®§®®Œ®â€”®â€œ®®â„¢...

®§®®Œ®â€”®â€œ®®â„¢ ®£®¥®â€Œ®â€¢®â€‌®Œ®â„¢®®¥ £¯£¾£â€£¾£â€œ£¹££â€¢£â€
®§®®Œ®â€”®â€œ®®â„¢ ®£®¥®â€Œ®â€¢®â€‌®Œ®â„¢®®¥ £¯£¾£â€£¾£â€œ£¹££â€¢£â€
download ®§®®Œ®â€”®â€œ®®â„¢ ®£®¥®â€Œ®â€¢®â€‌®Œ®â„¢®®¥ £¯£¾£â€£¾£â€œ£¹££â€¢£â€

of 2

 • date post

  10-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ®§®®Œ®â€”®â€œ®®â„¢...

 • ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ÏÍÏÌ/ÍÕÌÏ : ............................................................................................................................................. . ÔÉÔËÏÓ ÈÅÓÇÓ : .................................................................. E-MAIL: .............................................................. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ : ....................................................................................................................T.K. .................... ÔÇËÅÖÙÍÏ : ................................................................... FAX: ...................................................................

  11.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ΣΣυυμμμμεεττέέχχοονντταα

  ÏÍÏÌ/ÍÕÌÏ : ............................................................................................................................................. . ÔÉÔËÏÓ ÈÅÓÇÓ : .................................................................. E-MAIL: .............................................................. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ : ....................................................................................................................T.K. .................... ÔÇËÅÖÙÍÏ : ................................................................... FAX: ...................................................................

  22.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ΣΣυυμμμμεεττέέχχοονντταα

  ÏÍÏÌ/ÍÕÌÏ : ............................................................................................................................................. . ÔÉÔËÏÓ ÈÅÓÇÓ : .................................................................. E-MAIL: .............................................................. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ : ....................................................................................................................T.K. .................... ÔÇËÅÖÙÍÏ : ................................................................... FAX: ...................................................................

  33.. ΣΣττοοιιχχεείίαα ΣΣυυμμμμεεττέέχχοονντταα

  ΔΔιικκααίίωωμμαα ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς Το κόστος συμμετοχής είναι:

  - Στελέχη Εταιρειών / άτομο : 220,00 Ευρώ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) - 2 έως 3 άτομα / άτομο : 190,00 Ευρώ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) - 4 άτομα και άνω / άτομο : 150,00 Ευρώ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) - Φοιτητές - Σπουδαστές : 60,00 Ευρώ (ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

  ÅÐÙÍÕÌÉÁ : ............................................................................................................................................. . ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏ : ............................................................................................................................................. . ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ : ....................................................................................................................T.K. .................. . ÔÇËÅÖÙÍÏ : ................................................................... FAX: .................................................................. Á.Ö.Ì. : ................................................................... ÄÏÕ: ..................................................................

  ΣΣττοοιιχχεείίαα ΤΤιιμμοολλοογγίίοουυ ττηηςς ΕΕττααιιρρεείίααςς σσααςς

  Παρακαλούμε κατά την προσέλευσή σας στο Συνέδριο, να έχετε μαζί σας φωτοτυπία της απόδειξης από την κατάθεση που έγινε για τη συμμετοχή σας.

  ΤΤΗΗΛΛ..:: 210.8064.460, 210.6202.083 FFAAXX:: 210.6148.875 ΚΚΙΙΝΝ..:: 6988.089.059 EE-MMAAIILL:: freeshoping@yahoo.gr, EE-MMAAIILL:: bthere_ad@yahoo.gr, WWEEBB:: www.bthere.gr

  11ï ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 18 /11/ 2010, ÌÏÕÓÅÉÏ ÖÕÓÉÊÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ, ÊÅÍÔÑÏ “ÃÁÉÁ”, ÏÈÙÍÏÓ 100, ÊÇÖÉÓÉÁ

  ÓõíÝäñéï ÐùëÞóåùí ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  BusinessReview The

  SALES MARKETING & BUSINESS REVIEW

  ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ, ÅÎÁÃÏÑÅÓ, ÓÕÃ×ÙÍÅÕÓÅÉÓ, ÍÅÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ

  ÐÜìå ÌÌðñïóôÜ!

  ÏÉ ËÕÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÐÙËÇÓÅÙÍ

  EExxcceeppttiioonnaall MMaannaaggeerr

  2011

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43, 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

  ΤΤρρόόπποοιι ΠΠλληηρρωωμμήήςς

  Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε καταβολή ολόκληρου του ποσού (Συμμετοχή + Φ.Π.Α.) μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον εξής τραπεζικό λογαριαμσό για το 11ο Συνέδριο Πωλήσεων:

  ΤΡΑΠΕΖΑ AALPHA IBAN: GR28 0140 1390 1390 0200 2006 300 Αριθμός Λογαριασμού: 139 00 2002 006300

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FFREE SSHOPPING ΠΩΛΗΣΕΙΣ && ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MMON. EE.Π.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛ.: 210.8064.460, Α.Φ.Μ.: 997625895, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μητροπόλεως 43, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι

  programma.qxd 13/10/2011 9:54 Page 1

 • ÐñïóÝëåõóç ÓõíÝäñùí - ÅããñáöÝò - Welcome coffee

  Á´ ÅÍÏÔÇÔÁ OUTSOURCING - ÅÎÁÃÙÃÅÓ -ÐÑÏÙÈÇÓÅÉÓ - ÍÅÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÇÓ: ÊÕÐÑÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, General Manager Consumer Hellas

  ÃÑ. ÓÁÑÁÍÔÇÓ Á.Â.Å.Å.

  1. “Äéáðñáãìáôåýóåéò: Áðáñáßôçôï óôïé÷åßï ãéá ôçí åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí.” ÊÁÍÁÊÁÑÇÓ ÔÆÙÑÔÆÇÓ, ÌÝëïò Ä.Ó. ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÐùëÞóåùí ÅëëÜäïò

  2. “OUTSOURCING óôéò ðùëÞóåéò ÷ñåéÜæåôáé; Ðüôå, ðþò, ãéáôß;” ÅÕÃÅÍÉÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ÅËÃÅÊÁ Á.Å.

  3. “Ðùò âïçèïýí ôá íÝá ðñïúüíôá êáé ïé åîáãùãÝò ôéò ðùëÞóåéò.” ÌÉ×ÁËÁÊÁÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÄéåõèõíôÞò ÐùëÞóåùí CRETA FARM ABEE

  4. “Promotion: ÕðÜñ÷ïõí ôñüðïé ãéá íá åðéôý÷ïõìå êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá êáé ðþò;” TZANÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÄéåõèõíôÞò ÐùëÞóåùí ÌÅÂÃÁË Á.Å

  ÓÕÆÇÔÇÓÇ - ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ

  ´ ÅÍÏÔÇÔÁ ÔÏ ÌÅËËÏÍ ÔÏÕ ËÉÁÍÅÌÐÏÑÉÏÕ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÇÓ: ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÁÊÇÓ, Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò SYMPHONY IRI GROUP HELLAS AE

  1. “Ôhe Present and the Future of Retail Business” PASCAL BUCALO, Strategic Development SymphonyIRI Group International

  2. “Ãéáôß åßíáé áðáñáßôçôï Ýíá óïâáñü èåóìéêü üñãáíï ãéá ôá Super Market êáé ðùò ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé;” ÃÊÏÑÔÆÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ, Chairman ONE TEAM, Ðñüåäñïò ôïõ äéêôýïõ ôçò Åõñþðçò ãéá ôçí Åðé÷åéñçìáôéêÞ ÇèéêÞ

  10:30 - 111:30

  09:45 - 110:30

  9:30 - 009:45

  08:45-009:30

  11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 118 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22011 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ “ΓΑΙΑ”

  ΟΘΩΝΟΣ 1100, ΚΗΦΙΣΙΑ

  3. “ÄÝêá ïäçãßåò ãéá íá åëÝã÷åôå ôïõò áíèñþðïõò ðïõ ðïõëÜíå ãéá åóÜò.”

  ÓÉÃÁËÏÓ ÊÙÓÔÁÓ, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò GLOBAL LINK

  ÓÕÆÇÔÇÓÇ - ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ

  ÄÉÁËÅÉÌÌÁ - ÊÁÖÅÓ

  ô ÅÍÏÔÇÔÁ ÂÏÇÈÏÕÍ ÊÁÉ ÐÙÓ ÏÉ ÓÕÃ×ÙÍÅÕÓÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÙÍ ÐÙËÇÓÅÙÍ; ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÇÓ: ÓÔÅÖÁÍÉÄÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, Åêäüôçò ôïõ Business Review

  (SALES MARKETING & BUSINESS REVIEW)

  1. “Ðïéåò åßíáé ïé èÝóåéò ôïõ Ó.Å.Â.Ô. ãéá ôçí áíÜðôõîç ôùí åðé÷åéñÞóåùí óå

  ðåñßïäï êñßóçò;”

  ÊÁËÏÕÓÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, Ðñüåäñïò Ó.Å.Â.Ô. & Ðñüåäñïò Nestle Hellas

  2. “Ãéáôß ïé ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò ðñÝðåé íá åðåíäýóïõí óôçí ÅëëÜäá.”

  ÌÇÍÁÚÄÇÓ ÖÉËÉÐÐÏÓ, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò Êáëëõíôéêþí Åìðïñßïõ,

  RILKEN A.E.

  ÐáñÝìâáóç áðü ôïí êýñéï Äéïíýóç ÍéêïëÜïõ, Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò êáé ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÓÅÂ. “Ôï íÝï áíáðôõîéáêü ìïíôÝëï ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.”

  ÓÕÆÇÔÇÓÇ - ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁÔÁ

  ÁÐÏÍÏÌÇ ÔÉÌÇÔÉÊÇÓ ÐËÁÊÅÔÁÓ óôïí Exeptional Manager 2011

  ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÊÁÉ ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÙÍ ÐÉÏ ÐÅ