Download - Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

Transcript
Page 1: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 1 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

[1]

≠iÎÎ

≠iÎÎfiÌ ’Ì»ÎHÎ ›◊Î◊˝ V‰w’ı...

≠ffi¿÷ν — …ı A›Î· »ı ¿ı “‹Îfl_ V‰w’ ±Î »ı ±fiı ±Î ⁄Ì…\_ »ı.”

±ı …ı Á÷÷ A›Î· flËı »ı ±ı ¿›Î ¤Î√fiı »ı ? ±ı ¿›˘ ¤Î√ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı. ≠iÎÎ ⁄‘_ ÿı¬ÎÕı »ı. ±Î ⁄‘_› »^À_

»>À_ ÿı¬ÎÕı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı› A›Î· flËı »ı ¿ı ±Î ⁄ı »^À_ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı › Ë_

Lˢ›, Ë_ ±Î »\_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı, ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ ±fiı @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊¥ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎfi “±‹ı” ±Î’̱ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı … µI’Lfi ◊Λ.

iÎÎfi◊Ì ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊¥ √¥. ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ «Î· ◊¥ √›_.

⁄ı „@÷±˘ »ı ±_ÿfl. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi

◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±iÎ΄@÷ ∞‰‹ÎhÎfiı ˢ› …. ±ıÀ·ı “Ë_” ±fiı “‹ÒÏ÷˝”

⁄ı ¤ı√Î ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ±iÎ΄@÷. Á_ÁÎfl ∂¤˘ ¿flfiÎflÌ ±iÎ΄@÷.

÷ı Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰Î fiÎ ÿı. ≠iÎ΄@÷ Á_ÁÎfl‹Î_ ±ıfiı flËı‰Î fiÎ

±ÎM÷‰ÎHÎÌlıHÎÌ - 13 (µ÷flΑ)

ÿı. ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, œÁıÕÌfiı ±Î‹ ⁄Î_‘Ìfiı ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î „@÷

…ı µI’Lfi ◊≥ »ı, ÷ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ÷ıfiı “±Î’HÎı” Õ¬˘ fiÏË ¿fl‰˘

‰E«ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿Î‹ ◊≥ … flèÎ_ »ı, ÁË… flÌ÷ı ¿Î‹ ◊≥ flèÎ_ »ı.

iÎÎfiÌ ’vÊ ¥√˘¥‹ ¿Îœı I›Îfl ’»Ì ≠iÎÎ µI’¯Î ◊Λ. ¥√˘¥‹

fiı ‹‹÷Î, ±ı ±iÎ΄@÷fiÌ ÁÎfl‰Îfl‹Î_ »ı. ≠iÎÎ µI’¯Î ◊Λ ±ıÀ·ı ±iÎÎ

fi΋fiÌ Â„@÷ ±ıfi_ ⁄‘_ ·¥fiı ‰Î‚Ì-ÕÌfiı «Î·‰Î ‹Î_Õı ! …ı‹ ¿˘_√˛ıÁ

√‰fi˝‹ıLÀ ±Î‰Ì, ’ı·Î_ ±_√˛ıΩı …÷Î_ flèÎÎ_ fiı ⁄‘Î_.

¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ⁄_‘ ÂıfiÎ◊Ì »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±iÎÎ◊Ì ⁄_‘ »ı.

±iÎÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl⁄_‘ ◊¥ flè΢ »ı. ±iÎÎ◊Ì ’Î’-’H› fl«Î› »ı. ±iÎÎ

±fiı ±ıfi˘ Á΋˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ÂOÿ ‹„@÷, ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ. ÷ı ≠iÎÎ Ïfifl_÷fl

“÷‹fiı” «ı÷‰ı. ±ı ’Ëı·Î_ fiˢ÷Ì. ’Ëı·Î ±iÎÎ Ë÷Ì. ±iÎÎ ’˘÷ı »ı ÷ı

¨‘_ ‰ŸÀ΂ ‰ŸÀ΂ ‰ŸÀ΂ ¿flı. ÷ı ±iÎÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘, ≠iÎÎ◊Ì

Á_ÁÎfl fiΠ◊Λ. ±iÎÎ◊Ì ±Ë_¿Îfl ˢ›. ≠iÎÎ Ïfifl˚±Ë_¿Îfl ◊›Î ’»Ì◊Ì

µI’Lfi ◊Λ. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ·ZÎ ⁄ıÃ_ ’»Ì ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊Λ.

ˉı ±iÎ΋Î_ Â_ ˢ› ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*, ‹ıÓ ÿ—¬ ¤˘√T›_, ’ı·Î±ı ¿›*,

’ı·Î±ı √΂ ¤Î_ÕÌ ‹fiı.” ≠iÎÎ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ¿÷ν fiËŸ, Ë_ ¤˘@÷Î

fiËŸ, Ë_ iÎÎ÷Î.” Á΋αı ‹fiı √΂ ¤Î_ÕÌ ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı Ï⁄«Îfl˘, ±ı Á΋˘

’HÎ ¿÷Î fi◊Ì. ±ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ iÎÎfi. Á΋˘ ¿÷Î fi◊Ì ÿı¬Î÷˘ ±fiı ’˘÷ı

¿÷ν fi◊Ì ±ı ¤Îfi flèÎ_, ±ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ ‹˘ZÎfi_ ÁΑfi ±ÎÀ·_.

≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊfiı flÎ√-¶ıÊ ΩHΉΠ±ı ≠iÎÎfi˘ µ’›˘√ ◊›˘

¿Ëı‰Î› ? ≠iÎÎ ÷ı ‰¬÷ı µ’›˘√‹Î_ ˢ› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎfi_ ÷˘ ⁄ı‹ıLÀ …\ÿ_ »ı. ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌ › Á‹…ı

¿ı ±Î flÎ√-¶ıÊ ¿flı »ı. flÎ√-¶ıÊ √›Î »ı ±ı ≠iÎÎ ΩHÎı. ±ı ±iÎÎfiÌfiı

Á‹Ω› fiËŸ. ⁄Î¿Ì fiÎfi_ »˘¿v_ › flÎ√-¶ıÊfiı Á‹…ı fiı ! ±Î’HÎı ‹˘œ<_

«œÎ‰Ì±ıfiı ÷˘ »˘¿v_ …÷_ flËı, ’λ\_ fiÎ ±Î‰ı.

±iÎÎ Ω› ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. …√÷fiÎ ∞‰‹ÎhÎfiı Ï‹J›ÎI‰

Page 2: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

»ı I›Î_ Á‘Ì ±iÎÎ ±fiı Ï‹J›ÎI‰ ¬Áı ±ıÀ·ı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ±ı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı ≠iÎÎ fi ≠√Àı, ±iÎÎ … flËı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î’HÎfiı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊¥. ˉı ÷‹ı Á_ÁÎfl‹Î_ »˘

÷˘ › ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊›ı·Ì »ı fiı ! ±ıÀ·ı ˉı Á_ÁÎfl‹Î_ F›Î_ ±Î√‚ ÷‹Îfl_

⁄_‘fi ˢ› I›Î_ ÷‹fiı »˘ÕÎ‰Ì ÿı‰ÕΉı Ë_‹ıÂÎ «ı÷‰Ìfiı. ±Î’HÎfiı ¿_¥

ΩB≤Ï÷ fiΠˢ› ÷˘ ±_ÿfl◊Ì «ı÷‰HÎÌ ‹‚ı, ±ı ≠iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹ ±fiı

Á_ÁÎfl‹Î_ ‘_‘˘ ¿fl÷Î_ ˢ› I›Îflı ±iÎ΄@÷ ¿Ëı, ±Î‹ ¿fl˘ ÷˘ ’ˆHÎΛ,

‹‚Ì Ω› ±ı‰_ »ı. ±ı ±iÎ΄@÷ «ı÷‰ı ’HÎ ±ı ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰Îfi_.

±fiı ‹˘ZÎ ‹ÎÀı ≠iÎÎ «ı÷‰ı.

≠ffi¿÷ν — ⁄‘Î ÏÕÁÌfi ⁄Ï© ·ı »ıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÏÕÁÌfi ⁄Ï© ·ı »ı ’HÎ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ÏÕÁÌfi. ‹˘ZÎı

…÷Î_ ·ı‰ÎfiÎ ÏÕÁÌfi ≠iÎÎ ·ı »ı ±fiı Á_ÁÎflÌ ÏÕÁÌfi ±iÎÎ ·ı »ı.

±iÎÎ ±ıÀ·ı ⁄Ï©. ±iÎÎ-≠iÎÎfiÎ ÏÕÁÌfi »ı ⁄‘Î.

±iÎÎfi_ ≠Î√Àu ?

≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ≠iÎ΋Î_ Œfl¿ Â_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ÷ı iÎÎfi◊Ì µI’Lfi ◊fiÎflÌ ±ı¿ „@÷ »ı.

≠iÎÎ ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ … ÕΛflı@À „@÷ »ı, ÕΛflı@À ·Î¥À »ı ±fiı

±iÎÎ ±ı ¥fiÕΛflı@À ·Î¥À »ı. ±iÎÎ ±ı À˘’ µ’flfiÌ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›

±√fl ÷˘ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ ⁄Ï©◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ’HÎ ±iÎÎ ⁄‘Ì ±Î¬Ì. »÷Î_›

±ı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ »ı ’λÌ. ±iÎ΄@÷ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ »ı ±fiı ≠iÎÎ

±ı › ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı „@÷ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı √HÎΛ ?

ÿÎÿÎlÌ — ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋fiı ·Ì‘ı ±iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊¥.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı „@÷ ±ı¿ … »ı. Ωı ⁄ËÎfl √¥

÷˘ ±iÎ΋Î_ ’ÏflHÎ΋ı »ı ±fiı ’˘÷΋Î_ Á‹Î› ÷˘...

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. ±ı ±iÎ΄@÷ …\ÿÌ »ı. ’HÎ ±ı ⁄ıµ

±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷±˘ »ı. F›Îflı ’ÿ˚√·‹Î_ ¿˘¥ ±Î‰Ì ÷ı‰Ì „@÷ …

fi◊Ì fiı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ¿ı ⁄‘Ì …ı ¿_¥ „@÷±˘ »ı, ±ı

⁄‘Ì ±ÎI‹ÎfiÌ … „@÷±˘ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ … „@÷±˘ »ı, ’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î »ı

÷ı ωÂıÊ ’ÏflHÎ΋‹Î_ Á’ÕΛı·˘ »ı I›Î_ Á‘Ì ±iÎ΄@÷fiÌ ⁄ËÎfl

fiÌ¿‚ı fiËŸfiı ! F›Îflı ±iÎ΄@÷‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı, ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ

¤Îfi‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±iÎ΄@÷ ¬Áı. I›Îflı Ïfi… ’ÏflHÎ΋ µI’Lfi ◊Λ.

I›Îfl ’»Ì ≠iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿flı. ’»Ì Á_ÁÎfl‹Î_ …‰Î fiÎ ÿı.

±ıÀ·ı ⁄ıµ „@÷±˘ ±ÎI‹ÎfiÌ … »ı. ⁄Î¿Ì ¿˘¥ ⁄ËÎflfiÌ, ⁄ÌΩ

¿˘¥fiÌ Â„@÷ … fi◊Ì ±Î‹Î_. ±ı ≠iÎ΄@÷ ±fiı ±iÎ΄@÷ ⁄ıµ ‹Îfiı·Ì

‰V÷ »ı, Ï⁄Ï·Œ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±iÎ΄@÷fiÌ Âw±Î÷ ÂÎ◊Ì ◊¥, ÷ı ’λ‚ ¢ Ëı÷

Ë÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ±fiı ±ıfiı ±Î …Õfi˘ Á_›˘√ ⁄Λ˘,

«ı÷fifiÌ ΩıÕı …Õfi˘ Á_›˘√ ⁄Λ˘, ±ı Á_›˘√◊Ì Ï‰ÂıÊ iÎÎfi µI’Lfi

◊›_. ±ı ±iÎ΄@÷ ◊¥.

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎ ±ı ⁄ı‹Î_◊Ì «Î·ı ¿˘fi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄ıµfi_ «Î·ı »ı. Á˙ Á˙fiÎ ZÎıh΋Î_, ’˘÷’˘÷ÎfiÎ

ZÎıh΋Î_ ⁄Lfiı›fi_ «Î·ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±fiı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ Œfl¿ ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl, ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î’HÎı ±Î “«_ÿ¤Î¥” »ı

Page 3: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

÷ı ±fiı ≠iÎÎ ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±ı¿ ω¤Î√ »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfi_ µÿ˚¤‰V◊Îfi ¿›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ V◊Îfi fiΠˢ› ±ıfi˘ ÷˘ ¿Î‚ ˢ›. ±ı ’ı·_

Ï‹J›ÎI‰ …ı ¿Î‚ı ¡ı¿«fl ◊¥ Ω›fiı, ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ËÎ…fl ◊¥ Ω›. ⁄Ï©

’fl CÎÎ ’Õ˚›˘ ±ıÀ·ı ËÎ…fl ◊¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ‰Î÷«Ì÷‹Î_ ±Î’HÎı ‰Î’fḻı »Ì±ıfiı ¿ı

≠iÎÎ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı »ı … fiı !

≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√, ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ÷‹ı

÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ·¥ Ω‰ »˘ ⁄‘Ì ‰Î÷˘.

±ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı ¿ı ±‹¿ ¿Î‚ µI’Lfi ◊›˘ ¿ı ≠iÎÎ ’˘÷ı

µI’Lfi ◊¥ Ω› ±fiı ’»Ì ⁄‘_ ‹˘ZÎı ’ˢӫÎÕÌ fiı ’»Ì ·› ◊¥ Ω›.

±Î ±iÎÎ › µI’Lfi ◊¥ √›ı·Ì »ı ±fiı ·› ◊¥ Ω›. ≠iÎÎ µI’Lfi

◊Λ, I›Îflı ±iÎÎ ·› ◊¥ Ω›. …ı‹ ±Î ±_‘Îfl_ ’»Ì Ïÿ‰Á (±…‰Î‚_)

ˢ›.

≠iÎÎ, …Õ ¿ı «ı÷fi ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠iÎ΋Î_ ◊˘Õ˘-CÎH΢ ω¿S’fi˘ ¤Î√ ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ω¿S’ ·Î√ı-‰‚√ı fiËŸ I›Î_ ±Î√‚. ω¿S’ ⁄‘˘

±iÎÎ. ±Î‹Î_ ω¿S’-Ï⁄¿S’ ¿Â˘ ˢ› fiËŸ, Ïfiω˝¿S’Ì »ı ±ı. «ı÷fi »ı,

…Õ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ’HÎ ’Ήfl «ı÷fi … fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’Ήfl «ı÷fi fi◊Ì, ±ı ‹Ò‚ «ı÷fi. ’HÎ ‹Ò‚

«ı÷fi‹Î_◊Ì …\ÿÌ ’Õı·Ì, ÷ı ±Î ¿Î›˝ ¿fl‰Î ’Òfl÷Ì …. ’»Ì ±ı¿ ◊¥ …Âı

’λÌ.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±ı ’ÿ˚√· fi◊Ì, ±ı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√· ‰E«ıfi˘

¤Î√ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ÎI‹Î fiı ’ÿ√· ‰E«ıfi˘ ¤Î√ fi◊Ì. ±ı ±ÎI‹Îfi˘

±ı¿ ¤Î√ …\ÿ˘ ’ÕÌ Ω› »ı, ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ÿËÎÕı. ÷ı ÃıÃ

‹˘ZÎı ·¥ …÷Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ¿_¥ ¿flı fiËŸ ±Î‹Î_. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√

…\ÿ˘ flËÌfiı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. F›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl … ⁄‘˘ ≠iÎÎfiÎ

ËÎ◊‹Î_ »ı, ¿<·‹¬I›Îfl ’hÎ …ı‰_ !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’»Ì ¤√‰Îfi Â_ ¿flı ? ±ı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı.

¿Â΋Î_ ËÎ◊ CÎη÷Î … fi◊Ì, ‰Ì÷flÎ√ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ◊ CÎη‰Îfi_ flËı … fiËŸ fiı ? ≠iÎÎ ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ

Ïfl≠ııLÀıÏÀ‰ …ı‰Ì »ı.

fi◊Ì ±ı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ı … ≠iÎÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠iÎÎ ±ı◊Ì ¨«˘ ¤Î√ »ı. ≠iÎÎ ÷˘ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ »ı

±ÎI‹ÎfiÌ. ±I›Îflı ±ÎI‹Î Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì ÷‹fiı ‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ‹ÎÀı ¿Â_ ¿Î‹

Ω÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±ıfi˘ ¤Î√ ±Î ≠iÎÎ »ı, ±ı ≠iÎÎ … ÷‹fiı Ïfifl_÷fl ‹˘ZÎı

·¥ …‰Î ‹ÎÀı «ı÷‰ «ı÷‰ ¿›Î˝ ¿flı.

±ı ≠iÎÎ »ı ±fiı ÷ı … ‹Ò‚ ±ÎI‹Î »ı, ’HÎ ±I›Îflı ≠iÎÎ √HÎΛ.

‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î‰Ì ¿˘¥ Ïø›Î ˢ› fiËŸ, …ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω›.

≠iÎÎ ±ıfi_ ¿Î‹ ’Ò fl_ ◊¥ √›_ I›Îflı ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ’Î»Ì Ë÷Ì ±ı‰Ì

fiı ±ı‰Ì „V◊fl ◊¥ Ω›. ˉı ÿflı¿ ∞‰‹Î_ ≠iÎΠˢ¥ ¿ı fiËŸ. ±ı ÷˘

iÎÎfiÌ ’vÊ F›Îflı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ΩB≤÷ ¿flÌ ±Î’ı I›Îflı ≠iÎÎ µI’¯Î

Page 4: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

◊Λ. ±Î ∞‰‹ÎhÎfiı ≠iÎÎ fiΠˢ› ÷˘ ±iÎÎ ÷˘ ˢ› ….

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±iÎÎfiı ’ıÁ‰Î fiÎ ÿı ±ı … ±ıfi_ ¿Î‹fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiı ’ıÁ‰Î ÿı‰ÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … fiËŸ. ±iÎÎfiı ÷˘ I›Î_

’ıÁ‰Î … fiÎ ÿı, ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı ‹˘ZÎı ·¥ …‰Îfi_ ¿Î‹ ±ıfi_. ±iÎÎfi ∂¤_

◊Λ ÷˘ ÿ⁄ΉÌfiı, ±ıfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌfiı ‹˘ZÎ ¤HÎÌ ·¥ Ω›. ±fiı ±iÎÎfi_

¿Î‹ Â_ ¿ı ◊˘Õ_ CÎHÎ_ ·Î¥À ∂¤_ ◊›_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ±_‘Îfl_ ¿flı, I›Î_ “±ıfiı”

Á_ÁÎfl‹Î_ ·¥ Ω›.

±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±iÎ΄@÷fiÎ ’ÎÁ΋Î_ fiÎ flËı‰_. ±iÎ΄@÷±ı ÷˘

±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î‰Ì ‹Î›Î˝ »ı. ±iÎ΄@÷ ±ıfiÌ ’ÎÁı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-

·˘¤, ⁄‘Î_ ËÏ◊›Îfl ˢ›. ±Ë_¿Îfl ⁄Ë ¤Îflı ˢ›. ÷ı ±Î¬_ ·U¿fl »ı

¤Îflı. ±fiı ≠iÎ΄@÷‹Î_ ±Ë_¿Îfl fi◊Ì. ÷ı◊Ì “±Î’HÎı” ’˘÷ı ËÎ…fl flËı‰_

Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ±Î ’Z΋Î_ flèÎÎ, ÷˘ ≠iÎ΄@÷ ËÎflı ±ı‰Ì fi◊Ì. ±ıfi_

¿Î‹ ¿›Î˝ … ¿flı. µ’‹ ¤Î‰ »ı ±Î¬˘. ±ıÀ·ı ‹ËŸ «_«‚ ∂¤_ ◊›_

¿ı ÷fl÷ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Î_, ÿfl‰ÎΩ. ⁄Î¿Ì ’˘÷ı ΩHÎÌ Ωı¥fiı »ı ÷ı ¨‘_ ¿flı

¿ı ‹Îflı flÎ√-¶ıÊ ¿fl‰Î »ı ˉı, I›Îflı ’ı·Ì ≠iÎÎ ¬ÁÌ Ω›.

Œ@÷ ≠iÎ΄@÷fiı ‰Î_‘˘ fi ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı iÎÎfiÌ ’vÊfi_

Áı‰fi ¿fl‰Î◊Ì ±ı „@÷ ‹…⁄Ò÷ ◊›Î ¿flı. ±Î „@÷fiı ¿˘¥ Ëfl¿÷

fiÎ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı. Ë…\ ±ı¿ÿ‹ ±Î‰ı·Ì ˢ› ±fiı ¿˘¥ Ëfl¿÷ ±Î‰ı

÷˘ ∂ÕÌ Ω›.

iÎÎfi ’»Ì ±iÎ΄@÷fiÌ „V◊Ï÷ !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ’»Ì ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎ ⁄_fiı ÁÎ◊ı flËı, ÷ı

±iÎΠˢ› I›Îflı ≠iÎÎ fi ˢ› ±fiı ≠iÎΠˢ› I›Îflı ±iÎÎ fiΠˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄ı ÁÎ◊ı flËı »ı. ±ı‹Î_ √Ò_«‰HÎÌ «ÎS›Î ¿flı. ±Î’HÎfiı

±Î iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷˘ › ÿıË‹Î_ ÁÎ◊ı flËı »ı ⁄_fiı. ±ıÀ·ı ±ı ±iÎÎ ◊˘Õ_¿

ÁŒ˘¿ıÂfi ¿flΉÕΉı, √_√‚΋HÎ ¿flΉÕΉı. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ˉı ±ı ±iÎ΄@÷

fiΠ◊‰ÎfiÌ, ’ı·Ì ≠iÎÎ ‰‘‰ÎfiÌ.

≠ffi¿÷Î — √Ò_«‰HÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±iÎ΄@÷ …‰ÎfiÌ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — √_«‰Î› ÷ı CÎÕ̱ı ±iÎ΄@÷. ’»Ì ±ıfi_ ¿Â_ «Î·÷_

fi◊Ì ±ıÀ·ı √_Ò«‰Î› ±fiı ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±ı ±iÎ΄@÷ F›Î_

Á‘Ì ±iÎÎfi »ı I›Î_ Á‘Ì flèÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ. ±fiı …ıÀ·Ì ±iÎ΄@÷ ±˘»Ì

◊¥ ±ıÀ·Ì ≠iÎ΄@÷ ‹@÷ ◊¥. ÁŒ˘¿ıÂfi √_√‚΋HÎ ¿flΉı ⁄‘_.

±Î’HÎ_ ¿Â_ ·¥ fiÎ Ω›, ’HÎ √_√‚΋HÎ ¿flΉı ±ıÀ·ı Á¬ ±Î‰÷_

ˢ› ÷ı fiÎ ±Î‰‰Î ÿı. ±ÎI‹ÎfiÌ ΩıÕı ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı, ÷˘ Á¬ ±Î‰‰_

Ωı¥±ı, ‰ıÿfi ◊‰_ Ωı¥±ı, ’HÎ fiÎ ◊‰Î ÿı. ±ıfiı √_√‚ΉΠÿı. g«÷Î

fiÎ ¿flΉÕΉı, ±ı √_√‚Ήı ¬Î·Ì.

’Ëı·Î ±Î’HÎÌ Á_ÁÎflfiÌ ⁄‘Ì ¥E»Î±˘ ∂¤Ì ◊¥, ±ı ¥E»Î±˘

’ÒflÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ’HΠˉı ±iÎ΄@÷fi_

Ωıfl ±ı¿ÿ‹ ‰‘‰Îfi_ fiËŸ. ±ı‹Î_◊Ì ⁄Ì∞ ¥E»Î±˘ ∂¤Ì ◊Λ ±ı‰_

fi◊Ì. ±ıÀ·ı ⁄Ì…‹Î_◊Ì ⁄Ì… ’Õı ±ı‰_ fiËŸ. …ı »ı ±ıfiÎ ±ı ±fiı ΩıÕı

ΩıÕı ±Î’HÎfiı ≠iÎΠ„@÷ ¿Ëı »ı, ‹Îflı Ïfi¿Î· … ¿flÌ fiά‰˘ »ı ±Î

⁄‘˘. ˉı ’ı„LÕ_√ fi◊Ì flά‰_, ⁄Î. Ïfi¿Î· ±ıÀ·ı ’÷ΉÀ ¿fl‰Ì, …ıfiı

¿Ëı‰Î›fiı !

’_«ÎiÎÎ ’΂fiÎfl ¿˘HÎ ?

‹ÎflÌ ±iÎ΄@÷ ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·Ì, ⁄Ï© ±‹Îfl΋Î_ ¬·ÎÁ ◊¥

√›ı·Ì ˢ›, ⁄Ï© ±‹Îfl΋Î_ ˢ› fiËŸ. ±ı ÁΛ„LÀVÀ˘ › fiÎ ‹Îfiı ¿ı

±‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© ¬·ÎÁ »ı. ¿˘¥ ‹Îfiı … fiËŸfiı ¿ı ⁄Ï© ¿ı‹ ¿flÌfiı ¬·ÎÁ

◊¥ Ω› ?

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ¿˘≥fiı ‰‘Îflı-±˘»Ì ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎ ÷˘ ±˘»Ì-‰‘÷Ì Ë˘› ⁄‘Ì. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì

≠iÎÎ ÷˘ ÷fl÷ … ¿Î‹ ¿flı. ’»Ì “±ıfi˘” ¿≥ ⁄Î…\‹Î_ ’wWÎÎ◊˝ »ı, ’wWÎÎ◊˝

Page 5: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±ıÀ·ı ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂‰Ì. ’wWÎ ◊›Î ’»Ì ’wWÎÎ◊˝ fiÎ ¿flı ÷˘ ±ı‹fiÌ

’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò· »ıfiı ! iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ’wWÎ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’wWÎ

◊›Î ’»Ì ±ı ±ÎiÎÎ ’΂ı ±ıÀ·ı ’wW΢k΋ ◊›Î ¿flı. ’wW΢k΋ ◊Λ ±ı

’fl‹ÎI‹Î »ı. flV÷˘ … ’©÷Áflfi˘ ËÎ≥‰ı »ıfiı !

≠ffi¿÷ν — ±ÎiÎÎ ¿˘HÎ ’΂ı »ı, ±ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ’΂ı »ıfiı?

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Îfiı ±ÎiÎÎ ’΂‰Îfi˘ Á‰Î· … @›Î_ »ı

±Î‹Î_ ? ±Î ÷˘ ÷‹fiı …ı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ »ı, ÷ı ÷‹Îfl˘ …ı ≠iÎÎ V‰¤Î‰

»ı, ÷ı ÷‹fiı ⁄‘_ ¿flΉÕΉı »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı, ±ıÀ·ı

⁄Ì…\_ ¿›Î_ flèÎ_ ÷ı ? ‰E«ı ¿˘¥fiÌ Õ¬· … fi◊Ì fiı ! ±ı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ.

±iÎ΄@÷ Lˢ÷Ì ¿fl‰Î ÿı÷Ì, ÷ı ≠iÎ΄@÷ ¿fl‰Î ÿı. ±ı ±ÎiÎÎ ’΂Ì

±ıÀ·ı ÷‹Îflı »ı ÷ı ≠÷ÌÏ÷‹Î_ »ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ±fiı ·Z΋Î_ »ı ’HÎ

±fi¤‰‹Î_ ◊˘Õ_ »ı. ÷ı w’ ◊›Î fi◊Ì Ë…\. ±ı ◊‰Î ‹ÎÀı ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂ı

I›Îflı ÷ı w’ ◊Λ. ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ ⁄Î¿Ì fiÎ flèÎ_.

±ıÀ·ı ±ÎiÎÎ ±ı ‘‹˝ ±fiı ±ÎiÎÎ ±ı … ÷’. F›Î_ Á‘Ì ÷’ »ı,

I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ »ı. I›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ V‰w’ fi◊Ì. ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ÷’ fi΋fi˘

√HÎ »ı fiËŸ, ±ı ≠iÎÎ ÷’ ¿flΉı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ‹ËÎI‹Î±˘fiı ’˘÷ı ÂflÌfl◊Ì …\ÿÎ

»ı ±ı‰_ …ı flèÎÎ ¿flı »ı, ·ZÎ ⁄ıÁÌ √›_ »ı ©ÎI‹Îfi_ ±fiı ’»Ì Ωı‰ÎfiÌ

⁄‘Ì Ïø›Î «ÎS›Î ¿flı »ı, ÷ı ⁄‘Ì ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷fi_ … ¿Î‹.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfi˘ ±◊˝ iÎÎfiÏø›Î◊Ì Ωı‰Îfi_, ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿÒfl

flèÎ_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ≠iÎ΄@÷fiÌ … iÎÎfiÏø›Î ±I›Îflı. ’ı·Ì ÿfl±Á·

iÎÎfiÏø›Î ÷˘, ±Î ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω› I›Îflı ±ı iÎÎfiÏø›Î ◊Âı.

≠ffi¿÷ν — ±ÎM÷‰ÎHÎÌ‹Î_ ‰Î_E›_ ¿ı ±Â© »ı, ±Â¤ »ı, ¤ »ı,

±ı Ïø›Î±˘ …ı ΩHÎı »ı ÷ı ⁄Ï© Ïø›Î »ı ±fiı Œ@÷ …ı ©fiı … ΩHÎı

»ı ÷ı iÎÎfiÏø›Î »ı. ÷ı◊Ì ‹fiı ±ı‹ ◊›_ ¿ı ±Î’HÎÌ ≠iÎÎ ⁄‘_ …\±ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠iÎÎ◊Ì. ±ı ≠iÎÎ »ı ÷ı ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì, ±Î F›Î_

Á‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı I›Î_ Á‘Ì Ë˘› ≠iÎÎ. ŒÎ¥· ’ÒflÌ ◊¥ √¥

’»Ì ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ΩHÎı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì ‹ÿÿ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î

≠iÎÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì fiËŸ, ‹˘Z΋Î_ Ãıà Á‘Ì ⁄ıÁÎÕÌ ÿı. ËÎ,

’ÒHÎνËÏ÷ ¿flÌ ±Î’fiÎfl ±ı ≠iÎÎ.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΄@÷ ‹˘ZÎı Ω› ’»Ì ±ı ’Î»Ì ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı „@÷ ‹˘Z΋Î_ ’ˢӫÎÕ÷Î Á‘Ì … flËı »ı.

(±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊÷Î_ Á‘Ì Á‹…‰_)

…\ÿ_ … flάı ÷ı ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±ı¿Î¿Îfl fi ◊¥±ı, ±ıfi_ K›Îfi ÷˘ ≠iÎÎ flάı

fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠iÎÎ …\ÿ_ fiı …\ÿ_ flάı, ±ı¿Î¿Îfl fi ◊‰Î› ±ıfi_ iÎÎfi

… ÷‹fiı ±Î’ı·_ »ı. ≠iÎÎ ÷‹fiı «ı÷‰ı. ¤Ò· ◊Λ »ı ÷ı CÎÕ̱ı ÷‹fiı

«ı÷‰ı, ⁄Á.

≠ffi¿÷ν — «ı÷‰Îfi_ »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤÷ flËı‰Îfi_. ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊¥ Ω› “’ı·Î” ΩıÕı.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ωÂıʤΉ ΩıÕı ±ı¿Î¿Îfl fi ◊Λ. ±ı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ

Ïø›Î fi ◊¥ √¥, ÿÎÿÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ Ïø›Î √HÎÎ÷Ì … fi◊Ì ¿Â΋Î_.

Page 6: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — «ı÷‰ÎfiÌ Ïø›Î ¬flÌ ¿ı fiËŸ ±ÎI‹ÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — «ı÷‰ÎfiÌ ±ı ÷˘ V‰¤Îω¿ Ïø›Î »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfiÌ fiËŸ ? ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ı ≠iÎÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎfiÌ. ±ı¿fi_ ±ı¿ … fiı ⁄‘_. ±Î‹Î_ ⁄Ì…\_ ¿Â_

»ı fiËŸ ‰V÷„V◊Ï÷‹Î_. ±ı «ı÷‰Îfi_ ±Î’HÎı fi◊Ì ¿Ëı÷Î_ ? µ’›˘√ flά˘.

µ’›˘√ ±ı «ı÷‰Îfi_.

≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› ±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ±iÎ΄@÷ ±fiı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊‰Î ÿı ±ı

≠iÎ΄@÷.

≠ffi¿÷ν — Ô©ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ‹ÎhÎ Ωı‰Îfi_ …

»ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…‰ÎfiÌ-Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì Â„@÷ ≠iÎÎfiÌ »ı. ©ÎI‹ÎfiÌ

…ı „@÷ µI’¯Î ◊Λ »ı ±ı ≠iÎ΄@÷ ±fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ Â„@÷ »ı ±ı

±iÎ΄@÷ »ı. ±ı ⁄ÏK‘ ÷flÌ¿ı ˢ› »ı. F›Î_ fiı I›Î_ fiŒ˘ fiı ¬˘À ⁄ı

ÿı¬ÎÕı. ⁄Á‹Î_ ⁄ıÃ˘ I›Î_› fiŒ˘-¬˘À ÿı¬ÎÕı. …‹‰Î √›˘ ˢ› I›Î_› fiŒ˘-

¬˘À ÿı¬ÎÕı.

≠ffi¿÷ν — Á‹… ’ÎÕ˘ »˘ ±ı ’Ë Ó«ı »ı ¿˘fiı ? ÿıËfiı ¿ı ±ÎI‹Îfiı?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı … fiı ! ±ı ’HÎ ¿›˘ ±ÎI‹Î ? …ı ©ÎI‹Î

»ı ÷ı fiËŸ, ≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı, ÷ıfiÌ ΩıÕı ÁIÁ_√ «ÎS›Î ¿flı.

ÿıËfiı› fiËŸ, ÿıË fiı ±ÎI‹Î ⁄ıfiÌ ‰E«ıfiÌ Â„@÷ »ı, ÷ıfiı ’ˢӫı »ı.

≠iÎ΄@÷ … Á‹…ı »ı ±Î. ±ËŸ Á‹Ω‰ı, ÷ıfiı ¿ı« ±’-√˛ËHÎ ¿flı

»ı ±ı ≠iÎ΄@÷ »ı.

‹ËŸ «ı÷‰ı ±ı … ±ÎI‹Îfi¤‰ !

±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «ı÷‰ı »ı ÷ı … ≠iÎÎ »ı. »^À<_ fiı »^À<_ ¿›Î˝ ¿flı. ±ÎÀ·˘

⁄‘˘ ±fi¤‰, ±Î¬˘ Ïÿ‰Áfi˘ ±fi¤‰ ±Î’HÎfiı …\ÿÎ fiı …\ÿÎ flάı »ı,

fiËŸ ?!

≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl.

ÿÎÿÎlÌ — ¤ı√Î ◊‰Î fiÎ ÿı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ F›Îfl◊Ì Âw ◊¥, I›Îfl◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ ±fi¤‰fiÌ

Âw±Î÷ ◊¥ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊¥ … Ω›. ÷˘ … ±ı «ı÷‰ı, fiËŸ

÷˘ “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı ·Z΋Î_ … fiÎ flËı. ±Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ·Z΋Î_ flËı ±fiı

ΩB≤Ï÷ › Ïfifl_÷fl flËı »ı. ±ı ·Î¥À Á‚B›Î … ¿flı, ’HÎ ÷‹ı ⁄Ì∞

…B›Î±ı Ω‰ ÷ı‹Î_ ±ı Â_ ¿flı ?! ±fiı ±ÎiÎÎ ’΂ı ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl ·Î¥À

… ˢ›. ±Î‰_ ωiÎÎfi ’Òflı’Òv_ Á‹∞ ·ı ÷˘ ¿Î‹fi_ ! ‹ËŸ ±_ÿfl «ı÷‰ı

»ı ÷‹fiı ? ¿_¥¿ ±ÎCÎΒλΠŒ›Î˝ ¿ı «ı÷‰ı.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷fl÷ … «ı÷‰ı »ı ±_ÿfl. ±ı ±‹Îfl˘ ±fi¤‰ »ı !

ÿÎÿÎlÌ — ˉı …ı «ı÷‰ı »ı ±ı ÷‹fiı ·Î√ı »ı fiı ¿ı ÷‹Îfl<_ ¿˘¥

¿÷˝T› fi◊Ì »÷Î_› ±ı‰_ «ÎS›Î ¿flı »ı ! Ëflı¿ ¤Ò· ◊Λ ÷˘ «ı÷‰ı »ıfiı !

F›Î_ F›Î_ ÿ˘Ê ◊Λ I›Î_ «ı÷‰ı »ıfiı ! ±ı Â_ »ı ? ≠iÎÎ. ÿ˘Ê ◊Λ ¿ı ÷fl÷

«ı÷‰ı ±Î‹. ±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfi »ı ±ı «ı÷fi ωiÎÎfi »ı. ±fiı ÂÎVhÎiÎÎfi

ˢ› I›Î_ ¿fl‰_ ’Õı ±Î’HÎı. ÂÎVh΋Î_ ·¬ı·Ì ‰V÷ ±Î’HÎı ¿fl‰Ì ’Õı ±fiı

±Î‹Î_ ÷‹Îflı ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊Λ »ıfiı !

≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎ «ı÷‰ «ı÷‰ ˉı ¿›Î˝ ¿flı »ı, ±ı ÷˘ ±fi¤‰

◊Λ »ı …, ’HÎ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ±Î’H΢ ’˘÷Îfi˘ ’flÊÎ◊˝ Ωı¥±ıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — Â_ ’flÊÎ◊˝ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎfiÌ ‹ÿÿ◊Ì ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊¥ √›_

»ı, ÷˘ ’»Ì I›Î_ ±Î√‚ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ±fiı ±ı «˘A¬_ ¿flÌ fiά‰_

Ωı¥±ıfiı ?

Page 7: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ’flÊÎ◊˝ ˢ› …. ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı

…. …ıfiı ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ »ı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎfi˘ ’flÊÎ◊˝ ◊›Î … ¿flı »ı.

’vÊ ’flÊÎ◊˝ ‘‹˝ ⁄ΩT›Î … ¿flı »ı.

±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ⁄‘_ ◊¥ … Ω›. ÁË… V‰¤Î‰ı ◊›Î ¿flı ±fiı fiÎ

◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ıHÎı ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±ı‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ¿Â_› fiËŸ, ¤Î‰ …

¿fl‰Îfi˘. ±ΩB≤Ï÷ ˢ›, ÷ıfi_ ˉı ΩB≤÷ flËı‰Îfi_.

≠iÎÎ◊Ì ¨‘_ «·Î‰ı ¿˘HÎ ?

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ «ı÷‰ı »÷Î_ ±ı ≠‹ÎHÎı fiÎ ◊Λ, ÷˘ ±ı ¨‘_ ¿˘HÎ

¿flΉı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠‹ÎHÎı fiÎ ◊Λ ÷ı ±Î’HÎı … ±ı‰Î_ ±_÷flΛ ’ÎÕı·Î_.

÷ı ±Î’HÎı ¥E»Î ˢ› ÷˘ › fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘_ ±_÷flΛ ’ÎÕı·Î_ ˢ› fiı, ±ıfi˘ µ’Λ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — …ı ⁄fiÌ √›_ ±ı ±_÷flΛfi_ Œ‚ ±Î‰Ì √›_. ±ı ÷˘

±_÷flΛ ¤˘√T›ı … »^À¿˘ ±fiı fi‰Î ’ÎՉΠfiÎ Ωı¥±ı.

≠iÎÎ ±fiı ÏÿT›«ZÎ !

≠ffi¿÷ν — ±‹˘fiı ±Î’ı ⁄ZÎı·Î ÏÿT›«ZÎ◊Ì, ±‹Îfl΋Î_ µÿ˚¤‰÷Î

ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±⁄˛õ«›˝fiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘ ƒ„p√˘«fl ◊›Î ¿flı »ı, ÷ı

ÏÿT›«ZÎ ÷ı … ≠iÎ΄@÷ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎ΄@÷◊Ì … ±Î ÿı¬Î› »ı. F›Îflı ÏÿT›«ZÎ ÷˘ ±ı¿

… ¿Î‹ ¿flı, ¿ı ⁄ÌΩfi΋Î_ ©ÎI‹Î Ωı‰Îfi_. ⁄Î¿Ì ±Î ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ø˘‘-

‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤, ±⁄˛õ«›˝fiÎ ’ÏflHÎ΋ ⁄‘Î_ ‹ËŸ ÿı¬Î› »ı, ±ı ⁄‘_

≠iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹ »ı. F›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎflfiÎ ’ÏflHÎ΋ Ïfi¿Î· ¿fl‰ÎfiÎ ⁄οÌ

»ı, I›Î_ Á‘Ì ±ı ≠iÎÎ ¿Î‹ ¿flı »ı.

±ıÀ·ı ÏÿT›«ZÎ ÷˘ ±ı¿ … ¿Î‹ ¿flı, ⁄Á. ±Î «Î‹ÕÎfiÎ «ZÎ

Ïfl·ıÏÀ‰ ÿı¬ÎÕı ±fiı ÏÿT›«ZÎ Ïfl›· ÿı¬ÎÕı. ÏÿT›«ZÎ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿Î‹ …

fi◊Ì ¿fl÷Î_.

±iÎÎfiÌfiı ¿˘HÎ «ı÷‰ı ?

≠ffi¿÷ν — ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ±ı‹ ◊Λ, ±Î’HÎı ¿Â_ ¬flÎ⁄ ¿›* ˢ›fiı

’»Ì ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ±ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±Ëo¿Îflfiı ◊Λ

»ı ¿ı ¬flı¬fl ±ÎI‹Îfiı ◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı “fi ◊‰_ Ωı¥±ı”, ÷ı ±ÎI‹Îfiı ◊÷_ fi◊Ì. ±ı ‹ËŸ ±Î

…ı ≠iÎ΄@÷ »ıfiı, ÷ıfiı ◊Λ »ı ±ıÀ·ı ±Ï¤≠Λ ⁄ÿ·Î¥ √›˘ ¿ı “±Î

fi ◊‰_ Ωı¥±ı”. ±Î ±Ëo¿Îfl ¿Ëı »ı, “◊‰_ Ωı¥±ı” fiı ±Î ≠iÎÎ ¿Ëı »ı

“fi ◊‰_ Ωı¥±ı”. ⁄ıµfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ±Ï¤≠Λ. ±Î ’Ò‰˝‹Î_ «ÎS›˘ fiı ±Î

’Ïç‹‹Î_ «ÎS›˘.

≠ffi¿÷ν — ˉı …ıHÎı iÎÎfi fi◊Ì ·Ì‘_, ±ıfiı ’HÎ ±ı‹ ◊Λ ¿ı, “±Î

¿Î‹ fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ‹Îflı.” ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ’˘÷Îfiı ’HÎ ≠΋ÎÏHο÷Îfi_ ¿˘¥

·ı‰· ˢ› ? ’HÎ !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıHÎı …ı iÎÎfi ΩH›_ »ıfiı, ÷ı iÎÎfi ±ıfiı …HÎΉı

»ı, ’HÎ ±ı iÎÎfi ÁŒ‚ fiΠˢ›, Ïø›Î¿ÎflÌ fiΠˢ›.

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ıÀ·ı ‹Îflı ±ı ΩHΉ_ Ë÷_ ¿ı, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷fiÎ_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ∂√ı fiËŸ. ±ı ÂW¿iÎÎfi »ı ±fiı ωiÎÎfi ∂√ı.

±Î ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›.

’V÷Ή˘ ¿˘fiı ◊Λ ?

±ÎI‹Î ΩHÎÌ ·Ì‘˘ ˉı ’»Ì Â_ ΩHΉÎfi_ ⁄Î¿Ì »ı ? ±ÎI‹Î ΩHÎÌ

·Ì‘˘ ¿ı ±Î ¤Î√ ±ÎI‹Î fiı ±Î Lˢ›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı

±Î Lˢ› ±ÎI‹Î.

≠ffi¿÷ν — ±ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ±ÎI‹Î ¿flı »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı?

Page 8: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 15 16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎ΄@÷. ±ÎI‹Îfiı ΩHÎı ¿Â_ fiÎ ¿fl‰Îfi_ ˢ›.

«_ÿ¤Î¥ »ı ÷ı µ√˛ ◊›Î ˢ›, ¿Õ¿ ◊›Î ˢ› ÷˘ ÷‹fiı √‹ı fiËŸ ¿ı ±Î‰_

ÂÎ ‹ÎÀı ?! ±Î ±ÎI‹Î ±fiı ’ı·Î «_ÿ¤Î¥.

≠ffi¿÷ν — √VÁı ◊›Î ’»Ì …ı ’V÷Ή˘ ¿flı »ı ÷ı …Õfi˘ √HÎ »ı

¿ı «ı÷fifi˘ √HÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …Õfi˘ › √HÎ fi◊Ì fiı «ı÷fifi˘ › √HÎ fi◊Ì. ±ı

÷˘ ≠iÎÎfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±Î …Õ-«ı÷fifiÎ_ √H΢ ±ı‰Î_ fiΠˢ›. √VÁ˘

¿fl‰Îfi˘ √HÎ ±ı‰˘ ˢ› fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±Î ’V÷Ή˘ ◊Λ »ı ±ı ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ≠iÎÎ ¿flΉı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿˘HÎ ¿flΉı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ±Î ≠iÎÎ ¿flΉı »ı.

¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ◊Λ ÷˘ ¤√‰Îfi ◊Λ. ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ÂıfiÎ◊Ì ◊Λ ?

±ı ÷˘ »ı ÷ı, ±Î’HÎÌ ≠iÎ΄@÷◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ …ı ≠iÎ΄@÷ ’Õı·Ì,

±ıfiÎ◊Ì ⁄‘Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î÷Ì ◊Λ fiı ±ı ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı ±Î’HÎfiı. ±ıÀ·ı ÷fl÷

±Î’HÎı Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì±ı. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “¤¥, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.”

ÕÎCÎ ÿı¬ÎÕı ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “‘˘¥ fiά,

±Î ‘˘¥ fiά. ±Î ÕÎCÎ ‘˘¥ fiά.” ±ıÀ·ı ÕÎCÎ ⁄‘Î_ ‘˘¥ fiάı.

≠Ï÷ø‹HÎ ¿›* ±ıÀ·ı «˘A¬_.

≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ±ø‹‹Î_ Á΋ÎÏ›¿ ¿fḻı »Ì±ı, ±ı‹Î_ …ı

’λ·Î ⁄‘Î_ ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› »ı, ÷˘ ±ı ÁΛÎÏ›¿‹Î_ ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ?

±ÎI‹Î ¿ı ≠iÎÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ. ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷. Á_ÁÎfl‹Î_ ±ÎI‹Î ¿Î‹ ¿flı I›Î_

Á‘Ì ±ı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î›. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿fl÷˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷Î — ±Î’ CÎHÎ̉Îfl Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ ±fiı Ïh΋_hÎ ⁄˘·‰Îfi_

¿Ë˘ »˘fiı, ‰Î_«˘, fi‹˘ ±ÏflË_÷ÎHÎ_ ¿flÌfiı, ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ±ı ±ÎI‹Î … ‰Î_«ı

»ı ? ±fiı ±Î’HÎı ±Î ÁIÁ_√fi_ ’V÷¿ ‰Î_«Ì±ı, ±ÎM÷‰ÎHÎÌ ‰Î_«Ì±ı ±ı

© Ï«kÎ ‰Î_«ı »ı ±fiı ’ı·_ ±ÎI‹Î ‰Î_«ı »ı, ±ı Áfl¬_ … »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ‹Ò‚ ‰Î_«ı »ı ±ı …\ÿÌ Ω÷fi_ »ı ±Î ±Î’HÎı

±ÎI‹Îfi_ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ Â_ »ı ¿ı flV÷ı «œÎ‰‰Î ‹ÎÀı ¿Ë̱ı »Ì±ı.

¥„Lƒ›˘ fi◊Ì ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. ’HÎ ±Î ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘, ’˘÷ÎfiÌ

⁄Ï© Â_ ¿flÌ flËÌ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±ıfiı ⁄‘Îfiı ΩHÎı. ÷ı › ¬flı¬fl

‹Ò‚ ±ÎI‹Î fiËŸ, ±Î’HÎÌ ≠iÎÎ. ±ı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ¿Ëı‰Î› »ı.

±ıÀ·ı ⁄‘_ ΩHÎı »ı ±ı. ±ı ΩHÎı ÁΫ_ ’HÎ ±Î ¬˘À_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ËŸ

±Î√‚ ¥„Lƒ›˘ fi◊Ì. ÷ı‹ ’ı·˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î¬˘ › fi◊Ì. ±ı ÷˘

±Î flV÷ı «œÎ‰‰Î ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı Ïfl·ıÏÀ‰-Ïfl›· ¿Ëı‰Î› ±Îfiı !

ω«Îfl fiı ≠iÎÎ ÷tfi fi˘¬ıfi˘¬Î_ !

≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ω«Îfl ¿˘¥ ±Î‰ı ±ı ≠iÎ΄@÷fi˘ ±ÎT›˘

¿ı «_ÿ¤Î¥fiı ±ÎT›˘ ±ı ¿ı‹fi˘ ÏÕ„VÀ_B‰Ì ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ω«Îfl ‹ÎhÎ ≠iÎ΄@÷fi˘ fiËŸ. ω«Îfl ±ı ÏÕV«Î…˝

…‰Î ‹ÎÀı ±Î‰ı ⁄‘Î. ω«Îfl ÏÕV«Î…˝ »ı. ÷ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹ÎfiÎ ±fiı ÷ı

«_ÿ¤Î¥fiÎ. ≠iÎ΄@÷ ÷˘ …\±ı ¿ı Â_ ω«Îfl ±ÎT›Î ! ÁÎflÎ ±ÎT›Î ¿ı

¬flÎ⁄ ±ÎT›Î, ÷ıfiı …\±ı. ±ı‹Î_ ¨Õı µ÷flı fiËŸ. ±ıÀ·ı ω«Îfl˘ iÎı› ◊¥

√›Î. ±ı ≠iÎ΄@÷fiı ‹ÎÀı iÎı› V‰w’ »ı. iÎı› ±ıÀ·ı ΩHΉ_ fiı ƒU›

±ıÀ·ı Ωı‰_. iÎı› fiı ƒU› »ı ω«Îfl˘, ˉı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î fiı ƒWÀÎ.

≠ffi¿÷ν — ‹ËŸ ‹fi ’HÎ ÿı¬ÎÕı »ı flÕÎflfiÌ …ı‹, ±Î’ı ¿èÎ_ »ı.

÷˘ ±I›Îflı ±ı ‹fi ⁄÷ÎÕı »ı ¿ı ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı ±ı ¤ıÿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı

Á‹…‰˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±I›ÎflfiÌ ‰Î÷ …‰Î ÿ˘fiı ! ±Î’HÎı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì

≠iÎÎ … »ı. ⁄‘Πω«Îfl˘◊Ì »^ÀÎ_ ◊≥fiı ‹˘ZÎ ÷flŒ ·≥ Ω›, ±ıfi_ fi΋

Page 9: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠iÎÎ ! ±fiı ±iÎÎ fi΋fiÌ …ı „@÷ Ë÷Ì ’Ëı·Î_, …ı ‹fifiÎ ◊˛ ‰÷˝÷Ì

Ë÷Ì, ⁄Ï©fiÎ ◊˛ ‰÷˝÷Ì Ë÷Ì, ÷ı Á_ÁÎfl‹Î_ ¨Õı ·¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±I›Îflı

≠iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ »ı ÷˘ ±Î ⁄Î…\ ·¥ Ω›. ‹fifiÎ …ı ω«Îfl »ı fiı,

±ı ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ fi◊Ì. ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı fiÎ ±Î‰ı ?

≠ffi¿÷ν — ±Î‰ı. ±ıfiı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpΤΉ‹Î_ Ωı›Î ¿fḻı »Ì±ı.

ÿÎÿÎlÌ — Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ, ⁄Á. …ı ‹fifiı …\±ı, ±ı ‹fifiı ∞I›˘

±fiı ÷ı …√÷ ∞I›˘. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl ±Î flÌ÷ı … …√÷ ∞I›Î”÷Î.

±ıÀ·ı ω«Îfl˘ ÷˘ ‹fifi_ ¿Î‹ »ı. ±ı ÷˘ ±Î‰ı, ÷ıfiı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ.

≠iÎÎfiΠω«Îfl fiΠˢ›.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ≠iÎÎfiÌ ≠ıflHÎΠˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ‹fi ±ı ÷˘ ω«Îfl ÿı¬ÎÕı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ

¤ÎÊ΋Î_ Á‹∞ …¥±ı. ω«Îfl ≠iÎÎfiı ˢ› … fiËŸ. ω«Îfl ±ıÀ·ı Â_ ?

ω«Îfl ±ıÀ·ı ω¿S’ ±fiı Ïfiω˝«Îfl ±ıÀ·ı Ïfiω˝¿S’. ±Î ÷˘ Ïfiω˝¿S’

ÿÂÎ »ı. ±ıÀ·ı ‹fifiΠω«Îfl …ı ±Î‰ı, ÷ıfiı Ωı‰ÎfiÎ, ⁄Á ±fiı ≠iÎÎ

±ı ÿı¬ÎÕı.

ΩıfiÎflfiı ◊ο @›Î_◊Ì ?

≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfiı ΩıfiÎfl ≠iÎÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

≠ffi¿÷ν — ‹fi-‰«fi-¿Î›Îfiı ±Î¬˘ Ïÿ‰Á Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ◊ο ·Î√ı

»ı ÷˘ ◊οfiÎfl ¿˘HÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊οı › ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ …ı ¬˘ÀÌ ±Áfl˘ ’Õı »ı I›Îflı

±ı ±Áfl … ◊οı, ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ’HÎ ◊ο÷_ fi◊Ì. ◊οı … fiËŸ fiı ! ΩıfiÎfl

◊οı fiËŸ. ¿Î‹ ¿flfiÎfl ◊οı.

≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎfl ÷˘ ≠iÎÎ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ …, ±I›Îflı ÷˘ ≠iÎÎ … ¿Î‹ ¿flı »ı fiı ! F›Î_ Á‘Ì

±Î ⁄‘Ì Õ¬· »ı, I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ. ’»Ì Õ¬· fiΠˢ›

÷˘ ±ÎI‹Î.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ◊Î¿Ì ÷˘ …‰Î› »ı. CÎHÎ̉Îfl ±ı‹ ◊Λ ¿ı

±Î @›Îflı ⁄_‘ ◊Âı ⁄‘_ ? ÷˘ ±ı ◊ο ·Î√ı I›Îflı … ±ı‰_ ◊Λ fiı ? ÁË…

ˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊ο ·Î√ı ÷ı › »ı ÷ı ¤ÎÁı »ı ±ı‰_. ◊ο ÷˘ ·Î√ı

… fiËŸ fiı ! ΩıfiÎflfiı ¿_¥ ◊ο fiÎ ·Î√ı. ¿Î‹ ¿flfiÎflfiı ◊ο ·Î√ı.

ΩıfiÎflfiı ÷˘ ◊ο ±Õı … fiËŸ. ±ı ±Î ’Ëı·Îfi˘ ’Ïfl«› ¬fl˘fiı ◊οÌ

…‰Îfi˘, ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ◊ο ·Î√Ì √›˘.

≠ffi¿÷ν — ±Î ‹fi ±Î‹ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ‰«fi ±Î‹ ¿ı‹ fiÌ¿Y›_ ?

±ı‰Î_ ◊˘Õο ±Ï¤≠Λ˘ ±_ÿfl ◊÷Î_ ËÂı, ±ıÀ·ı ’HÎ ◊ο ·Î√÷˘ ËÂı

¿ÿΫ.

ÿÎÿÎlÌ — ±Ï¤≠Λ. ËÎ, ±ı‰_ ⁄‘_ ◊÷_ ˢ›.

»^À<_ ’Õı·_ © Ï«kÎ ±ı … ≠iÎÎ !

±iÎÎ ÷˘ ‹ËŸ flV÷Î ÿı¬ÎÕı fiŒÎ-¬˘À ‹ÎÀı. ¶_¶˘ ∂¤Î_ ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ±Î’ ⁄˘S›Î ¿ı ¶_¶˘ ∂¤Î ¿flı. ˉı ±ı …ı ∂¤Î_

¿flı ±ı‰_ ⁄˘·Î›_ ±ı ¤Î√ ¿›˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÂOÿ˘ ⁄˘·Î›.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÂOÿ ±ı ’ı·_ V◊Ò‚ ‹fi »ı, ±ı ⁄˘·ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ⁄Ï©◊Ì ∂¤Î_ ◊Λ »ı. ∂¤Î_ ◊‰_ ±ıÀ·ı ¿_¥ ±Î‹

‹ÎHÎÁ ∂¤_ ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ. ⁄Ï©◊Ì µI’Lfi ◊Λ »ı.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ÷‹ı …ı ±Î ‰Hνfi ¿›* ÷ı ±ı@ı@À »ı fiı ?

µI’Lfi ◊Λ »ı ±ı‰_ ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı fiı ¿Ë˘ »˘.

Page 10: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — Á΋ÎL› ⁄Ï© ±ıÀ·ı ¿˘‹fiÁıLÁ. ±ı Ë_‹ıÂÎ › Á_ÁÎfl

µ¿ı·Ì ±Î’ı. Á_ÁÎflfiÎ ⁄‘Î ÷΂Πµ¿ı·Ì ±Î’ı, ’HÎ ‹˘ZÎfi_ ÷΂_ ±ı¿_<›

fiÎ µ¿ı·Ì ¿ı. ±ÎI‹iÎÎfi ‹Y›Î ÏÁ‰Î› ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ fiËŸ ±√fl

÷˘ Á‹Ï¿÷ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ ? ÷ı Á‹Ï¿÷‹Î_ ≠iÎÎfiÌ

¿ı‰Ì Âw±Î÷ ◊Λ, ⁄Ì…fiÎ «_ƒ …ı‰Ì Âw±Î÷ ◊Λ ±fiı ±ËŸ ÷˘ ±Î¬Ì

e· ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ »ı. ’»Ì ‹˘Z΋Î_ ·¥ …‰Îfiı ‹ÎÀı ±ı ≠iÎÎ «ı÷‰ı

»ı. ‰ÎflıCÎÕ̱ı «ı÷‰ «ı÷‰ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ±ı ≠iÎÎ. I›Îflı ±Î’HÎÎ ±Î‹fiı

Â_ Ë÷_ ¤fl÷ flÎΩfiı ¿ı «ı÷‰fiÎfl flά‰Î ’Õı·Î, fi˘¿fl flά‰Î ’ÕuÎ Ë÷Î_

’_ÿfl-’_ÿfl Ï‹ÏfiÀı ⁄˘·ı ¿ı ¤fl÷ «ı÷, «ı÷, «Îfl ‰¬÷ ⁄˘·ı. …\±˘, ÷‹Îflı

÷˘ ¿˘¥ «ı÷‰fiÎfl fiËŸ I›Îflı ‹ËŸ◊Ì ≠iÎÎ «ı÷‰ı.

±Î ÿıËfiÌ ‹ËŸ ±◊Õ΋H΢ ¿›Î˝ ¿flı. ÷ı ±iÎ΄¿÷ ±ı ÷˘

±‹ÎflÌ ΩıÕı @›Îflfi_ ’ıLÂfi ·¥fiı ⁄ıÁÌ √¥. ⁄Ò‹ fiËŸ fiı ⁄flÎÕ˘ fiËŸ.

±ı ⁄Î…\fiÌ ⁄Ò‹ … fiËŸfiı, ¬ıÓ« … fiËŸ fiıı ! ±ı ±iÎ΄@÷ ±ı …

Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î› ¤À¿Î› ¿›Î˝ »ı.

±‹ı ÷˘ ±⁄‘ ◊¥fiı ⁄ıÃı·Î. ¿˘¥ ¿ËıÂı, “÷‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© ⁄Ë ?”

‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ, ⁄Î. ±⁄‘.” I›Îflı ¿Ëı, “±⁄‘ ¿Ë˘ »˘ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¤¥,

ËÎ. ¬flı¬fl ±⁄‘ »Ì±ı.” ⁄Ï© ˢ÷ ÷˘ fiŒ˘-÷˘À˘ ÿı¬ÎÕıfiı !

±Î’HÎı ÷˘ ±⁄‘, ¿Â_ ¤Î_…√Õ … fiËŸfiı ! fiŒÎfiı ÷˘À˘ ¿è΢fiı,

÷˘ÀÎfiı fiŒ˘ ±‹ı ¿è΢. ⁄Ï©‰Î‚Îfiı ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ fiı ±⁄‘fiı ŒıflŒÎfl

fiÎ ◊Λ ±ı‰_ T›‰„V◊÷ »ı ’λ\_. fiËŸ÷fl ÷˘ ±‹ı T›‰„V◊÷ fiÎ ΩHÎ÷Î_

ˢ÷ ÷˘ ±‹ı › ⁄Ï© fiÎ »˘Õ÷. T›‰„V◊÷ ±‹ı Ωı ΩHÎ÷Î_ fiΠˢ÷ fiı

÷˘ ±‹ı › ±⁄‘ fiÎ ◊¥ Ω÷. ’HÎ ±‹ı ΩHÎ̱ı ¿ı T›‰„V◊÷ »ı, ’»Ì

Â_ µ’ÎÏ‘-¤Î_…√Õ »ı ? ±ıÀ·ı ÷‹fiı › ¿èÎ_, T›‰„V◊÷ »ı. ‹ÎÀı ⁄Ï©

fiËŸ ‰Î’fl˘ ÷˘ ±⁄‘ ◊¥ …¢ ÷˘ «Î·Âı. ‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© …÷Ì flËÌ I›Îflı

±Î ‹fiı ⁄‘_ Á‹Ω›_”÷_ ¿ı ±Î ’˘· Â_ «Î·Ì flËÌ »ı ?

⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚‰Î Á΋ı «ı÷˘ !

≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ ◊Λ, I›Îflı ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÿı¬Î› fiı ¿Ëı ÷ı › ’HÎ ⁄ÌΩfiı ÿı¬Î› fiËŸ

fiı ! ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹ÎÀı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı ±Î ∂¤Î_ ◊Λ »ı ¿ı ±Î‹ µI’¯Î ◊Λ

»ı. ±ı ‹fi Lˢ›, ‹fifi_ ¿Î‹ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — I›Îflı ÿı¬Î› »ı ±ı ¿›˘ ¤Î√ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎfi˘ ¤Î√ »ı. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ‹Ò‚ ¤Î√. ⁄‘_

Ωı¥ ¿Λ. ÷‹Îfl΋Î_ ≠iÎÎ µI’Lfi ◊›ı·Ì. ’HÎ Ë…\ Ïfiflη_⁄ F›Î_ Á‘Ì

fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ e· ¿Î‹ ¿flı fiËŸ. Ë…\ ÷˘ √Î_Ã˘‹Î_ … Œfl÷_ ˢ›

fiı ?! ±Î ÷˘ √˛_Ï◊±˘ »ıÿÎ¥ Ω› I›Îflı ¿Î‹ ±Î√‚ «Î·ı. ‹fi ÿı¬ÎÕÌ

¿ı … fiËŸ ±Î‰_ ÷ı‰_.

≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı ‰Hνfi ¿flı »ı, ‰HνfifiÎ_ ◊fl Á‘Ì ±Î‰ı »ı ‹ÎÀı

≠iÎÎ ¿Ëı‰Ì ’ÕÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’˘÷ı … ≠iÎÎ »ı ±fiı ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı.

±ıÀ·ı ±Î Ï«kÎ …ı ±Â© ◊¥ flèÎ_”÷_, …ı »^À_ ’Õu_ »ı ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì, ÷ı

… ’˘÷ı © ◊¥fiı I›Î_ ≠iÎÎ ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿flı »ı. ÷˘ … Ωı¥fiı ⁄˘·Î›,

fiËŸ ÷˘ Ωı¥fiı ⁄˘·Î› fiËŸfiı ! ±fiı Ωı¥fiı ⁄˘·ı I›Îflı Ωı¬‹ÿÎflÌ fiÎ

ˢ›.

≠ffi¿÷ν — Ωı¥fiı ⁄˘·fiÎfl »ı fiı, ±ıfiı œÎ_¿‰_ ˢ›, Á_÷ÎÕ‰_ ˢ›,

‰Î_¿<_-«_Ò¿_ ⁄˘·‰_ ˢ› ÷˘ › fiÎ ⁄˘·Î› !

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ⁄˘·Î›. ÂÌ flÌ÷ı ⁄˘·Î› ? …ı‹ »ı ±ı‹ ¿ËÌ ÿı‰_

’Õı ! ±fiı fiËŸ ÷˘ › ⁄ËÎfl ‰Î_¿_ ’Õı fiı ! Ωı¥fiı ⁄˘·_ ±ı ±ıfiÎ◊Ì …\ÿ_

¿fl‰Î …™ ÷˘ ’λΠ⁄ËÎfl‰Î‚Î ±ı ÷˘ Á‹∞ Ω› ¿ı …\ÿ_ ±ÎT›_, ±Î

Lˢ›. ¤·ı ⁄ËÎfl‰Î‚Îfiı ⁄˘·÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı, ’HÎ Á‹…÷Î_ ÷˘ ±Î‰Õı ¿ı

±Î Ωı¥fiı ⁄˘S›Î_ »ı fiı ±Î Ωı›Î ⁄ËÎflfi_ ‰√flfi_ »ı ±ı‰_.

Œıfl ±ı‹Î_ ±Î¤-…‹Ìfifi˘ !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á΋ÎL› ⁄Ï© ±fiı ≠iÎ΋Î_ Â_ Œıfl ?

Page 11: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 21 22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

⁄Ï©±ı Õ¬˘ ¿› ˝. ±ı ¿˘HÎ …HÎΉı »ı ? ©ÎI‹Î …HÎΉı »ı ¿ı ≠iÎ΄@÷

…HÎΉı »ı?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ©ÎI‹Î ÷˘ ¿Î‹ … fi◊Ì ¿fl÷˘. ≠iÎ΄@÷ …

⁄÷Ήı. ©ÎI‹Îfiı ⁄ÿ·ı ±ıfiÌ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ ÷flÌ¿ı ≠iÎ΄@÷ … ¿Î‹ ¿flı

±fiı ±ı ⁄‘_ …HÎΉı ±fiı ±ı »ı ÷ı µSÀ<_ ÷‹fiı ±ı ⁄Î…\ …÷Î_ ˢ›fiı ÷˘

’λ\_ ¬ıÓ«Ìfiı ’λÎ_ ±Î‹ ±ÎI‹Î ÷flŒ ÷ıÕÌ ·Î‰ı. ⁄Ï©fiı ±iÎÎ ¿Ëı‰Î›.

÷ı ±iÎÎfi_ Â_ ¿Î‹ ¿ı ‹˘ZÎı fiÎ …÷Î_ flËı, ÷ı ±ËŸfiÌ ±ËŸ ¬ıÓ« ¬ıÓ« ¿flı.

±Î ≠iÎÎ fiı ±iÎÎ, ⁄ıfiÌ ¤Î_…√Õ˘ ±fiı ±iÎ΋Î_ Ωı ±Î’HÎı ¤Y›Î ’»Ì

◊¥ √›_ ±iÎÎfi_ ¿Î‹, ’»Ì ¬Â ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ’»Ì ◊οı. ±Î

‹Ò‚ ‘HÎÌ ¤Y›˘ I›Îflı Â_ ◊Λ ÷ı !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ⁄Ï© @›Î_ Á‘Ì Õ¬˘ ¿flÂı ±Î‰Ì flÌ÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ±ıfiı Ï¿o‹÷Ì ‹ÎfiÌ »ı I›Î_ Á‘Ì. ’ÎÕ˘Â‹Î_ ±ı¿

√Î_Õ˘ ‹ÎHÎÁ flËı÷˘ ˢ›. ’Î_« √΂˘ ¤Î_ÕÌfiı …÷˘ › flËı »ı fl˘…, ÷˘

±Î’HÎı F›Îflı ±ı ¤Î_ՉΠ±Î‰÷˘ ˢ› I›Îflı ΩHÎ̱ı ¿ı ’ı·˘ √Î_Õ˘ ±ÎT›˘

»ı. ±Î’HÎı «Î ’̛Π¿fḻı, ±ı ¤Î_ÕuÎ ¿flı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄Ï© »˘ fiı ±Î‰ı

fiı Ω›, ±Î’HÎı ±Î’HÎ΋Î_ flˢ. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ »ı ÷ı › ’ÒflHÎ-√·fi »ı. ÷‹ı

fiËŸ ¿Ë˘ ÷˘ › …\ÿ_ flËıÂı ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ÷˘ › ±ÎT›Î ‰√fl flËı‰Îfi_

fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄Ï© F›Îflı Õ¬˘ ¿fl÷Ì Ë˘› I›Îflı ±ıfiı ±Î’HÎı

ÁÎ_¤‚‰Ì fiËŸ ±ı‰_ ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ÁÎ_¤‚˘ ÷˘ ⁄Ë ÁÎv_. ’HÎ ÁÎ_¤Y›Î ‰√fl flˢ …

fiËŸfiı ÷‹ı. ±fiı ÷‹ı fiÎ ÁÎ_¤‚¢ ¿Ë̱ı ÷˘ › ÷‹ı ÁÎ_¤Y›Î ‰√fl flˢ

fiËŸ fiı ? ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ⁄Ï©fiÌ …wfl fi◊Ì. Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿‰_ ˢ›

÷˘ ⁄Ï©fiÌ …wfl »ı. ±Î‰_ ÷ı‰_ ¿Â_ ‰Î_«ı·_ fiΠˢ›fiı ±fiı O·ıL¿ ’ı’fl

ˢ›fiı, ÷˘ ±ıfiı ÷˘ “±Î «_ÿ¤Î¥ ±fiı ±Î Ë_” ⁄Á, ◊¥ √›_ ÁflÁ.

±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ÏÕV«Î…˝.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı »ı

»÷Î_› ±Î’HÎı ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤‚̱ı I›Îflı Â_ ◊›_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ¥LÀflıVÀ »ı Ë…\ ⁄Ï©fiÎ ÁÎ_¤‚‰Î ’fl,

’HÎ ÷˘ › »ı ÷ı ≠iÎ΄@÷ ÷˘ ±ıfiı ±ı ⁄Î…\ … ¬ıÓ«ı.

≠ffi¿÷ν — ±‹fiı ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ±Î ⁄Ï© Õ¬˘ ¿flı »ı, »÷Î_›

±‹ı ⁄Ï©fi_ ÁÎ_¤Y›Î ¿fḻı, ±ı ±ÎÕÎ¥ ◊¥ ¿Ëı‰Î› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ_¤Y›Î ¿fḻı fiı ¿_¥ ±‹·‹Î_ fiÎ ·¥±ı ÷˘ ‰Î_‘˘

fi◊Ì. ⁄Î¿Ì Ωı›Î … ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ⁄Ï© Â_ ¿›Î˝ ¿flı »ı ÷ı ! ±Î’HÎÎ

V‰¤Î‰‹Î_ flèÎÎ ¿ı ¤Î_…√Õ fiËŸ. ÷‹Îflı ⁄Ï© ‰‘Îflı »ı ’HÎ ÿÎÿÎfiÌ ¿Ú’Î

≠ÎM÷ ◊¥ √›ı·Ì »ı ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹ÎflÌ ⁄Ï© ⁄Ë «Î·ı ’HÎ ’»Ì ±ıfiı …flÎ ÂÎ_÷

’ÎÕÌ ÿ™ »\_. ˉı ±ıfi_ Ë_ ÁÎ_¤‚÷˘ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Õ‰Î … fiÎ ÿı‰_. ±Î ±‹Îfl΋Î_ ⁄Ï© …÷Ì flËı I›Îflı

… ±Î ¤Î_…√Õ √¥ fiı ! V‰÷_hÎ, ¿Â_ ¿˘¥ Õ¬· … fiÎ ¿flı fiı ’»Ì !

≠iÎÎ V‰÷_hÎ »ı ⁄Ï©◊Ì !

ˉı ≠iÎÎ ±ı »ı ÷ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ »ı ±fiı ±Î ⁄ıfi_ (÷k‰˘fi_)

Á_’ÒHν ÏÕωfi ◊¥ √›Î ’»Ì, ’Òflı’ÒflÎ ¬S·ı ¬S·Î ◊¥ √›Î, »^ÀÎ ◊¥

√›Î, I›Îfl ’»Ì ±ı ±ÎI‹Î‹Î_ ’Î»Ì ŒÌÀ ◊¥ Ω› »ı. I›Î_ Á‘Ì ‹˘Z΋Î_

·¥ …‰Î ‹ÎÀı ±ı …\ÿÌ ’Õı »ı, ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì.

≠ffi¿÷ν — À˘À· Áı’flıÂfi ◊Λ ±ıÀ·ı ≠iÎÎfi˘ µÿ› ◊Λ ±fiı ±Î

…ı ·˙Ï¿¿ ⁄Ï© »ı ±ı «Î·Ì Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — »^À<_ ’ÕÌ Ω› ’»Ì ⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ≠iÎÎfi˘

±fi¤‰ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì Âw ◊¥ … √›˘ ˢ›, Á_’ÒHν »^À<_ fiÎ ’ÕÌ Ω› ÷˘

›. ±fiı ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁı ±ıfi˘ ±◊˝ … ÷ı, ±ı¿ ⁄Î…\ ≠iÎÎ Âw ◊¥ √¥. ⁄Ï©

⁄Ï©fiÌ …B›Î±ı flËı ±fiı ≠iÎÎ ≠√À ◊Λ.

Page 12: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 23 24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠iÎÎfiÌ ‹ÎhÎ iÎÎfiÏø›Î±˘ !

≠ffi¿÷ν — ±Î ’»ÌfiÌ …ı ÿÂÎ ±Î‰ı ≠iÎÎfiÌ, ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ≠iÎÎ ±ı iÎÎfifi_ V‰w’ … »ı, ±ıfi˘ ¤Î√ … »ı.

’HÎ F›Î_ Á‘Ì ±Î ÿıË »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ≠iÎÎ √HÎΛ ±fiı ¿Î›˝ › ±ı …

¿flı »ı ⁄‘_. ±fiı ÿıË fiΠˢ› I›Îflı ±ÎI‹Î √HÎΛ.

≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı ±ıfiÎ_ ±ı…LÀ

÷flÌ¿ı ≠iÎÎ ⁄‘_ ¿flı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ±ı ¿÷ν ÷flÌ¿ı fiËŸ, iÎÎfiÏø›Î±˘ ¿flı »ı.

⁄Ï©◊Ì ¨«Ì ≠iÎÎ, ±ı◊Ì ¨«_ ωiÎÎfi !

≠ffi¿÷ν — ±iÎ΄@÷ ±ıÀ·ı ⁄Ï© ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄Ï© …. ’HÎ ⁄Ï©-±Ë_¿Îfl ⁄‘_ ¤ı‚_ ◊¥fiı ’»Ì

±ı „@÷ ◊Λ »ı. ±ı¿·Ì ⁄Ï© ˢ› I›Îflı ÷˘ ⁄Ï© ¿Ë̱ı ±ıfiı ±Î’HÎı

fiı ≠iÎÎ ±ıÀ·ı iÎÎfi. ±ÎI‹Î ⁄‘_ ¤ı‚_ ◊¥fiı ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ±ı ⁄Ï©◊Ì ’HÎ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄Ï©◊Ì ¨«Ì »ı ’HÎ ≠iÎÎ◊Ì Ï‰iÎÎfi CÎHÎ_ ¨«_

»ı. ’HÎ ±Î …ı ωiÎÎfi ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘fiı, ±ı ⁄Ï©fi_ ωiÎÎfi »ı. ±ıÀ·ı

±I›Îflı ±Î «Î· »ı, ±ı ωiÎÎfifiÌ ‰Î÷ ¿fl˘ »˘ ? ±ı ωiÎÎfifi˘ ±◊˝

÷‹ı ÷‹ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹F›Î »˘. ±Î ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ …ıfiı ωiÎÎfi ¿Ëı »ı,

÷ıfiı ÷‹ı ωiÎÎfi ¿Ë˘ »˘ ? ±ı ÷˘ ¤˙Ï÷¿ ωiÎÎfi »ı ±fiı ±‹ı ±K›ÎI‹

ωiÎÎfifiÌ ‰Î÷ ¿fḻı »Ì±ı.

≠ffi¿÷ν — Á΋ÎL› flÌ÷ı ·˘¿˘ ±ı ωiÎÎfifiı … ωiÎÎfi ¿Ëı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ωiÎÎfifiı Ë_ ωiÎÎfi fi◊Ì ¿Ëı÷˘. Ë_ ωiÎÎfi ±ıfiı

¿Ë_ »\_ ¿ı …ı ≠iÎÎ◊Ì ⁄Ë … ¨«Ì VÀı… »ı. F›Î_ ⁄Ï©fiÌ …wfl … fi◊Ì.

⁄Ï© ¬·ÎÁ ◊‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ I›Îflı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ.

±K›ÎI‹‹Î_ ⁄Ï©fi˘ ÁËÎfl˘ !

≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© »ı, ±ıfi˘ ÁËÎfl˘ @›Î_ Á‘Ì ? ±Î’HÎfiı ±ı

±K›ÎI‹‹Î_ @›Î_ Á‘Ì µ’›˘√Ì ⁄fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© ±K›ÎI‹‹Î_ ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì … ·¥ Ω› ’HÎ ‹˘ZÎ

÷flŒ fiÎ …‰Î ÿı.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±K›ÎI‹fiÎ ¿›Î VÀı… Á‘Ì ·¥ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹¿ Á‹…‰ÎfiÎ VÀı… Á‘Ì. Á‹…‰ÎfiÌ ⁄ËÎfl ‹˘ZÎ

÷flŒ ¬ıÓ«ÎHÎ ◊Λ ±ı ⁄Î…\ fiËŸ. ±Î ⁄Î…\ ÷fl÷ ¬ıÓ«ı, ’Î»Ì Á_ÁÎfl ÷flŒ

¬ıÓ«ı. ‹˘ZÎ ÷flŒfi_ ¬ıÓ«ÎHÎ “±ıfiı” ◊›_ ÷˘ ±Î ⁄Ï© ÷fl÷ … ±Î Á_ÁÎfl

⁄Î…\ ¬ıÓ«ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï© ±ı ÷˘ ±ı¿ Œ@÷ ±Î’HÎfiı ±K›ÎI‹ Á‹…‰Î ‹ÎÀı

¿Î‹ ·Î√ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‹˘Z΋Î_ …‰Î ‹ÎÀı ¿Î‹ fi ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — «Î·ı … fiËŸfiı ! ¿Î‹ … fiÎ ·Î√ıfiı ⁄Ï©. ±ı ⁄Ï© ±ıfiı

∂·À_< fl¬ÕÎ‰Ì ‹Îflı. ∂·À_< ±‰‚$_-ˉ‚_ Â̬‰ÎÕı.

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰ı, ±ıÀ·ı ÿÎÿÎfi_ …ı

iÎÎfi »ı ±ı ±ıfiÌ ⁄Ï©◊Ì … ±ıHÎı ’Ëı·Î_ Á‹…‰Îfi_ fiı ? ÿÎÿÎfi_ “iÎÎfi”

·Ì‘Î ’»Ì ⁄Ï©fiÌ ‰Î÷ ’fl ⁄fiÌ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì »ı ÷ı ⁄Ï©fi_ «·HÎ … ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’»Ì «·HÎ

»ı ÷ı ≠iÎÎfi_ ◊Λ. ≠iÎÎfi˘ V‰¤Î‰ »ı ¿ı Ïfifl_÷fl ‹˘ZÎı ·¥ …‰Î ‹ÎÀı …

÷‹fiı «ı÷‰ «ı÷‰ ¿›Î˝ ¿flı.

±K›ÎI‹ Á‹…‰Î ‹ÎÀı ±ËŸ ±Î‰ı ±ı ÷˘ ⁄Ï©◊Ì fi◊Ì Á‹…÷˘.

‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄Ï©◊Ì Á‹∞ ¿ı … fiËŸ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ. ¿ı‹ ¿ı Ë_ …ı ‰ÎHÎÌ

⁄˘·_ »\_fiı, ÷ı ‰ÎHÎÌ ±Î‰flH΢ ÷˘ÕÌfiı ±ÎI‹Îfiı À« ◊Λ »ı ±fiı ±ıfiı

’˘÷Îfiı Á‹Ω› »ı. ⁄Î¿Ì Ë_ …ı ⁄˘·_ »ı ±ıfiı ⁄Ï© ωf·ıÊHÎ ¿flÌ Â¿ı

Page 13: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 25 26 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

… fiËŸ. ∂·ÀÌ ⁄Ï© ◊Î¿Ì Ω›. ⁄Ï© ±Î’HÎfiı ËıflÎfi ¿flÌ fiάı. ±ı

⁄Ï©fiı ±Î‹Î_ ‰Î’fl‰Ì … fiËŸ. ±ıfiÌ …wÏfl›Î÷ … fi◊Ì flËı÷Ì.

±Î Ë_ …ı ⁄˘·_ »\_ ±ı ±Î‰flHΤıÿÌ ÂOÿ˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰flHÎ

¤ıÿÌfiı ±ıfiÎ ±ÎI‹Îfiı ’Ë _«ı »ı ±fiı Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ¿⁄·

¿flı ÷˘ … ±ı@ÁıMÀ ¿flΩı. fiı ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ¿⁄Ò· ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_

ˉı ⁄Ï© »ıÀÌ flËı »ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ‹ËÎI‹Î±˘fiı ÿÎÿÎ ’ÎÁı

‰Îfl_‰Îfl ±Î‰‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ÷ı ≠iÎÎ◊Ì ¿ı ⁄Ï©◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï© fiı ≠iÎÎfi_ ⁄ıµfi_ ¿Î‹ fi◊Ì. ≠iÎÎ fiı ⁄Ï©fi_ ¿Î‹

…\ÿ_ »ı. ±‹¿ ¤Î√ ≠iÎÎfi˘. ⁄Ì…_ ±Î ÷ıÕÌ ·Î‰ı ±ı ⁄‘_ ’H›ˆfi_ !

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı ’HÎ ±ı ’λ_\ ≠iÎÎ ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘›

I›Îflı ◊Λfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ±ı ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘›, ÷˘ ⁄‘Î ±Î‰‰Î

Ωı¥±ı ‹ËÎI‹Î ? ’HÎ ⁄‘Î ±Î‰Ì ¿÷Î_ fi◊Ì. ¿Ëı »ı fiı, ‹Îflı Ë‹HÎı

◊˘ÕÌ ’H›ˆ ¿Î«Ì ’ÕÌ Ω› »ı. ≠iÎÎ … ±ıfiÎ ‹ÎÀı …‰Î⁄ÿÎfl ˢ› ÷˘ ÷˘

⁄‘Î › ±Î‰‰Î Ωı¥±ıfiı ?

Á_ÁÎfl «·Î‰fiÎflÌ ⁄Ï© !

≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl «·Î‰‰Î ’Òfl÷Ì ±Î’HÎı …ı ¿_¥ ⁄Ï© ‰Î’fḻı

±ı ⁄‘Ì ±iÎÎ … ¿Ëı‰Î›fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Ì ±iÎÎ ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î …ı ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎfiÌ …ı ¬ıÓ«÷ÎHÎ «Î·ı,

±ı‹Î_ ≠iÎÎ …ı ’H›ÂÎ‚Ì Ë˘› ±ıfiÌ … ∞÷Ì Ω› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ÷˘ ˉı ≠iÎÎ … ∞÷Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎÿαı

±Î’ı·_ iÎÎfi ±ı ⁄Ï©fiÎ ’√ … ¤Î_√Ì fiάı »ı. ±ıÀ·ı ±’_√ ⁄fiΉı

»ı ⁄Ï©fiı. ±fiı ’ı·Ì(≠iÎÎ) ÷˘ ‹…⁄Ò÷ ‰ÎflıCÎÕ̱ı «ı÷‰ı »ı, ±ı ‰Î÷

«˘yÁ fiı ?

±fiı ·˘¿˘ ‹fiı ’Ò»ı »ı, “ÿÎÿÎ, ‹fiı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Âı ?” ÷˘

’ı·_ fl˘… ◊Λ »ı fiı ’λ˘ ⁄ÌΩı ¿›˘ ¿fl‰˘ »ı ? ¿èÎ_. F›Îflı ÕŒb_ ‹Îfḻı

I›Îflı ◊Λ, fiËŸ ? ’λ‚ ÕŒb_ ‹Îfḻı ?

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ’HÎ ÷ÒÀı·Î ’√ı Ωıfl ⁄Ë ¿›ı˝ flάı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÷˘ ±’_√fi_ ¿Î‹ … ±ı‰_. ‰‘Îflı µ»Î‚Î ‹Îflı.

±Î’HÎı ¿Ëı‰_fiı, “ˉı ±’_√ ◊¥fiı, ⁄ıÁ »ÎfiÌ‹ÎfiÌ. ⁄Ë ÿËÎÕÎ ÷ı_

µ’¿Îfl ¿›Î˝ »ı ±‹ÎflÌ ’fl, ˉı ⁄ıÁ. ⁄Ë ◊›_.”

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î …ı Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷˘, ω«Îfl˘ fiı ⁄‘_ ±Î‰ı »ı,

I›Îflı ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ »ı, √_√‚΋HÎ ◊Λ »ı, I›Îflı ±iÎÎ µ»Î‚Î ‹Îfl÷Ì

ˢ› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎ µ»Î‚Î ‹Îflı fiı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ◊Λ ÁŒ˘¿ıÂfi ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı¿·_ ±iÎÎ◊Ì ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ. ‹ËŸ ‹fi ’HÎ ±ı‰_

⁄‘_ ◊›ı·_ ˢ› fiı, ÷˘› µ»Î‚Î ‹Îflı. ‰‘Îflı ÷˘ ⁄Ï© … µ»Î‚Î ‹flΉÕΉı.

≠ffi¿÷ν — ∞iÎÎÁÎ ±ı ≠iÎÎfi˘ ¤Î√ ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄Ï©fi˘ ¤Î√ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi˘. ≠iÎÎ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı ! ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ

÷˘ iÎÎfiÌ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ∞iÎÎÁfiÌ ⁄Ï© ¿ı‰Ì ? ÕËÎ’HΉ΂Ì, CÎÕΛı·Ì

⁄Ï©, ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ› !

Â_ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı ≠iÎÎ ±ı¿ … !

…ıÀ·Î ¿·Î¿ ±ıÀ·Ì ⁄Ï© ÁQ›¿˚ ◊÷Ì Ω› ’HÎ ≠iÎÎ fiÎ ∂¤Ì

◊Λ. ≠iÎÎ ÷˘ iÎÎfi ÏÁ‰Î› ∂¤Ì ◊Λ fiËŸ. ÏV◊÷≠iÎ …ı ÿÂÎ ¿Ëı, ±ı

»ı ÷ı ±‹¿ ÀÎ≥‹ı iÎÎfifiÌ ÿÂÎ ±ÎÀ·Ì ¨«ı Ω› I›Îflı ±…‰Î‚_ ÿı¬Î›

Page 14: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 27 28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±ı øÏ‹¿ ‹Î√˝. ±fiı ±Î ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı ¿ı ≠iÎÎ «Î· ◊≥

Ω›. ΩıÕı ±ËŸ ⁄ıÁıfiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ËŸ ±Î‰Ìfiı, iÎÎfi fiÎ ·Ì‘ı·_ ˢ›

÷˘› ±ıfiı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ◊≥ Ω›.

≠iÎÎ ÕΛflı@À ≠¿Î »ı ±fiı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ¥fiÕΛflı@À ≠¿Î »ı.

±ıÀ·ı ≠iÎÎ ±ı ÕΛflı@À ±ÎI‹Îfi˘ … ¤Î√ »ı. ’ı·Ì ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ı‰Ì

fi◊Ì. »÷Î_ ±ıfi˘ › Ïfi‰ıÕ˘ ÷˘ ·Î‰‰˘ … ’ÕÂı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© µ’¿ÎflÌ ÷˘ ¬flÌ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì VÀıÂfiı ’ˢÓE›Î fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì µ’¿ÎflÌ.

VÀıÂfi ’fl √›Î ’»Ì ±Î√‚ …‰Î ‹ÎÀı ±ı µ’¿ÎflÌ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÁQ›¿˚ ⁄Ï© flËı÷Ì fi◊Ì fiı ¿ı

flËı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì ÷˘ ≠iÎÎ µI’¯Î ◊¥ Ω›. ’»Ì ±ıfiı

Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î ‹ÎÀı ≠iÎÎ ËıS’ ¿flı. ±ıÀ·ı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı

≠iÎ΋Î_ ⁄Ë Œıfl ! ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ÷˘ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î› ±fiı ≠iÎÎ ÷˘ ’fl‹ıfiLÀ

‰V÷fi˘ ¤Î√ »ı, ±ı¿ Ω÷fi˘.

≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¿Ëı‰Î› ? ±ı ’HÎ ±ı¿

¤Î√ ÷˘ ¬fl˘ … fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·‹Î_ √HÎΛ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’ÿ˚√·fi˘ ≠¿Î fiÎ

ˢ›. ±Î ±˘»˘ ±˘»˘ ’HÎ ≠¿Î »ı fiıı ! ’HÎ fiËŸ «ı÷fi‹Î_, fiËŸ

’ÿ˚√·‹Î_.

Ωı ¿ı ÂÎVh΢±ı «ı÷fi ·A›_ »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ÷˘ «ı÷fi fiΠˢ›. Ωı

±Îfiı «ı÷fi ¿Ëı¢ ÷˘ ’ı·_ «ı÷fi …ÕÂı fiËŸ. ˉı ±ı ÁÎ’ıZΤΉ◊Ì

·¬ı·_ »ı. ·˘¿˘fiı ÁÎ’ıZΤΉ Á‹Ω› fiËŸ. ·˘¿˘fiı ±ıÀ·Ì Á‹…‰ÎfiÌ

„@÷ fiΠˢ›. Ë_ Á‹∞ …™ ¿ı ±Î ÁÎ’ıZΤΉı ·¬ı·_ »ı.

ÁQ›¿˚ ⁄Ï©‹Î_ ‹ÎÏ·¿Ì¤Î‰ !

≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı ≠iÎ΋Î_ ‹Ò‚ ÷ŒÎ‰÷ ¿›˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Ì ⁄Ï© ±ıÀ·ı ⁄Ï©. F›Î_ Á‘Ì ⁄Ï© »ıfiı I›Î_ Á‘Ì

±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ »ı. ⁄Ï© ‹ÎÏ·¿Ì’HÎÎ‰Î‚Ì Ë˘›. ≠iÎÎfi˘ ¿˘¥ ‹ÎÏ·¿ fiËŸ.

⁄Ï© ÷˘ ω’flÌ÷ ˢ› ÷˘ › »ı ÷ı ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì Ë˘›. ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ›

÷˘ › ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì.

≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ› ’HÎ ‹ÎÏ·¿Ì‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ fi¿ÁÎfi

¿flı ¬flÌ ¿ı ⁄‘_ ÁΫ_ … ⁄÷Ήı ?

ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ, fi¿ÁÎfi ¿flı … fiı ! ±ı ÷˘ @›Îflı ⁄Ï© ŒflÌ

Ω› ±ıfi_ Â_ ¿Ëı‰Î› ? ÁQ›¿˚÷Îfiı ¤…ı »ı, ÷ı @›Îflı ω’flÌ÷÷Îfiı ¤…ı

¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±fiı ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±ıÀ·ı Â_ ? Á_ÁÎfl‹Î_ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ˢ›

fiËŸ. ’V÷¿◊Ì ÁQ›¿ ⁄Ï© µI’Lfi ◊Λ fiËŸ. ÁQ›¿ ⁄Ï© iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ

’ÎÁı◊Ì F›Îflı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı I›Îflı ±ıfiÌ ⁄Ï© ÁQ›¿˚ ◊Λ. ËÎ, ’»Ì ±ı

⁄Ï© ±ıÀıg¿√ V‰¤Î‰fiÌ ¿ı ±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ ¿flı. ±ıÀı¿ fiÎ ¿flı, Ë‹·˘ fiÎ

¿flı, ±ıfi_ fi΋ ÁQ›¿˚ ⁄Ï©. √‹ı ÷ı‰Î_ Á_Ωı√‹Î_ Ë‹·˘ fiÎ ¿flı, ±ıfi_ fi΋

ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ±fiı Ëflı¿ Á_Ωı√‹Î_ Ë‹·˘ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ ω’flÌ÷ ⁄Ï©.

±Î …ı‹ ËÎÀ˝fi˘ ±ıÀı¿ ±Î‰ı »ı fiı, ±ı‰˘ ±Î ±ıfiı ±ıÀı¿ ±Î‰ı.

⁄Ï©fiı ±ıÀı¿ fiÎ ±Î‰ı ? «oÿ¤Î¥ ÁÎËı⁄ (ŒÎ¥· fi_. ‰fi) Ë÷Î_ ¤Îflı,

fiËŸ Ωı›ı·Î_ ÷‹ı ?

≠ffi¿÷ν — Ωı›ı·Î_. ±ıÀı¿ ÷˘ ±Î‰÷Î_ Ë÷Î_, ’HÎ ±ı ±ıÀı¿ ÿı¬Î÷Î_

fi”÷Î. ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±Î‰Ìfiı F›Îflı ±ı@Á-flı ’Õu˘ I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı

±Î ±_ÿflfi_ ⁄‘_ ±Î‰_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. I›Îflı … ¬⁄fl ’Õıfiı ! F›Î_ Á‘Ì Ωı›_

fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì ±Î ⁄Ì∞ ‰V÷fiı ±ı ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı ±Î … ±Î’b_ ±fiı

±Î … ‹ÎÏ·¿Ì. ±ı‹Î_ Â_ Œıfl »ı ⁄ÌΩı ? ‰Î_‘˘ Â_ »ı ? ⁄‘ı »ı, ±ı ±Î’HÎı

I›Î_ »ı. ±ı‹Î_ ’λÎ_ ¤Î√ ’ÎÕuΠˢ› ¿ı ±Î ¬flÎ⁄ ±fiı ±Î ÁÎfl_. ±ËŸ

Page 15: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 29 30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

÷˘ ÁÎfl_-¬˘À<_ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±ËŸ ÷˘ ÁfiÎ÷fi ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ

‰V÷±˘ ˢ›. ±Î Ï‹J›Î »ı fiı, ÷ı‹Î_◊Ì ÁfiÎ÷fi ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ ‰V÷

ˢ›. ‰Î÷«Ì÷, T›‰ËÎfl ⁄‘_, ÁfiÎ÷fi ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ ‰V÷. ±ı ÷‹ı

…\±˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ÷‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î …\ÿ_, ’ı·_ Lˢ›.

≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ⁄Ï© ¤Ò·˘ fiÎ ¿flΉı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀı¿ fiÎ ¿flΉı.

≠ffi¿÷ν — ±fiı ΩB≤Ï÷ ¤Ò·˘ ÿı¬ÎÕı ?

ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷ ÷˘ ⁄‘_ ÿı¬ÎÕı. ‹ËŸ ¿˘¥ ’HÎ ±ÎT›_-√›_ ˢ›,

⁄‘_ ÿı¬ÎÕÌ ÿı. ΩB≤Ï÷ ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfifi˘ ¤Î√ »ı. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ΩB≤Ï÷

µI’Lfi ◊¥ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì …√÷ ÏfiƒÎ‹Î_ »ı, ∂CÎÎÕÌ ±Î_¬ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ …ı‰Ì flÌ÷ı «ı÷‰ı »ı ÷˘ ÁQ›¿˚ ⁄Ï© Â_ ËıS’ ¿flı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ … ¿Î‹ ¿flı ’HÎ ±ı ÷˘ ’˘÷ı … ωfiÎÂÌfiı !

±ıÀ·ı ¿_¥ ‹˘ÀÌ «ı÷‰HÎÌ fiÎ ±Î’Ì Â¿ı.

≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì ÏË÷ÎÏË÷fi_ ¤Îfi flάı ±ıÀ·_ ….

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÷ıfiÌ ÷ı … ⁄Ï©, ±Î Á_ÁÎflÌ ⁄Ï© ˢ› »ıfiı

±ı‰Ì. ÷ı ’HÎ iÎÎfiÌ ’fl<ÊfiÌ ’ÎÁı ⁄ıÁÌ flË̱ı ±ıÀ·ı ±ı ⁄Ï© ’»Ì ±ı

ÁQ›¿˚ ◊¥ Ω›. ÁQ›¿˚ ◊÷Ì Ω› ⁄Ï©. ⁄Î¿Ì ÁQ›¿˚ ÷˘ iÎÎfi ±ı¿·_

… ˢ›, ’HÎ ±Î ⁄Ï© ÁQ›¿˚ ◊¥ Ω›.

±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ⁄Ï© ±ı ÷˘ ±ÂÎ_Ï÷‹Î_› ÂÎ_Ï÷ ¿flΉı, ≠iÎÎ ±Î‰÷Î_

’Ëı·Îfi_ VÀı….

„V◊÷≠iÎ ÿÂÎ fiı ≠√À ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ, „V◊÷≠iÎ, ±ı ÂOÿ˘‹Î_ „V◊÷≠iÎ Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfiı …ı ÁÎ«Ì flÌ÷ı ±˘‚¬‰_ ±ı Á‹… »ı fiı ±ıfiÌ

‹ËŸ „V◊fl ◊‰_, ±ı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ÂOÿ◊Ì ’ı·Î ÂÎVhÎ ÷flŒ ÿ˘fl‰Î¥ …‰Î› »ı ¿ı

±ÎI‹Î ωÂı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ› ÷ı ±Î’HÎı ’Ïfl√˛èÎ_ ˢ› fiı, ÷˘ ’»Ì

≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. ÷‹ı ±I›Îflı …ı ‰Î÷ ¿flÌ ¿ı ≠iÎÎ ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿

… »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎÎ V‰Î¤Îω¿ »ı fiı ! ±Î „V◊÷≠iÎ ±ı …\ÿÌ

‰V÷ »ı.

≠ffi¿÷ν — “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı◊Ì ÷˘ ±iÎÿÂÎ ◊¥. ’»Ì ÷‹ÎflÌ

’ÎÁı ±Î‰_ fiı ÷‹ı ±‹fiı ¿Ë˘, “÷‹ı ©ÎI‹Î »˘” ±ı◊Ì ÷˘ „V◊÷≠iÎ

◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — „V◊÷≠iÎ › fiËŸ, „V◊÷≠iÎ◊Ì µ’flfiÌ ‰Î÷ »ı.

„V◊÷≠iÎ ±ı ÿÂÎ »ı. ≠iÎÎ ±Î‰‰ÎfiÌ fi∞¿‹Î_ ±Î ÿÂÎ ±Î‰ı »ı.

≠iÎÎ Âw ◊‰ÎfiÌ fi∞¿‹Î_ ±ı ÿÂÎ ±Î‰ı »ı. …ı ÿÂÎ Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘Ì

ÁÎZÎ̤ΉfiÌ Ë˘› ±ı.

≠iÎÎ ÷˘ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì µI’Lfi ◊Λ. ±fiı „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ

±ı ±ÎI‹Î ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ◊Λ, ÷ı T›‰ËÎfl‹Î_ ±Ëo¿Îfl ÁÏË÷ ˢ› »ı. ’HÎ

T›‰ËÎfl ⁄Ë Á_ÿfl ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfiı ±ÎI‹Î‹Î_ „V◊fl ◊›ı·Ì ⁄Ï© ±ı‰_ øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_

¿Ëı »ı, ÷˘ ±Î’HÎ΋Î_ ±ı ≠iÎÎ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹Î … »ı. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ … »ı ±fiı ⁄ËÎfl

÷˘ ’ı·Ì „V◊fl⁄Ï© ÷˘ „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ, ±ı ≠iÎÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı …ıfiÌ ⁄Ï©

„V◊fl ◊¥ »ı ±ı‰Ì ÿÂÎ.

„V◊÷≠iÎ ◊Λ I›Îflı ±iÎ΄@÷ »ı ÷ı ¿˘¥ ‰¬÷ «œÌ › ⁄ıÁı.

„V◊÷≠iÎfiÌ ‹ÿÿ◊Ì …÷Ì flËı › ¬flÌ, ’HÎ «œÌ ⁄ıÁ‰Îfi˘ ¤› ¬fl˘

„V◊÷≠i΋Î_. ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ¤› fiÎ flËı.

Page 16: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 31 32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷Î — ±ıÀ·ı „V◊÷±iÎ ÿÂ΋Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı ±Î „V◊÷≠iÎ

ÿÂÎ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ »ı. ±iÎÎ «_«‚ ˢ›. ±ıÀ·ı

…ıfiÌ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ »ı ±ı‰Î_ „V◊÷≠iÎ. ⁄Î¿Ì ≠iÎÎ ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ ˢ›

… fiËŸ, „V◊÷≠iÎ ÿÂΠˢ›. »÷Î_ ≠iÎÎ ¿Ëı ¬flÎ_, ’HÎ ÷ı øÏ‹¿fi_. ±Î

≠iÎÎ ÷˘ M›Î˜fl ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ … …\ÿ˘ ’Õı »ı.

≠ffi¿÷ν — À<¿Õα˘ fiÎ ’ÎÕÌ Â¿Î› fiı ±ÎI‹ÎfiÎ_, ≠Ï÷„q÷ ±ÎI‹Î

fiı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÎ_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı √Ò_«Î≥ Ω› ∂·À˘. ⁄‘_ ‘ÎflHÎ flά‰ÎfiÌ Â„@÷

ˢ›, I›Îflı ±ı ⁄‘_ ±ıfiΠω¤Î√◊Ì ΩHÎı. ±ıÀ·Ì ΩB≤Ï÷ Ωı≥±ıfiı ! ⁄‘_

«˘√flÿ‹ ·ZÎ flά‰_ Ωı≥±ı. ±‹ı ±ıfi˘ ±_Âı±_ ΩHÎ̱ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î „V◊÷≠iÎfiÌ …ı ‰Î÷ »ı ±ı …flÎ Ë∞ ω√÷◊Ì

Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ¬Ò⁄ ÂÎVhÎfi_ ±K››fi ¿flı, Á_÷˘fiÌ

Áı‰Î ¿flı, ÷fi÷˘Õ ¬Ò⁄ ‘_‘Î ¿flı fiı ‘_‘΋Î_ ¬˘À ±Î‰ı. ÷ı ⁄‘Ì Ω÷fiÎ

±fi¤‰˘ ÷flÌ ÷flÌfiı Ω›. ’»Ì ±Î√‚ Œfl÷˘ Œfl÷˘ F›Îflı ⁄Ï© „V◊fl

◊Λ I›Îflı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄Ï© ±ıfiÌ „V◊fl ◊¥ Ω›. ±Î‹◊Ì ’‰fi

±Î‰ı ÷˘ › ±Î‹ Ëηı fiËŸ, ±Î‹◊Ì ±Î‰ı ÷˘ › ±Î‹ fiÎ Ëηı. ±ı‰Ì

„V◊fl⁄Ï© ˢ› I›Îflı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›.

„V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ⁄Ë … Áÿ˚ω‰ı¿‰Î‚Ì ΩB≤Ï÷ ÿÂÎ »ı. ±ı

±fi¤‰ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ µ’fl ±Î‰ı. „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿fl÷Î_ …fi¿Ï‰ÿıËÌfiÌ

ÿÂÎ ¨«Ì Ë÷Ì.

„V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿fl÷Î_ ≠iÎ΄@÷ ⁄Ë ¨«Ì »ı. „V◊÷≠iÎ ÿÂ΋Î_

÷˘ T›‰ËÎflfi˘ ±ıy˘ ˢ›. ⁄Ì…\_, ·˘¿˘fiÎ_ ÷flŒfiÌ Ïfi_ÿÎ …ı‰Ì ‰V÷ fiÎ

ˢ›, ±ı ±ıfiÌ Ω÷fiı „V◊÷≠iÎ ‹ÎfiÌ Â¿ı. ’HÎ ±Î ≠iÎÎ ±ı ÷˘ ‹˘ZÎı

… ·¥ Ω›. ÏV◊÷≠iÎfiı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰Îfiı ‹ÎÀı Ë…\ ±Î√‚ ⁄‘˘ ‹Î√˝

Ωı¥Âı.

±ø‹fiÌ ÷˘ CÎHÎÌ ¨«Ì ÿÂÎ !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ „V◊÷≠iÎ ±ı ≠iÎÎ ’Ëı·Î_fiÌ „V◊Ï÷ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠iÎÎ ’Ëı·Î_fiÌ „V◊Ï÷ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ±Î ·˘¿˘±ı

⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ «œÎ‰Ì ÿÌ‘Ì. „V◊÷≠iÎ ÷˘ fiÌ«ıfiÌ „V◊Ï÷ »ı. ’»Ì ≠iÎÎ

µI’Lfi ◊Λ »ı. ’Ëı·_ „V◊÷≠iÎ ◊÷_ ◊÷_ ◊÷_ ’»Ì ≠iÎÎ ◊Λ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹fiı ±ı Á‰Î· ◊Λ »ı ¿ı ≠iÎÎ ¿ı‚T›Î ’»Ì

±ı‹Î_ „V◊fl ◊‰_ ±ıÀ·ı „V◊÷≠iÎ, ±ı ’»ÌfiÌ „V◊Ï÷ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’»ÌfiÌ „V◊Ï÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı »ı ’Ëı·Î_fiÌ „V◊Ï÷.

±Î „V◊÷≠iÎ ◊¥ ±ıÀ·ı „V◊fl … ◊¥ √›˘. ±Î ÷˘ „V◊÷≠iÎ ±ıÀ·ı ≠iÎÎ

◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ, ±ÓÂı ±ÓÂı ±Î‰ı ±fiı ±ı‹Î_ „V◊fl ◊Λ ±ı ’˘÷ı, ±fiı ±Î’HÎı

±ËŸ iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı ÷˘ Á‰Î*Âı … ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ »ı.

±Î »ı ÷ı „V◊÷≠iÎ, ÷ı ±ıfiÌ Á΋ı „V◊÷±iÎ ÿÂÎ »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥

»\_, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™”, ±ı ⁄‘Ì „V◊÷±iÎ ÿÂÎ. ±Î Ωı

±iÎÎ »^ÀÌ fiı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊¥, ’»Ì ≠iÎ΋Î_ ÿ—¬ fiΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı

’˘÷ÎfiÎ_ ÁfiÎ÷fi Á¬fi˘ ¤˘√Ì ◊›˘.

≠ffi¿÷ν — √Ì÷΋Î_ „V◊÷≠iÎfiÌ „V◊Ï÷ ¿ËÌ »ı ÷ı ±Î … fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — „V◊÷≠iÎ◊Ì ÷˘ CÎHÎÌ ¨«Ì ±Î „V◊Ï÷.

≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ◊Ì ¨«Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — CÎHÎÌ ¨«Ì „V◊Ï÷ ±Î ÷˘. ±Ω›⁄ „V◊Ï÷ ±Î ÷˘ !

¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ „V◊Ï÷ Ë÷Ì, ÷ı „V◊Ï÷ »ı ±Î. ±Î ÷˘ ZÎÎÏ›¿ Á‹Ï¿÷fiÌ

„V◊Ï÷ »ı. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ZÎÎÏ›¿ ÁQ›¿˚I‰ Ë÷_ ±ıÀ·ı Ï‹J›ÎI‰ ƒÏp …

±Î¬Ì ¬·ÎÁ ◊¥ √›ı·Ì.

Page 17: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 33 34 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÁQ›¿˚ ƒÏp ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÌ … ƒÏp ⁄‘Ì µI’Lfi ◊›ı·Ì. ±ıÀ·ı

±Î ÷˘ ⁄Ë ¨«_ »ı. …ı „V◊÷≠iÎfiı ±ı ÷˘ ⁄Ë ±ÎfiÎ◊Ì CÎHÎÌ fiÌ«Ì ¿˘ÀÌ.

’HÎ ·˘¿˘fiı „V◊÷≠iÎ fiËŸ Á‹Ω›ı·_.

„V◊÷≠iÎı › fiËŸ ◊›_. ¿ÎflHÎ ¿ı „V◊÷≠iÎ ·˘¿˘fiı ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ

»ı ¿ı ±ı‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı “Ë_ ±ÎI‹Î »\_”, ±ı‹Î_ ◊˘ÕÌ ‰¬÷ „V◊fl flËı‰Î›

±fiı ’»Ì ’λ\_ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊‰Î› ÷ı „V◊÷≠iÎ. ≠iÎ΋Î_ „V◊fl ◊‰Î Ω› fiı

’λ˘ ±ÎC΢’λ˘ ◊Λ. ±ı Ïfifl_÷fl flËÌ Â¿Î› … fiËŸfiı ! ±Î ÷˘ ÁΛLÁ

±Î¬_ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı fiËŸfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı «Îfl ‰ıÿ ¤HÎıfiı I›Îflı ‰ıÿ ¥ÀÁıSŒ

¿Ëı »ı ‘ÌÁ ¥ fi˘À ‘ıÀ. ‘ÌÁ ¥ fi˘À ‘ıÀ. ‘ÌÁ ¥ fi˘À ‘ıÀ. ÷˘

‰ÎıÀ ¥ ‘ıÀ ? I›Îflı ¿Ëı, “√˘ À iÎÎfiÌ”. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±‰@÷T›-

±‰HνfiÌ› ÂOÿ˘‹Î_ ÂÌ µ÷flı ? ±ÎI‹Î ÂOÿ‹Î_ µ÷flı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı

±ıfiı ±ı ‰@÷T› ¿è΢, ±‰HνfiÌ› ¿è΢.

fi ¬ÎfiÎfl˘-’ÌfiÎfl˘-⁄˘·fiÎfl˘ ±ÎI‹Î !

≠ffi¿÷ν — „V◊÷≠iÎfiÌ ¿¥ ¤ÎÊΠˢ› ? ¿ı‰_ ¬Î› ±fiı Â_ ’̉ı?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î „V◊÷≠iÎfiÌ ¨«Ì ÿÂÎ »ı, ¨«Ì ¤ÎÊÎ »ı, ±Î‹Î_

’λ\_ ‰Î_¿<_ › ⁄˘·ı »ı. S›˘ ! Â_ ¬Î› »ı ? ±ı ÿÂÎfiı ±fiı ±Îfiı ¬Î‰Î-

’̉Îfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î … Â_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ¬ÎfiÎfl ÷˘ ÁΉ …ÿ˘ … »ı. ‹@÷

◊fiÎfl◊Ì ¬ÎfiÎfl ÷˘ ÁΉ …\ÿ˘ … »ı, ⁄_‘Λı·Î◊Ì ¬ÎfiÎfl ÁΉ …\ÿ˘ »ı.

‹@÷ ◊‰ÎfiÌ ¥E»Î ‘flΉı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì › ¬ÎfiÎfl …\ÿ˘ »ı, ’»Ì ±ıfiı ·ı‰Î-

ÿı‰Î Â_ ¬ÎfiÎfl ΩıÕı ? ±Î ÌHÎÌ ‰Î÷ ¿˘HÎ ⁄ËÎfl ’ÎÕı ? ⁄ËÎfl ’ÎÕı

¿˘¥ ? ÷‹fiı ¿ı‰_ ·Î√ı »ı ? …\ÿ˘ »ı ¿ı fiËŸ ?

≠ffi¿÷ν — …\ÿ˘ »ıı.

ÿÎÿÎlÌ — ¬ÎfiÎfl …\ÿ˘ … »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±‹ı ¤ıÿ ’ÎÕu˘. ¤¥, ‰Î_‘˘

fiËŸ ⁄Î. ÷‹ı …ı ¬Î÷Î_ ˢ› ÷ı‹Î_ ±‹Îflı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. I›Îflı ¿Ëı, ·√ÕÎ_

’Ëıfḻı ? ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ ·√ÕÎ_ ’ËıflΩı. ÿıË … ’Ëıflı »ıfiı ! ±ıÏfl_√

CÎη̱ı ? ÷˘ ±ıgfl√ CÎηΩı. “‰Î‚Ì ’Ëıfḻı ?” I›Îflı ¿Ëı, ‰Î‚Ì

’ËıflΩı. ±ı‰_ ±‹ı …ÿ˘ »ı Ωı›Î_ ’»Ì ±Î ‰Î÷ ¬S·Ì ¿fḻıfiı, fiËŸ÷fl

¿Ë̱ı fiËŸfiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ‹@÷ ◊fiÎfl◊Ì ±Î ÿıË ÁΉ …\ÿ˘ »ı. ¬ÎfiÎfl-

’ÌfiÎfl, fl_√-flÎ√ ¿flfiÎfl, «Î-’ÎHÎÌ ’ÌfiÎfl, ÀıVÀ◊Ì ’ÌfiÎfl, ‹Ò»˘ ’fl ËÎ◊

Œıfl‰fiÎfl, ⁄‘Î_ …\ÿÎ »ı. ⁄_‘Λı·Î◊Ì › …\ÿÎ »ı. ⁄_‘Λı·˘ ÷˘ ±Î‰_ ¿Â_

¿flı fiËŸ fiı ? ⁄_‘Λı·˘ ÷˘ “⁄_‘”fiı ΩHÎı. “⁄_‘”fiı ΩHÎı fiı “⁄_‘”fiı

±fi¤‰ı, ±ıfi_ fi΋ ⁄_‘Λı·˘. ±Î ⁄‘Î_ ·˘¿ ÷˘ ⁄_‘Λı·Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î›

fiı ? ⁄_‘Λı·Î ±ı ΩHÎ÷Î_ › fi◊Ì. ±Î’HÎı ⁄_‘Λı·Î_ »Ì±ı ±ı‰_ ¤Îfiı ›

fi◊Ì.

±ı „V◊÷≠iÎ ÂOÿ »ı ±ı T›‰ËÎÏfl¿ ÂOÿ »ı.

…flΛ ±Î‹ √‹ı ÷ı‰Ì ‹U¿ı·Ì‹Î_ Õflı fiËŸ, ±ıÀ·_ ⁄‘_ ⁄Ï© „V◊fl

◊›ı·Ì ˢ›. ⁄Ï©fi˘ ω¤Î√ »ı ±ı. ⁄Ï© „V◊÷≠iÎ Á‘Ì ’ˢӫı·Ì ±fiı

≠iÎÎ ∂¤Ì ◊›ı·Ì fi◊Ì ±Î. ±iÎ ÿÂÎ ⁄‘Î ∞‰fiı »ı.

fiT‰Îb_ Á‘Ì „V◊÷≠iÎ fiı Á˘ ±ı ≠iÎÎ !

F›Îflı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿ËÌ ÷ı »ı ÷ı ≠iÎÎ ¿fl÷Î_

fiÌ«Ì ÿÂÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÏV◊÷≠iÎ fiÌ«Ì ÿÂÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ¿fl÷Î_ fiÌ«Ì ÿÂÎ »ı. ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ıÀ·ı

⁄ÏK‘◊Ì ◊÷Ì ◊÷Ì ◊÷Ì Ω›. ±ı ⁄ÏK‘ ¿≥ ’Î»Ì ? ±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ

⁄ÏK‘. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ⁄ÏK‘ ¿ËÌ. T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ±fiı

±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ. ÷ı ±T›Ï¤«ÎflÌHÎÌ ⁄ÏK‘ ÏV◊fl ◊÷Ì Ω›, ±ÏV◊fl ÷˘

»ı … ±I›Îflı. ±ÏV◊fl ±ıÀ·ı ≥‹˘Ufi·. ÏV◊fl ◊÷Ì Ω›, ÿËÎÕı ÿËÎÕı.

ÏV◊fl ◊≥ I›Îflı ±ıfi_ …ı‹ ÁkÎÎb_ ’»Ì ±ßÎb_, fiT‰Îb_ Á_A›Î‹Î_ √HÎΛ

±fiı Á˘ ‹A› ‰V÷ ¿Ëı‰Î› I›Îflı ’ÒHνÎËÏ÷ ◊Λ. Ë_ÕˇıÕ ’flÁLÀ, ÁıLÀ

’flÁLÀ ¿ËıÂı. ±Î ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ⁄ÏK‘fiÌ ÏV◊fl÷Îfi_ ÁıLÀ ’flÁıLÀ

»ı ±fiı ≠iÎÎ ÷˘ d· ‰V÷ … »ı, ‹Ò‚ ‰V÷ ….

Page 18: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 35 36 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi¤‰ ÿÂÎ fi◊Ì ±ı

Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — F›Îflı ’ÒHν ÿÂαı ≠iÎÎ ◊Λ »ı I›Îflı ±ÎI‹ ±fi¤‰

◊Λ »ı. „V◊÷≠iÎ, „V◊÷ F›Îflı ωÂıÊHÎ »ı I›Î_ Á‘Ì ±fi¤‰ fiΠˢ›,

’HΠωÂıÊHÎ ∂ÕÌ Ω› fiı ≠iÎÎ flËı I›Îflı ±fi¤‰.

…ı ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ ±ıfiı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ’ÏflHÎ΋ Õ˘·ı

fiËŸ. ±fiı ωÂıÊHÎ ∂ÕÌ Ω› I›Îflı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î›, I›Îflı »ıS·Ì ÿÂ΋Î_

±ı ±fi¤‰ ˢ› fiT‰Îb_ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì „V◊÷≠iÎ ±fiı Á˘ ◊Λ ±ıÀ·ı

≠iÎÎ.

‹˘Ë Ï‹Àu˘ fiı „V◊fl ±«‚‹Î_ !

≠ffi¿÷ν — ±…\˝fi ¿Ëı »ı ¿ı, fip˘ ‹˘Ë VQ≤Ï÷·O‘ „V◊÷˘„V‹.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ „V◊fl ◊›˘ fiı ’HÎ !

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ‹Îflı ΩHΉ_ »ı, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±ÎÀ·Î ·ZÎHÎ ◊Λ ¿ı, …ıfiı ‹˘Ë fip ◊›˘, ±ıÀ·ı

„V◊fl ◊‰ÎfiÌ ±ıfiÌ ÏfiÂÎfiÌ ◊¥. ⁄Ì…\_ ±ıfiÌ ‹ËŸ ËıS’ ◊›_ ¿ı, VQ≤Ï÷·O‘Î

◊¥ ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ËıS’ ◊¥. ±Î ⁄‘Î ¿ÎflH΢◊Ì ±ı „V◊fl ◊¥ flËÌ »ı ±fiı

◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ › „V◊fl flËı. I›Îfl◊Ì ±ıfiı „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ¿èÎ_ »ı. ±Î‹ „V◊fl

flËÌ Â¿ı ÷˘. Ωı ¿ı ±ı ¿Ëı »ı ¿ı, ‹Îfl˘ ‹˘Ë ÷ÒÀÌ √›˘. ±ı ÷˘ ¨«Ì ÿÂÎ

¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷Î — ±ËŸ›Î Á΋ÎL› flÌ÷ı ¤‹flÕÎfiÌ …ı‹ ⁄‘ÎfiÌ ’Ïfl„V◊Ï÷

»ı, ÷˘ ±Î ±…\fi ’HÎ ‹fiW› … Ë÷˘ ±fiı ±ı “„V◊÷˘„V‹” ¿Ëı »ı. ±ı‹Î_

‹Ò@›_ »ı ¿ı, ±ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ¿Ëı »ı, Ëı ±E›÷, ÷‹ÎflÌ ¿Ú’Î◊Ì Ë_ „V◊fl

◊›˘. ÷˘ ‹fiW›‹Î_ ±Î ωfl˘‘ΤÎÁ ±Î‰ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¤‹flÕ˘ ‹ÀÌ ±fiı Ïfl›·‹Î_ ±ÎT›˘, ≠¿ÚÏ÷ ˢ‰Î »÷Î_

Ïfl›·‹Î_ ±ÎT›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ ‹ÎL›÷Î ±ı Ë÷Ì ¿ı ±Î Ë_ »\_, ÿıËÎK›ÎÁ‹Î_.

±ı ‹ÎL›÷Î ±Î¬Ì › ÷ÒÀÌ √›ı·Ì. ‹˘Ë fip ◊›˘ ÷ı◊Ì ±fiı ±Î ‹ÎL›÷Î

“Ë_ ±Î »\_” ±ı‹Î_ ±Î‰Ì √¥. ±ı ÷˘ ±Î ≠¿ÚÏ÷ Á«‚ »ı ±fiı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î

±«‚ »ı. ±ıÀ·ı Á«‚‹Î_ …ı ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì, ÷ı µÕÌ √¥ fiı ±«‚‹Î_

‹ÎL›÷Î µI’Lfi ◊¥, ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı „V◊fl ◊¥ √›˘.

Â_¿Î I›Î_ Á‘Ì „V◊÷±iÎ !

±Î ·˘¿˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·˘ ¿ıÀ·Ì ÿı¬Î› ?

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ fiΠˢ› ÷˘ ÿı¬Î› fiËŸ ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò· !

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±fiı ‹ËŸ ’λÎ_ ±Î ⁄Î…\ ¿ıÀ·Î_¿ ⁄˘·ı »ı›

¬flÎ_, “‹ÎflÌ „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ËÂı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿ı‹ ’Ò»‰_ ’Õu_ ? ÷‹fiı

±Î‹Î_ Â_¿Î ’ÕÌ ?” ±fiı “Â_¿Î ’Õı ÷˘ ‹ÎfiΩı ¿ı ÷‹ÎflÌ „V◊÷±iÎ

ÿÂÎ »ı.” ±ıÀ·ı Á΋ıfiÌ ⁄Î…\fiÌ ±Î ’˘· fiËŸfiı ! fi˘◊˝ ÷˘ √›˘.

fi˘◊˝ ’˘· ËÎ◊‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ÷ı◊Ì ¿o¥ Áε◊ ’˘· …÷˘ flè΢ ?

≠ffi¿÷ν — „V◊÷±iÎ ±ıÀ·ı Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi‹Î_ … ‹˘…-‹Ω ‹Îfiı »ı, ±ı‹Î_ … „V◊÷

ˢ› ±ı. ±iÎÎfi‹Î_ Ωı ±„V◊fl ◊Λ ÷˘ ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î√‚ ‰K›˘.

±iÎÎfi‹Î_ Ωı ±„V◊fl ◊Λ ÷˘ Âı‹Î_ ‰K›˘ ? ±ı ≠iÎÎ ÷flŒ ±Î√‚

‰K›˘ ¿Ëı‰Î›.

„V◊÷≠iÎ ÿÂÎ◊Ì ±Î√‚ !

≠ffi¿÷Î — „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ◊Ì CÎb_ CÎb_ ±Î√‚ ¿_¥¿ »ı, ±ı Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ±ı¿ Ω÷fiÌ ±ı¿ ÿÂÎ ±ı‰Ì »ı ¿ı

‰ˆ¿<_ËÎ_ …÷Î_ …÷Î_ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ Ω› »ı. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifi_ …ı ‰ˆ¿<_à »ı

±ı ¿ÚWHÎ ¤√‰ÎfifiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚÷Î_ ÁÎ_¤‚÷Î_, √Ì÷Îfi˘ …ı‹ …ı‹ ±P›ÎÁ

‰‘÷˘ Ω›, ÷ı‹ ⁄Ï© „V◊fl ◊÷Ì Ω› ±fiı …ıfiÌ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥, ÷ıfiı

¤√‰Îfiı „V◊÷≠iÎ ¿èÎÎ_. ±ıfiÌ ±Î√‚ ÷˘ CÎb_ ΩHΉÎfi_ ⁄Î¿Ì »ı. Ë∞

÷˘ ±Î ±ı¿ …B›Î±ı ±ıfiı ‰ÌÎ ±Î’‰Îfiı ·Î›¿ ◊›˘.

Page 19: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 37 38 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı © Á‹Ï¿÷ ±fiı ’fl‹Î◊˝ Á‹Ï¿÷ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı © Á‹Ï¿÷ fiËŸ. © Á‹Ï¿÷◊Ì fiÌ«ıfi_

Á‹Ï¿÷ »ı. Ë…\ ÷˘ ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ±‰‚Î Á_›˘√ ‹‚ı ÷˘ ±‰‚_ › ¿flı.

’HÎ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ »ı ±ıÀ·ı Õ√ı fiËŸ.

ËÎ. ±ıÀ·ı Á‹Ï¿÷ @›Îflı ? ±‰‚_ ’ıÁı fiËŸ I›Îflı Á‹Ï¿÷. ¿˘¥

’HÎ Á_Ωı√ ±ıfiı ˷Ήı fiËŸ, I›Îflı Á‹Ï¿÷ ¿Ëı‰Î›. ±fiı „V◊÷≠iÎfiı

Á_Ωı√ Ë·Î‰Ì ÿı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ¤› ˢ›. ’HÎ ⁄Ï© „V◊fl ◊¥ I›Îfl ’»Ì

ÕËÎ’HÎ ±Î‰ı. ⁄Ë ¨«_ ÕËÎ’HÎ ±ÎÔÔ‰ı. ±I›Îflı ⁄Ï© „V◊fl ◊›ı·Î_ ‹ÎHÎÁ˘

¿˘”¿ … ˢ›, ⁄Ë …^…, …‰S·ı … ˢ›. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı¿-⁄ı, ⁄Î¿Ì ÷ı

› fi◊Ì, ⁄Y›_.

≠ffi¿÷ν — „V◊÷≠iΉ΂ÎfiÌ ≠iÎÎ ⁄ıÃÌ ◊¥ fi˘”÷Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ¿Î‚‹Î_ „V◊÷≠iÎ fi ◊Λ. Á÷˚›√‹Î_ „V◊÷≠iÎ

◊Λ. ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷˘ »˘ÕÌ ¿˘·ı…‹Î_ …÷Ì Ë˘›fiı ? ÷˘ ÁÎ_…ı ±Î‰ı fiËŸ

÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ¿ı‹ fiËŸ ±Î‰Ì ˢ›, ¿Ëı, ±ı ÷˘ ’ˆHÎÌ √¥. ⁄˘·˘,

⁄Ï© „V◊fl ÂÌ flÌ÷ı flËı ÷ı ? ±fiı ÷ı ÿËÎÕı ÷˘ ’ˆHÎÌ …÷Î_ Lˢ÷Î_. ±Î‰_

fiˢ÷_. ¿˘¥ ‹U¿ı·Ì … fiÎ ±Î‰ı. ±I›Îflı ⁄Ï© „V◊fl ÂÌ flÌ÷ı flËı ? »˘ÕÌ

CÎÕÌ¿‹Î_ ’ˆHÎÌ Ω›. CÎÕÌ¿‹Î_ ‰Ë ÕΛ‰˘Á˝ ·¥ ·ı. ±ı‰Î …‹Îfi΋Î_ ⁄Ï©

‹ÎHÎÁfiÌ „V◊fl ÂÌ flÌ÷ı flËı ? fiÎ flËı. ±Î ÷˘ ‘fi ¤Î√ ˢΩı ±Î ±ø‹

ωiÎÎfifi_ ¿ı, ⁄‘Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ fiÎA›_. ’«ÎÁ ËΩfl ‹ÎHÎÁ˘fi_ ¿S›ÎHÎ

◊¥ √›_. ‰kÎ_-±˘»___ ËÂı ’HÎ ¿S›ÎHÎ ÷˘ …⁄fl…V÷ ◊¥ √›_.

±Ëo¿Îflfi_ V◊Îfi „V◊÷≠i΋Î_ ?

≠ffi¿÷ν — „V◊÷≠iÎ ±ı ±Ë_¿Îflfi_ ·ZÎHÎ ¬fl_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ˢ› fiı „V◊÷≠iÎ ◊Λ, ⁄Lfiı ÁÎ◊ı ˢ¥ ¿ı

»ı.

≠ffi¿÷ν — ±fiı fi ’HΠˢ¥ ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ, ˢ› ….

≠ffi¿÷Î — „V◊÷≠iÎ ±fiı ‰Ì÷flÎ√ ‰E«ıfiÌ ÏՋοıÂfi ·Î¥fi ¿Ë˘.

⁄Lfiı ‰E«ıfiÌ ·Z‹HÎflı¬Î...

ÿÎÿÎlÌ — „V◊÷≠iÎ ±ıÀ·ı, ±Ë_¿ÎflfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ Á_ÁÎflfi˘ ÁÎflÎÁÎfl

¿ÎœÌfiı ⁄Ï© …ı „V◊fl ◊¥ ÷ı „V◊÷≠iÎ. „V◊÷≠iÎ ÿÂÎ ±ı ω‰ı¿‹Î_ …

√HÎΛ. ±ı ÁÎflÎÁÎflfi˘ ω‰ı¿ Á‹…ı.

≠ffi¿÷ν — ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_, ËÎ…flÌ fiËŸ ±Ë_¿ÎflfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ÁÎflÎÁÎfl ¿Îœu˘ ‹ÎÀı ‰Ì÷flÎ√÷Î ¤HÎÌ «ÎS›˘ ˉı.

±ıHÎı Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌ fiÎA›_ ±ËŸ ±Î√‚ ¿ı ±Î‹Î_ Á¬ fi◊Ì ’HÎ ±Ë_¿ÎflfiÌ

ËÎ…flÌ‹Î_. ˉı ±ıfiı ±Î√‚ …‰Îfi˘ flV÷˘ ‹‚Ì √›˘ ±ËŸ, Âw±Î÷ ◊¥

ô.

ˉı ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ „V◊÷≠iÎ fiËŸ, ≠iÎΠˢ› »ı. ±ıÀ·ı

„V◊÷≠iÎ ±ı ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ ˢ›, ±Î ≠iÎÎ ±Ë_¿Îfl flÏË÷ ˢ›. ±ıÀ·ı

„V◊÷≠iÎ ◊›Î ’»Ì ÷˘ CÎHÎÎ_ ¿Î‚ı »ı ÷ı “‰V÷”(±ÎI‹Î) ’΋ı »ı ±fiı ≠iÎÎ

÷˘ ◊˘ÕÎ ±‰÷Îfl‹Î_, ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎı ·¥ Ω›.

Œıfl, „V◊÷≠iÎ fiı ‰Ì÷flÎ√‹Î_ !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì „V◊÷≠iÎ ±fiı ‰Ì÷flÎ√‹Î_ Â_ Œfl¿ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl. „V◊÷≠iÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ⁄Ï©◊Ì

ω«ÎflÌ Ï‰«ÎflÌfiı „V◊fl ◊Λ. ±fiı „V◊fl ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ_ Á˘S›Âfi

’˘÷ı ·Î‰Ì ¿ı. ’HÎ ±ı „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. „V◊÷≠iÎ ±ı ⁄Ï© „V◊fl ¿flı·Ì

±ıÀ·_ … »ı, ⁄Ì…_ ¿_¥ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_› flÎ√-¶ıÊ flÏË÷÷Î ¿Ëı·Ì »ı ‰Ì÷flÎ√fiÎ_

…ı‰Ì.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÿÂÎ fi◊Ì. ’HÎ ÿflı¿ ≠ffi˘fi_

Page 20: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 39 40 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

Á˘S›Âfi ·Î‰Ì fiάı. ±ıÀ·ı ¿˘¥fiÌ ’fl flÎ√-¶ıÊ ¿flı fiËŸ ±ı. Á˘S›Âfi

±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ¿flı ? ⁄‘_ ⁄Ï©◊Ì. ±T›ÎϤ«ÎflÌHÎÌ ⁄Ï©fiÌ „V◊fl÷Î

±ıfi_ fi΋ „V◊÷≠iÎ. „V◊fl ⁄Ï© …ıfiÌ ◊›ı·Ì »ı, ·˘¿˘fiÌ ±ÏV◊fl ⁄Ï©

ˢ›. „V◊fl ◊›ı·Ì ⁄Ï© ±ı … „V◊÷≠iÎ ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ωÂıÊ

‰‘Ì ‰‘Ìfiı ±iÎ΋Î_◊Ì ±Î√‚ ‰‘÷Ì ‰‘÷Ì Ãıà ≠iÎÎ Á‘Ì ’ˢӫı.

±ıfiı Ë…\ ‰Ì÷flÎ√÷Îfi˘ VÀÕÌ ¿fl‰Îfi˘ »ı, ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝fi˘ VÀÕÌ

¿fl‰Îfi˘ »ı. ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ±fiı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‰Ì÷flÎ√÷Î

‰‘÷Ì Ω›. ±ıÀ·ı „V◊÷≠iÎfiÎ VÀıÂfiı ±ÎT›Î ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Îfi˘ √HÎ

‰‘÷Î Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±fiı „V◊÷≠iÎfiı ÿ›Î ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ¿ı ¿vHÎÎ ÁÎ◊ı

Á_⁄_‘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ÿ›Î ÁÎ◊ı. ¿vHÎÎ fiΠˢ›. ‰Ì÷flÎ√ ¤√‰Îfi

ÏÁ‰Î› ¿vHÎÎ ¿˘¥fiı ˢ› fiËÌ. ¿vHÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ? flÎ√ı › fiËŸ ±fiı

¶ıÊı › fiËŸ. µ_ÿfl ΩıÕı flÎ√ fiËŸ ⁄«Î‰‰Î‹Î_ ¿ı Ï⁄·ÎÕÌ ΩıÕı ¶ıÊ fiËŸ,

±ıfi_ fi΋ ¿vHÎÎ.

±Î ¢‘¬˘‚˘, ≠iÎÎ◊Ì ¿ı ⁄Ï©◊Ì ?

≠ffi¿÷ν — ±Î ÁΛLÀÌVÀ˘ ¢‘¬˘‚fiı ⁄‘_ ¿flı »ı ÷ı ≠iÎÎ◊Ì ¿ı

±ı Â_ ˢ› »ı ¿ı ⁄Ï©◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹fiı ÿ½fi ˢ› »ı. ÿ½fi ‰√fl ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘

ÁΛLÀÌVÀ ˢ› … fiËŸ. ±ı ÿ½fi ¿<ÿfl÷Ì »ı. ¿<ÿfl÷ı ±ıfiı ËıS’ ¿flÌ ±ı

±ıfi_ ÿ½fi … »ı.

≠ffi¿÷ν — ±¬˘ fiı ±ı ⁄‘Î Á_÷˘ ◊¥ √›Î, ÷ı‹fiı ≠iÎÎ ¬flÌ ¿ı

fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±ı ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ≠iÎÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠iÎÎ ±ÎI‹Î

≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ·˙Ï¿¿‹Î_ ≠iÎÎ ¿Ëı ’HÎ ·˙Ï¿¿fi_

±ËŸ «Î·ı fiËŸ fiı ! ·˙Ï¿¿fiı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ·˙Ï¿¿fiı I›Î_ ±Î√‚ ’ˆÁÎ

fiÎ ±Î’ı !

≠iÎÎ «ı÷‰ı ±Ëo¿Îflfiı !

≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î ⁄‘_

¬˘À<_ »ı ÷Îfl<_. ˉı ±ı ¿ËıfiÎfl ¿˘HÎ ? ÷‹ı ‹Y›Î ’»Ì, ’Ëı·Î_ ÷˘ Ë÷_ …

fiËŸ ¿Â_, ÷˘ ±ı ¿˘HÎ ÿ˘fl‰HÎÌ ±Î’ı »ı ? ≠iÎÎ ¿ı ⁄Ï© ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ «ı÷‰ı ±Î’HÎfiı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹˘ZÎı …‰Îfi˘ ˉı ωÎ

‹‚Ì √›˘ »ı. ’»Ì ±ı ≠iÎÎfiı ÿ⁄Î‰Ì ÿı ‹ÎHÎÁ ±Ë_¿Îflı ¿flÌfiı, ÷˘ ’λ\_

√Î_Õ<_ ¿Îœı.

≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎ ‹ËŸ «ı÷‰ı »ı ±ı ‹fi ¶ÎflÎ «ı÷‰ı »ı, ⁄Ï©

¶ÎflÎ «ı÷‰ı »ı, Ï«kÎ ¶ÎflÎ ¿ı ±Ë_¿Îfl ¶ÎflÎ «ı÷‰ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ «ı÷‰ı »ı, ÷ı ±Ë_¿Îflfiı «ı÷‰ı »ı, ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı

fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÕΛflı@À «ı÷‰ı ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÕΛflı@À. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ±Ï‘¿Îfl … fiËŸfiı ! ±Ë_¿Îflfi˘

¿˘¥ µ’flÌ fiËŸ. ±Ë_¿Îflfi˘ µ’flÌ fiËŸ »÷Î_› ±ı ¿Ëı·_ ¿flı ±Î¬˘

Ïÿ‰Á ⁄Ï©fi_.

≠ffi¿÷ν — ±Î ≠iÎÎ ±Ë_¿Îflfiı «ı÷‰ıı I›Îflı ⁄Ï© Â_ ¿flı ? I›Îflı

’»Ì ⁄Ï© »ıÀÌ ’ÕÌ Ω› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fiı ÂÌ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ⁄Ï© fi΋ … fiÎ ÿı.

≠ffi¿÷ν — ¿Â_ fiËŸ ’»Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©fi_ ¿Î›˝ … fiËŸ fiı !

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ËÎ…fl ◊Λ I›Îflı ⁄Ï©fi_ ±„V÷I‰ … fiÎ flËıfiı ?

Page 21: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 41 42 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ⁄Ï© ±ıfiı ËıS’ ¿flı ’»Ì, ±Ë_¿Îfl ¿Ëı ±ı ≠‹ÎHÎı.

≠ffi¿÷ν — ±E»Î ±ıÀ·ı ’»Ì Á‰‚_ › ’λ\_ ⁄Ï© … ¿flÌ ±Î’ı?

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ⁄‘Î_ ¤ı√Î ◊¥fiı Á‰‚_ ¿flÌ fiάı. ±ı¿·Ì ⁄Ï©

fiËŸ, ⁄‘Λ.

ÿÎÿÎfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿flΉı ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — ±Î…ı Á‰Îflı Á΋ÎÏ›¿‹Î_ ±Î’fi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ⁄‘ı ◊¥

flËı·_ ±ı Â_ »ı ? ±ıfiı Ë_ © Ï«kÎ Á‹…\ »\_.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÷˘ ≠iÎ΄@÷fi_ ⁄‘_ ¿Î‹ »ı. © Ï«kÎ ÷˘ ±ı

’˘÷ı … ±ÎI‹Î »ı. ©ÎI‹Î ±ı … © Ï«ƒ’. ±Î ÷˘ ≠iÎÎ ⁄‘_ ¿flı »ı.

≠ffi¿÷ν — ⁄‘ı ÿÎÿÎ ⁄ıÃı·Î ÿı¬Î› ±ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎÎfiı. ±iÎ΄@÷ »ı ÷ı ⁄Ì…_\ ÿı¬ÎÕı, ·Z‹Ì

ÿı¬ÎÕı, VhÎ̱˘ ÿı¬ÎÕı ±ı ±iÎ΄@÷. ±iÎ΄@÷ VhÎÌfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi

¿flΉÕΉı ±fiı ≠iÎ΄@÷ iÎÎfiÌ ’vÊfi_. iÎÎfiÌ ’vÊ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi_

ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿flΉı.

≠ffi¿÷Î — ˉı iÎÎfi ·Ì‘_ »ı ±I›Îflı ±ıfiı ’HÎ ±Î VhÎÌfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi

∂¤_ ◊Λ ÷˘ ±ı ±iÎÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’ı·˘ «_ÿ¤Î¥fi˘ ¤Î√ »ı, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_

·ı‰Î-ÿı‰Î ?

≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ıÀ·ı Ï«kÎfi_ ±Î‹Î_ Œ_¿Âfi @›Î_ ±ÎT›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi˘ ¤Î√ »ı, ±Â© Ï«kÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ≠iÎÎ …ı iÎÎfiÌ ’vÊfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿flΉı »ı,

±ı‹Î_ Ï«kÎfi_ Œ_¿Âfi @›Î_ ±ÎT›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ Ï«kÎfiÌ …wfl … fiËŸ. ≠iÎ΄@÷ ’˘÷ı … ÿı¬Ì

¿ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î ±ı@ı@À Œ˘À˘√˛ÎŒÌ ¿Ë̱ı »Ì±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı@ı@À. Œ˘À˘√˛ÎŒÌ ¿fl÷Î_ ÁÎfl_. Œ˘À˘√˛ÎŒÌ‹Î_ ±ıÀ·_

ÁflÁ fiÎ ±Î‰ı. V‰MfiÎfi_ ÷˘ Œ˘À˘√˛ÎŒÌ ¿fl÷Î_ › ÁflÁ ±Î‰ı ±fiı w⁄w

¿fl÷Î_ › »ı ÷ı V‰Mfi‹Î_ ⁄Ë ÁflÁ ±Î‰ı.

≠ffi¿÷ν — Ï«kÎfi_ ¿Î‹ … fiÎ flèÎ_.

ÿÎÿÎlÌ — © Ï«kÎ Ë÷_, ÷ı ±ÎI‹Î‹Î_ ±ı¿ ◊¥ √›_. ±ÎI‹Î‹Î_

¤‚Ì √›_.

© Ï«kÎ ±ı … ©ÎI‹Î !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÏfiÏÿK›ÎÁfifiı ΩıfiÎfl_ ¿˘HÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎ΄@÷.

≠ffi¿÷ν — ±ı ’˘÷ı … …\±ı fiı ’˘÷ı … ‘ÎflHÎ ¿flı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı … ⁄‘_. ±ıfiÌ … ⁄‘Ì Ïø›Î±˘. Ï«kÎfiÌ …wfl

… fiÎ flËÌ I›Î_ ±Î√‚. ±Â© Ï«kΠˢ› I›Î_ Á‘Ì »ı ÷ı Á_ÁÎflfi_ ⁄‘_

ÿı¬Î› ±ıfiı. ±Â© Ï«kÎ, ©fiÌ ‰Î÷ fi ÿı¬Ì ¿ı. ±ıÀ·ı Ï«kΠ© ◊›_

±ıÀ·ı ±ÎI‹Î‹Î_ ±ı¿ ◊›_, ±ÎI‹Î‹Î_ ¤‚Ì √›_. flèÎ_ ¿˘HÎ ? ‰E«ı ¿˘¥

flèÎ_ fiËŸ. ≠iÎ΄@÷ «ÎS›Î ¿flı ⁄Á. Õ¬· ˢ› ÷˘ ’λ_\ © Ï«kÎı›

⁄√Õ÷_ Ω› ’λ\_. ±_‘Îfl_ ˢ›fiı ÷˘ ’λ\_ ⁄√Õ÷_ Ω›, ÷ı ’λ\_ @›Î_ Ïfl’ıfl

¿flΉ̱ı ? ±ıfiÎ_ @›Î_› ¿Îfl¬ÎfiÎ fiΠˢ›. ±fiı ≠iÎ΄@÷fiı Ïfl’ıfl ¿fl‰Ì

fiËŸ ’Õı ±Î’HÎı. …ı fiΠˢ› ÷ıfiı ‹Ò¿Ì ÷˘ Ïfl’ıfl ¿flΉ‰Î …‰_ ’Õı. …ı

‰V÷ fi◊Ì ÷ıfiı ÷˘ ⁄√Õu_ I›Îflı Ïfl’ıfl ¿flΉ‰Î …‰_ ’Õı. ±ıÀ·ı ¿˘¥

«Ì…fiÌ ‰E«ı …wfl fi◊Ì ¿ÂÌ. ⁄‘Ì … Ïø›Î ≠iÎÎ ¿flı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î © Ï«kÎ ◊Λ I›Îflı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ »ıfiı ?

Page 22: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 43 44 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — © Ï«kÎ ◊Λ I›Îflı ©ÎI‹Î‹Î_ ¤ı√_ ◊Λ. I›Îflı ’»Ì

≠iÎΠ„@÷fiÌ Âw±Î÷ ◊¥ Ω›. © Ï«kÎ ±ı … © Ï«ƒ’ ±ÎI‹Î.

≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfiÌ ’vÊfi_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi flËı ±ıfiı ≠iÎÎ ¿ËÌ

±Î’ı. ÷˘ …ıÀ·_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ‰‘Îflı flËı ±ıÀ·_ Ï«kΠ© ◊Λ ±ı‰_ ’HÎ

¿Ë˘ »˘ fiı?

ÿÎÿÎlÌ — Ï«kÎÂÏ© ÷˘ ◊¥ √›ı·Ì »ı fiı !

≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚◊Ì … ◊¥ √¥ »ı Á_’ÒHν, ÷˘ ’ı·_ ±Â© Ï«kΠˢ›

±ıfi_ Â_ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Â© Ï«kÎ ÷˘ Á_ÁÎflÌ ¿Î›˝ ⁄‘_ ¿flÌ ·ı. ‹fi-⁄Ï©-

Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl, © Ï«kÎfiÌ ‹ËŸ Õ¬· ◊Λ »ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ? ±Â©

Ï«kΠˢ› ÷˘ Õ¬· ◊Λ ‰E«ı. © Ï«kΠˢ› ÷˘ Õ¬· ◊Λ fiËŸ. Ωı

hÎÌ…\_ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘ Õ¬· ◊Λ. Õ¬· ˢ› »ı ? ÷‹ı ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿flÌ

±Î‰˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘.

≠ffi¿÷ν — ÏfiÏÿK›ÎÁfi ◊‰Î‹Î_ ¿˘fiÌ Õ¬· ˢ› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î µÿ›¿‹˝.

≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı Ωı ≠iÎÎfi_ ’˘÷Îfi_ V‰÷_hÎ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ ˢ› ÷˘

≠iÎÎ ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı µI’Lfi ◊¥ »ı, »÷Î_ ’ı·_ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı

iÎÎfi ’»Ì Áfl¬_...

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Îfiı Áfl¬_ iÎÎfi fiÎ µI’Lfi ◊Λ. ÁË ÁËfiÎ √Ω

≠‹ÎHÎı ◊Λ. ’»Ì ±ı ≠‹ÎHÎı ±ÎiÎÎ ’‚Λ.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı √Ω ≠‹ÎHÎı ¿èÎ_ ? ±ı‰_ ¿ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎV÷˘fiı. ±ıfi˘ Ïfiç›⁄‚fiı ±ı‰_ ⁄‘_ ˢ‰_ Ωı¥±ıfiı !

…\ÿ_ …\ÿ_ fiΠˢ› ÿflı¿fi_ ? ÿflı¿fi_ …\ÿ_. ÷Îfl_ …\ÿ_, ±ıfi_ …\ÿ_, ±ı ⁄‘Îfi_

…\ÿ_ ˢ› fiı !

≠ffi¿÷ν — ’HΠ© Ï«kÎ ÷˘ ±Î ⁄‘Îfiı ◊¥ √›__ »ı Á_’ÒHν, ±ı‹

¿Ë˘ »˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı … ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λfiı !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ © Ï«kÎ Á_’ÒHν © ◊›_ ÷˘ ±ıÀ·Ì ≠iÎÎ µI’Lfi

◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ÷˘ ±ÎI‹Î © ◊¥

√›˘ ±ıÀ·ı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ …. ’»Ì ±ıfiÌ Â„@÷ …ı ±Î ’Î_«

±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ »ı fiı, ±ı‹Î_ …ıÀ·Ì ¤Î_…√Õ Ë˘› ÷ıÀ·˘ ·˘¤ Ω›

±ıfi˘ !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ıÀ·Ì ±ÎiÎÎ ’‚Λ ±ıÀ·Ì ±ı ≠iÎ΄¿÷

¬Ì·÷Ì Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı Ïfiç›⁄‚ ⁄‘_ ˢ‰_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ Ïfiç›⁄‚ ¿˘fi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’˘÷Îfi_ ….

≠ffi¿÷ν — Ïfiç› ’˘÷ı … ¿flı fiı ’»Ì ’˘÷ı … ⁄‚‰Îfi ◊Λ,

±ı‰_ ? ±ı fiÎ Á‹Ω›_.

ÿÎÿÎlÌ — ±Â© Ï«kÎ fiı ‹fi fiı ±ı ⁄‘_ Ωıfl ¿flı ±ıÀ·ı Ïfiç›⁄‚

⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î ≠‹ÎHÎı …ıfi_ ±˘»\_ »ı, ÷ıfiı ’ı·_ ‰‘Îflı ‹…⁄Ò÷ flËı.

Õ¬˘ ¿flıfiı ±Î ⁄‘˘. fiÏË÷fl ±Î’HÎı CÎb_ › ±ı¿Î_÷ ¿flÌfiı K›Îfi‹Î_ ⁄ıÃÎ

ˢ›, ’HÎ ⁄ËÎfl ·˘¿˘ ˢ ˢ ¿flı ÷˘ ? ±ı ⁄‘_ ±Î ⁄ËÎfl ˢ ˢ ˢ

◊Λfiı ÷ı …ıfiı ‰‘Îflı ˢ ˢ ˢ, ÷ıfi_ Ãı¿Îb_ fiÎ ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ë ¿flı@À »ı ‰V÷. ⁄ËÎflfi_ ˢ ˢ ±˘»\_ ◊Λ.

÷˘...

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±‹Îflı ⁄ËÎflfiÌ Ë˘ ˢ fiËŸ, ÷˘ »ı ¿Â_ ¤Î_…√Õ ?

Page 23: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 45 46 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±fiı ÷‹fiı hÎHÎ …HÎfi_ ˢ ˢ ˢ› ÷˘ √¤fl΋HÎ ◊¥ Ω›. “‹fiı ¿flı

»ı” ±ı‰_ ‹fiı ±Õı … fiËŸfiı ! Ë_ ±ı‰Ì flÌ÷ı ⁄ıÁ_, ⁄ËÎfl ⁄ıÁ_ fiËŸfiı !

‹fiı ¢¬ fi◊Ì ±ı‰˘. ÷‹fiı ¢¬ ˢ› ÷ı ⁄ËÎfl ⁄ıÁÌfiı hÎHÎ …HÎ ΩıÕı

÷‹ı ˢ ˢ ¿fl˘. Ë_ ÷˘ ‹ÎflÌ w‹‹Î_ ⁄ıÃ˘ ⁄ıÃ˘ ˢ ˢ ¿›Î˝ ¿fl_. ±ÎÀ·_

⁄‘_ ‹ÎHÎÁ ‹Îflı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı !?

≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ’˘÷ÎfiÌ w‹‹Î_ ±ı‹ ÁÌŒ÷◊Ì Áfl¿Ì Ω±˘ »˘,

’ıÁÌ Ω‰ »˘ ‹ËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıÃı·˘ … ˢ™ »\_ ‹ËŸ. ⁄ËÎfl fiÌ¿‚÷˘ … fi◊Ì. ÷‹fiı

·Î√ı »ı ¿ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ËÂı ±ı … ¤Ò· »ı, ‰¬÷ı ’ջΛ˘ ÿÌÃ˘ ˢ›

÷˘. ¬flı¬fl Ë_ fiËŸ ˢ÷˘.

≠ffi¿÷ν — ±ı ‰Î÷ ¬flÌ. ±‹ı ¬ıӫ̱ı ÷˘ › fi◊Ì ±Î‰÷Î.

ÿÎÿÎfiÌ ≠iÎÎfiÌ ±fi˘¬Ì „@÷ !

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚_ ÷˘ ±Î ¤Î¥fiı CÎıfl Ω› ¿˘HÎ ? ±Î‰ı

»ıfiı ÷‹Îflı I›Î_, Á‰ÎflfiÎ ’Î_« ‰Î√ı ! ÷ı ¿Î›‹fi_fiı ! ’ı·Î ±‹ıÏfl¿Î‰Î‚Î

› ¿Ëı »ı ¿ı “‹Îflı I›Î_ ±Î‰ı »ı”. Ω› »ı ÷ı ‰Î÷ ÷˘ ÁΫÌfiı !

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ı ¿˘HÎ Ω› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ë¿Ì¿÷ »ıfiı ’HÎ Ω› »ı ±ı !

≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘fiı ±fi¤‰ ◊Λ »ı. ±ËŸ◊Ì Ω› »ı ¿ı fiËŸ ±ı

¬⁄fl fiËŸ, ’HÎ ±ı‹fiı ·Î√ı »ı. ±ı Â_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘Ì Â„@÷ »ıfiı, ≠iÎ΄@÷fiÌ …⁄fl…V÷ „@÷ !

≠ffi¿÷ν — ±‹ı ÿÎÿÎfi_ V‹flHÎ ¿fḻı ±fiı ÿÎÿÎ ±‹Îflı CÎıfl

±Î‰Ìfiı ±ÎÂa‰Îÿ ±Î’ı ±ı Â_ »ı ? ±ı ÏŒfi˘Ï‹fiÎ Â_ »ı ? ±ı ¿¥ ≠Ïø›Î

»ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ≠iÎÎfiÌ ≠Ïø›Î‹Î_ Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — ±‹ı ›Îÿ ¿fḻı ±fiı ÿÎÿÎ ±Î‰ı, ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î’fi˘

◊˘Õ˘ ±_ ±Î‰ı ¿ı Á_’ÒHν ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ »ı. …ı ÿÎÿÎ ›Îÿ ±Î‰ı »ı fiı ÷ı

÷˘ ±ÎI‹Î±ı ¿flÌfiı ±ı¿ … V‰¤Î‰Ì »ı. ÷‹Îfl˘ … ±ÎI‹Î ÿÎÿÎ ◊¥fiı

¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰V÷ ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı

±fiı ÷ı ¤Î‰ ’λÎ_ ≠iÎÎfiΠˢ‰Î Ωı¥±ı. I›Îflı ¿Ëı »ı ¿ı ±iÎÎfiÌ

‹ÎHÎÁ˘fiı › ±ı‹fiÎ √w±˘ ÿı¬Î› »ı. I›Îflı ¿Ëı, ±ı Ï«kÎfiÌ Â©÷Î

»ı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “±Î’fiΔ ÷flŒ◊Ì ≠iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ

»ı ? ±ı‹fiı …ı ±fi¤‰ ◊Λ »ı ¿ı ÿÎÿÎ ±ËŸ›Î ±ÎT›Î ±ı ±Î’fiÌ

≠iÎ΄@÷fi_ »ı ¿ı ±ı‹fiÌ ≠iÎ΄@÷fi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ≠iÎ΄@÷ »ı ÷ı‹Î_◊Ì …. …ı “…fiÎfl” »ı ±ıfiÌ …

≠iÎ΄@÷.

≠ffi¿÷ν — “…fiÎfl” »ı ±ıÀ·ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı I›Î_ “…ı” ±Î‰ı »ı, “±ı‹fiÌ” ≠iÎ΄@÷.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹fiı I›Î_ …ı ±Î‰ı »ı, ±ı ‹Ò‚Ô ±ı‰Ì ¿S’fiÎ ¿flı »ı

±◊‰Î ±ıfiı ±ı‰_ ¤ÎÁı »ı ±ı ±ı‹fi_ ’˘÷Îfi_ … ◊›_ fiı ? ±Î’fiı ÷˘ ¿èÎ_

I›Îflı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î’ I›Î_ √›ı·Î_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ıfiÎ ¤Î‰ ËÂı ÷˘ ¤ı√_ ◊¥ Ω›. ±ı „@÷fiı

‰Îfl fi◊Ì ·Î√÷Ì, Á΋Îfi˘ ¤Î‰ ˢ› ÷˘ „@÷ ’Ë Ó«Ì Ω› »ı, ±ËŸ◊Ì

±‹ıÏfl¿Î ˵ ’ˢ_«ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î …ı »ı ±Î’fiÌ ≠iÎ΄@÷ ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√

¤Î‰ı »ı. …ı ¤Î‰ ¿flı ±ıfiÌ ’ÎÁı ¬ıÓ«Î¥ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ¬ıÓ«Î¥ ±Î‰ı. ⁄Ì…\_ Â_ ? …ıfi˘ ¤Î‰ ‹…⁄Ò÷ ˢ›, ÷ıfiı

Page 24: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 47 48 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

I›Î_ ¬ıÓ«Î¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ¬ıÓ«Î¥ ÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ Â_ ¿fl‰Î K›Îfi flά flά ¿fl_ ?

≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›, K›Îfi fi flά˘ ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.

≠ffi¿÷ν — ±Î‹ ‚¿ı fiËŸ ±Î‹ ? ±Î’fiı iÎÎfi‹Î_ ±Î‹ ‚¿ı

fiËŸ ±ı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‚¿ı ’HÎ K›Îfi flά̱ı ÷˘ fiı ! ±ı ⁄Î…\ Â_ ¿fl‰Î

K›Îfi flά̱ı ? ¿ıÀ·Î› …HÎfiÌ »ı ÏŒS‹˘, ÷ı‹Î_ @›Îflı Ë_ K›Îfi flά_ fiı

@›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl, Ωı›Î ¿fl‰Îfi_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÷˘ ∂·À<_ ¥LÀflıVÀ ’ÕÌ Ω›. ±ı‰_ »ı, Àı‰ ’ÕÌ

Ω›. ±Î’HÎı ÷ı ÏŒS‹ Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ÏŒ·‹ Ωı‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘

Ï◊›ıÀfl‹Î_ I›Î_ …≥fiı fiÎ Ωı≥±ı ? ÏŒS‹ »^ÀÌ ÷˘ Ω› hÎHÎ ¿·Î¿‹Î_ ±fiı

±Î »^Àı fiËŸ ±Î’HÎÌ ’ÎÁı◊Ì.

Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·‹Î_ ≠iÎÎfi˘ fl˘· !

≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΄@÷fi˘ ±ı¿ fi_⁄flfiÌ ŒÎ¥· µ’fl ¿oÀˇ˘· ¬fl˘ ¿ı

fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fi˘ ¿oÀˇ˘·.

≠ffi¿÷ν — ˉı Ë_ ¿Ë_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥, ÷‹ı …flÎ ±Î‹Î_ ⁄flÎ⁄fl K›Îfi

flά˘.” ˉı ±ı «_ÿ¤Î¥fiı ¿˘HÎı ¿èÎ_, ÷ı ‰¬÷ı T›‰ËÎflfiÌ Ïø›Î ◊Λ »ı

÷ı ⁄Ï©fiÌ ◊Λ »ı ¿ı ±Ëo¿ÎflfiÌ ◊Λ »ı ¿ı ≠iÎÎfiÌ ◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — T›‰ËÎfl Ïø›Î, ⁄Ï© ±fiı ±Ëo¿Îfl ⁄ıµfiÌ Ë˘›.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ≠iÎÎ ¬flÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ fiËŸ. ≠iÎÎ ÷˘ …ı ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·

¿fl‰˘ »ı, ±ı ≠iÎÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷ı ⁄Ï© ±fiı ±Ëo¿Îfl, ±ı‹Î_ F›Îflı ⁄ı ¤Î√ ¤…‰ı

÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı Ïø›Î T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi flËÌfiı ◊¥fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi …, ¿ÂÌ ÷‹Îflı Ωı¬‹ÿÎflÌ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — F›Îflı «_ÿ¤Î¥fiı “Ë_” ¿Ë_, I›Îflı “Ë_” ±ıÀ·ı ÷˘ ’»Ì

≠iÎÎ … ¿Ëı fiı «_ÿ¤Î¥fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ≠iÎÎ … ¿Ëı. “Ë_” ˢ› ÷ı ≠iÎÎ.

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ⁄οÌfiÌ Ïø›Î T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi ◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi. ’HÎ T›‰„V◊÷fiı ±Î‘Ìfi ◊¥fiı

’ı·Îfiı ËÎ◊ ‰Î√Ì √›˘ ÷˘ ÷‹Îflı ¿Ëı‰_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥, ±Î ±Ï÷ø‹HÎ ¿›*,

÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ⁄Á.” ±fiı ’ı·_ ÁıŒÁÎ¥Õ flèÎ_. ±ıfiı ¿_¥ ÿ—¬ ◊›_ ˢ›

÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, fiÎfi_ ±‹◊_. ’HÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı ’»Ì ±Î’HÎı ¿Â_

·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿˘HÎ ¿flı »ı?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎ΄¿÷. ±ı … «ı÷‰ı-⁄ı÷‰ı, ⁄‘_ ±ı … ¿flı.

ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î·-Ï⁄¿Î· ⁄‘_ ±ı … ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiÌ ’HÎ ŒÎ¥· ¬flÌ ±ıÀ·ı ‹fiı Â_¿Î

’ÕÌ ±ıÀ·ı ‹ıÓ ’Ò»›_. fiÏË÷fl «_ÿ¤Î¥ ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fiı …\±ı ±ı‰_ fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸfiı ! «_ÿ¤Î¥fiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ. ŒÎ¥·˘fi˘

Ïfi¿Î· ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı «ı÷‰ı ˵. ¿_¥¿ ¤Ò· ◊Λfiı ÷˘

«ı÷‰ı. ÷ı «_ÿ¤Î¥ «ı÷‰÷Î_ fi◊Ì. «_ÿ¤Î¥ ÷˘ ¤Ò·‰Î‚Î »ı. ±ÎI‹Î ›

«ı÷‰÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±ı «ı÷‰‰Îfi˘ ‘_‘˘ ¿flı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î ≠iÎ΄@÷

±Î ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flÌ flËÌ »ı. ±ıÀ·ı ŒÎ¥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ±ı

Page 25: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 49 50 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠iÎ΄@÷ ¿flı.

Ïfi盢, ±iÎÎ-≠iÎÎ ÷HÎÎ !

≠ffi¿÷ν — Ïfiç› ¿˘HÎ ¿flı ? ±ı¿ fi_⁄flfiÌ ŒÎ¥· Ïfiç› ¿flı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı … ¿fl‰Îfi˘ ! ÷‹Îflı ’˘÷Îfiı Ïfiç› ¿fl‰Îfi˘.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ©ÎI‹Î Ïfiç› ¿flı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ©ÎI‹Î fiËŸ, ±ıfiÌ ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷. ≠iÎ΄@÷

Ïfiç› ¿flÎT›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±Î ÷˘ iÎÎfi ‹‚÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı Ïfiç›

¿flÌ … fiάı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı “÷Îflı ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì

±Î‹Î_. ÷_ Ïfiç› ¿fl ¿ı ±ÎiÎ΋Î_ ÷Îflı flËı‰_ »ı ⁄Á, ⁄Ì…_ ⁄‘_ ‹ÎflÎ ’fl

»˘ÕÌ ÿı.” ±ı‹ ±Î’ ¿Ë˘ »˘ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ … »ı Œ@÷. ±ÎiÎÎ ≠‹ÎHÎı ◊›_ ¿ı fiÎ

◊›_ ±ı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ fi◊Ì. ⁄Á, ±ı‹Î_ ’΂‰Ì »ı ±ı‰_ fiyÌ ¿flı, ⁄Á.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı Ïfiç› ¿fl‰ÎfiÌ …ı ‰Î÷ »ı, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı

¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ÷Îflı ¿fl‰_ ¿_¥ fi◊Ì. ’»Ì ’λ\_ ±ı‹ ¿Ë̱ı »ı ¿ı Ïfiç›

¿fl.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÂOÿ˘ »ı fiı, ÂOÿ˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¬Î·Ì. ÕˇÎ‹ıÏÀ¿

ÂOÿ˘, ±ı‹Î_ ¿_¥ ¿÷ν¤Î‰ fiΠˢ›.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ¤ÎÊÎ ’Òfl÷Ì ‰Î÷ ◊¥. ’HÎ ±Î …ı

Ïfiç› …ı »ı, ±ı Ïfiç› ¿˘HÎ ¿flı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ’˘÷Îfiı ◊›˘ »ı, ÷ı ±Î ≠iÎ΄@÷ »ı fiı, ±ı …

Ïfiç› ¿flı »ı. ⁄Á !

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ F›Îflı iÎÎfi fiˢ÷_ I›Îflı ±Ë_¿Îfl Ïfiç›

¿fl÷˘ Ë÷˘, I›Îflı ≠iÎÎ fiˢ÷Ì ¿fl÷Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ±Ë_¿Îfl fiËŸ ’HÎ ±iÎÎ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ˉı

≠iÎÎ ¿flı »ı. ±iÎÎfiÌfiı ⁄‘Î_ Ïfiç› ±iÎÎ ¿flı ±fiı ±Î iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›_,

±ıfiı ≠iÎÎ ¿flı. ±iÎÎ ±fiı ≠iÎÎ ⁄ı „@÷±˘ »ı. ±iÎÎ »ı ÷ı fl Ó√ Ï⁄Ï·Œ

»ı ±fiı ≠iÎÎ ±ı flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı Ïfiç› ¿flı »ı ±ı ¿Ëı‰_ ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Ïfiç› flά‰˘

±ı‹ ¿Ëı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿fl‰˘ ¿ı flά‰˘ …ı ÂOÿ ¿flı, …ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎ_ ‘Îflı·_

ÏÁ© ◊Λ ±ı ¿fl‰_. ÂOÿ˘ √‹ı ÷ı ⁄˘·˘fiı, ¿fl˘ ¿ı flά‰˘ ±ıfi˘ ¿_¥

Á‰Î· fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ Ïfiç› ¿flı »ı ¿ı ¿flΉÕΉı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfiç› ¿flı »ı, ¿flΉÕΉı, ⁄‘_ ±ı‹Î_ ±ı¿‹Î_ … ±Î‰ı.

±ıÀ·ı ±ı ¿_¥ …\ÿÎ …\ÿΠˢ÷Î_ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‹ı › ’HÎ ¿Ëı‰Î› fiı ¿ı Ïfiç› ¿flΉı »ı, Ïfiç›

fl¬Î‰ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Ëı‰Î›. ⁄‘_› ¤ı√_ ±ıfi_ ±ı … »ı. ±ıfiı ±ı¿fiÌ

±ı¿ ‰V÷ fiı, ±Î‹Î_ «Ò_◊Îfl˘ ¿fḻı ±ıÀ·ı ’˘VÀ‹˘À˝‹ ◊Λ, ±‹◊_ ⁄√ÕÌ

Ω›. ±Î’HÎı …ı ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı fiı, ±ı ±Î› ∂ÕÌ Ω›. ±Î‹Î_

«Ò_◊Îfl΋Î_ fiËŸ ’Õ‰_. ÁÌ‘Ì-ÁÎÿÌ ‰Î÷ Á‹∞ ·ı‰Ì. ¤¥, ±Î ≠iÎÎ ¿flı

»ı fiı ±Î ±iÎÎ ¿flı »ı, ⁄Á. ±ı‹Î_ ’Î»Ì ⁄Ï© »ı ÷ı Ω÷ Ω÷fiÎ ‰ıÂ

ÿı¬ÎÕı.

≠iÎ΋Î_ ¿¥ flÌ÷ı flËı‰_ ÷L‹› ?

≠ffi¿÷ν — ¤fl˘ÁÎ‰Î‚Ì fiı ¤fl˘ÁÎ ‰√flfiÌ ‹ÒÕÌ »ı ±ı‰_ K›Îfi

flάfiÎfl ¿˘HÎ ?

Page 26: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 51 52 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷fi_ … ¿Î‹ »ı ±Î. ’HÎ F›Îflı ≠iÎ΄@÷

±ıfi_ ¿Î‹ fiÎ ·ı, I›Îflı ’ı·˘ “ÏÕV«Î…˝” ±Ë_¿Îfl ⁄‘˘ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ÷ı

±ı‹ ¿fl÷˘ ˢ› ÷ıfiı ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_, Âı‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊›ı·˘ ±ı ! ±Î‹Î_

≠iÎ΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı‰˘ Ωı¥±ı, ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ’ı·Î‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl, V·Ì’

◊¥ Ω›. ±ı ΩB≤Ï÷ ˢ› ÷˘ ≠iÎ΋Î_ flËı. ’ı·Î‹Î_ Ω› ±ıÀ·ı ±ΩB≤Ï÷

flËı.

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ ±ıÀ·ı ±ıfiı ΩB≤Ï÷‹Î_ ÷˘ flËı‰_

ˢ› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¥E»Î ÷˘ ˢ› ±ıfiÌ ’HÎ flËı fiËŸ. ±ı Àı‰ ’Õı·Ìfiı !

’ı·Ì Àı‰ ’Õı·Ì ±ıÀ·ı ±ı ⁄Î…\ ◊¥ Ω› ’»Ì. ’HÎ …ıfi˘ VÀˇ Ó√ ¤Î‰ »ı,

±ı ÷˘ √›ı·˘ ˢ› ÷˘ › ’λ˘ ⁄˘·Î‰ı ¿ı ±ı› fi◊Ì …‰Îfi_. ¬⁄fl ÷˘

’Õıfiı ’˘÷Îfiı ?

≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl flËı‰Îfi_ ¿èÎ_ ÷˘ …flÎ ⁄flÎ⁄fl

¬·ÎÁ˘ ¿flÌfiı Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ÏÁLÁÌ›fl flËı‰_. ÏÁLÁÌ›fl ¿˘fiı »ı ? ˉı ±Î’HÎı Ωı

‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ≠iÎÎfiı ÏÁ„LÁ›fl flˢ. ±fiı Ωı ·ÀοÎ-’ÀοΠ«Î¬‰Î

ˢ› ÷˘ ±Î‹Î_ Ω‰ ◊˘Õ̉Îfl. ±I›Îflı ¿‹fiÎ µÿ› ·¥ Ω› ±ı ‰Î÷ …\ÿÌ

»ı. ¿‹˝fi˘ µÿ› œÁıÕÌ Ω› ÷˘› ±Î’HÎı ±Î ⁄Î…\fi_ flά‰_. fiÿÌ ±Î

⁄Î…\ ¬ıÓ«ı fiı ±Î’HÎı »ı ÷ı Ï¿fiÎflı …‰Îfi_ Ωıfl flά‰_. fiÎ flά‰_ Ωı¥±ı

¿ı ±ı ¬ıÓ«ı ÷ı‹ ¬ıÓ«Î¥ …‰_ ?

≠ffi¿÷Î — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ Ïfiç› Ωı ’ο˘ ˢ› ÷˘ ÏÁÏLÁ›fl flËı fiı?

ÿÎÿÎlÌ — ’ο˘ ˢ› ÷˘ … flËı‰Î› fiı ! fiËŸ ÷˘ ÷˘ ’»Ì Ïfiç›

… fi◊Ì, ÷ıfiı Â_ ’»Ì ? fiÿÌ ±ı ⁄Î…\ ¬ıÓ«ı ÷ı ⁄Î…\ Ω›, Ï¿fiÎfl˘ ÷˘

@›Î_› flËÌ √›˘ ! ±fiı ±Î’HÎı ÷˘ Ï¿fiÎflÎ ÷flŒ ¬ıÓ«‰_ Ωı¥±ı. fiÿÌ

±Î‹ ¬ıÓ«ı. ±Î’HÎı ⁄Î◊˘Ï՛Π±Î‹fiÎ ‹Îfl‰Î_ Ωı¥±ı. ◊˘Õ_ CÎHÎ_ …ı ¬V›_

±ı ¬fl_. I›Îflı ˢfl ÷˘ ‹ËŸ …‹Ìfi‹Î_ ±Î‰Ì Ω› !

±ıÀ·ı ±Î ωiÎÎfi◊Ì ‹˘Z΋Î_ ±ıfiı «ı÷‰fiÎflÌ ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi

◊¥ Ω› »ı. ’»Ì ±ıHÎı ’˘÷ı ’˘ÌÀ̉ flËı‰_ Ωı¥±ı. fiı√ıÀ̉ÁıLÁ fiËŸ

flά‰Ì Ωı¥±ı. ’˘ÌÀ̉ ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ¬ÂÌ Ë˘‰Ì Ωı¥±ı ±ı‹Î_ ±fiı

’˘ÌÀ̉ÁıLÁ flάı »ı ⁄‘Î_ ±fiı ±Î Á_ÁÎflfiÌ ¿˘¥ ±Õ«HÎ fiÎ ±Õ‰Î

ÿı ’λÌ. Ωı ±ı ’˘÷ı ⁄fl˘⁄fl flËı fiı ÷˘ Á_ÁÎflfiÌ ±Õ«HÎ fiÎ ±Õ‰Î ÿı

±ı‰Ì √˘Ã‰HÎÌ ◊¥ Ω› »ı ±_ÿfl. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ Lˢ÷˘ ◊›˘

±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ≠ÎM÷ Lˢ÷Î ◊›Î ÷˘ › «Î·÷˘ Ë÷˘ Á_ÁÎfl, ÷˘ ≠ÎM÷

◊›Î ’»Ì ±ı ⁄√ÕÌ Ω› ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ ⁄√Õı.

≠iÎÎ «ı÷‰ı ¿›Î ¤Î√fiı ?

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±Î ≠iÎÎ …ı »ı ÷ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Îfiı «ı÷‰ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ ±Ë_¿Îfl ¤Î√fiı «ı÷‰ı »ı.

ËÎ, ±ı …ıfiı »^À‰_ »ı ±ı ¤Î√fiı. ⁄_‘ΉÎfi˘ ±Ë_¿Îfl ±fiı »^À‰Îfi˘

±Ë_¿Îfl. ÷ı »^À‰ÎfiÎ ±Ë_¿Îflfiı «ı÷‰ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Ò‚ «_ÿ¤Î¥fiı … «ı÷‰ı »ıfiı, ±ı‰_ ◊›_fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ë_¿Îflfiı. «_ÿ¤Î¥ fi΋fi˘ …ı ‹ÎÏ·¿ »ı, ±Ë_¿Îfl.

±ı ±Ë_¿Îfl ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_. ±ı¿ …ı ±Ë_¿Îflı ±Î ∂¤_ ¿›* ±fiı ±ı ±Ë_¿Îfl

√›˘. …ı »^À‰Î ’λ˘ Œflı »ı ÷ı ±Ë_¿Îfl »ı.....

≠ffi¿÷ν — ÷ıfiı «ı÷‰ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı »^À‰Î Œflı »ı, ÷ıfiı ËıS’ ◊¥ √¥. ⁄οÌ

»^À‰Î Œflı ±ı‰˘ ±Ë_¿Îfl ÿflı¿fi΋Î_ ˢ› ÷˘ ¬fl˘ … ’HÎ ±ıfiı F›Î_ Á‘Ì

’ı·Ì ≠iÎÎ ∂¤Ì fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ¿˘HÎ ¿Ëı ? ±ıÀ·ı √Ò_«‰ÎÕ΋Î_ flËı.

¤Ò·fiÌ Á΋ı ≠Ï÷¤Î‰ ¿˘fi˘ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿o¥ ¤Ò· ¿fḻı ÷˘ ±_ÿfl ‹ËŸ ≠iÎÎ «ı÷‰ı. ˉı

I›Î_ ±Î√‚ …ı ¤Ò· ¿fḻı ÷ıfi˘ …ı ≠Ï÷¤Î‰ ‹ËŸ µ¤˘ ◊Λ »ı ¿ı ±Î‰_

Page 27: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 53 54 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı, ÷˘ ±ı ¿˘HÎ ⁄÷ÎÕı »ı ? ±ı › ≠iÎÎ ¿flı »ı ? ±ı

≠Ï÷¤Î‰ …ı ⁄÷ÎÕı »ı ÷ı ±fiı ≠iÎÎ ⁄¯Îı ΩıÕı ΩıÕı ˢ›?

ÿÎÿÎlÌ — ≠¿Î ≠iÎÎfi˘, ±ı ≠¿ÎÂfiÌ ±_ÿfl Ï«kÎT≤ÏkΠ©

◊›ı·Ìfiı ÷ı T≤ÏkÎ ¿flı ±ı‰_. ’HÎ ≠¿Î ≠iÎÎfi˘, ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ¿flı »ı ±ı‹

¿Ëı‰Î›. ⁄‘Î ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ …ı ¤Ò· ◊Λ ±ıfiÌ Á΋ı ≠iÎÎfi˘ …ı ËΉ¤Î‰

¿ı ±Î‹ ◊‰_ fiÎ Ωı¥±ı ±ı‰˘, ±ı‰˘ …ı ≠Ï÷¤Î‰ ◊Λ, ±ı ⁄ıµ ΩıÕı

… ˢ›?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠Ï÷¤Î‰ fiËŸ ¿Ëı‰Î÷˘.

≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ ◊‰_ fiÎ Ωı¥±ı, ±ı ≠Ï÷¤Î‰ fiËŸ ? ±Î’HÎÎ◊Ì

¿o¥ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ◊¥ √›˘ ˢ› ÷ıfiÌ Á΋ı ±Î ∂¤_ ◊Λ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹¤Î‰ »ı ¿ı ±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı. ±fiı ±Î ◊Λ

»ı ±ı ÿıËÎK›ÎÁ¤Î‰ »ı. ⁄¯ÎıfiÎ ¤Î‰ …\ÿÎ fiı ! ’ı·˘ V‰¤Î‰ ¤Î‰ »ı,

±Î ω¤Î‰ ¤Î‰ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠iÎ΄@÷ ±ı … ωÂıʤΉ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ωÂıʤΉ ¿Ëı‰Î›. Ë_-

±Ë_¿Îfl fiı ±ı ⁄‘_ ωÂıʤΉ ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹‘‹˝fi˘ ¿_¥ ’vÊÎ◊˝ ¿flı ±ı Ïø›Î ¿˘fiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘Ì ≠iÎ΄@÷. ≠iÎ΄@÷ @›Î_ Á‘Ì flËı »ı ¿ı

±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ‹‚ı ÷ı◊Ì ±ÎI‹Î ◊›Î, ’HÎ Ë…\ ±ÎI‹Î l©Î‹Î_,

≠÷ÌÏ÷‹Î_, ÿ½fi‹Î_ »ı ’HÎ iÎÎfi‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›˘, ±Î «ÎÏflh΋Î_ fi◊Ì

±Î‰ı·˘, I›Î_ Á‘Ì ≠iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı.

≠iÎÎfiÎ ’ÏflHÎ΋˘ ¤˘√‰ı ¿˘HÎ ?

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ◊Ì ¿o¥ ¿Î‹ ◊Λ, ≠iÎ΄@÷ ¿Î‹ ¿flı ÷˘ ’HÎ

±ıfiÎ …ı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı, ±ı ’ÏflHÎ΋ ¿˘HÎ ¤˘√‰ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¤˘√‰‰Îfi_ Âıfi_ ? ≠iÎ΄@÷fiÌ …ı ¿flı·Ì ‰V÷ ±ı‹Î_

¤˘√‰‰Îfi_ ˢ÷_ fi◊Ì. ±Îfi_ÿ … ◊Λ »ı ±fiı ±Îfi_ÿ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰

»ı, ±ı …ıfiı ±Îfi_ÿ fiˢ÷˘ ÷ı ¤˘√‰ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ±Îfi_ÿ ±ı ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? Ïfl·ıÏÀ‰ ¤˘√‰ı »ı

¿ı Ïfl›· ¤˘√‰ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. Ïfl·ıÏÀ‰ … ¤˘√‰ı »ı fiı ! Ïfl›· ÷˘ ±Îfi_ÿ‹Î_

… »ıfiı ! …ıfiı ¬ÒÀ÷Ì …wfl Ë÷Ì ÷ı ¤˘√‰ı »ı ±fiı ÷‹ı ’˘÷ı … ¿Ë˘ fiı,

÷‹ı ’Ëı·Î_ ±Î Ë÷Î, ˉı ÷‹Îfl˘ »ı ÷ı ±Ë_¿Îfl ¤˘√‰Ì flè΢ »ı. ±fiı

÷‹ı »ı ÷ı ˉı ©ÎI‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı ≠iÎÎ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì √›Î. ±Ë_¿Îfl

¤˘√‰Ì flè΢ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ωÊÎÿ …ı ◊÷˘ Ë÷˘, ±ıfiÌ …ı ¬˘À Ë÷Ì,

÷ı ±Î ±Îfi_ÿ ¤˘√‰‰Î◊Ì fiÌ¿‚Ì Ω› ⁄‘Ì, M·Á-‹Î¥fiÁ ◊¥ Ω›.

…\ÿÎ_ ⁄ı, ‰ıÿ¿ fiı iÎΛ¿ !

≠ffi¿÷ν — ‰ıÿfiÌ› ¿‹˝fiÎ µÿ› ‰¬÷ı ‰ıÿfiÎ ‰ıÿı »ı ¿˘HÎ ±fiı ÷ı

… ‰¬÷ı ‰ıÿfiÎ ◊Λ »ı ÷ı ΩHÎı »ı ¿˘HÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿı »ı ±Ë_¿Îfl fiı ≠iÎÎ ΩHÎı »ı. ≠iÎÎ »ı ÷ı ‰ıÿ¿fiı ’HÎ

ΩHÎı ±fiı ±Î ‰ıÿ¿ »ı ÷ı ‰ıÿfiÎ ‰ıÿı »ı. ‰ıÿ¿ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ¿Ë˘.

±Ë_¿Îfl‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_.

±Ë_¿Îfl ‹Îfiı »ı ¿ı ±Î ÿ—¬ ‹fiı … ’Õı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‰ıÿı »ı.

÷ı◊Ì ±ı ‰ıÿ¿ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ≠iÎ΄@÷ ΩHÎı »ı ±ı‹Î_. ˉı CÎHÎÎ_ ¬flÎ_

±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘fiı ≠iÎ΄@÷ flËÌ Ω› »ı ±fiı ‰ıÿ¿¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì

Ω› »ı, ÷ı ÿ—¬ ‰‘ı ⁄Ì…_ ¿Â_ ±ı‹fiı fi¿ÁÎfi fiËŸ. ’˘÷ı ÷L‹›Î¿Îfl

◊Λ ÷˘ ÿ—¬ ‰‘ı.

Ë_ ±ËŸ ±Î√‚ ⁄‘Î_ »˘¿flÎ_±˘fiı ≠ÁÎÿ ±Î’_ »\_. ÷ı ≠ı‹◊Ì

≠ÁÎÿ ±Î’˘, ÷ıfiı ÿ—¬ ·Î√÷_ fi◊Ì ±fiı ÁËı… … »ı ÷ı ‹˘œ_ ⁄√ÎÕÌfiı

Page 28: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 55 56 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±Î’˘ ÷˘ ±ıfiı ±Áfl ◊Λ »ı. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ¤‚ı·˘ »ı.

’ı·Î ≠ı‹‹Î_ ¬ÎfiÎflfiı› ±Ë_¿Îfl fi◊Ì ¤‚ı·˘ ±fiı ±Î’fiÎflfiı › ±Ë_¿Îfl

fi◊Ì ¤‚ı·˘. ±Ë_¿ÎflfiÌ ±„V÷ … fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚, ±ıÀ·ı ÁÎfl_ ·Î√ı

»ı.

±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ±Î’HÎı Ωı ¤‚̱ı ‰ıÿ¿‹Î_, ÷˘ ⁄Ë ÿ—¬ ◊Λ ±ıÀ·ı

Ωı iÎΛ¿ flËı‰Î› ÷˘ ÿ—¬ Ï⁄·¿<· ±˘»\_ ◊¥ Ω›. …ı‹ ’ı·_ ≠ı‹◊Ì

±Î’‰Îfi_ fiı, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ ΩHΉ΋Î_ flËı ÷˘ !

≠iÎÎ ’ÏflÊË

≠ffi¿÷ν — iÎÎfifi˘ ±_ ≠ÎM÷ ◊Λ ÷˘ ‰ÎHÎÌfi˘ ∂CÎÎÕ ◊Λ ¬fl˘?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊Λ. ‰ÎHÎÌfi˘ µÿ› Ω√ı. ±fiı ±ı µÿ› ΩB›Î

’»Ì ⁄˘·‰Î fiÎ ÿı fiı I›Îflı ≠iÎÎ ’ÏflÊË µI’Lfi ◊Λ. ÷ı Á‹¤Î‰ı ‰ıÿ‰˘

’ÕÂı. ±Î ‰ÎHÎÌfi˘ µÿ› ±ıfiÌ ‹ı‚ı … µI’Lfi ◊Λ. ±ı ‰ÎHÎÌ ’»Ì

iÎÎfi‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Âı. ±ıÀ·ı Á΋Îfiı Á‹…HÎ ’ÎÕÂı, ±ı‰Ì ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚Âı.

’HÎ ÷‹ı Á‹…HÎ ’ÎÕ˘ ±ı ’ı·˘ ÁÎ_¤‚÷˘ fiΠˢ› ÷˘ ÷‹fiı ≠iÎÎ ’ÏflÊË

µI’Lfi ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ⁄fiı ¬fl_ ¿ı ¥E»Î ÷˘ ◊Λ ⁄˘·‰ÎfiÌ, ¿˘¥fiı

Á‹Ω‰‰ÎfiÌ ’HÎ Ë_ ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ≠√À fiÎ ¿flÌ Â¿_.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fiÌ Â¿ı. ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ≠√À ◊‰_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ

‰V÷ »ı. ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ ÷‹ı ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl¢, I›Îflı ±ı l÷iÎÎfi

≠√‹Âı. ±fiı ’»Ì ±ı ‹Ï÷iÎÎfi w’ı ◊Âı. ’»Ì ‰ÎHÎÌ w’ı ⁄˘·Î›. ±ıÀ·ı

⁄Ë ÿËÎÕÎ ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl‰Îfi_ »ı. ’»Ì ‹ËŸ ±ıfi_ ÿËŸ Ω‹ı ¿flı,

I›Îfl ’»Ì ‹Î¬HÎ fiÌ¿‚ı, ’»Ì ±ıfi_ CÎÌ ◊Λ ±ı‰_ »ı ⁄‘_ ω√÷‰Îfl.

±fiı ¿˘”¿fiÌ ¤Ò· ˢ› ÷ı › ¿Ëı‰_ ˢ›fiı, ’˘÷Îfi_ iÎÎfi ¿Ëı‰_ ˢ›

fiı ÷˘ ¿Ëı‰Îfi˘ ±‰Áfl fiÎ ‹‚ı, ÷˘ › »ı ÷ı ‹ËŸ ’ÏflÊË µI’Lfi ◊Λ.

@›Îflı ⁄˘·_, @›Îflı ¿Ë_, @›Îflı ¿Ë_, ±ı ≠iÎÎ ’ÏflÊË.

¤√‰Îfiı ’ÏflÊË ¿èÎÎ, ÷ı‹Î_ ≠iÎÎfiı ’HÎ ’ÏflÊË ¿è΢. øÏ‹¿

‹Î√˝‹Î_ ≠iÎÎ ’ÏflÊË µI’Lfi ◊›Î ’»Ì Á‹Ï¿÷ ◊Λ. ¬fl_ Á‹Ï¿÷ I›Îfl

’»Ì I›Î_ ◊Λ. ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ⁄‘_ ±Î fiÌ¿Y›Î

¿flı ¬Ì«ÕÌ «ÕuÎ ¿flı.

÷‹ı µ’Îl›‹Î_ …¥fiı ‰Î÷ ¿fl˘ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ¿˘¥ ÁÎ_¤‚ı fiËŸ fiı ?

÷‹ı ÁΉ ÷tfi ÁÎ«Ì ‰Î÷ ¿Ëı‰Î Ω‰ ÷˘ ±ı fiÎ ÁÎ_¤‚ı. ±ıÀ·ı ÷˘ ÷‹fiı

≠iÎÎ ’ÏflÊË µI’Lfi ◊Λ. ‹ÎflÌ ¬flÌ ‰Î÷ ¿Ë_ »\_ ’HÎ ÁÎ_¤‚÷Î … fi◊Ì,

±ı‰Ì ±¿‚΋HÎ ◊Λ ±ıfiı ’ÏflÊË ¿è΢ »ı. ±ı ’ÏflÊË Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·

¿›Î˝ ’»Ì ≠iÎÎ ‹…⁄Ò÷ ◊¥ Ω›.

l©Î-≠iÎÎfiÌ ÌHÎÌ Á‹… !

≠ffi¿÷ν — l©Î, ≠iÎÎ, ƒWÀÎ ±fiı «ı÷fi, ±Î ωÊı ¿Ë˘ ¿Î_¥¿.

ÿÎÿÎlÌ — ƒpÎ ±fiı «ı÷fi ±ı¿ … »ı. l©Î ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ. Á_ÁÎfl

T›‰ËÎfl‹Î_ …ı l©Î±˘ flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ıfiı ÷ı ⁄‘Ì Ï‹J›ÎI‰ l©Î »ı.

±fiı ±Î ⁄Î…\ ±ÎT›˘ ±ı ÁQ›¿˚I‰ l©Î, …ıfiı ≠÷ÌÏ÷ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.

÷ı «ı÷fifi˘ ¤Î√ »ı. ±fiı ≠iÎÎ ’HÎ «ı÷fifi˘ ¤Î√ »ı ’HÎ ≠iÎÎ …\ÿ˘

l©Î, ≠÷ÌÏ÷ ¤Î√ »ı ±fiı ’»Ì ’λ˘ ±ı¿ ◊¥ Ω› »ı, F›Îflı ±Î l©Î,

≠÷ÌÏ÷ ÷˘ ¿Î›‹ …\ÿÎ_ … flËı‰ÎfiÎ. √HÎı ¿flÌfiı …\ÿÎ ±fiı V‰¤Î‰ı ¿flÌ

±ı¿.

≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ‹ÎÀı hÎHÎ ±_√˛ı∞ ÂOÿ˘ ‰Î’›Î˝. Faith - l©Î,

Reason - ≠iÎÎ ±fiı Conciousness ±ı «ı÷fi.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±◊˝ ÷ı ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı Á‹÷˘· ˢ›

±ıfi_ fi΋ ±◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±Î ÿÁ fl÷· ±Î ⁄Î…\ ÷ı ±Î ⁄Î…\ ÿÁ

fl÷· ˢ‰Î Ωı¥±ı. F›Îflı ±Î ⁄Î…\ ÿÁ fl÷· »ı l©Î, ≠iÎÎ ±fiı «ı÷fi,

÷˘ ±Î ⁄Î…\ ÿ˘œ fl÷· »ı hÎHÎı‰.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≥Q⁄ı·ıLÁ(±Á_÷·fi) ◊›_.

Page 29: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 57 58 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î V◊Ò‚ »ı ‰V÷, ÿ˘œ fl÷· ±ıÀ·ı. ’ı·_ ›◊Î◊˝

‰V÷ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ÿ˘œ fl÷· fiı ’ı·_ ÿÁ fl÷· ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷‹ı Â_ ¿Ì‘_, «ı÷fiÎ …ı »ı ±ıfiÎ … ⁄ı ¤Î√ - l©Î

±fiı ≠iÎÎ.

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. l©Î ÷˘ ‹Ò‚ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ … »ı. F›Îflı ±ı

≠÷ÌÏ÷‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı l©Îw’ı ˢ› »ı ±fiı ≠iÎÎ …\ÿÌ ’Õı »ı. ±fiı

≠iÎÎ ’˘÷Îfi_ ¿Î›˝ ¿flÌ ±fiı ’»Ì ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω›. “±iÎΔfiı fiΠ¿fl‰Î

‹ÎÀı ≠iÎÎ »ı. ±iÎÎfiı fiΠ¿fl‰Îfi˘ √HÎ ≠iÎ΋Î_ »ı ’HÎ …\ÿÌ ’ÕÌfiı

“±iÎΔfi˘ fiΠ¿flÌfiı ’»Ì ±ı ÷fl÷ ±ÎI‹Î‹Î_ ±ı¿ ◊¥ Ω› »ı. ±ıÀ·ı

≠iÎÎ ÷˘ ’˘÷ı ±ÎI‹Î … »ı ’HÎ …\ÿÌ ’ÕÌ Ω› »ı ‹ÎÀı ≠iÎÎ ¿èÎ_.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı‹Î_ ⁄ı ◊›˘ l©Î. ≠÷ÌÏ÷ …ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ÷ı.

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷÷Ì ±ı ⁄ı, ËÎ. ±ıÀ·ı ±Î …√÷fiÌ ≠÷ÌÏ÷ ±‰‚Ì

⁄ıÃÌ ¿ı Á‰‚Ì ⁄ıÃÌ »ı, ±ıfiÎ µ’fl◊Ì «ÎS›_. ±‰‚Ì ⁄ıÃı·Ì ≠÷ÌÏ÷ ±Î

Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À@›Î … ¿flı ±fiı Á‰‚Ì ⁄ıÃÌ ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ⁄ıÁÎÕfiÎfl

ÏfiÏ‹kÎfiÌ …wfl »ı.

Á_⁄_‘, ÁÒ ±fiı ≠iÎÎ ÷H΢ !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ¿<ÿfl÷Ì …ı ÁÒ »ı, ±ıfiı ≠iÎÎ ΩıÕı Â_ Á_⁄_‘

»ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÒ »ı ÷ı … ≠iÎÎ ¤HÎÌ ·¥ Ω› »ı. ËÎ, ±ı ÁÒ

… ¿Î‹ ¿flı »ı. ±Î‹Î_ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı ¿Î‹ ¿fl÷_ ˢ› ÷˘ ±ı¿ ÁÒ, ±iÎÎfi

ÿÂ΋Î_ ÁÒ … ¿Î‹ ¿flı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ≠iÎÎfi˘ ¤Î√ fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁÒ ±ı ¬S·Î ±Î‰flH΢ ¿Ëı‰Î› »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ≠iÎÎ ÷flŒ ·¥ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Î…\ … ’fl‹ıfiLÀ ÷flŒ ·¥ Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’ı·_ ¤Î‰ …ı »ı. ±ı ¤Î‰ @›Î_ ±ÎT›_ ÷˘ ±Î‹Î_?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤Î‰ …ı ¿flı »ı fiı, ÷ı … ÁÒ(Á‹…HÎ)‹Î_◊Ì ’»Ì

◊Λ »ı. ±Ë_¿Îfl …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ’HÎ …ı Á‹…HÎ »ı ÷ı Á‹…HÎ ‰‘÷Ì

‰‘÷Ì ‰‘÷Ì ‰‘÷Ì ≠iÎÎ Á‘Ì Ω› »ı. ±fiı ≠iÎÎ µI’Lfi ◊¥ ±ıÀ·ı

±ı ±ÎI‹Î‹Î_ … ¤ı√Ì ◊¥ Ω›. ’HÎ ÁÒ Á‹…HÎfi˘ ¤Î√ »ıfiı, ÷ı

Á‹…HÎ ≠‹ÎHÎı iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ¤Î‰ ¿flı »ı ±ı.

±ı »ı ÿ½fi, fiÏË ÁÒ !

≠ffi¿÷ν — ÁÒfiı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ≠iÎÎ ±ı iÎÎfi »ı ±fiı ±Î ÁÒ ÷˘ ÿ½fi. ±fiı

±iÎÎ ±ı ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ÿı¬Î› ±‹fiı ÷˘. ±Î√‚-’λ‚fi_ ±ı,

’λ‚ Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı › ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ’ı·˘ ¿ËıÂı, Ë_ ’λ‚ ∂¤˘

»\_. ‹ıÓ ËÎ◊ ¨«˘ ¿›˘˝ ¿ı fiËŸ ? ÷ı fiÎ ÿı¬Î›. V◊Ò‚ fiÎ ÿı¬Î›. ÁÒZ‹

ÿı¬Î›. …ı ÁÒZ‹ ω¤Î√ »ı fiı ±ı ⁄‘_ ÿı¬Î›. Á‹…fiı ·Ì‘ı ±ı ÿı¬Î›.

V◊Ò‚ ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi Á_’ÒHν ◊Λ I›Îflı ⁄‘_ ÿı¬Î›.

‹ıÓ ÷˘ Ωı›_ fiı fiÏ‚›_-÷Ï‚›_ ⁄‘_, fiÌ«ı ˵ Ωı›_ ¿ı ±Î fiÌ«ı ¿ı‰_

»ı ? µ’fl ¿ı‰_ »ı ? ’flV’ı„@À‰ ¿ı‰_ »ı ? ⁄‘Ì ⁄Î…\ Ωı¥ ·Ì‘_ ±ıÀ·ı

…ÕÌ √›_ ¿ı ±Î ‰Î÷ ±Î‹ »ı, ±Î ÷˘. ’flV’ı„@À‰ T› ⁄Ë ±˘»Î ‹ÎHÎÁ

Ωı¥ ¿ı. ±Î‹ Á΋Π∂¤Î flËı‰_ fiı ’flV’ı„@À‰ T› Ωı‰_, ⁄ı ÁÎ◊ı fi

⁄fiÌ Â¿ı. ±ı ±‹fiı ±Î‰Õı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıfiı ÁÒ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ı ÿ½fi »ı. ÁÒ ÷˘ ÿflı¿ ‹ÎHÎÁfiı ˢ›. ÁÒ

÷˘ ÁË ÁËfiÎ √Ω ≠‹ÎHÎı. ÿ½fi Œı·Î›ı·_fiı, ωV÷Îfl ’΋ı·_ ±ı ÿ½fi.

±ıfiÌ ‰Î÷ … …\ÿÌfiı ! Ëo±, ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ¿Õ‰Î ±fi¤‰˘‹Î_ ’HÎ ÷ı

±Îfi_ÿ‹Î_ flάı, ÷ıfiÌ ‰Î÷ … …\ÿÌfiı !

Page 30: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 59 60 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — Àı’flı¿Õ˝ ⁄˘·ı »ı fiı Ë_ ÁÎ_¤‚_ »\_. ’»Ì ±Î Àı’flı¿Õ˝

»ı fiı Ë_ Ωı™ »\_ ±ı ΩıfiÎfl˘ ¤Î√ ≠iÎÎ ¤Î√ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎÎ ¤Î√ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı Ωı¥fiı ⁄˘·_ »\_.

ÿÎÿÎlÌ — Ωı¥fiı ⁄˘·_ »\_. ’Ëı·Î_ …ı ±iÎ΄V◊Ï÷ Ë÷Ì, ÷ı ±Î

≠iÎ΄V◊Ï÷ ◊¥. ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi ÂıfiÎ◊Ì Ωı›ı·_ »ı ? ≠iÎ΄@÷◊Ì.

Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄Ï©◊Ì Ωı›ı·_ iÎÎfi ¿Î‹fi_, ’HÎ ±Î’HÎı “±ËŸ” ÷˘ Ïfi‹˝‚ iÎÎfi

Ωı¥Âı.

±iÎÎ ±ı … ±iÎÎfi ?

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ±ıÀ·ı ±iÎÎfi, ±ı‹ fiËŸ ? ±‹ı ±iÎÎfi ±ı‹

±◊˝ ¿ÎœÌ±ı. ’HÎ ±iÎÎ ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ? ±ıÀ·ı ±iÎÎfiÌ Âw±Î÷ @›Î_◊Ì

◊≥ ? Ãıà ≠iÎÎfiÌ Âw±Î÷ Á‘ÌfiÌ ⁄εLÕˇÌ ⁄ÏK‘fiÌ »ı. ±ı ⁄‘Ì ±iÎÎ

… √HÎΛ »ı. ÷˘ ±iÎÎ ±ı ⁄ÏK‘fiÌ fiÌ«ıfi_ V◊fl ¿ı ⁄ÏK‘fiÌ ÁÎ◊ıfi_ V◊fl?

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎ ÷˘, ⁄ÏK‘fiÌ Âw±Î÷◊Ì ±iÎÎ ¿Ëı‰Î›. ÷ı ⁄ÏK‘

…ı‹ ‰‘÷Ì Ω› ÷ı‹ ±iÎÎ ‰‘÷Ì Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi …ı »ı ÷ı ⁄ÏK‘fiÌ fiÌ«ıfi_ VÀı… ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ±ı ‰V÷ …\ÿÌ »ı ±fiı ±iÎÎ …\ÿÌ »ı.

≠ffi¿÷ν — Ë_, ±ı … ‹Îflı Á‹…‰_ »ı. ±iÎÎfi ±fiı ±iÎÎ ±ı ⁄ı

‰E«ı ÷ŒÎ‰÷ Á‹…‰˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ÷˘ ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi »ı ±fiı ±iÎÎ ¿˘≥ ’HÎ

≠¿Îflfi_ iÎÎfi fi◊Ì. ¬Î·Ì ⁄ÏK‘, ±ıÀ·ı ±ı¿ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ÁΫ_ ÷˘ ⁄ÌΩı

¿Ëı ¿ı ±Î ÁΫ_. ‹ı‚ ’ՉΠfiÎ ÿı. ≠˘ÏŒÀ ±fiı ·˘Á ’˘÷ÎfiÌ ƒÏp±ı ˢ›.

⁄ıµfiÌ ƒÏp …\ÿÌ Ë˘› ≠˘ÏŒÀ‹Î_, ÿflı¿‹Î_. ±iÎÎ Ë_‹ıÂÎ_ ≠˘ÏŒÀ ±fiı ·˘Á

… …\±ı. ±ıfi˘ ‘_‘˘ … ±ı ±fiı ±iÎÎfi ±ı‰_ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi‹Î_ ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi »ı, ±ı Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ±ıÀ·ı Á_ÁÎflÌ iÎÎfi ⁄‘_ … ΩHΉ_ ÷ı, ±ıfi_ fi΋

±iÎÎfi. ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷ ‹ËŸ ΩHΉÌ, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ÷ı ±iÎÎfifiı

≠ÎM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±iÎÎ ∂¤Ì ◊≥ ±fiı iÎÎfifiı ≠ÎÅ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ≠iÎÎ ∂¤Ì

׳.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ÁΫ_-¬˘À<_ ’HÎ iÎÎfi ¬fl_ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi, ’HΠωÂıÊiÎÎfi

»ı. ¬˘À<_ fi◊Ì. ±ı ωÂıWÎ iÎÎfi »ı ±ÎI‹Îfi_. ±ÎI‹Îfi_ …ı iÎÎfi »ı, ±ıfiÎ

µ’flfi_ ±Î ωÂıWÎ iÎÎfi »ı. ωÂıWÎiÎÎfi »ı ’HÎ ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı, ±ıfiÎ_ …ı‰_

Á¬ÿÎ›Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_.

ωÂıWÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi_ ωÂıWÎiÎÎfi µI’¯Î ◊Λ »ı, ’HÎ ±ı Ïfl·ıÏÀ‰

ˢ‰Î◊Ì Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ±ı ¿Î‹fi_ fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘ ‹Ò‚

±Ï‰fiÎÂÌ Á¬fiÎ ¤˘@÷Î. ÁfiÎ÷fi Á¬fiÎ ¤˘@÷Î ±Î’HÎı. ÁfiÎ÷fi

‹Ò¿Ìfiı ±Î‹ ¿_≥ fl¬Õı, ÷ıfiı ¿Î·ı Ãı¿Îb_ fiΠˢ›. ±Î… ’λ˘ ‹ÎHÎÁ‹Î_

ˢ›. ¿Î·ı «Îfl ’√ ◊≥fiı ’λÎ_ ±ÎÕÎ ◊Ή »˘ ! ±Î ÷ı ¿_≥ ±Î⁄w

¿Ëı‰Î÷Ì ËÂı ? ’HÎ ±ıÀ·_ ÁÎfl_ »ı ¿ı ¬⁄fl fiËŸ ’Õ÷Ì. ¬⁄fl ’Õ÷Ì

ˢ› ÷˘ ±ËŸ fl˘Œ ‹Îfl‰Îfi_ ⁄_‘ ◊≥ Ω›, œÌ·˘œÁ ◊≥ Ω›.

≠iÎÎ fi◊Ì Ïfl›· ¿ı Ïfl·ıÏÀ‰ !

≠ffi¿÷ν — Ïfl›· ±fiı Ïfl·ıÏÀ‰, ±Î …\ÿ_ ¿˘HÎ ’ÎÕı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ωfiÎÂÌ ÷˘ ±˘‚¬Î›fiı ±Î’HÎfiı ! ‹fi-‰«fi-

¿Î›Î◊Ì …ı ±Î ⁄‘_ ±Î_¬ı ÿı¬Î› »ı, ¿Îfiı Á_¤‚Λ »ı ±ı ⁄‘_ … Ïfl·ıÏÀ‰

»ı. ±fiı Ïfl›· ±ıÀ·ı ±Ï‰fiÎÂÌ. ‹ËŸ ≠iÎ΄@÷ »ı. ±ı ⁄ıµ …\ÿÎ_ ’ÎÕı.

Ïfl·ıÏÀ‰fi_ › …\ÿ_ ’ÎÕı fiı Ïfl›·fi_ …\ÿ_ ’ÎÕı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ Ïfl›·, Ïfl·ıÏÀ‰ fiı ≠iÎÎ, ±Î hÎHÎ ‰V÷ »ı ±ı‰_ ◊›_,

ÿÎÿÎ ? ≠iÎÎ Ïfl›·◊Ì …\ÿÌ ‰V÷ »ı ?

Page 31: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 61 62 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎÎ Ïfl›·fiÌ … „@÷ »ı ’HÎ ⁄ËÎfl ’Õı·Ì „@÷

»ı. ±ı F›Îflı Ïfl·ıÏÀ‰ fiΠˢ› I›Îflı ±ÎI‹Î‹Î_ ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ Ïfl·ıÏÀ‰ »ı ¿ı Ïfl›· »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — “Ïfl·ıÏÀ‰ Ïfl›·” »ı. F›Îflı ±ıfi_ ¿Î‹ ’Òfl<_ ◊¥ Ω› »ı

±ıÀ·ı ‹Ò‚ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ Ω› »ı, ’Î»Ì ±ÎI‹Î‹Î_ ¤‚Ì Ω› »ı. ≠iÎÎ

±ı “Ïfl·ıÏÀ‰ Ïfl›·” »ı. Ïfl›· ˢ› ÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌ ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ±ı “Ïfl·ıÏÀ‰ Ïfl›·” ’»Ì “Ïfl›·” ◊¥ Ω› I›Îflı

“Ïfl·ıÏÀ‰” ˢ› fiËŸfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ïfl›·‹Î_ Ïfl·ıÏÀ‰ fiΠˢ›. Ïfl·ıÏÀ‰ ‹ÎhΠωfiÎÂÌ Ë˘›.

±ıÀ·ı ±Î ≠iÎΠωfiÎÂÌ ¬flÌ ’HÎ Ïfl›·. ±ıÀ·ı ’Î»Ì ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_

⁄ıÁÌ Ω› »ı. ’˘÷ı Á_’ÒHν fiΠfiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — Ïfl·ıÏÀ‰ ¤Î√ µ’fl ≠iÎÎfi˘ ¿oÀˇ˘· »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fi˘› ¿oÀˇ · fiΠˢ›. ∂·À˘ ¿oÀˇ · Ïfl·ıÏÀ‰fi˘ Ïfl›·

µ’fl Ë÷˘. ÷ı ⁄Ò‹ ’ÎÕ÷Î ¿ı “±‹ı ⁄_‘ΛΠ»Ì±ı, ±‹ı ⁄_‘ΛΠ»Ì±ı,

‹@÷ ¿fl˘, ‹@÷ ¿fl˘.” ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊ ‹@÷ ¿flı I›Îflı ËΠ±fi¤‰ı ¿ı

ËÎÂ, ˉı »^ÀÎ ◊›Î, ¿Ëı »ı.

¤ıÿ, ¤ıÿiÎÎfi fiı ≠iÎÎ ÷HÎÎ_ !

≠ffi¿÷ν — ‰ÎflıCÎÕ̱ı …ı ±_ÿfl ¤ıÿ ’ÎÕuÎ ¿flı »ı ±ı ¤ıÿiÎÎfi ±fiı

≠iÎÎ, ±ı ⁄ıfi˘ ¢ Á_⁄_‘ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌ ’vÊ ¤ıÿ ¿flÌ ±Î’ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ≠iÎÎ ∂¤Ì

◊Λ. I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ ∂¤Ì fiÎ ◊Λ. ±fiı ¤ıÿ fiÎ ¿flı I›Î_ Á‘Ì ±iÎÎ

÷˘ ˢ› ….

≠ffi¿÷ν — ±ı ≠iÎÎ ±fiı ¤ıÿiÎÎfi‹Î_ ¢ Œıfl »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¤ıÿiÎÎfi ◊Λ ÷˘ … ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. ≠iÎÎ ±ı ·Î¥À

»ı ±fiı ±Î ¤ıÿiÎÎfiı› ·Î¥À »ı. ÷ı ±ı ·Î¥À ÷˘ ⁄ıfiı …\ÿ_ ’ÎÕ‰Î

’Òfl÷_ … »ı.

≠ffi¿÷ν — ±fiı ≠iÎÎfi_ ’fl‹ıfiLÀ ·Î¥À ?

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ≠iÎÎfi_ ·Î¥À ÀıQ’flflÌ-’fl‹ıfiLÀ »ı. ±ı ±ıfiÌ

‹ı‚ı e· ·Î¥À ±Î’ı «˘√flÿ‹fi_, ‹˘ZÎı ·¥ Ω› I›Î_ Á‘Ì. »˘Õı fiËŸ,

Ωı µI’Lfi ◊¥ √›_ ÷˘.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎfi_ Ωıfl ·Î‰‰_ ˢ› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂ı ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊¥ Ω›. ⁄Ì…_

¿Â_ fiËŸ. ÷‹fiı ±ÎiÎ΋Î_ flËı‰Îfi_ …ı ◊Λ »ı ±Î¿Ê˝HÎ, ±ı ÷‹ı ’Ò»˘ ¿ı

¿˘fiı ·¥fiı ◊Λ »ı ? ÷ı ≠iÎÎ ¿flı »ı ±ı. ≠¿Î ÿı, ±ıfi_ fi΋ ≠iÎÎ ’ÎÕu_.

“±ı‹” ¿flı ÷˘ ⁄Ï© ‹flÌ Ω› !

≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_ ±fiı ÿıË fi◊Ì” ±ı ’HÎ ⁄Ï© ¿Ëı »ıfiı?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© fi◊Ì ¿Ëı÷Ì ±Î‹Î_. ⁄Ï© “Ë_ ©ÎI‹Î” ¿Ëı‰Î

… fiÎ ÿı. ⁄Ï© “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ¿Ëı‰Î ÿı ÷˘, ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ fiΠ◊Λ.

’˘÷Îfi_ ±„V÷I‰ ∂ÕÌ Ω›. ±ıÀ·ı ±ı ’˘÷ı ±Î ’Z΋Î_ ⁄ıÁı … fiËŸ ¿˘¥

ÿËÎÕ˘›. ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îflfi_ Á_’ÒHν ±„V÷I‰ ∂ÕÌ Ω› Ωı

“©ÎI‹Î »\_” ⁄˘·ı ÷˘. ±ıÀ·ı ‹fiı › ±Î‰_, ¿˘¥ ±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı (iÎÎfi

‹Y›Î ’»Ì) ⁄‘Î_ Á‹…ı ¬flÎ_ ’HÎ F›Îflı ÏÕV«Î…˝fi˘ Œ˘Á˝ ±Î‰ı I›Îflı ±ı

±ı@ÁıMÀ fiÎ ¿flı. ±Î ⁄Ï© ÷˘ Ë_‹ıÂÎ Á_ÁÎfl ’Z΋Î_ … ˢ› »ı, ©ÎI‹Î

’Z΋Î_ ˢ› fiËŸ @›Îflı› ’HÎ. ωfl˘‘ ’Z΋Î_ ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Î ⁄˘·ı »ı ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄˘·ı fiËŸ. ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì ≠iÎÎ »>ÀÌ ’ÕÌ, ÷ı ±ı ⁄˘·ı

»ı ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±fiı ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Îfiı ±ı …\±ı »ı ¿ı ±Î ¤‹flÕ˘

Â_ ¿flÌ flè΢ »ı ! ©ÎI‹Î ◊¥fiı …\±ı »ı ±ı.

Page 32: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 63 64 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ …\±ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ … ⁄‘_ ±I›Îflı ¿Î‹ ¿flÌ ·ı‰ÎfiÌ. F›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎı

fiÎ …¥±ı, F›Î_ Á‘Ì ±Î Á΋Îfi »ı I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ. ±Î Á΋Îfi ⁄_‘

◊›˘ ¿ı ≠iÎÎ ‹ËŸ ©ÎI‹Î‹Î_ ¤ı√Ì … ◊¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ⁄˘·ı »ı, ÷ı › ≠iÎÎ …\±ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄˘·ı »ı Àı’flı¿Õ˝, ’HÎ ¤Î‰ ≠iÎÎfi˘ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ÁË… Ïø›Î ◊¥ ≠iÎÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎfiÌ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ÁË… … ˢ›, V‰¤Îω¿ … ˢ›.

©ÎI‹Î, ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î fiı ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î ±fiı ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Î ‰E«ı ≠iÎÎ◊Ì Á⁄_‘

¬fl˘?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıfiı Á_⁄_‘ ? ±Î’HÎfiı ≠iÎÎ◊Ì Á_⁄_‘. ’ı·Î ·˘¿˘fiı ≠iÎÎ

› fiΠˢ›. ±ıfiı ±iÎÎ◊Ì Á_⁄_‘.

≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±iÎÎfi◊Ì Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ±iÎÎfi ±Õı fiËŸ fiı ≠¿ÎÂfiı ±_‘Îfl_ ÂÌ flÌ÷ı

±Õı ? ±ı ÷˘ ±Î‘Îfl ‰√flfi_ ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ ±Î‘Îflı ∂¤_

flËı·_.

≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ ±ıÀ·ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝◊Ì. ’ÿ˚√· ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝◊Ì.

≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ’Ήfl. ’Ήfl‰Î‚˘ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±fiı ‹Ò‚

‰V÷fiı ¿Â_ fi ◊Λ. ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±ı ‹Ò‚ ‰V÷‹Î_◊Ì ±Î ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Î ∂¤˘ ◊›˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’HÎ ±ı Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚.

≠ffi¿÷ν — ≠¿ÚÏ÷fiı ΩHÎı »ı ±fiı ≠¿ÚÏ÷fiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı, ±ı

¿˘HÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îfl, ⁄Á. ≠¿ÚÏ÷fiı ΩHÎı. F›Îflı ω«Îfl‰Î ⁄ıÁı

I›Îflı ⁄‘_ ΩHÎı.

±Î ÂÎfiÎ◊Ì ÿ˘Ê ◊›Î ±ı ⁄‘_ › ΩHÎı »ı. ±‹¿ … ¤Î√ ±˘»˘

ˢ› »ı. ⁄Ì…_ ⁄‘_ ΩHÎı. fiT‰ÎHÎ_ Á‘Ì ΩHÎÌ Â¿ı, Á˘ fiÎ ΩHÎı. ⁄Ï©

±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿ı‚‰ı ÷˘ fiT‰ÎHÎ_ Á‘Ì ΩHÎÌ Â¿ı. ’HÎ ÷˘ › »ı ÷ı ±Ë_¿Îfl◊Ì

¿Î‹ fiÎ ◊Λ. © … Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ’˘÷Îfiı ΩHÎı »ı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ±Î‘Îflı «Î·ı »ı, ±ı ¿˘HÎ

»ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î’HÎÌ ≠iÎ΄@÷ »ı. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ≠¿ÎÂ◊Ì …

ΩHÎÌ flËÌ »ı. «Î·‰Îfi_ ±ıÀ·ı «Î·‰ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiËŸ, ±ı T›Î’ı !

iÎΛ¿÷Î ¿˘fiÌ ?

≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ V‰w’fiÌ ±_ÿfl ÷˘ ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ‚¿ı »ı fiı

±Î‹ ? ±ÎI‹Îfi_ …ı V‰w’ »ı ÿ’HÎfiÌ ‹ÎŒ¿, ÿ’HÎ ¿_¥ Ωı‰Î ‹ÎÀı ⁄ËÎfl

±Î‰÷_ fi◊Ì. ’HÎ ÿ’˝HÎfiÌ ±_ÿfl ƒU›˘ ⁄‘Î ‚¿ı »ı ±Î‹.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‚¿ı »ı ±ı …\ÿ_ »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ iÎΛ¿ ! ±ıÀ·ı

±Î ±I›Îflı iÎΛ¿÷Î ¿˘fiÌ »ı ? ±ı ≠iÎ΄@÷fiÌ »ı. ËÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı

≠iÎ΄@÷ ±I›Îflı ¿Î›˝¿ÎflÌ »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ¿Î›˝¿ÎflÌ fiΠˢ›. ±Î Á_ÁÎfl

»ı I›Î_ Á‘Ì ¿Î›˝¿ÎflÌ Â„@÷ ∂¤Ì ◊¥ »ı, ≠iÎÎ. ±ı ≠iÎÎ ⁄‘Î ¿Î› ˝ ’ÒflÎ_

¿flÌ, ±ÎÀ˘’Ì fiı ’»Ì ‹˘ZÎı Ω›.

…\√· ΩıÕÌ, ΩB≤Ï÷ fiı ≠iÎÎfiÌ !

Page 33: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 65 66 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ≠iÎ΄@÷ ±fiı ΩB≤Ï÷‹Î_ ¿_¥ Œıfl ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎ΄@÷, ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ M›Î˜fl »ı ±fiı ΩB≤Ï÷

±ıÀ·ı M›Î˜flÌÀÌ ±fiı ¥QM›Î˜flÌÀÌ ¤ı√Ì Ë˘›. ΩB≤Ï÷ ±ı M›Î˜fl ◊÷Ì ◊÷Ì

◊÷Ì e· ◊Λ I›Îflı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î’HÎı ‹˘ZÎfiÌ VÀÌ‹fl‹Î_ ⁄ıÁÌ √›Î_ ±fiı ’»Ì

≠iÎÎ ≠iÎ΄@÷ ∂ÕÌ Ω› »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎ΄@÷ ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı. ≠iÎ΄@÷ ±Î’HÎfiı

‹˘ZÎı ·¥ …÷Î_ Á‘Ì ËıS’ ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ‹˘Z΋Î_ ’Ë Ó«Ì √›Î ’»Ì ΩB≤Ï÷ ¿_¥ ¿Î‹ ¿flı ¬flÌ ?

ΩB≤Ï÷ ‹_ÿ ’ÕÌ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ, ¿Â_ fiËŸ, »^À<_ ◊¥ Ω›. ΩB≤Ï÷ ˢ› … fiËŸ.

I›Î_ ÷˘ ≠¿Î ’˘÷ı … ˢ› ’»Ì.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎ Á‘Ì ΩB≤Ï÷fiÌ …wfl ¿ı ≠iÎ΄@÷fiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≠iÎ΄@÷ ±fiı ΩB≤Ï÷ ⁄ıµ ÁÎ◊ı «Î·ı. ≠iÎ΄@÷

±ıfiı ‰Î‚ ‰Î‚ ¿flı ±fiı ΩB≤Ï÷ ±ıfiı ’¿ÕÌ ·ı.

±iÎ΄@÷fi_ ‹Ò‚ !

≠ffi¿÷ν — ±iÎ΄@÷ ±ı ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ ¿S’„@÷‹Î_◊Ì µI’Lfi

◊Λ »ı. ±ı ¿S’„@÷ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±iÎ΄@÷ ±ı ÁΛ_ÏÀÏŒ¿·Ì µI’Lfi ◊Λ »ı. ±Î

» ÷k‰˘ Œ›Î˝ ¿flı »ı, Ïfifl_÷fl. ÷ı‹Î_ «ı÷fi ±fiı ’ÿ˚√· ⁄ı ¤ı√Î_ ◊¥

Ω› ±ıÀ·ı ±iÎ΄@÷ ◊¥ Ω›. ±fiı ⁄ıfiı »^ÀÎ_ ’ÎÕ̱ı ±‹ı, ÷˘ …÷Ì

flËı, ±Ë_¿Îfl-‹‹÷Î ⁄ıµ.

…ı ’Îfl¿Î_ Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±iÎÎfi ◊÷Î_ ◊÷Î_, ±iÎÎfi’ÿ ∂¤_

◊¥ √›_, ±ı‰_ ±Î ⁄ÌΩ_ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì (iÎÎfiÌ ’vÊfiÎ ÏfiÏ‹÷◊Ì) »ı ÷ı

iÎÎfi’ÿ ∂¤_ ◊›_.

±ı fi ˢ› ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — …ıÀ·˘ V‰¤Î‰ µI’Lfi ◊Λ ±ı ω¤Î√fiı ±Î’HÎı

≠iÎÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠iÎΠω¤Î√ fi◊Ì. V‰¤Î‰ ¤Î‰ µI’Lfi ◊›˘, ÷ıfiı

› …ı ΩHÎı »ı ÷ı ≠iÎÎ »ı. ¿ıÀ·˘ ωÂıʤΉ CÎÀu˘ fiı ¿ıÀ·˘ V‰¤Î‰¤Î‰

µI’Lfi ◊›˘, ‰K›˘ ±ı ⁄‘Îfiı …ı ΩHÎı »ı ±ı ≠iÎÎ »ı. ±fiı ÷ı ‰¬÷ı

±ÎI‹Î Â_ »ı ±ı ⁄‘_ … …ı ΩHÎı »ı ÷ı ≠iÎÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ’HÎ ±Î‹ ‰‘ı-CÎÀı ¬flÌfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰‘ı-CÎÀı fiı, ≠iÎÎ ’HÎ ‰‘-CÎÀ ◊Λ. √v-·CÎ ◊Λ.

¿ÎflHÎ ¿ı »ı‰Àı F›Îflı V‰¤Î‰¤Î‰ ’Òfl˘ ◊Λ »ı ±fiı ±Ë‹˚¤Î‰ ¬·ÎÁ

◊¥ Ω› »ı I›Îflı ±ı ≠iÎÎ ’˘÷ı ’HÎ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı. I›Î_ Á‘Ì ±Î

≠iÎÎ ¿Î‹ ¿flı »ı.

ÿÎÿÎfiÌ ¬À’ÀÌ ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiı ≠iÎΠˢ› ? ÿÎÿÎfiı, ±Î’fiı ωÂı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Îfiı, ≠iÎÎ ‰√fl ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ …ı ÁIÁ_√ ¿flıı »ı, ±Î ⁄‘˘ …ı T›‰ËÎfl «Î·ı »ı,

÷ı ≠iÎÎ◊Ì Ë˘› ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ≠iÎÎ ÷˘ ±‹ÎflÎ ‹ÎÀı »ı, ±Î’fiı ‹ÎÀı ÷˘ fiËŸfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¬fl_ fiı ! ‹Îfl΋Î_› ≠iÎÎ ¬flÌfiı ! ≠iÎÎ @›Îflı ⁄_‘ ◊Λ

¿ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı ±ı ’˘÷ı ±ÎI‹Î‹Î_ ¤‚Ì Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±ı ±ı¿w’ ◊≥ Ω›.

Page 34: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 67 68 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿w’ ◊≥ Ω›. I›Î_ Á‘Ì …\ÿÌ fiı …\ÿÌ flËıı, fiÏË

÷˘ ‹ÎflÌ ¬À’À @›Î_◊Ì Ë˘› ? ±Î‹ “±Î‰˘, ÷‹fiı iÎÎfi ±Î’̱ı

»Ì±ı,” ±ı ⁄‘Ì ¬À’À fiÎ ¿Ëı‰Î› ? ±ı ¬À’À ≠iÎÎfiı ·Ì‘ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ¬À’À ¿flΉÕΉı.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ±fiı …ıfiı ≠iÎÎ fi◊Ì, ±ı ¬À’À fiÎ ¿flı. ÷‹Îfl_

±ÏË÷ ◊‰Îfi_ ˢ›fiı, ÷‹ı ÿ½fi ¿fl˘, ÷˘ › ¿Â_ fiÎ ⁄˘·ı. ≥‹˘Ufi·

fiÎ ◊Λ ÷ı CÎÕ̱ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹Îflı ⁄ÏK‘ fi◊Ì. ⁄ÏK‘ ≥‹˘Ufi· fiËŸ

¿flΉ÷Ì ±‹fiı. ≠iÎÎ ±ı ¬À’À ¿flΉÕΉı »ı. ÷‹ÎflÎ ÏË÷ÎÏË÷fi_

⁄˘·Ì±ı ±ıÀ·ı ±‹ı ¬À’ÏÀ›Î ¿Ëı‰Î≥±ı. ±‹ÎflÌ ¬À’À ¿ı‰Ì ¿ı ±‹ı

…ı Á¬ ’ÎQ›Î ±ı Á¬ ÷‹ı ⁄‘Î ’΋˘. ±Î ±‹ÎflÌ ¬À’À. ±fiı ÷ı

’΋‰Î fiÎ ±Î‰˘ ÷˘ ±‹ı ÷‹fiı ¿Ë̱ı ¿ı “¤≥, ¿ı‹ ¿Î·ı fiˢ÷Î

±ÎT›Î ?” ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı ±Î‹Î_ ÷‹Îflı Â_ √fl… ? I›Îflı ¿Ë̱ı, “±Î

±‹ÎflÌ ¬À’À »ı. √fl… fi◊Ì.” ·˘¿˘ ‹fiı ¿Ëı »ı, “ÿÎÿÎ, ±ı‰˘ ¬À’À

ÂOÿ ¿ÎœÌ fiά˘ fiı ! ¬flÎ⁄ ÿı¬Î› »ı.” ‹_ı ¿èÎ_, “fiÎ, fiÎ, ±ı … ÁÎfl˘

ÿı¬Î› »ı. ±ı … w’΂˘ ÿı¬Î› »ı.” Ωı ÷˘ ¬fl˘, ±ıfiÌ ¿ÿfl ±Î‰Âı

±ı¿ ÿËÎÕ˘. ¬À’À ÂOÿfiÌ ¿ÿfl ◊Âı ±ı¿ ÿËÎÕ˘. ¬À’À ÂOÿ ±Î¬˘,

±ıfiÎ ÷flŒ ·˘¿˘fiı C≤HÎÎ ◊≥ √≥ »ı, ÷ı ¬À’À ÂOÿ µ’fl ±ıfiı ±Îfi_ÿ

◊≥ …Âı. ¬À’À ±Î‰Ì › ˢ› »ı, ±ı › ˢ› »ı ±fiı ±Î › ˢ›

»ı.

¿Ú’Îfi_ flËV› !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ¿Ú’Î, ±ı

…\ÿÌ Ë˘› ? ±ı‹Î_ Â_ Œıfl ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î Ë_ ΩHÎÌ …™ ¿ı ±ÎfiÌ ’fl ÁÎflÌ

»ı fiı iÎÎfiÌfiı ÷˘ ¿Ú’Î ¿ı fiÎ ¿Ú’ÎfiÌ ÁÎ◊ı ·ı‰Î-ÿı‰Î … fi◊Ì fiı ! ±ı‰Ì

¬ÎÁ ¿_≥ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ fiı !

≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌfiı ¿Ú’Î ÁÎ◊ı ¿ı‹ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ±ı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î µ÷flı ±ıÀ·ı iÎÎfiÌfiı

⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ flËÌ fiËŸ fiı !

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹ ¿Ëı‰Î› ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, iÎÎfiÌ ’vÊfi˘

flÎ∞’˘, iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ¿Ú’Î.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ±ı‰_ ¿Ëı‰ÎfiÌ ‰Î÷. ±ı … ¤√‰Îfi

fiı ±ı … ⁄‘_. ±Î ÷˘ ±Î’HÎı …\ÿ_ ’ÎÕ̱ı »Ì±ı. ⁄οÌ, ⁄Ì…ı ⁄‘ı ÷˘

…\ÿ_ ’ÎÕı … fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ±ıÀ·Î_ ‹ÎÀı …\ÿ_ ’ÎÕ̱ı »Ì±ı ¿ı ·˘¿˘fiı

¿flı@À ·Î√ı, ¿ı ±Î «˘A¬ı «˘A¬Ì ‰Î÷ ! ±fiı ±‹fiı ¿_¥ ±ı‰˘ ¢¬

fi◊Ì ¤√‰Îfi ◊¥ ⁄ıÁ‰Îfi˘.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ‹ËŸ ‰Ì÷flÎ√ »ı fiı, ’˘÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‰Ì÷flÎ√ !

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı‹fiı ±˘»Ì fiı ‰‘ ¿Ú’Î µ÷Îfl‰Îfi_ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹ fiËŸ. ±ı ±ı‹fiÎ_ ÏÁ‰Î› …ı ±‹ı iÎÎfiÌ »Ì±ı

±ıfiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ±Î ⁄‘Î ±‹fiı ¤√‰Îfi ¿Ëı ÷˘ ÁÎfl_, ±ı V‰Îÿ fiı

±ı ‹ÌÃÎÂfiÌ ¿_¥ …wfl fi◊Ì. ±Î ⁄‘Ì› ¤Ò¬ ‹ÀÌ √¥ »ı.

≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ı ÷˘ ¬fl_ ’HÎ ±Î ±Î’HÎÎ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi....

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ … »ı !

≠ffi¿÷ν — ¿Ú’Î µ÷fl‰Îfi_ …ı ⁄fiı »ı, ±ı ±˘À˘‹ıÀÌ¿ »ı fiı ? ±ı

V‰›_ »ı fiı ? ¿ı ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÌ ¿Ú’Î »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi, ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ≠¤, ’HÎ …ı ’ı·Ì ≠iÎÎ

»ı fiı, ±ı ≠iÎÎ ◊¿Ì ⁄‘_ µ÷flı ¿Ú’Î.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊfiı ÷˘ ˉı ±ÎI‹Î ’˘÷ı … »ı,

’»Ì ≠iÎÎ @›Î_ ±Î‰Ì ?

Page 35: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 69 70 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·ı, ±ı ¿Ú’Î ±ıfiÎ ◊¿Ì µ÷flı. ≠iÎÎ ÷˘ ⁄‘ı

flËı‰ÎfiÌ. ≠iÎÎ ÷˘ F›Î_ Á‘Ì ±Î ‹˘ZÎı fi Ω› I›Î_ Á‘Ì ⁄ËÎfl flèÎÎ flèÎÎ

¿Î‹ ¿›Î˝ ¿fl‰ÎfiÌ.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ≠iÎÎ◊Ì ±‹ÎflÎ µ’fl ¿Ú’Î µ÷flı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ≠iÎÎ◊Ì ¿Ú’Î µ÷flı. ±ıÀ·ı ±‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›

¿ı ±Î ¿Ú’Î µ÷flÌ »ı ¤≥ µ’fl.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ≠iÎÎfiı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ ˢ› … fiËŸ ≠iÎÎ.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ‰Ì÷flÎ√ fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ— ˢ› … fiËŸ. ≠iÎÎ ÷˘ ±Î, ±Î ⁄‘_ Ïfi¿Î· ¿fl‰ÎfiÌ …

¤Î_…√Õ ·¥fiı ±Î‰ı·Ì ˢ›. …ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı ¨«_ ‹Ò¿Ì ±ıfiı ‹˘ZÎı ·¥

…‰_ ±Î ±ıfi˘ ‘_‘˘.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î’fiÌ ≠iÎÎ ÷˘ CÎHÎÌ ‹˘ÀÌ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷ı ¬Ò⁄ Õı‰·’ ˢ›, ’HÎ ÷ı ‘_‘˘ ÷˘ ±Î … ±ıfi˘.

±‹ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı › ¬flÎ_ ¿ı “Ωı ¤¥, ¿Ú’Î ¤√‰ÎfifiÌ ±˘»Ì ◊¥ √¥

»ı ÷ÎflÌ ’fl.”

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ≠iÎÎfiÌ … ‰Î÷ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ’HÎ ¿Ú’Î ±‹¿ ¿ÎflH΢fiı ·¥fiı ±˘»Ì ◊¥ √¥ »ı

±ı‹ı› ¿Ë̱ı, ±ı ¿ÎflH΢ ’λÎ_ Œıfl‰Ì fiάı, ’Î»Ì ∂÷flı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ⁄‘Ì ‰Î÷ ≠iÎÎfiÌ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’ı·Î_ ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ … »ı fiı ! ‰Ì÷flÎ√fiı

÷˘ ¿Â_ fiΠˢ›.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ≠iÎΠˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ Á‘Ì, Ãıà Á‘Ì ≠iÎÎ. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›Î ’»Ì fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ÷Ì◊*¿fl ◊Λ ±◊‰Î ¿ı‰‚Ì ◊Λ,

÷˘ ’»Ì ±ı‹fiÌ ¿Ú’Îfi˘ Á‰Î· ˢ÷˘ … fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠iÎÎ »ı fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ’Òfl_ ◊¥ √›_ fiı ! ⁄‘_ ¬·ÎÁ ◊≥ √›_. ≠iÎÎ »ı I›Î_

Á‘Ì ÿıË ΩıÕı ·ı‰Î-ÿı‰Î »ı ¿_¥¿ı. ’»Ì ÷˘ ÿıË ΩıÕı ÁΉ »^Àı »^À_ !

±‹fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì. ËÎ, »÷Î_› ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi Â_ »ı, ±ı ±‹ı

Ωı›ı·_ »ı.

…√÷¿S›ÎH΋Î_ ±Ëo¿Îfl ÏfiÏ‹kÎ fiı ≠iÎÎ ¿flΉı !

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎfiı ÏfiÏ‹kÎw’ ⁄fiΉÌfiı …√÷ ¿S›ÎHÎfi_ ¿Î‹

¿˘HÎ ¿flΉı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷fi_ ¿Î‹ »ı. ≠iÎ΄@÷ ⁄‘_ ¿flΉÕΉı

»ı. ±ÎI‹Î ±Î‹Î_ ¿flΉ÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ ¿flΉ‰ÎfiÌ ¿˘≥ „@÷ …

fi◊Ì. ≥√˘≥‹ ÏfiÏ‹kÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÏfiÏ‹kÎ »ı, ≥√˘≥‹. “Ë_ ¿fl_ »\_” ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿flΉı »ı ¿˘HÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ≠iÎ΄@÷. ⁄‘_

≠iÎ΄@÷fi_ … ¿Î‹¿Î… »ı.

≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î …ı ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı ÷ı ±ÎI‹ÎfiÌ ±_ÿfl ÿı¬Î›

»ı, ’HÎ ΩıfiÎfl˘ ÷˘ ’fl »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ±_ÿfl ¤ÎÁı »ı ⁄‘_. ÿı¬Î› »ı …\ÿ_.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ’HÎ ±ıfiı …ı ±Î ‰Hνfi ¿flı »ı ÷ı ΩıfiÎfl˘ ÷˘ ’fl

… »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Hνfi ¿flı »ı ±ı ⁄‘_ »ı ÷ı ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ »ı …ı ±iÎ΄@÷

Page 36: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 71 72 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‰Hνfi ¿fl÷Ì Ë÷Ì ÷ı »ı ÷ı ⁄Ï©⁄‚◊Ì ¿fl÷Ì”÷Ì. ±fiı ≠iÎ΄@÷

iÎÎfi⁄‚◊Ì ¿flı »ı, V‰Î¤Îω¿ ⁄‚◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎ ’Ïfl√˛Ë◊Ì ‰Î÷ ¿flı »ı fiı ≠iÎÎ ’Ïfl√˛Ë ‰√fl

‰Î÷ ¿flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’Ïfl√˛Ë fi΋ı › fiËŸ, fi˘ ’Ïfl√˛Ë !

I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ … iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ !

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı …ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¤Î‰‹Î_ flË̱ı »Ì±ı ±ı

≠iÎÎ flËı »ı ¿ı ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒWÀΤΉ‹Î_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±I›Îflı ≠iÎÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ. ≠iÎÎ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ …

¤Î√ »ı. ±I›Îflı ⁄‘_ ¿Î‹ ≠iÎÎ ¿flÌ flËÌ »ı. ±ı ≠iÎÎ F›Îflı ±ÎI‹Î‹Î_

±ı¿ ◊¥ Ω› I›Îflı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ, ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ◊›Î

’»Ì ‹˘ZÎı …÷˘ flËı.

≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ±Î’ iÎÎfiÌ ’vÊfi˘ ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı.

±‹Îflı ≠iÎÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‹Îflı ˵ ±ı ≠iÎÎ »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Î ⁄‘_ ΩHÎı »ı, …\±ı »ı. ΩHÎı-…\±ı ÷˘

±ÎI‹Î … »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ’HÎ ±ı ≠iÎÎ fi΋fi˘ ¤Î√.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ F›Îflı ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì …ı ’˘÷ÎfiÌ ≠¿ÚÏ÷fiı …\±ı

»ı, ±ı ’˘÷ı ¿˘HÎ …\±ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ±ÎI‹Î …\±ıfiı. ⁄Ì…\_ ¿˘HÎ ? ⁄‘_ ±ÎI‹Îfiı ‹Î◊ı.

±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ’Î»Ì ±ı. ±ËŸ ’λ\_ ÁÌ‘_ ±ÎI‹Î fiÎ √HΉ˘. ±ÎI‹Î

±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ≠iÎÎ … ⁄‘_, ±Î ⁄‘_ ¿Î›˝ ¿flı »ı ’HÎ ±‹ı ±ÎI‹Î ⁄˘·Ì±ı.

⁄˘·Ì±ı ±ıÀ·_ … !

≠ffi¿÷ν — Ë_ ÷˘ ’Ëı·Î_ ±ı‰_ Á‹…ı·˘ ¿ı ±Î’HÎı ‹ËÎI‹Î±˘fiı

iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì, ≠iÎÎ »ı ±ı ΩB≤Ï÷ ⁄fl˘⁄fl flάı. ¿o¥¿ ’HÎ ÿ˘Ê ◊Λ

÷fl÷ … ±ı À¿˘fl ¿flı ¿ı “±ÎÀ·Î_ ±Î.. ±Î... ÿ˘Ê ◊›Î_”

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, «ı÷‰ı, «ı÷‰ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı »ı ±ı ⁄flÎ⁄fl A›Î· fi

Ë÷_.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ≠iÎÎ … ⁄‘ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ. ±ÎI‹Î Œ@÷ ¿ı‰‚iÎÎfi

±ı¿·_ … Ωı¥ ¿ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı F›Îflı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-

ƒWÀÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ … ¿Î‹ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î › ±ÎI‹Î … ¿Ëı‰Î›. ±Îfiı ¿o¥ …\ÿ_ ’ÎÕ¢ fiËŸ.

±ı‰_ ÷‹ı ±Î …\ÿ_ ’ÎՉΠ…¢, ÷˘ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÂı fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ≠iÎÎ Â_ ¿fl‰Î ¿Ë˘ »˘ ? ±ÎI‹Î … ¿ËÌ ÿ˘fiı.

ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ÷ı ±ı‰_ ¿ËÌ ÿ¥±ı »Ì±ı ÷ıfi_ ’HÎ ±Î ·˘¿˘ ’λ\_

±ıfi_ µ’ÎÕÌ ·Î‰ı »ı. ω√÷ Á‹…HÎ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ¿Ëı·Ì »ı. ω√÷fi˘ ±◊˝

±Î‰˘ fiÎ ¿fl¢ ¿ı ±Î‹...

≠ffi¿÷ν — ±Î Ìb_ ¿Î_÷˘ ÷˘ ≠iÎÎ, ΩÕ<_ ¿Î_÷‰_ ˢ› ÷˘ ±ÎI‹Î.

÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Î «ı÷‰ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î «ı÷‰ı fiËŸ. ±I›Îflı ±Î ≠iÎÎ «ı÷‰ı.

±ı ’»Ì ±ı¿ … ◊¥ Ω› »ı. ÷ı CÎÕ̱ı F›Îflı ±Î’b_ ±Î¬_ fl΋ΛHÎ

’Òfl_ ◊Λ, ±ı › ±ı¿ ◊Λ.

…ı iÎÎfi◊Ì Á_ÁÎfl »^ÀÌ Ω› ±ı ±ÎI‹iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ±fiı ±ı iÎÎfi

‰’flΛ ÷ı CÎÕ̱ı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î›.

Page 37: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 73 74 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

…ı ‰÷˝fi΋Î_ fl¬Î‰ı »ı ÷ı ±ÎI‹Î »ı ±fiı …ı l©Î‹Î_ fl¬Î‰ı »ı ÷ı

≠iÎÎ »ı. ‰÷˝fi ±ıÀ·ı «ÎÏflhÎ.

≠ffi¿÷Î — ±Î’fi΋Î_ ±ı ΩıfiÎflfiı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› ?

±Î’fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ≠iÎÎ fiÎ ¿Ëı‰Î› ¿ı ≠iÎÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ … ¿Ëı‰Î›. ≠iÎÎ ÏÁ‰Î› ÷˘ ⁄Ì…_ ¿Ëı‰Î› … fiËŸ.

±ÎI‹Î ÷˘ ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. Á_ÁÎfl ÿÂ΋Î_ ±Î ≠iÎÎ … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı.

«ı÷‰ı, ¿flı ±ı ⁄‘_ … ‹ËŸ ±ı ÷˘.

¿˘HÎ K›Î÷Î fiı ¿˘fi_ K›Îfi ?

≠ffi¿÷ν — K›Î÷Î, K›ı›, K›Îfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? K›Î÷Π©ÎI‹Î »ı

¿ı ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì K›Î÷Î ±ı ≠iÎÎ »ı, ≠Ï÷„WÃ÷

±ÎI‹Î › fiËŸ. ±ı ≠iÎÎ K›Î÷Î ’»Ì K›ı› ±ı “’˘÷ı” “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı

K›ı›. K›Î÷Î ±fiı K›ı›fiÌ ±ı¿÷Î ◊¥ Ω› ±ı◊Ì K›Îfi µI’Lfi ◊Λ ‹ËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı K›Î÷Π©ÎI‹Î fi ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ÷˘ ±Î’H΢ K›ı› »ı. ©ÎI‹Î ◊‰_ ±ı ±Î’HÎ_

K›ı› »ı. ©ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ±ı …ı ¿Ë˘ ±ı »ı. K›Î÷Î ≠iÎÎ »ı,

K›ı› ©ÎI‹Î »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ©ÎI‹’ÿ ±ÎM›_ ÷‹fiı, ÷ı ≠÷ÌÏ÷’ÿ

±Î’ı·_ »ı. ÷‹ı ©ÎI‹Î ◊¥ √›Î fi◊Ì. ’HÎ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı ±’·ZÎH΢ ∂¤Î

◊Λ ÷˘ ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı ±ı‹ fiÎ ‹Îfi¢ ¿ı ‹Îfl_ ⁄√ÕÌ √›_. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı

©ÎI‹Î ¿èÎ_.

±I›Îflı »ı ÷ı ©ÎI‹Îfiı ≠iÎÎ V‰w’ ¿Ë˘ ¿ı ±_÷flÎI‹ ÿÂÎ ¿Ë˘,

ÿÂÎ ±_÷flÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±_÷flÎI‹ ÿÂÎ @›Î_ Á‘Ì, ≠iÎÎV‰w’ @›Î_

Á‘Ì ¿ı F›Î_ Á‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘ »ı I›Î_ Á‘Ì. ±ı ŒÎ¥·˘

Ïfi¿Î· ◊¥ flËı ±ıÀ·ı ’ı·_ d· √‰fi˝‹ıLÀ ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î.

iÎÎfi, ωiÎÎfi fiı ≠iÎÎ !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfi, ωiÎÎfi ±fiı ≠iÎÎ ±ı hÎHÎ ‰E«ıfi˘ ¤ıÿ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ıÀ·ı ’˘÷Îfiı ¿fl‰_ ’Õı. …ıÀ·_ ΩHÎ̱ı ±ıÀ·_

’˘÷Îfiı ¿fl‰_ ’Õı ±fiı ωiÎÎfi ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊¥ Ω›. ±Î’HÎı ¿fl‰_ fiÎ

’Õı ±fiı ≠iÎÎ ±ı ⁄ıfiÌ ‰E«ıfiÌ „V◊Ï÷ »ı. ±ı¿ Œıfl˘ ÷‹ı ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı

Á‹∞ √›Î ¿ı ±Î ÿ‰Î ’̉Î◊Ì ‹ÎHÎÁ ‹flÌ … Ω› »ı. ŒflÌ ±ı ÿ‰Î

÷‹ı ’̉˘ fiËŸ, ¿˘¥ ÿÎ”Õ˘›. ‰ˆiÎÎÏfi¿ flÌ÷ı Ωı Á‹Ωı ÷˘. ±fiı ±ı‹ fiı

±ı‹ ÷‹fiı ¿˘”¿ ¿Ëı, ¿ı ±Î ÿ‰Î ’˘¥fiÁ »ı fiı ±Î ÿ‰Î◊Ì ‹flÌ …‰Î›

»ı, ÷˘ ’HÎ ’Ì Ω› ‹ÎHÎÁ. ±ıÀ·ı …ı iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘› ±ı ‰ˆiÎÎÏfi¿

iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. …ı iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ Ë˘›, ¬ÿ …(V‰›_) Ïø›Î¿ÎflÌ ±ı

ωiÎÎfi. ±fiı …ı iÎÎfi Ïø›Î¿ÎflÌ fi◊Ì, ’˘÷ı ¿fl‰_ ’Õı ±ı iÎÎfi. ÿ›Î

flά˘, ÂÎ_Ï÷ flά˘, ÷ı ¿fl‰_ ’Õı. ±ı ’˘÷Î◊Ì ◊Λ fiËŸ ’λ\_ ±ı iÎÎfi

¿Ëı‰Î›.

±ıÀ·ı ÂÎVh΋Î_ iÎÎfi »ı, ÂÎVh΋Î_ ωiÎÎfi fi ˢ›. ÂÎVh΋Î_

ÂÎVhÎiÎÎfi ˢ›. ±fiı “±Î” ωiÎÎfi »ı ±ıÀ·ı «ı÷fiiÎÎfi ‹ËŸ ±_ÿfl ¿Î‹

¿›Î˝ ¿flı, ±ı iÎÎfi … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ÂÎVhÎfi_ iÎÎfi √‹ı ±ıÀ·_ ‰Î_«˘,

√˘¬˘, ¿Î‹ fi ¿flı. ±Î’HÎı ¿fl‰_ ’Õı ±fiı ±Î ωiÎÎfi ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı …

¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ΩB≤Ï÷ ±_ÿfl◊Ì ±Î’ı, ⁄‘_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı. ÷‹Îflı

¿flı »ı fiı, ⁄‘_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ? ±ıfi_ fi΋ ωiÎÎfi. ωiÎÎfi ±ıÀ·ı Â_ ?

«ı÷fiiÎÎfi, …ı iÎÎfi «ı÷fi »ı, ±ı ΩB≤÷ ◊›ı·_ »ı ±ı … ωiÎÎfi »ı fiı

±ı … ±ÎI‹Î »ı. ±I›Îflı ≠iÎÎ V‰w’ı »ı. F›Îflı ≠iÎÎ ±ıfi_ ¿Î‹ ’Òv_ ¿flÌ

·ıÂı, F›Îflı ±Î ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ flËıÂı, ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ’˘÷ÎfiÎ

V‰V‰w’ı ◊¥ …Âı, ’fl‹ÎI‹Î V‰w’ı.

≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ V‰◊Ì @›Îflı ±Ï¤¯Î »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı V‰◊Ì ±Ï¤¯Î fi◊Ì, ’HÎ ±ıfi˘ ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊

Â_ »ı ? ≠iÎÎ ±ı V‰w’ »ı. ±I›Îflı F›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Î ≠√À ◊›˘ fi◊Ì, I›Î_

Page 38: Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

≠iÎÎ 75 76 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

Á‘Ì √fi˘ ◊Λ ¿ı ÷fl÷ ±ı ⁄‘_ «ı÷‰‰Îfi_ ¿Î‹ ≠iÎÎfi_ »ı. F›Îflı

‰Ì÷flÎ√÷Î ◊Λ »ı, ⁄ËÎfl √fiÎ fiËŸ ◊Λ, ’»Ì ≠iÎÎ ’˘÷ı … “V‰w’”

»ı.

⁄Ï©◊Ì ¤ıÿ, ≠iÎÎ◊Ì ±¤ıÿ !

≠ffi¿÷ν — ±Î …ı ±¤ıÿ÷Î ◊Λ »ı ±ı ¨«Î‹Î_ ¨«Ì ¿ZÎÎfiÌ

⁄Ï© ¿Ëı‰Î› ¿ı fiÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ±¤ıÿ÷Î ±ıÀ·ı ⁄Ï©fi˘ ±¤Î‰, ±ı iÎÎfi¤Î‰.

iÎÎfi◊Ì ±ı¿ »Ì±ı ⁄‘Î ±fiı ⁄Ï©◊Ì …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ »Ì±ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ≠iÎÎ ±Î‰ı ¿ı fiËŸ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı … »ı fiı ! ±ı ≠iÎÎ◊Ì ⁄‘Î ±ı¿ … »Ì±ı ’HÎ ⁄Ï©◊Ì

±Î’HÎı …\ÿÎ …\ÿÎ »Ì±ı. ±‹ı ±ı ⁄Ï© ±‹Îfl΋Î_ ¬·ÎÁ ¿flı·Ì. ±‹ı

…ı‹ ÷ı‹ ¿Îœ ¿Îœ ¿flı·Ì, …ı‹ µÿ› ±Î‰ı ÷ı‹ ÷ı‹ Ïfi¿Î· ¿flÌ fiάı·˘.

µÿ› Á_CΛ ˝ fiËŸ. ‹Ò‚ √›Î ±‰÷Îfl‹Î_ ¿Îœı·Ì, ÷ı◊Ì ±Î ±‰÷Îfl‹Î_

⁄Ë ¿Îœ‰Ì fiÎ ’ÕÌ, ’Ëı·Î_ ¿Îœı·Ìfiı. ˉı ÷‹fiı ⁄Ï© ⁄Ë ËıflÎfi fiËŸ

¿fl÷Ì?

±¤ıÿ÷ÎfiÌ ≠΄M÷ ±ıÀ·ı Â_ ?

≠ffi¿÷ν — ±¤ıÿ÷Î ±ıÀ·ı Â_ ? Á_’ÒHν ±¤ıÿ÷Î ≠ÎÅ ◊α˘. ±ı‰_

«flHΠωϑ‹Î_ ‹Î_√̱ı »Ì±ıfiı !

ÿÎÿÎlÌ — ±¤ıÿ÷Î ±ıÀ·ı ÷L‹›Î¿Îfl. ¤√‰Îfi ΩıÕı ±ı¿ ◊≥

…≥±ı ±Î’HÎı. ±I›Îflı …ı …\ÿÎ »ı fiı, ©ÎI‹Î fiı ÷‹Îflı ¤ıÿ ¿ıÀ·˘ »ı

¿ı ±I›Îflı ≠Ï÷÷̱ı ¿flÌfiı ©ÎI‹Î ◊›Î. l©Î Á_’ÒHν ⁄ıÁÌ √≥ “Ë_

©ÎI‹Î »\_”, ±ıfiÌ ¬ÎhÎÌ ◊≥. ◊˘Õ˘ ±fi¤‰ ◊›˘, ’HÎ ÷ı w’ ◊›Î fi◊Ì.

±ıÀ·ı ÷ı w’ ¿flÌ ÿ˘, ±ı‰_ ¤√‰Îfifiı ¿Ëı »ı. ±ı ±¤ıÿ÷Î.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ï⁄·¿<· ¤ıÿ fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ¤ıÿ »ı, Ë…\ ¤ıÿ »ı, ‹Îflı ÷‹fiı Ë…\ ©ÎI‹Î ¿fl‰Î

’Õı »ı. ’»Ì ¿fl‰Î_ fiÎ ’Õı, ±¤ıÿ ◊‰Îfi_.

≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î ΩıÕı ±¤ıÿ ±Ë_¿Îfl ◊Λ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ë_¿Îfl fiËŸ. T›‰ËÎfl Ïfi¿Î· ¿fl‰Î ‹ÎÀı …ı ±Î

≠iÎÎ …\ÿÌ ’ÕÌ, ÷ı ˉı ±ı¿ ◊≥ Ω›, ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊≥ √›_.

≠ffi¿÷ν — ¿˘HÎ ¿˘fiÌ ΩıÕı ±¤ıÿ ◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ fiı ©ÎI‹Î. ⁄ı …\ÿÎ »ı ÷ı ±ı¿ ◊≥ Ω›. ±I›Îflı

“Ë_ ’HÎ_” ≠iÎ΋Î_ ‰÷ı »ı. ±Î’HÎı …ı ‰÷a±ı »Ì±ı ÷ı ≠iÎ΋Î_ ‰÷a±ı »Ì±ı.

±Ë_¿Îfl‹Î_ ‰÷˝÷Î fi◊Ì Ë‰ı. ±ıÀ·ı “Ë_” «_ÿ¤Î≥‹Î_ ‰÷˝÷˘ Ë÷˘, I›Îflı

±Ë_¿Îfl‹Î_ ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı ≠iÎ΋Î_ ‰÷a±ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı fi◊Ì Â©ÎI‹Î,

±ıÀ·ı ±_÷flÎI‹Î …ıfiı ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.

±Î ≠iÎÎ ±‹ÎflÌ ·√¤√ ±ÎI‹Î‹Î_ ÏV◊fl ◊≥ √›Î …ı‰Ì … ˢ›.

±ıÀ·ı ±‹Îflı ©ÎI‹Î ⁄˘·‰_ fiÎ ’Õı ¿ı ω«Îfl‰_ fiÎ ’Õı ¿Â_. ±fiı ÷ı

w’ı ±¤ıÿ÷Î …ı‰_ … ·Î√ı. ÁËı… ⁄Î¿Ì »ı «Îfl À¿Î±ı ¿flÌfiı. ±fiı ÷‹Îflı

±¤ıÿ ◊‰Îfi_ »ı. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı flËÌfiı ±Î ŒÎ≥·˘fi˘ …ı‹ …ı‹ Ïfi¿Î·

◊÷˘ Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ±¤ıÿ ◊÷˘ Ω›. ŒÎ≥·˘fi˘ ’Òflı’Òfl˘ Ïfi¿Î· ◊≥ √›˘

¿ı ±¤ıÿ ◊≥ √›˘. ŒÎ≥·˘fiÌ … ¤Î_…√Õ »ı ±Î ⁄‘Ì. ’HÎ ±ı ±I›Îflı

»ı ÷ı ≠iÎÎ V‰w’ı »ı ±fiı ≠iÎÎ ±ı ¤√‰Îfifi˘ ±‹¿ ¤Î√ »ı. F›Îflı

¿Î‹ ’Ò fl_ ◊¥ …Âı ±ıÀ·ı ±ı¿ ◊¥ …Âı ’λÌ. ¤√‰Îfi fiı ±ÎI‹Î ±ı¿

…. ±ı ±ÎI‹Î F›Îflı ¤˙Ï÷¿‹Î_◊Ì »^ÀÌ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ … flËı »ı

I›Îflı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı‰Î› »ı. Ïfifl_÷fl V‰w’fiÌ fl‹HÎ÷Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î

±fiı V‰w’fiÌ fl‹HÎ÷Î › ¬flÌ ±fiı ±Î › fl‹HÎ÷Î ¬flÌ, I›Î_ Á‘Ì

±_÷flÎI‹Î, ±ı … ≠iÎÎ !