ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1η ΟΣΣ 19/10/2014users.uoa.gr/~nikodim/oss1_2014_symplhrwma_v1.pdfΕΑ...

123
ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1 η ΟΣΣ 19/10/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1 ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 ) Νίκος Δημητρίου 1 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Transcript of ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1η ΟΣΣ 19/10/2014users.uoa.gr/~nikodim/oss1_2014_symplhrwma_v1.pdfΕΑ...

ΕΑΠ ΘΕ ΠΛΗ-22 1η ΟΣΣ

19/10/2014

Συμπληρωματικές Διαφάνειες (στην παρουσίαση της 1ης ΟΣΣ

PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015 )

Νίκος Δημητρίου

1 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Γνωστικό Αντικείμενο ΠΛΗ-22 Δίκτυα Η/Υ Τόμος Γ

Αρχιτεκτονική Δικτύου Μοντέλο Αναφοράς OSI Πρωτόκολλα Επανεκπομπής Τοπικά Δίκτυα Ασύρματα Δίκτυα

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τόμοι Β-Ι,Β-ΙΙ Σήματα & Συστήματα Περιγραφή στα πεδία χρόνου & συχνοτήτων Μετασχηματισμός Fourier Αναλογικές – Ψηφιακές Διαμορφώσεις Δειγματοληψία Σήματος

Θεωρία Πληροφορίας & Κωδικοποίησης Τόμος Α Ποσότητα Πληροφορίας Πηγές Συμβόλων Κωδικοποίηση πηγής Κανάλια Επικοινωνίας Κωδικοποίηση ελέγχου σφάλματος

2 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Portal ΕΑΠ

• study.eap.gr

– Διαχείριση υλικού Θ.Ε.

– Forum Φοιτητών

– Forum Καθηγητών

– Διαχείριση Εργασιών

• open.eap.gr

– Διαχείριση ΟΣΣ

– Διαχείριση βαθμολογίας Γ.Ε.

• edy.eap.gr

– Αποθετήριο ΕΔΥ

• centra.eap.gr

– Τηλεδιασκέψεις

3 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Οργάνωση ΘΕ

• 5 γραπτές εργασίες

• Δικαίωμα Εξετάσεων:

– 4/5 εργασίες να παραδοθούν τουλάχιστον

– Σύνολο Βαθμών Εργασιών >=25

• Επιτυχής εξέταση

– Βαθμός Εξετάσεων>=5

• Τελικός Βαθμός

– 70% x Βαθμ.Εξετασης +30% x M.O.Βαθμ.Εργασιών

4 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Οργάνωση Ύλης

• Ψηφιακές Επικοινωνίες (ΟΣΣ 2,3 – ΓΕ 2,3)

• Δίκτυα Υπολογιστών (ΟΣΣ 1,5 – ΓΕ 1,5)

• Θεωρία Πληροφορίας (ΟΣΣ 3,4 – ΓΕ 3,4)

• Εξετάσεις:

– Διάρκεια 3 ½ ώρες

– Ανοικτά βιβλία

– Βαρύτητα Τόμων ανάλογη της βαρύτητάς τους στις εργασίες

5 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Γραπτές Εργασίες • Υποβολή εργασιών μέσω study.eap.gr

• MS.Word format για σχόλια [Μέγεθος < 2ΜΒ]

• Mathtype link: http://www.dessci.com/en/products/mathtype/trial.asp

• Καταληκτική Ημέρα: Κυριακή

• Έλεγχος υποβολών: Δευτέρα πρωί

• Ενημέρωση για τη χρήση του περιθωρίου μέχρι την Τετάρτη: μέχρι Δευτέρα

πρωί

• Μεγαλύτερο περιθώριο: Συνεννόηση ΣΕΠ-Συντονιστή

• Καταληκτική Ημερομηνία Διόρθωσης: 2 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση των

λύσεων

• Σκοπός Εργασιών: Μάθηση / Εξάσκηση / Προετοιμασία για τις εξετάσεις

• Ναι στη Συνεργασία - Όχι στην Αντιγραφή 6

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Επικοινωνία

• Δευτέρα-Παρασκευή 210 6503156

• Κινητό : 6947 960626

• Email [email protected]

• Εναλλακτικό email: [email protected]

7 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Πρόσθετα

• Τηλεδιασκέψεις

• Εξάσκηση

• 6η / έκτακτη ΟΣΣ

• Site με υλικό των ΟΣΣ/ΑΘΗ.4

– http://users.uoa.gr/~nikodim/

• Παλαιό site της ΠΛΗ-22

– http://p-comp.di.uoa.gr/eap/index.html

8 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Εισαγωγικές Διαφάνειες

9 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Δίκτυα κορμού

Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs)

Wireless Sensor Networks

Εικόνα Μελλοντικού Διαδικτύου

Σύνθετα Δίκτυα

• Συνένωση διαφόρων δικτύων κορμού και πρόσβασης

•Δίκτυα διαφορετικών σκοπών και χαρακτηριστικών (Τηλεπικοινωνίες, Πολυμέσα, Αισθητήρες κτλ.)

• Τοπολογίες διαφόρων ειδών (star, mesh), μεγεθών (macro-femto) και δικτύωσης (cellular, MANET)

•Δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών σε ένα «σύννεφο» απόμακρων δικτύων

•Περιαγωγή σε διάφορα δίκτυα πρόσβασης ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Δίκτυα πρόσβασης

Clouds

10 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

‘Διαδικτύωση’ ανθρώπων-αντικειμένων

• Κάθε χρήστης ή συσκευή θα συμμετέχει σε κάποιο

υποδίκτυο

• Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών

μεταξύ ετερογενών δικτύων και συσκευών/τερματικών

11

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

12

Πηγή: scenic.princeton.edu/ppt/FLQ_Edge.ppt

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

13

Πηγή: scenic.princeton.edu/ppt/FLQ_Edge.ppt

Κάθε χρήστης/αντικείμενο θα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο διαδίκτυο και να εισάγει/λάβει πληροφορίες

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

• Ο βασικός στόχος είναι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες δικτύωσης των

υπολογιστών, καθώς και με τα μέσα και τους τρόπους επικοινωνίας και

μετάδοσης της πληροφορίας που θα επιτευχθεί με την απόκτηση

γνώσεων στους εξής τομείς:

– Φυσικά μέσα μετάδοσης και τρόπους μετάδοσης πληροφορίας

– Θεωρία της πληροφορίας και της κωδικοποίησης της.

– Βασικές έννοιες δικτύων υπολογιστών, πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές αυτών.

– Εξοικείωση με τις λειτουργίες των βασικών δικτυακών συσκευών

– Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες των Δικτύων TCP/IP

Σκοπός της Θ.Ε

14 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Δίκτυο

Μετάδοση Πακέτων

Οργάνωση bits σε πακέτα

Κωδικοποίηση Πηγής/Καναλιού

Δειγματοληψία / Κβάντιση /Ψηφιοποίηση

Αναπαράσταση/Μετάδοση Σημάτων

Τόμος Γ

Τόμος Γ

Τόμος Α

Τόμοι Β(Ι,ΙΙ)

Τόμοι Β(Ι,ΙΙ)

15 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Δίκτυα – Σκοπός – Τοπολογίες – Διαστρωμάτωση OSI

16 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Δίκτυα-Χρησιμότητα

• Αποδοτική Διασύνδεση κόμβων (χρηστών, υπολογιστών, τερματικών, διακομιστών κλπ).

– Χρήση κοινόχρηστων κόμβων και ζεύξεων

• Τοπολογίες πολλαπλής πρόσβασης

mesh star access-core

17 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Μετάδοση περιεχομένου-’Πακετοποίηση’ • Σκοπός: Διαίρεση αρχείων σε κατάλληλου μεγέθους

πακέτα.

• Πλεονεκτήματα

– Εντοπισμός και αντιμετώπιση σφαλμάτων μετάδοσης με αποδοτικό τρόπο

– Πιο εύκολη πολυπλεξία πολλαπλών χρηστών και μεταδόσεων

• Προσθήκη επικεφαλίδας σε κάθε πακέτο για προσθήκη πληροφοριών

• Δρομολόγησης

• Σειράς

• Ελέγχου σφαλμάτων

DATA DATA

HEADER HEADER HEADER HEADER HEADER

DATA DATA DATA DATA

18

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

19 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

20 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Ανίχνευση Σφαλμάτων CRC

21 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

22 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

23 23

Αντιστοίχηση σε ακολουθία μήκους n+1 bits ενός πολυωνύμου βαθμού n

m+1 bits

Εδώ ο κώδικας μήκους n+1=9 bits αντιστοιχεί σε πολυώνυμο βαθμού n=8

(m+1+k bits)

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

24 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

25

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

26

τουλάχιστον

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

27

G(x) Προσοχή! Πάντα στα επιμέρους αθροίσματα με το G(x) αγνοούμε τα ‘0’ αριστερά (ο όρος που αθροίζεται με το G(x) έχει το αριστερότερο ψηφίο του ίσο με ‘1’).

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Μετάδοση πακέτων store & forward

28 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

29

Προσοχή! Εδώ η άσκηση υποθέτει ότι η καθυστέρηση διάδοσης σε κάθε σύνδεσμο είναι αμελητέα PROP=0.

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 /

Ν.Δημητρίου

30

TRANSP1

Α

Β

Α Β

Κόμβος Κόμβος Ζεύξη, link

χρόνος

TRANSP1

PROP1

Γ

Κόμβος

Γ χρόνος

λήψη

αποστολή

Αποστολή πακέτου δεδομένων Α-Β

λήψη

αποστολή

χρόνος λήψη

αποστολή

TRANSP1: Καθυστέρηση μετάδοσης PROP1: Καθυστέρηση διάδοσης

_ ( )(sec)

_ _ ( / sec)

Packet Size bitsTRANSP

Link Bit Rate bits

Link_Distance( )(sec)

Propagation_Speed( / sec)

mPROP

m

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

31

TRANSP1

TRANSΑ: Καθυστέρηση μετάδοσης PROP: Καθυστέρηση διάδοσης PROC: Καθυστέρηση επεξεργασίας

Α

Β

Α Β

Κόμβος Κόμβος Ζεύξη, link

χρόνος

TRANSP1

PROP1

Γ

Κόμβος

Γ χρόνος

TRANSP1 PROP1

TRANSP2

PROP2

TRANSP2

PROC

Αποστολή πακέτου δεδομένων Β-Γ

PROC

λήψη

αποστολή

χρόνος λήψη

αποστολή

Υποθέτουμε ότι ο 2ος σύνδεσμος έχει μικρότερη απόσταση και μικρότερο ρυθμό μετάδοσης, άρα για το ίδιο πακέτο TRANSP2>TRANSP1, PROP2<PROP1

λήψη

αποστολή

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

32

TRANSP1

TRANSΑ: Καθυστέρηση μετάδοσης PROP: Καθυστέρηση διάδοσης PROC: Καθυστέρηση επεξεργασίας

Α

Β

Α Β

Κόμβος Κόμβος Ζεύξη, link

χρόνος

TRANSP1

PROP1

Γ

Κόμβος

Γ χρόνος

TRANSP1 PROP1

TRANSP2

PROP2

TRANSP2

PROC

λήψη

αποστολή

Αποστολή πακέτου επιβεβαίωσης Γ-Β

PROC TRANSΑ1

λήψη

αποστολή

PROP2

χρόνος λήψη

αποστολή

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

33

TRANSP1

TRANSΑ: Καθυστέρηση μετάδοσης PROP: Καθυστέρηση διάδοσης PROC: Καθυστέρηση επεξεργασίας

Α

Β

Α Β

Κόμβος Κόμβος Ζεύξη, link

χρόνος

TRANSP1

PROP1

Γ

Κόμβος

Γ χρόνος

TRANSP1 PROP1

TRANSP2

PROP2

TRANSP2

PROC

λήψη

αποστολή

Αποστολή πακέτου επιβεβαίωσης Β-Α

PROC TRANSΑ1

λήψη

αποστολή

PROC

PROP2

TRANSΑ1 PROP1

χρόνος λήψη

αποστολή

Χρόνος μετάδοσης πακέτου και λήψης επιβεβαίωσης (Round-Trip-Time)

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Μικρή ανασκόπηση θεωρίας πιθανοτήτων

34 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

35 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

36 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

37 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

38 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

39 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

40 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

41 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

42 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

43 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

44 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

45

Πρωτόκολλα επανεκπομπής -τυπολόγιο

ABP

TRANSPn

RTT

1ABP

TRANSPn

pRTT T

p

min 1,GBN

TRANSPn W

RTT

1GBN

TRANSPn

pTRANSP T

p

ABP

ΌτανPER=0

ΌτανPER>0

GBN

Όταν PER=0

Όταν PER>0

SRP

Όταν PER=0

1

11

GBNn

pW

p

Όταν PER>0

και T=WxTRANSP

min 1,SRP

TRANSPn W

RTT

2 1 1

2 1 3 1SRP

p Wn

p W

Όταν PER>0

και T=WxTRANSP

και 1 10%p W

Prob(succ.data packet Tx AND succ. ACK Rx)p

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Λυμένες Ασκήσεις

Αναλυτικές λύσεις των ασκήσεων

της παρουσίασης της 1ης ΟΣΣ PLH22_1st_OSS_Networks_2014_2015

46 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Άσκηση

• Υποθέστε ότι σας ζητήθηκε να σχεδιάσετε ένα πρωτόκολλο GBN μεταξύ σταθμών πάνω στην επιφάνεια της Γης και ενός δορυφόρου ο οποίος κινείται σε γεωστατική τροχιά σε ύψος 3104 km. Εάν υποθέσουμε ότι το μέγεθος του κάθε πακέτου και της επιβεβαίωσης είναι 1ΚΒ και η ταχύτητα μετάδοσης είναι 1Mbps να υπολογίσετε τα ακόλουθα – α) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός bits που χρειάζεστε για να περιγράψετε το

μέγεθος του παραθύρου Ν; – β) Ποια είναι η ελάχιστη τιμή, Τmin, που μπορείτε να θέσετε ως χρόνο

προθεσμίας επανεκπομπής εάν δεν υπάρχουν σφάλματα κατά τη μεταφορά; – γ) Θέτοντας ως χρόνο επανεκπομπής T=1.75Tmin, και από μετρήσεις που κάνετε

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πρωτοκόλλου που σχεδιάσατε υπολογίσατε ότι επιτυγχάνει ένα ρυθμό ροής λ=20 πακέτα/sec. Ποιά είναι η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης πλαισίων στον αέρα;

– δ) Εάν σας ζητηθεί να βελτιώσετε το ρυθμό ροής κατά 50% ποιός θα πρέπει να είναι ο χρόνος επανεκπομπής που θα πρέπει να θέσετε ως τιμή στο GBN πρωτόκολλο; Είναι εφικτή βελτίωση του ρυθμού ροής κατά 60%; Εξηγείστε την απάντησή σας.

47 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 48

data

ACK

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 49

GBN

TRANSP

GBN

W TRANSPn

RTT

Idle time

Next W Packets…

ACK

RTT

Earth station

satellite

W Packets…

λήψη

λήψη

αποστολή

αποστολή

Λύση (i)

a) O χρόνος μετάδοσης πακέτου και λήψης επιβεβαίωσης (Round-Trip_Time) είναι

S = TRANSP + TRANSA + 2 * PROP (1) όπου TRANSP = 1KB/1Mbps = 8*103/1*106 sec = 0.008 sec (2) TRANSA = 1KB/1Mbps = 8*103/1*106 sec = 0.008 sec (3) PROP = 3*104/3*105 sec = 0.1 sec (4) Αντικαθιστώντας τις (2)-(4) στην (1) έχουμε, S = 0.016+0.2 = 0.216 sec (5) Ελάχιστο πλήθος bits - GBN window size για να έχουμε συνεχή ροή πακέτων :

Θα πρέπει Ν x TRANSP=S, Άρα, N = S/TRANSP = 0.216/0.008=27 packets (6) Οπότε θέλουμε τουλάχιστον 5 δυαδικά bits για να αναπαραστήσουμε το μέγεθος

του παραθύρου (=round(log2(27))

50 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Λύση (ii)

β) Ο ελάχιστος χρόνος προθεσμίας Τmin, ισούται με S =0.216 sec γ) Ο νέος χρόνος προθεσμίας ισούται με Τ=1.75*Τmin=0.378 sec (7) Υποθέτουμε ωφέλιμο ρυθμό μετάδοσης πακέτων 20 packets/sec που

σημαίνει ότι ο μέσος χρόνος για την αποστολή του κάθε πακέτου θα ισούται με

Ε[Χ]=1/λ=1/20 = 0.05 sec (8) Συνεπώς έχουμε με αντικατάσταση: (1)Ε[Χ]=TRANSP+T*(1-p)/p 0.05=0.008+0.378 * (1-p)/p p=0.9 (9)

ΠΛΗ22 : Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ 51 51 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

1-p,T

p,TRANSP

Packet i Packet i+1

FAIL

SUCCESS (1)

Λύση (iii) δ) (i) Αυξάνοντας τον ωφέλιμο ρυθμό μετάδοσης πακέτων κατά 50%

(=20*1.5=30 packets/sec) και εφόσον η πιθανότητα ορθής αποστολής πακέτου και λήψης επιβεβαίωσης διατηρείται σταθερή έχουμε:

Τ= (Ε[Χ] – TRANSP)*p/(1-p) T =(1/30-0.008)*0.9/(1-0.9) T=0.228 sec > S (=0.216 sec) (10) (ii)Αυξάνοντας κατά 60% τον ωφέλιμο ρυθμό μετάδοσης πακέτων (20*1.6=32

packets/sec) ο χρόνος προθεσμίας γίνεται Τ = 0.2095 sec (11) Που είναι μικρότερος από το χρόνο αποστολής πακέτου και λήψης

επιβεβαίωσης S Αυτό σημαίνει ότι οι επιβεβαιώσεις (ACKs) για κάθε πακέτο δεν θα

λαμβάνονται από τον αποστολέα έγκαιρα οπότε αυτός θα εξακολουθεί να στέλνει τα ίδια πακέτα (το 1ο παράθυρο) συνεχώς

Οπότε ο ανωτέρω ωφέλιμος ρυθμό μετάδοσης πακέτων δεν είναι εφικτός και

πάντα θα πρέπει να ισχύει Τ≥S.

52 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Άσκηση • Δίνεται το δίκτυο του σχήματος που ακολουθεί. Να

θεωρήσετε ότι 1000 πακέτα μήκους 100 bits μεταδίδονται από το κόμβο 1 στο κόμβο 2. Να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος μετάδοσης.

53 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Λύση

Τα πακέτα μεταδίσονται με τη λογική store & forward

To 1o πακέτο θα μεταδοθεί από τον κόμβο 1 στον κόμβο 2 σε χρόνο

t1=TRANSP1+TRANSP2=100/100ms+100/60ms

Το 2ο πακέτο θα ληφθεί από τον κόμβο 2 μετά από 100/60ms t2=t1+100/60ms

κ.ο.κ.

Το 1000ό πακέτο θα ληφθεί σε χρόνο t1+(1000-1)100/600ms

Άρα ο συνολικός χρόνος μετάδοσης του αρχείου θα ισούται με

t1+(1000-1)100/60ms=100/100ms+100/60ms+(1000-1)100/60ms=1ms+1000 (100/60)ms=1ms+1660ms=1661ms

54 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 55

TRANSP1

1st hop (100kbps)

2nd hop (60kbps)

Node 1

Router 1

Node 2

TRANSP2

Total File transfer time

TRANSP1+TRANSP2

λήψη

μετάδοση

μετάδοση

λήψη

Άσκηση • Δύο κόμβοι Α και Β συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με το Σχήμα. Πλαίσια

δεδομένων και επιβεβαίωσης μεταφέρονται από τον κόμβο Α στον κόμβο Β μόνο μέσω δορυφόρου ο οποίος κινείται σε γεωστατική τροχιά σε ύψος 3Χ104km. Το μέγεθος κάθε πλαισίου είναι 10 bits, η ταχύτητα μετάδοσης είναι 100Mbps ενώ η ταχύτητα διάδοσης είναι 3Χ105km/sec. Ανάλογα, πλαίσια δεδομένων και επιβεβαίωσης μεταφέρονται από τον κόμβο Β στον κόμβο Α μόνο μέσω της επίγειας ζεύξης Β-Γ2-Γ1-Α. Για τις ασύρματες ζεύξεις Β-Γ2 και Γ1-Α η ταχύτητα μετάδοσης είναι 64kbps, η απόσταση είναι 10km ενώ η ταχύτητα διάδοσης είναι 3Χ105km/sec. Για την ζεύξη με οπτική ίνα Γ2-Γ1 η ταχύτητα μετάδοσης είναι 10Mbps, η απόσταση 100km ενώ η ταχύτητα διάδοσης είναι 3Χ105km/sec.

100 Mbps

3X104 km

3X105 km/sec

100 Mbps

3X104 km

3X105 km/sec

64 kbps

10 km

Ασύρματη ζεύξη

64 kbps

10 km

Ασύρματη ζεύξη

10 Μbps

100 km

Οπτική Ίνα

Α Β Γ1 Γ2

Σ1

56

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 /

Ν.Δημητρίου

Συνέχεια

• (Α) Αρχικά υποθέστε ότι ο ρυθμός σφαλμάτων είναι πάρα πολύ μικρός. Για την περίπτωση μετάδοσης δεδομένων από τον κόμβο Α στον Β (τα δεδομένα μέσω του δορυφόρου και οι επιβεβαιώσεις μέσω των επίγειων ζεύξεων) να βρεθεί η απόδοση του πρωτοκόλλου επανεκπομπής ΑΒΡ και η απόδοση του πρωτοκόλλου Go-Back-N με μέγεθος παραθύρου W=128 πλαίσια. Ποια από τα δύο πρωτόκολλα έχει καλύτερη απόδοση;

• (B) Υποθέστε πάλι ότι ο ρυθμός σφαλμάτων είναι πάρα πολύ μικρός. Για την περίπτωση μετάδοσης δεδομένων από τον Β στον Α (τα δεδομένα μέσω των επίγειων ζεύξεων και οι επιβεβαιώσεις μέσω του δορυφόρου) να βρεθεί η απόδοση του ΑΒΡ και η απόδοση του Go-Back-N με μέγεθος παραθύρου W=128 πλαίσια. Ποιο από τα δύο πρωτόκολλα έχει καλύτερη απόδοση;

• (Γ) Υπολογίστε την απόδοση του πρωτοκόλλου επανεκπομπής ΑΒΡ και για τις δύο περιπτώσεις μετάδοσης δεδομένων ι) από τον κόμβο Α στον Β και ιι) από τον κόμβο Β στον κόμβο Α, θεωρώντας ότι κάθε ζεύξη έχει ρυθμό σφαλμάτων 10% όταν ο χρόνος επανεκπομπής παίρνει την ελάχιστη τιμή της.

57 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Λύση • Υπολογισμός χρόνων μετάδοσης

– Data packets

– ACKs

sec102

sec10100

10

7

11

7

11

TRANSPTRANSPTRANSP

Mbps

bitsTRANSPTRANSP

A

A

sec10135.364

10

10

10

64

10 4

12

bps

bits

Mbps

bits

bps

bitsTRANSA

58 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Καθυστέρηση διάδοσης μέσω δορυφόρου

Καθυστέρηση διάδοσης μέσω επίγειων ζεύξεων

Συνολικός χρόνος μετάδοσης πακέτου και λήψης επιβεβαίωσης

sec2.0sec/103

103

sec/103

1035

4

5

4

km

km

km

kmPROP

sec100.4sec/103

10

sec/103

100

sec/103

10 4

555

121212

km

km

km

km

km

km

PROPPROPPROPPROP

sec2007137.01212 PROPPROPTRANSATRANSPS

59 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Υπολογισμός χρόνων διάδοσης

Σενάριο A

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 60

100 Mbps

3X104 km

3X105 km/sec

100 Mbps

3X104 km

3X105 km/sec

64 kbps

10 km

Ασύρματη ζεύξη

64 kbps

10 km

Ασύρματη ζεύξη

10 Μbps

100 km

Οπτική Ίνα

Α Β Γ1 Γ2

Σ1

Wireless 64kbps 10km

Wireless 64kbps 10km

Optical fiber 10 Mbps 100km

Data packet(s)

ACK(s)

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 61

771

104.982 10

0.2007137ABP

TRANSPn

S

Απόδοση ABP

S

TRANSPWnGBN

1,1min

777

1 1072.6371072.637,1min2007137.0

10128,1min

128,1min

S

TRANSPnGBN

Απόδοση GBN

Σενάριο B

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 62

100 Mbps

3X104 km

3X105 km/sec

100 Mbps

3X104 km

3X105 km/sec

64 kbps

10 km

Ασύρματη ζεύξη

64 kbps

10 km

Ασύρματη ζεύξη

10 Μbps

100 km

Οπτική Ίνα

Α Β Γ1 Γ2

Σ1

Wireless 64kbps 10km

Wireless 64kbps 10km

Optical fiber 10 Mbps 100km

Data packet(s)

ACK(s)

(b) ABP

GBN

44

2 107847.72007137.0

105625.1

S

TRANSPnABP

S

TRANSPWn B

GBN

2,1 1.0109644.92007137.0

105625.1128,1min

24

GBNn

63 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

(γ) Σε όλες τις ζεύξεις έχουμε τον ίδιο ρυθμό εσφαλμένων πακέτων (Packet Error Rate-

PER), άρα η πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης πακέτου και λήψης επιβεβαίωσης ισούται με:

Ελάχιστος χρόνος προθεσμίας: Τmin=S Απόδοση ABP

(i). Για το σενάριο Α έχουμε ,

(ii)Για το σενάριο Β έχουμε:

59.015 PERp

S

TRANSPp

TppS

TRANSPpnABP

)1(

S

TRANSPpnABP

1

7

1

1010

100A

bitsTRANSP

Mbps

77

1 109395.22007137.0

1059.0

S

TRANSPpnABP

S

TRANSPpn B

ABP

2

sec105625.164

10 4

2

bps

bitsTRANSP

44

2 105929.42007137.0

105625.159.0

S

TRANSPpn B

ABP

64 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Στις επόμενες διαφάνειες παρατίθεται η λύση της ίδιας άσκησης με πιο αναλυτικές πράξεις

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 65

66

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

67 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

68 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

69 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

70 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

71 succ succ succ succ

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

Ενδεικτικά λυμένες ασκησεις

72 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 73

ΕΞ2007Α/Θ6

74 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

1,..,

1,..,

1,..,

min

min _ _

min _ _

ii N

ii N

ii N

Throughput Throughput

Efficiency x Link Bit Rate

Efficiency x Link Bit Rate

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

75

Γενικά η ρυθμαπόδοση ισούται με

Για τον προσδιορισμό της επίδοσης του κάθε σεναρίου θα υπολογίσουμε την Αντίστοιχη ρυθμαπόδοση που πετυχαίνει.

_ _Throughput Efficiency x Link Bit Rate

Αν έχουμε πολλαπλούς συνδέσμους με ξεχωριστά πρωτόκολλα επανεκπομπής Η συνολική ρυθμαπόδοση ισούται με:

1,..,

1,..,

min

min _ _

ii N

i ii N

Throughput Throughput

Efficiency x Link Bit Rate

Αν έχουμε πολλαπλούς συνδέσμους με ένα ενιαίο πρωτόκολλο επανεκπομπής end-end Η ρυθμαπόδοση θα ισούται με:

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 76

(1 )ABPsuccess

success

TRANSP

pS T

p

Απόδοση ABP (με Packet Error Rate>0)

Α Γ Β S1=1,0 ms

S2=1,5 ms

T1=1,0 ms

perr1

T2=1,5 ms perr2

1ο σενάριο

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 77

ABP μεταξύ A and Γ (end-end) . Ο Β θεωρείται ως απλός αναμεταδότης (ο

χρόνος προθεσμίας δίνεται ότι ισούται με T1+T2.

Χρειάζεται υπολογισμός της πιθανότητας επιτυχούς αποστολής πακέτου και

λήψης επιβεβαίωσης ‘end-end’

12

1 2 2 1

( , _ _ _ _1) ( , _ _ _ _ 2)

( , _ _ _ 2) ( , _ _ _1)

(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 0,94128804err err err err

p P success data packet in link P success data packet in link

P success ACK in link P success ACK in link

p p p p

Data packet

ACK

link1 link2

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 78

4

121 3

12 1 212 12

12

0,94128804 103,76%

(1 ) 2,5 10ABP

TRANSP p TRANSP

p S SS T

p

1o σενάριο

Α Γ Β S1=1,0 ms

S2=1,5 ms

T1=1,0 ms

perr1

T2=1,5 ms perr2

2ο σενάριο

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 79

Ξεχωριστές ABP μεταξύ A-B and B-Γ

Χρειάζεται υπολογισμός της πιθανότητας επιτυχούς αποστολής πακέτου και

λήψης επιβεβαίωσης σε καθένα από τους 2 ‘βρόχους’ ABP

1

1 1

2

2 2

( , _ _ _ _1) ( , _ _ _1)

(1 ) (1 ) 0.9801

( , _ _ _ _ 2) ( , _ _ _ 2)

(1 ) (1 ) 0,9604

err err

err err

p P success data packet in link P success ACK in link

p p

p P success data packet in link P success ACK in link

p p

Data packet

ACK

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου 80

2ο σενάριο 1

2.11 1

1 1

1

9.8%(1 )ABP

TRANSP p TRANSP

p SS T

p

22.2

2 22 2

2

9.6%(1 )ABP

TRANSP p TRANSP

p SS T

p

Εφόσον ο ρυθμός μετάδοσης και στα δύο links είναι ο ίδιος, η απόδοση του συστήματος θα εξαρτάται από το link με τη μικρότερη επιμέρους απόδοση (bottleneck) , που είναι το link 2.

Με βάση τα αποτελέσματα, το 2ο σενάριο θα είναι πιο αποδοτικό, διότι έχει απόδοση 9.6%, σε σχέση με το 1ο σενάριο που έχει απόδοση 3.76%

Προσοχή! Κανονικά πρέπει να συγκρίνουμε ρυθμαποδόσεις, αλλά -για τη συγκεκριμένη περίπτωση- αφού έχουμε τον ίδιο ρυθμό μετάδοσης σε όλα τα links και τα σενάρια, αρκούν οι αντίστοιχες αποδόσεις

81

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

82 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

83 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

84 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

85 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

86 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

87

ΕΞ2011Α

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

88 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

89 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

90

ΓΕ3 /1011

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

91 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

92

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

93 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

94 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

95 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

96 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

97

ΕΞ 2011Β

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

98

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

99 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

100 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

n2>n3>n1

Σημείωση: Κανονικά οι

σύνδεσμοι συγκρίνονται βάσει

των ρυθμαποδόσεών τους

(γινόμενο απόδοσης & ρυθμού

μετάδοσης), όμως στην

περίπτωση της άσκησης όλοι οι

σύνδεσμοι έχουν το ίδιο

TRANSP άρα και τον ίδιο ρυθμό

μετάδοσης συνεπώς αρκεί η

σύγκριση των αποδόσεών τους 101 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

102

ΓΕ3 /0506

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

103 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

104 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

105

A

Β

Γ

Δ

ABP

GBN-5

GBN-15

SAB

SAB

SAB

SAB

T1

SAB

packet 1 packet 2 packet 3 … packet N

(N-1) SAB

packet 1 packet 2 packet 3 packet N

packet N+1

T2

… packet N+1 SAB

File M bytes M=NX+X’ N=int(M/X) Headers

M

X X’

H

T1=TRANSP(AB)+PROP(AB)+TRANSP(ΒΓ)+PROP(ΒΓ)+TRANSP(ΓΔ)+PROP(ΓΔ)

SΑΒ=TRANSP(AB)+PROP(AB)+TRANSA(AB)+PROP(AB)

T2=SAB-(T1-T1’)

T1 '=TRANSP’(AB)+PROP(AB)+TRANSP’(ΒΓ)+PROP(ΒΓ)+TRANSP’(ΓΔ)+PROP(ΓΔ)

T1 ‘

T=T1 + (N-1)SAB +T2

ΓΕ3/ ΘΕΜΑ 5

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

106

ΓΕ3 /1011

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

107 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

108 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

109 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

110 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

111 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

112 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

113 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

114

ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

115 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

116 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

117 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

118 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

119 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

120 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

121 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

122 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου

123 ΕΑΠ/ΠΛΗ-22/ΑΘΗ.4/ 1η ΟΣΣ / 19.10.2014 / Ν.Δημητρίου