α. αθηναϊκή επιθεώρηση σύγχρονης τέχνης 04

download α. αθηναϊκή επιθεώρηση σύγχρονης τέχνης 04

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  5

Embed Size (px)

description

α. τεύχος 04 - Μάιος 2006 (ελληνική έκδοση)

Transcript of α. αθηναϊκή επιθεώρηση σύγχρονης τέχνης 04

 • 4

  -

  20

  06

  .

 • fi

  fi

  fi Visions 06

  fi fi

  fi

  ;

  Tattoo my art,

  Your Sweetness is My Weakness

  fi fi Black Tuda

  03

  0816

  2432

  3642

  46

 • 03

  Subjecktiveberlinersuppe

  , fi , ,fi fi, . , fi fi . , , fi, , fi fi . , fi: fi fi , fi , , fi fi ., .

  Martin Jay Volksbhne, . Martin Jay

  Berkley , fi fi fi , , ,fi David, reenactment , . , , , , , fi Eve Sussman . Jay, Volksbhne

  fi reenactment. fi, 1914, fi , fi , fi fi , fi , fi fi . fi , fi . : Augustrasse, fi fi, fi fi fi, fi fi

 • 04

  . fifi objet trouv fi fi , fi Damien Hirst. fi , sitespecific, fi , fi . fi fi fi fi, fi , fi fi, fi . ,fi fi ,

  . , , fi fi . fi, EinsturzendeNeubaten, Crime and the CitySolution Birthday Party, . , , , fi .

  fi fi . Upstairs , fi , , fifi .

  fi fi fi , fi fi fi, fi . fi , , , fi fi , fi. reenactment fi .

  fifi Upstairs, fi . fi .fi , fi .. fi

  fi . fi: , puncta: fi, , , fifi, fi.

  , , , Globe City Newcastle Flowers , , fi , fi, fi fi ,

 • 05

  . fi, fi 14 . fi, fi , , , fi fi fi . fi : , fi , fi fi, fi ,

  , , ,. , , fi fi , reenactment, , fi fi.

  .

  Art Athina

  Art Athina fi fi. fi , . fi , fi fi fi . fi, fi fi , fi

  fi fi fi fi ... , fi fi fi fi fifi , fi fifi . , fi fi, fi Goodys, ,

  fi , fi fi . fi fi , , , , fi , , . fi fi fi.

  , fi fi :

 • 06

  . .

  fi fi fi.

  . . . .

  fi . fi, fi fi fi fifi fi fi ,, Arte Povera.

  , fi fi ,

  fi , fi fi fi .

  .

  fi ( ) , fi 90 fi fi . fi fi fi

  fi, . fi fi fi fi fi. fi fi . fi .

  fi fi fi . fi fi . fi fi

  fi. fi , fi . fi fi fi .

  , fi fi , fi . fi . fifi. fi , fi

 • 07

  , . fi fi. fi . . fi . fi fi, fi fi , fi fi,fi fi fi . . . fi fi fi

  fi fi. fi fi fi fi. fi fi fi fi .

  fi fi fi , fifi. fi fi

  , fi fi fi. , , fi. fi . fi fi . fi . fi fi fi fi .fi fi

  fi fi

  . fi

  .

  fi

  fi fi

  fi fi

  fi fi

  .

  fi fi.

  fi

  , fi fi

  fi

  fi fi

  .

  .

 • fi

  ,

  fi

  Piet Mondrian.

  :

  B

  ERN

  IER

  /ELI

  AD

  ES

 • 09

  fi fi fi , fi fi fi . , . fi fi Piet Mondrian(1872-1944) 51 fi , fi . Bernier-Eliades fi: -

  Mondrian fi, installations, . dvd , Broadway Boogie-Woogie (1942-43) . K fi , fi .

  fi ;

  fi fi . fi fi fi

  , fifi, fi . fi fi .

  ; fi ;

  fi , fi . , , .

  fi . ;

  , fi , . .

  . fi ...

  , fi fi fi fi. . ;

  ;

  fi-fi fi fi (), fifi

 • ,

  :

  B

  ERN

  IER

  /ELI

  AD

  ES

 • 11

  fi. fi, fi . . fi , fi , , , , .

  fi fi fi fi ;

  fi, , , fi .

  , fi fi ,fi Breeders, fi fi fi. fi fi ., fi . fi, fi fi .

  ;

  fi fi .

  45 fi , fi fi , .

  ;

  : , fi . fi , fi. fi - - , fi

  fi fi fi . , : , , . , . fi ,. fi. fi . fi fi , .

  fi ...

  fi

 • Piet Mondrian,

  :

  B

  ERN

  IER

  /ELI

  AD

  ES

 • 13

  fi fi , , . . . fi ; fi. ; : fi , fi , , fi fi fi, fi ...

  , fi, .

  fi fi . fi ;

  . fi fi , fi, fi . fi . fi . fi

  fi!

  , .

  fi . fi fi, fi fi . fi fi , fi fi . , . . ,

  fi, . fi , fi fi fi fi, fi, . fi .

  fi ;

  .

  , fi

  fi fi

  .

 • Piet Mondrian,

  :

  BER

  NIE

  R/E

  LIA

  DES

 • 15

  fi ;

  fi - . fi , , fifi , fi !

  fi ;

  ! fi . , . fi , fi .

  fi , ...

  , Mondrian. fi , fi, . Mondrian , fi , fi .

  fi Mondrian;

  fi fi . fi fi fi, . ,

  . , Mondrian . . . fi fi Broadway Boogie-Woogie. - fi , , . , fi fi . ,

  fi. fi , fi fi fi, fi, ,, 1920 fi _ LOREAL.fi fi !

  Piet Mondrian Bernier/liades (E 11, , .210-3413935-7) fi 25 2006 10 2006.

  .

 • fi fi

  Visions 06

  Athens Imperial

  fi

  , An

  gel

  th

  e St

  rip

  per

  :

 • 17

  . . fi , fi ( ;) fi fi. fi Visions 06 Imperial fi fi, , , , ( ) 40 30 . fi fi , , , fi, fi

  fi , fi. , fi , fi , fi . , ( , fi) fi fi , fi fi.

  , fi , , fi 1998 , fi fi . fi ,

  , fi fi . fi fi, fi ; fi fi, fi , fi WalterBenjamin; fi, fi , , , , ;

  fi , fi fi, 1980 , fi fi , , ,

  fi. fi, fi fi, 1970 fi, fi fi , fi .1 fifi , fi fi . fi fi . Terry Bennett

 • ,

  :

 • 19

  , fi ,fi , fi fifi , , , fifi , .2 Hilde S. Hein /, fi fi .3

  : fi (Sensation

  Royal Academy Charles Saatchi 1997 ), fi, fi , ,fi fi, fi fi fi, fi . fi : s fi fi fi J.M.W.Turner Lucian Freud, fi fifi Turner,fi Damien Hirst Tracey Emin .

  : (,fi , , fi , ). fi fi fi Visions06 fi fi ; fi fi ( fi fi) fi; ;

  fi , ,

  fi JusufHadzifejzovic, fi fi . fi fi fi, , fi performance art( 1950 1960 fi ) art perfomance fi . fi ( ) fifi fi , ( fi fi,

 • ,

  :

 • 21

  , , , fi), , fi fi fi . fi , fi ( ) fi fi , , ; fi fi fi ; fi fi : ! ;,

  fi .

  fi , , , fi , fi , fi fifi fi.4 , fi fi Angel the Stripper fi , fi, , , fi . ,

  fi fi fi fifi fi . Angel ;, , fi . . fi,, fi .

  fi fi fi fi fi . fi fi fi

  fi . fi fi . , , fifi, fi , , fi fi fi . fi fi fi ; , ,

  .

 • ,

  :

 • 23

  (Erin Seymen) fiIKEA fi, ( ), , fi .

  , fi , fi. fi, , fi fi fi, fi , fi . Zheng Guogu, Liang Shuo ZhangYuan , ,

  fi , fi . fi fi ;

  fi fi fi fi fi , . fi fi fi . fi fi . fi fi fi . , , Baudrilliard 1980.5

  fi fi

  , fi fi fi ,, fi fi , fi fi fi. fi fiYBAs ( YGAs), fi fi , ,fi , fi fi charity-shop, fi .fi fi fi. fi fi fi fi6.

  Visions 06

  Athens Imperial (

  , ) fi 3

  19 2006

  1 Hilde S. Hein, The Museum in Transition: A

  Philosophical Perspective (Washington:

  Smithsonian Institution Press, 2000), p. 45.

  2 Terry Bennett, The Birth of the Museum:

  History, Theory Politics (London/New York:

  Routledge, 1995), pp. 6-7 and 102-5.

  3 Hein, op. cit., p. 62.

  4 Dennis Kennedy (ed.), The Oxford

  Encyclopaedia of Theatre and Performance,

  vol. I, A-L (Oxford: Oxford University Press,

  2003), p. 1019.

  5 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations