ t (s)

30t 6θπ π3 30

4π 30t 6θπ 4π 6θπ 4π10t 2θπ t (s)

3 30

Οη δύν ζεηξέο ιύζεσλ δίλνπλ σο πξώηε απνδεθηή ηηκή 1

5πt s

30 θαη

2

4πt s

30 άξα γηα πξώηε θνξά έρνπκε

4πt = s

30.

Page 11: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 11

6. Σεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 2π s πεξλά 20

θνξέο από ηε Θ.Η.. Τελ ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην ζώκα πεξλά από ηε Θ.Η. έρνληαο ζεηηθή ηαρύηεηα. Ζ

ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο είλαη D = 100 N/m, ελώ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ πεξλά από ηε ζέζε

1x 0,1 2 m έρεη ηαρύηεηα

1

mπ 2

s.

α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζε θάζε πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο ηνπ,

β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαζώο

θαη ηελ εμίζσζε ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο

ηνπ (U = f(x) θαη Κ = f(x)) θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε θνηλό ζύζηεκα

βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ.

γ. Να βξείηε ην έξγν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη ην ζεκεηαθό αληηθείκελν θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ

από ηελ αθξαία ζεηηθή ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ

δ. Να ππνινγίζεηε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ηηο ρξνληθέο

ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη ηξηπιάζηα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο.

Λύζη

α. Σε θάζε ηαιάλησζε ην ζώκα πεξλά δύν θνξέο από ηε Θ.Η., άξα έρνπκε 10 ηαιαληώζεηο ζε ρξόλν Γt.

N 10f

Γt 2π

5f = Hz

π θαη σ = 2πf ω = 10 rad/s

Δθαξκόδνληαο ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην πιάηνο ηεο. Έρνπκε:

2 22 2 2 2 2 2 2 21 1

1 1 1 12 2

π π1 1 1 2E K U mσ Α mπ mσ x Α x Α x A 0,02

2 2 2 σ σ 100A = 0,2m

Ζ απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζε θάζε πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο ηζνύηαη κε d = 4Α d = 0,8 m.

β. Ζ δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηε Θ.Η. ηνπ ζπλδένληαη

κε ηνλ ηύπν: 2 21 1U Dx 100x

2 2

2U = 50x (S.I.) κε –0,2 m ≤ x ≤ 0,2 m

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ δε ζπλδέεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κε θάπνηα άκεζε

ζρέζε. Ζ δεηνύκελε ζρέζε ηνπο κπνξεί λα βξεζεί εθαξκόδνληαο ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε.

Page 12: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 12

Ζ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 21 1E DA 100 0,04

2 2E = 2J

E = K + U K = E – U Κ = 2 – 50x2 (S.I.) κε –0,2 m ≤ x ≤ 0,2 m

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ εμηζώζεσλ U = f(x) θαη Κ = f(x) θαίλνληαη ζην

δηπιαλό ζρήκα.

γ. Ζ δύλακε επαλαθνξάο είλαη ε ζπληζηακέλε δύλακε θαη ην έξγν ηεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εθαξκόδνληαο

ην Θ.Μ.Κ.Δ. γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ από ηελ αθξαία ζεηηθή ηνπ ζέζε ζηε ζέζε η-

ζνξξνπίαο. Έρνπκε: ηει αξρ ΣF

Κ Κ W (1)

Δίλαη Καξρ = 0 (αθνύ ε αξρηθή ζέζε είλαη αθξαία ζέζε) θαη

Κηει = 2 – 50·02 Κηει = 2 J (αθνύ ε ηειηθή ζέζε γηα ην Θ.Μ.Κ.Δ. είλαη ε Θ.Η. (x = 0)).

Από ηε ζρέζε (1) πξνθύπηεη: ΣF2 0 W

FW = 2J

δ. Εεηάκε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ από ηε Θ.Η. ηνπ όηαλ Κ = 3U.

Δθαξκόδνπκε ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε:

2K 3U2 2 21 1 Α A

E K U E 3U U DΑ 4 Dx x x2 2 4 2

x = ±0,1m

U

K

0,20,2 x (m)

K, U (J)2

Page 13: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 13

7. Υιηθό ζεκείν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D = 50 N/m. Τν ζώκα πεξλά

από ζέζε x1 (x1 > 0), έρνληαο δπλακηθή ελέξγεηα U1 = 2,25 J θαη ηαρύηεηα π1 = 2 m/s. Τε ζηηγκή πνπ ην

ζώκα πεξλά από ηε ζέζε x2, δέρεηαη δύλακε επαλαθνξάο αιγεβξηθήο ηηκήο F2 = 20 Ν, θηλνύκελν

επηβξαδπλόκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ |π2| = 1,5 m/s.

α. Να βξείηε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο π2.

β. Να βξεζεί ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ άθξσλ ηεο ηαιάλησζεο θαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλπζεί

απηή ε απόζηαζε.

γ. Να γξαθνύλ νη ζρέζεηο Κ = f(π) θαη U = f(π) θαη λα παξαζηαζνύλ γξαθηθά.

δ. Να βξεζεί ν ιόγνο K

U όηαλ ην ζώκα πεξλά από ηε ζέζε

Ax

2.

Λύζη

α. Ζ ζέζε x1 είλαη ε: 2 11 1 1

2U1 2 2,25U Dx x

2 D 501

x = 0,3m

Από ηελ δύλακε επαλαθνξάο γηα ηελ ζέζε x2 έρνπκε: 22 2 2 2

F 20F Dx x x

D 502

x = -0,4m .

Έλα ηαιαληνύκελν ζώκα επηβξαδύλεηαη όηαλ θηλείηαη πξνο ηα άθξα. Δθόζνλ x2 < 0 βξηζθόκαζηε ζηνλ

αξλεηηθό εκηάμνλα ηεο ηαιάλησζεο, άξα θαηεπζπλόκαζηε πξνο ην αξλεηηθό άθξν νπόηε: σ2 = –1,5 m/s.

Δθαξκόδσ ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηελ ηαιάλησζε γηα ηηο δύν ζέζεηο x1, x2:

2 2 22 21 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2

2 2 2 1 22 2 2 2

1 1E K U E mπ mσ x

π π1 1 1 12 2mπ mσ x mπ mσ x σ

1 1 2 2 2 2 x xE K U E mπ mσ x

2 2

2,25 4σ

0,09 0,16

radω = 5

s θαη από ηελ ζηαζεξά επαλαθνξάο έρνπκε: 2

2

DD mσ m

σm = 2kg

β. Τα δύν άθξα απέρνπλ d = 2A άξα:

22 2 2 21

1 1 1 1 1

mπ1 1 1 8E K U DΑ mπ Dx Α x A 0,09

2 2 2 D 50A = 0,5m

θαη ηειηθά d = 2A d = 1 m.

Page 14: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 14

Ζ πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 2π 2π 2π

σ Τ ΤΤ σ 5

Σ = 0,4πs

Ο ρξόλνο γηα ηελ απεπζείαο κεηάβαζε από ην έλα άθξν ζην άιιν είλαη: Τ 0,4π

Γt Γt2 2

Γt = 0,2πs

γ. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 2 21 1K mπ K 2π

2 2

2Κ = σ (S.I.) κε –2,5 m/s ≤ π ≤ 2,5 m/s

Τελ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο κπνξνύκε λα ηελ ππνινγίζνπκε θαη από ηε ζρέζε Δ = Κmax E = 6,25 J

θαη από ηελ Α.Γ.Δ. βξίζθσ ηελ έκκεζε εμάξηεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο θαη

ηεο ηαρύηεηαο. U = E – K U = 6,25 – σ2 (S.I.) κε –2,5 m/s ≤ π ≤ 2,5 m/s.

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.

δ. Γηα ηνλ ιόγν K

U έρνπκε:

2 22 2

22

1 1DA Dx

K Δ U A x2 21U U x

Dx2

(1) θαη επεηδή A

x A 2x2

κε αληηθαηάζηαζε ζηελ (1) έρνπκε:

2 2 2 2

2 2

K (2x) x 4x x

U x x

K= 3

U

U

K

2,52,5 π (m/s)

K, U (J)6,25

Page 15: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 15

8. Υιηθό ζεκείν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη πεξλάεη από δύν ζεκεία ηεο ηξνρηάο ηνπ Α θαη Β

πνπ απέρνπλ απόζηαζε d 20 2 cm , κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. Γηα ηε κεηάβαζε από ην ζεκείν Α ζην Β

απαηηείηαη ρξνληθό δηάζηεκα t1 = 4 s. Μεηά ην πέξαζκα ηνπ από ην Β ην πιηθό ζεκείν ρξεηάδεηαη ρξνληθό

δηάζηεκα t2 = 4 s γηα λα πεξάζεη πάιη από ην ζεκείν Β θηλνύκελν κε αληίζεηε θνξά. Να βξείηε:

α. ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο,

β. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο.

Λύζη

α. Σηα ζεκεία Α θαη Β έρνπκε ίδηα ηαρύηεηα άξα νη ζέζεηο απηέο είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηε ζέζε

ηζνξξνπίαο θαη απηό γηαηί ηζρύεη:

2 2

Α Α Α2 2 2 2

A B A B A B

2 2

Β Β Β Β

1 1E K U E mπ Dx

1 1 1 12 2mπ Dx mπ Dx x x x x

1 1 2 2 2 2E K U E mπ Dx

2 2

Λόγσ ζπκκεηξίαο ζα ρξεηαζηεί επίζεο ρξόλνο t2 από ην Α λα μαλαθηάζεη ζην ζεκείν Α κε αληίζεηε

ηαρύηεηα. Άξα ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ζα είλαη: Τ = 2t1 + 2t2 T = 16 s.

Δδώ ην βιέπνπκε θαη ζρεκαηηθά.

1 2 1 2t t t t

π 0 π 0 π 0 π 0 π 0A B B Α A

Τ

β. Δθόζνλ νη ζέζεηο Α θαη Β είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηε Θ.Η. γηα ηελ κεηάβαζε από ηε Θ.Η. ζε θάπνηα από

ηηο δύν ζέζεηο ζα απαηηείηαη ρξόλνο 13 3

tt t 2s

2

Έζησ όηη ε απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη εκηηνληθή ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη θάπνηα

ρξνληθή ζηηγκή t ηζρύεη εκθ 0 άξα θαη x = Αεκθ = 0 θ = 2kπ (κε π > 0) θαη κεηά από ρξνληθό

δηάζηεκα t3 θηάλνπκε ζηε ζέζε Α ππνζέηνληαο όηη βξίζθεηαη ζηνλ ζεηηθό εκηάμνλα.

A 3

d 2π π 2x Aεκ(θ σt ) Aεκ(2kπ 2) 10 2 Aεκ 10 2 A

2 16 4 2Α = 20cm .

Page 16: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 16

ημείωζη: Ζ ιύζε κε ην ζηξεθόκελν δηάλπζκα είλαη αξθεηά πην απιή.

Έζησ xA > 0 θαη xB < 0, όπσο ζην ζρήκα. Από ην Β ζην Α ην ζηξεθόκελν δηάλπζκα

(κήθνπο Α) δηαγξάθεη γσλία Γθ = σt1 2π π

Γθ 4 Γθ rad16 2

. Γειαδή ην

ζρεκαηηδόκελν ηξίγσλν είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο άξα κε ππζαγόξεην

παίξλνπκε: 2 2 2 2 2d A A d 2A d 2A 20 2 2A A = 20cm .

xB

xA

Γθ

Page 17: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 17

9. Γύν ζεκεία Α θαη Β βξίζθνληαη ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο ℓ = 0,9 m. Πάλσ ζηε

γξακκή πνπ ηα ελώλεη κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβή πιηθό ζεκείν Ν κάδαο m = 96·10–3

kg, ην νπνίν

δέρεηαη από ηα ζεκεία Α θαη Β ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ κέηξα FA = 0,8·(AN) θαη FB = 1,6·(BN)

αληίζηνηρα (ζην S.I.).

α. Να δείμεηε όηη ην πιηθό ζεκείν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε.

β. Αλ ην πιηθό ζεκείν πεξλάεη από ην ζεκείν Α κε ηαρύηεηα κέηξνπ πΑ = 1,5 m/s, πνην είλαη ην κέηξν ηεο

ηαρύηεηαο ηνπ όηαλ πεξλάεη από ην ζεκείν Β;

Λύζη

α. Τν πιηθό ζεκείν ηζνξξνπεί ζε ζέζε όπνπ έρνπκε:

A B0,8· AN 1,6· BN AN 2· BN AN 2·[ΣF 0 F F AN AN 2( ) AN( ) ( ) ( ) ( ) ( )] 3( ) ( ) 0,6m

Σε κία ζέζε απνκάθξπλζεο x δεμηά από ηε Θ.Η. έρνπκε:

B A1,6·[ BN 0,8·[ ANΣF F F ( ) x] ( ) x] 1,6 (BN) 1,6x AN 2,40,8 x Dx( ) 0,8x

Άξα έρνπκε Α.Α.Τ. κε D = 2,4 N/m.

β. Όηαλ ην πιηθό ζεκείν πεξλά από ην ζεκείν Α έρεη απνκάθξπλζε xA = –0,6 m, ελώ όηαλ πεξλά από ηε

ζέζε Β έρεη απνκάθξπλζε xB = 0,3 m. Δθαξκόδσ ηελ Α.Γ.Δ. γηα ηηο δύν απηέο ζέζεηο.

2 2

Α Α A Α2 2 2 2 2 2 2

A A B B Β A A B

2 2

Β Β A Β

1 1E K U E mπ Dx

1 1 1 1 D2 2mπ Dx mπ Dx π π (x x )

1 1 2 2 2 2 mE K U E mπ Dx

2 2

Β 3

2,4π 2,25 (0,36 0,09)

96 10Β

mσ = 3

s

ΒΑ Ν

Θ.Η.FΑ FΒ

Page 18: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 18

10. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ

ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί Α.Α.Τ., δίλεηαη ζην ζρήκα. Τν ζώκα πεξλά

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο 20 θνξέο ζε ρξόλν π s. Να βξεζνύλ:

α. ε απόζηαζε ησλ άθξσλ ηεο ηαιάλησζεο

β. ε κάδα ηνπ ζώκαηνο

γ. ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο, όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ έρεη κέηξν π1 = 0,5 m/s.

δ. λα γξάςεηε ηελ ρξνλνεμίζσζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ηαιάλησζεο θαη λα ηελ ζρεδηάζεηε γηα ρξόλν

κηαο πεξηόδνπ ζεσξώληαο όηη ε αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο είλαη κεδέλ.

Λύζη

α. Από ην δηάγξακκα πξνθύπηεη όηη Umax = 2 J θαη πmax = 1 m/s. Σε θάζε ηαιάλησζε έλα ζώκα πεξλά δύν

θνξέο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο , νπόηε νη ηαιαληώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ρξόλν π s είλαη 10.

N 10f

t π

10f = Hz

π, θαη

10σ 2πf 2π

π

radω = 20

s.

Ηζρύεη: maxmax

π 1π σΑ Α A

σ 20A = 0,05m

Ζ απόζηαζε ησλ άθξσλ είλαη d = 2A d = 2·0,05 d = 0,1 m.

β. Ηζρύεη: 2 maxmax 2 2

2U1 2 2U E DA D D

2 A 0,05

ND = 1600

m

αιιά 2

2

D 1600D mσ m m

σ 400m = 4kg

γ. Από ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ ηαιάλησζε έρνπκε:

2

1 1 1 1 1 1 1

1 1E K U U E K U E mπ U 2 4 0,25

2 21

U = 1,5J

δ. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα δίλεηαη από ηε ζρέζε: 2

max

1 1K mπ m(π ζπλσt)

2 2

2 2 2

max

1mπ ζπλ σt Δζπλ σt

2 Κ = 2ζσν

220t (S.I.).

Ζ πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 1

Τf

πT = s

10

π(m/s)

U(J)2

10-1

0t(s)

K(J)

π

40

π

20

40

2

π

10

Page 19: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 19

11. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν

ελόο ζώκαηνο κάδαο m = 4 kg πνπ εθηειεί Α.Α.Τ., ρσξίο αξρηθή θάζε, δίλεηαη

ζην ζρήκα.

α. Να βξεζεί ε κέγηζηε ηηκή ηεο νξκήο θαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξπζκνύ

κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο,

β. Να βξεζεί ην κήθνο ηεο ηξνρηάο πνπ δηαλύεη ην ηαιαληνύκελν ζώκα ζε θάζε επαλάιεςε ηεο θίλεζεο ηνπ.

γ. Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζην ίδην δηάγξακκα.

δ. Να βξεζεί πνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα πεξλά από ηε ζέζε x1 = –0,15 m γηα ηξίηε θνξά.

Λύζη

α. Από ην δηάγξακκα πξνθύπηεη όηη Kmax = 18 J = E θαη π

T = s5

.

Άξα έρνπκε 2 maxmax max max max

2K1 2 18K mπ π π

2 m 4max

mσ = 3

s θαη

2π 2π radσ σ σ 10

πΤ s

5

. Δπίζεο έρνπκε: 2D mσ D 4 100N

D = 400m

,

επίζεο πmax = σΑ Α = 0,3 m

Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο νξκήο είλαη: pmax = mπmax pmax = 4·3 pmax = 12 kg·m/s

Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο είλαη ε ζπληζηακέλε δύλακε

max

max max

dp dpΣF DA 400 0,3

dt dt 2

max

dp kg m= 120

dt s

β. Σε θάζε ηαιάλησζε, ην ηαιαληνύκελν ζώκα δηαλύεη απόζηαζε ίζε κε 4 θνξέο ην πιάηνο ηνπ άξα:

d = 4A d = 4·0,3 d = 1,2 m.

γ. Ζ δπλακηθή ελέξγεηα δίλεηαη από ηε ζρέζε: 21 1U Dx D(Aεκσt)

2 2

2 2 21U DA εκ σt U Eεκ σt

2 U = 18ημ

210t (S.I.).

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.

0t (s)

K, U (J)

π

20

π

10

20

18

π

5

0t (s)

K (J)

18

π

5

Page 20: ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ - WordPress.com · ù ù û üΓ ÿ þ Ω þ û ù ý ÿ – Φ ÿ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 1 ù þ ü ÿ þ ÿ ù Ω 1. Μηθξό ώκα κάδαο

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΛΖ ΑΡΜΟΝΗΚΖ ΣΑΛΑΝΣΩΖ

ΓΟΤΚΑΣΕΖ ΒΑΗΛΖ – ΦΤΗΚΟ 6972 112 712, 6975260623 W.U. 20

δ. Ζ ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο είλαη: x = Αεκσt x = 0,3ημ10t (S.I.)

Θέηνπκε ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε ηελ ηηκή x1 = –0,15 m θαη έρνπκε:

π 12kπ π10t 2kπ t (S.I.)

60t 12kπ π61 600,15 0,3εκ10t εκ10t

π2 60t 12kπ 7π 12kπ 7π10t 2kπ π t (S.I.)

6 60

Οη ηηκέο πνπ δίλνπλ νη παξαπάλσ εμηζώζεηο είλαη: 1 2 3

7π 11π 19πt s, t s, t s

60 60 60.

Άξα γηα ηξίηε θνξά έρνπκε 3

19πt = s

60.