Download - σελ. 40 Αγροτικό χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη · weekly weekly weekly 16 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ΤΟΥ

Transcript
Page 1: σελ. 40 Αγροτικό χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη · weekly weekly weekly 16 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ΤΟΥ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΑΒΒΑΤΟ: † Λαζάρου, Συµεών επισκ. Ιεροσολύµων Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:34 - ∆ύση 20:12 ΣΕΛΗΝΗ: 18 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

σελ. 45σελ. 45σελ. 45

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Μπουκώνει το ντίζελΚακή ποιότητα καυσίμου και ελλιπής συντήρηση κινητήρα «καθηλώνουν» τα τρακτέρ με την έναρξη της σποράς. Πώς θα γλιτώσετε χρόνο και χρήμα. σελ. 52

Παράταση για τα ΟΠΑΑΧ Προθεσµία έως τις 24 Μαΐου για την υποβολή αιτήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω των πρώην ΟΠΑΑΧ, σε μεταποίηση και αγροτουρισμό. σελ. 20

Κοσµοσυρροή στα αρωµατικάΝέους ορίζοντες ανάπτυξης της συμβολαιακής καλλιέργειας στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ανοίγει η μεγάλη διεθνής ζήτηση για εκχυλίσματα βοτάνων. Ζωηρεύει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας για εγχώριες πρώτες ύλες.ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Το σύµπαν συνωμοτεί για να κρατηθεί χαμηλά και φέτος η τιμή στο αρνί. Στοίχημα τα 6 ευρώ μέχρι το Πάσχα. σελ. 4, 49

Τιµή το αρνί µε το τσιγκέλι

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΑρ. Φύλλου 389 www.agronews.gr e-mail: [email protected] Κωδ.: 7744 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 2013 Τιµή 2 ευρώ

www..gr

Είναι Μικιό στο µάτι Πιστό στην παράδοση Στο κοµµάτι της λιανικής πώλησης εισέρχεται η αρτοβιοµηχανία «Κρήτων Άρτος» µε τα σνακ προϊόντα «Μικιό», ενώ βάζει πλώρη για 30 νέες ξένες αγορές. σελ. 40

Παιχνίδια του καιρού Πιέζονται τα σιτηρά

∆ιεθνώς οι προβλέψεις για καλή παραγωγή πιέζουν τις τιµές των σιτηρών, ενώ στο εσωτερικό οι αγρότες λένε το νερό νεράκι. σελ. 22

∆ιεθνώς οι προβλέψεις για καλή παραγωγή πιέζουν τις τιµές των σιτηρών, ενώ στο εσωτερικό οι αγρότες λένε το νερό νεράκι.

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών19/4 26/4

Σιτάρι σκληρό 298 298Καλαµπόκι 230 229Βαµβάκι 83,78 84,87Ελαιόλαδο 2,86 2,82

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό

Καυτό πολυνοµοσχέδιοΣφάζει γεωτεχνικούςΤην κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού φέρνει το πολυνοµοσχέδιο Στουρνάρα και τους βγάζει όλους στα... κεραµίδια. σελ. 13

Αγροτικό χρηματιστήριο στη ΘεσσαλονίκηΣε πρώτη φάση θα διαπραγματεύονται ηλεκτρονικά αλεύρι, δημητριακά και γαλακτοκομικά σελ. 20, 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ σελ. 16, 41

Το επόμενο φύλλο της Agrenda θα κυκλοφορήσει εκτάκτως την Μ. Παρασκευή 3 Μαΐου

Page 2: σελ. 40 Αγροτικό χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη · weekly weekly weekly 16 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ΤΟΥ

W E E K L Y

W E E K L Y

W E E K L Y

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 20131616 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΟ ΚΟΣΜΟΣ

W E E K L Y

W E E K L Y

W E E K L Y

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Απριλίου 2013 4141

Βασικό ζητούµενο να βρεθεί η καλύτερη αναλογία συγκαλλιέργειας. Βίκος και κριθή σταδιακά «αδελφώνουν», οι υπεύθυνοι του προγράµµατος αισιόδοξοι και πολύ ευχαριστηµένοι µε την εξέλιξη του σχεδίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΕΛΗ

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα α-πό την πρώτη πιλοτική συγκομιδή κριθα-ριού μαζί με βίκο για την παραγωγή ενσι-ρώματος, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Γαία» της εταιρείας ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα. Η συ-γκομιδή έγινε το Σάββατο 20 Απριλίου στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημί-ου Αθηνών στην Αλίαρτο, όπου ήταν καλε-σμένη και η Agrenda, και την επόμενη μέ-ρα πραγματοποιήθηκε η δεματοποίηση του «χόρτου», που θα γίνει ενσίρωμα.

Από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ παραβρέθη-καν οι Βασίλης Παπαχρήστου, Διευθυ-ντής Ζώνης Γάλακτος, Αλέξανδρος Σύρ-ρης, Κτηνίατρος και Διευθυντής Σταθμών Συλλογής Γάλακτος και Γιάννης Βασταρ-δής, Διευθυντής Ποιότητας και Αιγοπρό-βειου Γάλακτος. Από το ΓΠΑ, υπεύθυνος του «πειράματος είναι ο επίκουρος καθη-γητής, Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Εκδηλώσεις ενηµέρωσηςΣτόχος της ΔΕΛΤΑ είναι πρωτίστως να

καταρτίσει τους παραγωγούς, να δημι-ουργήσει γνώσεις και επικοινωνία. Ή-δη έχουν πραγματοποιηθεί 9 μεγάλες

συγκεντρώσεις παραγωγών από τις οποί-ες έξι ήταν ενημερωτικές και τρεις πραγ-ματοποιήθηκαν με παραγωγούς που ή-δη καλλιεργούν, ώστε να καθοδηγηθούν για την αξιοποίηση της σοδειάς τους.

Όλοι οι συντελεστές είναι πολύ ευχαρι-στημένοι από την μέχρι τώρα εξέλιξη του

προγράμματος και αισιοδοξούν για τη συ-νέχιση και τη βιωσιμότητά του.

Το Σχέδιο Δράσης «Γαία» υλοποιεί-ται στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πα-νεπιστημίου Αθηνών σε μια έκταση 60 στρεμμάτων στην Αλίαρτο. Εκεί έγινε μεικτή σπορά βίκου και κριθαριού, σε τρεις διαφορετικές αναλογίες για την πα-ραγωγή χλωρομάζας, που θα χρησιμοποι-ηθεί για τη διατροφή αγελάδων γαλακτο-παραγωγικής κατεύθυνσης.

Ανάλυση δειγµάτωνΤο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως

και Διατροφής του Γ.Π.Α. θα αναλύει την παραγόμενη χλωρομάζα σε τακτά χρονι-κά διαστήματα, για να εκτιμηθεί η θρε-πτική της αξία και η βέλτιστη αναλογία της συγκαλλιέργειας.

Μετά τη συγκομιδή θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν διαφορετικές τεχνικές ενσίρωσης. Ήδη, την Κυριακή 21 Απριλί-ου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δεματο-ποίηση του «πρώτου χεριού», που συγκο-μίστηκε το Σάββατο.

Με βάση τα στοιχεία παραγωγής, χημι-κής σύστασης και συνολικής δαπάνης, θα προσδιοριστεί το κόστος παραγωγής ανά κιλό τελικού προϊόντος.

Αξιοποίηση µεγάλων εκτάσεωνΤο σημαντικότερο είναι ότι με τη μέ-

θοδο της συγκαλλιέργειας αγρωστωδών και ψυχανθών αξιοποιούνται μεγάλες ε-κτάσεις, χωρίς να απαιτούνται κοστοβό-ρες υποδομές, όπως είναι η άρδευση. Ε-πίσης, από τη στιγμή που ο βίκος βοη-θά το κριθάρι να αναπτυχθεί χωρίς αζω-τούχο λίπασμα, βοηθώντας και στην αύ-ξηση των πρωτεϊνών, μειώνει περαιτέρω το καλλιεργητικό κόστος, επισημαίνει ο κ. Χατζηγεωργίου στην Agrenda.

Επιπροσθέτως, αξιοποιούνται με τον τρόπο αυτό εκτάσεις που θα έμεναν σε διαφορετική περίπτωση αναξιοποίητες, κυρίως σε περιοχές μη αρδευόμενες, αλ-λά και σε υψόμετρο.

Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ είναι μία πρωτοβου-λία της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Α.Ε., η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2012, με στόχο την ενδυνάμω-ση της πρωτογενούς παραγωγής και τη στήρι-ξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Αφορμή απο-τέλεσε η ανάγκη αντικατάστασης της ακριβής σόγιας στη διατροφή των αγελάδων. Στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή εγχώριας ζωο-τροφής, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες με όσο το δυνατόν λιγότερες εισροές, έτσι ώστε σταδιακά να ανεξαρτητοποιηθούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι από την εισαγωγή σόγιας.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζο-νται αλλαγές στην εγχώρια γεωργική παραγω-γή, δηλαδή την επιστροφή στην καλλιέργεια ψυχανθών που είναι κατάλληλα για ζωοτροφή αλλά και πλούσια σε πρωτεΐνες, δεν απαιτούν πολύ νερό και κυρίως φυτεύονται το χειμώνα, ενώ η συγκομιδή τους γίνεται την άνοιξη, λί-γο πριν τη σπορά των εαρινών καλλιεργειών. Έτσι, τα ίδια χωράφια καλλιεργούνται 2 φορές το χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο. Επιπλέον τα

ψυχανθή δεσμεύουν στο έδαφος άζωτο λιπαί-νοντάς το και περιορίζοντας την ανάγκη και το κόστος χρήσης λιπασμάτων. Η ΔΕΛΤΑ Τρόφι-μα Α.Ε. με το σχέδιο δράσης συνιστά την πα-ραγωγή ζωοτροφής καθ’ ό-λη τη διάρκεια του χρόνου και σε κοντινές αποστάσεις από τις κτηνοτροφικές μο-νάδες, μειώνοντας έτσι και το κόστος μεταφοράς. Μέ-χρι στιγμής συνεργάζεται με πάνω από 500 καλλιερ-γητές και κτηνοτρόφους και έχει πραγματοποιήσει έξι η-μερίδες για την εκπαίδευση των παραγωγών σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι βασικός άξονας του προ-γράμματος είναι η τεχνογνωσία και η κατάρτι-ση των παραγωγών, η αξιοποίηση των καλλι-εργειών τους, η συνεχής ενημέρωσή τους, και η τοποθέτηση των βάσεων για μια «βιώσιμη α-ειφόρο ανάπτυξη στον αγροκτηνοτροφικό το-

μέα», όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία.Έτσι, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών ξεκίνησε το σχέδιο δράσης στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στην Αλίαρ-

το, όπου χρησιμοποιήθηκαν 2 χειμερινά είδη ένα αγρω-στώδες και ένα ψυχανθές, το κριθάρι και ο βίκος, τα οποία σπάρθηκαν σε τρεις διαφορε-τικές αναλογίες, για την πα-ραγωγή χλωρομάζας, που θα χρησιμοποιηθεί στη διατρο-φή των ζώων. Ζητούμενο της «Δράσης» είναι να καταγρα-φεί ποιος είναι ο καλύτερος

συνδυασμός της συγκαλλιέργειας Βίκου – Κρι-θαριού και ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης της χλωρομάζας μετά τη συγκομιδή και ενσωμάτω-σης στο σιτηρέσιο των αγελάδων, με τρόπο που οι αποδόσεις των ζώων σε γάλα να είναι αντί-στοιχες ή και καλύτερες από εκείνες των συμ-βατικών σιτηρεσίων.

Πριν τη συγκοµιδήΤη Δευτέρα 1η Απριλίου και έπειτα από 4 μήνες

ανάπτυξης, έγινε από το ΓΠΑ η πρώτη δειγματο-ληψία της χορτομάζας για την αποτίμηση της εξέ-λιξης της καλλιέργειας ως προς την απόδοση και την περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, όπου λήφθηκαν 4 δείγματα από κάθε αναλογία. Επειδή τα δείγματα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά λή-φθηκαν από επιφάνειες συγκεκριμένων διαστάσε-ων της καλλιέργειας, με τη χρήση ειδικού πλαισί-ου που τοποθετήθηκε στα επιλεγμένα σημεία. Με ειδικό ψαλίδι κόπηκε η χορτομάζα που περικλειό-ταν από το πλαίσιο, αποθηκεύτηκε σε περιέκτες και σημάνθηκε κατάλληλα. Τα δείγματα μεταφέρ-θηκαν στο εργαστήριο του ΓΠΑ όπου και θα πραγ-ματοποιηθούν οι αναλύσεις για τη χλωριδική ανα-λογία και τα διατροφικά χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα έχουν σπαρθεί 10.000 στρέμματα με τις προτεινόμενες χειμερινές καλλιέργειες ψυχανθών σε χωράφια που σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν αναξιο-ποίητα μέχρι την άνοιξη.

Ξεκίνησε δοκιµαστικά το 2012 µε πρωτοβουλία της ∆ΕΛΤΑ Τρόφιµα

Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Μένει η ανάλυσητων αποτελεσμάτωνστο εργαστήριοΤο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικρότη-σε την πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ και συνεργάστηκε μαζί της, προσφέροντας και τις υποδομές που χρει-άστηκαν στο πρόγραμμα αυτό, ώστε να ωφεληθεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χατζηγεωρ-γίου υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του πειράματος και την ανάλυση του δείγματος από τη σοδειά, και συνεχίζει λέγοντας πως η ελληνική γη μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα. «Οι υπεύθυ-νοι του προγράμματος αισιοδοξούν πως σε σύντο-μο χρονικό διάστημα τα ελληνικά προϊόντα θα ανα-γνωριστούν από όλους ως υψηλής ποιότητας και ευ-ελπιστούν στη σήμανση των προϊόντων ως προερ-χόμενα από γη υψηλής αξίας» καταλήγει, μιλώντας στην Agrenda.

Ο επιστηµονικός υπεύθυνοςO επίκουρος καθηγητής του Γ.Π.Α. Βοσκών και

Λειμώνων, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, έχει εργαστεί σε βιομηχανία ζωοτροφών ως επιστημονικός σύμ-βουλος και υπεύθυνος παραγωγής από το 1981 έως το 1985. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο υπουργείο Γε-ωργίας μέχρι το 2000 και το 1996 πήρε το διδακτορι-κό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen.

Στο υπουργείο Γεωργίας ήταν αρχικά γεωπόνος γε-ωργικών εφαρμογών - ποιοτικός ελεγκτής και στη συνέχεια εισηγητής στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τε-χνητών Λειμώνων και στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

Από το 2001 έως το 2009 ήταν λέκτορας στο Τμή-μα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλι-εργειών του Γ.Π.Α. και το 2009 εξελέγη επίκουρος καθηγητής. Μεταξύ των ερευνητικών του ενδιαφε-ρόντων περιλαμβάνονται η διαχείριση των βοσκότο-πων, η δημιουργία λειμώνων, η διατροφική συμπε-ριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων και η επί-δραση της ζωοτροφής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊοντων.

ΣόγιαΠλήρης εξάρτηση

ολόκληρης της Ευρώπης από την

ακριβά εισαγόµενη σόγια για

την παραγωγή ζωοτροφών

Στόχος η παραγωγή

εγχώριας ζωοτροφής,

υψηλής περιεκτικότητας

σε πρωτεΐνες έτσι ώστε σταδιακά να ανεξαρτητοποιούν οι παραγωγοί από την ακριβή σόγια

Στις αρχές της δεκαετίας απαγορεύτη-κε η χρήση ζωικών πρωτεϊνικών πηγών στη διατροφή όλων των παραγωγικών ζώ-ων. Έκτοτε η εξάρτηση της Ευρώπης, συ-νεπώς και της χώρας μας, από μια πρωτε-ϊνική πηγή, εισαγόμενη 100% είναι δεδο-μένη και γίνεται μέρα με τη μέρα ακόμη μεγαλύτερη.

Η σόγια είναι μια πρωτεϊνική πηγή φυ-τικής προέλευσης με συνήθη περιεκτικό-τητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες περίπου 44%, ικανοποιητικό ενεργειακό περιεχό-μενο και κάτι λιγότερο από ιδανική αναλο-γία αμινοξέων, ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατροφή των παμφάγων παραγωγικών ζώ-ων. Η συμμετοχή της στα μίγματα διατρο-φής των χοίρων και πτηνών καθώς και στα μίγματα γαλακτοπαραγωγής ή ανάπτυξης των μηρυκαστικών αγροτικών ζώων ανέρ-χεται κατά περίπτωση στο 20-30% του μίγ-

ματος και αντιπροσωπεύει για το σύνολο των παραγωγικών ζώων περίπου το 25%. Συνεπώς, η επίδρασή της στη διαμόρφωση του κόστους διατροφής και επομένως του συνολικού κόστους παραγωγής είναι πολύ σημαντική.

Η Ελλάδα δεν παράγει σόγια, εκτός από μικροποσότητες. Εισάγει 270-275.000 ΜΤ ετησίως σόγια σε φασόλι και σε σογιάλευ-ρο άλλους 370-380.000 ΜΤ. Πράγμα που σημαίνει ένα σύνολο 640-660.000 ΜΤ/έ-τος, που αντιστοιχεί σε ετήσια δαπάνη της τάξεως των 285-290 εκατ. δολαρίων.

Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η σόγια θα πρέπει να αντικατασταθεί από εγ-χώρια παραγωγή ζωοτροφής, υψηλής περι-εκτικότητας σε πρωτεΐνες, διότι λόγω του χρηματιστηριακού της χαρακτήρα ανεβο-κατεβάζει τις τιμές με αποτέλεσμα να απο-σταθεροποιεί την ζώνη του γάλακτος.

Επείγουσα στην εποχή µας κρίνεται η αντικατάσταση της σόγιαςΠαράγοντας αβεβαιότητας στη ζώνη του γάλακτος

Με προσοχή πραγµατοποιήθηκε η συλλογή δείγµατος στην Αλίαρτο στις 21 Απριλίου 2013.

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσµατα της πρώτης δειγµατοληψίας που πραγµατοποίησαν οι Ιωάννης Χατζηγεωργίου (αριστερά) και Ιωάννης Βασταρδής (δεξιά).

Το πείραµα Η καταγραφή του καλύτερου συνδυασµού βίκου-κριθής

και ο βέλτιστος τρόπος ενσωµάτωσης στο σιτηρέσιο

Χέρι-χέρι βίκος µε κριθάρι Ενσίρωμα πλούσιο σε πρωτεΐνη ως υποκατάστατο της σόγιας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συγκομιδή του Σχεδίου Δράσης «ΓΑΙΑ», από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αλίαρτο. Στόχος του «πειράματος» είναι η εγχώρια παραγωγή ζωοτροφής, χρησιμοποιώντας δύο χειμερινά είδη, ένα αγρωστώδες και ένα ψυχανθές, το κριθάρι και τον βίκο.

Ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, επίκουρος καθηγητής, υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του πειράµατος από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο.

Στον πειραµατικό αγρό βρέθηκε και το δηµοσιογραφικό team της Agrenda, για να καταγράψει τη συγκοµιδή.

Αναλυτική ενηµέρωση για την πορεία του Σχεδίου ∆ράσης «Γαία» στο gaiaproject.vivartia.com

i