Download - Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

Transcript
Page 1: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

ÿÎÿÎ Áÿ˚√fl‰ı fi‹˘fi‹—

±ÎM÷‰ÎHÎÌlıHÎÌ - 9

[1]

±ÎÕÎ¥ — ÏflÁΉ_ — hÎÎ√‰_

Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ “iÎÎfiÌ”fiÌ !

“iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰Î÷ ÿfl±Á· ÁÌ‘Ì »ı. ‹˘ZÎ ’HÎ ÁÌ‘˘ »ı.

‹˘Z΋Î_ ⁄‘Îfiı ’ıÁ‰Î ÿı »ı. ¿o¥ fiÎ ’ıÁ‰Î ÿı ±ı‰_ »ı fiËŸ. ’HÎ ‹˘ZÎfiı

‹ÎÀı ·Î›¿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. I›Î_ ÷˘ ‹˘Z΋Î_ ‰Î_¿Î«Ò_¿Î «Î·ı ÷˘ ’ıÁΛ

±ı‰_ fi◊Ì. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ’Ëı·ı◊Ì ’Î_ÁflÎ ◊¥ …¥±ı ±ı Â_ ¬˘À<_ ?! ‹˘ZÎ

±CÎfl˘ fi◊Ì, ’HÎ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ‰Î÷ Á‹Ω¥ ÷˘ ¿Î‹fi_ »ı. fiÎ

Á‹Ω¥ ÷˘ √Ò_«˘ ’ÕÂı. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ Ïhο΂ ÏÁ© ‰Î÷

¿Ëı‰Î›. ±ı ±ı¿ Œıfl˘ ⁄˘S›Î ˢ› fiı, ÷ı ÷Ì◊*¿fl˘ › ±ı … ¿Ëı÷Πˢ›.

±Î’HÎı “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·‰_; ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ

’vÊ” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? …ı ⁄‘Ì flÌ÷ı ’Î_ÁflÎ ◊¥ √›ı·Î ˢ› ! ÷ı √΂˘

·ı‰Î‹Î_ › ’Î_ÁflÎ fiı √΂˘ ±Î’‰Î‹Î_ › ’Î_ÁflÎ. ’HÎ √΂˘ ±Î’÷Ì

‰¬÷ı ÷˘ √΂˘ ±Î’ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’Î_ÁflÎ ◊›ı·Î ˢ› ±ıÀ·ı ±Î’ı

… fiËŸ fiı ! ±‹ı ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … ’Î_ÁflÎ ◊¥ √›ı·Î »Ì±ı. fiı ÷‹Îflı

› ±ÎÕÎ¥ ÷˘ ¿Îœ‰Ì … ’ÕÂı fiı ? ⁄‘Ì ±ÎÕÎ¥ @›Î_ Á‘Ì «Î·Âı ÷ı ?!

±ı ÷˘ ‹ËŸ◊Ì ¿˘¥¿ Œıfl˘ fiÌ¿‚ı I›Îflı ±ÎÕÎ¥fiÌ ¬⁄fl ’Õı. fiËŸ ÷˘

“iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ’ÎÁı ±Î‰ı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı “±˘Ë˘Ë˘, Ë…\ ±ÎÀ·Ì

±ÎÕÎ¥ ¤flÎ¥ »ı ?!”

’Î_ÁflÎ ÷˘ ◊‰_ ’ÕÂı fiı ?!

≠ë¿÷ν — ±ÎÕÎ¥±˘ ¿ı‹ …÷Ì fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ÂÌ flÌ÷ı Ω› ÷ı ? CÎHÎÎ ÿËÎÕÎfi˘ ‹¿Î‹ ¿flı·˘. ±fiı

’λ\_ ¤ÎÕÎfi˘ ¿Î›ÿ˘, ’ıÃÎ ’»Ì ¬Áı fiËŸ. ±ËŸ flËı‰Î ±Î‰ı·Ì ±ı

±ÎÕÎ¥ ¬Áı ¿ı ’»Ì ?

‹ıÓ ±ı¿ …HÎfiı ¿èÎ_, “±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ±ÎÕÎ¥ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ?

◊˘ÕÌ ±ÎÕÎ¥ ±˘»Ì ¿fl˘ fiı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “ÿÏfi›Î‹Î_ ±ÎÕÎ¥

‰√fl ÷˘ «Î·ı fiËŸ.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ÁÎ’fiı› ÿfl‹Î_ ’ıÁ÷Ì ‰¬÷ı

ÁÌ‘_ ◊‰_ ’Õı. Ωı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ’Î_ÁflÎ ◊Ή fiı ! fiËŸ ÷˘ ·˘¿

’Î_ÁflÎ ¿flÂı, I›Îfl ’»Ì ‹˘ZÎı …‰ÎÂı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Ω÷ı … ’Î_ÁflÎ ◊¥

Ω‰ fiı !” ·˘¿ ÷˘ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ’Î_ÁflÎ ¿flı, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Ω÷ı ’Î_ÁflÎ

◊¥ …¥±ı, ±ı Â_ ¬˘À<_ ? ‹ÎÀı Ω÷ı … ’Î_ÁflÎ ◊¥ Ω‰. ·˘¿ ‹ÎflÌ

‹ÎflÌfiı ’Î_ÁflÎ ¿flı ¿ı fiÎ ¿flı ?

≠ë¿÷ν — ¿flı. ’HÎ ÷˘ › ·˘¿˘ ’Î_ÁflÎ ◊÷Î_ fi◊Ì fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ F›Îflı I›Îflı ÷˘ ’Î_ÁflÎ ◊›Î ‰√fl »^À¿˘ … fi◊Ì

fiı ! ¿Õ‰˘ ±fi¤‰ ◊Λ fiı, ’»Ì ±ÎÕÎ¥ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … »^ÀÌ Ω›. ±Î

÷˘ ±ÎÕÎ¥±˘ ’Îfl ‰√flfiÌ »ı. ¿˘¥ ±‰÷Îfl‹Î_ ¿˘¥ ’Î_Áfl˘ ¿flfiÎfl

‹Y›˘ fi◊Ì. ±fiı Ωı ‹Y›˘ ˢ÷ ÷˘ ±Î‹ ¤À¿÷ fiËŸ. ±ıÀ·ı ⁄‘_

◊Λ, ’HÎ ’Î_Áfl˘ fiÎ flËı. ÷ı ±Î …√÷ Â_ ¿flı »ı ? ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ’Î_Áfl˘

… ¿flı »ı. Ë…\ ’Î_Áfl˘ fi◊Ì ◊÷˘ ?! ÷˘ ‹Îfl˘ ±ıfiı ! ÷ı ’»Ì ⁄¥ ‹Îflı,

»˘¿flÎ_ ‹Îflı, ⁄‘Î ·˘¿ ‹Îflı, fiı ±ıfiı ’Î_Áfl˘ ¿fl ¿fl ¿›Î˝ ¿flı.

‹fiı ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îfl◊Ì ·˘¿˘±ı ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ’Î_Áfl˘ ¿flÌ

fiÎA›˘, I›Îflı Ë_ ÕÎè΢ Õ‹fl˘ ◊¥ √›˘. F›Îflı Ë_ ’Î_Áfl˘ ◊›˘ I›Îflı …\±˘,

‹Îflı “±Î” iÎÎfi ‹‚Ì √›_ fiı ! ±Î‹ ÷˘ Ë_ › ’Î_Áfl˘ fiˢ÷˘. ±ıÀ·ı ±Î

…√÷ ±Î¬_ › ’Î_Áfl˘ ¿flı »ı. …ı ’Î_ÁflÎ fiÎ ◊›Î ˢ› ÷ıfiı › ’Î_ÁflÎ ◊‰_

… ’ÕÂı fiı, F›Îflı I›Îflı ?! I›Îflı ±Î ÷˘ ‘˘‚Î ±ÎT›Î ’»Ì › ±ÎÕ˘ ◊Λ

ˉı ! ±Î …ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰_ÂΉ‚Ì fi◊Ì ±fiı ’λ˘ CÎfl‹Î_ … ±ÎÕ˘ ◊Λ.

2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9

Page 2: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

CÎfl‹Î_ ⁄Î⁄˘ ‹flÌ Ω›, ’»Ì ±Î ÷˘ flÕÎfl˘‚ ¿flı ¿ı ‹ÎflÎ ⁄Î⁄Îfi˘

⁄Î⁄˘, ±ı¿fi˘ ±ı¿ ⁄Î⁄˘ Ë÷˘ ! ΩHÎı ±ı ’˘÷ı ‹fl‰Îfi˘ fiΠˢ› fiı,

±ı‰_ ±ı › flÕı. ’˘÷ı ‹fl‰Îfi˘ fiËŸ ˢ› ?! ÿÎÿ˘ ◊›˘ ÷˘ › ? ’HÎ ÷˘

› ⁄Î⁄ÎfiÎ ⁄Î⁄Îfi_ flÕı. ±S›Î, …‰Îfi_ ◊›_ ÷˘ ’Î_Áfl˘ flËı fiı ! ÿÎÿ˘

◊Λ ÷ıfiı …‰Îfi_ fiÎ ◊›ı·_ ˢ› ? ÏÁBfi· ÷˘ ’ÕÌ √›_ ˢ›. ÿÎÿ˘ ◊›˘

I›Î_◊Ì ÏÁBfi· ’Õu_. ÷˘ › ΩHÎı ’˘÷ÎfiÌ √ÎÕÌ fiÎ ∂’Õ‰ÎfiÌ Ë˘› ±ı‰Ì

‰Î÷ ¿flı. ÷ı ±Î ÏÁBfi· ’ÕÌ √›_ »ı, ‹ÎÀı «ı÷˘ …flΠˉı.

≠ë¿÷ν — √ÎÕÌ µ’Õ‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfi̱˘ ±Î‰Ì √¥ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÏÁBfi· ’ÕÌ √›˘ »ı. ˉı ÏfiflÎ_÷ı √ÎÕÌfiÌ

∂’Õ‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ »ı. ˉı ’Î_Áv_ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı.

±ÎÕÎ¥ ¿⁄ÒS›ı ±ÎÕÎ¥±˘fiÌ ËÎfl !

±ı ±ÎÕÎ¥ Â_ ËÂı ? ÷‹ı CÎHÎÎ_ › ‰¬÷ ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ⁄˘·˘ »˘

¿ı, “±flı ¤¥, ±ÎÕÎ¥ ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ÷‹ı ?” ±√fl ÷˘ ÷‹fiı ¿˘¥ ¿Ëı

¿ı, “±ÎÕÎ¥ ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ?” ±˘‚¬˘ ÷˘ ¬flÎ_ ¿ı fiÎ ±˘‚¬˘ ±ÎÕÎ¥fiı ?

≠ë¿÷ν — ±ÎÕÎ¥ ÷˘ ±˘‚¬Î› fiı !

ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_ ‰Ê˝◊Ì ±˘‚¬˘ ?

≠ë¿÷ν — F›Îfl◊Ì Á‹… ±Î‰Ì I›Îfl◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ÎÕÎ¥fi˘ “VÀ˘¿” flËı‰Î ÿÌ‘˘ Ë÷˘ ¿ı ‰ı«Ì

ÿÌ‘˘ ? flËı‰Î ÿÌ‘˘ ? ÷‹ı ÷˘ “ËΔ ¿Ë˘ »˘. “fiΔ ¿Ëı÷Πˢ› ÷˘

±I›Îflı ±ÎÕÎ¥ fiÌ¿‚Ì Ω› fiı ?

≠ë¿÷ν — “ËΔ ¿Ëı‰Î◊Ì fiÌ¿‚Ì Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?! “fiΔ ¿Ëı‰Î◊Ì fiÎ fiÌ¿‚Ì Ω› ?

≠ë¿÷ν — fiËŸ. “fiΔ ¿Ëı‰Î◊Ì ÷˘ ±ÎÕÎ¥ ‰‘Îflı ‹…⁄Ò÷ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ·˘¿ ¿Ëı »ı fiı, “fiΔ ¿Ëı‰Ì ? ¿ı fiÎ, ‹Îfl΋Î_

¿˘¥ ±ÎÕÎ¥ fi◊Ì.

±ÎÕÎ¥, ¿˘‹fi — ±fi˚¿˘‹fi !

¿˘fiı ±ÎÕÎ¥fi˘ ±fi¤‰ fiΠˢ› ? …ıÀ·Ì ⁄Ï© ‰‘Îflı ±ıÀ·Ì

±ÎÕÎ¥ ‰‘Îflı. Á‹…ÿÎfl ‹ÎHÎÁ˘ ±ÎÕÎ¥ ±˘»Ì ¿flı. ±fiı ΩÕÌ ¬Î·fiÎ

‹ÎHÎÁ˘ ⁄Ë ±ÎÕÎ¥ ¿flı. ±ı ±ÎÕÎ¥fiı »˘Õı fiËŸ. ˉı ±ı ±ÎÕÎ¥fiı Â_

¿Ëı‰Î› ? ·˘¿˘fiÌ ±ÎÕÎ¥ fiı ±ıfiÌ ±ÎÕÎ¥‹Î_ Œıfl Â_ ? “‰˘À ≥ ‘Ì

ÏÕŒflLÁ Ï⁄À‰Ìfi ¿˘‹fi ±ıLÕ ±fi˚¿˘‹fi” ±ÎÕÎ¥ ? “±fi˚¿˘‹fi”

±ÎÕÎ¥ ±ıÀ·ı √Îœ ±ÎÕÎ¥ ˢ›. ±ı ±ÎÕÎ¥ ’»Ì »^Àı fiËŸ. …ı‹ ±Î

√Îœ Á‹Ï¿÷ »^À÷_ fi◊Ì, ÷ı‹ ±Î √Îœ Ï‹J›ÎI‰ »^Àı fiËŸ. ’»Ì √‹ı

±ıÀ·_ ±ıfiı Á‹Ω‰Ì±ı ÷˘ › ±ı ±ı‹fi_ V◊Îfi »˘Õı fiËŸ. ÷‹ı ·Î‰Ì

·Î‰Ìfiı Ï¿fiÎflı ·Î‰˘ ÷˘ › ’HÎ ‹Ò‚ V◊Îfi »˘Õı fiËŸ. ±ı‰_ “±fi˚¿˘‹fi”

±ÎÕÎ¥ ’HÎ ±ıfi_ V◊Îfi »˘Õı fiËŸ.

±ÎÕÎ¥±˘, VhÎÌ-’vÊ‹Î_ !

±ÎÕÎ¥ ÷‹Îfl΋Î_ ◊˘ÕÌCÎHÎÌ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ? ◊˘ÕÌ ¬flÌ ? ÷˘

±Î‹fiı ¿Ë˘ fiı, ¿ı ¿ÎœÌ ±Î’ı. …flÎ √˘ÿÎ ‹Îflı ¿ı ±ÎÕÎ¥ fiÌ¿‚ı !

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı √˘ÿÎ ‹Îflı I›Îflı … ±ÎÕÎ¥ fiÌ¿‚ı ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ? ±ı √˘ÿÎ ‹Îfl÷Î fi◊Ì ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ?

⁄Î¿Ì ±Î ÷˘ fi›˘˝ ±ÎÕÎ¥fi˘ … ‹Î· ¤flı·˘ »ı. ±ÎÕÎ¥ fiΠˢ›

±ıfiı Áfl‚ ¿Ëı‰Î›, ‰ÎY›˘ ‰‚ı ÷ı‹.

≠ë¿÷ν — ’vÊ˘ ’˘÷ı ¿o¥ ±ı‰_ ¿⁄Ò· ¿flı ¿ı ±‹ı ±ÎÕÎ »Ì±ı ?

±ı ÷˘ ±ıfiÌ ⁄ˆflÌ … ¿Ëı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ VhÎ̱˘ › ⁄Ë ±ÎÕÌ Ë˘› »ı. ±Î ¿o¥ ±ı¿·Î_

’vÊ˘fiÌ … ‰Î÷ ¿fl÷Î fi◊Ì. ±Î ÷˘ ⁄Lfiı‰ ±Î‰Î_ ˢ› I›Îflı … »˘¿flÎ_

±Î‰Î_ ◊Λ »ı fiı ! ±fiı VhÎ̱˘fiı ±ÎÕÌ ¿flfiÎflÎ ±Î ’vÊ˘. ±ı ±ÎÕÌ

fi◊Ì Ë˘÷Ì, ‹Ò‚ …L‹Ω÷ ±ÎÕÌ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±Î ’vÊ ÷˘ …L‹÷Î_ …

±ÎÕ˘ ˢ› »ı. ±ı ÷˘ ‹Î÷Îfiı ‹ËŸ ±Î‹ ±Î‹ ¿>HÎ̱˘ ‹Îflı. ’vÊ

ΩÏ÷ ÷˘ ‹Îfiı ±Î‹ ¿>HÎ̱˘ ‹Îflı. ‹Î◊Ì ÁËı… ‹fl«_ ‰‘Îflı ¬‰Î›_ ˢ›

4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 3

Page 3: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

÷˘ ‹ËŸ ¿>HÎ̱˘ ‹Îflı. ±fiı VhÎÌ, ±ı …L‹Ω÷ ±ı‰Ì ±ÎÕÌ fi◊Ì.

Ωı‰Îfi_, ’˘÷ı ’˘÷Îfi_ !!

±Î ÷˘ ·˘¿˘fiÌ ±ÎÕÎ¥fi_ ¿Ëı ¿Ëı ¿flı. ΩHÎı ±ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ

±ı‰Ì ±ÎÕÎ¥ ¿ÎœÌ fiÎ¬Ì »ı (!) ±ıÀ·Î ËÎv_ ·˘¿˘fiı ¿Ëı »ı. “±Î ±ÎÕ˘

»ı” ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı.

≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Á΋˘ ‹ÎHÎÁ ±ÎÕ˘ ÿı¬Î› ±ı ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ …

±ÎÕÎ¥ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ±ÎÕÎ¥ fiı !

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎÕÎ¥±˘ ⁄‘Ì ’˘÷ÎfiÌ … Ωı‰ÎfiÌ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄ÌΩ ¿˘fiÌ ? ⁄ÌΩfiı ¿Ëı‰Î Ω‰ ÷˘ ±ı Á΋˘ ◊¥

Ω›.

≠ë¿÷ν — ±ÎÕÎ¥±˘fiÌ ’HÎ ¿ıÀ·Ì¿ ‰¬÷ ±‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì

’Õ÷Ì. ±ı ±‹fiı ÁÌ‘¥±˘ ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ±ı ÷˘ ‹ËŸ ¨ÕÎ ∂÷fl‰_ ’Õı.

±ÎÕÎ¥±˘ Ωı‰Î ‹ÎÀı ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ‰·HÎ ·ı‰_ ’Õı.

¿˘¥ ±Î’HÎfiı ¿Ëı ¿ı, “±ÎÕÎ¥ Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ?” I›Îflı ±Î’HÎı

¿Ë̱ı, “…\±˘ fiı, ‹Òfl¬˘ »ı fiı ! Ë_ ±ÎÕÎ¥ ¿v_ »\_ ¿ı ±ı ¿flı »ı ?”

Á΋˘ ∂·À˘ ±Î’HÎfiı ÷’ÎÁ ¿fl‰Îfi_ ¿Ëı, ÷˘ ‹ËŸ ÷’ÎÁ ¿fl˘. ±Î

÷˘ ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ±ÎÕÎ¥±˘fiÌ ÷’ÎÁ fi◊Ì ¿fl÷Î, ’HÎ ÷ıfiÌ

±ÎÕÎ¥±˘fiÌ ±Î’HÎı ÷’ÎÁ ¿fḻı »Ì±ı. ¿ı‹ ‹fiı fi◊Ì ¿Ëı÷Î ¿ı

±ÎÕÎ¥±˘ ÷‹ı ¿ı‹ ¿fl˘ »˘ ?! ˉı ‹Îfl΋Î_ ±ÎÕÎ¥±˘ ÿı¬ı, ÷˘ ±ı

¿èÎÎ ‰√fl flËı fiËŸ. …√÷ ÷˘ …ı‰_ ÿı¬ı ±ı‰_ ¿Ëı.

±ÎÕÎ¥ »^ÀÌ …÷Î_....

±Î ·˘¿ ÷˘ ¿ËıÂı, “÷ÎflÌ ⁄fiΉı·Ì «Î fiËŸ ’Ì™.” ±˘Ë˘Ë˘,

I›Îflı ¿˘fiÌ ⁄fiΉı·Ì «Î ’Ì ˉı ? ±ıÀ·ı ±ı ‘HÎÌ »ı ÷ı ÿ⁄ÕΉı

’ı·Ìfiı. Â_ ¿ËıÂı ? “÷ıÓ «Î ⁄√ÎÕÌ fiı, ±ıÀ·ı ˉı ŒflÌ ÷ÎflÎ ËÎ◊fiÌ «Î

fiËŸ ’Ì™.” ÿ⁄ÕΉı Ï⁄«ÎflÌfiı, ±ÎÕ˘ ◊Λ. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±ÎÕÎ¥±˘ !

÷ıfiÎ_ ÿ—¬ ’Õı »ı fiı !

±ıÀ·ı ±ÎÕÎ¥ … fiÕı »ı. ‹˘Ë ÷˘ ¿Â_› fiÎ fiÕı. ±ı ÷˘ ⁄ı ‰¬÷

‹˘Ë flËı ’λ˘, fiı hÎÌ∞ ‰¬÷ ‹ËŸ ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı.

ÁflÁ …‹‰Îfi_ ˢ›, ’HÎ ‹˘œ<_ «œÎ‰Ìfiı …‹ÎÕı ÷˘ ? fiÎ √‹ı,

fiËŸ ? “⁄Y›_ ÷Îv_ …‹‰Îfi_” ±ı‹ ¿Ëı fiı ?! ±flı, ËÌflÎ ’HÎ ‹˘œ<_

«œÎ‰Ìfiı ±Î’ı ÷˘ fiÎ √‹ı. ±Î ÁÎËı⁄fi_ ‹˘œ<_ «œı·_ ˢ› fiı ËÌflÎ ±Î’Ì

Ω› ÷˘ ÷‹ı Â_ ¿Ë˘ ? “·˘ ÷‹Îfl˘ ËÌfl˘ ÷‹Îflı CÎıfl ·¥ Ω‰.” ±Î‹

¿Ëı ¿ı fiËŸ ? ÷˘ ËÌflÎfiÌ Ï¿o‹÷ ‰‘Îflı »ı ¿ı ‹˘œ<_ «œuÎfiÌ ?! ±Î’HÎÎ

·˘¿˘ ËÌflÎ fiÎ ·ı. F›Îflı Œ˘flıfi‹Î_ ÷˘ ωϷ›‹fi_ ‹˘œ<_ «œu_ ˢ› ÷˘

› ·ıÕÌ ¬Î¥ ·ı. ±fiı ±Î’HÎı I›Î_ ÷˘ ±Î‰Ì ⁄fiı. »÷Î_ ±Î VhÎ̱˘

fiÎ ¿flı. ±Î ÷˘ ±Î›˝ Á_V¿ÎflÌ VhÎ̱˘ ! Œ˘flıfi‹Î_ «ÎS›_ Ω›. Œ˘flıfi‹Î_

÷˘ ‹˘œ<_ «œÎ‰Ìfiı ±Î ËÌflÎ ±Î’ı fiı, ÷˘ ¿Ëı, “»˘ fiı, ‹Ò±˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹

¿flı. ±Î’HÎı ÷˘ ËÌflÎ ±Î‰Ì √›Î fiı !” ±fiı ±ËŸ ±Î fiÎ «Î·ı. ±Î

÷˘ ±Î›˝ ÁLfiÎflÌ ¿Ëı‰Î›. ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?!

≠ë¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı CÎfl‹Î_ ‹˘œ<_ fiÎ «œÎ‰Ì±ı ÷˘ ËÌflÎ ¿fl÷Î_

‰‘Îflı »ı fiı ?!

fiÎfi˘ ⁄Î⁄˘ ˵ wÏ’›Î ±Õ‰Î fiÎ ÿı. ¿ËıÂı, “±Î ÷˘ ‹ÎflÎ

wÏ’›Î, ·Î‰˘ Ωı¥±ı.” ±ı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ Áfl‚ ˢ› I›Îflı ⁄Ì…ı ±ÎÕÎ¥

ˢ›. ±ı ±ÎÕÎ¥ fiÎ fiÌ¿‚ı I›Î_ Á‘Ì »^ÀΛ fiËŸ. ±ÎÕÎ¥ Ω› ÷˘

¤√‰Îfi ◊Λ ±ı‰_ ’ÿ »ı, ±Î …B›Î »ı ±ı‰Ì. “ÿÎÿΔ ±ÎÕÎ¥◊Ì ÂÒL›

◊¥ √›ı·Î »ı !

ÿflı¿fiÌ ±ÎÕÎ¥ …\ÿÌ …\ÿÌ flÌ÷fiÌ Ë˘›. ÷‹ı …ıfiı ±ÎÕÎ¥ ¿Ëı÷Î

ˢ ±ı ÷‹ÎflÌ ±ÎÕÎ¥ ÷‹fiı fiÎ ÿı¬Î›. ÷‹ÎflÌ ±ÎÕÎ¥ ÷‹fiı ÿı¬Î›

6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 5

Page 4: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

÷˘ ÷˘ ÷‹ı ¤√‰Îfi ◊¥ Ω‰. ’˘÷ÎfiÌ ±ÎÕÎ¥ ’˘÷Îfiı ÿı¬Î› ±ı

¤√‰Îfi ◊Λ. Ë…\ ÷‹ÎflÌ ±ÎÕÎ¥ ÷‹fiı @›Î_ ÿı¬Î› »ı ? fiËŸ ÷˘

÷‹ı ¤√‰Îfi ◊¥ Ω‰.

fiÕı ‹ÎhÎ ±ÎÕÎ¥±˘ !

‹ÎÀı ÁÌ‘Î ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. Ωı Ë_ ÁÌ‘˘ ◊¥ √›˘ »\_, ÷˘ »ı

¤Î_…√Õ ¿ÂÌ ? ¿ıÀ·Î› ±‰÷Îflfi˘ ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿flÌfiı ±Î ÁÌ‘˘ ◊¥

√›˘ »\_. ¿Â_ ±ÎÕÎ¥ … fi◊Ì fiı, ˉı. ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “fiÌ«ı ËıÓÕ˘” ÷˘ fiÌ«ı

ËıÓÕ̱ı. ±‹Îflı ±ÎÕÎ¥ fi΋ fiΠˢ›. ÷˘ › ¿˘¥ ¿ËıÂı, “÷‹ı ±Î‰Î_

»˘, ÷ı‰Î_ »˘.” ’HÎ ±ı ÷˘ ±ı‰˘ “…ı” »ı ÷ıfiı ±ı ¿Ëı »ı. Ë_ ’ı·Îfiı ¬˘À˘

› fiËŸ ¿Ë_ ¿ı ÷_ ¬˘À˘ »ı. ±fiı ±ı ¿˘fiı ¿Ëı »ı ÷ı › Ë_ Á‹∞ …¥Â.

±ı ‹fiı ¿Ëı÷˘ fi◊Ì, ’HÎ ‹ÎflÎ “’ÎÕ˘ÂÌ”fiı ¿Ëı »ı.

≠ë¿÷ν — ÷‹ÎflÎ ’ÎÕ˘ÂÌ ¿˘HÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î “±ı. ±ı‹. ’Àı·” ≥ ‘Ì ŒVÀÛ fiı⁄fl. “ËÌ ≥

¿˘LÀˇÎ@Àfl ±˘SÁ˘, ≥L¿‹ÀıZÎ ’ı›fl ±˘SÁ˘”! ±ıfiı ±ı ¿Ëı »ı.

·˘¿ ¿ËıÂı, “Á_ÁÎfl‹Î_ iÎÎfi ◊Λ fiËŸ.” ±flı, “≥L¿‹ÀıZÎ ’ı›fl”

»ı ±fiı “¿˘LÀˇÎ@À”fi˘ fiÎ√˘ ‘_‘˘ ¿flı, ÷˘ › “iÎÎfi” ◊›_ ! ±ı …\±˘ ÷˘

¬flÎ_ ! ‹ÎÀı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ Â_ fiÕı »ı ? ÷ÎflÌ ±ÎÕÎ¥ … fiÕı »ı ±fiı

‹ıÓ ÷˘ ‹Îfl΋Î_ ⁄Ë ±ÎÕÎ¥±˘ ÿı¬Ì Ë÷Ì. ±fiı ±ı ±ÎÕÎ¥±˘ ⁄‘Ì

¬·ÎÁ ◊¥ ÷˘ Ë_ “iÎÎfiÌ” ◊¥ √›˘. ‹ËŸ ±ÎÕÎ¥ fiÎ flËı ÷˘ ΩHΉ_

¿ı iÎÎfiÌ ◊¥ √›Î.

±ÎÕÎ¥fi_ V‰w’ !

≠ë¿÷ν — ±ÎÕÎ¥fi_ V‰w’ Â_ Á‹…‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ïÿ· Ãflı ±ı‰Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ › V‰Ì¿Îfl fiÎ ¿flı, ’˘÷ÎfiÎ_

‹÷ı … «Î·ı. ±‹ı ¿˘¥fiı ¿Â_› ¿Ë̱ı fiËŸ, ÿ⁄ÎHÎ fiÎ ¿fḻı. »÷Î_

¿˘¥fiı ¿Â_ ¿Ë̱ı ±fiı Ωı ¿ÿÌ ±ı fiÎ ‹Îfiı ÷˘ ±ıfiı ±ÎÕÎ¥ … ¿Ëı‰Î›

fiı ? ’˘÷ÎfiÎ ‹÷ı … «Î·‰_ »ı fiı ? ¿ı “iÎÎfiÌ”fiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì «Î·‰Îfi_ ?

≠ë¿÷ν — ¬flı¬fl “iÎÎfiÌ”fiÌ ±ÎiÎÎ◊Ì … «Î·‰Îfi_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Ì ±ÎÕÎ¥ … ˢ›. ⁄‘ı F›Î_ ˢ I›Î_ ±ÎÕÎ¥◊Ì …

⁄‘_ ∂¤_ flèÎ_ »ı fiı ! Œ@÷ ±‹Îfl΋Î_ ±ÎÕÎ¥ fiΠˢ›. ±‹ı ±ÎÕÎ¥

ÂÒL› ◊¥ √›ı·Î »Ì±ı. ¿˘¥ ÿ⁄ÎHÎ ¿flı ¿ı, “÷‹Îflı Œ·Îb_ ¿Î‹ ¿fl‰_

… ’ÕÂı. fiËŸ ÷˘ ±‹ı ⁄‘Î_ µ’‰ÎÁ ¿flÌÂ_.” ÿ—¬‹Î_ ’Õ÷Î_ ˢ› ÷˘

±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı, “·ı ¤¥, ¿fḻı. ’HÎ µ’‰ÎÁ fiÎ ¿fl¢.”

≠ë¿÷ν — ±ı ±ÎÕÎ¥ fiÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ÎÕÎ¥ ±Î ¿Ëı‰Î› ¿ı “±‹ı µ’‰ÎÁ ¿flÌÂ_.”

±ËŸ …√÷ ±Î¬_ ±À@›_ »ı.

≠ë¿÷ν — ±fiı F›Îflı ±Î’ ¿Ë˘ ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ÷ı‰_ fiÎ ¿fl‰_, ±ıfiı

±ÎÕÎ¥ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÕÎ¥ … ¿Ëı‰Î› fiı ! I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ? ¿o¥ “ÿÎÿÎ∞”

±ı‰_ ¿Ëı ¬flÎ_ ¿ı ±Î‹ ¿flÌ ·Î‰ ?! ¿o¥ ±Î’HÎÎ ÏË÷fi_ ˢ› ÷˘ …

¿Ëı fiı ?! ‹ÎÀı I›Î_ ±ÎÕ<_ fiÎ ◊‰_.

Á‹…HÎ◊Ì Áfl‚÷Î !

÷‹ı ±ÎÕÎ¥ Ωı›ı·Ì ¿ı ¿˘¥fi΋Î_ ? ±ı ±ÎÕÎ¥ ‹ÎHÎÁ˘‹Î_ ˢ›

»ı ±ı‰_ Ωı›ı·_ ?

≠ë¿÷ν — ‹ÎflÎ ’˘÷Îfi΋Î_ … Ë÷Ì fiı, ÿÎÿÎ. ¤›_¿fl ±ÎÕ˘ Ë÷˘ Ë_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ?! …ı ±ÎÕ˘ Ë÷˘, ÷ıfiı › “’˘÷ı” ΩHÎı ! ¿ÎflHÎ

¿ı ΩHÎfiÎfl …\ÿ˘ fiı ?! ¿ı ±ÎÕ˘ ◊fiÎfl ÷ı … ΩHÎfiÎfl ËÂı ? fiÎ, ±ÎÕ˘

◊fiÎfl ÷ı Lˢ› ΩHÎfiÎfl. ±Î‹Î_ ΩHÎfiÎfl …\ÿ˘ »ı, ΩHÎfiÎfl “’˘÷ı” »ı.

’»Ì ±ÎÕÎ¥ ⁄‘Ì ÷‹ÎflÌ …÷Ì flËÌ, fiËŸ ?

≠ë¿÷ν — Ë…\ »ı, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’Î_Áv_ ◊‰_ ’ÕÂı. ±ÎÕÎ¥ ÷˘ fiÎ «Î·ı. ±fiı Ωı

±Î’HÎÎ ±Î “iÎÎfi”◊Ì ’Î_ÁflÎ fiËŸ ◊Ή, ÷˘ ·˘¿ ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı ’Î_ÁflÎ

8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 7

Page 5: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

¿flÂı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ Á‹…HÎ◊Ì … ’Î_ÁflÎ ◊¥ …¥±ı ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı

¤Î_…√Õ ‹ÀÌ √¥ fiı ! Ëo‹ıÂÎ_ › Õ¬˘Õ¬· ¿flı fiı, ±ıÀ·ı ‘Õ ¿flÌfiı

‰Î√ı. ±ıÀ·ı ±ı ±ıfiı ’Î_Áfl˘ … ¿fl÷Ì Ω›. Õ¬˘Õ¬· … ’Î_ÁflÎ ¿flı

»ı. ±ı ±ÎÕÎ¥fiÎ_ Ÿ√ÕÎ_ ⁄‘Î_ ±ËŸ ÷ÒÀÌ Ω› ÷˘ flÎ√ı ’ÕÌ Ω› ! ±ı

⁄‘Ì ±ÎÕÎ¥±˘ ’Ή÷Î …ı‰Ì ˢ›. ÁÎflÎ ⁄ı ‹ÎHÎÁ ¿Ëı ¿ı, “±S›Î

¤Î¥, ±‹ÎflÌ ‰Î÷ ‹Îfifiı !” I›Îflı ±ı Â_ ¿ËıÂı ? “fiÎ, ±ı ‹ÎflÎ

‹ÎL›Î‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_.” ±ı ±ıfiÌ ±ÎÕÎ¥ ±Î’HÎÌ Á΋ı µCÎÎÕÌ ’ÎÕÌ.

±ı ±ÎÕÎ¥ …Âı I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Âı.

‹˘Z΋Î√˝fiÌ ‰ÎÀ¬«a !

±Î ±‹fiı ¿˘¥ ¿Ëı, “ÿÎÿÎ, ±Î ⁄‘Î_fiı ’√ı ·Î√˘.” ÷˘ ⁄‘Î_fiı

’Î_« ’Î_« ‰¬÷ ’√ı ·Î√Ì ±Î‰_. ±‹ı ÷˘ ‰ÎCÎflÌfiı › ’√ı ·Î√̱ı.

…ı flÌ÷ı ’√ı ·Î√‰_ ˢ› fiı, ÷ı flÌ÷ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ˢ›. ±ı¿ ±ÎI‹Îfiı

’√ı ·Î√‰_ ±fiı ’ı·Î ‰ÎCÎflÌfiı › ’√ı ·Î√‰_, ⁄Lfiı flÌ÷ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı

ˢ›. ±ı ¿ËıÂı, “±ÎI‹Îfiı ’√ı fiÎ ·Î√¢, ‰ÎCÎflÌfiı ’√ı ·Î√˘.” ÷˘

‰ÎCÎflÌfiı ˵ ’√ı ·Î√̱ı. ±ıÀ·ı fi‹˛÷Πˢ‰Ì Ωı¥±ı. ÷tfi fi‹˛,

±ı‰˘ ±˘√‚Ì √›˘ ’ÎHÎÌ‹Î_ ÷ıfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Âı. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ‹ËŸ

√Î_√Õ<_ ËÂı I›Î_ Á‘Ì ±˘√Y›˘ fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì «yfl Œ›Î˝ ¿flÂı.

…ı‹ “‹˘ÀÎ ‹ÎHÎÁ”fiÌ V◊Î’fiÎ ◊¥ ÷ı‹ fi‹˛ ‰‘Îflı ˢ›,

±¿ÕÎ¥ fiΠˢ›. ±¿ÕÎ¥ ÷˘ Ë·¿Î ‹ÎHÎÁfi΋Î_ ˢ›. ±Î “iÎÎfi”

‹Y›Î ’»Ì ±¿ÕÎ¥ ¿˘fiı ˢ› ? Ë·¿Î ‹ÎHÎÁfiı ! fiËŸ ÷˘ ±¿ÕÎ¥

ˢ÷Ì ËÂı ?!

’»Ì, ÁÎ«Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ ÷fl÷ ‹ÎfiÌ Ω›, ±ıfiı Áfl‚ ¿Ëı‰Î›.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ¿˘¥ ¿Ëı ±fiı ±Î’HÎı ‹Îfi̱ı fiı, ±ı‹Î_

CÎHÎÌ ‰¬÷ ±Î’HÎfiı √˘◊Î_ ¬Î‰Îfi˘ › ‰¬÷ ±Î‰ı.

ÿÎÿÎlÌ — √˘◊Î_ ¬Î‰Î ÁÎflÎ_. ±ı‰_ »ı fiı, ±ı¿ Á_÷ı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_

‹ÎHÎÁ Ω÷fi˘ ωrÎÁ »\_.” I›Îflı ¿˘¥ ¿Ëı, “¿˘¥ ÷‹fiı »ı÷flÌ …Âı

÷˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “±ı¿ »ı÷flÂı, ⁄ı »ı÷flÂı, ’HÎ ¿˘¥¿ ÿËÎÕ˘ ±ı‰˘

‹ÎHÎÁ ‹fiı ‹‚Ì ±Î‰Âı ¿ı ‹Îv_ ¿Î‹ ◊¥ …Âı.” ±ıÀ·ı ±ı Â_ ¿Ëı »ı ?

»ı÷flÎ÷Î_ »ı÷flÎ÷Î_ ¿Î‹ ÁÎv_ ◊Âı. ±fiı …ı »ı÷flΉΠfiÎ flèÎÎ ±ı ÷˘

¤À¿Ì ¤À¿Ìfiı ‹flÌ …Âı, ÷˘ › Ãı¿Îb_ fiËŸ ’Õı. ¿ÎflHÎ ¿ı ωrÎÁ …

fiÎ ⁄ıÁı fiı ! Â_¿ÎÂÌ· ◊›Î, ±ıfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ? ÷‹fiı Á‹Ω›

»ı ±Î “◊̱flÌ” ?

Áfl‚÷Î ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ ¿Ëı ¿ı ÷fl÷ ‹ÎfiÌ ·ı, ¤·ı »ı÷flΉÎfi_ ◊Λ.

±ı¿ »ı÷flÂı, ⁄ı »ı÷flÂı, ’Î_« »ı÷flÂı, ’HÎ ÁΫ˘ ‹ÎHÎÁ ’»Ì I›Î_

‹‚Âı ±ıfiı ! fiËŸ ÷˘ ÁΫ˘ ‹‚ı … fiËŸ fiı ?! “ÁÌVÀ‹” ÁÎflÌ »ı

fiı ? »ı÷flΛ, ±ı ÷˘ ±Î’HÎÎ ≠ÎflO‘‹Î_ ·A›_ ËÂı ÷˘ »ı÷flÂı. fiËŸ

÷˘ »ı÷flÂı ÂÌ flÌ÷ı ? ±ıÀ·ı »ı÷flÎ÷Î_ »ı÷flÎ÷Î_ ±Î√‚ …¢ ÷˘ ’ı·_

ÁΫ_ ‹‚Ì ±Î‰Âı.

÷ı Áfl‚ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ¿ı “±Î √ÎÕÌ ±ËŸ◊Ì ±‹ÿΉÎÿ

Ω› »ı” ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ±ı ⁄ıÁÌ Ω›. ±ıfi_ fi΋ Áfl‚. ±fiı ’ı·˘ ¿ËıÂı

¿ı “±ıfiÌ ÂÌ ¬Î÷flÌ ? ±Î’HÎı ⁄Ì…ı ÷’ÎÁ ¿fḻı ÷˘ ?” I›Îfl ’Ëı·Î_

√ÎÕÌ ∂’ÕÌ Ω›. √ÎÕÌ ∂’ÕÌ Ω› ¿ı fiÎ ∂’ÕÌ Ω› ? ±Î‰Ì ÷˘

¿ıÀ·Ì›ı √ÎÕ̱˘ ∂’ÕÌ √›ı·Ì ±fiı ¤¥ I›Î_ fiı I›Î_ !

Áfl‚ ±ıÀ·ı Â_ ? ¬ı÷fl‹Î_◊Ì ¤ŸÕÎ ·ÎT›Î ±fiı ÷fl÷ ‰CÎÎfl ‹Ò¿Ìfiı

‹Ò@›Î ¿ı ÷fl÷ ÿ ϋÏfiÀ‹Î_ ‰fl¿˘ ‰‚Ì Ω›. ±fiı ±Áfl‚ ±ıÀ·ı Â_

¿ı ¡Ì‹Î_ ‹Ò¿ı·Î ¤ŸÕÎ ! ¡Ì‹Î_ ⁄ı ÿËÎÕÎ ¤ŸÕÎ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?

’»Ì ±ı ±Áfl‚ ¤ŸÕÎ ¿Ëı‰Î› ! ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ? Áfl‚fi_ ¿Î‹

◊Âı. Áfl‚fi˘ ‹˘ZÎ »ı. ±Áfl‚fi_ I›Î_ ±Î√‚ ¿Î‹ «Î·ı fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ¿˘¥’HÎ …B›Î±ı …¥±ı I›Î_

⁄‘_ ËÂı, ’HÎ Áfl‚÷Îfi˘ ±¤Î‰ ˢ› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸ Áfl‚÷Î ! ±ÎÀ·Ì ‰V÷ ¿›Î_› ÿı¬Î›

fiËŸ, ÁË… Z΋Î. ÷‹ı ±ıfiı ¿Â_ ¿ËÌ ±Î‰˘ ÷˘ ±ı fi˘Ó‘ flÎA›Î ‰√fl

flËı fiËŸ. ±ı fi˘Ó‘‹Î_ flÎ¬Ì ‹Ò¿ı, » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ¤Ò·ı fiËŸ. fi˘Ó‘ fiÎ

flάı, ±ıfi_ fi΋ ÁË… Z΋Π¿Ëı‰Î›. ’»Ì ⁄Ì…\_ Â_ ˢ› ? ¿Ã˘fl÷Î

ˢ›. ÿflı¿ Ω÷fiÌ ¿Ã˘fl÷Πˢ›. ’»Ì ±Î√˛Ë ⁄‘Ì Ω÷fiΠˢ›. ±fiı

10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 9

Page 6: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

’»Ì Áfl‚÷Î ±ı‹fi΋Î_ fiΠˢ›, ±ıÀ·ı ÷‹ı ‰Î‚˘ ÷˘ ±ı ‰‚ı fiËŸ.

fi‹˛÷Î ÷˘ ˢ› fiËŸ, ’HÎ Áfl‚÷Î › ˢ› fiËŸ. “À˘’” ’flfiÌ Áfl‚÷Î

Ωı¥±ı. ’»Ì “À˘’” ’flfiÌ fi‹˛÷Î Ωı¥±ı. fi‹˛ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı Á΋˘

‰ıÓ÷ fi‹ı I›Îfl ’Ëı·Î_ ±ı ±Î¬˘ › fi‹Ì Ω›. ¿˘¥ ±¿ÕÎ¥ ¿flı ÷ıfiÌ

ΩıÕı › ’ı·˘ fi‹ı. ⁄οÌ, ‹fiW›fi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ ? Á΋˘ ±¿ÕÎ¥ ¿fl÷˘

ˢ›, ÷˘ ±ı ±¿ÕÎ¥ ¿flı, ’HÎ I›Î_ › fi‹ı ÷˘ ±ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ

¿Ëı‰Î›. ’»Ì Ïfi·˘˝¤÷Πˢ›. ·˘¤ı … ’¿ÕÌ flάı·Îfiı, ·˘¿˘fiı ! ÷ı◊Ì

¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ¿ı ΩhÎαı …¥ ±Î‰Ωı, ±Î‹ ¿flÌ ±Î‰Ωı fiı ’ˆÁÎ

‰Î’flÌ fiάΩı. ±ıÀ·ı wÏ’›Î ‰’flΛ ÷˘ ’ı·Ì ·˘¤fiÌ √Î_à ±˘»Ì ◊¥

Ω›. fiËŸ ÷˘ fiT‰Îb_fiÎ ‘yÎfiÌ ’ıà ·˘¤ ‰‘÷˘ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î

ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì…fiÌ …wÏfl›Î÷ fi◊Ì ±ı‰˘ ¤Î‰ flËı‰˘ Ωı¥±ı. ±ıÀ·ı

±Î ⁄‘Î √H΢ ±Î‰‰Î Ωı¥±ı. ’ı·Î ⁄‘Î_ ¤Ò÷Î_ fiÌ¿‚Ì …Âı ±fiı Áfl‚

◊¥ …¢ I›Îflı ‹˘ZÎ ◊Âı.

fiÎfi’HÎfiÌ ±ÎÕÎ¥±˘ !

±‹ÎflÎ ‰¬÷‹Î_ ¿Ëı÷Î Ë÷Î_ ¿ı ;

““ÿÏfi›Î Ïÿ‰ÎfiÌ ¿Ëı‰ÎÂı flı, ¤Ò_ÕÌ ¤Ÿ÷˘‹Î_ ¤À¿ÎÂı.

’Î’ı › ±ıfi_ F›Îflı ≠√À ◊ÎÂı, I›Îflı ¤Ò‰Î-…Ï÷ CÎıfl ΩÂı.””

’Î’ F›Îflı ±ıfi_ ≠√À ◊Âı, I›Îflı ¤Ò‰Î-…Ï÷±˘fiı I›Î_ …¥fiı

ÿ˘flÎ-‘Î√Î ¿flΉı fiı Œ·Îb_ ¿flΉı. ±ıÀ·ı ’Î’ ±ıfi_ ≠√À ◊Λ ’»Ì

±ı ¤Ò‰Î ¬˘‚ı, …Ï÷ ¬˘‚ı. ±ı‰_ ¿˘¥ ¿Ï‰±ı √Λ_ »ı.

≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î ’ÿ @›Îflı ‰Î_«ı·_ ÷‹ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’_«Î‰fi ‰Ê˝fiÌ ‰Î÷. ±ı ⁄Ë …^fiÌ fi◊Ì. ⁄ı-

’Î_« ËΩfl ‰Ê˝fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ÷‹fiı ›Îÿ ⁄‘_ ¿ı‹fi_ flËı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±‹fiı ¿Â_ ›Îÿ fiΠˢ›. ±Î Á˘‹‰Îfl »ı ¿ı ‹_√‚‰Îfl

»ı ÷ı … ‹fiı ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı fiı !

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ⁄‘_ @›Î_◊Ì fiÌ¿Y›_, ÿÎÿÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±‹fiı ÿı¬Î› ±Î‹ ! ±Î‹ Œ›Î˝ ¿ı ÷fl÷ ’ı·_

ÿı¬Î›, ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄˘·Ì±ı. ‹ÎŒ¿ ±Î‰ı ±ı‰Ì «Ì… ÿı¬Î›, ÷ı ⁄˘·Ì

fiά̱ı. ±‹ı ±Î‰_ @›Î_ ›Îÿ flά̱ı ? ±‹fiı Ãıà Á‘Ìfi_, fiÎfi’H΋Î_

Ë÷˘ I›Î_ Á‘Ìfi_ ⁄‘_ ÿı¬Î›Î … ¿flı. ⁄‘Î ’›Î˝› ÿı¬Î›. ±Î‰_ Ë÷_.....

±Î‰_ Ë÷_, ’»Ì ±Î‰_ Ë÷_, V¿>·‹Î_ ±‹ı CÎ_À ‰ÎB›Î ’»Ì …÷Î Ë÷Î, ±ı

⁄‘_ › ±‹fiı ÿı¬Î›. ÁÎËı⁄ Ï«œÎ›Î ¿flı. ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı Ï«œÎ›Î ¿flı.

≠ë¿÷ν — ±Î’ CÎ_À ‰ÎB›Î ’»Ì ¿ı‹ …÷Î Ë÷Î ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰˘ fl˘Œ ! ‹fi‹Î_ ±ı‰Ì ¬‹ÎflÌ. ’HÎ ±ı ’Î_ÁflÎ fiÎ

◊›Î I›Îflı … ±Î ÿÂÎfiı ! ’Î_Áfl˘ ‹ÎHÎÁ ÷˘ CÎ_À ‰Î√÷Î ’Ëı·Î_ …¥fiı

⁄ıÁÌ Ω›.

≠ë¿÷ν — fl˘Œ ‹Îflı ±ı ±‰‚˘ flV÷˘ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ±‰‚˘ … flV÷˘ fiı ! CÎ_À ‰ÎB›Î ’»Ì ¤Î¥

±Î‰ı, ÁÎËı⁄ ’Ëı·Î_ ±ÎT›Î ˢ› ! ±fiı ÁÎËı⁄ ‹˘ÕÎ ±Î‰ı ÷˘ «Î·ı,

’HÎ »˘¿flÎ_ ÷˘ CÎ_À ‰ÎB›Î ’Ëı·Î_ Ïfi›‹◊Ì ±Î‰ı fiı ?! ’HÎ ±Î

±ÎÕÎ¥. “Â_ ÁÎËı⁄ ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ Á‹…ı »ı ?” ¿ËıÂı. ·ı !! ±S›Î,

¤HΉΠ…‰_ »ı ¿ı ÷Îflı ⁄άÕÌ ⁄Î_‘‰Ì »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ⁄άÕÌ

⁄Î_‘‰ÎfiÌ ’Ëı·Î_.” ⁄άÕÌ ⁄Î_‘‰ÎfiÌ ¿Ëı‰Î› ±ıfiı. ÷‹ı ⁄άÕÌ ÂOÿ

ÁÎ_¤‚ı·˘ ? ÷‹ı ˵ ÁÎ_¤‚ı·˘ ? I›Îflı ÁÎv_.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ÁÎËı⁄ ÷‹fiı ¿Â_ ¿ËÌ fiΠ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı › ¬flÎ, ’HÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ±ıfiı ¤Õ¿ ·Î√ı ¿ı

⁄ËÎfl ’◊fl˘ ‹ÎflÂı, ‹Î◊_ ÷˘ÕÌ fiάı.

≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı ±Î‰Î_ ÷˘ŒÎfiÌ Ë÷Î ?

ÿÎÿÎlÌ — ¬flÎ, ÷˘ŒÎfiÌ ¬flÎ. ‹Î· … ÷˘ŒÎfiÌ ⁄‘˘, ±ÎÕ˘ ‹Î·.

≠ë¿÷ν — ±fiı ±ı‹Î_ ±Î‰_ “iÎÎfi” ◊¥ √›_, ±ı ÷˘ ⁄Ë ¿Ëı‰Î›.

12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 11

Page 7: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfi” ◊¥ √›_. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ËŸ «˘A¬_ Ë÷_ fiı ! ‹‹÷Î

fiˢ÷Ì. ‰Î_‘˘ … ±Î ±Ëo¿Îflfi˘ Ë÷˘. ’HÎ ‹‹÷Î fiˢ÷Ì ±ıÀ·ı ±Î

ÿÂÎ ◊¥ ! ÁËı…ı ‹‹÷Î fiËŸ, ·Î·« fiËŸ ’HÎ ‹Îv_ fi΋ ÿÌ‘_ ¿ı

’ı·Îfi_ ±Î‰Ì ⁄L›_. ±ıÀ·ı ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ‹ÎflÌ ’λ‚ ±ı‰_ ¿Ëı, ±ÎfiÌ

Ï‹›Î_’HÎÌ ⁄Ë … »ı. I›Îflı ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ¿ËıÂı, “±flı, …‰Î ÿ˘ fiı,

÷_ÕÏ‹Ω∞ »ı.” ±ıÀ·ı ‹ÎflÎ ‹ÎÀı Â_ Â_ ωÂıÊHÎ ‰’flΛ, ÷ı ⁄‘_ ’λ‚

flËÌfiı Ωb_ ’λ˘. ’HÎ ‹fiı ‹‹÷Î fiˢ÷Ì. ±ı ‹A› √HÎ ÁflÁ Ë÷˘,

±ıfi˘ ≠÷Î’ ±Î ! ±fiı ‹‹÷Ή΂˘ Á˘ √H΢ ÕÎè΢ ˢ› ÷˘ › Á_ÁÎfl‹Î_

… ¨Õ˘ ∂÷flı·˘ ˢ›. ±‹ı ‹‹÷ÎflÏË÷, ÷ı ¬flı¬fl ‹Î ±Î‰Ì. ±Î

‹‹÷Î ±ı … Á_ÁÎfl »ı. ±Ëo¿Îfl ±ı Á_ÁÎfl fi◊Ì.

fiı ÷ı ‹fiı › ·ÎB›_ ¿ı ˉı ’Î_Áfl˘ ◊¥ √›˘ Ë_. ¿˘¥±ı ’Î_Áfl˘

¿fl‰˘ fiÎ ’Õı ‹fiı.

≠ë¿÷ν — ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Î_ÁflÎ ◊¥ √›Î, ÿÎÿÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘±ı ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, ¨‘_-«kÎ_ ¿flÌfiı, ±Î‹÷ı‹

Á¿oΩ‹Î_ ·¥fiı ’HÎ ’Î_Áfl˘ ¿flÌ fiÎA›˘.

≠ë¿÷ν — ±ı ±Î√·Î ±‰÷Îfl˘‹Î_◊Ì «˘A¬_ ◊÷_ √›ı·_ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îfl◊Ì ±Î ’Î_ÁflÎ ◊÷Î_ ±Î‰ı·Î_, I›Îflı ±Î

±‰÷Îfl‹Î_ ’Òfl˘ ’Î_Áfl˘ ◊›˘. ⁄οÌ, ÏËLÿV÷Îfifi˘ ‹Î· ’Î_Áfl˘ fiÎ

ˢ›, ±ÎÕ˘ … ˢ›. ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ …L‹ ·ı÷Ì ‰¬÷ı ‹Î◊_ fiÌ«ı ˢ›, ÷ıfiı

⁄ÿ·ı ‹Î◊_ µ’fl ˵ ˢ›. ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ √¤˝‹Î_ ±ÎÕÎ ◊¥ Ω›

»ı. ÷ı ±ıfiÌ ‹Îfiı › ‹Îflı, ±ı › ‹flı ±fiı ⁄‘Î_›fiı ‹Îflı, fiı Õ˘¿Àflfiı

› Œ…ı÷ ¿flı.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ ±ıfiÌ ±ı‰_ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î fi ˢ›. ±ı ÷˘

◊¥ Ω› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚◊Ì ±ÎÕ˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı, F›Î_ Ω› I›Î_ ±ÎÕ˘

◊Λ. √¤˝‹Î_ › ±ÎÕ˘. ±ı F›Î_ Ω› I›Î_ ±ÎÕ˘ ! ±fiı ÁÌ‘˘ ˢ› ÷ı

F›Î_ Ω› I›Î_ ÁÌ‘˘ «Î·ı.

≠ë¿÷ν — ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ·˘¿˘‹Î_ ±ÎÕÎ¥ »ı ±fiı ‹˘ZÎfiÎ

±Ï‘¿ÎflÌ ’HÎ ±ı … »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±ÎÕΠˢ› ÷ı … ‹˘ZÎı Ω›. ±fiı ±ÎÕÎ¥

÷˘, Á‹…HΉ΂˘ ¿flı ¿ı ±HÎÁ‹…HΉ΂˘ ¿flı ? Á‹…HΉ΂˘ … ¿flıı,

±ÎÕÎ¥±˘ ?

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ¨‘Ì Á‹…HÎ »ı fiı, ÿÎÿÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹…HÎ ±_÷flÎ¥ ÷ı◊Ì ! ±fiı I›Î_ Œ˘flıfi‹Î_ ±ÎÕÎ¥

fiËŸ. ±ıfiı ÷˘ …ı‰_ ˢ› ±ı‰Ì ÁÌ‘Ì ‰Î÷.

≠ë¿÷ν — ±ı Á‹…HÎ ±_÷flÎ¥, ±ı Œ˘Õ ’ÎÕ˘ fiı, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÌ ‰‘ı·Ì Á‹…HÎ ±ı ±_÷flÎ¥. ±Î’HÎÌ Á‹…HÎ

“ËıS’” fiÎ ¿flı ÷˘ Á‹…HÎ ±‰‚ı flV÷ı «Î·ı.

±ÎÕÎ¥ Ω› ÷˘ µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘. ±ÎÕÎ¥ ¬flÌ flÌ÷ı ±Ëo¿Îfl

√HÎΛ »ı. ±ı ±Ëo¿Îflfi˘ ŒHÎ√˘ … »ı.

±Ëo¿ÎflfiÎ ±Î‘Îflı !

±ÎÕÎ¥ √‹ı »ı ÷‹fiı ?

≠ë¿÷ν — √‹÷Ì ÷˘ fi◊Ì, ’HÎ …÷Ì › fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ë_ ¿ÎœÌ ±Î’ÌÂ. ±ÎÕÎ¥±˘ ∂¤Ì ◊Λ »ı. …÷Ì

fi◊Ì, ±ı ÷‹fiı ¤Îfi ◊Λ »ı fiı ? ÷ı … ΩB≤Ï÷ »ı. fiËŸ ÷˘ ±ı ¤Îfi

… fiÎ ◊Λ fiı ! ±ÎÕÎ¥±˘ ∂¤Ì ◊Λ »ı, ±ı ¤Îfi … @›Î_ »ı ?! ±ı

±Î’HÎı ¿èÎ_ ˢ› ¿ı, “±Î‰Ì ±ÎÕÎ¥ ¿fl˘ »˘ ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “÷‹ı

… ±ÎÕÎ »˘” ±ı‰_ ÷fl÷ Á΋_ ‹Îflı ¿ı fiÎ ‹Îflı ? “⁄˘Á” ±ı‹ ¿Ëı, “÷‹ı

±ÎÕÎ¥ ¿fl˘ »˘.” ÷˘ ‹˘œı fiÎ ⁄˘·ı, “⁄˘Á” »ı ±ıÀ·ı. ’HÎ ±_ÿfl¬Îfiı

‹fi‹Î_ ¿èÎÎ ‰√fl flËı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Ëo¿Îfl Â_ fiÎ ¿flı ? ±Ëo¿Îfl◊Ì

… ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±Ëo¿ÎflfiÎ ±Î‘Îfl µ’fl ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±Ëo¿Îfl ω·›

◊Λ ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î … »ı.

14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 13

Page 8: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

≠ë¿÷ν — ’HÎ I›Î_ ÷˘ ±‹ÎflÎ◊Ì “±Î ¬˘À<_ »ı” ±ı‰_ ¿ıÀ·Ì¿

‰¬÷ ¿Ëı‰Î¥ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿Ëı‰Î¥ Ω›. ±ı ÷˘ ±fiÎÏÿfiÌ Àı‰ »ı fiı,

±Î’HÎÌ ! ÷ı ±Î’HÎfiı ¬⁄flı › ’Õı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊›_. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î¥ √›Î

’»Ì ¬⁄fl ’Õı fiı ?

≠ë¿÷ν — ËÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±fiÎÏÿfiÌ Àı‰ »ı. ±ıÀ·ı “±ı¿˚Âfi-fḻı¿˚Âfi”fi˘

Ïfi›‹ »ı fiı ! ±ıÀ·ı ±ı¿ÿ‹ ¿o¥ ⁄_‘ fiÎ ◊Λ.

“fi◊Ì ◊÷_” fiÎ ⁄˘·Î› !

ˉı ÷‹Îflı “±ÎÕÎ¥ …÷Ì fi◊Ì” ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰_. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ ·˘¿˘fiı

’Ò»\_ »\_ ¿ı, “Â_ ◊Λ »ı ?” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “ÁÎËı⁄, ΩHÎ̱ı »Ì±ı ⁄‘_,

’HÎ ◊÷_ fi◊Ì.” ±S›Î, ¿¥ Ω÷fiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ »˘ ? ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î‰Ì ÿÂÎ

¿flÌ fiÎ¬Ì ?! ±ÎI‹Î ÷˘ …ı‰˘ ¿S’ı ±ı‰˘ ◊¥ Ω›, ±ı Ë_ ¿Ë_ »\_, ÷˘

› ÷‹ı ±Î‰_ ⁄˘·˘ »˘ ? “Ωb_ »\_ ⁄‘_ ›, ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì” ¿Ë˘ »˘ ?

÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Î ±ı‰˘ … ◊¥ Ω›, ’Î_√‚˘ ◊¥ …Âı. ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›

¿ı “Ωb_ »\_ ⁄‘_ ›, ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì.” “◊÷_ fi◊Ì” ±ı‰_ ÷˘ ⁄˘·Î› … fiËŸ.

ËÎ, fiÎ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±ı › ΩH›Î ¿fl˘. ’HÎ ÷ı◊Ì ¿flÌfiı “fi◊Ì ◊÷_” ±ı‹

⁄˘·Î› fiËŸ. ‹fiı ÷Ή ¿˘¥ ‰¬÷ ±Î‰ı, ÷˘ ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı, “÷‹fiı ÷Ή

±ÎT›˘ »ı ?” I›Îflı Ë_ ¿Ë_ ¿ı, “ËÎ, ¤¥, ±ı.±ı‹.’Àı·fiı ÷Ή ±Î›˘ »ı

÷ı Ë_ Ωb_ »\_.” “‹fiı ÷Ή ±ÎT›˘” ±ı‰_ ¿Ë_ ÷˘ ‹fiı «˘ÓÀÌ Ω›. …ı‰˘

¿S’ı ±ı‰˘ ◊¥ Ω› ÷fl÷. ±ıÀ·ı Ë_ ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·_.

±ÎI‹Îfi˘ ‹A› V‰¤Î‰, …ı‰˘ ¿S’ı ±ı‰˘ ◊¥ Ω›. ÷‹ı ¿Ë˘

¿ı Ë_ ¤√‰Îfi »\_, ÷˘ ÷ı‰Î_ ◊¥ Ω‰. ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı, “Ë_ fiηΛ¿

»\_” ÷˘ ÷ı‰Î_ ◊¥ Ω‰. ¿Ëı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ÷ı w’ ◊¥ Ω‰. ¤√‰Îfi

◊‰_ Ωı¥±ı ±ı‹ ¿Ë˘, ÷ı CÎÕ̱ı ¤√‰Îfi ◊¥ Ω› ¬flÎ, ’HÎ ¿ËıÂı,

“ˉı Â_ ¿v_ ÷ı ?” ±ıÀ·ı ÷‹fiı ±Î‰Õı fiËŸ, ÷ı ’λÎ_ Ë÷Î ±ı‰Î_ fiı

±ı‰Î ÕŒ˘‚ ◊¥fiı ∂¤Î flˢ. ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı fiı ?! ±Î’HÎı …ı ’ÿ

’ÎQ›Î, I›Î_ ±Î√‚ ˉı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ±ı ±Î‰Õ‰_ Ωı¥±ı fiı ?! fiËŸ

÷˘ ’λÎ_ Ë÷Î ÷ı‰Î_ fiı ÷ı‰Î_ ◊¥ Ω‰. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î …ı‰˘ Ï«_÷‰ı ±ı‰˘

◊¥ Ω›, ±ı‰˘ ˢ‰Î◊Ì ±fiı¿ Ω÷fiÎ_ w’˘ fiı w’Î_÷fl ⁄‘_ ◊›Î …

¿flı »ı. ±fiı Ï«_÷‰ı »ı ÷ı › V‰÷_hÎ’HÎı Ï«_÷‰÷˘ fi◊Ì. ±Î…\⁄Î…\fiÎ

¤ÌÕÎfiı ·¥fiı ÷ı‰_ Ï«_÷‰ı »ı.

±ı iÎÎfi … ‰÷˝fi΋Î_ !

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ÎÕÎ¥fi_ “wÀ ¿˘” Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı “¿˘Ï” ¿flı·Î_ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ “¥Œı@À”fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î “≥Œı@À” »ı. ’HÎ “¿˘Ï” ¿›Î˝ I›Îflı fiı !

“¿˘Ï” ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Õı »ı ? ¿ı ’Ëı·_ ±ÎÕÎ¥fi_ iÎÎfi ◊Λ ¿ı ±ÎÕÎ ◊¥

…¥Â_ fiı, ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì …Âı. ±ı‰_ ±ıfiı iÎÎfi ◊Λ. “CÎflfiÎ_

⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı Ãı¿ÎHÎı ·Î‰‰Î ±ÎÕÎ ◊¥Â_, ±ÎÕÎ¥ ¿Î‹ ·Î√ı ¬flı¬flÌ.”

±ı iÎÎfi ◊Λ ±ıfiı. ±ı ’»Ì ±Î l©Î ⁄ıÁı ±ıfiÌ. ±Î l©Î ±ı iÎÎfifiı

“VÀˇ˘Ó√” ¿flı. l©Î ‰√flfi_ iÎÎfi ˢ› fiı, ÷˘ ÷˘ ∂ÕÌ Ω›. ’HÎ l©Î

⁄ıÃÌ ±ıÀ·ı l©Î ±ıfiı ‹…⁄Ò÷ ¿flı. ±fiı ’»Ì ±ı ±ÎÕÎ¥ «ÎÏflh΋Î_

±Î‰ı ±fiı Ωı ‹Î (!) ’»Ì ±Î‰ı !

±ÎÕÎ¥±˘ ÿflı¿fiÌ …\ÿÌ !

≠ë¿÷ν — ⁄‘Î_fiı ±ı¿Áfl¬Ì ±ÎÕÎ¥ fiΠˢ› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÕÎ¥ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fiÌ Ë˘›. I›Îflı Âοı › ±ı¿ …

Ω÷fiÎ_ ˢ› »ı ⁄‘Î_ ¿o¥ ? Âοı › …\ÿÌ Ω÷fi_, ±ÎÕÎ¥ ›ı …\ÿÌ Ω÷fiÌ,

¿œÌfi˘ V‰Îÿı › …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fi˘, “ËÎ¥Àı” › ⁄‘ÎfiÌ …\ÿÌ Ω÷fiÌ, fl_√ı

› ⁄‘ÎfiÎ …\ÿÌ Ω÷fiÎ. ⁄‘_ …\ÿÌ …\ÿÌ Ω÷fi_ … »ı fiı !

±Î “iÎÎfi” ‹‚ı ±ıÀ·ı ±ÎÕÎ¥ …÷Ì flËı ±fiı ¿˘¥fiı ±ÎÕÎ¥ flËÌ

ˢ› ÷˘ ±ı ÿı¬Î› fiı ! ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î ±ıfiı Á_CÎfl‰ÎfiÌ fiΠˢ›.

16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 15

Page 9: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

Á_CÎfl˘ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î fiΠˢ› ¿ı ·Î‰ ⁄ıÓ¿fiÎ ¬Îfi΋Î_ ‹Ò¿Ì ±Î‰Ì±ı,

±ı‰_ fiΠˢ›.

±ı ±ÎÕÎ¥±˘, ±_÷‰Î‚Ì !

≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı fiyÌ ¿fḻı »Ì±ı »÷Î_ “±ıÕ…VÀ” fi◊Ì ◊‰Î÷_,

±ıfiÌ ’λ‚ ¿ÎflHÎ Â_ flèÎ_ »ı ? ¿Î_ ÷˘ ±Î’HÎÌ ±ÎÕÎ¥ »ı ¿ı ¿Î_ ÷˘ ’»Ì

±Î’b_ “T›‰„V◊÷” ±ı‰_ »ı ‹ÎÀı ±Î ≠›Ifi˘ ÁŒ‚ ◊÷Î fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎÕÎ¥±˘ flËÌ »ı ±ı◊Ì. ⁄‘Ì … ±ÎÕÎ¥±˘ »ı.

…ıfiı ±ÎÕÎ¥ √¥ ±ıfiı ’»Ì ⁄‘˘ √Ò_«‰ÎÕ˘ √›˘. ÷‹Îflı ±ÎÕÎ¥±˘ …‰Î

‹Î_ÕÌ »ı ÷ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¬·ÎÁ ◊¥ …Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÀÎ_¿Ìfi˘ fi‚ ¬S·˘

‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘ »ı fiı fi‰Ì ±Î‰¿ ⁄_‘ »ı. ±ıÀ·ı ÀÎ_¿Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ¬Î·Ì

◊¥ …‰ÎfiÌ. ˉı ±ÎÕÎ¥±˘fiÎ_ ¿Îfl¬Îfi΋Î_ fi‰_ µI’Îÿfi ◊÷_ fi◊Ì fiı

…^fiÌ ±ÎÕÎ¥±˘ fiÌ¿Y›Î ¿flı »ı. ±ı¿ ±ÎÕÎ¥ ±Î‰ı fiı ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰ı.

’»Ì ’Î»Ì ⁄Ì∞ ±ÎÕÎ¥ ±Î‰ı. ±ı √¥ ¿ı ’»Ì ’Î»Ì hÎÌ∞ ±ÎÕÎ¥

±Î‰ı. …ıÀ·Ì ±ÎÕÎ¥ ±Î‰ı ±ıÀ·Ì ’»Ì Ω›.

Áfl‚, »÷Î_ ÁÒZ‹ ±ÎÕÎ¥±˘ !

≠ë¿÷ν — ±ÎÅÁÒh΋Î_ ‰Î@› ±Î‰ı »ı ¿ı, ““iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_

±‹ı ±Î¬˘ ±ÎÕÎ¥fi˘ Á‹ƒ ±˘‚_B›˘. ±ıÀ·ı ±ı¿ ±ı¿ ±ÎÕÎ¥fiı ±‹ı

¤Î_√Ì I›Îflı ±Î iÎÎfi ≠√À ◊›_.””

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Ì ⁄Ë ±ÎÕÎ¥±˘ Ë÷Ì. ·˘¿˘fiı ÿı¬Î› fiËŸ,

’HÎ ±‹fiı ·Î√ı ¿ı ‹ËŸ ±ÎÕÎ¥±˘ »ı. ·˘¿˘fiı Ωı ¿ı Áfl‚ ·Î√ı. ±ı

fiÎfiÌ fiÎfiÌ ±ÎÕÎ¥±˘, ÁÒZ‹ ±ÎÕÎ¥±˘, ±Ëo¿ÎflÌ ±ÎÕÎ¥±˘ Ë÷Ì.

ÿıËfiÌ ±ÎÕÎ¥±˘ fiËŸ, ÏflÁΛ ±ı‰Ì fiËŸ. ±Ëo¿ÎflfiÌ ±ÎÕÎ¥ ! ‹fiı

’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ¤Î¥fiÌ ΩıÕı ±‰‚_ Œ›* »ı ±Î. ’ı·Îfiı ±Î

¬⁄fl fiÎ ’Õı.

≠ë¿÷ν — ±ı ±ÎÕÎ¥‹Î_ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ? Á΋ÎfiÌ ÁÎ«Ì ‰Î÷ ˢ› fiı ±Î’HÎı

⁄‘_ ±‰‚_ ¿fḻı ÷˘ ±ı ±Ëo¿Îfl, √Î_Õ’HÎ … ¿Ëı‰Î› fiı !

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ÎÕÎ¥ »ı ±ı ±Ëo¿ÎflfiÌ … ω¿ÚÏ÷ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl …. ⁄Ï©fiı ¿Â_ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ±Ëo¿ÎflfiÌ Ï‰¿ÚÏ÷ … fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ω¿ÚÏ÷ …. ω¿ÚÏ÷ ±ıÀ·ı ¿ı‰Ì ? ·˘¿ ’λ‚ ¿ËıÂı,

“…‰Î ÿ˘ fiı, …flο øı¿ »ı, ±ıfi_ fi΋ fiÎ ·ı¢.” ±S›Î, π∞fi «Î·ı

»ı fiı ËıÕ ÂÌ flÌ÷ı øı¿ ?!

I›Î_ ÷˘ ±Î’HÎı … «ı÷‰Îfi_ !

≠ë¿÷ν — CÎHÎÎ_ › ±ı‰Î_ ˢ› »ı ¿ı ±Î’HÎı ÁËı… ‰Î÷ ¿fḻı

¿ı “¤Î¥, ±Îfi_ ±Î‹.....” ÷˘ Á΋ı ⁄«¿<_ … ¤flı !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ˢ›. ’HÎ ÷ı ±Î’HÎı ‰Î÷ ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ «ı÷‰_

Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ Â_ fi_ Â_ ◊Λ ! ‰œ‹˚‰œÎ ◊¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı Â_

¿Ëı‰Î ‹Î√̱ı ±ı ±ıfiı ’ˢӫı fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı ±Îfiı ¨‘_ Á‹…ı. ±Î’HÎÌ

¤·Ì ·Î√HÎÌfiı ±ı Á‹…ı fiËŸ. ±ıfiı ¨‘_ Á‹…ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Á΋˘

◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹∞ …‰_ ¿ı ‹ÎflÌ ‰Î÷ ±Î ¤Î¥fiı ’ˢӫ÷Ì

fi◊Ì, Ë_ Œ˘fi ¿v_ »\_ ÷ı ±Î ¤Î¥fiı ‰Î÷ ’ˢӫ÷Ì fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı

±Î√‚ ‰Î÷ ¿fl‰Ì ⁄_‘ flά‰Ì. fiı ±ıfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤Y›Î ¿fl‰Ì, ’HÎ

±Î’HÎÌ ‰Î÷ ’ˢӫÎÕ‰Ì fiËŸ. ±ı ±Î’HÎÎ “T›’˘¥LÀ”fiı Á‹…÷˘ fi◊Ì.

±ıfiı “iÎÎfiÌ” … ’Î_Áfl˘ ¿flı !

≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ±ÎÕÎ¥ ¿flı I›Î_ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÏËo‹÷ ·˘¿˘fiı fiΠˢ› fiı ! ±ı „V◊fl÷Îfi_ ±‹Îv_

¿Î‹. ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷˘ ŒflÌ ±ÎÕÎ¥ ¿flı … fiËŸ fiı ! ±ı ±ÎÕÎ¥ ¿flı

÷˘ ÷ı ÿËÎÕı ¿Â_ … ÿı¬ı fiËŸ. ±ı ÏËÁÎ⁄ ¿ÎœÌ …\±ı, ÷ı ŒflÌ ±ÎÕÎ¥

¿flı … fiËŸ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı. ±Î ÷˘ ±ÎÕÎ¥fiı µkÎı…fi ‹‚ı·_ fiı, ±ıÀ·ı

±ÎÕÎ¥ ‰‘Îflı “VÀˇ˘Ó√” ◊›ı·Ì. ±Î ·˘¿ ÷˘ Ï⁄«ÎflÎ fi⁄‚Î ‹ÎHÎÁ ±fiı

18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 17

Page 10: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

±ı‹Î_ ¿˘¥ ±ÎÕÎ¥ ¿flı, ±ıÀ·ı ±ı fi⁄‚˘ ‹ÎHÎÁ Â_ ¿Ëı ? “…‰Î ÿ˘

fiı, ±ıfiı !” ±ıÀ·ı ±Î ≠Ω ÷˘ Á_‰Î‚Ì ≠Ωfiı, ÷ı ±ÎÕÎ¥fiı µkÎı…fi

±Î’ı »ı. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›.

≠ë¿÷ν — ˉı ±Î ±ÎÕÎ¥ ±ı ’Ò‰˝¤‰fi˘ ‹Î· ¤flÌ ·Î‰ı·˘, ±ı‰_

¬v_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ⁄‘_ ’Ò‰˝¤‰fi_ … »ı fiı ! ±Î ⁄‘_ ±Î ¤‰fi_ ¿Â_

fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î µkÎı…fi ‹‚ı ’»Ì ‹…⁄Ò÷ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹…⁄Ò÷ ◊Λ fiı, ’»Ì. ’HÎ Ïfi—VM≤Ë ±Î√‚ ¿˘¥

’Ë˘Ó«Ì fiÎ ‰‚ı.

Áfl‚÷Î◊Ì flÎ∞’˘ ≠ÎM÷ !

“iÎÎfiÌ”fiÌ Ïfi—VM≤Ë÷Î ±Î√‚ ¿˘¥ ’Ë˘Ó«Ì fiÎ ‰‚ı. …ıfiı “‹Îv_

’˘÷Îfi_-’flΛ_” flèÎ_ fi◊Ì, ±ı «ÎËı Á˘ ¿flı. ±ı‹fi˘ flÎ∞’˘ ·¥ ·Ì‘˘

ˢ› ÷˘ ⁄˛õÎ_Õ ¬Â ◊¥ Ω›. ’HÎ ±ı‹fi˘ flÎ∞’˘ …·ÿÌ ◊Λ ±ı‰˘

fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±I›_÷ Áfl‚ »ı, ±ıÀ·ı ±ı‹fi˘ flÎ∞’˘

‹ı‚‰‰˘ ‹U¿ı· »ı. ±ı‹fiÎ_ ±ı¿ ¿·Î¿fi˘ flÎ∞’˘ ÷˘ ±Î’b_ ¿Î‹ ¿ÎœÌ

fiάı. Ë_ ¿Ë_ »\_ fiı ⁄‘Îfiı, ‹ıÓ ⁄‘Îfiı “√ıflıÓÀÌ” ±Î’Ì »ı, ¿ı ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_

‹ÎflÎ …ı‰_ ’ÿ ±Î’Ì Â¿<_, …ıfiı Ωı¥÷_ ˢ› ÷ıfiı. ’HÎ ±ı‰Ì Áfl‚÷Î

·Î‰‰Ì ‹U¿ı· »ı fiı !

“iÎÎfiÌ ’vÊ” ±I›_÷ Áfl‚ »ı ±ıÀ·ı flÎ∞’˘ fiÎ ◊Λ. Ωı

“iÎÎfiÌ ’vÊ” ±Áfl‚ ˢ÷ fiı, ÷˘ flÎ∞’˘ ◊Λ. F›Îflı ±Î ÷˘ ±I›_÷

Áfl‚ ¿Ëı‰Î›. ˉı Áfl‚fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬Â ¿fl‰Î ? ’˘÷ı Áfl‚ ◊Λ

÷˘ ±ı ¬Â ◊Λ. ËÎ, ±ı “·ı‰·”‹Î_ ¿o¥¿ fiÌ«ı ∂÷flı ÷˘ ¬Â ◊Λ.

fiËŸ ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬Â ◊Λ ÷ı ?! ⁄οÌ, “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ ±ı¿ ¿·Î¿fi˘

flÎ∞’˘ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfi˘ ‹ÎÏ·¿ ⁄fiÎ‰Ì ÿı, ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ flÎ∞’˘ ˢ›.

“iÎÎfiÌ ’vÊ”, ¿ı …ıfiı ±Î “‰SÕÛ”‹Î_ ¿˘¥ «Ì… Ωı¥÷Ì fi◊Ì ±ı Â_ fiÎ

±Î’Ì Â¿ı ? ’HÎ ±ı flÎ∞’˘ ‹ı‚‰‰˘ ÁËı·˘ fi◊Ì. ±ıfiı ‹ÎÀı ÷˘ Áfl‚

◊‰_ ’Õı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷˘ Áfl‚ ˢ›, fiÎfi_ ÿ˘œ ‰Ê˝fi_ ⁄΂¿ ˢ› fiı,

÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ › ‰‘Îflı Áfl‚ ˢ›. ˉı Áfl‚ ±Î√‚ ±Î’HÎı ±Áfl‚

flË̱ı ÷˘ ’»Ì ±ı flÎ∞’˘ ¿ı‹ ‹‚ı ? “·ı‰·” Ωı¥±ı ±Î‹Î_ ! ÷‹fiı

Á‹Ω›_ fiı, ±Î ⁄‘_ ?!

fiÎÀ¿Ì› ±Ëo¿Îfl !

≠ë¿÷ν — ±ÎM÷ÁÒh΋Î_ »ı ¿ı ““‰Ëı÷Î ±Ëo¿Îflfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ

±Ëo¿Îflfiı ÁËı… ’¿Õu˘, ±ıfi_ fi΋ ±ÎÕÎ¥.”” ˉı ±ı ‰Ëı÷˘ ±Ëo¿Îfl

»ı ±ı ¿›˘ ±Ëo¿Îfl ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î VhÎ̱˘fi˘ ±Ëo¿Îfl Ωı¢ ÷˘ ±ı ⁄‘˘ ‰Ëı÷˘

±Ëo¿Îfl. “±Î Ë‹HÎı Ë_ ¿œÌ ¿v_ »\_, Ë‹HÎı ±Î‹ Âο ¿flÌ fiά_, ÷ı‹

¿flÌ fiά_” ±ı ⁄‘_ ⁄˘·ı ÷ı ⁄‘˘ ±Ëo¿Îfl, ’HÎ ÷ı ‰Ëı÷˘ ! ±fiı ’vÊ˘

÷˘ ±Ëo¿Îflfiı ’¿Õı. “‹ıÓ ±Î‹ ¿èÎ_ Ë÷_ fiı ÷ıÓ ±Î‹ ¿›* ?” ±ı ±ÎÕÎ¥.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰Ëı÷˘ ±Ëo¿Îfl ±ı fiÎÀ¿Ì› ±Ëo¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎÀ¿Ì› … ±Ëo¿Îfl. ‰Ëı÷Î ±Ëo¿Îflfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

’vÊfiı ‰Ëı÷˘ ±Ëo¿Îfl ˢ› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ‰Ëı÷˘ ±Ëo¿Îfl ’¿ÕÌ

flÎA›˘ ±ı ±ÎÕÎ¥ ◊¥.

±ı ±ÎÕÎ¥±˘ “ΩHΉΔ◊Ì Ω› !

≠ë¿÷ν — ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±ÎÕÎ¥ ◊¥ »ı ’˘÷ÎfiÌ, ˉı

±ı‹Î_ ’λ\_ ŒflÌ …‰_ ˢ› ÷˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Œflı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎÕÎ¥ ◊¥ ±ı ΩH›_, ±ıfi_ fi΋ … ’λ˘ Œflı »ı.

±ÎÕÎ¥fiı ΩHÎ÷Ì ‰¬÷ı … ’λ˘ ŒflÌ Ω›. ΩHÎ÷˘ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì

’λ˘ fiÎ Œflı, fiı ΩH›_ ±ıÀ·ı ’λ˘ … Œflı.

≠ë¿÷ν — ±ı ’λΠŒfl‰Î‹Î_ ⁄ÌΩ_ ¿›Î “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Î_ ’Õı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ’λ˘ … ŒflÌ Ω›.

20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 19

Page 11: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

±fiı …ı ≠›˘√ Ωı¥÷Πˢ› ±ı ⁄‘Î ≠›˘√ ÁÎ◊ı ’λ˘ ŒflÌ Ω›,

“±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ≠›˘√ ˢ› ÷ıfiÎ◊Ì. ±Î’b_ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ› ÷˘

±ÎÕÎ¥fiı ΩHÎı. fiËŸ ÷˘ ΩHÎı … fiËŸ fiı ! ±fiı ±Î ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ

ÿ˘Ê˘ ÿı¬ı.

≠ë¿÷ν — ±ÎÕÎ¥fiı ΩHÎı I›Îflı ’λ˘ ŒflÌ Ω›. ˉı ±ıfiı ΩHÎı

¿¥ flÌ÷ı ? ±ÎÕÎ¥fiı ±˘‚¬ı ¿¥ flÌ÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷fl÷ ±˘‚¬ı. ±Î’b_ “iÎÎfi” ·Ì‘ı·_ ˢ› ±ıÀ·ı ÷fl÷

±˘‚¬ı ¿ı ±Î ±ÎÕÎ¥ ¿fl‰Î ‹Î_ÕÌ. T›‰ÎËÎÏfl¿÷Î »ı ¿ı fiËŸ ÷ı ⁄‘_

÷fl÷ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ±fiı T›‰ÎËÎÏfl¿÷ÎfiÌ ⁄ËÎfl ¿fl‰Î ‹Î_Õ›_ ÷ı ›

¬⁄fl ’ÕÌ Ω›.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ ±ÎÕÎ¥ ’˘÷Îfiı ¿¥ flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı. fiËŸ ÷˘ ¬⁄fl fiÎ

’Õı. ±fiı ±ı ¬⁄fl ’ÕÌ Ë˘› fiı, ÷ıfiÌ ’fl ’»Ì œÎ_¿Ì ÿı ±fiı ±ÎÕÎ¥‹Î_

… flËı. ±Î’HÎÎ_ “iÎÎfi”fiÎ ≠÷Î’ı ¬⁄fl ’Õı.

≠ë¿÷ν — œÎ_¿Ì ÿı ±ı Â_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ’fl œÎ_¿Ì ÿı, ±ı “Õ⁄·” ±ÎÕÎ¥.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’ı·Ì ±ÎÕÎ¥ fiÌ¿‚‰Îfi˘ “V¿˘’” … fiÎ flè΢

fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰‘ı ∂·ÀÌ.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’b_ ÷˘ ‹Ò‚◊Ì ±ÎÕÎ¥ ¬·ÎÁ ¿fl‰Îfi_ ·ZÎ

ˢ› fiı ? ÷˘ I›Î_ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷_ ÷ÎflÌ Ω÷ı ¿flÌ ·ı‰Î …¥Â ÷˘ ÷fiı fiËŸ ŒÎ‰ı. ‹fiı

’Ò»‰_ ¿ı ±Î ¿ı‹fi_ »ı, ÷ı Ë_ ¿ËÌ ÿ¥Â ¿ı ¤Î¥, ±Î ¿Îœ ±ÎÕÎ¥ !

≠ë¿÷ν — ±ı¿ ÷˘ ±ÎÕÎ¥ ‰V÷ ∂¤Ì ◊¥ ˢ›, ’λ\_ ±ıfiı ’˘÷ı

œÎ_¿ı ±ı “Õ⁄·” ±ÎÕÎ¥. ÷˘ ’»Ì ±ı ’Ò»‰Î … fiÎ ÿı fiı, ±ÎÕÎ¥. ÷˘

I›Î_ Â_ ¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ‹ÎflÎ …ı‰Î_ ¿Ëı fiı, ¿ı “@›Î_ «ÎS›˘ ? ±Î’HÎı

…‰Îfi_ ¿›ı √΋ ?” CÎHÎÎ_ ±ı‰Î »ı ¿ı Ωı ±ıfiı «˘A¬_ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı

±ÎÕ˘ «Î·ı. ±ıÀ·ı ‹Îflı Œıfl‰Ìfiı ⁄˘·‰_ ’Õı »ı. Ë…\ ¿Î«_ fiı, ⁄‘_.

’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ·ı‰Îfi_. ⁄Î⁄α˘fiı ÷˘ Á‹Ω› Á‹Ω› ¿fḻı.

≠ë¿÷ν — ⁄‘Î ⁄Î⁄Î …ı‰Î ÿı¬Î› fiı ’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı ÷‹Îflı ‹˘ZÎı

·¥ …‰ÎfiÎ. ÷ı ‰¬÷ı ±Î’fiı ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ¿vHÎÎ flËı÷Ì ËÂı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘Î ⁄Î⁄Î …ı‰Î ÿı¬Î›. ⁄Î⁄˘ ÏflÁΛ fiı, ±ı‰_.

’HÎ ’ÀÎ‰Ì ’ÀΉÌfiı ±Î√‚ ·¥ …‰ÎfiÎ.

≠ë¿÷ν — ±fiı ‹ÎŒÌ ‹Î√Ìfiı › ’ÀΉ÷Î ÷‹fiı Ωı›Î »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‹fiı ‹˘ZÎı ·¥ …‰ÎfiÎ »ı, ÷ı ‹Îflı «ı÷Ìfiı

«Î·‰_ ’Õı fiı ?! ±ıfi_ Â_ Ω› ? ±ı ÷˘ ±ı¿ ¤Î¥ Ë÷˘, ÷ı ¿Ëı »ı,

“ÿÎÿÎ∞, ·˘ ÷‹ÎflÎ_ ’V÷¿ ±fiı ±Î ÷‹Îv_ iÎÎfi ÷‹fiı ’λ\_ ±ÎM›_.”

‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ, ⁄Ë ÁÎv_ ◊›_. ÷Îfl˘ µ’¿Îfl ‹Îfi_ »\_.” fiËŸ ÷˘ flV÷΋Î_

’V÷¿ ŒıÓ¿Ì ÿÌ‘Î_ ˢ÷. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î ÷˘ CÎıflı ±Î‰Ìfiı ’λÎ_ ±Î’Ì

√›˘. ±ıfiı √HÎ fiÎ ‹Îfi‰˘ ’Õı ? “±Î ÷‹Îv_ iÎÎfi ’λ\_ ±Î’_ »\_” ¿Ëı

»ı. ±ı ÷˘ Ë_ … ·™fiı ÏfiflÎ_÷ı !

≠ë¿÷ν — ÏfiflÎ_÷ı, ±ıÀ·ı ’λ\_ µ’¿ÎflÌ ƒ„WÀ◊Ì ·˘.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î ¿o¥ flV÷΋Î_ ŒıÓ¿Ì fiÎ ÿÌ‘Î_, ±ıÀ·ı ÕÎè΢

‹ÎHÎÁ ! ÁÎv_ ¿›*.

≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ±Î’ “iÎÎfiÌ ’vÊ” »˘, ÷˘ Á΋ÎfiÌ ±ÎÕÎ¥

fiÌ¿‚Ì Â¿ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ëı·Ì fiÌ¿‚Ì Ω›. fiËŸ ÷˘ ‹Îfl ¬Î¥fiı, ¬kÎÎ

¬Î¥¬Î¥fiı fiÌ¿‚ı ±ı. ¬kÎÎ ¬Î› fiı ¬kÎÎfiÎ ±fi¤‰ ◊÷Î Ω› fiı,

÷ı‹ ÷ı‹ ±ÎÕÎ¥ fiÌ¿‚÷Ì Ω›. fiËŸ ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îflı fiÌ¿‚ı.

22 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 21

Page 12: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

±ı fi ˢ‰_ CÎÀı !

≠ë¿÷ν — ±Î “iÎÎfi” ·Ì‘ı·Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±ÎÕÎ¥ ‰‘Îflı

÷¿·ÌŒ ±Î’ı »ı ¿ı ±À¿HÎ ‰‘Îflı ÷¿·ÌŒ ±Î’ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±À¿H΢ ! ±ÎÕÎ¥±˘ ÷˘ ⁄Ë fiËŸ. ±ÎÕÎ¥±˘fiı ÷˘

±ı Á‹…ı »ı ¿ı ±Î ±ÎÕÎ¥ ±ı ¬˘ÀÌ ‰V÷ »ı. ±Î “iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì

±ÎÕÎ¥ ±ıfiı ‹Îfl ¬‰ÕΉı. ±ıÀ·ı ±Î ¤flı·Ì ±ÎÕÎ¥ »ı, ’ÒflHÎ ¿flı·Ì

»ı ÷ı √·fi ◊Λ »ı, ±ı ‹Îfl ¬‰ÕΉı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ±ÎÕÎ¥fi˘ ¢¬

fiΠˢ›. ’HÎ ±À¿HÎ ‰‘Îflı ’…‰ı. ˉı Ωı ¿ı ±Î ÿ˘Ê˘ Ë…\ ËıflÎfi

¿flı ⁄‘Î, iÎÎfi ˢ‰Î »÷Î_ ›. ±Î ‹Î· »ı ÷ı fiΠˢ‰˘ CÎÀı. ’HΠˉı

‹Î¿ı˝À‹Î_◊Ì ¤flÌ ·ÎT›˘ ˢ›, ±ıfiı fiÎ ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı, ±Î’HÎÎ◊Ì ?

…ı ¤flı·˘ ‹Î· »ı, …ı ’ÒflHÎ ◊›ı·˘ ±ı √·fi ◊Âı. fi‰˘ ’ÒflHÎ ◊‰Îfi˘

fi◊Ì. …^fi_ √·fi ◊¥ flèÎ_ »ı. …^fi_ ’ÒflHÎ ¿flı·_ »ı ±ı √·fi ◊¥ flèÎ_

»ı fiı ±ı ±Î’b_ … ’ÒflHÎ ¿flı·_ »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı “Ωı¥” “Ωı¥” ±fiı

© ¿flÌ ¿flÌfiı “·ıÀ-√˘” ¿fl‰Îfi_, ±ıfiı ©̿flHÎ ¿flÌfiı “·ıÀ-√˘”

¿fl‰Îfi_. ’»Ì ÷ı √‹ı ÷ı‰_ ˢ›. »÷Î_ ¿ı‹ ¿flÌ ±ı ⁄‘˘ T›‰ËÎfl «˘A¬˘

fiÌ¿‚ı ±ı‰_ ÷˘ ˢ‰_ Ωı¥±ı fiı ?

“‰Î_¿˘”, ÷ı “’˘÷ı” Lˢ› !

‹ıÓ ÷˘ ÷‹fiı ÁÌ‘Î_ ¿›Î˝ fiı ! fi◊Ì ¿›Î˝ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎÕ<_ ¿˘HÎ

Ë÷_ ? “«_ÿ¤Î¥”. ÷ı “÷‹ı” ÷˘ «_ÿ¤Î¥ Lˢ›. ÷˘ “±Î’HÎı” ¿ËÌ ÿı‰_

¿ı “±Î Ë_ Lˢ›. Ë_ ÷˘ ±Î ©ÎI‹Î.” ÷˘ ⁄˘·˘, ÷‹ÎflÌ ±ÎÕÎ¥ …÷Ì

flËÌ fiı ? ÷‹fiı ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?

±ıÀ·ı ±Î ±ø‹ ωiÎÎfiı ⁄‘Î B≤ËV◊Ìfiı ÁÌ‘Î ⁄fiÎT›Î. ÁÌ‘Î

◊‰Îfiı ‹ÎÀı ÁΑ ◊‰ÎfiÌ …wfl »ı. Ωı B≤ËV◊Ì ÁÌ‘Î ◊›Î ÷˘ ÷ıfi˘ µ¿ı·

fiı ÁÌ‘Î ◊‰Î ‹ÎÀı ÁΑ’b_ ¿fl‰Îfi_ »ı. ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î

“«_ÿ¤Î¥” ‰Î_¿˘ fiı “Ë_” ÁÌ‘˘. ±ıÀ·ı “÷‹ı ÷˘ ÁΑ ◊›Î ‰√fl ÁÌ‘Î

◊¥ √›Î fiı ! ±ø‹ ωiÎÎfi ÷˘ ÁÎv_ »ı fiı !

÷˘ › ’»Ì ±‹fiı ·˘¿ Â_ ¿Ëı ? “±Î «_ÿ¤Î¥ Ë÷Î ÷ı‰Î_ fiı

÷ı‰Î_ … »ı.” ’HÎ ±ı ±‹Îflı Ωı‰Îfi_ fiËŸ. I›Î_ ·˘¿˘fiı ±‹ı Â_ ¿Ë̱ı ?

“÷‹fiı …ı «_ÿ¤Î¥ ÿı¬Î› »ı ±ı …\ÿÎ »ı ±fiı ‹fiı ÿı¬Î› »ı ±ı …\ÿÎ

»ı.” ·˘¿ ¬˘Õ ¿Îœı ¿ı fiÎ ¿Îœı ? ¿ı ±Î “ÿÎÿΔfiÌ ’λ‚ ’ÕuÎ fiı Ë…\

÷˘ ±ı‰Î_ fiı ±ı‰Î_ »˘, ¿Ëı ¿ı fiÎ ¿Ëı ±ı‰_ ? ÷˘ I›Î_ “±Î’HÎı” “÷ı”

‰Î_¿Î fiΠˢ¥±ı. ’HÎ ±Î’HÎı ±ı ‰Î÷ ÁÎ_¤‚̱ı, ±ıÀ·ı ÁÎ_¤‚Ìfiı

’λÎ_ CÎıfl …¥fiı “±Î’HÎı” “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ë̱ı ’HÎ ¬flÎ_ ¿ı, ““÷‹ı …ı‰Î

»˘ ±ı‰Î_ ÿı¬Î÷Πˢ› ±ı‰_ ·˘¿ ¿ËıÂı. ‹ÎÀı Ë…\ ¿o¥ ’Î_ÁflÎ ◊¥ Ω‰.

“ÿÎÿΔ fiı “Ë_” ⁄ıÃÎ »Ì±ı. ÷˘ ±‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ’Î_ÁflÎ ◊¥ Ω‰.””

÷˘ ±ı ’Î_ÁflÎ ◊¥ …Âı. ⁄οÌ, Ω÷ı ’Î_Áv_ ◊‰_ ˢ› ÷˘ fiÎ ◊‰Î›.

¿Î_ ÷˘ √v ’Î_Áfl˘ ¿flÌ ±Î’ı. ’HÎ √v ’Î_ÁflÎ ◊›ı·Î ˢ‰Î_ Ωı¥±ı.

’HÎ ’Î_ÁflÎ √v ‹‚‰Î ‹U¿ı· »ı fiı !

±ı‰_ ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” !

±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ±ÎÕÎ¥ …ıfiı Ë÷Ì, ÷ı “Ë_” Lˢ›. ±ı‹ ±Î¬Ì

…B›Î … ’˘÷ı ¬Î·Ì ¿flÌ fiÎ¬Ì fiı ! ’»Ì flèÎ_ … Â_ ÷ı ? √fiı√ÎflÌ‹Î_

Ë÷˘, ±ı √fiı√ÎflÌ’b_ »^ÀÌ √›_. ±fiı ‹Ò‚ √fiı√Îfl Ë÷˘ ÷ıfiı I›Î_ …

flËı‰Î ÿÌ‘˘. ‹Ò‚ √fiı√Îfl ÷˘ “±ı” … Ë÷˘. ±Î ÷˘ “±Î’HÎı” ‰√fl

¿Î‹fiÎ ‹ËŸ “’ÎÀÛfiflÂÌ’” ¿flÌ fiÎ¬Ì Ë÷Ì. ’»Ì ˉı ÁÌ‘Î ◊¥ √›Î

fiı ? “÷‹ı” ’˘÷ı ÁÌ‘Î ◊›Î ±ıÀ·ı ±ÎfiÌ, “«_ÿ¤Î¥”fiÌ ±ÎÕÎ¥ ¿ÎœÌ

fiά¢. F›Î_ Á‘Ì “’ÎÀÛfiflÂÌ’” Ë÷Ì I›Î_ Á‘Ì ±Î “«_ÿ¤Î¥”fiÌ

±ÎÕÎ¥ fiÎ fiÌ¿‚ı. ˉı “’ÎÀÛfiflÂÌ’” »^ÀÌ √¥, ±ıÀ·ı “÷‹ı” «_ÿ¤Î¥fiı

‘‹¿Î‰Ìfiı ’HÎ ±ÎÕÎ¥ ¿ÎœÌ fiά¢.

±ıÀ·ı ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi”fi˘ ≠÷Î’ ¿ı …ı ‰Î_¿˘ »ı ÷ı “Ë_” Lˢ›,

±fiı “Ë_” ÷˘ ±Î ©ÎI‹Î !

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı …ıfiı Á‘Îfl‰Î Œflı »ı ÷˘ › Á‘flı fiËŸ, fiı ±ıfiÌ

’λ‚ ±Î¬˘ ¤‰ ’Òfl˘ ◊Λ, ’HÎ ±ı ‰V÷ … “’˘÷ı” ˢ÷˘ fi◊Ì fiı ?

±ı‰_ … ◊›_ fiı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı◊Ì ’Îfl … fiÎ ±Î‰ı fiı ! ÷ı◊Ì ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îfl

¤À¿‰Îfi_ fiı !!

24 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 23

Page 13: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

±ı ÷˘ ÷ı◊Ì ·˘¿˘±ı ÷Ì◊*¿fl ‹ËÎflÎ…fiı ¿Ëı·_ ¿ı Ëı ¤√‰Îfi !

±Î’fiı …ı ¿ÕÌ⁄_‘ ·Ÿ¿ ‹‚Ì ±ı ¿˘”¿ ‹ËΤÎB›Â΂Ìfiı ‹‚ı ! ¿ÕÌ⁄_‘

·Ÿ¿ ±ıÀ·ı ±ËŸ◊Ì ±Î√‚fi˘ flV÷˘, ±ı◊Ì ±Î√‚fi˘ flV÷˘, ±ı◊Ì

±Î√‚fi˘ flV÷˘ ±ı‹ ‹‚Ì ±Î‰ı. ¿ÕÌ⁄_‘ ! ±fiı Ãıà Á‘Ì ’λ\_ !!

±fiı ±Î ·˘¿˘fiı ¿ÕÌ⁄_‘ ·Ÿ¿ ‹‚ı fiËŸ ±fiı @›Î_› «ÎS›Î Ω›.

‹fiı › ¿ÕÌ⁄_‘ ·Ÿ¿ ‹‚Ì Ë÷Ì. ±ı‰Ì ‹ıÓ ‹ÎflÌ Ω÷ ‹ÎÀı

¢‘¬˘‚ ¿flÌ ¿ı ±Î ¿¥ Ω÷fi_ ⁄L›_ ?! ’HÎ ÷ı ‹fiı ¿ÕÌ⁄_‘ ·Ÿ¿

‹‚ı·Ì ! ÷ı◊Ì ±Î¬_ ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ≠√À ◊›_ fiı !

±ıÀ·ı ±Î ““…ı ±ÎÕ˘ »ı ÷ı “Ë_” Lˢ›”” ±ı‰_ iÎÎfi ◊‰_, ±ıfi_

fi΋ “±ø‹ ωiÎÎfi”. fiı ““±ÎÕ˘ ÷ı “Ë_” »\_ ±fiı ÁÌ‘_ ‹Îflı ◊‰Îfi_ »ı””,

÷ıfi_ fi΋ ø‹ !

ÏflÁΛΠ? ÷˘ “√ÎÕÌ” …Âı !

≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ÏflÁΛ ±ı ±ıfiÌ ±ÎÕÎ¥fi˘ ≠¿Îfl ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ëı‰Î› ? fiËŸ ÷˘ ÏflÁΉÎfiÌ …wfl …

@›Î_ flËı »ı ? ’HÎ ±ÎÕ˘ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. …flο ±ıfiı ‰Î_¿<_ ’Õu_

±ıÀ·ı ±ÎÕ˘ ◊¥fiı ∂¤˘ flËı. ‰Î_¿<_ ’Õ‰_ Ωı¥±ı.

⁄Î¿Ì ÏflÁΛ I›Îflı ±ÎÕ<_ ¿flı fiı ! VÀıÂfi ’fl ±ı¿ ¤Î¥fiÌ ‰Ë

ÏflÁΛı·Ì ±Î‰ı·Ì. ÷ı ¤Î¥ ±ıfiı ¿Ëı, “√ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω fiı ! √ÎÕÌ

∂’ÕÌ …Âı, ’»Ì flÎ÷ ’ÕÌ …Âı.” ÷˘ › ±ı fiÎ ⁄ıÃÌ. ±fiı ±ıfiı › fl¬ÕÌ

‹fl‰_ ’Õu_. ÏflÁΛı·Î ‹ÎHÎÁfiÌ ±Î√‚ ÷˘ ⁄Îfl √ÎÕ̱˘ …÷Ì flËı.

√ÎÕÌ ¿o¥ ÏflÁΛı·Îfiı ‹fiΉ‰Î ±Î‰ı ? …√÷ ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_.

…√÷ ∂¤_ flËı ◊˘ÕÌ ‰Îfl ? ÷‹ı ÏflÁΉ ÷˘ Ωfi‰Î‚Î ∂¤Î_ flËı ?

Ωfi‰Î‚Î »˘¿fl˘ ’ˆHÎΉ‰Î …÷Î_ ˢ› fiı ÷‹ı ÏflÁΛΠˢ ÷ı ÷‹ÎflÎ ÁÎv_

⁄ıÁÌ flËı ⁄ı ÿËÎÕÎ ? fiÎ. ±ı‰_ »ı ±Î …√÷ !

≠ë¿÷ν — ±Î ΩfifiÌ ±_ÿfl Ï’÷flÎ¥ ÏflÁΛ fiı »ı‰Àı Á_ÿı¢

‹˘¿·ı ¿ı ÷‹ı ±‹fiı ‹fiΉ‰Î ±Î‰˘ ±ıÀ·ı ±‹ı ‹ÎfiÌ …¥Â_.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı √ÎÕÌ ∂’Õ÷Î_fiÎ “ÀÎ¥‹ı” ‹Îfiı. ±ıfiı ±fi¤‰ ◊›ı·˘

»ı ¿ı ±Î √ÎÕÌ ∂’ÕÌ …Âı. …√÷ ÷˘ «ÎS›Î ¿flı »ı. ±‹◊˘ ÷_ ÷ÎflÌ

Ω÷ı ±ÎÕÎ¥ Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ?

±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ¿ı ±Î √ÎÕÌfiÎ_ √ÎÕÛ ΩıÕı ¿ı ÕˇÎ¥‰fl ΩıÕı Ë_

ÏflÁΛ˘, ÷˘ ’ı·˘ ◊˘Õ̉Îflı ¿Ëı ¿ı, “¤Î¥, ⁄ıÁÌ Ω‰ fiı ! ±I›Îflı Â_

¿Î‹ CÎÕ˘ ¿fl˘ »˘ ? ⁄ıÁÌ Ω‰fiı !” ’HÎ Ë_ ÏflÁΙ ¿ı “⁄ıÁ‰Îfi˘ …

fi◊Ì, ⁄Á !” ÷˘ ’ı·˘ ËÕËÕÎÀ Àˇıfi µ’ÎÕÌ Ω› ¿ı fiÎ µ’ÎÕÌ Ω› ?

…√÷ ¿o¥ ∂¤_ flËı÷_ ËÂı ? …√÷ ÷˘ «ÎS›Î … ¿fl‰Îfi_. ÷‹ı ±ıfiÌ

ΩıÕı “±ıÕ…VÀ” ◊Ή. fiËŸ ÷˘ fl¬ÕÌ ‹fl¢ “VÀıÂfi” µ’fl. ’ı·˘ ÷˘

ÁÌÀÌ ‰√ÎÕı fiı ? ±ı › Ωı›ı·_ ‹ıÓ ÷˘. ±Î‰Î_ › ¬ı· Ωı›ı·Î ⁄‘Î,

’ı·Î±ı √ÎÕÌ µ’ÎÕÌ ‹Ò¿Ìfiı ±Î flËÌ √›ı·Î !

≠ë¿÷ν — ’»Ì ±ıfiı ·Î√ı fiı, ¿ı ±Î √ÎÕÌ √¥ fiı ‹fiı ¬˘À √¥ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_ ‹Îfiı ¿ı, “‹ıÓ ¿›* »ı ±ı … ¬v_ »ı.” ±ı ’HÎ

±ı ¬˘À √¥ ±ı‰_ Ωı ‹Îfiı, ±ı‰Ì Ωı ±Î‰Õ÷ ±Î‰Õı ÷˘ ÷˘ ’»Ì ŒflÌ

¤Ò· flËı … fiËŸ fiı ! ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Á‹…HΠˢ› fiËŸ. ‹ÎHÎÁ ’˘÷ı

’˘÷ÎfiÌ ¬˘Àfiı Ωı¥ ¿ı ±ı‰Ì › Á‹…HÎ fiΠˢ› ±ı‹Î_. ‹ÎHÎÁfi_ √…\_

fiËŸ fiı ! ±ı ÷˘ ⁄Ë … „@÷ Ωı¥±ı. √ÎÕÌ µ’ÕuÎ ’»Ì ‹fi‹Î_ fiÎ

◊Λ ¿ı ±ı ÷˘ ±Î “¿˘ÀÛ”fiÌ ÷Îfl̬ Ë÷Ì ±fiı ±ÎfiÌ ΩıÕı @›Î_ CÎÕ˘

¿›˘˝ ? ’»Ì ‹fi‹Î_ ’V÷Ή˘ fiÎ ◊Λ ⁄Y›˘ ? ¿˘ÀÛ‹Î_ ÷Îfl̬ ˢ› ±fiı

¿o¥ ¿ÎflHÎÁfl ±Î’HÎfiı ÁΫ˘ CÎÕ˘ ˢ›, ¤Ò· ±ı ·˘¿˘fiÌ Ë˘›,

±Î’HÎÌ ¤Ò· fiΠˢ›, »÷Î_ › ’HÎ √ÎÕÌ µ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_ ±ı ¤Ò·fi˘

Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰˘ Ωı¥±ı fiı ? ’ı·Î ωfi_÷Ì ¿flı ¿ı, “¤¥, ˉı ‹Ò¿˘fiı,

±Îfiı ¨«_ ±ËŸ◊Ì ! ±ı ‹ÎV÷flfiÌ ¤Ò· ◊¥.” ±ı‹ ·˘¿˘ ⁄˘·ı ÷˘ ›

±Î’HÎı fiÎ ⁄ıÁ̱ı I›Îflı CÎfi«yfl … ¿Ëı‰Î› fiı ? ’»Ì ’ı·˘ “TËÌÁ·”

… ‰√ÎÕı fiı ?! ÷ı ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î …√÷ «Î·Ì Ω› »ı ±fiı ’ı·Î ‹Òfl¬Î

⁄ıÁÌ flËı »ı ⁄Î_¿ÕÎ ’fl.

≠ë¿÷ν — ±ıfiı ’»Ì ±ı¿-⁄ı …HÎÎ_ ¿Ëı‰Î‰Î‚Î › ‹‚Ì ±Î‰ı ¿ı

÷‹ı ⁄fl˘⁄fl ¿›* »ı.

26 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 25

Page 14: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı‰_ ¿ËıfiÎflÎ ’λÎ_ ‹‚Ì ±Î‰ı fiı, ¿ı “⁄fl˘⁄fl

¿›* »ı. «Î ·¥ ±Î‰_ ¿ı fiÎV÷˘ ·Î‰_ ?” ⁄ı wÏ’›Î ˢ› ÷ı › ·˘¿

’ÕÎ‰Ì ·ı ’λÎ_. ±ı¿oÿflı ±Î‹Î_ ‹Î fi◊Ì.

±Î “ÿÎÿΔfiÌ √ÎÕÌ‹Î_◊Ì ∂÷ÎflÌfiı ¿ÎœÌ ‹Ò¿ı, ‹Îflı ÷˘ › ’ıÁÌ

…Ωı ’λ‚◊Ì. ±ËŸ◊Ì ¿ÎœÌ ‹Ò¿ı ÷˘ ±Î’HÎı ⁄ÌΩ ÕO⁄΋Î_ ’ıÁÌ …‰_.

’λΠI›Î_ ¿˘¥ ¿ÎœÌ ‹Ò¿ı ÷˘ hÎÌΩ ÕO⁄΋Î_ …‰_. ’λΠI›Î_◊Ì › ¿ÎœÌ

‹Ò¿ı I›Îflı «˘◊Î ÕO⁄΋Î_ …‰_ ! ·˘¿˘fi˘ ‘_‘˘ Â_ ? ¿ÎœÌ ‹ı·‰_. ’HÎ

±Î’HÎı ÷˘ ŒflÌ ¿˘¥ ÕO⁄΋Î_ ’ıÁÌ …‰_, √ÎÕÌ «Ò¿Ì …‰Ì fiËŸ.

÷ı‹Î_ ¬˘À ¿˘fiı ?

Ë_ ÷˘ fiÎfi’H΋Î_ ÏflÁÎ÷˘ Ë÷˘, ◊˘Õ<_ CÎb_. ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÏflÁΛ˘

ˢ¥Â. ⁄Ë ÏflÁΛı·˘ fiËŸ. ÷˘ › ‹ıÓ Áfl‰ˆ›_ ¿ÎœÌ Ωı›_ ¿ı ÏflÁΉ΋Î_

÷tfi ¬˘À »ı, ±ı ‰ı’Îfl … ÷tfi ¬˘Àfi˘ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì @›Îflı› ’HÎ

ÏflÁΉ_ fiËŸ, ±ı‰_ fiyÌ … ¿flı·_. ¿˘¥ ±Î’HÎfiı √‹ı ÷ı ¿flı ÷˘ ›

ÏflÁΉ_ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ⁄Ë ¬˘À‰Î‚Ì ‰V÷ »ı.

±ıÀ·ı ‹ıÓ ÷˘ fiÎfi’HÎ◊Ì ÏflÁΉÎfi_ »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·_. ‹fiı ◊›ı·_ ¿ı

⁄Ë ‹˘À<_ fi¿ÁÎfi »ı ±Î ÷˘. Ë_ ÏflÁΛı·˘ ¬fl˘, ’HÎ ÷ı Ïÿ‰Áı Á‰Îflfi_

ÿÒ‘ √›_ ! ÷ı ’»Ì ‹ıÓ ÷ı Ïÿ‰Áı Â_ Â_ √›_ ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ›˘, ÁÎ_…ı

Ë÷Î ÷ıfiÎ_ ÷ı ’λÎ_. ‹fiΛΠI›Îflı ∂·À<_ fi¿ÁÎfi √›_. ÷ı ‹ıÓ ¬˘‚Ì

¿Îœu_. ’»Ì ‹fiı ‹fiÎT›Î fl˘Œ◊Ì ‹Îfi ±Î’Ìfiı ! ’HÎ Á‰Îflfi_ ÿÒ‘ı ›

⁄‘_ √›_ fiı ! ±ıÀ·ı ±ı¿-⁄ı ŒıflÎ fiÎfi’H΋Î_ ÏflÁÎ¥ Ωı›ı·_. ’HÎ ±ı‹Î_

¬˘À √›ı·Ì, ±ıÀ·ı I›Îfl◊Ì ŒflÌ ‹ıÓ ÏflÁΉÎfi_ »˘ÕÌ ÿÌ‘ı·_. ±Î ¬˘À

Ω› ¿ı fiÎ Ω› ?

≠ë¿÷ν — Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ˉı ÷˘ ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ◊›Î. ˉı ±Î’HÎfiı ±Î‰_ fiΠˢ›.

÷‹ı ¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ÏflÁΛı·Î ¿ı ? fiËŸ ¿ı ? ¿˘¥ ÏflÁΛ »ı ¬v_ CÎfl‹Î_ ?

≠ë¿÷ν — fiÎ.

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ÁÎv_ »ı.

≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_fiı, ¿ı ÿÒ‘ ±‹Îv_ √›_, ÏflÁΛΠ÷ı◊Ì. ÷ı ¿¥

™‹flı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı fi‰-ÿÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹flı.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, fi‰-ÿÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹flı ±‹ı › ±ı‰Ì flÌ÷ı

ÿÒ‘ √‹ÎT›Î Ë÷Î. ÷ı ±‹fiı › ¬˘À ’Õı ’ı·Ì ’ıÀfiÌ, ±ıÀ·ı ±ı‹ ÷˘

◊Λ ¿ı ±Î ¬˘À √¥. ’HÎ ÷˘ › ±‹ı «Î· flÎA›_ fiı ÷‹ı ⁄_‘ ¿ı‰Ì

flÌ÷ı ¿flÌ ÿÌ‘_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹Îflı ÷˘ Á‰Îflfi_ ÿÒ‘ fiı ±ı ⁄‘_ √›_. ‹ıÓ ÏËÁÎ⁄ ¿Îœu˘

Ë÷˘ ¿ı ±Î ÏflÁΛ˘ ÷ı◊Ì ±ÎÀ·Ì ¬˘À √¥ ! ‹ÎÀı ÏflÁΉ_ ±ı fi›*

¬˘À‰Î‚_ »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ±Î ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘. ±ÎÕ<_ ◊‰_ fiËŸ.

I›Îflı ±Î ±ÎÕÎ¥ … ¿Ëı‰Î› fiı ! ±Î’HÎı ËÃı «œÌ±ı ¿ı “‹Îv_ ÿÒ‘

±ÎÀ·_ ±˘»\_ ¿ı‹ ?” ±flı ‹ı·fiı ’Ò‚˘, ’Ì ·ı fiı. ŒflÌ ‰Îfl¿ı ±Î’Âı. ⁄Îfiı

Ë_ Â_ ¿Ëı÷˘ Ë÷˘ ? “‹fiı fiı ¤Î¤Ìfiı ⁄‘Î_fiı Áfl¬Î_ √H΢ »˘ ÷‹ı ⁄Î ?

¤Î¤Ìfiı ±E»ıfl ÿÒ‘, ÷ı ‹fiı › ±E»ıfl ÿÒ‘ ±Î’˘ »˘ ? ±ıfiı ±˘»\_

±Î’˘.” ‹Îflı ±E»ıfl flËı‰Î ÿı‰_ Ë÷_. ‹Îflı ‰‘Îfl‰_ fiˢ÷_. ’HÎ ¤Î¤Ìfiı

±˘»\_ ¿fl˘, ÿ˘œ ’ÎÂıfl ¿fl˘. I›Îflı ⁄Î ‹fiı Â_ ¿Ëı »ı ? “÷ÎflÌ ⁄Î ÷˘ ±ËŸ

»ı. ±ıfiÌ ⁄Î ±ËŸ fi◊Ì fiı ! ±ıfiı ¬˘À<_ ·Î√ı Ï⁄«ÎflÌfiı. ±ıfiı ÿ—¬ ◊Λ.

±ıÀ·ı Áfl¬_ ±Î’‰_ ’Õı.” ÷˘ › ’HÎ ‹Îflı ‹ı‚ ’Õı fiËŸ. ’HÎ ⁄Î ‹fiı

Á‹Ω‰ Á‹Ω‰ ¿flı, ◊Ÿ√ÕÎ_ ‹Îfl ‹Îfl ¿flı. ±ıÀ·ı ±ı¿ Œıfl˘ ±ÎÕ˘ ◊›˘,

÷ı ’»Ì ¬˘À √¥. ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ˉı ŒflÌ ±ÎÕ<_ ◊‰_ fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î

I›Îflı ¿ËıÂı, “flËı‰Î ÿ˘ I›Îflı ±ıfiı !” ÷ı ’»Ì ±ı‰_ … ◊Λ fiı !

’»Ì ŒflÌ fiÎ ÏflÁΛΠ¿ÿÌ !

≠ë¿÷ν — ±Î ¬˘Àfiı ÷fl÷ ±˘‚¬Ì, ±ı ÷˘ ‰ÎÏHΛÎ⁄Ï© ◊¥ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‰_ ¿o¥ fiËŸ. ‰ÎÏHΛÎ⁄Ï© ±ıÀ·ı ‰ÏHο⁄Ï©

¿Ëı‰Î›. ±fiı ‰ÏHο ±ıÀ·ı ω«ÎflÂÌ· ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›, ÕËÎ’HΉ΂Ì

28 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 27

Page 15: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ¬˘Àfiı ±˘‚¬ı ’»Ì ŒflÌ ¬˘À fiÎ ¬Î› fiı ?!

ÏflÁΛ ±ıÀ·ı ¬˘À Ω›. ÷‹ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÏflÁÎ¥fiı flÎhÎı

‘‹’»ÎÕÎ ¿flÌfiı fiÎ ¬Î‰ ÷˘ ’»Ì ⁄‘Î_ Â_ ¿flı ? ⁄‘Î_ Ω√÷Î_ flËı ?

⁄‘Î_ › ‰¬÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ¨CÎÌ Ω›. ±ıÀ·ı ¬˘À ÷‹fiı Ω›.

Â_ ÏflÁ΋HÎÎ_ fiı ‹fi΋HÎÎ_ ’λÎ_ ?! ±fiı ‹fiΉı › ¿˘HÎ ⁄Y›_ ?

±Î ÷˘ …‹‰Îfi_ ◊Λ ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “«Î·˘ …‹‰Î ¿Î¿Î, …‹‰Î ËıÓÕ˘ fiı !

I›Î_ ±Î√‚ ÷ˆ›Îfl ◊¥ √›_ »ı. ⁄‘Î_ ⁄ıÁÌ flèÎÎ_ »ı.” I›Îflı ’ı·Î ¿Ëı,

“fiÎ, ±I›Îflı …‹‰Î fi◊Ì ±Î‰‰Îfi˘, Ω‰.” ÷ı ’ı·Î ·˘¿˘ ±ı¿-⁄ı ‰¬÷

ωfi_÷Ì ¿flı, ’»Ì ? ’»Ì Àı⁄· ’fl …‹‰Îfi_ ÷˘ «Î· ◊¥ … Ω› fiı !

±ıÀ·ı ±‹ı ŒflÌ ÏflÁΛΠfi◊Ì. ±I›Îflı ›, Ë…\ › ¿˘¥ ÿËÎÕ˘

¿˘¥fiÌ ΩıÕı ±‹ı ÏflÁΛΠfi◊Ì. ¤Î√ÌÿÎflfiÌ ΩıÕı › ±‹ı ÏflÁΛı·Î

fiËŸ. ±ı ÏflÁΛı·Î ¿˘¥ ‰¬÷. ’HÎ ÷ı ±‹Îfl΋Î_ ÏflÁ΂ ÿı¬ı fiËŸ

±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ’HÎ ŒflÌ ÏflÁΛ fiËŸ.

“ÏflÁ΂” … ÏflÁΛı·Îfiı …\±ı !

±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı, “‹ÎflÌ ‰Î¥Œ ‹ÎflÌ ΩıÕı ÏflÁΛ

»ı.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÏflÁΛ »ı, ÷ı ±ıfiı ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? “÷_” fiËŸ. ±Î

“ÏflÁ΂” »ı ÷ı …\±ı »ı. ¿˘HÎ …\±ı »ı ? “ÏflÁ΂” »ı ÷ı …\±ı »ı, “÷_”

Lˢ› ! ±ıÀ·ı “÷Îflı” ΩHΉ_ ¿ı ±Î “ÏflÁ΂” Ωı¥ flè΢ »ı. …ı “ÏflÁ΂”

ˢ›, ÷ı ÏflÁΛı·Îfiı …\±ı. ±ÎI‹Î, ±ÎI‹Îfiı … …\±ı ! ±ÎI‹Î ⁄Ì∞

±‰V◊Îfiı …\±ı … fiËŸ. Ï«œÎ›ı·˘ ˢ›, ÷ı Ï«œÎ›ı·Îfiı …\±ı. ±ıÀ·ı ‹ıÓ

±ı ¤Î¥fiı ¿Ëı·_ ¿ı, “⁄¥ ÷˘ ÏflÁΛı·Ì Ë÷Ì, ±ı ±ıfi˘ ±ÎI‹Î Lˢ›,

±ı ÷˘ ⁄¥ »ı. ±fiı ±Î ÏflÁ΂ »ı ±ı ÷Îfl˘ ±ÎI‹Î Lˢ›. ±Î ⁄¥

¿˘fiÌ ’fl ÏflÁΛ »ı ? ÏflÁ΂ µ’fl ÏflÁΛ »ı, ÷ı ÷_ Ωı ! ÷_ Ωı›Î ¿fl.”

±ÎfiÎ◊Ì “Á˘S›Âfi” ±Î‰ı fiı ? fiËŸ ÷˘ “Á˘S›Âfi” ¿ı‹ ±Î‰ı ?

±Î ÷˘ ¿˘¥ ÏflÁΛΠ¿flı, ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_ÕuÎ ¿flı ±fiı ±ı ÷˘ ±ı‹ …

ˢ›. ’HÎ ±ÎI‹Î ±Î ⁄‘Î ’›Î˝›˘◊Ì …\ÿ˘ »ı. ±ÎI‹Î ±Î‹Î_ ¿˘¥

…B›Î±ı »ı fiËŸ. ±Î ⁄‘_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ±ı ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ? ÁË ÁËfiÎ_

¿‹˘˝◊Ì »ı ⁄‘_. ±Î ¿‹˝Œ‚ ‹Y›Î ¿flı »ı, ÷ı‹Î_ “±Î’HÎı” Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ?

ÁË ÁËfiÎ_ ¿‹˝ ¤˘√‰ı, ÷ı‹Î_ “±Î’HÎı” ÂÌ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î

»ı. Ωı ±ÎI‹Î ≠ÎÅ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ±ÎI‹Î …\±˘, ⁄Ì…\_ Ωı‰Î …ı‰_ fi◊Ì.

±‹ÎflÌ Á‹…H΋Î_ ¿ı‰_ ËÂı ? ÷‹ÎflÌ Á‹…HÎ fiı ±‹ÎflÌ

Á‹…H΋Î_ Œıfl ËÂı fiı ? ±‹fiı ¿Â_ ÿ—¬ ±Õ÷_ fi◊Ì, ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ

»ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ÎflÌ Á‹…HÎ »ı ±‹Îfl΋Î_. ±‹ı ±HÎÁ‹…HÎfiı ¬ıÓ«Ì

fi◊Ì ·Î‰÷Î. ±fiı ±Î ÷˘ ±HÎÁ‹…HÎfiı ⁄ËÎfl◊Ì, ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı◊Ì

¬ıÓ«Ì ·Î‰ı ! ±Î’HÎı ·˘¿˘fiÌ ÁÎ◊ı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ⁄‘_ “T›‰„V◊÷” »ı,

ÏËÁÎ⁄ »ı. ÏËÁÎ⁄fiÌ ⁄ËÎfl ¿Â˘ ŒıflŒÎfl ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. «˘’ÕÎfiÎ

ÏËÁÎ⁄◊Ì ⁄ËÎfl ŒıflŒÎfl ◊Λ ¬fl˘ ? ÷˘ ÂıfiÎ ÁÎv_ ±Î ⁄‘_ ? ±fiı

‰Î¥Œ ÏflÁÎ¥ ˢ›, ÷ıfiı ÏflÁ΂ ˢ› ÷ı … ±ıfiı ÏflÁΛı·Ì Ωı¥ ¿ı,

±ıfi˘ ±ÎI‹Î fiÎ Ωı¥ ¿ı. …ı ÏflÁ΂ ˢ› ÷ı … …\±ı. ÏflÁ΂ ‹ÎHÎÁ

ÏflÁΛı·Îfiı …\±ı »ı. fiËŸ ÷˘ ÏflÁΛı·˘ ¿ı‹ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı ? ‹ÎflÌ

’ÎÁı ÏflÁΛı·Î fiËŸ ±Î‰÷Πˢ› ? ’HÎ ‹fiı ÏflÁΛı·_ ¿˘¥ fiÎ ÿı¬Î›.

¿o¥ ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ¿Îœ‰˘ ’ÕÂı fiı ? ±Î‹ ÏËÁÎ⁄ ‰√fl «˘’ÕÎ «Î·÷Î_

ËÂı ? ÏËÁÎ⁄ ÷˘ Ωı¥±ı fiı ?

‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ ±fi˘¬Ì flÌ÷ !

≠ë¿÷ν — ±Î’fiÌ Á΋ı ¿˘¥ ÏflÁΛ ÷˘ ±ıfiÎ ≠I›ı ±Î’ ¿ı‰Ì

flÌ÷ı flά˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ï⁄·¿<· ‰Ì÷flÎ√¤Î‰◊Ì ! ¬ıÓ«-⁄ıÓ« ±‹fiı fiËŸ, ±ıfiı

‹fiΉ‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ fiÏË. ±Î’HÎfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ‹fiΉ‰Î◊Ì ‰Î_¿<_ ◊Λ

±ı‰_ »ı, ÷˘ Ï⁄·¿<· ⁄_‘ ! ±fiı ±Î’HÎfiı ·Î√ı ¿ı ‹fiÎT›Î◊Ì ÁÌ‘_ ◊Λ

±ı‰_ »ı, ÷˘ ±ı¿Îÿ ÂOÿ ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı, “¤Î¥, ±‹ÎflÌ ¤Ò·«Ò¿ ◊¥

ˢ› ÷˘, ⁄ıÁ˘fiı ÏfiflÎ_÷ı. ¤Ò·«Ò¿ ÷˘ ‹ÎflÌ › ◊Λ fiı ÷‹ÎflÌ › ◊Λ”

±ı‹ ¿ËÌfiı ±ıfiı ⁄ıÁÎÕ̱ı. ’HÎ ¬ıÓ« fiËŸ, ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. Ïfifl_÷fl

‰Ì÷flÎ√÷Πˢ› ! ±fiı ±ıfiÎ ÷flŒ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ±¤Î‰ fiËŸ ±fiı ¤Î‰

fiËŸ. ±fiı ’»Ì “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ±ıfiÌ ’fl ¿Ú’Î µ÷Îfl˘.

±fiı “«_ÿ¤Î¥” ±fiı “«_ÿ¤Î¥”fiÎ_ ‹fi-‰«fi-¿Î›Î, ¤Î‰¿‹˝-ƒT›¿‹˝-

30 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 29

Page 16: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

fi˘¿‹˝◊Ì Ï¤Lfi ±ı‰Î_ “÷‹ÎflΔ “©ÎI‹Î”fiı ¿ËÌ ÿ™ ¿ı “«_ÿ¤Î¥”fiÌ

µ’fl ¿Ú’Î µ÷Îfl˘. ÷ı ⁄‘Î_ “¿fiı¿˚Âfi” Ë_ ‹ı‚‰Ì ±Î’_. ’»Ì

‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì flË_. ±ı ÏflÁΛı·˘ fiı Ë_ ±Î ÁÌ‘˘, T›‰ËÎfl ±‹Îflı «ÎS›Î

¿flı ! ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ±ı ‹Ò_ΛΠ¿flı, ’»Ì fiÌ¿‚Ì Ω› ⁄‘_.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ÿÎÿÎ, ±ı‰_ ¬v_ fiı, ¿ı ÏflÁ΂ ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷ıfiı

Á΋ı◊Ì Ωı ≠˘IÁÎËfi fiÎ ‹‚ı ÷˘ ±ıfiÌ flÌ÷ ±ıfiı ±Î’˘±Î’ »˘Õ‰Ì ’Õı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Îfiı ±‹ı ≠˘IÁÎËfi ±Î’̱ı fiËŸ. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fiÎ

±Î’̱ı, …flÎ › fiÎ ±Î’̱ı. ≠˘IÁÎËfi◊Ì ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ ±‰‚˘ ◊Λ »ı.

±Î »˘¿flÎ_ ΩıÕı › ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì flËı‰Î◊Ì ÷ı ⁄Ë ÁÎflÎ_ ◊Λ »ı.

±ı »˘¿flÎ_fiı › ≠˘IÁÎËfi ±Î’̱ı ÷˘ »˘¿flÎ_ ±‰‚Î_ «Î·ı. ‰Ì÷flÎ√÷Î

Ωı¥±ı ! »˘¿flÎ_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ËÎ◊ Œıfl‰‰˘, fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ¿o¥ fiËŸ,

±ı‰_ ! ±Î‰ı ÷˘ ËÎ◊ Œıfl‰‰˘ fiı “ËÌÀ ËÌÀ” ¿flı ÷˘ ¿o¥ fiËŸ. ’»Ì

ŒflÌ ±Î‰ı ÷˘ ±ıfiÎ ∂’fl ËÎ◊ Œıfl‰‰˘. ±ı ¿Â_ ¿flı ±ı ±Î’HÎı K›Îfi‹Î_

·ı‰Îfi_ fiËŸ, ±Î’HÎı ‰Ì÷flÎ√ flËı‰_. ±ı ¿Â_ ¿flı, ÷ıfiı ±Î’HÎı √HΉÎfi_

fiËŸ, fi˘Ó‘ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰V÷ »ı fiı !

ÿÎÿÎlÌ — fi˘Ó‘ fiËŸ ! fi˘Ó‘ ÷˘ @·ı ¿flΉÕΉı. fi˘Ó‘ …flÎ ›

fiËŸ. ¿˘¥fiÎ_ ÁÎv fi˘Ó‘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î ⁄‘Îfiı ±‹ı ‰œÌ±ı, ’HÎ

fi˘Ó‘ fiËŸ. ±ı¿ ¿·Î¿ı › fi˘Ó‘ fiÏË. fi˘Ó‘ flά̱ı ÷˘ ±‹Îv_ ‹√…

⁄√ÕÌ Ω›. ±‹ı ÷˘ fi˘Ó‘’˘◊Ì … ¿ÎœÌ fiάı·Ì.

“‰Ì÷flÎ√”, »÷Î_ › “¬À’À” !

≠ë¿÷ν — ÷ı ÿÎÿÎ, ±ı ±Î_¬fiÌ ±_ÿfl ÏfiW¿ÎflHÎ ¿vHÎΠˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı …. ⁄Ì…\_ Â_ ? ±Î ÷˘ ÏfiW¿ÎflHÎ ¿vHÎÎ ! ±ıfiÎ

±ÎI‹Î µ’fl … ±‹ÎflÌ ƒ„WÀ ˢ›, ±ıfiÎ ’ÿ˚√· µ’fl ƒ„WÀ fiΠˢ›.

»÷Î_ › T›‰ËÎfl ±‹ı ÁΫ‰Ì±ı ’λÎ_ ¿ı ±Î ÁIÁ_√fiı ÏË÷¿ÎflÌ ‹ÎHÎÁ

»ı, ±ıÀ·ı “±Î‰˘ ’‘Îfl˘” ±ı‹ ¿èÎÎ ¿fḻı. ⁄ÌΩ ·˘¿˘fi_ ÏË÷ ¿flı

±ı‰Î_ ‹ÎHÎÁ ˢ› ±ıfiı ±‹ı ⁄˘·Î‰Ì±ı. ±ı T›‰ËÎfl ÁΫ‰‰˘ ’Õı, ±ı

T›‰ËÎfl ÁΫ‰Ì±ı ±‹ı. ±fiı ’ı·Î ÷Ì◊*¿fl ¤√‰Îfi »ı ÷ı ±ı‰_ fiÎ

ÁΫ‰ı. ±ı‹fiı ¬À’À fiËŸ fiı ! ±fiı ±Î ÷˘ ¬À’À ±‹ÎflÌ !!

≠ë¿÷ν — ±ı ¬À’Àfi˘ ω¤Î√ ±Î’fi˘ flè΢ »ı, ‹ÎÀı ÷˘ ±‹ı

⁄‘Î_ ±Î‹ ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±Î‰Ì ¿̱ı »Ì±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı …. ±ıfiı ·¥fiı ÷˘ Ë_ ±À@›˘ »\_ ±ı ±Î ·˘¿˘fi_

‹ÎflÎ_ …ı‰_ ¿ı‹ ¿S›ÎHÎ ◊Λ, ±ıÀ·_ …, ±ıfiı ‹ÎÀı ¬À’À ! ¬À’Àı ›

±ıfiı ‹ÎÀı fiı ! ±Î ⁄‘˘ ‰ı’Îfl … ±ıfi˘ fiı ! ±fiı ·˘¿˘fi_ ’HÎ ¿S›ÎHÎ

◊¥ Ω›fiı ! ·˘¿˘fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î Ωı‰ÎfiÌ ‹‚ı ±ËŸ ±Î√‚.

≠ë¿÷ν — ˉı ’ı·Ì T›‰ËÎflfiÌ ⁄Î⁄÷fiÌ ±ÎÕÎ¥ …ı »ı fiı, ¿ı

±Î ÿÒ‘ ±˘»\_ ±ÎM›_ ±ı‹Î_ ÏflÁΛÎ. ÷˘ ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ±ÎÕÎ¥ ¿ı‰Ì ˢ›

»ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î fiflÌ ‹˘Z΋Î√˝fiÌ … ±ÎÕÎ¥, ÷ı◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘

flè΢ »ı, ‹˘ZÎ ±À@›˘ »ı ! fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎ ÷˘ ÷ÎflÌ ’ÎÁı … »ı fiı !

±ı ±ÎÕÎ¥ ±ıfiÌ ÿ̉η˘ »ı ⁄‘Ì. Ë∞ ±ÎÕÎ¥ »ı, fiflÌ ±ÎÕÎ¥fi_

’˘À·_ ! ±ıfi_ ‘Λ* … ¿flı !!

±ıfi_ fi΋ hÎÎ√_ !

≠ë¿÷ν — Á΋ÎfiÌ ’ÎÁı ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿flΉ‰_ ±ı ±ÎÕÎ¥‹Î_

√HÎΛ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ? ±ÎÕÎ¥ fiËŸ I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ? ±fiı

±ı ÏflÁÎ¥ ¿flÌfiı »ı‰Àı hÎÎ√_ ¿flÌfiı › ’HÎ ‘Λ* ¿flΉı. hÎÎ√_ ÷‹ı Ωı›ı·_

fiËŸ ? ÷‹fiı ÷Ή «œÌ Ω›, hÎÎ√_ …\±˘ ÷˘ ! Á΋˘ ‹ÎHÎÁ hÎÎ√_ ¿flı

÷˘ ÷‹fiı ÷Ή fiÎ «œı·˘ ˢ› ÷˘ › ÷Ή hÎHÎ ÏÕ√˛Ì±ı «œÌ Ω›.

≠ë¿÷ν — hÎÎ√_ ±ıÀ·ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — hÎÎ√_ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ±ı‰_ ¿fl‰_ ¿ı Á΋˘ ¤Õ¿Ìfiı ’»Ì

32 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 31

Page 17: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ “±ı@ÁıMÀ” ¿flÌ ÿı. ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı √‹ı ÷ı‰_

¿flı. ‹Î◊_ ¿>Àı, ±Î‹ ¿>Àı, ¿>ÿο>ÿ ¿flı, flÕı, »ıÕ˘ ‰Î‚ı. ±Î’HÎfiı

«˘√flÿ‹◊Ì Ï⁄‰ÕÎ‰Ì ‹Îflı, ±ıfi_ fi΋ hÎÎ√_ ¿Ëı‰Î›.

≠ë¿÷ν — œ˘Ó√ ¿flı ±fiı hÎÎ√_ ¿flı ±ı‹Î_ Œfl¿ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — œ˘Ó√ ¿flı »ı ¿ı hÎÎ√_ ¿flı »ı, ±ı ⁄‘_ ’˘÷Îfi_ ‘Λ*

¿flΉ‰Î ‹ÎÀı … ¿flı »ı !

±I›Îflı ⁄‘Î_ …‹‰Î ⁄ıÁı fiı ±ı¿ ¤Î¥ ¿ËıÂı ¿ı “Ë_ ¬Î‰Îfi˘

fi◊Ì.” ±ı hÎÎ√Î_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ÁÎflÎ_ ·˘¿ »ı ¿ı ¿Ëı »ı, “fiÎ, ¤Î¥,

…‹Ì ·˘, fiÎ, ¤Î¥, …‹Ì ·˘ !” ÷ı …‹ÎÕı »ı. ’HÎ Ωı ·˘¿ ¬ÁÌ Ω›

fiı, ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı I›Î_ ’»Ì …‹Ì ·ı. ¿˘¥ ¤ÒA›˘ ‹flÌ Ω› ±ı‰˘ fi◊Ì.

±ı hÎÎ√_ fi ¿Ëı‰Î› !

≠ë¿÷ν — ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ √VÁ˘ ±Î‰ı fiı, ÷˘ w‹fiÎ_ ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘

¿flÌfiı ’ıÁÌ Ω›. ±Î ⁄‘Î_, ±Î¬_ CÎfl µ’fl-fiÌ«ı ◊Λ, ’HÎ ⁄Îflb_

¬˘·ı … fiËŸ ±ı hÎÎ√_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı hÎÎ√_ fi◊Ì ¿Ëı‰Î÷_. ±ı ±ÎÕÎ¥ ¿Ëı‰Î›. hÎÎ√_ ‰V÷

…\ÿÌ »ı.

≠ë¿÷ν — »Î÷Ì ¿>Àı, ‹Î◊_ Œ˘Õı ’˘÷ı ’˘÷Îfi_, ±ı hÎÎ√_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹Î◊_ Œ˘Õı ÷ı › ¿ıÀ·Ì¿ ±ÎÕÎ¥ ˢ› »ı fiı ¿ıÀ·_¿

hÎÎ√_ ˢ› »ı. hÎÎ√_ ±ı ÂOÿ …\ÿÌ ‰V÷ »ı. hÎÎ√΋Î_ ±ıfiı ’˘÷Îfiı ¿ÂÌ

±Áfl fiÎ ◊Λ. ±ı ±ÎÕÎ¥‹Î_ ÷˘ ’˘÷Îfiı ‹ËŸ µ’ÎÏ‘ ◊›Î ¿fl÷Ì Ë˘›.

hÎÎ√_ ±ıÀ·ı ¬Î·Ì fiÎÀ¿ … ! ±Î ÷˘ ±ÎÕÎ¥ ¿Ëı‰Î›. hÎÎ√΋Î_ ÷˘ flÕ÷Î_

Ω› fiı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷Î Ω›, ’HÎ ±ıfiı ‹ËŸ ±Áfl fiΠˢ›. ±Î ⁄ÎflHÎÎ_

‰ÎÁÌfiı …ı ¿fḻı »Ì±ı, CÎflfiÎ_fiı ¤Õ¿Î‰Ì ‹Îfḻı, ±ı ±ÎÕÎ¥ ⁄‘Ì. ±ı‹Î_

÷˘ ’˘÷Îfiı µ’ÎÏ‘ ◊÷Ì Ë˘› fiı Á΋Îfiı › µ’ÎÏ‘ ¿flı. ±fiı hÎÎ√΋Î_

÷˘ ±ıfiı ±Õı fiËŸ fiı hÎÎ√_ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ hÎÎ√_ ! T›ÎA›Î Ωı¥±ı ¿ı

fiÎ Ωı¥±ı ? √‹ı ÷ıfiı ÷‹ı hÎÎ√_ ¿Ë˘, ±ı‰_ ÷˘ fiÎ ⁄˘·Î› fiı !

±ı‰Îfiı »ıÀı◊Ì fi‹V¿Îfl !

hÎÎ√_ ÷˘ ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flı.

≠ë¿÷ν — hÎÎ√_ ±ıÀ·ı, ±ıfi˘ …flÎ ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘ fiı !

ÿÎÿÎlÌ — hÎÎ√_ ¿˘¥ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷‹fiı fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? hÎÎ√_

¿fl÷Î_ ¤·ı fiÎ ±Î‰Õı. ’HÎ hÎÎ√_ ¿˘¥ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ¬⁄fl ’Õı fiı ?!

≠ë¿÷ν — ±Î ÁI›Î√˛Ë ¿flı ±ı hÎÎ√_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_ fiÎfi_ hÎÎ√_ … ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±ıfiı

±·_¿ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·Ì ¿Λ ±ı‰_ »ı. ±·_¿ÎflÌ ¤ÎÊ΋Î_ ⁄˘·Î› ¿ı

±Î ÁI›Î√˛Ë ¿flı »ı. ±fiı hÎÎ√_ ±ı ÷˘, ±ıfiı ¿˘¥ ÁI›Î√˛Ë ¿Ëı …

fiËŸ fiı !

hÎÎ√_ ±ıÀ·ı À>_¿‹Î_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ¢ ¤Î‰Î◊˝ »ı ¿ı ’˘÷Îfiı F›Îflı …ı

¿o¥ ¿Î‹ ¿flΉ‰_ … ˢ› ±fiı ⁄‘Î_ flÎ∞ fiΠˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı

¿flΉ‰_. hÎÎ√Î_ ¿flÌ ¿flÌfiı, Ï⁄‰ÕÎ‰Ì Ï⁄‰ÕΉÌfiı, ±Î‹ Ï⁄‰ÕΉı, ÷ı‹

Ï⁄‰ÕΉı, ±Î‹ ¿flı, ÷ı‹ ¿flı fiı »ı‰Àı ‘Λ* ¿flΉı.

≠ë¿÷ν — Á΋, ÿ΋, ÿoÕ, ¤ıÿ ‰Î’flÌfiı ’HÎ ¿flΉ‰ÎfiÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ‘Λ* ⁄‘_ ¿flÎ‰Ì ·ı, ¿flÎT›Î ‰√fl »˘Õı fiËŸ,

±ıfi_ fi΋ hÎÎ√_ ! ±ı hÎÎ√Î_ ‹ıÓ Ωı›ı·Î_ »ı, ‹ıÓ ÷˘ ’Î_«-ÁÎ÷ ‰¬÷

Ωı›ı·Î_ »ı. ’HÎ ‹ıÓ ÷˘ »ıÀı◊Ì fi‹V¿Îfl ¿flı·Î, ¿ı “Ëı hÎÎ√_, ÷_ › fiÎ

ÿı¬Î¥Â ±fiı ¿flfiÎfl˘ ÷˘ ÿ½fi … fiÎ ±Î’¢.” ±Î hÎÎ√_ ±ı ÷˘

Â̬ı·Ì ‰V÷ »ı. ’λÎ_ ¿˘¥ √v ±ıfiı ‹‚Ì ±Î‰ı. ±Î ¿o¥ ’˘÷ı ∂¤Ì

¿flı·Ì ‰V÷ fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ±Î√˛Ë flάı ±ı hÎÎ√_

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î√˛Ë »ı ±ı hÎÎ√_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ÕflΉÌfiı ’ı·Î_

·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı ¿flÎ‰Ì ·ı. ÕflΉı fiı, ¿ı fiËŸ ÷˘ Ë_ ±Î’CÎÎ÷ ¿flÌÂ, fiËŸ

±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 33 34 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9

Page 18: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

÷˘ Ë_ ±Î‹ ¿flÌ fiάÌÂ, ÷ı‹ ¿flÌ fiάÌ ?

≠ë¿÷ν — ‘ο‘‹¿Ì, Á΋, ÿ΋, ÿoÕ ⁄‘_ ¿flÌfiı.

ÿÎÿÎlÌ — Á΋, ÿ΋, ÿoÕ ⁄‘_ ‰Î’flÌfiı. ±fiı Ï⁄«ÎflÎ_ Áfl‚

‹ÎHÎÁ˘ ÷ı Â_ ¿flı ? ¿ËıÂı, “±Î’Ì ÿ˘. ±Î’b_ …ı ◊‰Îfi_ ËÂı ÷ı ◊Âı.”

fiı ⁄¥ Ï⁄«ÎflÌ …HÎÁ˘ ˵ ±Î’Ì ÿı.

≠ë¿÷ν — hÎÎ√_ ¿flı ±ı ÷˘ Á‹∞fiı ¿fl÷˘ ˢ› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ Á‹∞fiı …. hÎÎ√_ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı ΩHÎÌ-

Ωı¥fiı ⁄fiΉÀ !

hÎÎ√Î_fiÎ ’ÏflHÎ΋ !

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ¤˘√‰‰_ ’Õı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï÷›*«√Ï÷ ±˘‚_√Ì ·ı ! ±Î¬Ì

Ï÷›*«√Ï÷ ±˘‚_√Ì Ω›, ÷˘ ±ı ¿o¥ …ı‰_ ÷ı‰_ ±ˆr›˝ (!) ¿Ëı‰Î› ¿ı ?!

≠ë¿÷ν — ±ı fl˙ƒK›Îfi‹Î_ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fl˙ƒK›Îfi ÷˘ ÁÎv_ ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_, ⁄Ë flÌ÷ı ÁÎv_. ±ıÀ·ı

±Î’HÎÎ ±ËŸ ¿˘¥±ı ±ı‰˘ √fi˘ ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ‹ÎŒÌ ‹Î_√Ì

·ıΩı. ±ı‰_ ⁄ı-’Î_« ‰¬÷ ◊Âı I›Îflı ±ı¿Îÿ √fi˘ …÷˘ flËıÂı. ⁄Ë ¬˘À˘

√fi˘ ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î¬Ì Ï÷›*«√Ï÷ ±˘‚_√Ìfiı fi¿Û√Ï÷‹Î_ Ω›. ±ı›

’Î»Ì fl˙ƒK›Îfi◊Ì ‹‚ı ±ı‰Ì fi¿Û√Ï÷ fiËŸ. ±Î ÷˘ ∞‰÷Î_ … ·˘¿˘fiı

fi¿Û‹Î_ fiάÌfiı ’˘÷ı hÎÎ√_ ¿flÌfiı ¿Î‹ ¿œÎ‰Ì ·ı »ı, √‹ı ÷ı ¤˘√ı. ¤˘√

±ıÀ·ı √‹ı ÷ı ◊Ή, ’HÎ ¿flΉÌfiı … »˘Õı.

hÎÎ√Î_ ¿flfiÎflÎfiÌ Á΋ı !

≠ë¿÷ν — ±Î…ı ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷˘ Ãı¿Ãı¿ÎHÎı ±Î‰_ hÎÎ√_ ◊›Î ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÿflı¿ Ãı¿ÎHÎı fiËŸ. ±ı ÷˘ fiÎfiÎ ≠¿Îflfi_. ±fiı ±Î

hÎÎ√Î_ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÎ_ ˢ›. ±ı ÷˘ ‹Î◊Î Ë™ Œ˘Õı. ±ı‰˘ ±ı¿ hÎÎ√Ή΂˘

‹ÎflÌ ’ÎÁı hÎÎ√_ ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘. I›Îflı ¿èÎ_, “¤¥, ‹ËÎÿı‰∞ ’ÎÁı …¥fiı

‹Î◊_ ‰‘ıfl. ±ËŸ Â_ ¿fl‰Î ‰‘ıflı »ı ? ±Î ÷˘ ‹ËÎÿı‰∞fiÎ ‹ËÎÿı‰∞

»ı ! ÷_ ·Î¬ hÎÎ√Î_ ¿v_ fiı, ÷˘ › ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ fiÎ Ëηı ±ı‰˘ ’vÊ

»ı ±Î.” ‹fiı iÎÎfi fiˢ÷_ ÷˘ › Ë_ ¿Ëı÷˘”÷˘ ¿ı, “÷_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ·Î¬

hÎÎ√Î_ ¿v_ ÷˘ › ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ fiËŸ Ëηı ±ı‰˘ Ë_ »\_.”

±Î hÎÎ√Î_fiÌ ¿‚Î ÷˘ ⁄Ë ‰Á‹Ì »ı. ±‹ı ±ıfiÎ◊Ì ÿÒfl ¤Î√̱ı

»Ì±ı. ±ı ¿‚Î ±‹ı Ωı›ı·Ì. ±ıÀ·ı ±‹ı ÷‹fiı ¿Ë̱ı.

≠ë¿÷ν — ±ı hÎÎ√Î_ ¿flfiÎflfi˘ L›Î› ⁄÷Ή‰Îfi˘ ˢ› ÷˘ Â_

¿fl‰_ ? ⁄Lfiı hÎÎ√Î_‰Î‚Î_ ˢ› ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ Ë_ ’Õ<_ fiËŸ. hÎÎ√Î_fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±‹ı fiÎ ’Õ̱ı.

≠ë¿÷ν — fiËŸ, ’HÎ L›Î› ⁄÷Ή‰Îfi˘ ≠ë ±Î‰ı ÷˘ Â_

¿fl‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±flı, L›Î› ⁄÷ΉfiÎfl˘ › ±Î¬Ì Ï÷›*«√Ï÷ ±˘‚_√ı

±ı‰_ ◊Λ. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘¥ hÎÎ√_ ¿fl‰Î ±ÎT›˘ ˢ› ÷˘ ±ı ÷˘ ±ıfiÌ

Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ¬˘ … ¤Ò·Ì Ω›. ±ı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î hÎÎ√_ ¿fl‰_ ±ı √fi˘ »ı.

±ı¿ hÎÎ√Î_ ¿flfiÎflÌ ⁄Î¥, ±ı‹HÎı ‹fiı Â_ ¿èÎ_ ? ¿ı ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_

‹ÎHÎÁ˘ ‹Y›Î_, ¿˘¥fiÌ ’ÎÁı ‹Îv_ ‘Λ* ¿flÎ‰Ì Â¿Ì fiΠˢ› ÷˘ ÷ı ÷‹ı

±ı¿·Î_ … »˘. I›Îflı ‹ıÓ ¿Ëı·_ ¿ı ÷‹ÎflÎ_ …ı‰Îfiı ÷˘ ±˘À̱˘‹Î_ flάÌfiı

Œv_ »\_.

≠ë¿÷ν — hÎÎ√_ ¿flfiÎflÎfiÌ Á΋ı ±ıfiı ±˘ÀÌ‹Î_ CÎηÌfiı ¿Î‹ ·ı‰_,

±ı Â̬‰_ ’Õı ! ±ı › ωzÎ »ı fiı !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹fiı ±Î‰Õı. ’HÎ ±ı‹Î_ › ⁄Ë ’ՉΠ…ı‰_ fi◊Ì.

±Î ÷˘ fiλ^À¿ı ±Î‰Ì ’Õı·_ ˢ› ÷˘ Ë_ ’Õ<_. ⁄οÌ, ±Î ∂¤_ ¿fl‰Î …ı‰_

fi◊Ì. ±‹ı ÷˘ ⁄Ì∞ …B›Î±ı › ±Î‰Î_ hÎÎ√Î_ Ωı›ı·Î_. ‘HÎÌ ’ı·Ìfi˘

±_⁄˘Õ˘ ηÌfiı ¬ıÓ«Ìfiı ±Î‰ı, ‹ÎflÌ ’ÎÁı L›Î› ¿flΉ‰Î. ’ı·Ì ⁄Î¥›ı

hÎÎ√Î_ ¿flfiÎflÌ fiı ±Î ¤¥›ı hÎÎ√Î_ ¿flfiÎfl˘ ˢ› ! ±ıÀ·ı ±Î‰_ ±‹ı

36 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 35

Page 19: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

⁄Ë Ωı›ı·_ ! ÿÏfi›Î »ı ÷ı ±‹fiı Â_ fl_√ Ωı‰Î fiÎ ‹Y›˘ ˢ› ?!

±ıÀ·ı hÎÎ√_ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î

‰√flı › ÿ⁄Î¥ …‰_ ’Õı ±fiı ËÎ ±ı ËÎ ¿Ëı‰Ì ’Õı. …ı‹ ’˘·ÌÁ‰Î‚Îfiı

‰Â ◊¥ Ω› »ı fiı, ±ı‰_ ‰Â ◊¥ …‰_ ’Õı. ±ıfiı hÎÎ√_ ¿Ëı‰Î›.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‰Ì ’ı«‹Î_ ‹Ò¿ı ±ı‹ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiı Á¿oΩ‹Î_ ‹Ò¿ı.

≠ë¿÷ν — Á΋˘ hÎÎ√_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ Á΋ı ±Î’b_ ‰÷˝fi

¿ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı ¤¥, ±Î‰_ ÂÎ ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ?

¿›Î Á¬fiı ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ? ±Î …ı ’ÕÎ‰Ì ·Ì‘ı·_ Á¬ »ı, ±ı ÷ÎflÌ ’ÎÁı

¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ «Î·Âı ?

≠ë¿÷ν — »÷Î_ › ’ı·˘ Á‹…ı fiËŸ ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¬ÁÌ …‰_.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiı fi‹÷_ ±Î’Ì ÿı‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi‹÷_ ±ÎM›Î ⁄flÎ⁄fl … »ı. ¬ÁÌ …‰ÎfiÌ flÌ÷ …

±ı »ı fiı ! ±ıÀ·ı ±Î‹ ¬ÁÌ … …‰Îfi_. ÁÎ’ ’λ‚ ’Õı ÷˘ ÁÎ’ ¤Î√ı

¿ı ±Î’HÎı ¤Î√‰_ ’Õı ? ±Î’HÎı ¬ÁÌ …‰Îfi_. ±ı ÁÎ’fiı ÷˘ Â_ ?! ±Î

¤ıÓÁfi˘ ¤Î¥ ±Î’HÎÌ ’λ‚ ’Õu˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı ¿ı,

“‹ÎflÌ ’λ‚ ÷_ Â_ Ωı¥fiı ’Õu˘ »ı ?” ±ı‹ ¿Ë˘ ¿ı, “Ë_ ÷˘ ‰Õ˘ÿflÎfi˘

‰¿Ì· »\_”? ±ı ÷˘ flÎΩfiı › »˘Õı fiËŸ. ±ı ÷˘ ¤ıÓÁfi˘ ¤Î¥ ¿Ëı‰Î›.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î’ı ÷˘ ±Î’fiÌ Á΋ı hÎÎ√_ ¿flfiÎflfiı fi‹÷_ fi◊Ì

±ÎM›_. ±ıfiı ¿Ì‘_ ¿ı ÷ÎflÎ_ …ı‰Î_ ÷˘ ¿ıÀ·Î_›fiı ±˘ÀÌ‹Î_ CÎÎ·Ì ÿ™. ÷˘ ±ı

¿¥ flÌ÷ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·Ì¿ …B›Î±ı ÷˘ fi‹÷_ ˵ ±Î’ı·_ »ı. fi‹÷_

±ıÀ·Î … ‹ÎÀı ¿ı ±Îfiı Ï⁄«ÎflÎ_fiı, ±Î‹ ¿fl÷˘ ¿fl÷˘ flV÷ı «œÂı ±Î.

±Î ±ı¿ … ¤Î‰◊Ì.

±ı ÷˘ fiÎ√Î¥ ¿Ëı‰Î› !

‰¿Ì·˘fiı › ±ı‰Î_ hÎÎ√Î_‰Î‚˘ ¤ı√˘ ◊Λ fiı ! ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‰˘

hÎÎ√Î_‰Î‚˘ ˢ› fiı, ÷˘ ‰¿Ì·ı › ¿ËıÂı, ⁄Y›_ ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ »^À˘ ±Î’HÎı

±ËŸ◊Ì. ’ı·Îfiı Â_ ¿ËıÂı ? ¿ı “¤¥, ÷Îfl˘ ¿ıÁ ·œÌ ±Î’ÌÂ. ÷_ ŒÌ fiÎ

±Î’ÌÂ.” ±ıÀ·ı ⁄‘Ì Ω÷fiÎ ·˘¿ ˢ›.

≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ı ±‹¿ ‰¿Ì·˘ › hÎÎ√_ ¿flı »ı ¿ı ’Ëı·Î ’ˆÁÎ

±Î’˘. ’»Ì … ¿˘ÀÛ‹Î_ ∂¤˘ flËÌÂ, fiËŸ ÷˘ fiËŸ. ’λ\_ ±ı‰_ »ıS·Ì

CÎÕ̱ı ¿ËÌ ÿı ¿ı ±I›Îflı ’ˆÁÎ ±Î’˘ ÷˘ ¿˘ÀÛ‹Î_ …™, fiËŸ ÷˘ fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı hÎÎ√_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ Á΋ÁÎ‹Ì √fl…fiÌ

‰Î÷ »ı.

≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ıfiı ŒÌ ±’Î¥ √›Î, ’»Ì › ‰‘ÎflıfiÎ ’ˆÁÎ

·ı‰Î ‹ÎÀı ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı › ¿flı, ÷˘ › hÎÎ√_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı fiÎ√Î¥

¿Ëı‰Î›. fiÎ√Î¥‰Î‚Îfiı ∞÷Ì Â¿Î›. ⁄οÌ, hÎÎ√_ ÷˘ Ï÷›*«√Ï÷

±˘‚_√ı. ‰¿Ì·˘ › fiÎ√_ ⁄˘·ı fiı ±ÁÌ·˘ › fiÎ√_ ⁄˘·ı ¿ı, “ÁÎËı⁄,

‹ıÓ ÷‹fiı wÏ’›Î ±ÎM›Î »ı, Ë_ ¤Ò·Ì fi◊Ì √›˘. ÷‹ı ’Î_«-ÁÎ÷ …HÎ

∂¤Î Ë÷Î fiı, I›Îflı ‹ıÓ ÷‹fiı ±Î’ı·Î.” ˉı ±Î‰_ ‰¿Ì·fiı ±‰‚_ «˘ÓÀÌ

’Õı ÷˘ ‰¿Ì·ı › Â_ ¿flı ? ‰¿Ì·ı › ‹ÎHÎÁ »ı fiı ? “±ÎŒÀfl ±˘·”

±ı ‹ÎHÎÁ »ı fiı ! Â_ ¿flı ÷ı ?!

÷ΛŒÎfiÌ Á΋ı !

±‹ÎflÎ_ ±ı¿ Á√Î Ë÷Î, ÷ı ±ÎT›Î, ±ıÀ·ı ±ı¿ ⁄ıfiı hÎÎ√_ ¿fl‰Î

‹Î_Õu_. ±ıÀ·ı ’ı·Î ¤Î¥, …ı ±‹ÎflÎ_ Á√Î Ë÷Î fiı, ÷ı √¤flÎ¥ √›Î.

“±ı›, ±ı› ±Î‹ fiÎ ¿flΛ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı‹ fiËŸ, ±ı …flο ¿>ÿÌ flËıÂı.

’»Ì ±Î’HÎı «Î ÏfiflÎ_÷ı ’̱ı, Ë‹HÎı ÷_ Ωı ÷˘ ¬fl˘. Ωı‰Î …ı‰_ »ı

ÁflÁ. ¿ı‰_ ÁflÁ ·Î√ı »ı ±Î !” ±ÎÀ·_ ¿èÎ_ ¿ı ’ı·Î_ ⁄ıfi ÷fl÷ ⁄_‘

38 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 37

Page 20: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

◊¥ √›Î_, fiı ¿Ëı »ı, “‹Îfl˘ ÷ΛŒ˘ ¿fl˘ »˘ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷ΛŒ˘ ¿fl˘

»˘ ±ıÀ·ı ÷ΛŒ˘ … Ωı¥±ı fiı ! ⁄Ì…\_ Â_ ¿fḻı ?!”

≠ë¿÷ν — Ωı ±‹ı ÷ΛŒÎ‰Î‚Îfiı ÷ΛŒ˘ ¿Ë̱ı ÷˘ ±‹fiı Õ⁄·

‹Îfl ’Õı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ‹Îfl ’Õı ÷˘ ÷‹Îflı ÷ΛŒ˘ ÂOÿ fiÎ ⁄˘·‰˘.

±Î’HÎı ’Ëı·Î_ ÷˘ …flÎ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ·ı‰_ ’Õı. ‹ıÓ › ’Ëı·Î_ ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı

·Ì‘ı·_, ’»Ì ¿ÃHÎ ¿›*. ±ı ±ÎÕ<_±‰‚_ ¿Ëı‰Î ‹Î_ÕuÎ ±ıÀ·ı ’»Ì «Î‰Ì

ΩıÂ◊Ì ‰ÎÁ‰Î ‹Î_ÕÌ. …ı‹ ’ı·Î “VøÒ” “ÀÎ¥À” ¿fḻı »Ì±ı fiı, ±ı‰_.

÷ı fifl‹ ’ÕÌ √›Î ’»Ì.

÷ΛŒÎ◊Ì ÷˘ …√÷ CÎb_ ¬v_ ⁄«ı »ı. ’HÎ ±Î hÎÎ√Î◊Ì ÷˘ fiÎ

⁄«ı. ±Î hÎÎ√Î◊Ì … ·˘¿˘fiı Ï⁄«ÎflÎ_fiı ‹ÎflÌ fiÎA›Î »ı ! ±fiı ÷ı

¿ıÀ·Î_› ·˘¿˘fiı !! ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘ ’vÊ˘ ˵ hÎÎ√Î_ ¿flı »ı.

±Î flÌ÷ı › ‹÷¤ıÿ ÀÎY›˘ !

’˘÷Îfi_ ‘Λ* fiÎ ◊Λ I›Îflı hÎÎ√Î_ ¿flı. ‘Λ* ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ¿flı ±ı

hÎÎ√_ ¿Ëı‰Î›. ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı, ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ˘fiı Ï⁄‰ÕΉ‰Î

‹ÎÀı ÷Î√Õ˘ fl«‰˘, ±ıfi_ fi΋ hÎÎ√_. ‹Îfl ÷˘ŒÎfi, ÷˘ŒÎfi ! ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ

xÿ›fiÎ ’˘«Î_ ˢ›, œÌ·Î_ ˢ› ÷ı ⁄‘Î_ √¤flÎ¥ Ω› Ï⁄«ÎflÎ_ !

±‹ı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ hÎÎ√_ ¿›* Ë÷_. ±ı ‰ÎÁH΢ ⁄‘Î_, ¬Î_ÕfiÎ, «ÎfiÎ

ÕO⁄Î, CÎÎÁ÷ı·fiÎ ÕO⁄Î fiı ÷ı·fiÎ ÕO⁄Î ⁄‘_ ŒıÓ¿ÎŒıÓ¿ ¿flı·_. ⁄‘˘ fl√Õ˘

¿flı·˘, ±˘flÕ΋Î_ fl√Õ˘ fl√Õ˘ ◊¥ √›˘ ⁄‘˘.

≠ë¿÷ν — ‘Λ* ¿flΉ‰Î ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì‹Î_ ±ıÀ·_ hÎÎ√_ ¿flı·_. ±ıfiı hÎÎ√_

¿Ëı‰Î›. ÿ⁄Î‰Ì ‹Îfl‰Î ! ÷ı › ’Îfl¿Î ÁÎv_, ‘‹˝fiı ‹ÎÀı ¿fl‰_ ’Õı·_.

‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ¿Â_ ¿flı·_ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ËÌflÎ⁄Îfiı ±‹ı ¿èÎ_ ¿ı,

“±Î‰_ ÷‹ÎflÎ◊Ì ‰÷˝fi fiÎ ¿flΛ.”

‰Î÷ ±ı‰Ì Ë÷Ì, ±‹fiı “iÎÎfi” ◊›Î ’»Ì ‹Î‹ÎfiÌ ’˘‚‹Î_

Ï⁄«ÎflÌ »˘Õ̱˘ ωϑ±˘ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ÷ı ËÌflÎ⁄Îfiı ÷˘ Ï⁄«ÎflÎ_fiı ¿Â˘

fl˘√ fiËŸ, Ï⁄«ÎflÎ_ ÁflÁ ‹ÎHÎÁ. ’HÎ Á΋Π⁄ÎflHÎı ⁄ıÁı fiı, ÷ı ’ı·Î_

⁄ˆflÎ_±˘±ı ⁄‘Î_±ı ±ı‹fiı «œÎ‰ı·Î_ ¿ı “ËΛ ËΛ ⁄Î’, ±Î ⁄‘Ì fiÎfiÌ

fiÎfiÌ »˘Õ̱˘ ÿÎÿÎfiı ±Î‹ ’√ı ±ÕÌfiı À« ¿flı »ı. ⁄ËÎfl ⁄‘_ ¬˘À<_

ÿı¬Î›. ±Î ÷ı ÁÎv_ ÿı¬Î› ? ÿÎÿÎ∞ ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ »ı, ’HÎ ±Î ¬˘À<_

ÿı¬Î› »ı. ±Î‹Î_ ÿÎÿÎfiÌ ÂÌ ±Î⁄w ?” ·˘¿ Ω÷Ω÷fiÎ ±Îfl˘’ ¿flı,

±fiı ÷ı ±Î‰_ CÎÎ·Ì ÿÌ‘_. ÷ı ±Î ËÌflÎ⁄Î Ï⁄«ÎflÎ_ √¤flÎ¥ √›ı·Î_, ¿ı

±Î ÷˘ ±Î’HÎÌ ±Î⁄w Ω› »ı. ±Î‹ ’˘÷ı ÁÎflÎ_ ‹ÎHÎÁ, ÷ı ·˘¿˘±ı

fiÎA›_ ‹ËŸ ‹ÌÃ<_. ÿÒ‘‹Î_ ‹ÌÃ<_ fiάı ÷˘ Â_ ◊Λ ?

≠ë¿÷ν — ŒÎÀÌ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı Ë_ ΩHÎ÷˘ Ë÷˘ ¿ı ±Î ·˘¿˘±ı ‹ÌÃ<_ fiά‰Î ‹Î_Õu_

»ı, ÷ı ŒÎÀÂı F›Îflı I›Îflı ! ’HÎ ‹ıÓ flÎË Ωı›ı·Ì. ’HÎ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±ı¿

⁄ıfi ωϑ ¿fl÷Ì Ë÷Ì, ÷ı ËÌflÎ⁄αı ’Ò_Ωı ‰Î‚÷Î_ ‰Î‚÷Î_ ⁄Îflb_ ±Î‹

¬¬ÕÎT›_. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ı ±ı‰_ ¿flı fiËŸ. ±‹Îflı I›Î_ CÎfl‹Î_ Ïfl‰Î… …

fiËŸ ±Î‰˘. ’ı·Ì »˘ÕÌ ¤Õ¿Ìfiı …÷Ì flËı ±ıÀ·Î_ ÁÎv_ … ¿flı·_, ‹fiı

¤Õ¿Î‰‰Î ‹ÎÀı fiËŸ. »˘Õ̱˘ ΩHÎı ¿ı Ë‹HÎÎ_ ËÌflÎ⁄Î ‰œÂı. ÷ı »˘ÕÌ

±Î‹ ωϑ ¿fl÷Ì ¿fl÷Ì ‘˛Ò∞ √¥. Ë_ Á‹∞ √›˘ ¿ı ±ÎfiÌ ’λ‚

«Î‚Î »ı. ±Î «Î‚Î fiÎ Á‹…HÎ ’Õı ⁄Y›Î ? ±I›Îflfi˘ …ı‰˘ ¤˘‚˘

ˢ¥Â ÷ı ÿËÎÕı ? ’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_, “ˉı ÷‹Îflı fiı ±Î’HÎı, ⁄ıfiı …\ÿ_ ¿flÌ

fiά̱ı. ±Î ÷˘ fiÎ ’˘ÊΛ. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹ı ¤ÎÿflHÎ flˢ. ±fiı I›Î_

÷‹Îflı wÏ’›Î ’Î_«Á˘-ÁÎ÷Á˘ …ıÀ·Î_ Ωı¥÷Πˢ› ±ıÀ·Î_ ‹ÏËfiı ‹˘¿·Ì

±Î’Âı. ˉı ±Î’HÎı ⁄ıfiı ¤ı√_ flËı‰Îfi_ fiËŸ.” I›Î_ «_ƒ¿Î_÷¤Î¥,

¤ÎHÎΤΥ ±ı‹ ’Î_«-» …HÎ ⁄ıÃÎ Ë÷Î. ±ı‹fiı › Â̬‰Îfi_ ‹‚ı fiı,

¿˘”¿ ÿËÎÕ˘ ! µ’ÿı ‹‚ı fiı !! ËÌflÎ⁄Î ŒflÌ ’λΠ«Î ‹Ò¿‰Î ‹Î_ÕuÎ_.

÷ı “VÀ‰” ¬¬ÕÎT›˘ ËÕËÕÎÀ, ÷ı “VÀ‰” flÕÌ ∂Ãı ±ı‰˘ ! ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î…

¬¬Õ΋HÎ «Î·Ì »ı. ±Î’HÎı “VøÒ” Œıfl‰˘. fiËŸ ÷˘ ¨‘_ … «ÎS›_ √ÎÕ<_.

÷ı ‹ıÓ ÷˘ ‹ËŸ …¥ «ÎfiÎ, ¬Î_ÕfiÎ, ÷ı·fiÎ, CÎÎÁ÷ı·fiÎ ÕO⁄Î, ⁄‘Î

µ’fl◊Ì fiÌ«ı ŒıÓ@›Î_, ⁄‘_ ŒıÓ¿ÎŒıÓ¿ ¿›*, ⁄‘_ ËÕËÕÎÀ. ΩHÎı 400 ‰˘SÀ

’Ήflfi_ ±Õu_ ! ⁄‘Î_fi˘ fl√Õ˘ ¿›˘˝. Á΋ı◊Ì ’ı·Î_ «œÎ‰‰Î‰Î‚Î_ ⁄ıfi

40 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 39

Page 21: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

±ÎT›Î_, ±Î…\⁄Î…\◊Ì › ⁄‘Î_ ±ÎT›Î_. ÷ı‹fiı ‹ıÓ ¿èÎ_, “±Î ËÌflÎ⁄Î ±Î‰Î_

ÿı‰Ì …ı‰Î_ ⁄¥, ±ı‹fi΋Î_ “’˘¥fi” ¿˘HÎı fiÎA›_ ?” ““¤¥, ÷‹ÎflÎ◊Ì

±Î‰˘ ø˘‘ fiÎ ◊Λ. “iÎÎfiÌ ’vÊ” »˘ ÷‹ı.”” “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ … ø˘‘

Ωı‰Î …ı‰˘ »ı. …\±˘ ÷˘ ¬flÎ_. ’»Ì ¿èÎ_, ±Î ‹ËŸ fiÎA›_ I›Îflı … ±Î

ÿÂÎ ◊¥fiı ?! Â_ ¿fl‰Î ±Î‰_ fiÎA›_ ? Â_ ⁄√ÎÕu_ »ı ÷‹Îv_ ? I›Îflı

±ı ¿Ëı, “¤¥, ±‹ı ¿Â_ fi◊Ì fiÎA›_. ±‹ı ‰Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì ±ıÀ·Ì ….”

“±Î ÂÎ ÁÎv ? ±ı‹fiÌ Ï…_ÿ√Ì ¬flÎ⁄ ¿flÌfiı ÷‹ı ·˘¿˘±ı ?” I›Îflı

±ı ¿Ëı, “Â_ Ï…_ÿ√Ì ¬flÎ⁄ ¿flÌ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ˉı »^À<_ flËı‰Îfi_ ◊›_

±ı‹fiı. ˉı ¤ÎÿflHÎ ±Î’b_ fi‰_ ‹¿Îfi ⁄Î_K›_ »ı, ÷ıfiÌ ‹ËŸ ËÌflÎ⁄αı

flËı‰Îfi_. ‹ÏËfiı ¬«˝ ⁄‘˘ ±Î’ÌÂ_.” I›Îflı ±ı ¿Ëı, “¤¥, ±ı‰_ fiÎ ◊Λ,

fiÎ ◊Λ ±ı‰_. ±Î CΈÕı CΈՒHÎ ◊÷_ ËÂı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “…ı ‹ÎÀ·Îfiı Ï÷flÎÕ

’ÕÌ, ±ı ‹ÎÀ·_ ¿Î‹‹Î_ Â_ ·Î√ı ? ±ı ÷˘ ’ÎHÎÌ ‹ı. ’ÎHÎÌ √‹ı ±ıÀ·_

¤fḻı ÷˘ › ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω›. ‹ÎÀ·Îfiı Ï÷flÎÕ ’ÕÌ Ë˘› ÷ıfiı

fl¬Î› ?” ±Î‹ ¿èÎ_ ±ıÀ·ı ’ÎÕ˘Â̱˘ √¤flÎ¥ √›Î, “±Î‰_ ⁄˘·˘

»˘ ?! ‹ÎÀ·Îfiı Ï÷flÎÕ ’ÕÌ √¥ ?!” ·˘¿ Á‹∞ √›Î_ ¿ı ˉı ËÌflÎ⁄Îfiı

…\ÿ_ flËı‰Îfi_ ◊‰Îfi_. ËÎ, ‘‹˝ µ’fl ±ÎŒ÷ fiÎ ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı.

÷ı ÿËÎÕı ¬Î_Õ-⁄Î_Õ, «Î-⁄Î, ⁄‘_ ¤ı√_ ¿flÌ ÿÌ‘_. ’HÎ ‰Ì÷flÎ√

¤Î‰‹Î_ ! ÁËı…ı ’ıÀ‹Î_ ’ÎHÎÌ ËÎS›Î ‰√fl !! «_ƒ¿Î_÷¤Î¥, ¤ÎHÎΤΥ

⁄‘Î ⁄ıÃÎ Ë÷Î. ⁄‘Îfiı ¿èÎ_, “Â̬Ωı CÎıfl.” ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ıfi_ Œ‚ Â_

±ÎT›_ ? ’ı·Î_ ’ÎÕ˘Â̱˘ ËÌflÎ⁄Îfiı ∂·ÀÎ_ Á‹…HÎ ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı ¿ı,

“¤Î¥fiı µ’ÎÏ‘ ◊Λ ±ı‰_ fiÎ ¿fl¢. ¿˘¥ ±Î‰ı ÷˘ »˘ ±Î‰ı. ±Î’HÎı

‹Î◊ο>À‹Î_ fiÎ ’Õ‰_.” ∂·ÀÎ_ ˉı ±‰‚_ Ϭ‰ÎՉΠ‹Î_ÕuÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı

±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ¤Õ¿ ’ıÁÌ √¥ ¿ı ˉı …ı ¿o¥ ◊Âı ÷ı ±Î’HÎÎ_ ‹Î◊ı …

±Î‰‰Îfi_ »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ˉı «ı÷÷Î flËı‰_. ‹ıÓ ¿›* Ë÷_ … ±ı‰_ ¿ı ŒflÌ ±Î

·˘¿˘ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ¬˘ ¤Ò·Ì Ω›. ’»Ì ŒflÌ ±ı‰_ ¿fl‰_ ’Õu_ fi◊Ì, ’»Ì

¿˘¥ ÿËÎÕ˘ fiËŸ. ±ıÀ·Ì ÿ‰Î ¿flı·Ì. Ë…\ ›Îÿ ËÂı ±ı‹fiı. ±ı ÷˘ ±ı‹fiı

› «B›_ Ë÷_. ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ «√ı fiËŸ, ±Î ’ı·Î_ ·˘¿˘±ı Ϭ‰ÎÕÌ flάı·_

⁄‘_, ¿ı …flο ‰‘Îflı ¿fl¢ ÷˘ »˘Õ̱˘ …÷Ì flËıÂı, ’»Ì ’ıÁÂı fiËŸ.

¿˘”¿ ‰¬÷ ±Î “iÎÎfiÌ”fi˘ ±‰÷Îfl ˢ› fiı Ï⁄«ÎflÌ »˘Õ̱˘

ÿ½fi ¿fl‰Î ±Î‰ı fiı ! ±ıfiı ±ÂÎ_Ï÷ flËı »ı ÷ı◊Ì ±Î‰Ì »ı fiı ! …_’Ìfiı

ÿ½fi ÷˘ ¿fl‰Î ÿ˘ ·˘¿˘fiı. ÷ı ±ıÀ·ı Á‘Ì Ï¬‰ÎÕı·_ ¿ı “ÿÎÿÎ ’ˆHÎÂı

±Î »˘Õ̱˘ ΩıÕı.” ±ı‰_ › Ϭ‰ÎÕ›_ Ë÷_ ¿ı “±Î »˘Õ̱˘ ÿÎÿÎfiı ·¥

…Âı.” ±flı, ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ¿ıÀ·Î ‰Ê˝fi˘, Ë_ Õ˘Á˘ ◊›ı·˘ ‹ÎHÎÁ, ÷ı

¿¥ Ω÷fi_ ±Î‰_ Ϭ‰ÎÕı·_ ! ’HÎ ±ı‹fi˘ ¢ ÿ˘Ê Ï⁄«ÎflÎfi˘ ?

ËÌflÎ⁄Îfiı ±ı‹ ’HÎ Á‹Ω› ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ¤Ò· »ı. ±Î »˘¿fḻ˘

ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰÷Ì Ë÷Ì fiı, ’HÎ ±ı‹fiı ’˘÷Îfiı Á˘ À¿Î ¬Î÷flÌ Ë÷Ì ¿ı

±Î ÷˘ ‹˘fl· fiı ÏÁ„LÁ›fl »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ·˘¿˘‹Î_ ¬˘À<_ ÿı¬Î›, ±ıÀ·Î

‹ÎÀı “÷‹ı »˘ÕÌ ÿ˘ ±Î” ¿Ëı·_. I›Îflı ¿o¥ »˘Õu_ »^Àı ±ı‰_ »ı ? ±Î ÷˘

“T›‰„V◊÷” ! ±fiı ±ı ÷˘ ±HÎÁ‹…H΋Î_ ⁄˘·ı. ±ı ÷˘ ¿o¥ ÿËÎÕ˘

‰‚÷˘ ËÂı ? ±fiı ±Î flı·‰ı·Î¥fi µ¬ıÕÌ fi¬Î› ? I›Îflı ±Î’HÎı flV÷˘

÷˘ ¿fl‰˘ ’Õı. ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Î ⁄Ò«◊Ì fiÎ «Î·ı. ±ı ÷˘ ±Î_ÀΉ΂˘ ⁄Ò«

‹Îfl‰˘ ’Õı. ±Î_ÀΉ΂˘ ⁄Ò« ‹Îfḻı ±ıÀ·ı ’»Ì ∂¬ÕÌ fiÎ Ω› fiı !

≠ë¿÷ν — ’ı·_ …ı fiÎÀ¿ ¿›* ±ı ¿’À fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı‹Î_ ¿’À fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î ÿÒ‘ ∂¤flÎ÷_ ˢ›

fiı ·Î¿ÕÎ_ ¿ÎœÌ ·¥±ı ±ı ¿o¥ ¿’À fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿÒ‘’ο ∂¤flÎ÷˘ ˢ›

÷˘ ·Î¿ÕÎ_ ¿ÎœÌ ·¥±ı, ±ı ¿’À ¿Ëı‰Î› ?

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î› ÷˘ ¿o¥ ÁÎv_ ¿fl‰Îfi˘ ¬fl˘ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı «˘A¬Î ¿fl‰Îfi˘. ÷ı CÎÕ̱ı ⁄‘Î_ ⁄ıÃÎ_ Ë÷Î_, ÷ı

ÁF…Õ ◊¥ √›ı·Î_. ±fiı ⁄‘Î_ ˢ› I›Îflı … ±Î⁄w ·™ ±ı‹ fiı ±ı‹

±Î⁄w ·™±ı fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ±ı √‚Ì Ω›. ¿ËıÂı “±˘Ë˘Ë˘ ¿˘¥ Ë÷_

… fiËŸ fiı !” ÷ı √‚Ì Ω› fiı ±Î’HÎÌ ‹Ëıfi÷ fi¿Î‹Ì Ω›.

ËÌflÎ⁄Îfiı ±fi¤‰, ÷ı ±ı ±‹fiı ΩHÎı ¿ı ÏÁLÁÌ›fl fiı ‹˘fl· »ı

…. ±ı ÷˘ ’ı·Î ±ı¿·Î_ ¿ıÁ‹Î_ … »ı ÷ı ±ı‹fiÎ_ ‹fi‹Î_ …flÎ ’ıÁÌ √›_.

÷ı ’ı·_ ¿Îœ‰_ ‹U¿ı· ’Õu_. ±fiı ÷ı V›Îÿ˚‰Îÿ flÌ÷ı fiÎ fiÌ¿Y›_, ±ıÀ·ı

±Î ⁄Ì∞ flÌ÷ı ¿Îœ‰_ ’Õu_. ’HÎ ÿ‰Î ±ı‰Ì ¿flÌ ¿ı ŒflÌ ËÌflÎ⁄Î ¿Â_

¿fl‰Î Ω› I›Îflı ¿Ëı, “±ı fiÎ ¿fl¢. ±Î’HÎı ¤¥fi΋Î_ ’Õ‰_ … fiËŸ.

¤¥fi˘ V‰¤Î‰ ⁄Ë ¿Õ¿ »ı. ±Î‰˘ ¿Õ¿ V‰¤Î‰, ÷ı ‹ËÎÿı‰∞ … Ωı¥

42 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 41

Page 22: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

·˘ fiı !” ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì »Î’ ’ÎÕÌ ÿÌ‘Ì. fiı ËÌflÎ⁄Î › ΩHÎı, “÷ı Ë∞

› ÷̬Π¤‹flÎ …ı‰Î »ı !”

±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ” ◊¥fiı ⁄ıÁ‰_ ÁËı·_ fi◊Ì. ¿˘¥fiı ±Î‰Î_ ŒHÎ√Î eÀı

÷˘ ⁄‘Î_ ‹Ò‚‹Î_◊Ì ¿ÎœÌ fiάı. fiËŸ ÷˘ ±ı ŒHÎ√Î ÷˘ ‹˘ÀÎ_ ÎÕ ◊¥

Ω› ! …\±˘ fiı ’»Ì ±ı “¿Â_ ⁄˘·‰_ fiËŸ, ÷‹Îflı ¿Â_ ⁄˘·‰_ fiËŸ”

±ı‹ ËÌflÎ⁄Îfiı ¿Ëı÷Î_. ‹ıÓ ¿èÎ_, “Ë_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì. ÿÎÿÎfiı ¿˘HÎ ¿Â_

¿fl‰Îfi_ »ı ? ±Î »˘Õ̱˘ ÷˘ Â_ ¿fl‰ÎfiÌ Ë÷Ì?” ’»Ì ±ı ·˘¿˘ ¿Ëı

»ı, “±Î’HÎı fi¿Î‹˘ ‘Õ˘ ‰Ë˘flÌ ·ı‰˘. ±Î’HÎÎ ‹Î◊ı ±Î‰Âı.” ‹ıÓ ÷˘

±ı‹fiı ‹˘œı … ÃηT›_ ¿ı ÷‹ı … ⁄‘Î_±ı ⁄√ÎÕ›_, ‹ÎÀ·Îfiı Ï÷flÎÕ ’ÕÌ,

ˉı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ±Î ±ÎÀ·˘ ‰¬÷ ‹ÎÀ·Îfiı ·Î¬ ¿flÌÂ_. ⁄Î¿Ì ŒflÌ

‰Îfl¿ı ·Î¬ı › ¿fl‰ÎfiÎ fi◊Ì. ’»Ì ‹Ò¿Ì ±Î‰ÌÂ_. Ï÷flÎÕfiı ·Î¬ ¿flÌ

ÿÌ‘Ì ±ı¿ ‰¬÷, ¿ı ÁÎ_‘˘ ±Î’HÎı !

≠ë¿÷ν — ±ı‹HÎı ’ı·_ ⁄Îflb_ ’»ÎÕ›_, VÀ‰ ’»ÎÕ›˘, ±ıÀ·ı ±ı

’HÎ ±ÎÕÎ¥ ¿Ëı‰Î› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ÎÕÎ¥ fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ?! ’HÎ ±ı hÎÎ√_

¿Ëı‰Î›. ±ı fiÎfiÎ ≠¿Îflfi_ hÎÎ√_ ¿flı·_. ‹ıÓ ‹˘ÀÎ ≠¿Îflfi_ hÎÎ√_ ¿›*.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı fiÎfiÎ ≠¿ÎflfiÎ hÎÎ√Î_ fiı ¿ÎœÌ fiά‰Î ‹ÎÀı

Á΋ı ±ı‰˘ “Œ˘Á˝” ‹Ò¿‰˘ ’Õı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹ıÓ ΩHÎÌ - Ωı¥fiı hÎÎ√_ ¿flı·_ fiı ±ı‹HÎı ±ı‹fiÎ_

¿‹˝fiÎ Ïfi›‹◊Ì hÎÎ√_ ¿flı·_. ±Î ÷˘ ΩHÎÌ-⁄Ìfiı ¿flı, fiı Ë_ ÷˘ ‹ÎflÎ

iÎÎfi‹Î_ flËÌfiı ⁄‘_ ¿v_ fiı ! ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘ ’Î_«-ÁÎ÷-ÿÁ …HÎ

⁄ıÃı·Î. ÷ı ±ı¿ ¿Ëı, “±Î‰_ ⁄‘_ ¿flÎ÷_ ËÂı ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “Â̬, ÷fiı

Â̬‰ÎÕ<_ »\_. «Ò’ ⁄ıÁ. ±Î Â̬‰ÎÕ<_ ÷fiı. CÎıfl ⁄Ì⁄Ì ËıflÎfi ¿flÂı I›Îflı

ÂÌ flÌ÷ı ¿flÌ ÷_ ?

≠ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı, ¿ı Ë_ iÎÎfi‹Î_ flËÌfiı ¿v_. ±ı iÎÎfi, ¿¥

flÌ÷ı iÎÎfi‹Î_ ? ±ı ÷‹ı ¿Ë˘.

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi … - “±Î” ¿›Î˝ ¿flı, “±_⁄ηη¤Î¥” ¿›Î˝ ¿flı. iÎÎfi

¿o¥ ±˘»\_ ËÌflÎ⁄Îfiı ’ˆHÎı·_ »ı ?! …\±˘fiı, ‰√fl ‹÷¤ıÿ ‰Ê˝ ¿ÎœuÎ_ fiı,

’HÎ ?! ±I›Îflı › ‹÷¤ıÿ ’Õ÷Î_ ’Ëı·Î_ µÕÎÕÌ ÿ¥±ı »Ì±ı. ŒflÌ “iÎÎfi”

˵ ·Ì‘_ ±ı‹HÎı, ËÌflÎ⁄αı ! Á’fi΋Î_ ÿÎÿÎ ±ÎT›Î ’»Ì ±ı‹fiı.

⁄οÌ, ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ¨«Î rÎÁı ±‹ı «Î‚ÌÁ ‰Ê˝◊Ì fiËŸ flËı·Î.

¿˘¥fiÌ ΩıÕı ¨«˘ ±‰Î… fiËŸ ¿flı·˘. ±ı ÷˘ ·˘¿˘ ⁄‘Î_ › ΩHÎı. ¿Ëı

› ¬flÎ_ ¿ı ±ı ÷˘ ¤√‰Îfi …ı‰Î »ı !

hÎÎ√_, ±ı › ±ı¿ ¿‚Î !

hÎÎ√_ ¿fl‰_ ±ı ¿‚Î »ı, ⁄˘kÎıfl ¿‚΋Î_◊Ì ±ı¿ ¿‚Î »ı.

≠ë¿÷ν — «˘flÌ ¿fl‰Ì ±ı ’HÎ ±ı¿ ¿‚Î »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ’HÎ ¿‚Î »ı. ’HÎ ±Î ⁄‘Ì ¿‚Î, …ı ¿‚α˘

¤ı√Ì ¿flÌ”÷Ì fiı, ±ı ⁄‘Ì ËıflÎfi ¿flı ’˘÷Îfiı.

≠ë¿÷ν — hÎÎ√Î_ ¿fl‰ÎfiÌ ¿‚Î @›Î_◊Ì Â̬÷Î ËÂı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄‘Ì Â„@÷ »ı ! ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿flı ¿ı “‹Îflı

ÿ⁄ÕΉÌfiı ±Î ·˘¿˘fiÌ ’ÎÁı◊Ì ’ÕÎ‰Ì ·ı‰_ »ı” ±ıÀ·ı hÎÎ√Î_ ¿fl÷Î_

±Î‰ÕÌ Ω›. ’»Ì ÂÌ flÌ÷ı ÿ⁄ÕΉ‰_ ±ı ±ıfiı ±Î‰Õı.

hÎÎ√_ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ÷˘ ⁄Ë … ±y· Ωı¥±ı. ±Î’HÎÌ ±y·

±ı‰Ì ’ˢӫı fiËŸ. »÷Î_ Á΋˘ hÎÎ√_ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ±ıfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ<_

¬fl˘. hÎÎ√Ή΂˘ ‹ÎHÎÁ Á΋˘ ±Î‰ı fiı, ÷ı › ⁄Ë ¿oÀ΂˘ ±Î‰ı.

≠ë¿÷ν — hÎÎ√_ ¿flı ±ı ’fl¬Î¥ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … Á‹∞ …™ ¿ı hÎÎ√_ ±ÎT›_. ±Î

hÎÎ√_ ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ !

I›Î_ Á‹…HÎ’Ò‰˝¿ «ı÷ı·Î !

±‹ÎflÎ ±˘‚¬ÎHΉ΂Îfi_ ±ı¿ »˘¿v_, ÷ı ±ıfiÌ “‹‘fl” ’fl‰Îflı

¿ı ÷fl÷ ¤ıÓ¿Õ˘ ‹ı·ı ! ±Î‹ ÿÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘. ±ı¿ ⁄Î…\ ‹Îflı ΩıÕıfiÌ

44 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 43

Page 23: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

w‹‹Î_ ÁÒ¥ …‰Îfi_ ±fiı ±ı¿ ⁄Î…\ ’ı·˘ »˘¿fl˘ ¤ıÓ¿Õ˘ ‹ı·ı. ÷ı fl˘… ’»Ì

±Î‰_ ¿flı. ’»Ì ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ‹ıÓ …¥fiı ’ı·Îfiı ±ı¿·˘ Ë÷˘, I›Îflı ⁄ı-«Îfl

«Ò_À̱˘ ¬HÎÌ ·Ì‘Ì. ±ıÀ·ı ±ıHÎı ⁄Ë ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ, ¤ıÓ¿Õ˘ ‰K›˘. I›Îflı

±ıfiÌ ‹Î ¿Ëı ¿ı, “±Î flÕ›˘, ±Î‰_ fiı ±Î‰_ ±ı fl˘… ’…‰ı »ı.” ‹ıÓ ¿èÎ_

¿ı, “fiÎ, ±ı fi◊Ì ’…‰÷˘. ±Î ÷˘ …\±˘ fiı, ¿ı‰˘ ÁflÁ ±‰Î… ±Î‰ı

»ı ! ±Î ÷˘ Á_√Ì÷ »ı. ÁÎ_¤‚˘, ÁÎ_¤‚˘. ⁄‘Î_fiı ⁄˘·Î‰Ì ·Î‰˘.” ±Î‰_

⁄ı-hÎHÎ ÿËÎÕÎ Á‘Ì ¿›*, ÷ı ’»Ì ±ı ⁄_‘ ◊¥ √›_.

¿o¥¿ ÿ‰Î ÷˘ ¿fl‰Ì ’Õı fiı ? ±Î‹ fiı ±Î‹ ¿o¥ «Î·ı ? hÎÎ√Î_

¿flÌfiı ‹ÎHÎÁfiı ÕflÎ‰Ì ÿı. ±flı, ±ı¿ … hÎÎ√Ή΂˘ ‹ÎHÎÁ ˢ›, ÷ı Á˘

…HÎfiı ÕflÎ‰Ì ÿı, ‘Ò‚‘ÎHÎÌ ¿flÌ fiάı.

hÎÎ√_ ÷˘ »Î÷ÌfiÎ_ ’ÎÏÀ›Î_ ⁄ıÁÌ Ω› ±ı‰Î hÎÎ√Î_ ¿flı. ’HÎ Ë_ ÷˘

iÎÎfi‰Î‚˘ fiı, ±ıÀ·ı ‹fiı iÎÎfi ËÎ…fl ◊¥ Ω› ¿ı ±Î hÎÎ√_ ¿flı »ı. ÷ı

ÿËÎÕı iÎÎfi fiËŸ fiı, ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ’HÎ ±ı «˘√flÿ‹◊Ì

‹Î’Ì ¿Îœ<_ ¿ı Â_ Ëı÷ »ı fiı ÂÎfiı ‹ÎÀı ¿flı »ı ±Î. ±ı ÷fl÷ A›Î·‹Î_ ±Î‰Ì

Ω›, ÷fl÷ ¬⁄fl ’Õı. Ë_ ÷˘ ¿ËÌ ÿ™. “⁄ıÁ ⁄ıÁ. Ë‹HÎı «Î ’̱ı »Ì±ı.”

÷ı ±ı‹fiÎ_ ‹fi‹Î_ …ı µ»Î‚˘ »ı fiı, ÷ı ∂÷flÌ flËı ±fiı ±ı › √¤flΛ.

±ıfiı hÎÎ√_ ¤Îflı ’Õu_ !

±‹ÎflÎ ¤Î¥⁄_‘fiı I›Î_ ±ı¿ ⁄¥ Ë÷Ì, ±ı ±ı‹fiÌ Á√Ì ◊÷Ì Ë÷Ì

¿ı ’»Ì ‹˘ÀÌ ⁄ıfi ◊÷Ì Ë÷Ì. ’HÎ ±ıHÎı ¤¥⁄_‘fiı ÿ⁄ÕΉ‰Î ¬Î÷fl ±ı‰_

¿’À ¿flı·_. ⁄ËÎflfi˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±ı‹fiı CÎıfl √›ı·˘, ÷ıfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ’ı·Ì

⁄¥ ËΛ‰˘› ¿flÌfiı ¿>À‰Î ‹Î_ÕÌ. ±‹Îfl˘ ¤¥⁄_‘ √¤flÎ¥ √›˘ ±fiı

’ı·Î fi‰Î ±Î‰ı·Î ¤Î¥ ’HÎ √¤flÎ¥ √›Î. ’»Ì ±ı ¤¥⁄_‘ ‹fiı

‹‚ı·˘, ±ıHÎı ‹fiı ±Î ‰Î÷ ¿ËÌ. I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ÷Îflı I›Î_ ±Î‰ÌÂ.

±ı‰_ ¿o¥ ◊‰Î ¿Î‚ı ¤Î_…√Õ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ Ë_ ±Î‰ÌÂ.” ’»Ì Ë_ I›Î_ √›˘.

I›Îflı › ’ı·Ì ⁄¥±ı ±ı‰˘ … ÷ΛŒ˘ ¿flı·˘, hÎÎ√Î_ ¿flı ! ÷ı ⁄¥ ±Î‹

¿>ÿı fiı ’ı·˘ ¤¥ Õfl‰Î ‹Î_Õu˘. I›Îflı ‹ıÓ ’ı·Ì ⁄¥fiı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹fiı ±Î

‹Î ±Î‰ı »ı ? ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë ÁflÁ ¿>ÿ˘ »˘. ±flı, ¿>ÿ˘ fiı, ‰‘Îflı. ±Î ÷˘

⁄Ë ‹Î ±Î‰Ì !” ±Î‰_-÷ı‰_ ¿èÎ_, ÷ı ’ı·Ì ⁄¥ ‹fiı √΂˘ ¤Î_ՉΠ‹Î_ÕÌ

¿ı “÷‹ı ±ËŸ ‹Îflı I›Î_ ¿ı‹ ±ÎT›Î ?”

±ıÀ·ı ±‹ı ±Î ⁄‘Î_ ¿ÎflV÷Îfi ΩHÎ̱ı, ±Î‰Ì ⁄‘Ì «Î‰Ì±˘

ΩHÎ̱ı. hÎÎ√_ ¿flfiÎfl ◊˘Õο … ‹ÎHÎÁ ±ı‰Î_ ˢ›, ¿˘¥¿ … ‹ÎHÎÁ

ˢ›. ±ı‹Î_ ’vÊ˘‹Î_ “À< ’flÁıLÀ” … ‹ÎHÎÁ ˢ›, ‰‘Îflı fiΠˢ›.

F›Îflı VhÎ̱˘‹Î_ “Àıfi ’flÁıLÀ” ˢ›. VhÎ̱˘‹Î_ ‰‘Îflı ˢ›.

hÎÎ√_ ÂOÿfi˘ ±◊˝ fiÌ¿Y›˘ fiı ! ±ı ⁄Ë …^fiÎ …‹Îfi΋Î_ ·˘¿˘fiı

±Î‰Õı. ˉı hÎÎ√_ ÷˘ ‹fiı ·Î√ı »ı, ±Î…fiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiı ±Î‰Õ÷Î_ fi◊Ì

ˢ÷Î_. hÎÎ√Î_ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰Õı ? ±Î‹fiÎ_ ÷˘ ËÎÕı › ±ı‰Î_ ‹…⁄Ò÷

fi◊Ì !! hÎÎ√Ή΂Îfiı ÷˘ ⁄Ë ‹…⁄Ò÷ ËÎÕ ! ±Î ÷˘ …flο ¬¬Õı·_

ÿı¬Î› ¿ı ±Î‹ ¤Õ¿Ì Ω›.

≠¿ÚÏ÷‹Î_ … ‰HÎΛı·_ !

≠ë¿÷ν — ±ı hÎÎ√_ ¿flfiÎflfiı ’˘÷Îfiı ¬⁄fl ’Õı ¬flÌ ¿ı ±Î Ë_

hÎÎ√_ ¿v_ »\_ ?

ÿÎÿÎlÌ — «˘yÁ ! hÎÎ√_ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı … ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ

≥E»Î’Ò‰˝¿ ¿fl‰_. ’HÎ ±ı ≠¿ÚÏ÷‹Î_ ‰HÎÎ¥ √›ı·_ fiı, ±ıÀ·ı ’˘÷ı K›Îfi

fiÎ ±Î’ı. ’HÎ ⁄‘Ì … ¬⁄fl ’Õı. ¿ı‹ fiÎ ¬⁄fl ’Õı ? fiÎfi΋Î_ fiÎfiÌ

⁄Î⁄÷ Á‹∞ ¿ı, ÷˘ hÎÎ√_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ ⁄Î⁄÷ ¿Ëı‰Î›.

hÎÎ√Î_‰Î‚Î◊Ì «ı÷÷Î flË̱ı !

±ı¿ ⁄ıfi hÎÎ√Î_‰Î‚Î Ë÷Î fiı, ÷ı ⁄ıfiı ‹ÎflÌ ’ÎÁı hÎÎ√_ ¿fl‰Î

‹Î_Õu_. ±fiı ±Î‹ ±ı ⁄ıfi ‹ÎflÎ_ ‹flO⁄Ì Ë÷Î_. ÷ı Ë_ ÷˘ ±ı‹fiı √Î_Ãu˘

fiËŸ. ’»Ì ‹fiı ¿Ëı »ı, “÷‹ı ±ı¿·Î … ‹fiı √Î_Ã÷Î fi◊Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_,

“÷‹fiı √Î_Ã÷˘ fi◊Ì ±ı‰_ fiËŸ. ¥rflfiı › √Î_Ãu˘ fi◊Ì.” ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı

⁄ıfi hÎÎ√Î_ ¿flı, ÷ı ÷fl÷ ‹fiı Á‹Ω¥ Ω› ¿ı ±Î hÎÎ√_ ¿fl‰Î ‹Î_Õu_ !

hÎÎ√_ ±ıÀ·ı Á΋Îfiı Ï⁄‰ÕÎ‰Ì ‹Îfl‰_. ±Î ÷˘ ±I›Îflı iÎÎfiÌ ◊›Î.

⁄οÌ, ’Ëı·Î_ ÷˘ ±Ëo¿Îfl ¬fl˘ fiı ! I›Îflı ¿Ë_ ¿ı, “‹Î◊_ ‹Îflfiı Ωı¥±ı.

‹Î◊_ Œ˘Õ, ËıÓÕ. ‹fiı Ï⁄‰ÕΉ‰Î Œflı »ı ?! ±Î¬Î …√÷fiı Ï⁄‰ÕΉÌfiı

46 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 45

Page 24: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

Ë_ µ’fl ⁄ıÃ˘ »\_ !” ±Î¬Ì ÿÏfi›ÎfiÎ_ hÎÎ√Î ∂÷Îv_ ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ »\_,

Ωÿ√fl »\_, Ë_ ÷˘ ! hÎÎ√Ή΂Π‹ÎHÎÁ »ı ÷ı ±Î’HÎfiı ±Î√‚ ‰‘‰Î

fiÎ ÿı. hÎÎ√_ ¿fl‰_ ±ıÀ·ı ⁄Ë ‹˘À<_ ÿ⁄ÎHÎ ¿fl‰_.

Ë_ ÷˘ ±ı¿ ¤Î¥fiı I›Î_ ⁄ıÃ˘ Ë÷˘. I›Î_ ⁄ÌΩı ±ı¿ ¤Î¥ ±ÎT›˘,

÷ı ±Î‹fiı ÿ⁄ÕΉ‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘ ? ¿ı …‹Ìfi µ’fl ‹Î◊_

±◊ÎÕ›_ ±Î‹. ‹ıÓ ¿èÎ_, “¿ı‹ ¤¥, Â_ »ı, Â_ »ı ?” I›Îflı ±Î ¤Î¥ ‹fiı

¿Ëı »ı ¿ı, “…\±˘ fiı, ±Î ±Î‰_ ¿flı »ı. ‹fiı Ï⁄‰ÕÎ‰Ì ÿı »ı.” Á_‰Î‚Ì

≠¿ÚÏ÷ ˢ› fiı, ÷˘ ⁄Ì Ω›. ÁËÌ fiÎ ¿flÌ ±Î’÷˘ ˢ› fiı ’ı·˘ hÎÎ√_

¿flı ÷˘ ⁄Ì Ω›, ÷ı ÁËÌ ¿flÌ ±Î’ı. ¿ËıÂı, “·Î‰ I›Îflı ÁËÌ ¿flÌ ±Î’_.”

±ıÀ·ı hÎÎ√_ ¿flfiÎfl˘ ±Î‹ ¤Ÿ÷ ΩıÕı › ‹Î◊_ ±ŒÎÕı.

ˉı ’vÊ˘‹Î_ ¬flÎ⁄ √HÎ ¿›˘ ? hÎÎ√Î_fi˘. …ı ’vÊ hÎÎ√_ ¿fl÷˘

ˢ› fiı, ±ı ‹ÎHÎÁfi˘ Á_⁄_‘ fiÎ flά‰˘. VhÎ̱˘ ÷˘ hÎÎ√_ ¿flı, ’HÎ

¿ıÀ·Î_¿ ’vÊ˘ › hÎÎ√_ ¿fl÷Πˢ› »ı.

≠ë¿÷ν — ’vÊ‹Î_ ¬flÎ⁄ √HÎ hÎÎ√Î_fi˘ ¿è΢. ±fiı ±ı‰˘ ˢ›

÷˘ I›Î_ ∂¤_ fiÎ flËı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ∂¤_ flËı‰Î›. ±ı ±Î’HÎfiı ˵ ÕflÎ‰Ì ‹Îflı.

±Î’HÎı ˵ ÕflÌ …¥±ı.

≠ë¿÷ν — ±ı‰˘ hÎÎ√Ή΂˘ ’vÊ Ë˘› ÷˘ I›Î_◊Ì »À¿Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı

…‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — hÎÎ√Î‰Î‚Ì VhÎÌ ΩıÕı »À¿Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı …‰Î›, ÷ı ‹fiı

¬⁄fl »ı. hÎÎ√Ή΂Π’vÊ ΩıÕı »À¿‰Îfi_ ‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì. VhÎÌ hÎÎ√Î

¿flı ÷˘ Ë_ ¿<ÿÎÕ ¿<ÿÎÕ ¿v_, ÷ı ±Î¬Ì flÎ÷ ¿<ÿÎÕ<_. ’HÎ ’vÊfiÎ_ hÎÎ√Î_

±Î√‚ ÷˘ Ë_ ›ı «‹¿Ì …™ »\_.

hÎÎ√_ ±ıÀ·ı ⁄‘ÎfiÌ ¥E»Î fiΠˢ› fiı ±ı ‰V÷ ¤˘√‰Ì ·ı‰Ì

ˢ› ÷˘ ‹Îfl ÷˘ŒÎfi ¿flı. “Ë_ ±Î’CÎÎ÷ ¿v_ »\_, fiı Ë_ ±Î‹ ¿v_ »\_ fiı

÷ı‹ ¿v_ »\_” ‹Îfl ÿ⁄ÕΉÌfiı ’HÎ ¤˘√‰Ì ·ı. ¿˘¥’HÎ Ω÷fi_ hÎÎ√_ ¿flı

±Î, Ï⁄‰ÕÎ‰Ì ‹Îflı. ±ı‰Î_ ’vÊ˘ ˢ› »ı ’λÎ_.

≠ë¿÷ν — ¿˘¥ ’vÊ hÎÎ√_ ¿flı ¿ı “Ë_ ¤Î√Ì …¥Â, Ë_ ±Î’CÎÎ÷

¿flÌÂ, Ë_ ±Î‹ ¿flÌÂ.” ÷˘ ¬flı¬fl ±ı‰_ ‹ÎfiÌ ·ı‰Îfi_ ¿ı ±ı ¿flÂı … ?

±ı ¿flı ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — √¤flΉ_ fiËŸ. ’HÎ «ı÷÷Î flËı‰_ ’Õı ’λ\_. ‰¬÷ı ±ı

÷˘ ±ı‹ı › ¿flÌ fiάı ’λ\_. CÎb_ ¬v_ ÷˘ hÎÎ√_ ˢ› »ı, ±ıÀ·ı ±ı‰_

¿flı fiËŸ. ’HÎ ÷˘ › «ı÷÷Î flËı‰_ ÁÎv_.

Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl‹Î_ hÎÎ√Ή΂Π⁄Ë ‹ÎHÎÁ ˢ›. T›‰ËÎfl‹Î_

±ıÀ·ı ±Î’HÎÎ CÎfl‹Î_, ÷ı ±ı‰Î_ hÎÎ√Ή΂ÎfiÌ ÷˘ ‰Î÷ ±Õ‰Î … fiÎ

ÿı¢. fiËŸ ÷˘ ‹Î›Î˝ √›Î ΩHÎΩı. ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì Ë_ ÷˘ hÎÎ√Î_◊Ì ⁄E›˘

»\_. ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±ı¿ ±ı‰Ì “ÏÁVÀ‹” Ë÷Ì, ÷ı◊Ì Ë_ hÎÎ√Î_◊Ì ¿Î›‹ ⁄«Ì

…÷˘ Ë÷˘. CÎH΢ ¬fl˘ ¤Î√ ÷˘, …√÷ ÷˘ hÎÎ√Î_◊Ì … ÿ⁄Î¥ √›ı·_ »ı !

≠ë¿÷ν — ÁÎ‹Ì T›„@÷ hÎÎ√Î_ √‹ı ±ıÀ·Î ¿flı ÷˘ ’˘÷ı ±ı‹Î_ ¿ı‰Ì

flÌ÷ı flËı‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷Îfiı ±ı‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±ı hÎÎ√_

¿fl÷˘ ˢ› fiı, ÷˘ ±Î’HÎfiı fi‰_ fiÎÀ¿ Ωı‰Î ‹Y›_. fiËŸ ÷˘ ±Î‰_ fiÎÀ¿

÷˘ Ωı‰Î ‹‚÷_ fi◊Ì ! ±Î’HÎı ±ı fiÎÀ¿‰Î‚Îfiı ¿Ë̱ı hÎÎ√Î_ ¿fl˘, ÷ı

¿o¥ ¿flı ?! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı hÎÎ√Î_ ¿flfiÎflÎ_fiı ¿Ë̱ı, ÷Îflı …ıÀ·Î_ hÎÎ√Î_

¿fl‰Î ˢ› ±ıÀ·Î_ ¿flfiı !

⁄«‰Îfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” !

±‹ı hÎÎ√Î_ ⁄Ë fiËŸ Ωı›ı·Î_. ’HÎ …ıÀ·Î_ Ωı›Î_ ±ıfiÎ◊Ì hÎÎÁ

’Î‹Ì √›ı·Î.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ¿˘¥ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı hÎÎ√_ ¿flı ÷˘ ÷‹fiı Â_ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ÷fl÷ Á‹∞ Ω™ ¿ı ±Î hÎÎ√_ ¿fl‰Î ‹Î_Õu_ »ı.

≠ë¿÷ν — I›Îflı Â_ ¿fl˘ ÷‹ı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ÷˘ hÎÎ√Ή΂Îfiı √Î_Ã<_ fiËŸ. ÷‹ı ⁄‘Î_ ◊¥fiı hÎÎ√Î_

48 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 47

Page 25: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

¿fl˘ ÷˘ › Ë_ ±ı¿·˘ ⁄ıÁÌ flË_ ±ËŸ›Î ! ÷‹ı ◊ο˘, ’HÎ Ë_ fiÎ ◊ο<_.

±ıfi˘ “±ı@V’ÀÛ” ◊¥ √›ı·˘ Ë_ !

≠ë¿÷ν — ±ËŸ ±_ÿfl Â_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·˘ ÷‹ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Áfl‹@÷ ! “±fi˚¥Œı„@À‰” !! ±ı »˘fiı hÎÎ√Î_ ¿flı,

±ı ◊οÌfiı ÁÒ¥ Ω› ÏfiflÎ_÷ı !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ’ı·˘ Á΋˘ ‰‘Îflı hÎÎ√_ ¿flı fiı, ÿÎÿÎ ? ±Î’HÎfiı

±fi˚¥Œı„@À‰ …\±ı ±ıÀ·ı “¥Œı@À” ¿flΉ‰Î Á΋˘ ‰‘Îflı hÎÎ√_ ¿flı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ‹Îv_ ‰‘Îflı “±fi˚¥Œı„@À‰” ◊÷_ Ω›. ±ıÀ·_

±‹Îfl΋Î_ ⁄‚ »ı. ±‹ı “¥Œı@À” @›Î_ ±Î√‚ »^ÀÌ ‹Ò¿Ì±ı ? ¿ı ±ıfiÌ

‹Î√HÎÌ ’©Ï÷ÁflfiÌ Ë˘›, ±ıfiÌ ·Î√HÎÌ ’©Ï÷ÁflfiÌ Ë˘› ÷˘ »^ÀÌ

‹Ò¿Ì±ı. ’HÎ Ωı ¿ÿÌ ÕflÎ‰Ì ‹Îfl‰Î ‹Î√ı ÷˘ fiËŸ, ‹fiı ÕflΉı »ı ?

¤√‰Îfi ’HÎ ‹fiı ÕflÎ‰Ì Â¿÷˘ fi◊Ì. ÷fiı Âfl‹ fi◊Ì ±Î‰÷Ì ?

¤√‰Îfi …ıfiı ‰Â ◊›˘ »ı, ÷ıfiı ÕflΉ‰Î Œflı »ı ? ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ¿˘¥

¿˘¥ hÎÎ√Î_ ¿flı, ’HÎ ÷ı ◊˘Õ<_ fiÎfi_ ±‹◊_.

≠ë¿÷ν — I›Îflı ÷‹ı ÿÎÿÎ, ‹˘œı ¿Â_ ⁄˘·˘ fiËŸ ? ±ıfiı ¿Â_ ¿Ë˘

fiËŸ fiı “±fi˚¥Œı„@À‰” ◊¥fiı ⁄ıÁÌ flˢ ?!

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ ¿flı I›Îflı ? hÎÎ√Î_‰Î‚Îfiı Â_ ¿Ëı‰_ ?

≠ë¿÷ν — ±ı › Á‹∞ Ω›fiı, ¿ı ±ËŸ ¿Â_ ’ˢӫ÷_ fi◊Ì, ±Áfl

◊÷Ì fi◊Ì ±Î‹fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ Á‹∞ Ω›. ±Î “ÿÎÿ˘” ⁄Ë ’ο˘ ‹ÎHÎÁ »ı. fiËŸ

÷˘ ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ Á_CÎ «·Î‰Ì ·ı ? «·Î‰Ì ¿ı ?! fiËŸ ÷˘ fl˘… ‰œ‰ÎÕ˘

◊Λ. ’HÎ ±Î ÷˘ ¿Î›ÿÎ ‰√fl, ‰√fl ¿Î›ÿı …\±˘ fiı ! “fi˘ ·Î˜-·Î˜ !”

«Î·ı … »ı fiı ’HÎ !! ’fl‹ ωfi›‹Î_ fiÎ ÿı¬Ì±ı ±ıÀ·ı ±‹ÎflÌ ±Î_¬

ÁËı… ±ıfiÎ ÷flŒ ¿Õ¿ flËı ±fiı ωfi›‹Î_ fiÎ ÿı¬Ì±ı ±ıÀ·ı ¿ÎœÌ

‹Ò¿Ì±ı. “√ıÀ ±ÎµÀ,” ÷ı “√ıÀ ±ÎµÀ” ±ı‰_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_ ’λ\_. ±ı

ÿU‹fi ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿fl‰Îfi_, ÷ı ωfi›‹Î_, Ωı

’fl‹ ωfi› ˢ› ÷˘ … I›Î_ ÿÎÿÎ ¬Â !

±Î’HÎı ÷˘ Á΋Îfiı ’λ˘ Œıfl‰‰Î ‹ÎÀı ±ÎT›Î »Ì±ı. ‹Îflı

ÿÏfi›Î‹Î_ ¿Â_ Ωı¥÷_ fi◊Ì. ±Î ÷˘ @›Î_› ¨‘ı flV÷ı «ÎS›˘ Ω› »ı fiı

÷ıfiÎ_ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ÿ—¬˘ ’Õı »ı. ¨‘ı flV÷ı «Î·‰Îfi_ fiı ’λÎ_

…‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı »ı ! ÿ—¬ fiÎ ’Õ÷Î_ ˢ› ÷˘ ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. Á¬ ’ÕÌfiı

¨‘ı flV÷ı …÷˘ ˢ› ÷˘ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ±Î ÷˘ ÿ—¬ ±ÎÀ·Î_ ÁËfi ¿flı

»ı fiı ¨‘ı flV÷ıfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ·ı »ı. ±ıÀ·ı ±‹fiı ¿vHÎÎ ±Î‰ı »ı ¿ı

±Î @›Î_ ÷_ ¨‘ı flV÷ı «ÎS›˘ Ω› »ı !

vvvvv

50 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 49

Page 26: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

[2]

µ¶ı√ — Â_¿Î — fi˘Ó‘

µ¶ı√fiÌ Á΋ı !

⁄οÌ, ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ Áfl‚ ◊¥ Ω‰, ⁄΂¿ …ı‰Î_ Áfl‚ ◊¥

Ω‰. ±Î ⁄΂¿ ÷˘ ±HÎÁ‹…H΋Î_ ¿flı »ı ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ”

Á‹…H΋Î_ ¿flı »ı, ⁄Á ! ⁄ıµ‹Î_ ⁄΂¿’b_ ¬v_, Ïfiÿ˘˝Ê÷Î ⁄΂¿ …ı‰Ì.

⁄΂¿ fi◊Ì Á‹…÷_ ÷˘ › ±ıfi˘ Á_ÁÎfl «Î·ı »ı ¿ı fi◊Ì «Î·÷˘ ? ÁÎfl˘

«Î·ı ∂·À˘. …ı‹ …ı‹ Á‹…HÎ ±Î‰Ì, ±ı‹ ±ıfi˘ Á_ÁÎfl ⁄√Õ÷˘ «Î·ı.

±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷˘ ⁄΂¿ …ı‰Î_ Áfl‚ ˢ›. ±fiı ±Î ±ÎÕÎ¥ ÷˘

±ı¿ Ω÷fi˘ ±Ëo¿Îfl »ı ¿ı Áfl‚ ◊‰_ fi◊Ì, ‹Îv_ ‘Λ* ¿flΉ‰_ »ı.

±ÎÕÎ¥ ±ı ‘Λ* ¿flΉ‰Îfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ’Îfl¿ÎfiÎ_ ‘Λν ≠‹ÎHÎı …ıfiı

¿fl‰_ »ı, ±ıfiı ±ÎÕÎ¥±˘ …÷Ì flËı ⁄‘Ì.

≠ë¿÷ν — ’˘÷ı …ı ‘Îfl÷˘ ˢ› ±ı ≠‹ÎHÎı ◊Λ fiËŸ, ±ıÀ·ı µ¶ı√

◊¥ … Ω›. ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ’ÏflHÎ΋ fiÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı µ¶ı√‹Î_ … flËı ±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‘Λ˝ ◊Λ … fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ’ÎÁÎ_

fiά÷Î_ ’Ëı·Î_ … ‹fi‹Î_ ω«Îfl ¿fl‰˘ ¿ı ¨‘Î ’ÕΩı. ’»Ì …ıÀ·Î_ »÷Î

’ÕuÎ ±ıÀ·Î ÁΫÎ. ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı «Îflı‰ »÷Î ’ÕΩı. ÷˘ ÷ı

ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸ fiı ±Î¬_ √Ò_«Î‹HÎ fiı µ¶ı√ ◊Λ. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ «Îflı‰

¨‘Î ’ÕΩı ±ı‹ ¿Ë̱ı fiı, ÷ı …ıÀ·Î_ »÷Î fiÌ¿Y›Î ±ıÀ·Î ÷˘ ÁΫÎ.

±ı¿ »÷˘ fiÌ¿Y›˘ I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±ı¿ ÷˘ ŒÎT›Î. ±ıÀ·ı

“±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” √˘Ã‰‰ÎfiÌ Ï¿o‹÷ »ı ⁄‘Ì.

≠ë¿÷ν — ±ı ‰Î÷ ÷˘ ÿÎÿÎ, Á˘ À¿Î ¿ı ±Î ±ø‹iÎÎfi ˢ› ÷˘

… “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ◊Λ. fiËŸ ÷˘ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” Â@› … fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ … fiËŸ fiı ! “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” flËı …

fiËŸ, ¿›Î ±Î‘Îflı À¿ı ? ±ıfi_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” … µÕÎ‰Ì ‹Ò¿Ìfiı I›Î_ ›

µ¶ı√◊Ì ‹Î◊_ ÷˘ÕÌ fiάı. ’»Ì ‹˘œÎ_ ’fl Ïÿ‰ı· ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ·¥fiı

Œ›Î˝ ¿flı.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ’ÎÁÎ_ fiά÷Ì ‰¬÷ı ¨‘Î ’ÕΩı ±ı‹ …ı ¿èÎ_ fiı,

÷˘ ±ı‰˘ ±Î› Â_ ¿fl‰Î flά̱ı ¿ı ¨‘Î … ’ÕΩı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â_ flά‰_ ±Î’HÎı ?

≠ë¿÷ν — ±Î› … fiËŸ flά‰˘. …ı ’Õı ±ı ¬flÎ, ±ı‰_ flά˘.

ÿÎÿÎlÌ — “…ı ’Õı ±ı ¬flΔ ±ı‰_ Ωı ¿ÿÌ ±Î’b_ ‹fi ¿⁄Ò· ¿fl÷_

ˢ› ÷˘ ÁÎflÌ ‰Î÷ »ı. fiı ÷ı › ’λ\_ Á_÷˘Êfiı fiÎ ’΋÷_ ˢ› I›Îflı ±Î’HÎı

¿Ë̱ı ¿ı ¨‘Î ’ÕΩı. ÷˘ ’»Ì ⁄ı »÷Î ’Õı ±ıÀ·ı ‹fi Á_÷˘Ê‹Î_ ±Î‰Ì

Ω›. ±ıÀ·ı ±Î’b_ ‹fi ¿¥ Ω÷fi_ »ı, ±ıfiÌ µ’fl ±Î‘Îfl flάı »ı.

‘ÎflHÎÎ fiËŸ, ÷˘ µ¶ı√ fiËŸ !

±ËŸ◊Ì ‹_⁄¥ Œ˘fi µ’fl ‰Î÷ ¿flÌfiı Á˘ÿ˘ ‹_…^fl ¿›˘˝, ⁄‘_ ◊›_

±fiı ⁄ı ÿËÎÕÎ ’»Ì ’ı·˘ ‹ÎHÎÁ ŒflÌ √›˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı µ¶ı√ ◊Λ

fiı ’ı·Îfiı fiÎ ◊Λ. ±S›Î, ±Î’HÎfiı ÂÎfi˘ µ¶ı√ ◊Λ ÷ı ? ±Î’HÎı ÷˘

‘‹˝‹Î_ flèÎÎ »Ì±ı. ŒflÌ ÷˘ ±ı √›˘, ÷ı ±ı ±‘‹˝‹Î_ ’ıÃ˘. ±Î’HÎı ÷˘

±‰‚_ ¿Â_ ¿›* … fi◊Ì, ÷˘ ±Î’HÎfiı ÂÎfi˘ µ¶ı√ ◊Λ ? I›Îflı ±ı ¿Ëı,

“’HÎ ‹Îflı fiŒ˘ …÷˘ flè΢ fiı !” ±S›Î, fiŒ˘ ÷˘ @›Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘, ‹ı·

fiı »Î· ±ËŸ◊Ì. Á˘ÿ˘ … fiˢ÷˘ ¿›˘˝ ±ı‹ ‹Îfi fiı. ’HÎ ±Î ±ıfiı

µ¶ı√ ∂¤˘ ¿flı. ±fiı ÷ı‹Î_ CÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ ¿Ëı, “¿ı‹ ±Î‹ ◊¥ √›Î »˘,

52 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9

Page 27: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

¿ı‹ ±Î‹ ◊¥ √›Î »˘ ?” ’HÎ Â_ ◊Λ ? Ωı µ¶ı√, µ¶ı√, µ¶ı√,

µ¶ı√ ! …ı ‰ı√ fiÌ«ı …‰˘ Ωı¥±ı ÷ı ‰ı√ ¨«ı «œu˘. Á˘ÿ˘ ¿›Î˝ ’»Ì

’ı·Î±ı fiÎ ¿èÎ_, ÷ı‹Î_ Â_ ⁄√ÕÌ √›_ ? Á˘ÿ˘ fiˢ÷˘ ¿›˘˝ ‹Îfi̱ı. ’HÎ

Ωı µ¶ı√, µ¶ı√, µ¶ı√ !

±fiı ±Î ·˘¿˘ Â_ ¿flı »ı ? ±ı¿ ¬˘À Ω› I›Îflı ⁄ı ¬˘À˘ ∂¤Ì

¿flı »ı. ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ı¿ … ¬˘À …‰Î ÿı.

≠ë¿÷ν — ±Î µ¶ı√ ◊Λ »ı, ±ı ‹˘Ëfiı ¿ÎflHÎı … »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÿÁ ËΩfl √›Î. ÷ı ±ıfi˘ ‹˘Ë ±ıfiÌ ’λ‚. ±ı¿

¬˘À ÷˘ √¥, ±ı ÷˘ √¥. ˉı ±ıfiÌ Õ¬· Â_ ¿fl‰Î ¿flı »ı ?! ±Î

·‹HÎı ·¬ı·Ì ±ı¿ … ¬˘À Ë÷Ì. ’HÎ ⁄Ì∞ ¬˘À Â_ ¿fl‰Î ¬Î‘Ì ÷ı ?

±ı¿ ¬˘À ¬Î‰Ì ÁÎflÌ ¿ı ⁄ı ? ±ı¿ …. ’HÎ ÷ı ⁄‘Î › ⁄ı ¬˘À ¬Î›

»ı. ÷ı ’»Ì ±ı‰Î_ fiı ±ı‰Î_ ±Î‰÷Î_ ¤‰fiÎ_ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı ’λÎ_.

±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ µ¶ı√‹Î_ ¿ı‹ flËı‰Î› ? µ¶ı√ ÷˘ ¿ıÀ·Î_ ¿‹˝

⁄_‘ΉÕΉı. ±ı¿ ZÎHΉÎfl µ¶ı√‹Î_ ±‹ı flËı·Î_ fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘, ±Î

“iÎÎfi” ◊›_ I›Îfl◊Ì.

‰ı√, ±Î‰ı√ fiı µ¶ı√ !

≠ë¿÷ν — ‰ı√, ±Î‰ı√ ±fiı µ¶ı√ ±ı Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ‰ı√ ÁÎËÏ…¿ ‰V÷ »ı ±fiı ±Î‰ı√ ±ÁË… »ı. ’˘÷ı

¿÷ν ◊¥fiı “±Î‰ı√” ◊Λ »ı ! ±fiı µ¶ı√ ÷˘ ’˘÷Îfiı fi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘

› ◊Λ. ’˘÷ÎfiÌ ¥E»Î fiΠˢ› ÷˘ › µ¶ı√ ◊Λ, fiı ÷ı µ¶ı√ ‹Î◊_

ŒÎÕÌ fiάı ±ı‰˘ µ¶ı√ ◊Λ. ‹Î◊_ ŒÎÀ<_ ŒÎÀ<_ ◊¥ flèÎ_ ˢ›. ‰ı√ ÷˘

iÎÎfi̱˘fiı › ˢ›, ±Î‰ı√ fiΠˢ› ±fiı µ¶ı√ ÷˘ ˢ› … fiËŸ fiı !

F›Î_ Á‘Ì ±Î‰ı√‰Î‚˘ »ı, I›Î_ Á‘Ì µ¶ı√ @›Îflı ∂¤˘ ◊Âı ±ı

¿Ëı‰Î› fiËŸ. ËÎ, ±Î‰ı√fiÌ √ıflËÎ…flÌ ◊¥ ¿ı µ¶ı√ √›˘. ¿÷ν’ÿfi_

¤Îfi ÷ÒÀu_ ¿ı µ¶ı√ fiËŸ ◊Λ. »÷Î_ µ¶ı√ ±ı › ÏËÁÎ⁄ »ı. ’HÎ

¿÷ν’ÿfi_ ¤Îfi ÷ÒÀu_ ÷˘ ±ı µ¶ı√fi˘ ÏËÁÎ⁄ …ı ¤˘√‰‰Îfi˘ »ı, ÷ı

µ¶ı√w’ı fiËŸ ±Î‰ı. ⁄Ì∞ flÌ÷ı ±Î‰Ìfiı √Ò_«‰Ìfiı …÷˘ flËı. “ÁŒ˘¿ıÂfi”

¿flı ¬Î·Ì, √Ò_√‚΋HÎ ¿flı.

±ı¿ …HÎ ‹fiı ¿Ëı »ı, “ÿÎÿΔ ‹Î◊_ ŒÎÀ<_ ŒÎÀ<_ ◊¥ flèÎ_ »ı.” ±ı

… µ¶ı√. Â_ ◊Λ ÷ı ? ’HÎ ±S›Î, ‹Î◊_ ÷ı ŒÎÀ÷_ ËÂı ? ±Î ¬˘’flÌ

÷˘ fi◊Ì ŒÎÀı ±ı‰Ì, Ë◊˘Õ˘ ‹Îfḻı ÷˘ › fi◊Ì ŒÎÀı ±ı‰Ì. ’HÎ Ωı

µ¶ı√fiÌ ‹U¿ı·Ì±˘ ! µ¶ı√ ±ı‰˘ ±Î‰ı fiı, ÷ı ‹ËŸ fiÁ˘ ÷ÒÀÌ Ω›. ˉı

±ı ‰ı’Îfl fi◊Ì ¿fl÷˘ »÷Î_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊¥ Ω›, fi◊Ì ¿fl‰˘ ÷˘ › ◊¥

Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î‰ı√fiÎ ‰ı’Îfḻ˘ ˢ› I›Î_ ±Î√‚ µ¶ı√ ±‰U›

±Î‰‰Îfi˘. ÷ı ±Î’b_ “iÎÎfi” ±ÎM›Î ’»Ì ±Î‰ı√fiÎ ‰ı’Îfl ⁄_‘ ◊¥

Ω› »ı, ±ıÀ·ı µ¶ı√ ±Î‰‰Îfi˘ fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı µ¶ı√ ÷˘ ’Ò‰˝…L‹˘fiÌ ¿‹ÎHÎÌ ·¥fiı ±ÎT›˘

ˢ› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄‘Ì ¿‹ÎHÎÌ ’»Ì ¤˘√‰‰ÎfiÌ …flÎ. ÷ı µ¶ı√fiÌ

¿‹ÎHÎÌ ¤˘√‰‰ÎfiÌ ‹Î(!)› ⁄Ë ±Î‰ı fiı ?!

≠ë¿÷ν — ø˘‘ ΩıÕı µ¶ı√fiı Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ø˘‘ ˢ› ÷˘ … µ¶ı√ ◊Λ fiı ! ±Î‰ı√ı › ø˘‘

ˢ› ÷˘ … ◊Λ. ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ¿÷ν »ı I›Î_ Á‘Ì ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-

·˘¤ »ı, fiı I›Î_ Á‘Ì ·˘¿˘ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿fl÷Î_ ˢ›. ’HÎ ÷ı ≠‹ÎH΋Î_

ˢ› I›Îflı ±ı ±Î‰ı√ ¿Ëı‰Î› ±fiı ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷fiÌ ⁄ËÎfl ◊¥ Ω›

I›Îflı µ¶ı√ ¿Ëı‰Î›.

≠ë¿÷ν — µ¶ı√ ±Î‰ı I›Îflı Á¤Îfi’HÎı Ωı Ω’ ¿fḻı ÷˘ Œıfl

’Õı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — µ¶ı√ ±Î‰ı I›Îflı Á¤Îfi’b_ ˢ› ’HÎ fiËŸ fiı ! ±ı

⁄Ë fiÎfiÎ ≠¿Îflfi˘ µ¶ı√ ±Î‰ı ÷˘ ‰‚Ì ◊˘Õ<_ CÎb_ Á¤Îfi’b_ flËı, ÷˘

Ω’ ¿flÌfiı ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’HÎ ’ı·_ ‹˘ÀÎ ≠¿Îflfi_ ±Î‰ı ÷˘ ÷˘ I›Î_

±Î√‚ Á¤Îfi’b flËı … fiËŸ fiı !

54 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 53

Page 28: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

÷‹fiı ±Î hÎHÎ ÂOÿ˘ Á‹Ω›Î “±ı¿˚ı@À”, ±ıfiÌ …B›Î µ’fl ?

≠ë¿÷ν — ±Î hÎHÎ ÂOÿ˘ ’fl ¿˘¥ “’Ì.±ı«.ÕÌ.” ‰Î‚αı ±Î¬_

’V÷¿ ·¬ı·_ ˢ› fiı ±ı ‰Î_E›_ ˢ÷ ÷˘ › fiÎ Á‹… ’Õ÷, fiı ±Î

±Î’fiÎ ¿Ëı‰Î◊Ì Á‹… ’ÕÌ √¥.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ÂOÿ˘ ±ıfiÌ …B›Î µ’fl ¢¤Î›‹Îfi ◊Λ

÷˘ … ±ı ÂOÿfi˘ ±◊˝ ‹‚ı, fiËŸ ÷˘ ‹‚ı fiËŸ. ±ıfiÌ …B›Î µ’fl

¢¤Î›‹Îfi ◊‰˘ Ωı¥±ı. ‰ı√fiı µ¶ı√ µ’fl ⁄ıÁÎÕ̱ı ÷˘ Â_ ◊Λ ?

⁄Ì∞ …B›Î µ’fl ¢¤Î›‹Îfi ◊Λ ’HÎ fiËŸ ±ı ‰V÷. ±Î’HÎÎ ·˘¿˘

ÂOÿ˘ …ı‹÷ı‹ ⁄˘·ı »ı, ¢¤Î›‹Îfi ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ, ±ıfiÌ ¿o¥ ’Õı·Ì

… fi◊Ì fiı !

±Î ·E«Î ‹ÎHÎÁ˘ ±ıfiÌ …B›Î ’fl ¢¤ı. √…‰Î_ ¿Î’fiÎfl ±ıfiÌ

…B›Î ’fl ¢¤ı ±fiı ËÌflÎfiÎ ‰ı’ÎflÌ ±ıfiÌ …B›Î ’fl ¢¤ı. fiËŸ ÷˘

√…‰Î_ ¿Î’fiÎflÎ ΩıÕı ËÌflÎfiÎ ‰ı’ÎflÌ ±Î‰ı ÷˘ ¢¤ı ¿ı ? «˘√flÿ‹◊Ì

¿Î’Ì ·ı. ±ıÀ·ı ÁË ÁËfiÌ …B›Î µ’fl ¢¤Ì flèÎ_ »ı.

±Î’HÎÎ ·˘¿ fl_ÕÎ’Îfi˘ Ï÷flV¿Îfl ¿flı »ı. ±S›Î, ±ı fl_ÕÎ’˘ ÂOÿ

±ıfiÌ …B›Î µ’fl ¢¤Ì flè΢ »ı. ‹_ÕÎ’˘ ±fiı fl_ÕÎ’˘ ⁄ıµ “±ı@ı@À” … »ı.

µ¶ı√, ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ‹U¿ı·Ì !

≠ë¿÷ν — ‹÷¤ıÿfiı ¿ÎflHÎı › µ¶ı√ ÷˘ ◊Λ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ‹÷¤ıÿ◊Ì › µ¶ı√ ◊Λ. “±ı@ÁıÁ” ⁄‘_ ◊¥ Ω›

I›Îfl ’»Ì µ¶ı√ Âw ◊¥ Ω›. ±ıfiÌ Ëÿ◊Ì ’ı·Ì ⁄Î…\ ◊Λ I›Îflı. ±Î

‹ÎHÎÁ »flÌ ‹Îflı »ıfiı, «M’ ‹Îflı »ıfiı, ±ı µ¶ı√ ◊Λ »ı I›Îflı ‹Îflı »ı.

≠ë¿÷ν — µ¶ı√ ±ıÀ·ı ±…_’˘ ¿ËÌ Â¿Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±…_’˘ ÷˘ ⁄Ë ÁÎfl˘. ±…_’˘ ÷˘, M›Î·˘ ’ÕÌ Ω›

÷˘ › ±…_’˘ ◊Λ. ±…_’˘ ÷˘ Áfl‚ ¿Ëı‰Î›. µ¶ı√ ÷˘ ‹Î◊΋Î_ ÎÀ¿Î

·Î√÷Πˢ› ±ı‰_ ·Î√ı. ±fiı ±Î ±…_’˘ ÷˘ M›Î·Î ’ÕÌ Ω› ±ıÀ·ı

±…_’˘ fiı ¿œÎ’˘ ◊›Î ¿flı. ±Î ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ Ωı¬‹ ◊›_ ˢ› I›Îflı

µ¶ı√ ◊Λ. “¥‹˘Âfi˚·” ◊›˘ ¿ı µ¶ı√ Âw ◊¥ Ω›. µ¶ı√ ÷˘ ±ıfiı

¨CΉΠ› fiÎ ÿı fiı !

≠ë¿÷ν — ’HÎ “≥‹˘Âfi˚·” ·˘¿˘fiı ÷˘ Ï«_÷Î ‰‘Îflı ◊Λ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ï«_÷Î fiËŸ, µ¶ı√ ⁄Ë ◊Λ. ±fiı ±ı µ¶ı√ ÷˘ ‹flÌ

…‰Î …ı‰˘ ·Î√ı. “‹˘Âfi” ±ıÀ·ı ‰ı√‹Î_ ±fiı “≥‹˘Âfi˚·” ±ıÀ·ı µ¶ı√.

≠ë¿÷ν — ˉı ‰ı√ ±ı ’HÎ √Ï÷‹Î_ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰ı√ ÷˘ Ïfifl_÷fl ˢ‰˘ … Ωı¥±ı. ‰ı√, “‹˘Âfi” ÷˘

ˢ‰_ … Ωı¥±ı. ∞‰÷Îfiı ‰ı√ ±‰U› ˢ›, fiı ÷ı “‹˘Âfi”‹Î_ ˢ›.

¿˘¥ ’HÎ ∞‰fiı ‰ı√ ±‰U› ˢ›. …ı hÎV÷ ∞‰ »ı, ±ıÀ·ı …ı ±Î‹

hÎÎÁı »ı, ±Î ËÎ◊ ±ÕÎÕ̱ı ÷˘ fiÎÁÌ Ω› »ı, ¤Î√Ì Ω› »ı, …ıfiı

¤› ·Î√ı »ı, ±ı ⁄‘Îfiı ‰ı√ ±‰U› ˢ›. ’HÎ …ı ±ı¿ıLƒÌ› ∞‰˘ »ı,

±Î ÎÕ’Îfi »ı, ÷ıfiı ‰ı√ fiΠˢ›. ±ı‹fi˘ ‰ı√ …\ÿÌ Ω÷fi˘ ˢ›. ’HÎ

±Î ‰ı√ ÷˘ ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ∞‰˘fiı ˢ› …. ÷ı ‰ı√‹Î_ ÷˘ ˢ› …, Ïfifl_÷fl

“‹˘Âfi”‹Î_, fiı ±ı ⁄‘Î ‰ı√fiı ±ÎC΢’λ˘ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ±Î “¥‹˘Âfi˚·”

◊¥ Ω›, ±ı µ¶ı√ ¿Ëı‰Î›. ±Î √ÎÕÌ “≥‹˘Âfi˚·” ◊Λ ÷˘ Â_ ◊Λ ?

≠ë¿÷ν — fi¿ÁÎfi ◊Λ. “±ı„@ÁÕLÀ” ◊Λ fiı ·˘¿˘ ‹flÌ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±Î ÿıË‹Î_ › ⁄‘Î_ ‹ËŸ ∞‰˘ ‹flÌ Ω› »ı. ÷ıfiÌ

Ωı¬‹ÿÎflÌ ±fiı ’»Ì ’˘÷ÎfiÎ µ¶ı√fiÌ µ’ÎÏ‘ ◊Λ, ÷ı ⁄Ì∞

Ωı¬‹ÿÎflÌ.

µ¶ı√ ¿ı‰˘ ˢ› ? ¿ı ±ËŸ◊Ì ’ÎÀÎ µ’fl ’Õ÷_ fi_¬Î‰ı, fiÿÌ‹Î_

’Õ÷_ fi_¬Î‰ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ’Ì ·ı. µ¶ı√ ±ıÀ·ı ‰ı√ ¨«ı «œu˘,

±ËŸ ‹√…‹Î_ «œÌ Ω› ±fiı ’»Ì ’Õ÷_ fiάı. fiËŸ ÷˘ ‹Î_¿HÎ

‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ¬Î·Ì ¿flÌ fiάı. “±S›Î, ÂÌÂÌ ¬Î·Ì ¿flÌ ?” I›Îflı ±ı

¿Ëı, “ËÎ, Ë_ ’Ì √›˘.”

µ¶ı√‰Î‚˘ ‹ÎHÎÁ ⁄«ı fiËŸ. ±flı, µ¶ı√ ◊Λ I›Îflı ÷˘ ÿ½fi¿fl‰Î ±ËŸ fiÎ ±Î‰‰Î ÿı. µ¶ı√ ‰V÷ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ »ı. ⁄‘αı ¿o¥

56 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 55

Page 29: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

µ¶ı√ Ωı›˘ … fiΠˢ›. ±Î “iÎÎfi” »ı ±ıÀ·ı Ïfi…˝flÎ w’ı ⁄‘_ …÷_

flËıÂı. ±ıÀ·ı ±ı µ¶ı√fiı ¿Ë̱ı ¿ı “…ıÀ·Î_ ±Î‰‰Î ˢ› ±ıÀ·Î_ ±Î‰˘.Ë…\ ÂflÌfl ÁÎv_ »ı I›Î_ Á‘Ì ±Î‰˘. ’»Ì CΈՒH΋Î_ fiÎ ±Î‰Â˘.”±I›Îflı ÷˘ „@÷ »ı ÷ı Ë…\ ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‰˘, ÷ı ‘yÎ ‹ÎflÌfiı

› ¿ÎœÌ ‹ı·Î› ±I›Îflı.

±ı ’Ïfl⁄‚˘◊Ì ¬ÁÌ Ω‰ !

≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î µ¶ı√fi˘ µ’Λ ¢ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ µ’Λ ÷˘, ±ı ÂıfiÎ ÏfiÏ‹kÎı µ¶ı√ ◊Λ »ı ±ı

¬˘‚Ì ¿Îœ‰_ ’Õı. ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ fi¿ÁÎfi ¿›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ› ±fiı ±ı ‹ÎHÎÁÁÎ_¤flı ÷˘ µ¶ı√ ◊Λ ±ıfiı. ÷˘ ±ı µ¶ı√ ◊Λ ±ı‰Ì …B›Î±ı◊Ì ¬ÁÌ…‰_ Ωı¥±ı. ±√fl ÷˘ µ¶ı√ ◊Λ ±ı ‰V÷ ÁΉ Á˘fiÎfiÌ Ë˘› ÷˘ ›

ŒıÓ¿Ì ÿı‰Ì. ±ı ±Î’HÎÌ Á√Ì Lˢ›. µ¶ı√ ¿flΉ÷Ì ±Î‰ı »ı, ÷ı ±Î’HÎÌ“flÌ·ıÏÀ‰” Lˢ›. ÂÎ_Ï÷ ±Î’÷Ì ±Î‰ı ±ı … ÁΫ_. ÁËı… ’HÎ µ¶ı√◊Λ ±ı ‹˘ZÎfi˘ ‹Î√˝ fi◊Ì. ‰ı√‹Î_ … flËı‰_ Ωı¥±ı, “‹˘Âfi”‹Î_ ….

‰¬÷ı …ı ¿˘¥ µ¶ı√ ¿flΉfiÎflÌ ‰V÷ ˢ› fiı, ¿ı ±ı¿ »˘¿fl˘ fiÎ

¿‹Î÷˘ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î µ¶ı√ ¿flΉfiÎflÌ ‰V÷ »ı. ÷˘±Î’HÎı ±ıfiÌ ΩıÕıfi˘ T›‰ËÎfl ±ı Á_⁄_‘Ì ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰˘, ’ˆÁÎ Á_⁄_‘ÌT›‰ËÎfl ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰˘. ±ıfiÌ ÁÎ◊ı “¤¥, ¿ı‹ »ı ? Œ·Îb_ ¿ı‹ »ı ?”

±ı‰Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌ fiı ?

≠ë¿÷Î — …ı ‰V÷◊Ì µ¶ı√ ◊Λ ±ı ‰V÷ »˘ÕÌ ÿı‰Ì, ’HÎ µ¶ı√ ±ı“flÌ·ıÏÀ‰” ¤Î√ »ı. ±ıfiÎ Á_Ωı√ ¤ı√Î ◊Λ ±ıÀ·ı µ¶ı√ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, µ¶ı√ ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ’HÎ ±ı Â_ ¿ÎflHÎ◊̵¶ı√ »ı, ±ı ‰ı·Îfiı ±ıfi_ ‹Ò‚ ˢ› »ı ’λ\_. ±ıÀ·ı µ¶ı√fiı ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_

’Õı ? ‹Ò‚‹Î_◊Ì … ¿ÎœÌ fiά‰_ ’Õı.

⁄Ï© … ·Î‰ı µ¶ı√ !

≠ë¿÷ν — ±Ë‹˚¤Î‰, ±Ï¤‹Îfi, ±ı flά‰Î◊Ì ±Î ⁄‘_ µ¶ı√

◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ï¤‹Îfi◊Ì µ¶ı√ ◊÷Î_ fi◊Ì. µ¶ı√ ¿flΉfiÎflÌ

⁄Ì∞ ±ı¿ ‰V÷ »ı. ±Î ±ËŸ ±I›Îflı “·Î¥À” “ÕÌ‹” ˢ› ±fiı ±ËŸ

… ⁄‘Îfiı ÁÒ¥ …‰Îfi_ ˢ›. ˉı ÷‹ı ±ËŸ◊Ì ±ı¿ fiÎfi˘ ÁÎ’ ’ıÁÌ …÷˘

Ωı›˘, ⁄ÌΩ ¿˘¥±ı Ωı›˘ fiËŸ. ˉı ⁄‘Îfiı ÁÒ¥ …‰Îfi_, ÷ı fiÎ Ωı›˘

ˢ› ÷ı ±Î¬Ì flÎ÷ ÏfiflÎ_÷ı ¨CÎÌ Ω› fiı ?

≠ë¿÷ν — ËÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ΩıfiÎflÎfiı ?

≠ë¿÷ν — ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? ÁÎ’ ‹ËŸ ’ıÁÌ √›Îfi_ ±ıfiı iÎÎfi ◊›_

»ı. ±fiı ÁÎ’ ’ıÃÎfi_ ’ı·Î ·˘¿˘fiı iÎÎfi fi◊Ì, ÷ı◊Ì ±ı‹fiı ¨CÎ ±Î‰ı »ı.

ˉı ÷‹fiı ¨CÎ @›Îflı ±Î‰ı ? ÁÎ’ fiÌ¿Y›Îfi_ ’λ\_ iÎÎfi ◊Λ I›Îflı ÷‹fiı

¨CÎ ±Î‰ı. ˉı ±Îfi˘ ’Îfl @›Îflı ±Î‰ı ? ±Î ⁄‘_ ÷ı◊Ì “≥‹˘Âfi˚·” ◊¥

Ω› »ı. ±ı ⁄Ï© “≥‹˘Âfi˚·” ¿flı »ı. ±Ë‹˚ ÷˘ fi◊Ì ¿fl÷˘. ±Ë‹˚ ÷˘

Ï⁄«Îfl˘ ⁄Ë ÁÎfl˘ »ı. ±Î ⁄‘Î_ ¿ÎflV÷Îfi ⁄Ï©fiÎ_ »ı. ±ıÀ·ı ⁄Ï© …

ËıflÎfi ¿flı »ı, ±ı … µ¶ı√ ·Î‰ı »ı. ‰ı√‹Î_◊Ì µ¶ı√‹Î_ ·Î‰ı »ı.

…ıfiı µ¶ı√ ◊Λ, ÷ı “’˘÷ı” Lˢ› !

≠ë¿÷ν — ’HÎ Ë∞ ±‹Îfl΋Î_› µ¶ı√¤Î‰ ’λ˘ ≠√À ◊›Î ¿flı

»ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — µ¶ı√ ◊Λ ±fiı ‰ı√ı› ◊Λ, ⁄ıµ ◊Λ. ’HÎ

“«_ÿ¤Î¥”fiı ◊Λ. “÷‹fiı” fiÎ ◊Λ. “÷‹fiı” ¬⁄fl ’Õı ¿ı “«_ÿ¤Î¥”fiı

µ¶ı√ ◊›˘. Ωı “«_ÿ¤Î¥”±ı µ¶ı√fi˘ ‰ı’Îfl ¿›˘˝ ˢ› ÷˘ µ¶ı√ ◊Λ.

fiËŸ ÷˘ ±Î‰ı√ ±Î‰ı, fiËŸ ÷˘ ‰ı√ ±Î‰ı. ÷ıfiÌ ¬⁄fl ’Õı ⁄‘Ì.

≠ë¿÷ν — ’HÎ µ¶ı√‹Î_ ŒÁΛı·Î flË̱ı »Ì±ı fiı !

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹ fiËŸ. ŒÁΛı·Î ÷˘, ÷‹ı ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı

ŒÁΛı·Î ‹Îfi˘ »˘ ¿ı “«_ÿ¤Î¥” ŒÁΛı·˘ ·Î√ı »ı ?

58 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 57

Page 30: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

≠ë¿÷ν — ’HÎ “«_ÿ¤Î¥” ŒÁΛı·˘ flËı »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ŒÁΛı·Î ˢ›. ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ »ı ? ±ı ÷˘

…ıÀ·_ ÏÕV«Î…˝ »ı ±ı ÷˘ ◊›Î ‰√fl »^À¿˘ … fi◊Ì. ±ı‹Î_ «Î·ı … fiËŸ

fiı ! ±Î’HÎÌ Ω÷ µ’fl fiÎ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı ¿ı Ë_ ŒÁΛ˘. ¿ÎflHÎ ¿ı

©ÎI‹Î ±ı ©ÎI‹Î … »ı. ±ıfiı ¿Â_ ±Õı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ ©ÎI‹Î.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı‹ ÿı¬Î› ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” »÷Î_ › “«_ÿ¤Î¥”

±Î‰Î fiı ±Î‰Î flèÎÎ.

ÿÎÿÎlÌ — …ı flèÎÎ »ı ÷ı … ¿‹˝fi˘ Ïfi¿Î· ◊Λ »ı. ·˘¿˘fiı ÿÎfi

±Î’÷Πˢ› ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “«_ÿ¤Î¥ ⁄Ë ÁÎflÎ »ı”, ±ı › »ı ÷ı “±ı”

»ı. ±fiı ±Î‰_ µ¶ı√ ¿flı »ı ÷ı › “±ı” »ı. ⁄ıµ ±ı¿ … »ı, ±ı¿ …

V‰¤Î‰Ì »ı. ¿Õ‰Î µ’fl Ï÷flV¿Îfl »ı ±fiı ‹ÌÃÎ µ’fl …flÎ flÎ√ »ı,

±ı ‹fiW›fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¤√‰Îfiı ⁄ıµfiı ±ı¿ … V‰¤Î‰Ì ¿èÎ_.

lÌ‹ÿ flÎ…«_ƒı ¿èÎ_ ¿ı,

fl…¿HÎ ¿ı ÏflÏ© ‰ˆ‹ÎÏfi¿ ÿı‰fiÌ,

Á‰ı˝ ‹ÎL›Î ’ÿ˚√· ±ı¿ V‰¤Î‰ Ωı.

±ı¿ … V‰¤Î‰fi_ ’ÿ˚√· »ı. ¿ÁÎ¥ fiı ÿÎfiırflÌ ⁄ıµ »ı ÷ı

’ÿ˚√· »ı. ¿ÁÎ¥ µ’fl …ıfiı «Ìœ «œ÷Ì fi◊Ì ±fiı ÿÎfiırflÌ ’fl flÎ√

◊÷˘ fi◊Ì, ±ı ‰Ì÷flÎ√ !

≠ë¿÷ν — ÷‹ı ⁄ËÎflfiÎ ±ı¿ı› “VÀıÂfi” ’fl flËı‰ÎfiÌ …B›Î fi◊Ì

flËı‰Î ÿı‰ÎfiÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ⁄ËÎflfiÎ “VÀıÂfi” ’fl flËı¢ ÷˘ ‹Îfl ¬Î¢.

±ÎÀ·Î_ ‰¬÷ ÷˘ ‹Îfl ¬Î‘˘, ‰‚Ì ’λ˘ ‹Îfl ¬Î‰˘ »ı ? ±ıÀ·ı ‹Îfl

fiÎ ¬Î‰ÎfiÌ …B›Î ±‹ı ⁄÷ÎÕ̱ı »Ì±ı, F›Î_ @›Îflı› ‹Îfl fiÎ ¬Î‰˘

’Õı. ±I›Îfl Á‘Ì ‹Îfl … ¬Î‘Î »ı fiı ! ÷‹ı “iÎÎfi” ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ ‹Îfl

fiËŸ ¬Î‘ı·Î ? ◊˘ÕÎ CÎHÎÎ ¬Î‘ı·Î ? ⁄οÌ, ⁄‘Îfiı ‹Îfl ¬Î ¬Î ¿flÌfiı

ÿ‹ fiÌ¿‚Ì √›ı·˘.

±ıÀ·ı ⁄Ï© … ËıflÎfi ¿flı »ı. ±ı … µ¶ı√ ·Î‰ı »ı, ‰ı√‹Î_◊Ì

µ¶ı√‹Î_ ·Î‰ı »ı. ±‹Îfl΋Î_ ÷˘ ⁄Ï© Ï⁄·¿<·ı › …÷Ì flËÌfiı, I›Îflı ‹fiı

ÃoÕ¿ ‰‚Ì. ÷ı◊Ì ‹ıÓ ’V÷¿‹Î_ ·A›_ »ı fiı, Ë_ ±⁄‘ »\_. ±Î ÷˘ ÁflÁ

ωÂıÊHÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ‹ıÓ Ωı›_ ¿ı ¿˘¥ ±Î ωÂıÊHÎ ·ı‰Î ÷ˆ›Îfl ’HÎ

fi◊Ì. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “÷‹fiı ±⁄‘fi_ ωÂıÊHÎ ±Î’̱ı.” ÷˘ ¿ËıÂı, “fiÎ

ÁÎËı⁄, ‹fiı ‰‘ ⁄Ï© Ωı¥±ı.” ±‹fiı ÷˘ ±⁄‘fi_ ωÂıÊHÎ ‹Y›_, ÷ı

“≥‹˘Âfi˚· … fiÎ ◊Λ fiı ! F›Îflı …\±˘ I›Îflı “‹˘Âfi”‹Î_” … ˢ›.

Â_¿Îfi_ ‹Ò‚ !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ‰‘ ⁄Ï© Ωı¥±ı, ¿Ëı »ı I›Îflı ±ı ‰‘ ⁄Ï©Â΂Ì

·˘¿˘fiı … ‰‘Îflı Â_¿Î ˢ› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı, ±I›Îflı ÷˘ ω’flÌ÷ ⁄Ï©fiÌ ±Áfl

»ı. ÷ı ω’flÌ÷ ⁄Ï© Â_¿Î±˘ ⁄‘Ì ⁄Ë ’ÎÕuÎ ¿flı. ¤›_¿fl ±iÎÎfi÷Î, ±ıfi_

fi΋ Â_¿Î. ±ıfiı «˘√flÿ‹fiÎ ’ÎÁÎ ‹Y›Î fiËŸ, ±ıfiÎ◊Ì “Á˘S‰” fiÎ ◊›_,

±ıÀ·ı ±ı Â_¿Î‹Î_ ’Õu˘. “Á˘S‰” ◊Λ ÷˘ ±ı Â_¿Î‹Î_ fiÎ ’Õı. ⁄Ï© ·œÎ‰Ì

…\±ı fiı ⁄Ï©fiı ±Î√‚ …‰Îfi˘ flV÷˘ fiÎ …Õı ¿ı Â_¿Î ∂¤Ì ¿flı. ±Î

“T›‰„V◊÷” Á‹Ω¥ Ω› ÷˘ ¿ÂÌ … Â_¿Î µI’Lfi fiÎ ◊Λ.

≠ë¿÷ν — ÷˘ Â_¿Îfi_ ‹Ò‚ Â_ ? Â_¿Î ¿ı‹ ±Î‰÷Ì ËÂı ?

ÿÎÿÎlÌ — Â_¿Î ±ı ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ »ı, ‰‘ ’Õ÷Ì ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘ »ı ±ı.

±ıÀ·ı Â_¿Î µI’Lfi ¿flfiÎflÌ ⁄Ï©, ⁄‘_ ¨‘_ ÿı¬ÎÕı. ±ı Â_¿Î ∂¤Ì ¿flı,

±fi◊˝¿Îfl¿ ! …√÷‹Î_ ⁄‘Î ±fi◊˝fi_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ‹Ò‚ ˢ› ÷˘ Â_¿Î, ±ı

’»Ì ‰Ëı‹ ±ıfiÌ ±_ÿfl ±Î‰Ì Ω›. ’Ëı·˘ ‰Ëı‹ ’Õı. ⁄Ï© ±ıfiı ‰Ëı‹

’ÎÕı. ±ıÀ·ı Â_¿Î ±ı ⁄‘_ ⁄Ï©fi_ … ≠ÿ½fi »ı. ±ı◊Ì ±Î’HÎı I›Î_ ÷˘ Ë_

±ı¿ … ¿Ë_ »\_ ¿ı Â_¿Î ¿˘¥ Ω÷fiÌ flά¢ … fiËŸ. fiı Â_¿Î flά‰Î …ı‰_

…√÷‹Î_ ¬ÎÁ ¿ÎflHÎ »ı › fiËŸ. ±ıÀ·ı Â_¿Îfi_ ‹Ò‚ ⁄Ï© »ı.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ⁄Ï© ÷˘ ÁÎv_ ÿı¬ÎÕı fiı ¬flÎ⁄ı › ÿı¬ÎÕı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. …ıfiı …wÏfl›Î÷ …ıÀ·Ì … ⁄Ï© »ı, ’˘÷ÎfiÌ

60 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 59

Page 31: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

“fiıÁıÏÁÀÌ” ’Òfl÷Ì ⁄Ï© »ı, ±ıfiı ’Î_« »˘Õ̱˘ ˢ› ÷˘ › ’HÎ ±ı

ω«Îfl … ±Î‰ı fiËŸ, ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ Â_¿Î ±Î‰ı fiı ?

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ‰‘Îflı ⁄Ï© ˢ› ÷˘ … ±Î Õ¬· ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰‘Îflı ⁄Ï© … ±Î Õ¬· ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ¿Î‚fiÌ

⁄Ï© ω’flÌ÷ √HÎΛ »ı, T›Ï¤«ÎÏflHÎÌ ⁄Ï© ¿Ëı‰Î› »ı, ±ıÀ·ı ’»Ì

‹Îfl … ¬‰ÕΉ ¬‰ÕΉ ¿flı.

≠ë¿÷ν — ±fiı …wfl ’Òfl÷Ì ⁄Ï©‰Î‚Îfiı ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı, ±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. …wfl ’Òfl÷Ì ⁄Ï©‰Î‚Î ¿ıÀ·Î_¿ ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ˢ›

»ı ¿ı ±ıfiı ’»Ì ⁄ÌΩı ω«Îfl … fiÎ ±Î‰ı. ±y·‰Î‚Î ±ıÀ·ı ‰‘

ω«Îfl‰Î‚Î, ‰‘ ⁄Ï©‰Î‚Î. ±y·‰Î‚Î ’fl ±‹fiı ±ı‹ ◊Λ fiı, ¿ı

‹Îfl ¿ıÀ·˘ ¬Î¥Â ÷_ ÷ı ? ±ıÀ·ı F›Îflı ¿o¥¿ ÿ—¬ ¤˘√‰‰Îfi_ ◊Λ,

¬flı¬v_ ÿ—¬ ¤˘√‰‰Îfi_ ◊Λ I›Îflı Â_¿Î µI’Lfi ◊Λ.

Á_›ÎI‹Î ωfiU›Ï÷ !

≠ë¿÷ν — √Ì÷΋Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı “Á_›ÎI‹Î ωfiU›Ï÷.” ÷˘ ÷ı‹Î_

±ÎI‹ÎÁ_⁄_‘Ì Á_› ◊Λ ¿ı ⁄ÌΩı ¿˘¥ Á_› ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — Á_› ⁄‘Îfiı ˢ›. ±ı‹Î_ Á_› ‰√flfi˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ

ˢ› fiËŸ. ±ıfiı ÷˘ ±Î …√÷‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ωrÎÁ … fiÎ ⁄ıÁı,

Á_› … ◊›Î ¿flı ±fiı Á_›◊Ì ±ı ‹flÌ Ω›, ‹flı·˘ … »ı fiı !

≠ë¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ Á_› ¿ı Ïfi盋Î_ Á_› ? ¿›˘ Á_› ?

ÿÎÿÎlÌ — Ïfi盋Î_ ÷˘ Á_› ±Î¬Î …√÷fiı ˢ› …. ±ı ÷˘

¿Î›ÿıÁfl ˢ›. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı T›‰ËÎfl‹Î_ “Á_›ÎI‹Î ωfiU›Ï÷” ·¬ı·_

»ı. …ı ‹ÎHÎÁfiı F›Î_ fiı I›Î_ Â_¿Î ’Õı, ⁄ˆflÌ‹Î_ Â_¿Î ’Õı, ⁄Î’‹Î_ Â_¿Î

’Õı, ‹Î‹Î_ Â_¿Î ±Î‰ı, ¤Î¥‹Î_ Â_¿Î ±Î‰ı, ±ı ‹ÎHÎÁ ‹flı·˘ … »ı fiı !

⁄‘΋Î_ Â_¿Î ±Î‰ı, ±ı ‹ÎHÎÁ ∞‰ı … ÂÌ flÌ÷ı ? ±Î¬_ …√÷ ±ÎI‹ÎfiÎ

Á_›‹Î_ »ı … ΩHÎı ¿ı, ±ıfiı ¿Â_ ‹fl‰Îfi_ fi◊Ì. ’HÎ …ı T›‰ËÎfl‹Î_

Á_›‰Î‚˘ »ı ÷ı ‹flÌ Ω›, ±ı ‹flı·˘ … »ı. ±ı ‹ÎHÎÁfiı ¿˘¥ ’fl

ωrÎÁ fiÎ ±Î‰ı, Á_› ◊›Î ¿flı. ’˘÷Îfiı ‘Ìfl‰_ ˢ› ±fiı ’ı·Î

ÿı‰ÎÿÎfl˘ ’fl Á_› ◊›Î ¿flı, ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁ ‹flı·˘ … »ı. ±ËŸ »˘Õ̱˘

¿˘·ı…‹Î_ …÷Ì Ë˘›, ÷˘ “ŒÎ‘fl”fiı ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “™‹fl·Î›¿ ◊¥, ˉı

±Î »˘Õ̱˘ Â_ ¿fl÷Ì ËÂı ? ±ı Â_ ¿flı »ı ? ¿˘HÎ Ï‹hÎ ¿flı »ı ?” ±ı‹

Á_› ¿›Î˝ … ¿flı. ÷ı ‹flÌ √›ı·˘ … »ı fiı !

Á_› ÷˘ ¿Î‹fi˘ … fiËŸ. Á_› ÷˘, ±Î «M’ ·¥fiı ‹Îfl‰Î

…÷Î_ ËÂı, ±ıfiı …flÎ › Á_› fiΠˢ› I›Îflı ÷˘ ±ı ‹Îfl‰Î Ω› ! ±fiı

‹flfiÎflÎfiı › …flΛ Á_› fiΠˢ› I›Îflı ‹flı. ’HÎ ±ı ±ı¿ … ‰¬÷

‹flı ±fiı ±Î Á_›ÎI‹Î, ±ı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ‹flı·˘ … »ı.

Â_¿Î …\ÿÌ, Ï…iÎÎÁÎ …\ÿÌ !

≠ë¿÷ν — Â_¿Î ±fiı Ï…iÎÎÁÎ, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — Â_¿Îfiı ±fiı Ï…iÎÎÁÎfiı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? Â_¿Î fiı Ï…iÎÎÁÎ,

±ı ⁄ı ¿<À<_⁄Ì ÷˘ fiËŸ, ’HÎ Ï’÷flÎ¥ ›ı fiÎ ◊Λ.

≠ë¿÷ν — ±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿˘ »ı, ÷ı ·˘¿˘ ¢‘¬˘‚ ¿flı, ÷ı‹Î_ ’˘÷ı

Â_¿Î flάÌfiı … ±Î√‚ ‰‘ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ ±ı‰˘ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ’Î@›˘ fi◊Ì ¿ı …ı Â_¿Î‹Î_ ±ı¿

Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı ∂÷flı. fiËŸ ÷˘ ±ı ωiÎÎfi …÷_ flËı, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.

¿ÎflHÎ ¿ı Â_¿Î ±ıÀ·ı ±Î’CÎÎ÷ ! …ıfiı Â_¿Î ¿fl‰Ì ˢ› ÷ı ¿flı.

≠ë¿÷ν — ‰ˆiÎÎÏfi¿˘ Â_¿Î ‰√fl ‹ÎfiÌ ·ı÷Î_ fi◊Ì. ±ı ·˘¿˘ Â_¿Î

¿flı »ı ±ıÀ·ı ¿o¥ ¢‘¬˘‚ ¿flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_¿Î fi◊Ì. ±ı µI¿oÃÎ »ı, ΩHΉÎfiÌ. ±ı‹fiı Â_¿Î

ˢ› fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ÷‹ı ‹ÎHÎÁ µ’fl Â_¿Î ¿fl‰Îfi_ fiÎ ¿Ë˘ »˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎHÎÁ Â_, ¿˘¥ ’HÎ …B›Î±ı Â_¿Î fiÎ ¿flΛ. ±Î

’V÷¿‹Î_ › Â_¿Î fiÎ ¿flΛ. Â_¿Î ±ıÀ·ı ±Î’CÎÎ÷ !

62 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 61

Page 32: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ÿflı¿ ’V÷¿‹Î_ ·¬ı·_ ⁄‘_ ‹ÎfiÌ ·ı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎfiÌ ·ı‰Îfi_ fiËŸ. Â_¿Î ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ … flÎ¬Ì ±fiı ŒflÌ

…‰Îfi_. ±ıfiÎ◊Ì ±Î√‚ √›Î ÷˘ Â_¿Î ±ı‰Õ<_ ‹˘À<_ “’˘¥fi” »ı ¿ı ±ı¿

Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±Î’CÎÎ÷ ◊Λ.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ¬˘À<_ … ·A›_ ˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ ˢ÷_ … fi◊Ì. ’HÎ …ı Â_¿Î ±Î‰ı »ı, ÷ı ±ı¿

Ï‹ÏfiÀ Â_¿Î ¿flÌ ±fiı ’»Ì Â_¿Î ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰ÎfiÌ.

¤@÷˘ ‹ÎÀı ÷˘....

≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ⁄‘Î … ‘‹Î˝I‹Î±˘, ‘‹˝√v±˘

¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ … ¤√‰Îfi V‰w’ »\_.” ÷ı ‹ÎfiÌ ·ı‰Îfi_ ? Â_¿Î fiËŸ

¿fl‰ÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘Î ·¬ı ÷ı‹Î_ Â_ ? ±Î’HÎfiı Â_¿Î flά‰ÎfiÌ

…wfl fi◊Ì. ±Î’HÎfiı Á‹…HÎ … ’ÕÌ Ω› ¿ı ¬˘À<_ »ı ±Î. Â_¿Î

flά‰ÎfiÌ @›Î_ ‰Î÷ »ı ? Â_¿Î ‰V÷ …\ÿÌ »ı. Â_¿Î ÷‹ı …ı ¿Ëı‰Î ‹Î√˘

»˘ ÷ı Â_¿ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. “±‹ı ¤√‰Îfi »Ì±ı”, ±ı‹Î_ ÷˘ Â_¿ÎfiÌ

…wfl … fi◊Ì. ±I›Îflı ±ı ¤√‰Îfi ◊¥, ±fiı ’»Ì “±ı ¤√‰Îfi fiı

’˘÷ı ¤@÷”fiÌ ’ıà ·˘¿˘fi_ √ÎÕ<_ «ÎS›Î ¿fl÷_ ˢ›. ±ı‹Î_ Â_¿Î ’ÕÌ

…‰Îfi˘ Á_¤‰ ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹Î_ ¿flÎfl¤_√ ◊Λ ±√fl ÷˘ ¿o¥¿ fi‰Ì

Ω÷fi_ ÿı¬Î› I›Îflı Â_¿Î ’Õ‰Îfi˘ Á_¤‰ ◊Λ. ⁄οÌ, ±Î‹ Â_¿Î ’Õ‰Îfi_

¿˘¥ ¿ÎflHÎ … fi◊Ì fiı !

≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ¤√‰ÎfifiÎ ¤@÷˘ ÷˘ ±ı‹ … ¿Ëı ¿ı ±‹ÎflÎ

¤√‰Îfi Á_’ÒHν ¤√‰Îfi »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ … ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı. ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı ÷˘ Ë_ ±ı‹fiı ¿Ë_

»\_ … ¿ı, “¤¥, ÷‹Îflı Á_’ÒHν ‹ÎfiΩı. ±ËŸfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı ¨«_ »ı.” I›Îflı

±ı ¿Ëı, “±ËŸfiÎ ⁄fl˘⁄fl »ı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ËŸfiÎ ¿fl÷Î_ ¨«_ »ı ±ı.”

±ı¿ Á_÷fi_ › ‹ıÓ ±ı‹fiÎ ¤@÷˘fiı ¿Ëı·_ ¿ı, “¤¥, ±ËŸfiÎ ¿fl÷Î_ I›Î_

¨«_ »ı. ‹ÎÀı ÷‹ı I›Î_ Ω‰.” ±ı Á_’ÒHν ¿Ëı ÷˘ … I›Î_ ⁄ıÁı, fiËŸ ÷˘

±Î ·˘¿˘ ∂¤Î_ flËı Ï⁄«ÎflÎ_ ! ±ıfiı Â_¿Î ’ÕuÎ ¿flı ¿ı “±Î ËÂı ¿ı ÷ı

ËÂı ? ±ı ËÂı ¿ı ÷ı ËÂı ?”

≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì I›Î_ ±◊ÕÎ¥ fiÎ ’Õı ? ¿˘¥ ’HÎ ÷’ÎÁfi_

‹Ò‚ ÷˘ Â_¿Î ˢ› »ı fiı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ÷’ÎÁ ¿fḻı, fiı ω«ÎflÌfiı ¬ÁÌ …‰Îfi_ ±Î’HÎı !

÷’ÎÁ‰_, ω«Îfl‰Îfi_ fiı ¬ÁÌ …‰Îfi_. Â_¿Îfiı ‰E«ı ·Î‰‰Îfi_ ¿o¥ ¿ÎflHÎ

fi◊Ì. Â_¿Î ÷˘ @›Îflı ’Õı ? ¿ı ⁄ıfi_ “±ı√˛Ì‹ıLÀ” ◊›ı·_ ˢ› I›Îfl ’»Ì

‰E«ı ¿o¥¿ ¤Î_…√Õ ◊Λ I›Îflı Â_¿Î µI’Lfi ◊Λ. Â_¿Î ±ı‹ fiı ±ı‹

÷˘ ˢ› … fiËŸ.

±ıÀ·ı Â_¿Î @›Î_ ˢ› ? ¿ı ⁄ıfi_ ¿o¥ ±fiÁ_‘Îfi ˢ›, ±ı ⁄ı‹Î_

’˘÷ÎfiÎ “ÕÌÁÎ¥ÕıÕ” ≠‹ÎHÎı ¿o¥ ±ı‹Î_ Ωı ±ÎCÎ_’λ\_ ◊Λ I›Îflı Â_¿Î ’Õı

¿ı ±Î Â_ »ı ÷ı ! ÷ı › Ï‹ÏfiÀ◊Ì ‰‘Îflı Â_¿Î fl¬Î› fiËŸ. ’»Ì ÷˘ ±ıHÎı

fiyÌ ¿flÌ fiά‰_ Ωı¥±ı ¿ı ‹Îv_ “T›‰„V◊÷” ±Î‰_ »ı. ’HÎ Â_¿Î ÷˘

¿flΛ … fiËŸ ’»Ì. Â_¿Î ±ıÀ·ı ±Î’CÎÎ÷ !

flά‰Ì, ‰Ëı‹fiÌ ÿ‰Î !

≠ë¿÷ν — ‹ÎHÎÁfiı ‹fi‹Î_ ‰Ëı‹ ±Î‰ı »ı, ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — @›Î_◊Ì ±Î‰ı ? ¿˘¥ …B›Î±ı◊Ì “±ı¿V’˘ÀÛ” ◊›ı·Ì

ˢ‰Ì Ωı¥±ı fiı ? ÷˘ … ±Î’HÎı I›Î_ “¥Q’˘ÀÛ” ◊Λ fiı !

±ı¿ ‹ÎHÎÁı ÿËÎÕı ¿o¥ ¤Ò÷fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ì Ë˘› ¿ı Œ·ÎHÎÎ

¤Î¥fiı I›Î_ ¤Ò÷ ‰‚B›_ »ı. ⁄Î¥ÁÎËı⁄ √›Î ˢ› Ï’›fl, ÷ı ¤Î¥

±ı¿·Î w‹‹Î_ ÁÒ¥ √›Î. ÁÒ¥ √›Î ’»Ì flÁ˘Õ΋Î_ ™ÿflı ¿o¥ M›Î·˘

¬¬ÕÎT›˘ ËÂı ! flÎ÷ı ⁄Îfl ‰Î√ı M›Î·˘ ¬¬Õ›˘ ±fiı ’ı·Î ¤Î¥±ı

±‰Î… ÁÎ_¤Y›˘ ±fiı ÿËÎÕı ’ı·Ì ¤Ò÷fiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚ı·Ì, ÷ı “±ıωÕLÁ”

¤ı√˘ ◊›˘, ±ıÀ·ı ‹fi‹Î_ ◊¥ √›_ ¿ı “¿o¥¿ »ı, ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ M›Î·˘

¿˘HÎı ’ÎÕu˘ ?” ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ±Îfi˘ Œ˘Õ ’Õı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±Î‹fi˘

‰Ëı‹ Ω› fiËŸ. ±Î …ı iÎÎfi ·ÎK›_ »ı, ÷ı ±ÎfiΠωfl˘‘Ì ⁄Ì…\_ iÎÎfi

64 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 63

Page 33: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

·Î‘ı fiËŸ, I›Î_ Á‘Ì ±Î ¤Î¥ ±Î‰Î_ fiı ±Î‰Î_ flËı. I›Îfl ˢv_ ’Î_«

‰Î√ı ¿˘¥ “¡ıLÕ” ±Î‰ı ¿ı, “«_ÿ¤Î¥ ∂Ã˘.” I›Îflı “«_ÿ¤Î¥”fiı ÏËo‹÷

±Î‰Ì Ω›. Â_ ¿ËıÂı ? ¿ı “Ë_ ÷˘ ±Î…ı √¤flÎ¥ √›˘ Ë÷˘.” ’ı·˘

“¡ıLÕ” ¿ËıÂı ¿ı, “‹ËŸ …\±˘ ÷˘ ¬flÎ, Â_ »ı ?” ’»Ì …\±ı I›Îflı ¬⁄fl

’Õı ¿ı ±Î ÷˘ ™ÿflÕαı ’ÎÕu_, ±Î ÕO⁄˘ ’ÎÕÌ fiÎA›˘, ±Î M›Î·˘ ’ÎÕÌ

fiÎA›˘, ±Î ’ÎÕÌ fiÎA›_. ±ıÀ·ı ‰Ëı‹ ’ıÃı·˘, ÷ı fiÌ¿‚Ì Ω›. ±ıÀ·ı

±Î ÷˘ Á‹…HÎ Œıflfiı ·¥fiı ¨CÎ fi◊Ì ±Î‰÷Ì fiı ! M›Î·˘ ™ÿflÕαı

¬¬ÕÎT›˘ ±fiı ¤Ò÷fi˘ ‰Ëı‹ ’ıÃ˘, ±ıÀ·ı ±ı Á‹…HÎfiı ·¥fiı ¨CÎ fi◊Ì

±Î‰÷Ì fiı ! ’HÎ ±ı ‰Ëı‹ fiÌ¿‚Ì Ω›, ±ı‰Ì ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ÿ‰Î ˢ›,

÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CÎ ±Î‰ı fiı ? ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ Á¬Ì ◊¥ Ω›. ÁËı…

Á‹…H΋Î_ ±ÎT›˘, ÷ı Á¬Ì ◊¥ Ω› !

±ı ÷˘ ’fl‹Îb±˘ ≠‹ÎHÎı !

±ıÀ·ı ‰Ëı‹ ±Î‰ı, ÷ı ‹ËŸ ¤flı·˘ ‹Î· »ı. ‰Ëı‹Ì …ı »ı fiı, ÷ı

VhÎÌI‰ √HÎΛ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ‹fiW›‹Î_ ±Î hÎHÎ Ω÷fiÎ ’fl‹Îb

ˢ› »ı. ±ı¿ VhÎÌfiÎ ’fl‹Îb ˢ› »ı, ’vÊfiÎ ’fl‹Îb ˢ› »ı ±fiı

fi’_Á¿fiÎ ’fl‹Îb. ±Î hÎHÎ Ω÷fiÎ ’fl‹Îb◊Ì ±Î ÂflÌfl ⁄fiı·_ »ı.

÷ı‹Î_◊Ì ’vÊfiÎ ’fl‹Îb ‰‘Îflı ˢ‰Î◊Ì ’vÊ‹Î_ …L‹ ◊Λ »ı. VhÎÌfiÎ

’fl‹Îb ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ VhÎÌ ±fiı fi’_Á¿fiÎ ’fl‹Îb ‰‘Îflı ˢ› ÷˘ ÷ı‰_

◊Λ »ı. ±Î hÎHÎı › ≠¿ÎflfiÎ ’fl‹Îb ±_ÿfl ‰‘÷Î_-±˘»Î »ı …. ±ıÀ·ı

±Î ‰Ëı‹, Á_ÿıË, Â_¿Î ±ı ⁄‘_ VhÎÌfiÎ ’fl‹Îb »ı. ±ıfiı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı,

“±‹ı ’vÊ »Ì±ı, ÷_ √ıÀ±ÎµÀ !” ±‹Îfl΋Î_ ±ı‰Î_ ’fl‹Îb fiΠˢ›,

±ıÀ·ı ±‹fiı ¿˘¥ …B›Î±ı Á_ÿıË fiÎ ’Õı.

“Ï≠…›ÏÕÁ” ’ÏflH΋ı Â_¿Î‹Î_ !

±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁı Â_¿Î ÷˘ @›Îflı› ’HÎ fi ¿fl‰Ì. ±Î_¬ı ÿÌÃ<_ ˢ›

÷˘ › Â_¿Î fiÎ ¿fl‰Ì. Â_¿Î …ı‰_ ±ı¿ı› ¤Ò÷ fi◊Ì. Â_¿Î ÷˘ ¿fl‰Ì …

fiËŸ. ‹Ò‚◊Ì, Â_¿Î µI’Lfi ◊Λ I›Îfl◊Ì … ¿ÎœÌ fiά‰Ì ¿ı “ÿÎÿΔ±ı

fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ¿˘¥ ¿Ëı, “‹ıÓ Ω÷ı Ωı›_ ˢ› ÷˘ ? ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ¿Î·ı

√…‰Î‹Î_◊Ì wÏ’›Î ·¥ √›˘ »ı, fiı ±Î…ı ŒflÌ ±ÎT›˘ »ı.” ÷˘ › ±ıfiÌ

’fl Â_¿Î fiÎ ¿flΛ. ±ıfiÌ ’fl Â_¿Î ¿fl‰Î ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ “Áı¥Œ

ÁÎ¥Õ” ¿flÌ ·ı‰Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı “Ï≠…›ÏÕÁ” ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î…ı ±ı

±Î‰˘ fiÎ ’HΠˢ›. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿ıÀ·Î_¿ ¿Î›‹fiÎ «˘fl fi◊Ì Ë˘÷Î. ¿ıÀ·Î_¿

Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚ «˘fl ˢ› »ı, ⁄Ë … ±Õ«HÎ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ¿ÎœÌ ·ı, ’HÎ

ŒflÌ » ‰Ê˝ Á‘Ì fiÎ ÿı¬Î›. √…‰Î‹Î_ ‹Ò¿Ì Ω‰ ÷˘ › ±ı fiÎ ±Õı,

±ı‰Î_ Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚ «˘fl !

≠ë¿÷ν — ±fiı CÎHÎÎ_ flÌœÎ Ë˘›, ±ı «˘flÌ ¿fl‰Îfi˘ ‘_‘˘ … ·¥fiı

⁄ıÃΠˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı «˘fl, ±ı …\ÿÌ ‰V÷ »ı. ±ı‰Î «˘fl ˢ› fiı, I›Î_

÷˘ ±Î’HÎı ¿˘À »ıÀ˘ ‹Ò¿Ì ÿı‰˘. »÷Î_› ±ıfiı «˘fl fiÎ ¿Ëı‰˘, ¿ÎflHÎ ¿ı

±ı ÷˘ ±Î’HÎı ¿o¥ ±ıfiı ‹˘Óœı ±˘»Î «˘fl ¿Ë̱ı »Ì±ı ?! ‹fi‹Î_ …

¿Ë̱ı »Ì±ı fiı ? ‹˘Óœı ¿Ëı ÷˘ ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› fiı ! ‹fi‹Î_ ¿Ë̱ı

÷ıfi_ Ωı¬‹ ±Î’b_, ‹˘Óœı ¿Ë̱ı ÷ıfi_ Ωı¬‹ ±Î’b_ fiËŸ. ‹˘Óœı ¿Ë̱ı

÷˘ ‹Îfl ¬Î› ÷ıfi_ Ωı¬‹. ±fiı ’ı·_ ‹fi‹Î_ ¿Ëı ±ı ±Î’b_ Ωı¬‹.

±ıÀ·ı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ±Î’HÎı ?

≠ë¿÷ν — ‹fi‹Î_ › fiËŸ flά‰_ fiı ‹Îflı› fiËŸ ¬Î‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ ‹˘œı ¿ËÌ ÿı ÷ı ÁÎfl˘, ’ı·˘ ⁄ı √΂˘

¤Î_ÕÌfiı …÷˘ flËı. ’HÎ ±Î ‹fi‹Î_ flèÎ_, ±ı Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı

µk΋ ¿›_ ? ‹fi‹Î_ ›ı flά‰_ fiËŸ, fiı ‹˘œı› ¿Ëı‰_ fiËŸ, ±ı µk΋.

‹fi‹Î_ flά‰_ ±ıfiı ¤√‰Îfiı “Ï≠…›ÏÕÁ” ¿èÎ_ »ı. ¿Î·ı ¿‹˝fi˘ µÿ›

ˢ› fiı ±ıHÎı ·Ì‘_, ±fiı ±Î…ı ¿‹˝fi˘ µÿ› fiÎ ’HΠˢ›, ¿ÎflHÎ ¿ı,

“…√÷ ∞‰ ˈ ¿‹Î˝‘ÌfiÎ !” ±ıÀ·ı ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?

≠ë¿÷ν — ⁄fiı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ › ’HÎ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ Â_¿Î flά‰Î‹Î_ ⁄Ë ’οÎ,

fiËŸ ? ±‹ı ÷˘ Â_¿Î flά̱ı … fiËŸ, ±fiı Â_¿Î ’Ëı·ı◊Ì … ⁄_‘ ¿flÌ

ÿ¥±ı, ÷΂_ … ‹ÎflÌ ÿÌ‘ı·_ fiı ! Â_¿Î ¿ÎœÌ fiάı ±ı “iÎÎfiÌ” ¿Ëı‰Î›.

±ı Â_¿ÎfiÎ ¤Ò÷◊Ì ÷˘ ±Î¬_ …√÷ ‹flÌ flèÎ_ »ı. ¿ËıÂı, “±ËŸ◊Ì flËÌfiı

66 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 65

Page 34: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

±Î‹ √›˘, ±Î ¿Î·ı ’ıÃ˘ Ë÷˘ fiı ·¥ √›˘ Ë÷˘, ÷ı … ˉı ±Î‹ √›˘

’λ˘.” ±ı ‹ËŸ Â_¿Î ∂¤Ì ◊¥.

≠ë¿÷ν — ±Î ‹ÎHÎÁ Õ¬˘ ¿flı »ı, ±ı‰Ì ±ıfiÎ µ’fl Â_¿Î ±Î‰ı

÷˘ Â_ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘ ¿˘¥ ¿fl÷_ … fi◊Ì. ±ı‰Ì Â_¿Î ·Î‰fiÎfl …

√fiı√Îfl. Â_¿Î ·Î‰fiÎflfiı …ı·‹Î_ CÎÎ·Ì ÿı‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Î¿Ì ±ı‰Ì Â_¿Î

¿flfiÎfl˘ ‹Îfl ¬Î›. Â_¿Î ±Î‰ı ±ıÀ·ı ‹Îfl ¬Î›. ’˘÷ı … ‹Îfl ¬Î›.

¿<ÿfl÷ … ±ıfiı ‹Îfl ±Î’ı. ⁄ÌΩ ¿˘¥fiı ‹Îfl ±Î’‰˘ fiËŸ ’Õı.

ÂÌ flÌ÷ı …√÷ CÎÕ̉Îflı › …_’Ìfiı flËÌ Â¿ı ?! ¿ıÀ·Ì Ω÷fiÎ_

¤Ò÷Î_, fiı Â_¿Î±˘ ¿ıÀ·Ì Ω÷fiÌ ?! fiı Â_¿Î‹Î_ ÿ—¬ ¿ıÀ·_ ’Õ÷_ ËÂı !!

±Î …ıÀ·Î ⁄‘Î ÷Î’ »ı fiı, ÷Î’, Á_÷Î’, ’Ïfl÷Î’, µkÎÎ’, ±ı ⁄‘Î

Â_¿Î◊Ì ∂¤Î ◊›Î »ı.

Â_¿Îfi_ Á‹Î‘Îfi - ?!

÷‹Îflı Â_¿Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ¿ÂÌ ±Î‰ı fiËŸ fiı ?

≠ë¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î‰ı … fiı !

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı Â_¿Î ±Î‰ı ÷˘ Â_ ¿fl˘ ?

≠ë¿÷ν — «¿ÎÁHÎÌ ¿fḻı.

ÿÎÿÎlÌ — «¿ÎÁHÎÌ ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ‰‘Îflı Â_¿Î ’ÎÕı. ˉı ±Î …ı Â_¿Î

»ı fiı, ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ «Ì…, Ωı ¿ÿÌ ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı ±ÎflΑ‰Î …ı‰Ì

fi ˢ› ÷˘ Â_¿Î ! ÷‹Î‹ ÿ—¬˘fi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±Î Â_¿Î »ı.

±ıÀ·ı ±‹fiı ¿˘¥ ¿Ëı fiı ¿ı, “Â_¿Î ∂¤Ì ◊¥ »ı.” ÷ı ±‹ı ÷˘

±ıfiı Ϭ‰ÎÕ÷Î ¿ı “Â_¿Î …Õ‹Ò‚◊Ì ∂¬ıÕÌfiı ŒıÓ¿Ì ÿ˘. Â_¿Î flά‰Î …ı‰_

fi◊Ì. Â_¿Î◊Ì ‹ÎHÎÁ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ¿˘¥ ’HÎ „V◊Ï÷‹Î_ Â_¿Î fiÎ

flά‰Ì. ’»Ì …ı ◊‰Îfi_ ˢ› ÷ı ◊Λ.” Â_¿Î ÷˘ fiËŸ … flά‰Ì. ¿ÎflHÎ

¿ı Â_¿Î flά‰Î◊Ì …ı „V◊Ï÷ ⁄fi‰ÎfiÌ »ı ÷ı ¿o¥ CÎÀ÷_ fi◊Ì, ‰‘ı »ı

∂·À<_. Â_¿Î fiı ‰Ëı‹ fiı ±ı‰Î ÷ı‰Î ⁄‘Ì Ω÷fiÎ fl˘√˘ ∂¤Î ◊Λ.

Â_¿Îfi˘ fl˘√, ’λ˘ ‰Ëı‹fi˘ fl˘√ ∂¤˘ ◊Λ.

≠ë¿÷ν — ÷˘ ’»Ì Â_¿Î ‹ÎHÎÁ‹Î_◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚Ì Â¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ fiÌ¿‚ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›, ±ıÀ·ı Â_¿Î ’ıÁ‰Î … fiÎ

ÿı ÷˘ … ⁄Á ◊›_.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı …ı Â_¿Î ’ıÁÌ √¥ ˢ› ±ı ÂÌ flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±‹ÎflÌ ’ÎÁı ωϑ ¿flΉı ±ıÀ·ı ±ıfiı »^ÀÌ ¿flÌ

±Î’̱ı. ’HÎ Â_¿Î ‹ËŸ µI’Lfi fiÎ ◊Λ ±ı ‹A› ‰V÷.

≠ë¿÷ν — ’HÎ Â_¿Îfi_ Á‹Î‘Îfi ÷˘ Ωı¥±ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Â_¿Î …Âı ÷˘ ÿËÎÕ˘ ‰‚Âı. ±ı‰_ »ı fiı, ±ËŸ flÎ÷ı

÷‹ı ÁÒ¥ √›Î ˢ› ±ıfiı ±ı¿ ±Î‰Õ˘ fiÎfi˘ ÁÎ’ CÎfl‹Î_ ’ıÁ÷Î_ ÿÌÃ˘, ’»Ì

÷‹Îflı CÎfl‹Î_ ÁÒ‰Îfi_ ◊Λ ÷˘ Â_ ◊Λ ? Â_¿Î flèÎÎ ¿flı fiı ? ±ı ÁÎ’ fiÌ¿‚Ì

√›˘ ˢ› ’HÎ ÷‹ı Ωı›˘ fiΠˢ›, ÷˘ ÷‹fiı Â_¿Î flËı ¿ı fiÎ flËı ? ÷˘

’»Ì◊Ì ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ’»Ì ¨CÎ ¿ı‰Ì …⁄fl…V÷ ±Î‰ı ?

≠ë¿÷ν — ¨CÎ ∂ÕÌ Ω› !

ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±Î‹Î_ …ı ΩHÎ÷Î fiΠˢ› fiı, ÷ıfiı ¨CÎ ±Î‰ı. ±fiı

ΩHÎfiÎfl ‹ÎHÎÁ˘ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ω«Îfl ¿flı ¿ı “⁄Y›_, ±Î’HÎı Ωı›_. ±ıÀ·ı

ˉı ±Î’HÎfiı ¨CÎ fiËŸ ±Î‰ı. ’HÎ ±Î ·˘¿˘fiı ÷˘ ÁÒ¥ …‰Î ÿı

Ï⁄«ÎflÎ_fiı !” …ı ΩHÎ÷Î fiΠˢ› ÷ı fiά˘flÕÎ_ ⁄˘·Î‰Î ‹Î_Õı. ⁄οÌ, ’ı·˘

ΩHÎfiÎfl˘ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ ¨CÎ ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı iÎÎfi ◊›ı·_

»ı ¿ı ±Î‰Õ˘ ÁÎ’ Ë÷˘. ÷˘ ±Îfi_ Â_ ◊Λ ˉı ?

±ıÀ·ı ÂÎVh΢ Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı ÁÎ’ ’ıÁÌ √›Îfi_ iÎÎfi ÷‹fiı ◊›_

Ë÷_, ±ı ÁÎ’ fiÌ¿‚Ì √›Îfi_ iÎÎfi ◊›_ ˢ› ÷˘ … ÷‹Îfl˘ »^À¿Îfl˘ »ı.

’ı·˘ ÁÎ’ fiÌ¿‚Ì Ω›, ’HÎ fiÌ¿‚Ì √›Îfi_ iÎÎfi fiÎ ◊›_ ÷˘ ÷‹ÎflÎ

‹fi‹Î_ Â_¿Î flËı fiı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı. ±Î‹◊Ì ±Î‹ Œflı fiı ±Î‹◊Ì ±Î‹

Œflı ! ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, ¿ı‹ ’ÎÁÎ_ Œıfl‰˘ »˘ ? ËÎ, ±ıÀ·ı ‹ËŸ Â_¿Î flèÎÎ

68 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 67

Page 35: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

¿flı ¿ı “ÁÎ’ ±Î‰Âı ¿ı Â_ ? ±Î‰Âı ¿ı Â_ ?” ±ı ÁÎ’ ±Î‰ı ÷˘ Â_ ·¥

·ı‰Îfi˘ Ë÷˘ ? √…‰Î‹Î_◊Ì ¿o¥ ·¥ ·ı‰Îfi˘ Ë÷˘ ?

≠ë¿÷ν — √…‰Î‹Î_◊Ì ·¥fiı ±ı Â_ ¿flı ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı Â_ ¿flı ±ı ?

≠ë¿÷ν — Õo¬ ‹Îflı.

ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ ËÎv_ ? ¿Î›ÿıÁfl ËÂı ¿ı √ıfl¿Î›ÿıÁfl ? ±Î

ÿÏfi›Î‹Î_ √ıfl¿Î›ÿıÁfl ±ı¿ ZÎHΉÎfl ¿˘¥ «Ì… ◊÷Ì … fi◊Ì. …ı …ı ◊Λ

»ı ±ı ¿Î›ÿıÁfl … ◊Λ »ı. ‹ÎÀı ±ı‹Î_ ¤Ò· ¬Î÷Î fiËŸ. …ı ◊Λ »ı

±ı ¿Î›ÿıÁfl ‰√fl ◊÷_ … fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ı‹Î_ Â_¿Î fiÎ ¿fl¢. …ı ◊¥ √›_

±ı ¿Î›ÿıÁfl … Ë÷_. ˉı I›Î_ ±Î’b_ iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ? ¿ı ““ÁÎ’ ’ıÁÌ

√›˘ ÷˘ ‹ı· fiı »Î·, “T›‰„V◊÷” »ı. ÁÒ¥ Ωfiı, »Îfi˘‹Îfi˘ !”” ÷ı

±Î’b_ iÎÎfi ÷˘ ±ıfiı Ïfi—Â_¿ ¨CÎÎÕı !

±Î‰_ ÷˘ ±‹ı CÎHÎÌ …B›Î±ı ÁÒ¥ √›ı·Î. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹Îfl˘ ‘_‘˘

⁄‘˘ …_√·‹Î_ fiı, ÷ı ±‹ı ±Î‰_ CÎHÎÌ …B›Î±ı ÁÒ¥ √›ı·Î. ±ı ÁÎ’

±Î ⁄Î…\ ÁÒ¥ flè΢ ˢ›, ±Î’HÎfiı › ÿı¬Î›. ’»Ì Á‰Îfl‹Î_ ∂Ã̱ı

I›Îflı ±Î’HÎı Ωı¥±ı ¿ı ’ı·˘ ÁÎ’ Ë…\ ±ËŸ ÁÒ¥ flè΢ »ı. ÷ı ±ı ›

ÁÒ¥ flè΢ ˢ› fiı ±Î’HÎı › ÁÒ¥ flèÎΠˢ›. I›Îflı …_√·‹Î_ ±ı Ï⁄«Îfl˘

@›Î_ Ω› ? ±ıfiı F›Î_ …B›Î ‹‚ı I›Î_ CÎfl ±ıfi_. ±ıfiı ¿o¥ ÁÎÁflÌ›ı

fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ÷˘ ÁÎÁflÌ‹Î_ › ⁄ı ÿËÎÕÎ …¥ ±Î‰Ì±ı !!

÷ı◊Ì ±‹ı “T›‰„V◊÷” ¿èÎ_ »ı fiı, “±ı¿ı@ÀfiıÁ” »ı. ±ı‹Î_

‹Ìfi‹ı¬ ŒıflŒÎfl fi◊Ì.

≠I›ı¿ ’›Î˝›‹Î_◊Ì ’ÁÎfl !

±Î ÷˘ ⁄‘Ì ‹ıÓ M≤◊yflHÎ ¿flı·Ì ‰V÷±˘ »ı. fiı ÷ı ±Î ±ı¿

±‰÷ÎflfiÌ fi◊Ì. ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ÷˘ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ M≤◊yflHÎ ◊Λ ?

±ıÓÁÌ ‰Ê˝‹Î_ ¿ıÀ·Î_¿ M≤◊yflHÎ ◊Λ ÷ı ?! ±Î ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îflfi_

M≤◊yflHÎ »ı, ÷ı ⁄‘_ ±Î…ı ËÎ…fl ◊Λ »ı.

≠ë¿÷ν — ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ ±‰÷Îfl˘fi_ M≤◊yflHÎ ±ı ±I›Îflı ¤ı√_

◊¥ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ËÎ…fl ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰flHÎ ÷ÒÀ›_ ±ıÀ·ı. ‹ËŸ iÎÎfi ÷˘, »ı … ⁄‘_.

±Î‰flHÎ ÷ÒÀ‰_ Ωı¥±ı fiı ? ÏÁ·¿‹Î_ iÎÎfi ÷˘ »ı …, ’HÎ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı

±ıÀ·ı ≠√À ◊¥ Ω› !

⁄‘Î_ … ŒıÌfi_ iÎÎfi ‹ıÓ ¬˘‚Ì ¿Îœı·_. ÿflı¿ “ŒıÌ”‹Î_◊Ì Ë_

’ÁÎfl ◊›ı·˘ »\_ ±fiı ÿflı¿ “Œı”fi˘ “±ıLÕ” ‹ıÓ ·Î‰Ì fiάı·˘ »ı. I›Îfl

’»Ì “iÎÎfi” ◊›ı·_ »ı ±Î.

«_ƒfiÎ_ ¿ıÀ·Î “Œı” ? ±Î¬Î ’_ÿfl “Œı”. ÷ı ’_ÿfl “Œı”‹Î_ ÷˘

±Î¬Î …√÷fiı ±fi_÷¿Î‚◊Ì fl‹ÎÕı »ı ! “Œı” ±Î¬Î ’_ÿfl ±fiı ±Î¬Î

…√÷fiı ±fi_÷¿Î‚◊Ì fl‹ÎÕ fl‹ÎÕ ¿flı. ±ıfi˘ ±ı … «_ƒ‹Î ±Î…ı hÎÌ…

¿Ëı‰Î› »ı ±ıÀ·_ … »ı. …√÷fiÎ_ ·˘¿ hÎÌ… ¿Ëı »ı, ’HÎ «_ƒ‹Î ÷ıfi˘

÷ı … »ı. ±fiı ’λ˘ «_ƒ‹Î Â_ ¿ËıÂı ? “Ë_ hÎÌ… »\_, Ë_ hÎÌ… »\_. I›Îflı

…√÷fiÎ ·˘¿˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ìfiı ¿ËıÂı, “Â_ ⁄˘· ⁄˘· ¿flı »ı ÷ı ? ¿Î·ı

«˘◊ fi◊Ì ◊‰ÎfiÌ ? √¥ ¿Î·ı ⁄Ì… Ë÷Ì. ⁄˘· ⁄˘· Â_ ¿flı »ı ÷ı ?”

«_ƒ‹Î ÷ıfi˘ ÷ı … »ı. ±Î ⁄Ì…, hÎÌ…, «˘◊, ’Î_«‹ ◊›Î … ¿fl‰ÎfiÌ !

±fiı ±ıfiÌ ’flı › ·˘¿ Â_¿Î ¿flı. “fi ˢ› ±Î hÎÌ…, ±Î ÷˘ ⁄Ì… »ı”

¿ËıÂı. I›Îflı ’ı·˘ ¿ËıÂı, “hÎÌ… »ı. ±ÎfiÌ ’flı › Â_¿Î ¿flı »ı ¿ı ±Î

⁄Ì… »ı ?” ·ı !! Â_¿Îfiı ¿o¥ ¬˘‚‰Î …‰Îfi_ »ı ?

÷ı◊Ì ÷˘ ÿ—¬Ì »ı ⁄‘Î_. ·˘¿˘ ÿ—¬Ì »ı, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … Â_¿Î »ı.

fi›* ÿ—¬, ÿ—¬ fiı ÿ—¬ … »ı. ±Î ‰Î÷ ÷ı◊Ì Ë_ Á‹…‰Îfi_ ¿Ë_ »\_ fiı,

¿ı Á‹Ωı, Á‹Ωı, Á‹Ωı ! ⁄‘Î_ “ŒıÌ” Á‹…‰Î …ı‰Î_ »ı. …√÷fiÎ_

÷‹Î‹ “ŒıÌ” ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı·Î_ »ı. ±ı‰_ ±ı¿ “Œı” ⁄Î¿Ì fi◊Ì ¿ı

…ı‹Î_◊Ì Ë_ ’ÁÎfl fiÎ ◊›˘ ˢ™ ! ÿflı¿ ±‰÷ÎflfiÎ_ “ŒıÌ” ‹fiı

A›Î·‹Î_ »ı ±fiı ÿflı¿ “Œı”fiÎ ±fi¤‰‰Î‚Ì ±Î ‰Î÷ »ı.

“÷ı” “ÁıÀ·” ¿flı, T›‰ËÎfl !

“…ı” T›‰ËÎflfiÌ ⁄ËÎfl »ı, ÷ı “ÁıÀ·” ¿flÌ ±Î’ı ! fiËŸ ÷˘ I›Î_

70 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 69

Page 36: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

Á‘Ì T›‰ËÎfl‹Î_ “ÁıÀ·” ◊Λ fiËŸ. …ı T›‰ËÎfl‹Î_ … »ı, ±ıfiı ÷˘

T›‰ËÎflfi_ ¤Îfi … fiΠˢ› fiı ! T›‰ËÎflfi˘ ±Î√˛Ë ˢ›, T›‰ËÎfl‹Î_

… ˢ›. ±ıÀ·ı T›‰ËÎflfiÌ ±ıfiı ¬⁄fl … fiΠˢ› fiı ! “iÎÎfiÌ ’vÊ”

T›‰ËÎflfiÌ ⁄ËÎfl ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı‹fiÌ ‰ÎHÎÌ … ±ı‰Ì fiÌ¿‚ı ¿ı ⁄‘_

±Î’HÎfiı “±ı¿ı@À” ◊¥ Ω›. Â_¿Î ¿Îœuı Ω› fiËŸ, “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÎ

¿Ëı‰Î◊Ì Â_¿Î …÷Ì flËı. ⁄οÌ, Â_¿Î ¿Îœuı fiÎ Ω›, ∂·ÀÌ ‰‘ı.

Â_¿Î fi¿ÁÎfi … ¿flΉı !

⁄ËÎfl ÷˘ ⁄ÌΩ ·˘¿˘ ∂·ÀÎ_ ¿Ëı, …ıfiı ’Ò»‰Î Ω› I›Îflı ¿Ëı,

“¤Î¥, ÁÎ«Ì ‰Î÷ ˢ› ÷˘ › Â_¿Î ◊Λ fiı ! Â_¿Î fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı

‹ÎHÎÁ ÂÎfiÎ_ ? Ωfi‰fl‹Î_ ¿o¥ Â_¿Î ◊Λ »ı ? ±Î’HÎı ‹fiW› »Ì±ı

±ıÀ·ı ±Î »˘Õ̱˘ µ’fl Â_¿Î ÷˘ ◊Λ … fiı !” ±ı‰_ Ϭ‰ÎÕı. Ë_ Â_¿Î

ÂÎ◊Ì µÕÎÕÌ ÿ™ »\_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı Â_¿Î ÷˘ ¿ÂÌ › “ËıS’” ¿flÂı fiËŸ. ±ı¿

÷Á‰Îfl, ±ı¿ ‰Î‚ …ıÀ·Ì › “ËıS’” ¿flÂı fiËŸ fiı fi¿ÁÎfi ’Îfl ‰√flfi_

¿flÂı. ±ıÀ·ı Ë_ Â_¿Î µÕÎÕÌ ÿ™ »\_. Â_¿Î Ωı “ËıS’” ¿fl÷Ì Ë˘› ÷˘

‹ÎflÎ◊Ì ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. ÿÁ À¿Î › Â_¿Î “ËıS’” ¿fl÷Ì Ë˘› fiı fiı‰_

À¿Î fi¿ÁÎfi ¿fl÷Ì Ë˘› ÷˘ › ‹ÎflÎ◊Ì fiÎ ⁄˘·Î›. ±Î ÷˘ ±ı¿ ‰Î‚

’Òfl÷Ì “ËıS’” fi◊Ì ¿fl÷Ì fiı fi¿ÁÎfi ’Îfl ‰√flfi_ !

Â_¿Î ÷˘ Ãıà ‹flHÎ ¿flΉı !

±fiı ±Î Â_¿Î ±ı … ωfiÎÂfi_ ¿ÎflHÎ »ı. Â_¿Î±ı … ‹ÎflÌ fiÎA›Î

·˘¿˘fiı. ±fiı Â_¿Î ’ÕÌ ÷˘ Â_¿Îfi˘ “±ıLÕ” fiΠˢ›. Â_¿Îfi˘ “±ıLÕ” ±Î‰ı

fiËŸ, ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›.

⁄fi÷Î_ Á‘Ì VhÎ̱˘ Â_¿Î ±Î‰Ì ˢ› ÷˘ › ¤Ò·Ì Ω›. ’HÎ Ωı

¿ÿÌ ›Îÿ flËÌ √¥ ÷˘ Â_¿Î … ±ıfiı ‹ÎflÌ fiάı fiı ’vÊ˘ ÷˘ Â_¿Î fiÎ

±Î‰Ì ˢ› ÷˘ › ∂¤Ì ¿flı. VhÎÌ Â_¿Î flάı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ÕοHÎ ¿Ëı‰Î›.

±ıÀ·ı ¤Ò÷ fiı ÕοHÎ ⁄ıµ ‰‚B›_. ±ı ’»Ì ‹ÎflÌ … fiάı ‹ÎHÎÁfiı. Ë_ ÷˘

’Ò»Ì ·™ ¿ı ¿˘fiÌ ¿˘fiÌ ’fl Â_¿Î ◊Λ »ı ? CÎfl‹Î_ ˵ Â_¿Î ◊Λ »ı ⁄‘ı ?

±ÎÕ˘ÂÌ-’ÎÕ˘Â̱˘, ¤Î¥±˘, ⁄¥fiÎ ’fl, ⁄‘Î ’fl Â_¿Î ◊Λ »ı ? ÷˘

@›Î_ ◊Λ »ı ? ÷‹ı ‹fiı ¿Ë˘ ÷˘ Ë_ ÷‹fiı Á‹_ ¿flÌ ±Î’_.

⁄οÌ, ±Î Â_¿Î ±ı ÷˘ «ı’Ì fl˘√ Œı·Î›ı·˘ »ı. ±ı Â_¿Î ¿flfiÎfl

⁄Ë ÿ—¬Ì ◊Λ fiı ! ‹U¿ı·Ì fiı !! ±Î ÷˘ Â_¿ÎÂÌ· ◊›Î ±ıÀ·ı ’»Ì

⁄‘Î_ µ’fl Â_¿Î ’Õı. ±fiı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ Â_¿ÎÂÌ· ±fiı ‹flı·˘, ⁄ı Áfl¬Î_

… »ı. …ı ‹ÎHÎÁfiı ⁄‘ı Â_¿Î ±ÎT›Î ¿fl÷Ì Ë˘› ÷ı Â_¿ÎÂÌ·. Â_¿ÎÂÌ·

fiı ‹flı·˘, ⁄ı‹Î_ Œıfl fi◊Ì. ±ı ‹flı·_ ∞‰fi ∞‰ı.

Á_ÿfl Á_«Î·fi I›Î_ Â_¿Î ÂÌ ?

Â_¿Î ¿˘¥ ‰V÷ ’fl fiËŸ flά‰ÎfiÌ. Â_¿Î ±ı ‹ËÎÿ—¬ »ı. ±ıfiÎ

…ı‰_ ¿˘¥ ÿ—¬ … fi◊Ì.

±Î flÎ÷ı ÷‹ı ËÎ_Õ‰˘ ¬Î‘ı·˘ ? ±fiı ÷ı ËÎ_Õ‰˘ ¬¥fiı ’»Ì ÁËı…

ÿÒ‘ ’Ìfiı ÁÒ¥ √›ı·Î ¿ı fiËŸ ÁÒ¥ √›ı·Î ? ÷˘ ’»Ì ‹ËŸ ÷’ÎÁ ¿flÌ

fiËŸ ¿ı ‹ËŸ ’Ϋ¿flÁ ’ÕuÎ ¿ı Ï’kÎ ’Õu_ ¿ı fiÎ ’Õu_, ±ı ⁄‘_ ?

“⁄Î¥·” ¿ıÀ·_ ’Õu_, ¿ıÀ·Î_ ’Ϋ¿flÁ ’ÕuÎ, ±ı ⁄‘Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ fiËŸ ?

≠ë¿÷ν — ±ı ⁄‘_ ÷˘ ◊‰Îfi_ … fiı ! ±ı “±˘À˘‹ıÏÀ¿·Ì” ◊‰Îfi_

… »ı. ±ı ¿o¥ ÷’ÎÁ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl !

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±Î ⁄ËÎfl “±˘À˘‹ıÏÀ¿” fiËŸ ◊÷_ ˢ› ? ±Î ±_ÿfl

÷˘ ±Î‰Õ<_ ‹˘À<_ ÁflÁ «Î·ı »ı. ⁄ËÎfl ÷˘ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ … fi◊Ì. ±_ÿfl ÷˘

·˘ËÌ, ›Ïflfi, Á_ÕÎÁ ⁄‘_ …\ÿ_ ¿flı »ı, ¿ı‰_ Á_ÿfl ¿flı »ı ! ’»Ì, ⁄E«Î‰Î‚Ì

‹Î ˢ› ÷˘ ÿÒ‘ ±ı ⁄Î…\ ‹˘¿·ı. ¿ıÀ·Ì ÷ˆ›ÎflÌ »ı ⁄‘Ì ! fiı ÷‹ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı

¨C΢ »˘ C΢fl ! fiı ‹ËŸ ÷˘ ÁflÁ «Î·ı »ı. ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ±Î ? ±_ÿflfi_

«·Î‰ı »ı ¿˘HÎ ? fiı ±ıfiÌ ’fl Â_¿Î fi◊Ì ’Õ÷Ì ?

≠ë¿÷ν — fiÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄ËÎflfiÌ › Â_¿Î fiÎ ¿flΛ. ±_÷—¿flH΋Î_ …ı ◊¥

flèÎ_ »ı ÷ı … ⁄ËÎfl ◊Λ »ı, ÷˘ Â_ ¿fl‰Î ËΛ ËΛ ¿fl˘ »˘ ? ‰E«ı

‹ËŸ ËÎ◊ Â_ ¿fl‰Î CÎη˘ »˘ ÷ı ? ±Î µ’ÎÏ‘ ÂÎ ÁÎv ‰ıÃ˘ »˘ ÷ı ?!

‰√fl ¿Î‹fiÌ µ’ÎÏ‘ !!

72 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 71

Page 37: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

Á‰˝¿Î‚ı Â_¿Î Ωı¬‹Ì … !

±Î »˘Õ̱˘ ⁄ËÎfl …÷Ì Ë˘›, ¤HΉΠ…÷Ì Ë˘› ÷˘ › ±Î‹

Â_¿Î. “‰Î¥Œ” µ’flı › Â_¿Î. ±ı‰˘ ⁄‘˘ ÿ√˘ ! CÎfl‹Î_ › ÿ√˘ … »ı

fiı, ±I›Îflı ! ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ CÎfl‹Î_ … ÿ√˘ ˢ›. ¿Ï‚›√

±ıÀ·ı ÿ√Îfi˘ ¿Î‚. ¿’À fiı ÿ√˘, ¿’À fiı ÿ√˘, ¿’À fiı ÿ√˘ ! ±ı‹Î_

Â_ Á¬fiı ‹ÎÀı ¿flı »ı ? ÷ı › ¤Îfi ‰√fl ⁄ı¤Îfi’HÎı ! ⁄Ï©Â΂Ì

‹ÎHÎÁfiı ÿ√˘ fiı ¿’À fiΠˢ›. Ïfi‹˝‚ ⁄Ï©‰Î‚Îfiı I›Î_ ¿’À fiı ÿ√˘

fiΠˢ›. ±Î ÷˘ “eϷ” ‹ÎHÎÁfiı I›Î_ ±I›Îflı ÿ√˘ fiı ¿’À ˢ›.

¿Ï‚›√ ±ıÀ·ı “eϷ” … ¤ı√Î_ ◊›Î_ »ı fiı !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı ÿ√˘ fiı ¿’À ◊Λ, ±ı‹Î_ ’HÎ flÎ√ ±fiı

¶ıÊ ¿Î‹ ¿flı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ÷˘ … ±Î ⁄‘_ ¿Î‹ ◊Λ fiı ! fiËŸ

÷˘ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì, ÷ıfiı ÷˘ ¿Â_ »ı … fiËŸ fiı ! flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘

…ı ¿flı, ±ı ¿’À ¿flı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì fiı ÁÎv_ ¿flı ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ

¿ı ±ı ‘Ò‚‹Î_ fl‹ı »ı ¬fl˘, ’HÎ ÷ı· «˘’Õı·_ fi◊Ì ±fiı ’ı·˘ ÷ı·

«˘’ÕÌfiı ‘Ò‚‹Î_ fl‹ı »ı.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±Î ÿ√˘ fiı ¿’À ¿fl‰Î‹Î_ ⁄Ï©fi˘ ŒÎ‚˘ ¬fl˘

fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁÎflÌ ⁄Ï©, ±ı ¿’À fiı ÿ√˘ ¿ÎœÌ fiάı. ⁄Ï©

“ÁıŒÁÎ¥Õ” flάı. ±ı¿ ÷˘ Â_¿Î ‹ÎflÌ fiάı, ’»Ì ±Î ¿’À fiı ÿ√˘ ÷˘

ˢ› …, ±fiı ’λÎ_ ’˘÷ÎfiÎ Á¬‹Î_ … ÿflı¿ flΫ÷Πˢ›.

≠ë¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ Á¬‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı ⁄Ï©fiÎ µ’›˘√◊Ì

ÿ√˘ fiı ¿’À fl‹Ì ¿ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fi_ Á¬ ¬˘‚‰_ I›Î_ ÁÎflÌ ⁄Ï© ˢ›

… fiËŸ fiı ! ÁÎflÌ ⁄Ï© ÷˘ Á΋ÿÎÏ›¿ Á¬ ¬˘‚ı ¿ı ±Î¬_ ‹Îv_ CÎfl

Á¬Ì ◊Λ. ’HÎ ±Î ÷˘ »˘¿fl˘ ’˘÷Îfi_ Á¬ ¬˘‚÷˘ ˢ›, ⁄ˆflÌ ’˘÷Îfi_

Á¬ ¬˘‚÷Ì Ë˘›, »˘ÕÌ ’˘÷Îfi_ Á¬ ¬˘‚÷Ì Ë˘›, ⁄Î’ ’˘÷Îfi_ Á¬

¬˘‚÷˘ ˢ›, ÿflı¿ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ_ Á¬ ¬˘‚ı »ı. ±Î ÷˘ ∂CÎÎÕ<_ ¿flı fiı,

÷˘ CÎflfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ¤ı√Î_ flËı fiËŸ. ’HÎ ±Î ÷˘ ⁄‘Λ ¤ı√Î_ flËı »ı fiı

¬Î› »ı fiı ’̉ı »ı ! œÎ_¿ı·_ ÷ı … ÁÎv_.

⁄Î¿Ì Â_¿Î flά‰Î …ı‰Ì «Ì… … fi◊Ì, ¿˘¥ ≠¿Îflı. ±ı Â_¿Î …

‹ÎHÎÁfiı ‹ÎflÌ fiάı. ±Î ⁄‘Î_ Â_¿Îfiı ·¥fiı ‹flÌ … flèÎÎ_ »ı fiı ! ±ıÀ·ı ±Î

ÿÏfi›Î‹Î_ ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ¤Ò÷ ˢ› ÷˘ Â_¿Îfi_ ¤Ò÷ »ı. ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_ ¤Ò÷ !

…√÷‹Î_ ¿o¥¿ ·˘¿˘fiı ¬¥ √›ı·Ì, ¤fl¬Ì √›ı·Ì ! ‹ÎÀı Â_¿Î ∂¤Ì … fiÎ

◊‰Î ÿı‰Ì. Â_¿Î …L‹÷Î_ … ‹Îfl‰Ì. √‹ı ÷ı‰Ì Â_¿Î ∂¤Ì ◊Λ ÷˘ …L‹÷Î_

… ±ıfiı ‹Îfl‰Ì, ±ıfi˘ ‰ı·˘ ‰‘‰Î fiÎ ÿı‰˘. fiËŸ ÷˘ …_’Ìfiı fiËŸ ⁄ıÁ‰Î ÿı

Â_¿Î, ±ı ¿˘¥fiı …_’Ìfiı fiÎ ⁄ıÁ‰Î ÿı. Â_¿Î±ı ÷˘ ·˘¿˘fiı ‹ÎflÌ fiάı·Î.

‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ flÎΩ±˘fiı, «ø‰÷a±˘fiı ’HÎ Â_¿Î±ı ‹ÎflÌ fiάı·Î.

±ıfiÎ_ Ωı¬‹ ÷˘ ¤Îflı !

·˘¿˘±ı ¿èÎ_ ˢ› “±Î fiηΛ¿ ‹ÎHÎÁ »ı” ÷˘ › ±Î’HÎı ±ıfiı

·Î›¿ ¿Ëı‰˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ‰¬÷ı fiηΛ¿ fiÎ ’HΠˢ›. fiı ±ıfiı fiηΛ¿

¿Ëı¢ ÷˘ ⁄Ë ÿ˘Ê ⁄ıÁÂı. Á÷Ì Ë˘› fiı Ωı ‰ıU›Î ¿Ëı‰Î¥ √¥ ÷˘

¤›_¿fl √fi˘, ÷ıfi_ ¿ıÀ·Î_› ±‰÷Îfl Á‘Ì ¤˘√T›Î ¿fl‰_ ’ÕÂı. ‹ÎÀı

¿˘¥fiΛı «ÎÏflhÎ-Á_⁄_‘‹Î_ ⁄˘·Â˘ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ¬˘À<_ fiÌ¿‚ı ÷˘ ?

·˘¿˘fiÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ±Î’HÎı › ¿Ëı‰Î ·Î√̱ı ÷˘ ±ı‹Î_ ±Î’HÎÌ ÂÌ Ï¿o‹÷

flËÌ ? ±‹ı ÷˘ ±ı‰_ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›ı ¿˘¥fi_ ›ı ⁄˘·Ì±ı fiËŸ, fiı ¿˘¥fiı

› ⁄˘S›˘ fi◊Ì. Ë_ ÷˘ ËÎ◊ … fiÎ CÎη_ fiı ! ±ı …‰Î⁄ÿÎflÌ ¿˘HÎ ·ı ?

¿˘¥fiÎ_ «ÎÏflh›-Á_⁄_‘Ì Â_¿Î fiÎ ¿flΛ. ⁄Ë ‹˘À<_ Ωı¬‹ »ı. Â_¿Î ÷˘

±‹ı @›Îflı › ·Î‰Ì±ı fiËŸ. Ωı¬‹ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰Î ·¥±ı ?

±_‘Îfl΋Î_, ¿ıÀ·Ì¿ ±Î_¬˘ ÷ÎHÎ‰Ì ?!

≠ë¿÷ν — ’HÎ Â_¿Î◊Ì Ωı‰ÎfiÌ ‹fifiÌ √˛_Ï◊ ’ÕÌ √¥ ˢ› ÷˘

I›Î_ ¿›_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı ¿ı ±Îfi_ «ÎÏflhÎ ¬flÎ⁄ »ı. ÷ı Â_

74 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 73

Page 38: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

÷ı‰_ ’Ò‰ı˝ fiˢ÷_ ? ±Î ÷˘ ±˘Ï«_÷_ ¿o¥ µI’Lfi ◊¥ √›ı·_ »ı ? ±ıÀ·ı

Á‹∞ ·ı‰Î …ı‰_ »ı ±Î …√÷, ¿ı ±Î ÷˘ ±Î‹ … ˢ›. ±Î ¿Î‚‹Î_

«ÎÏflh›-Á_⁄_‘Ì ¿˘¥fi_ Ωı‰_ … fiËŸ. ±Î ¿Î‚‹Î_ ÷˘ ⁄‘ı ±ı‰_ … ˢ›.

µCÎÎÕ<_ fiΠˢ›, ’HÎ ‹fi ÷˘ ⁄√Õı …. ±ı‹Î_ VhÎÌ «ÎÏflh› ÷˘ fi›* ¿’À

±fiı ‹˘Ëfi_ … Á_√˛ËV◊Îfi, ÷ı◊Ì ÷˘ VhÎÌfi˘ ±‰÷Îfl ±Î‰ı. ±Î‹Î_

ÁË◊Ì ÁÎfl΋Î_ ÁÎv_ ±ı ¿ı …ı ωʛ◊Ì »^ÀuΠˢ›.

≠ë¿÷ν — ±Î «ÎÏflh΋Î_ ÷˘ ±Î‹ … ˢ› ±ı ΩHÎ̱ı. »÷Î_ ›

‹fi Â_¿Î ÿı¬ÎÕı I›Îflı ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ …‰Î›. I›Î_ ¿›_ “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ”

·ı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì ⁄ÌΩ‹Î_ ’Õ‰_ … fiËŸ. ±Î ⁄‘_

“Œ˘flıfi ÕÌ’ÎÀÛ‹ıLÀ”fi_ »ı. ±Î’HÎı “ˢ‹”‹Î_ flËı‰_. ±ÎI‹Î‹Î_ flˢ fiı !

±Î‰_ “iÎÎfi” ŒflÌ ŒflÌ ‹‚ı ±ı‰_ fi◊Ì, ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘. ±ı¿ …HÎfiı

±ıfiÌ “‰Î¥Œ” ’fl Â_¿Î ±ÎT›Î ¿flı. ÷ıfiı ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı Â_¿Î Âıfiı ·Ì‘ı ◊Λ

»ı ? ÷ıÓ Ωı›_ ÷ıfiı ·Ì‘ı Â_¿Î ◊Λ »ı ? Â_ fiˢ÷_ Ωı›_ I›Îflı fiˢ÷_

⁄fi÷_ ±Î‰_ ? ±Î’HÎÎ ·˘¿ ÷˘ ’¿ÕΛ, ÷ıfiı «˘fl ¿Ëı. ’HÎ ’¿ÕΛ˘

fi◊Ì, ÷ı ⁄‘Î ‹ËŸ◊Ì «˘fl … »ı. ’HÎ ±Î ÷˘ ’¿ÕΛ˘, ÷ıfiı «˘fl ¿Ëı

»ı. ±S›Î, ±ıfiı Â_ ¿fl‰Î «˘fl ¿Ëı »ı ? ±ı ÷˘ Á_‰Î‚˘ Ë÷˘. ±˘»Ì

«˘flÌ ¿flÌ »ı ÷ı◊Ì ’¿ÕΛ˘. ‰‘Îflı «˘flÌ ¿flfiÎflÎ_ ’¿ÕÎ÷Î_ ËÂı ?

≠ë¿÷ν — ’HÎ ’¿ÕΛ I›Îflı «˘fl ¿Ëı‰Î› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±˘»Ì «˘fḻ˘ ¿flı ÷ı ’¿ÕΛ. ±fiı ’¿ÕΛ ±ıÀ·ı

·˘¿ ±ıfiı «˘fl ¿Ëı. ±S›Î, «˘fl ÷˘ ±Î fi◊Ì ’¿ÕÎ÷Î ÷ı »ı. ’HÎ …√÷

÷˘ ±Î‰_ … »ı.

±ıÀ·ı ±ı ¤Î¥ ‹Îv_ ωiÎÎfi ±Î¬_ Á‹∞ √›˘. ’»Ì ±ı ‹fiı ¿Ëı

»ı ¿ı, “‹ÎflÌ ‰Î¥Œ µ’fl ˉı ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘ ËÎ◊ Œflı ÷˘ › Ë_ ¤Õ¿<_ fiËŸ.”

ËÎ, ±Î‰_ Ωı¥±ı. ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‹ »ı. fiËŸ ÷˘ ·œ‰ÎÕ ¿›Î˝ ¿fl˘

÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı. ÷‹ÎflÌ “‰Î¥Œ” ¿ı ÷‹ÎflÌ VhÎÌ ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ÷‹ÎflÌ ◊Λ

fiËŸ. ±fiı ±ı‰Ì ¬˘ÀÌ ±ÎÂÎ flά‰Ì › Œ˘√À »ı. ±Î ÿÊ‹¿Î‚ »ı,

±ıÀ·ı ±Î ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ÷˘ …ıÀ·Î_ ÿËÎÕÎ ±Î’HÎfiı fl˘À·Î ¬‰ÕΉı »ı

±ıÀ·Î_ ÿËÎÕÎ ±Î’HÎÌ ±fiı fiËŸ ÷˘ ⁄ÌΩfiı ¬‰ÕΉı ÷˘ ±ıfiÌ.

±ıÀ·ı ⁄‘Î “‹ËÎI‹Î”±˘fiı ¿ËÌ ÿÌ‘ı·_ ¿ı Â_¿Î fiÎ flά¢. fiËŸ

÷˘ › ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_, ¿ı Ωı›_ fiΠˢ› I›Î_ Á‘Ì ÷ıfiı ÁI› ‹Îfi˘ »˘ …

ÂÎ ‹ÎÀı, ±Î ¿Ï‚›√‹Î_ ? ±Î »ı … ’˘·‹˚’˘· »ı, …ı ‹ıÓ Ωı›_ »ı ÷ıfi_

÷‹fiı ‰Hνfi ¿v_ ÷˘ ⁄‘Î_ ‹ÎHÎÁ ∞‰÷Î_ … fiÎ flËı. ÷˘ ˉı ±ı‰Î_

¿Î‚‹Î_ ±ı¿·Î ’ÕÌ flËı‰_ ‹V÷Ì‹Î_ ±fiı ±Î‰_ “iÎÎfi” ΩıÕı ˢ›, ±ıfiÎ

…ı‰_ ÷˘ ±ı¿<_› fiËŸ.

‹ÎÀı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·ı‰Î …ı‰_ »ı ±I›Îflı. ÷ı◊Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı

fiı, ¿ı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘, ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘, ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘ ! ±ı ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝

±ıÀ·˘ … »ı ¿ı ±Î‰_ ¿˘¥ ¿Î‚ı ±Î‰÷_ fi◊Ì ±fiı ±ÎT›_ »ı ÷˘ ‹Î◊_

‹ı·Ìfiı ¿Î‹ ¿ÎœÌ ·˘ !!

±ıÀ·ı ÷‹fiı Á‹Ω›_ fiı ? ¿ı fiÎ Ωı›_ ÷˘ ¿Â_ ◊Î÷ fiËŸ. ±Î

÷˘ ÿıA›Îfi_ ıfl »ı !

≠ë¿÷ν — ËÎ, ÿı¬Î›_ ±ıÀ·ı … ±ı‰_ ◊Λ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ …√÷ ±_‘Îfl΋Î_ ’˘· … «Î·Ì flèÎ_ »ı. ±‹fiı

±Î ⁄‘_ “iÎÎfi”‹Î_ ÿı¬Î›_. ±fiı ÷‹fiı Ωı‰Î‹Î_ fiÎ ±ÎT›_ ±ıÀ·ı ÷‹ı

…\±˘ ±fiı ¤Õ¿˘ ! ±S›Î, ¤Õ¿˘ »˘ Â_ ? ⁄‘_ ±Î‹Î_, ±Î ÷˘ ±Î‹

… «Î·Ì flèÎ_ »ı, ’HÎ ÷‹fiı ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ±Î‹Î_ ¤Õ¿‰Î …ı‰_ »ı …

Â_ ? ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘, ÷˘ ¤Õ¿‰Î …ı‰_ @›Î_ flèÎ_ ? ±Î ÷˘ ⁄‘_ …ı “«Î…˝”

◊¥ √›ı·_, ÷ıfi_ … “ÏÕV«Î…˝” »ı ! …√÷ «˘A¬_ “ÏÕV«Î…˝”‹› »ı.

“ÏÕV«Î…˝”fiÌ ⁄ËÎfl ±Î …√÷ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı,

“ÏÕV«Î…˝”‹› »ı ±ıÀ·ı ¿˘¥ √fiı√Îfl fi◊Ì.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ › ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ ¿Î‹ ¿flı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿‹˝fi˘ ÏÁ©Î_÷ … ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_

fiËŸ. ‹ÎHÎÁfi˘ ÿ˘Ê fi◊Ì, ±Î ¿‹˝ … ¤‹Î‰ı »ı Ï⁄«ÎflÎ_fiı. ’HÎ ±ı‹Î_

Â_¿Î flάı fiı, ÷˘ ’ı·˘ ‹flÌ Ω› ‰√fl ¿Î‹fi˘.

76 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 75

Page 39: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

‹˘ZÎı …fiÎflα˘fiı !

ÿıËÎK›ÎÁ »^Àı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ◊¥. ÿıËÎK›ÎÁ

±ıÀ·ı ÿıË‹Î_ ±ÎI‹⁄Ï© ! ±ı ⁄‘_ ÿıËÎK›ÎÁ ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı,

‹Îflı, ±Î’HÎÌ “‰Î¥Œ”fiı ±Î’HÎÌ w⁄w µÃÎ‰Ì Ω› ÷˘ › ‹ËŸ flÎ√-

¶ıÊ fiÎ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ‰Ì÷flÎ√fi˘ ‹Î√˝ ’¿Õ›˘ »ı ! ·˘¿ ÷˘ ’»Ì

’˘÷ÎfiÌ fi⁄‚Î¥fiı ·¥fiı µÃÎ‰Ì …‰Î ÿı »ı fiı ! ’ı·˘ …⁄fl˘ ˢ› ÷˘

“‰Î¥Œ”fiı µÃÎ‰Ì …‰Î ÿı »ı fiı !

±ıÀ·ı ±Î ¿Â_ ’˘÷Îfi_ »ı … fiËŸ. ±Î ⁄‘_ … ’Îfl¿<_ »ı. ‹ÎÀı

T›‰ËÎfl‹Î_ flËı‰_ ˢ› ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ‹…⁄Ò÷ ◊Î fiı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ›

÷˘ ‹˘ZÎfiı ·Î›¿ ◊Î ! F›Î_ ±Î ÿıË ’HÎ ’˘÷Îfi˘ fi◊Ì I›Î_ VhÎÌ ’˘÷ÎfiÌ

ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? »˘ÕÌ ’˘÷ÎfiÌ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? ±ıÀ·ı ÷‹Îflı ÷˘ ⁄‘Ì

Ω÷fi_ ω«ÎflÌ fiά‰_ Ωı¥±ı, ¿ı VhÎÌ µÃÎ‰Ì Ω› ÷˘ Â_ ¿fl‰_ ?!

…ı ⁄fi‰Îfi_ »ı ÷ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì, ±ı‰_ “T›‰„V◊÷”

»ı. ‹ÎÀı ¤Õ¿Â˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿èÎ_ »ı ¿ı “T›‰„V◊÷” »ı ! fiÎ

Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ¿ËıÂı, ‹ÎflÌ ‰Ë. ±fiı Ωı›_ ±ıÀ·ı ŒŒÕÎÀ ! ±S›Î,

’Ëı·ı◊Ì Ë÷_ … ±Î‰_. ±Î‹Î_ fi‰_ ¬˘‚¢ … fiËŸ.

≠ë¿÷ν — ’HÎ “ÿÎÿΔ±ı ⁄Ë œÌ·_ ‹Ò¿Ì ÿÌ‘_.

ÿÎÿÎlÌ — ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ÿÊ‹¿Î‚‹Î_ ±Î’HÎı ¬˘ÀÌ ±ÎÂÎ

flά̱ı ±ıfi˘ ±◊˝ … fi◊Ì fiı ! ±fiı ±Î Áfl¿Îflı ’HÎ “ÕΛ‰˘Á˝”fi˘

¿Î›ÿ˘ ¿ÎœÌ ±ÎM›˘. Áfl¿Îfl ’Ëı·ı◊Ì ΩHÎı ¿ı ±Î‰_ ◊‰Îfi_ »ı. ‹ÎÀı

¿Î›ÿ˘ ’Ëı·˘ fiÌ¿‚ı. ±ıÀ·ı Ëo‹ıÂÎ_ ÿ‰Îfi˘ »˘Õ‰˘ ’Ëı·˘ ’οı, I›Îfl

’»Ì fl˘√ µI’Lfi ◊Λ. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ¿Î›ÿ˘ ’Ëı·˘ fiÌ¿‚ı, I›Îfl ’»Ì

±ËŸ ·˘¿˘fiÎ ±ı‰Î_ ⁄fiΉ ⁄fiı !

«ÎÏflhÎ Á_⁄_‘Ì “Áı¥Œ ÁÎ¥Õ” !

‹ÎÀı …ıfiı ⁄ˆflÌfiÎ «ÎÏflhÎ Á_⁄_‘Ì ÂÎ_Ï÷ Ωı¥÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ıHÎı fl_√ı

±ı¿ÿ‹ ¿Î‚Ì »^_ÿHÎÎ‰Î‚Ì ⁄ˆflÌ ·Î‰‰Ì ¿ı …ı◊Ì …ıfi_ ¿˘¥ CÎflο … fiÎ

◊Λ, ¿˘¥ ±ıfiı Á_CÎflı … fiËŸ. ±fiı ±ı … ±ı‹ ¿Ëı ¿ı, “‹fiı ¿˘¥

Á_CÎflfiÎflÎ fi◊Ì. ±Î ±ı¿ ‘HÎÌ ‹Y›Î ±ı … Á_CÎflı »ı.” ±ıÀ·ı ±ı ÷‹fiı

“ÏÁLÁÌ›fl” flËı, ⁄Ë “ÏÁLÁÌ›fl” flËı. ⁄οÌ, w’Î‚Ì Ë˘› ÷ıfiı ÷˘ ·˘¿

¤˘√‰ı …. w’Î‚Ì Ë˘› ±ıÀ·ı ·˘¿˘fiÌ ƒ„WÀ ⁄√Õ‰ÎfiÌ … ! ¿˘¥

w’Î‚Ì ‰Ë ·Î‰ı ÷˘ ±‹fiı ±ı … ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı ±ÎfiÌ ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı !

¿Î‚Ì »^_ÿHÎÎ‰Î‚Ì Ë˘› ÷˘ … “Áı¥ŒÁÎ¥Õ” flËı.

‰Ë ⁄Ë w’Î‚Ì Ë˘› I›Îflı ’ı·˘ ¤√‰Îfi ¤Ò·ı fiı ?! ±fiı ‘HÎÌ

⁄Ë w’΂˘ ˢ› ÷˘ ±ı ⁄¥ › ¤√‰Îfi ¤Ò·ı ! ‹ÎÀı flÌ÷Áfl ⁄‘_ ÁÎv_.

±Î’HÎÎ CΈÏ՛Π÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı÷Î ¿ı “¬ı÷fl flά‰_ «˘’ÎÀ, ±fiı ⁄ˆv_ flά‰_

¿˘⁄ÎÕ” ±Î‰_ ÂÎfiÎ ‹ÎÀı ¿Ëı÷Î ? ¿ı Ωı ‰Ë ⁄Ë w’Î‚Ì ËÂı ÷˘ ¿˘”¿

fi…fl ⁄√ÎÕÂı. ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ‰Ë …flÎ ¿ÿw’Ì ÁÎflÌ, …ı◊Ì ¿˘¥ fi…fl

⁄√ÎÕı fiËŸ fiı ! ±Î CΈÏ՛α˘ ⁄Ì∞ flÌ÷ı ¿Ëı÷Î Ë÷Î, ±ı ‘‹˝fiÌ flÌ÷ı

fiˢ÷Î ¿Ëı÷Î. Ë_ ‘‹˝fiÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »\_. ‰Ë ¿ÿw’Ì Ë˘› ÷˘

±Î’HÎfiı ¿˘¥ ¤˘ … fiËŸ fiı ! CÎıfl◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ÷˘ › ¿˘¥ fi…fl

⁄√ÎÕı … fiËŸ fiı ! ±Î’HÎÎ CΈÏ՛Π÷˘ ⁄Ë ’οΠË÷Î_. ’HÎ Ë_ …ı ¿Ëı‰Î

‹Î√_ »\_ ÷ı ±ı‰_ fi◊Ì, ±ı …\ÿ_ »ı. ±ı ¿ÿw’Ì Ë˘› fiı, ÷ı ±Î’HÎÎ ‹fifiı

⁄Ë ËıflÎfi fiÎ ¿flı, ¤Ò÷ ◊¥fiı ‰‚√ı fiËŸ.

¿ı‰Ì ÿ√ά˘flÌ ±Î !!

±Î ·˘¿ ÷˘ ¿ı‰Î_ »ı ? ¿ı F›Î_ “ˢÀ·” ÿı¬ı I›Î_ “…‹ı.” ‹ÎÀı

Â_¿Î flά‰Î …ı‰_ …√÷ fi◊Ì. Â_¿Î … ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı. ˉı F›Î_ ˢÀ·

ÿı¬ı I›Î_ …‹ı, ±ı‹Î_ ’vÊı › ±ı‰_ ¿flı »ı fiı VhÎÌ ’HÎ ±ı‰_ ¿flı »ı.

’λ\_ Á΋Π’vÊfiı ±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ‹ÎflÌ VhÎÌ Â_ ¿fl÷Ì ËÂı ? ±ı ÷˘ ±ı‹

… ΩHÎı ¿ı ‹ÎflÌ VhÎÌ ÷˘ ÁÎflÌ »ı. ’HÎ ±ıfiÌ VhÎÌ ÷˘ ±ıfiı ’ÎÃ˘

¤HÎΉ÷Ì Ë˘› ! ’vÊ˘ ’HÎ VhÎÌfiı ’Îà ¤HÎΉı ±fiı VhÎ̱˘ ’HÎ

’vÊ˘fiı ’ÎÃ˘ ¤HÎΉı !! ÷˘ ’HÎ VhÎ̱˘ ∞÷ı »ı. ¿ı‹ ¿ı ±Î ’vÊ˘fiı

¿’À fiËŸfiı ! ÷ı◊Ì ’vÊ˘ VhÎ̱˘◊Ì »ı÷flÎ¥ Ω› !!

±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ-‹˘flÎÏ·ÀÌ” »ı, I›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎfl

¤˘√‰‰Î …ı‰˘ Ë÷˘. ±I›Îflı ÷˘ ¤›_¿fl ÿ√ά˘flÌ »ı. ±Î ÿflı¿fiı ±ıfiÌ

78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 77

Page 40: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

“‰Î¥Œ”fiÌ ‰Î÷ ¿ËÌ ÿ™ ÷˘ ¿˘¥ ’˘÷ÎfiÌ “‰Î¥Œ” ’ÎÁı Ω› fiËŸ. Ë_

⁄‘Îfi_ Ωb_, ’HÎ ¿Â_ › ¿Ë_ ¿v_ fiËŸ. Ωı ¿ı ’vÊı › ÿ√ά˘flÌ‹Î_

¿o¥ ±˘»˘ fi◊Ì. ’HÎ VhÎÌ ÷˘ fi›* ¿’Àfi_ … ¿Îfl¬Îfi_ ! ¿’Àfi_

Á_√˛ËV◊Îfi ⁄Ì…ı @›Î_› fiΠˢ›, ±ı¿ VhÎÌ‹Î_ … ˢ›.

±Î‰Î ÿ√΋Î_ ‹˘Ë ÂÎ ?

±Î Á_ÕÎÁ ˢ› »ı, ÷ı‹Î_ ÁË ¿˘¥ ·˘¿˘ Ω› fiı ? ¿ı ±ı¿ …

‹ÎHÎÁ Ω› ?

≠ë¿÷ν — ⁄‘Î_ … Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ⁄‘Î_ …ı‹Î_ Ω› ±ı Á_ÕÎÁ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ıÀ·ı F›Î_

±Î√‚ ⁄Ë ·˘¿ Ω› fiı, ±ıfi_ fi΋ Á_ÕÎÁ ! F›Î_ Á‘Ì ±ı¿’Ifỉ˛÷

±fiı ±ı¿ ’Ï÷‰˛÷ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ı ¨«Î‹Î_ ¨«Ì ‰V÷ ¿Ëı‰Î›. I›Î_

Á‘Ì «ÎÏflhÎ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ’»Ì Á_ÕÎÁ ¿Ëı‰Î›. ÷‹Îflı I›Î_ Á_ÕÎÁ‹Î_

¿ıÀ·Î_ ‹ÎHÎÁ …÷Î_ ËÂı ?

≠ë¿÷ν — CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ … Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … …HÎ fiÎ Ω› fiı ? ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄ı Ω› ¿ı ⁄‘Î_

… Ω›, ’HÎ ±ı Á_ÕÎÁ ¿Ëı‰Î›.

±Î ÷˘ ˢÀ· ±Î‰Ì I›Î_ …‹ı. ±flı, ¬Î›-’̉ı Ë™ ! ‹ÎÀı Â_¿Î

¿ÎœÌ fiάΩı. Â_¿Î◊Ì ÷˘ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı·˘ ‹˘ZÎ ’HÎ …÷˘ flËı. ±ıÀ·ı

±Î’HÎı ±ı‹ … Á‹∞ ·ı‰Îfi_ ¿ı ±ıfiı Ë_ ’ˆHÎı·˘ »\_ ±fiı ±ı ‹ÎflÌ

¤ÎÕ>÷Ì »ı ! ⁄Á, ±ÎÀ·_ ‹fi‹Î_ Á‹∞ flά‰Îfi_. ’»Ì ÷ı ⁄ÌΩ_ √‹ı

÷ıfiÌ ΩıÕı Œfl÷Ì Ë˘› ÷˘ › ±Î’HÎı Â_¿Î fiÎ ¿fl‰Ì. ±Î’HÎı ¿Î‹ ÁÎ◊ı

¿Î‹ »ı fiı ? ±Î’HÎfiı Á_ÕÎÁfiÌ …wfl ˢ› ÷˘ Á_ÕÎÁ …¥ ±Î‰‰_ !

√›Î ‰√fl «Î·ı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ Á_ÕÎÁ. ÷ı◊Ì ÷˘ iÎÎfi̱˘ «˘A¬_ ¿Ëı

»ı fiı, ¿ı Á_ÁÎfl ±ı ÿ√˘ »ı.

≠ë¿÷ν — ÿ√˘ fi◊Ì ·Î√÷˘ ±ı ÂÎ ¿ÎflHÎı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹˘Ëfiı ·¥fiı ! ±fiı ¿˘¥ ¿ËıfiÎfl ’HÎ ‹Y›˘ fi◊Ì fiı !

’HÎ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ÷˘ √ÎÕÌ ∂¤Ì flËı, fiËŸ ÷˘ √ÎÕÌ …¥fiı fiÌ«ı ’Õı.

Â_¿ÎfiÌ ’flοÎWÃαı Á‹Î‘Îfi !

±ıÀ·ı Â_¿Î◊Ì … …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. …ı ÎÕfiı ÁÒ¿‰‰Îfi_ »ı,

÷ıfiı … Â_¿Î ¿flÌfiı ’ÎHÎÌ »Î_Àı »ı fiı ÷ıfiÎ◊Ì ‰‘Îflı ∂¤_ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı

¿˘¥ Ω÷fiÌ Â_¿Î ¿fl‰Î …ı‰_ ±Î …√÷ fi◊Ì.

ˉı ÷‹fiı ⁄Ì∞ ¿˘¥ Á_ÁÎflfiÌ Â_¿Î ’Õı »ı ? ÷‹ÎflÌ “‰Î¥Œ”

⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ ΩıÕı ⁄Î_¿Õı ⁄ıÃÌ Ë˘› ±fiı ÷ı »ıÀı◊Ì ÷‹fiı Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı,

÷˘ ÷‹fiı Â_ ◊Λ ?

≠ë¿÷ν — ˉı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ◊˘ÕÌ ±Î‹ “≥Œı@À” ◊Λ, ’»Ì ¿Â_

fiÎ ◊Λ. ’»Ì ÷˘ “T›‰„V◊÷” »ı ±fiı ±ı ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı, ±ı‹ A›Î·

±Î‰Ì Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰Î ’οÎ_ »ı ! √HÎοÎfl ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ »ı ! ±fiı Â_¿Î

÷˘ fiÎ ◊Λ fiı ?

≠ë¿÷ν — fiÎ ◊Λ, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ±Î ·˘¿ ÷˘ “‰Î¥Œ” ÁËı… ‹˘ÕÌ ±Î‰ı ÷˘ › Â_¿Î

¿›Î˝ ¿flı. Â_¿Î ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì. ∑HÎÎfi⁄_‘fiÌ ⁄ËÎfl ¿Â_ … ◊‰Îfi_

fi◊Ì. ±ı CÎıfl ±Î‰ı ±ıÀ·ı ±ıfiı Á‹… ’ÎÕ‰Ì, ’HÎ Â_¿Î ¿fl‰Ì fiËŸ.

Â_¿Î ÷˘ ∂·À<_ ’ÎHÎÌ ‰‘Îflı »Î_Àı. ËÎ, «ı÷‰‰_ ¬v_. ’HÎ Â_¿Î ¿ÂÌ

flά‰Ì fiËŸ. Â_¿Î flάfiÎfl ‹˘ZÎ ¬˘¥ ⁄ıÁı »ı.

±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ωı »^À‰_ ˢ›, ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Â_¿Î

¿fl‰Ì fiËŸ. ¿˘¥ ⁄ÌΩı ‹ÎHÎÁ ÷‹ÎflÌ “‰Î¥Œ”fiÎ √‚ı ËÎ◊ fiάÌfiı

Œfl÷˘ ˢ› fiı ±ı ÷‹ÎflÎ Ωı‰Î‹Î_ ±ÎT›_, ÷˘ Â_ ±Î’HÎı ıfl ¬Î‰_ !

≠ë¿÷ν — fiÎ, ±ı‰_ Â_ ¿fl‰Î ¿v_ !

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fl‰_ ?

≠ë¿÷ν — ◊˘Õ<_ fiÎÀ¿ ¿fl‰_ ’Õı, ’»Ì Á‹Ω‰‰_. ’»Ì ÷˘ …ı ¿flı

80 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 79

Page 41: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

÷ı “T›‰„V◊÷”.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ÷‹ÎflÌ “‰Î¥Œ” µ’fl fiı CÎfl‹Î_ ¿˘¥fiÌ

µ’flı › ÷‹fiı Â_¿Î ˉı Ï⁄·¿<· ◊Λ fiËŸ fiı ?! ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ⁄‘Ì

“ŒÎ¥·˘” »ı. ±ı‹Î_ Â_¿Î ¿fl‰Î …ı‰_ Â_ »ı ? …ı ÏËÁÎ⁄ ËÂı, …ı ∑HÎÎfi⁄_‘

ËÂı, ±ı ≠‹ÎHÎı ŒÎ¥·˘ ¤À¿Âı ±fiı ±Î’HÎı ÷˘ ‹˘ZÎı …‰_ »ı !!

±ı ÷˘ ¤›_¿fl fl˘√ !

fiËŸ ÷˘ ˉı I›Î_ ±Î√‚ ±ı ‰Ëı‹ ’ıÁÌ √›˘, ÷˘ ±ı ‰Ëı‹ ⁄Ë

Á¬(!) ±Î’ı(!), fiËŸ ?

≠ë¿÷ν — ±_ÿfl ¿ÌÕÎ …ı‰_ ¿Î‹ ¿flı, ¿˘÷›Î˝ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, Ω√˛÷¿Î‚ ⁄‘˘ › ±ıfiı ¿flÕÌ ¬Î›. ÀÌ.⁄Ì.fi˘

fl˘√ ! ÀÌ.⁄Ì. ÷˘ ÁÎfl˘ ¿ı ±‹¿ ¿Î‚ Á‘Ì … ±Áfl ¿flı, ’»Ì fiÎ ¿flı.

±ıÀ·ı ±Î Â_¿Î ±ı ÷˘ ÀÌ.⁄Ì.fi˘ fl˘√ »ı. ±ı Â_¿Î …ıfiı µI’Lfi ◊¥ √¥

±ıfiı ÀÌ.⁄Ì.fiÌ Âw±Î÷ ◊¥ √¥. ±ıÀ·ı Â_¿Î ¿˘¥ flÌ÷ı “ËıS’” ¿flı fiËŸ.

Â_¿Î fi¿ÁÎfi … ¿flı. ±ıÀ·ı Â_¿Î ÷˘ ‹Ò‚‹Î_◊Ì, ±ı ∂√ı I›Îfl◊Ì … ⁄_‘

¿flÌ ÿı‰Ì, ⁄ÎflÌ ’ÎÕÌ ÿı‰Ì. fiËŸ ÷˘ ÷˘ ÎÕ w’ı ◊Λ ±ı ÷˘ !

Â_¿ÎfiÌ ±Áfl˘ !

Â_¿Îfi˘ ±◊˝ ¢ ? ·˘¿˘fiı ÿÒ‘’ο …‹ÎÕ‰˘ »ı ±ı ÿÒ‘’ο‹Î_ ±ı¿

Âıfl ‹ÌÃ<_ fiÎ¬Ì ÿı‰_, ±ıfi_ fi΋ Â_¿Î. ’»Ì Â_ ◊Λ ? ÿÒ‘’ο ŒÎÀÌ Ω›.

±ıÀ·Ì …‰Î⁄ÿÎflÌfi˘ ÷˘ ·˘¿˘fiı A›Î· fi◊Ì. ±‹ı Â_¿Î◊Ì ÷˘ ⁄Ë »ıÀÎ

flË̱ı. ω«Îfl ±Î‰ı ±‹fiı ⁄‘Ì Ω÷fiÎ. ‹fi »ı ÷ı ω«Îfl ÷˘ ±Î‰ı,

’HÎ Â_¿Î fiÎ ’Õı. Ë_ Â_¿ÎfiÌ ƒ„WÀ◊Ì ¿˘¥fiı Ωı™ ÷˘ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ıfi_

‹fi … …\ÿ_ ’ÕÌ Ω› ‹ÎflÎ◊Ì !

±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷‹Î_ Â_¿Î ’Õı, ÷ı Â_¿Î±˘ fiËŸ flά‰Ì.

±Î’HÎı Ω√˛÷ flËı‰_, ’HÎ Á΋Πµ’fl Â_¿Î±˘ fiËŸ flά‰Ì. Â_¿Î

±Î’HÎfiı ‹ÎflÌ fiάı. Á΋Îfiı …ı ◊‰Îfi_ ˢ› ÷ı ◊Λ, ’HÎ ±Î’HÎfiı

÷˘ ±ı Â_¿Î ‹ÎflÌ … fiάı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı Â_¿Î ÷˘ ‹ÎHÎÁ ‹flÌ Ω› I›Î_

Á‘Ì ±ıfiı »˘Õı fiËŸ. Â_¿Î ’Õı ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁfi_ ‰…fi ‰‘ı ¿ı ? ‹ÎHÎÁ

‹ÕÿÎ_fiÌ …ı‹ ∞‰÷Πˢ› ÷ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ.

±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ‰Î÷‹Î_ Â_¿Î fiÎ ¿flı ÷˘ µk΋ »ı. Â_¿Î ÷˘

…Õ‹Ò‚◊Ì ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ. T›‰ËÎfl‹Î_ › Â_¿Î ¿ÎœÌ fiά‰ÎfiÌ »ı. Â_¿Î

“ËıS’” fi◊Ì ¿fl÷Ì, fi¿ÁÎfi … ¿flı »ı. ±fiı ±Î ÏflÁΉ_ ±ı › ŒÎ›ÿ˘

fi◊Ì ¿fl÷_, fi¿ÁÎfi … ¿flı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÂOÿ˘ ±ı¿Î_÷ı fi¿ÁÎfi ¿flı »ı.

±ı¿Î_÷ı ±ıÀ·ı Â_ ? ·Î¤Î·Î¤ ˢ› ÷˘ ÷˘ ÃÌ¿ »ı ‰Î÷ ’HÎ ±Î ÷˘

±ı¿Î_÷ı ±·Î¤ … ⁄‘˘. ±ı‰Î_ √H΢ (!) ¿ÎœÌ fiάı ÷˘ ÁÎv_.

⁄Ï© ⁄√ÎÕı Á_ÁÎfl !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ⁄Ë ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ˘fiı ¿ı‹ ‰‘Îflı Â_¿Î ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ⁄Ï©◊Ì ⁄‘Î ’›Î˝› ÿı¬Î›. ±ı‰_ ÿı¬Î› ¿ı ±Î‰_

ËÂı, ±Î‹ ËÎ◊ ‹Ò¿Ì √›˘ ËÂı. ¿˘¥¿ ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÌ “‰Î¥Œ” µ’fl

ËÎ◊ ‹Ò¿Ì √›˘, ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄‘Î ’›Î˝› ∂¤Î ◊¥ Ω›, ¿ı Â_ ËÂı ?!

÷ı ⁄‘_ ±Î¬_ ¿ıÀ·_ ·_√fl «Î·ı ! ±fiı ’ı·Î ±⁄‘fiı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ.

±fiı ±ı › ¬flı¬fl ±⁄‘ fi◊Ì Ë˘÷Î, ’˘÷Îfi˘ Á_ÁÎfl «Î·ı ±ıÀ·Ì ⁄Ï©

ˢ›. ±ıfiı ⁄Ì∞ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ. ◊˘Õ<_¿ ◊¥fiı ’»Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›.

≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ »˘ ¿ı …ı ÁÎ_ÁÎÏfl¿

±⁄‘ »ı, …ı Ë…\ ⁄Ï©‹Î_ Õı‰·’ fi◊Ì ◊›Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰Î_ ÷˘ ‹ÎHÎÁ˘ ⁄Ë ±˘»Î_ ˢ›, ‹…^fl˘ fiı ±ı ⁄‘Î !

≠ë¿÷ν — ’HÎ ±ı ·˘¿˘ ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ◊¥fiı ’»Ì ±⁄‘ ÿÂÎfiı

≠ÎÅ ◊Âı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‰Î÷ … …\ÿÌfiı ! ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹’ÿ ¿Ëı‰Î›.

⁄Ï©ÂÎ‚Ì ◊›Î ’»Ì ±⁄‘ ◊Λ fiı, ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹’ÿ »ı !

’HÎ ±ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ·˘¿˘fiı ±Î Á_ÁÎfl ⁄Ë ËıflÎfi ¿flı. ±flı, ’Î_«

»˘Õ̱˘ ˢ› ±fiı ±ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì ‹ÎHÎÁ ˢ› ÷˘, ±Î »˘Õ̱˘ ‹˘ÀÌ

82 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 81

Page 42: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

™‹flfiÌ ◊¥, ˉı ±ı ⁄‘Ì ⁄ËÎfl Ω›, ÷ı ⁄‘Î ’›Î˝› ±ıfiı ›Îÿ ±Î‰ı.

⁄Ï©◊Ì ⁄‘_ … Á‹…HÎ ’Õı. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±ıfiı ÿı¬Î› ±fiı ’»Ì ÷ı

√Ò_«Î›Î ¿flı. ±fiı ’λ\_ »˘¿fḻ˘fiı “¿˘·ı…” ÷˘ ‹˘¿·‰Ì … ’Õı ±fiı

±Î‹ ◊Λ ÷ı › Ωı‰_ ’Õı. ±fiı ¬flı¬fl ¿Â_ ⁄L›_ ¿ı fiÎ ⁄L›_ ±ı ‰Î÷

¤√‰Îfi ΩHÎı ’HÎ ’ı·˘ ÷˘ Â_¿Î◊Ì ‹Î›˘˝ Ω› !

±fiı ⁄fiı »ı I›Î_ ±ıfiı ¬⁄fl … fi◊Ì, ±ıÀ·ı I›Î_ Â_¿Î fi◊Ì ±ıfiı.

±fiı fi◊Ì ⁄fi÷_ I›Î_ Â_¿Î ’Îfl ‰√flfiÌ »ı. ±ıÀ·ı fi›* Â_¿Î‹Î_ …

⁄ŒÎ›Î ¿flı »ı ’»Ì, ±fiı ±ıfiı ¤› … ·Î√ı. ±ıÀ·ı Â_¿Î ∂¤Ì ◊¥

¿ı ‹ÎHÎÁ ‹Î› ˝ Ω›.

Â_¿Î, ¿<Â_¿Î, ±ÎÂ_¿Î ?

≠ë¿÷ν — Â_¿Î, ¿<Â_¿Î, ±ÎÂ_¿Î Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ™‹fl·Î›¿ ◊›ı·Ì »˘ÕÌ Ë˘›, ±ıÀ·ı Ωı ⁄Ï©Â΂Ì

⁄Î’ ˢ› fiı ±fiı ±˘»˘ ‹˘ËÌ Ë˘› fiı, ÷˘ ±ıfiı Á‹Ω¥ Ω› ¿ı ±ÎfiÎ

ΩıÕı Â_¿Î flά‰Ì … ’ÕÂı, ˉı Â_¿ÎfiÌ fi…flı Ωı‰_ ’ÕÂı. ¬fl˘ Ω√˛÷

‹ÎHÎÁ ÷˘ Ω√˛÷ … ˢ› fiı ! ˉı Â_¿ÎfiÌ fi…flı …\±ı ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘

Â_¿ÎfiÌ fi…flı Ωı‰Îfi_ ’HÎ ¿o¥ fl˘… Ωı‰Îfi_ ? fiı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Â_¿ÎfiÌ

fi…flı Ωı¥±ı, ±ı ⁄‘Ì ±ÎÂ_¿Î ¿Ëı‰Î›. ¿˘¥ “±ıLÕ” ˢ› ¿ı fiΠˢ› ?

÷ı …ı ƒ„WÀ◊Ì Ωı›_, ÷ıfi˘ “±ıLÕ” ÷˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı fiı ? ÷ı ’»Ì ±ÎÂ_¿Î

¿Ëı‰Î›. ˉı ¿<Â_¿Î @›Îflı ? ¿˘¥ »˘¿flÎ_ ΩıÕı Œfl÷Ì Ë˘› I›Îflı ‹fi‹Î_

Ω÷Ω÷fiÌ ¿<Â_¿Î±˘ ¿flı. ˉı ±ı‰_ ˢ› ¬v_ fiı ±ı‰_ fiÎ › ’HΠˢ›.

±Î‰Ì ⁄‘Ì Â_¿Î±˘ ‹ÎHÎÁ ¿›Î˝ ¿flı »ı ±fiı ÿ—¬Ì ◊Λ »ı.

Â_¿Î flά‰Î …ı‰_ …√÷ … fi◊Ì, ΩB≤Ï÷ flά‰Î …ı‰_ …√÷ »ı.

Â_¿Î ±ı ÷˘ ’˘÷ı ÿ—¬ ‰Ë˘flÌ ·ÎT›˘. ±ı ÷˘ ¿ÌÕ˘ ¬Î›Î … ¿flı ±ıfiı,

flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ¬Î›Î … ¿flı. ΩB≤Ï÷ flά‰ÎfiÌ …wfl. ±Î ÷˘ ±Î’HÎÎ

ËÎ◊‹Î_ fiËŸ fiı ËΛ ËΛ ¿fḻı, ±ıfi˘ ±◊˝ ¢ ? ¿Î_ ÷˘ ÷fiı Á‹…HÎ

’Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ »˘Õ̱˘fi_ ¤HΉÎfi_ ⁄_‘ ¿flΛ. I›Îflı ±ı ¿Ëı, “fiÎ-

¤HÎΉ_ ÷˘ ¿˘HÎ ·ı ±ıfiı ?” I›Îflı ±S›Î, ±Î‹ı › fi◊Ì À‚÷˘ fiı ±Î‹ı

› fi◊Ì À‚÷˘, ±ı¿ ⁄Î…\ À‚fiı ! fiËŸ ÷˘ ±ı »˘ÕÌfiÌ ΩıÕı Œ›Î˝ ¿fl

flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ! ÷ı I›Î_ ±Î√‚ “¿˘·ı…”‹Î_ Ω› ÷˘ ΩıÕı fiı ΩıÕı Ω, fiı

⁄ıÁ I›Î_ ±Î√‚. ’ı·Î ÁÎËı⁄ ’Ò»ı ¿ı, “¿ı‹ ΩıÕı ±Î‰˘ »˘ ?” I›Îflı

¿Ëı…ı, “¤¥, ±ÎÀ·Î ÁÎv_ ¿ı ‹fiı Â_¿Î flèÎÎ ¿flı »ı fiı, ÷ı ΩıÕı flË_ ÷˘

Â_¿Î fiÎ flËı fiı !” I›Îflı ·˘¿ ±ıfiı «ø‹ ¿Ëı. ±flı, ±ıfiÌ »˘Õ̱˘ …

¿Ëı fiı, ¿ı √Î_ÕÎ »ı …flÎ.

±ıÀ·ı »˘ÕÌ ’fl Â_¿Î ¿fl‰Îfi_ fiÎ ¿Ë_ »\_ ±fiı ·˘¿˘ »˘ÕÌ ’fl

Â_¿Î‰Î‚Î »ı › fiËŸ. ±ı‹fiı ±Î‰Ì Â_¿Î fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ıfiı ÷˘ ÁÎ÷

»˘Õ̱˘ ˢ› ÷˘ › ¿Â_ fiËŸ. fl΋ ÷ÎflÌ ‹Î›Î ! ±ı‹fiı Â_¿Î ÷˘ ⁄Ì∞

ˢ› »ı ¿ı “±‹ÎflÎ ¤Î√ÌÿÎfl fl˘… ¿o¥¿ ’Î_«-ÿÁ wÏ’›Î CÎıfl ·¥ Ω›

»ı ¬flÎ.” ±ı‰Ì Â_¿Î ±ıfiı flËı. ’ˆÁÎfiÌ ±ıfiı Ï≠›÷Î »ı fiı ! ±ıÀ·ı ’ˆÁÎ

±‹ÎflÎ ¤Î√ÌÿÎfl ·¥ Ω› »ı, ±ı ±ıfiı Â_¿Î ±Î‰ı. ÷ı ±ı¿ … ÿËÎÕ˘ Â_¿Î

¿flÌ, ±ıfi_ fi΋ Â_¿Î ±fiı ‰ÎflıCÎÕ̱ı Â_¿Î ¿fḻı, ±ıfi_ fi΋ ±ÎÂ_¿Î.

‹˘Ë◊Ì ‹ÒÏ»Û÷ ÿÂÎ !

’ı·Ì »˘Õ̱˘fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Â_¿Î fiÎ ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı »˘Õ̱˘fi˘

‹˘Ë ¬fl˘ fiı ! F›Î_ ‹˘Ë ˢ› I›Î_ ±ıfiÌ ¤Ò· fiÎ Á‹…HÎ ’Õı. ‹˘Ë◊Ì

‹Îfl ¬Î›fiı, …√÷. ⁄‘Î › ‹Î-⁄Î’ ±ı‹ ¿Ëı ¿ı “±‹ÎflÌ ÿÌ¿fḻ˘

ÁflÁ »ı.” ÷˘ ÷˘ Á÷˚›√ … «Î·ı »ı ±ı‹ ¿Ëı‰Î› fiı ? ⁄‘Î_ ‹Î-⁄Î’

±ı‰_ … ¿Ëı fiı ? …ıfiı ’һ̱ı ÷ı ⁄‘Î ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ’»Ì Á÷˚›√ …

«Î·ı »ı fiı ⁄ËÎfl ?! I›Îflı ’λ˘ ±ı ¿Ëı, “fiÎ, ·˘¿˘fiÌ »˘Õ̱˘ ⁄√ÕÌ

√¥ »ı.” ±ı‰_ ˵ ¿Ëı.

≠ë¿÷ν — ±I›Îflı ÷˘ ±ıfiÌ »˘ÕÌfi_ ¿Ëı‰Î …¥±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı

‰‚√Ì ’Õı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. «˘ÓÀÌ ’Õı fiı √΂˘ ˵ ¤Î_Õı.

¿˘¥fiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î› … fiËŸ. ±ıÀ·_ ÁÎv_ »ı ¿ı ÿflı¿ ‹Î-⁄Î’fiı ’˘÷ÎfiÌ

»˘Õ̱˘-»˘¿flα˘ ’fl flÎ√ ˢ› »ı. ±ıÀ·ı flÎ√fiı ·¥fiı ±ı‹fiÎ ÿ˘Ê

ÿı¬Î÷Î fi◊Ì ±fiı ⁄ÌΩfiÌ »˘Õ̱˘fiÎ ÿ˘Ê ⁄‘Î › Ωı¥ ±Î’ı. ’˘÷ÎfiÌ

»˘ÕÌfiÎ ÿ˘Ê fi◊Ì ÿı¬Î÷Î ±ıÀ·_ ÁÎv_ »ı fiı, ±ı ÷˘ ÂÎ_Ï÷‹Î_ flάı ±fiı

±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 83 84 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9

Page 43: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

’»Ì ±Î√‚fiÌ ‰Î÷ ÿı¬ ·ıÓ√ı.

±ı‰Ì ÀÌ¿Î ¿fl‰Î …ı‰Ì fi◊Ì

±ı¿ ¤Î¥ ‹fiı ¿Ëı, “‹ÎflÌ »˘Õ̱˘ ÷˘ ⁄Ë ÕÎËÌ.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ËÎ,

ÁflÁ.” ’»Ì ±ı ¤Î¥ ⁄Ì∞ »˘Õ̱˘fiÌ ÀÌ¿Î ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ. I›Îflı ‹ıÓ

÷ı‹fiı ¿èÎ_, “ÀÌ¿Î Â_ ¿fl‰Î ¿fl˘ »˘ ·˘¿˘fiÌ ? ÷‹ı ·˘¿˘fiÌ ÀÌ¿Î ¿fl¢

÷˘ ÷‹ÎflÌ Ëµ ·˘¿˘ ÀÌ¿Î ¿flÂı.” I›Îflı ±ı ¿Ëı »ı, “‹Îfl΋Î_ ÀÌ¿Î ¿fl‰Î

…ı‰_ »ı Â_ ?” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÿı¬ÎÕ<_, «Ò’ flËıΩı.” ’»Ì »˘Õ̱˘fiÌ

«˘’Õ̱˘ ·Î‰Ìfiı ÿı¬ÎÕu_ ⁄‘_. …\±˘ ±Î, ¿èÎ_. I›Îflı ±ı ¿Ëı, “ËıÓ !!”

‹ıÓ ¿èÎ_, “«Ò’ ◊¥ Ω‰. ¿˘¥fiÌ ÀÌ¿Î ¿fl¢ fiËŸ. Ë_ Ωb_ »\_ ÷˘ ›

Ë_ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ¿ı‹ «Ò’ flè΢ »\_ ? ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ÷‹ı fl˘Œ ‹Îfl˘ »˘ ÷˘

› Ë_ «Ò’ ¿ı‹ flè΢ »\_ ?” Ë_ Ωb_ ¿ı ¤·ı, fl˘Œ ‹ÎflÌfiı ’HÎ Á_÷˘Ê flËı

»ı fiı, ±ı‹fiı ! ’HÎ F›Îflı ÀÌ¿Î ¿fl‰Î ‹Î_ÕÌ I›Îflı ¿èÎ_ ¿ı, “fiÎ ¿fl¢

ÀÌ¿Î.” ¿ÎflHÎ ¿ı »˘Õ̱˘fiÎ ⁄Î’ ◊¥fiı ±Î’HÎı ¿˘”¿fiÌ »˘Õ̱˘fiÌ ÀÌ¿Î

¿fḻı ±ı ¤Ò· »ı. »˘¿fḻ˘fiÎ ⁄Î’ fiΠˢ›, …ıfiı »˘Õ̱˘ fiΠˢ›,

÷ı ±Î‰Ì ÀÌ¿Î ¿flı … fiËŸ Ï⁄«Îfl˘. ±Î »˘¿fḻ˘‰Î‚Î ⁄Ë ÀÌ¿Î ¿flı.

I›Îflı ÷_ »˘Õ̱˘fi˘ ⁄Î’ ◊¥fiı ÀÌ¿Î ¿flı »ı ? ÷‹fiı Âfl‹ fi◊Ì

±Î‰÷Ì ? ±ı‰˘ Á_› flάı @›Îflı ’Îfl ±Î‰ı ?

±fiı ±Î…fiÌ »˘Õ̱˘ › Ï⁄«ÎflÌ ±ıÀ·Ì ¤˘‚Ì Ë˘› »ı ¿ı ‹ÎflÎ

⁄Î’Î ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ÕΛflÌ fiËŸ ‰Î_«ı ±ı‰_ ‹Îfiı. ±ıfiÌ “V¿>·”fiÌ

·¬‰ÎfiÌ ÕΛflÌ Ë˘› fiı, ±ıfiÌ ‹ËŸ ’h΢ ‹Ò¿ı. ±ıfiÎ ⁄Î’ı › ¤˘‚Î

ˢ›, ÷ı »˘ÕÌ ’fl ωrÎÁ … ±ÎT›Î ¿flı. ’HÎ Ë_ ÷˘ ±Î ⁄‘_ Ωb_

¿ı ±Î »˘Õ̱˘ ™‹fl·Î›¿ ◊¥ »ı. Ë_ ±ıfiÎ “ŒÎ‘fl”fiı ±ıÀ·_ … ¿Ë_

¿ı ±Îfiı ’ˆHÎÎ‰Ì ÿıΩı ‰Ëı·Ì. ËÎ, ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ë_ ÷ı ?!

«ı÷˘, »˘Õ̱˘fiÎ_ ‹Î-⁄Î’ !

±ı¿ ±‹Îfl˘ ¬ÎÁ Á√˘ Ë÷˘, ÷ıfiı «Îfl »˘Õ̱˘ Ë÷Ì. ÷ı Ω√˛÷

⁄Ë. ÷ı ‹fiı ¿Ëı, “±Î »˘Õ̱˘ ‹˘ÀÌ ◊¥, ¿˘·ı…‹Î_ √¥, ÷ı ‹fiı

ωrÎÁ fi◊Ì flËı÷˘.” I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_, “ΩıÕı …Ωı. ¿˘·ı…‹Î_ ΩıÕı …¥±ı

±fiı ±ı ¿˘·ı…‹Î_◊Ì fiÌ¿‚ı I›Îflı ’λ‚ ±Î‰…ı. ±ı ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘

…¥Â, ’HÎ ⁄Ì∞ ‰¬÷ Â_ ¿flÌ ? ‰Ëfiı ‹˘¿·…ı.” ±S›Î, ωrÎÁ

@›Î_ flά‰˘ fiı @›Î_ flά‰˘ fiËŸ ±ıÀ·_ › fi◊Ì Á‹…÷˘ ?! ±ËŸ◊Ì

±Î’HÎı ¿ËÌ ÿı‰Îfi_, “⁄ıfi Ωı, ±Î’HÎı ÁÎflÎ_ ‹ÎHÎÁ, ±Î’HÎı ¬ÎfiÿÎfi,

¿<‚‰Îfi »Ì±ı.” ±Î‹ ±ıfiı ±Î’HÎı «ı÷‰Ì ÿı‰Îfi_. ’»Ì …ı ⁄L›_ ±ı

“¿flı@À.” Â_¿Î fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ¿ıÀ·Î Â_¿Î ¿fl÷Î ËÂı ? …ı Ω√˛÷ ˢ›,

÷ı Â_¿Î ¿›Î˝ ¿flı. Õ˘⁄Îfiı ÷˘ Â_¿Î … fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ fiı !

‹ÎÀı √‹ı ÷ı‰Ì Â_¿Î ÷˘ µI’Lfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ … ÷ıfiı µ¬ÎÕÌfiı ŒıÓ¿Ì

ÿı‰Ì. ±Î ÷˘ ±Î »˘Õ̱˘ ⁄ËÎfl Œfl‰Î Ω›, fl‹‰Î Ω›, ±ıfiÌ Â_¿Î

¿flı ±fiı Â_¿Î µI’Lfi ◊¥ ¿ı I›Î_ Á¬ ±Î’HÎfiı ⁄Ë ‰÷ı˝ ¬v_ ?

≠ë¿÷ν — fiÎ, ’HÎ ’»Ì Â_¿Î ¿fl‰Îfi˘ ±◊˝ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Á, ±ıÀ·ı √‹ı ÷ı‰_ ¿ÎflHΠˢ› ÷˘ › ’HÎ Â_¿Î

µI’Lfi ◊‰Î ÿı‰Ì fiËŸ. ÁΉ‘ÎfiÌ flά‰Ì, ’HÎ Â_¿Î fiÎ ¿fl‰Ì. Â_¿Î

¿flı ¿ı “‹flHΔ ±ÎT›_ ΩH΢.

≠ë¿÷ν — ’HÎ Â_¿Î ÷˘ ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ ‹ı‚ı … µI’Lfi ◊Λ »ı

fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı ¤›_¿fl ±iÎÎfi÷Î »ı. ±ıfiÎ◊Ì ⁄Ë ÿ—¬

’Õı. »˘¿fḻ˘ ⁄ËÎfl √¥ ˢ› ÷˘ ¿˘¥ ¿ËıÂı ¿ı ±ıfiı ±ıfi˘ “¡ıLÕ”

‹Y›˘ »ı. ±ıÀ·ı ’Î»Ì »˘¿fḻ˘ µ’fl Â_¿Î ’ÕÌ, ÷ı ¢ V‰Îÿ ◊Λ ?

≠ë¿÷ν — ⁄Á, ’»Ì ±ÂÎ_Ï÷ flèÎÎ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ÂÎ_Ï÷ ¿flı ÷ı◊Ì ⁄ËÎfl Ãı¿ÎHÎı ’ÕÌ …‰Îfi_ »ı ? “¡ıLÕ”

ΩıÕı Œflı »ı, ÷ı‹Î_ ¿o¥ ŒıflŒÎfl ◊¥ …‰Îfi˘ »ı ? ŒıflŒÎfl ¿o¥ ◊Λ fiËŸ

±fiı ±ı Â_¿Î◊Ì … ‹flÌ Ω› ! ±ıÀ·ı ±Î Â_¿Î µI’Lfi ◊Λ ¿ı ÷fl÷

… “ÿÎÿαı fiÎ ’ÎÕÌ »ı” ±ıÀ·_ ›Îÿ ¿flÌfiı ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰Ì. ⁄οÌ,

ÁΉ‘ÎfiÌ ⁄‘Ì flά‰Ì.

·˘¿˘fiı ’˘÷ÎfiÌ »˘Õ̱˘ ÷˘ ˢ› fiı ? I›Îflı ±ı “¿˘·ı…”‹Î_ fiÎ

86 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 85

Page 44: Spiritual aaptvani 09 02 pg 1 to 88

Ω› ? …‹Îfi˘ ±ı‰˘ »ı, ±ıÀ·ı ¿˘·ı…‹Î_ Ω› fiı ? ±Î ¿o¥ ’Ëı·Î_fi˘

…‹Îfi˘ »ı ¿ı »˘Õ̱˘fiı CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ flά‰ÎfiÌ ?! ±ıÀ·ı …ı‰˘ …‹Îfi˘

±ı ≠‹ÎHÎı ‰÷˝‰_ ’Õı fiı ?! Ωı ⁄Ì∞ »˘Õ̱˘ ±ıfiÎ_ “¡ıLÕ” ÁÎ◊ı ‰Î÷

¿flı, I›Îflı ±Î »˘Õ̱˘ › ±ı‰_ ±ıfiÎ “¡ıLÕ” ÁÎ◊ı ‰Î÷ fiÎ ¿flı ?

ˉı »˘Õ̱˘fiÌ F›Îflı ¿o¥¿ ±ı‰Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ¿ı Ωı‰Î‹Î_

±Î‰ı fiı Â_¿Î ’Õı I›Îflı ±ıfiÌ ¬flÌ ‹Î (!) ±Î‰ı. ±fiı ‹fiı ±Î‰Ìfiı

’Ò»ı ÷˘ ÷fl÷ ¿ËÌ ÿ™ ¿ı Â_¿Î ¿ÎœÌ fiά. ±Î ÷˘ ÷ı Ωı›_ ÷ı◊Ì Â_¿Î

’ÕÌ ±fiı fiÎ Ωı›_ ˢ÷ ÷˘ ?! Ωı‰Î◊Ì … Ωı Â_¿Î ’ÕÌ »ı ÷˘ fi◊Ì

Ωı›_ ±ı‹ ¿flÌfiı “¿flı@À” ¿flÌ fiάfiı ! ±Î ÷˘ “±_Õfl√˛ÎµLÕ”‹Î_ ⁄‘_

»ı …. ’HÎ ±ıfiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı “±Î‹ ËÂı ÷˘ ?” ÷˘ ±ı ‰‚B›_

±ıfiı. ’»Ì ¤Ò÷Î_ »˘Õı fiËŸ ±ıfiı, ±Î¬Ì flÎ÷ »˘Õı fiËŸ. flÎhÎı › »˘Õı

fiËŸ, ‹ÏËfiÎ-‹ÏËfiÎ Á‘Ì »˘Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı Â_¿Î flά̱ı ÷ı ¬˘À<_ »ı.

Â_¿Î ? fiËŸ, Á_¤Î‚ ·˘ !!

ˉı ±ı¿ «Îfl »˘Õ̱˘fi˘ ⁄Î’ Á·ÎË ·ı‰Î ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±ı ¿Ëı

»ı, “‹ÎflÌ ±Î «Îfl »˘Õ̱˘ ¿˘·ı…‹Î_ ¤HÎ‰Î Ω› »ı, ÷ı ±ı ⁄‘Ì Â_¿Î

÷˘ ±Î‰ı … fiı ! ÷˘ ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ ±Î «Îfl »˘Õ̱˘fi_ ? »˘ÕÌ ⁄√ÕÌ Ω›

÷˘ Â_ ¿v_ ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “’HÎ ±ı¿·Ì Â_¿Î ¿fl‰Î◊Ì Á‘flÂı fiËŸ.” ±S›Î,

Â_¿Î fiÎ ·Î‰ÌÂ. CÎıfl ±Î‰ı I›Îflı CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ±ıfiÌ ΩıÕı ¿o¥ ÁÎflÌ

‰Î÷˘«Ì÷˘ ¿fḻı, ±Î’HÎı “¡ıLÕÏÂ’” ¿fḻı. ±ıfiı ±Îfi_ÿ ◊Λ ±ı‰Ì

‰Î÷˘ ¿fḻı Ωı¥±ı. ±fiı ÷_ Œ@÷ ‘_‘΋Î_, ’ˆÁÎ ‹ÎÀı ’Õu˘ »ı ±ı‰_ fiÎ

¿flÌÂ. ’Ëı·Î_ »˘¿fḻ˘fi_ ÁΫ‰. ±ıfiÌ ΩıÕı “¡ıLÕÏÂ’” ¿fḻı. ±ıfiÌ

ÁÎ◊ı …flÎ fiÎV÷˘ ¿fḻı, …flÎ «Î ’̱ı, ÷ı ≠ı‹ …ı‰_ »ı. ±Î ≠ı‹ ÷˘

µ’fl«˘ÏÀ›˘ flά˘ »˘, ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı ≠ı‹ ⁄ËÎfl ¬˘‚ı »ı.

’»Ì ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı, ±fiı ÷ı‹ »÷Î_ › »˘ÕÌfiı ¿˘¥ ΩıÕı ≠ı‹ ◊¥ √›˘,

÷˘ ±ı ’»Ì flÎ÷ı ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl ‰Î√ı ±Î‰ı, ÷˘ ÷‹ı ¿ÎœÌ ‹Ò¿˘ ? I›Îflı

±ı ¿Ëı, “ËÎ, Ë_ ÷˘ √ıÀ ±ÎµÀ ¿flÌ ÿ™. ±ıfiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î … fiÎ ÿ™.”

‹ıÓ ¿èÎ_, “fiÎ ¿fl¢ ±ı‰_. ±ı ¿˘fiı I›Î_ …Âı flÎhÎı ? ±ı ¿˘fiı I›Î_ ±ÎÂfl˘

88 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9±ÎM÷‰ÎHÎÌ-9 87

·ıÂı ?” ±ıfiı ¿Ë̱ı, “±Î‰, ⁄ıÁ, ÁÒ¥ Ω.” ’ı·˘ ¿Î›ÿ˘ »ı fiı, ¿ı fi¿ÁÎfi

÷˘ √›_, ’HΠˉı ±ı◊Ì ‰‘ fi¿ÁÎfi fi Ω› ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÁΫ‰‰_ Ωı¥±ı.

±ı ⁄ıfi ¿o¥¿ fi¿ÁÎfi ¿flÌfiı ±Î‰Ì ±fiı ‰‚Ì ’λÎ_ ±Î’HÎı ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı

±ıÀ·ı ÷˘ ◊¥ flèÎ_ fiı ! ·Î¬˘ wÏ’›ÎfiÌ ¬˘À ÷˘ …‰Î ‹Î_ÕÌ »ı, ’HÎ ÷ı‹Î_

¬˘À ±˘»Ì Ω› ±ı‰_ ¿fḻı ¿ı ‰‘Ì Ω› ±ı‰_ ¿fḻı ? ¬˘À …‰Î …

‹Î_ÕÌ »ı, ÷˘ ±ıfi˘ µ’Λ ÷˘ ˢ‰˘ … Ωı¥±ı fiı ? ±ıÀ·ı ⁄Ë ¬˘À ¿flÌÂ

fiËŸ. ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ±ıfiı CÎıfl ÁÒ‰ÎÕÌ ÿı…ı. ±fiı ’»Ì ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Á‹…HÎ

’ÎÕÌ ÿ¥±ı ¿ı “ÀÎ¥‹Áfl ±Î‰…ı, ‹fiı ⁄Ë ÿ—¬ ◊Λ »ı ±fiı ’»Ì ‹Îv_

ËÎÀÛŒı¥· ◊¥ …Âı.” ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ±ı‹ ÷ı‹ ¿flÌfiı Á‹Ω‰Ì ÿı‰Îfi_.

’»Ì ±ı Á‹∞ √›˘. flÎ÷ı ¿ÎœÌ ‹ı·ı ÷˘ ¿˘HÎ flάı ’»Ì ? ·˘¿˘ ¿o¥fi_

¿o¥ ¿flÌ fiάı. ’»Ì ¬·ÎÁ ◊¥ √›_ ⁄‘_. flÎ÷ı ±ı¿ ‰Î√ı ¿ÎœÌ ‹Ò¿ı ÷˘

»˘ÕÌ ¿ı‰Ì ·Î«ÎflÌ ±fi¤‰ı Ï⁄«ÎflÌ ?! ±fiı ±Î ¿Ï‚›√fi˘ ‹Î‹·˘,

…flΠω«Îfl ÷˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı fiı ?!

±ıÀ·ı ¿˘¥ Œıfl˘ »˘ÕÌ flÎ÷ı ‹˘ÕÌ ±Î‰ı ÷˘ ’HÎ Â_¿Î fiÎ ¿fḻı,

Â_¿Î ¿ÎœÌ fiά̱ı, ÷˘ ¿ıÀ·˘ ŒÎ›ÿ˘ ¿flı ? ‰√fl ¿Î‹fiÌ ¤Õ¿ flÎA›Îfi˘

¢ ±◊˝ »ı ? ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ¿Â˘ ŒıflŒÎfl ◊‰Îfi˘ fi◊Ì. ’ı·Ì

»˘¿fḻ˘fiı ‰√fl ¿Î‹fi_ ÿ—¬ ÿı¢ fiËŸ, »˘¿flα˘fiı ÿ—¬ ÿı¢ fiËŸ.

Œ@÷ ‹˘œı ±ı‹ ¿Ëı‰_ ¬v_ ¿ı, “⁄ıfi, ÷_ ⁄ËÎfl Ω› »ı, ÷ı ‹˘Õ<_ fiÎ ◊‰_

Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ¬ÎfiÿÎfi √΋fiÎ_, ±Î’HÎfiı ±Î ¢¤ı fiËŸ. ‹ÎÀı

±ÎÀ·_ ‹˘Õ<_ fiÎ ¿fl¢.” ±Î‹ ÷ı‹ ⁄‘Ì ‰Î÷«Ì÷ ¿fl‰Ì, Á‹Ω‰Ì±ı,

¿fḻı. ’HÎ Â_¿Î ¿›ı˝ ’η‰ı fiËŸ ¿ı “¿˘fiÌ ΩıÕı Œfl÷Ì ËÂı, Â_ ¿fl÷Ì

ËÂı.” ±fiı ’»Ì flÎ÷ı ⁄Îfl ‰Î√ı ±Î‰ı ÷˘ › ’λ\_ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¿Ëı‰Îfi_

¿ı, “⁄ıfi, ±Î‰_ fiÎ ◊‰_ Ωı¥±ı.” ÷ıfiı Ωı ¿ÎœÌ ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ ±ı ¿˘fiı I›Î_

…Âı, ±ıfi_ Ãı¿Îb_ fiËŸ. ÷‹fiı Á‹… ’ÕÌfiı ? ŒÎ›ÿ˘ Âı‹Î_ ? ±˘»Î‹Î_

±˘»\_ fi¿ÁÎfi ◊Λ ±ı‹Î_ ŒÎ›ÿ˘fiı ?! ±ıÀ·ı ‹ıÓ ⁄‘Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı ‹˘ÕÌ

±Î‰ı ÷˘ › »˘Õ̱˘fiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î ÿıΩı, ±ı‹fiı ¿ÎœÌ fiÎ ‹Ò¿Â˘. fiËŸ

÷˘ ⁄ËÎfl◊Ì ¿ÎœÌ ‹ı·ı, ±Î ¿Õ¿ Ï‹Ω…fiÎ ·˘¿˘ ±ı‰Î_ ¬flÎ_ ¿ı ? ¿Î‚

¿ı‰˘ ωϫhÎ »ı ! ¿ıÀ·˘ ⁄‚÷flΉ΂˘ ¿Î‚ »ı !! fiı ’λ˘ ±Î ¿Ï‚›√

»ı, ±ıÀ·ı CÎfl‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌfiı ’»Ì Á‹Ω‰‰_.